Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

Anúncio

Origen i evolució vida (4ESO)

 1. L’ORIGEN I EVOLUCIÓ DE LA VIDA
 2. ORIGEN DE LA VIDA teories
 3. PRINCIPALS TEORIES SOBRE L’ORIGEN DE LA VIDA
 4. PANSPÈRMIA Aquesta teoria va agafar força quan es va confirmar la presència de matèria orgànica en alguns meteorits i cometes. Avui en dia encara no hi ha cap prova confirmada de que hi hagi vida fora de la Terra.
 5. ABIOGÈNESI Teoria de la sopa o brou primordial (1923) Proposada per Oparin i Haldane: Les primeres molècules orgàniques es formaren a partir de gasos presents en l'atmosfera primitiva.
 6. ABIOGÈNESI: TEORIA DE LA SOPA O BROU PRIMORDIAL Seqüència d’esdeveniments: ● Fa 4500 m.a. l'atmosfera era reductora, sense oxigen i formada per metà, amoníac, hidrogen i vapor d'aigua. ● Quan baixà la temperatura de la Terra, el vapor d'aigua es condensà, es formaren els niguls, que originaren la pluja que va formar els oceans primitius. ● L'energia del Sol i les descàrregues elèctriques van fer reaccionar els compostos inorgànics i es formaren molècules orgàniques. ● La pluja els va arrossegar fins als oceans per formar la sopa primitiva. ● En 1953, Miller va comprovar experimentalment aquesta hipòtesi.
 7. ABIOGÈNESI: TEORIA DE LES FONTS HIDROTERMALS Les primeres molècules orgàniques es formaren a les fonts hidrotermals, en els fons dels oceans. Són llocs rics en metà, àcid sulfúric i ferro. Allà les molècules orgàniques es trobaven protegides de la radiació solar i les forces del vent o les corrents.
 8. ORIGEN DE LA BIODIVERSITAT teories
 9. TEORIES SOBRE L’ORIGEN DE LA BIODIVERSITAT Fixisme Les espècies no han patit cap canvi al llarg del temps. En l’actualitat aquesta teoria no s’accepta científicament. Evolucionisme Les espècies poden canviar i formar-ne d’altres.
 10. CREACIONISME I FIXISME Principi segle XIX •Totes les espècies d’éssers vius eren creacions de Déu. •Varen aparèixer al mateix temps a la Terra. •S’havien mantingut invariables al llarg del temps.
 11. CREACIONISME I FIXISME Carl von Linné (classificació binomial de les espècies) va escriure: Hi ha tantes espècies diferents com formes diverses va crear en el principi l’Ésser Infinit. Teories qüestionades per la troballa de fòssils d’organismes diferents dels actuals. Georges Cuvier (pare paleontologia) proposà la teoria del catastrofisme per explicar l’existència de fòssils.
 12. EVOLUCIONISME Diverses teories: -Lamarckisme -Darwinisme -Teoria sintètica (neodarwinisme) -Teoria dels equilibris puntuats -Simbiogènesi
 13. LAMARCKISME Jean-Baptiste-Pierre Antoine de Monet, cavaller de Lamarck (1809). Va proposar un augment progressiu de la complexitat al llarg del temps. Aspectes més importants de la teoria:  Importància de l’ambient.  Llei de l’ús i el desús: la funció fa la forma  Herència dels caràcters adquirits. Acceptada fins principis del s XX. Desenvolupament de la genètica va comprova que els caràcters adquirits no es transmetien.
 14. INTERPRETACIÓ LAMARCKISTA DE L’EVOLUCIÓ DE LES GIRAFES
 15. INTERPRETACIÓ LAMARCKISTA DE L’EVOLUCIÓ DE LES GIRAFES
 16. DARWINISME Charles Darwin i Alfred R. Wallace. Mitjan segle XIX. Proposen que la selecció natural és el mecanisme pel qual les espècies canvien al llarg del temps. Es pot resumir en els punts següents:  Existeix una lluita per la supervivència entre els organismes (recursos limitats).  Variabilitat entre individus d’una població. Individus amb variacions avantatjoses sobreviu més, es reproduiran més i transmetran els canv la descendència.
 17. INTERPRETACIÓ DARWINISTA DE L’EVOLUCIÓ DE LES GIRAFES
 18. INTERPRETACIÓ DARWINISTA DE L’EVOLUCIÓ DE LES GIRAFES
 19. PROVES A FAVOR DE L’EVOLUCIÓ - anatòmiques - biogeogràfiques - paleontològiques - embriològiques - bioquímiques
 20. PROVES ANATÒMIQUES Estudi comparat d’estructures corporals dels organismes per tal d’establir relacions de parentiu. Hi ha òrgans homòlegs, anàlegs i vestigials.
 21. Òrgans homòlegs: tenen una estructura interna semblant, però una forma i funció diferents. Tenen un mateix origen evolutiu i embrionari. La seva presència indica que comparteixen un avantpassat comú. Humà Gat Balena Ratapinyada
 22. Òrgans anàlegs: tenen una estructura diferent, tot i que la forma i funció són semblants. Tenen distint origen evolutiu i embrionari. òrgans anàlegs òrgans anàlegs
 23. Òrgans vestigials: són òrgans rudimentaris, atrofiats, que es tenen però que no s’empren. Provenen d’un avantpassat que sí que els emprava, per tant són proves de l’evolució. Fèmur Cintura pelviana Per exemple, els cetacis (balenes, dofins,...) conserven vestigis del fèmur i de la cintura pelviana. L’explicació és que tingueren un avantpassat mamífer terrestre. La seva adaptació al medi aquàtic els va dur a perdre les extremitats posteriors, però queden “restes”.
 24. El còccix són petites vèrtebres fusionades. És el vestigi d’un passat evolutiu amb coa. El Kiwi presenta ales vestigials. Ja no pot volar amb elles.
 25. PROVES BIOGEOGRÀFIQUES Es basen en l’estudi de la distribució geogràfica de les espècies. La teoria de l’evolució assenyala que els organismes que habiten junts en una àrea concreta evolucionen de manera semblant, però quan determinades poblacions queden aïllades, tendeixen a evolucionar cap a formes diferents. Així organismes amb un antecessor comú han evolucionat de manera diferent a diferents continents:
 26. Guanaco Llama Camello bactriano Dromedario Alpaca Vicuña Camélidos de Sudamérica Camélidos de Asia - África La família dels camèlids es va diversificar d’acord a la seva distinta adaptació en diferents hàbitats. Això constitueix una prova biogeogràfica de
 27. PROVES PALEONTOLÒGIQUES Es basen en l’estudi de fòssils, és a dir, de restes d’organismes que visqueren en el passat. Molts fòssils tenen una certa semblança amb espècies actuals. De vegades presenten formes intermèdies que relacionen espècies actuals amb altres de fòssils més antigues, així se’ls anomena fòssils de transició. El fòssil d’Archaeopterys presenta trets de rèptil i d’au. Reconstrucció d’Archaeopterys
 28. L’observació de modificacions graduals en determinades estructures permet reconstruir l’evolució de determinats organismes.
 29. PROVES EMBRIOLÒGIQUES Es basen en l’estudi comparat del desenvolupament embrionari de diferents animals. Quan comparam els primers estadis del desenvolupament embrionari de molts animals, observam que existeixen determinades semblances que desapareixen a mesura que avança el procés.
 30. PROVES BIOQUÍMIQUES Es basen en l’estudi de diferències en l’àmbit molecular. Actualment s’empren principalment proteïnes i àcids nucleics, sobretot ADN. Com més paregudes siguin dues espècies des d’aquest punt de vista, major serà el parentiu evolutiu i a l’inrevés.
 31. MECANISMES D’EVOLUCIÓ
 32. ORIGEN DE LA VARIABILITAT Mutacions Alteracions a l’atzar als gens. Tipus: •Perjudicials •Favorables •Neutres Reproducció sexual •Recombinació genètica (meiosi) •Unió dels gàmetes a l’atzar
 33. MECANISMES D’EVOLUCIÓ MÉS COMUNS 1. Selecció natural Actua augmentant la proporció dels caràcters que aporten un avantatge als individus portadors, ja que tenen més probabilitat de
 34. MECANISMES D’EVOLUCIÓ MÉS COMUNS 2. Deriva genètica Un grup d’individus a l’atzar queda aïllat de la resta i forma una població nova a) Efecte fundador: Un petit grup se separa i funda una
 35. MECANISMES D’EVOLUCIÓ MÉS COMUNS 2. Deriva genètica b) Coll de botella: Pocs individus sobreviuen a un esdeveniment que provoca molta mortalitat.
 36. MECANISMES D’EVOLUCIÓ MÉS COMUNS 2. Deriva genètica b) Coll de botella: Pocs individus sobreviuen a un esdeveniment que provoca molta mortalitat.
 37. MECANISMES D’EVOLUCIÓ MÉS COMUNS 3. Flux gènic Les migracions d’individus d’una població a una altra poden alterar les proporcions gèniques, tant de la població d’origen com la d’acollida.
 38. ADAPTACIÓ Qualsevol característica que proporcioni al seu portador un avantatge que li permeti augmentar les possibilitats de sobreviure i de reproduir-se d’una manera eficient. Exemple d’adaptació: el vol del colibrí https://www.youtube.com/watch?v=f
 39. ESPECIACIÓ Procés evolutiu de formació d’una espècie a partir d’una altra preexistent. Per donar-se l’especiació fa falta que hi hagi un aïllament reproductiu (incapacitat de reproduir-se amb altres). https://www.youtube.com/ watch?v=1hHlvvcAkzE
 40. BARRERES D’AÏLLAMENT REPRODUCTIU • Eviten l’aparellament: • Aïllament estacional • Aïllament conductual • Aïllament ecològic • Aïllament mecànic • Impedeixen la fecundació (aïllament gamètic) • Redueixen la fertilitat dels híbrids
 41. BARRERES D’AÏLLAMENT REPRODUCTIU • Eviten l’aparellament: • Aïllament estacional • Aïllament conductual • Aïllament ecològic • Aïllament mecànic • Impedeixen la fecundació (aïllament gamètic) • Redueixen la fertilitat dels híbrids Pinus radiata dehiscencia febrer Pinus muricata deshiscència abril
 42. BARRERES D’AÏLLAMENT REPRODUCTIU • Eviten l’aparellament: • Aïllament estacional • Aïllament conductual • Aïllament ecològic • Aïllament mecànic • Impedeixen la fecundació (aïllament gamètic) • Redueixen la fertilitat dels híbrids
 43. BARRERES D’AÏLLAMENT REPRODUCTIU • Eviten l’aparellament: • Aïllament estacional • Aïllament conductual • Aïllament ecològic • Aïllament mecànic • Impedeixen la fecundació (aïllament gamètic) • Redueixen la fertilitat dels híbridshttps://www.youtube.com/watch?v=J8z5h2Hi-bc https://www.youtube.com/watch?v=Rxcyl7K1kl4
 44. BARRERES D’AÏLLAMENT REPRODUCTIU • Eviten l’aparellament: • Aïllament estacional • Aïllament conductual • Aïllament ecològic • Aïllament mecànic • Impedeixen la fecundació (aïllament gamètic) • Redueixen la fertilitat dels híbrids
 45. BARRERES D’AÏLLAMENT REPRODUCTIU • Eviten l’aparellament: • Aïllament estacional • Aïllament conductual • Aïllament ecològic • Aïllament mecànic • Impedeixen la fecundació (aïllament gamètic) • Redueixen la fertilitat dels híbrids Salvia mellifera Salvia apiana
 46. BARRERES D’AÏLLAMENT REPRODUCTIU • Eviten l’aparellament: • Aïllament estacional • Aïllament conductual • Aïllament ecològic • Aïllament mecànic • Impedeixen la fecundació (aïllament gamètic) • Redueixen la fertilitat dels híbrids
 47. BARRERES D’AÏLLAMENT REPRODUCTIU • Eviten l’aparellament: • Aïllament estacional • Aïllament conductual • Aïllament ecològic • Aïllament mecànic • Impedeixen la fecundació (aïllament gamètic) • Redueixen la fertilitat dels híbrids cavall o euga (64 cromosomes) somera o ase (62 cromosomes) mul o mula (=estèril) (63 cromosomes)
 48. BARRERES D’AÏLLAMENT REPRODUCTIU • Eviten l’aparellament: • Aïllament estacional • Aïllament conductual • Aïllament ecològic • Aïllament mecànic • Impedeixen la fecundació (aïllament gamètic) • Redueixen la fertilitat dels híbrids tigre o tigressa lleó o lleona tigón o ligre (viu menys temps i és menys saludable)
 49. MODELS EVOLUCIONISTES ACTUALS
 50. NEODARWINISME O TEORIA SINTÈTICA Es basa en el darwinisme, però ajustada als nous coneixements de la genètica. Principis: •Rebutja l’herència dels caràcters adquirits. •La variabilitat genètica es deu a dos processos: la mutació i la recombinació. •La selecció natural és el principal mecanisme de canvi evolutiu en les poblacions. •Evoluciona la població, no els individus. •L’evolució es produeix de manera gradual.
 51. TEORIA DELS EQUILIBRIS PUNTUATS Complementa el gradualisme del neodarwinisme, ja que aquest no és suficient per explicar tots els canvis evolutius. En el registre fòssil hi ha molts de casos en què de sobte apareixen gran quantitat d’espècies noves, que es mantenen pràcticament sense canvis durant molt de temps i sobtadament desapareixen: •gradualisme  registre fòssil incomplet •equilibris puntuats  no tots els canvis evolutius són graduals, hi ha una successió de períodes d’estasis i d’especiació • estasis: les espècies romanen invariables, o sense canvis importants, durant llargs períodes de temps • períodes d’especiació: explosió en la biodiversitat (canvis ràpids on apareixen noves espècies a partir de les que ja existeixen)
 52. SIMBIOGÈNESI Reuneix un conjunt de propostes, que han refutat alguns plantejaments de la teoria sintètica. Origen de la variabilitat: •Mutacions no són el principal mecanisme d’obtenció de gens nous. •Transferència genètica horitzontal: un organisme transfereix fragments d’ADN a un altre organisme d’una espècie diferent. Teoria de l’endosimbiosi seriada: la cèl·lula eucariota s’originà a través d’un procés en sèrie de simbiosi entre organismes unicel·lulars de diferents espècies. De moment s’ha confirmat l’origen bacterià dels mitocondris i els cloroplasts.
 53. HOMINITZACIÓ
 54. HOMINITZACIÓ Procés evolutiu que va originar l’Homo sapiens • Fa uns 5 m.a. • Continent africà • Canvi en el clima (manca de pluja) • = desaparició de boscos i aparició de sabana • Poblacions de primats que sobreviuen evolucionen en un ambient sec i càlid • Entre les adaptacions destaca el bipedisme.
 55. BIPEDISME Columna més sinuosa per mantenir més bé la posició erecta i traslladar el centre de gravetat a la cintura i el pes damunt els peus.
 56. BIPEDISME El foramen magnum (orifici per on passa la medul·la espinal) es va desplaçant fins la base del crani.
 57. BIPEDISME Pelvis més curta i ampla
 58. BIPEDISME Cames més llargues i deixen d’estar flexionades
 59. BIPEDISME S’escurcen els dits dels peus i el polze deixa d’estar oposat i passa a estar paral·lel a la resta de dits. Així els peus ja no serveixen per aferrar-se a les branques sinó per caminar.
 60. AVANTATGES DEL BIPEDISME • El cos erecte queda menys exposat a la radiació del sol. •Una superfície més gran del cos rep la brisa, que és més fresca com més allunyada del sòl. •Permet visualitzar l’horitzó per damunt la vegetació. •Deixa les mans lliures perquè no s’empren per caminar, cosa que permet transportar objectes. •La marxa és més lenta que la quadrúpeda, però consumeix menys energia, per tant pot recórrer llargues Poc vent Molt vent Poca insolació Molta insolació
 61. DESAVANTATGES DEL BIPEDISME • Es generen enormes tensions a l’estructura esquelètica, especialment a la columna vertebral i les articulacions de les extremitats inferiors. • Els canvis a la pelvis fan que s’estrenyi el canal pelvià, de manera que el part humà és més complex i dolorós que el
Anúncio