Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a майстер-клас(20)

майстер-клас

 1. Комунальна установа «Районний методичний кабінет Новоазовської райради Донецької області» Інтерактивні методи навчання як засіб розвитку творчого потенціалу Підготувала методист Ніколайченко О.А. Новоазовськ - 2013
 2. Якщо ти чогось хочеш досягти, весь всесвіт буде допомагати в тому, щоб твоє бажання здійснилося. Пауло Коельо
 3. Сучасна освіта – це освіта для людини. ЇЇ стрижнем є розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання здатності до самоосвіти і саморозвитку особистості, яка вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв*язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити своє життя.
 4. Сучасний вчитель - це людина з високим ступенем соціальної активності й громадянської відповідальності за якість й результативність власної роботи. Їй притаманні професіоналізм, висока науково- теоретична, методична, психолого- педагогічна і практична підготовка.
 5. Інтерактивні методи (від англ. слова «interact». «Inter» - взаємний, «act» – діяти) - це методи, метою яких є організація такого співнавчання та взаємонавчання ( колективного, групового, парного), що спонукає всіх дітей до взаємодії, взаємо- й самоконтролю, рефлексії думок і поведінки.
 6. Принципи інтерактивного навчання: - принцип активності (кожен педагог повинен брати активну участь в процесі спілкування та активно взаємодіяти з іншими з метою досягнення поставлених цілей); - принцип відкритого зворотнього зв*язку ( обов*язкове висловлення думок, ідей чи заперечень щодо поставлених завдань); - принцип експериментування ( активний пошук ідей та шляхів вирішення поставлених завдань); - принципдовіри в спілкуванні; - принцип рівності позицій (тренер не прагне нав*язати своєї думки, а діє разом з ними).
 7. Інтерактивне навчання використовують за умови застосування наступних форм організації навчальної діяльності : - фронтальної - кооперативної
 8. Кооперативна навчальна діяльність – це модель організації навчання у малих групах , об*єднаних спільною навчальною метою. До кооперативних технологій належать: - робота в парах; - змінювати трійки; - карусель; - акваріум тощо.
 9. До фронтального навчання відносяться інтерактивні технології, що передбачають одночасну спільну роботу всієї групи: - мікрофон; - мозковий штурм; - ажурна пилка; - аналіз ситуації; - тренінги тощо.
 10. Тренінг ( від англ. слова to train – навчати, тренувати) – це запланований процес, призначений надати або поновити знання та навички і перевірити ставлення до проблеми, ідеї, а також поведінку з метою їхньої зміни чи оновлення. Сприяє інтенсивності навчання, результат якого досягається завдяки власній активній роботі його учасників. Знання стають продуктом активної діяльності самих учасників.
 11. Завдання тренінгу полягає у формуванні: - нових знань стосовно заданого питання; - умінь і навичок виконання різних видів діяльності у стандартних та нестереотипних ситуаціях; - умінь критичного і творчого мислення у процесі вирішення завдань; - умінь аналізу і вибору дій у ситуаціях; - особистісних суджень, оцінок стосовно заданої теми; - навичок роботи в команді.
 12. Тренінг допомагає в організації та проведенні навчального процесу, створює комфортні умови для співпраці, виявляє майстерність.
 13. Функції тренінгу: - діагностична; - розвивальна; - коригувальна; - профілактична; - терапевтична; - функція адаптації.
 14. Види тренінгів: - мотиваційний; - комунікативний; - креативний; - тренінг ділового спілкування для керівників; - тренінг з розвитку мислення тощо.
 15. Заняття з тренінгу допомагають засвоїти особливості парної та групової форм роботи.
 16. Специфічні риси тренінгу: - дотримання принципів групової роботи; - спрямованість на психологічну допомогу учасникам групи в саморозвитку, що ініціюється не лише ведучим, а й учасниками; - певна просторова організація (найчастіше робота в одному й тому самому приміщенні, коли учасники більшу частину часу сидять у колі); - застосування активних методів групової роботи; - вербалізована рефлексія з приводу власних почуттів і того, що відбувається в групі; - атмосфера розкутості й свободи спілкування між учасниками, клімат психологічної безпеки.
 17. Здатність до творчості є цінною властивістю, яка робить людину не тільки цікавою особистістю, але й допомагає генерувати нові ідеї.
 18. Зміст тренінгу повинен: - бути ретельно спроектованим; - максимально наближеним до потреб і проблем учасників; - враховувати рівень їх актуального розвитку та завдання найближчого розвитку; - орієнтуватися на формування цінностей, знань, умінь і навичок, які є основою позитивної поведінки; - обговорювати делікатні теми не ізольовано, а в контексті інших важливих проблем.
 19. Тренінги дають можливість побачити в кожному особистість, заглянути в її внутрішній світ, навчити спілкуватися.
 20. Структура тренінгу: привітання → знайомство → вироблення правил роботи у групі → оголошення теми роботи → висловлення очікувань учасників → розминка → основна частина: вступне слово тренера (міні-лекція, повідомлення, інструкції тощо), різноманітні вправи, що закінчуються обговоренням і рефлексією → підбиття підсумків роботи → резюме ведучого → прощання.
 21. Щоб зробити у світі що-небудь гідне, не можна стояти на березі, тремтячи і думаючи про холодну воду і небезпеки, що підстерігають плавців. Треба стрибати у воду ... Сідней Сміт, англійський письменник
 22. Література 1. Бухлова Н., Тренінг про тренінг. К., 2009 р., 2. Голянт Е. Методи навчання в школі. М., 2001 р., 3. Крамаренко С. Інтерактивні техніки навчання. Д., 2006 р., 4. Назарова Т. Педагогічні технології - новий етап еволюції. Педагогіка. 1997 р., 5. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. К., 2004 р., 6.Смирнов С. Педагогіка М., 2001 р., Інтернет - ресурси 1. http://ua-referat.com/Інтерактивні_технології_в_освіті 2. http://referatus.com.ua/pedagogika-vihovannya/interaktivni-tehnologiyi- navchannya-ta-yih-sutnist/?page=5#ixzz2He2wKkL9