Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Juan Marcos Filgueira(20)

Anúncio

mLearning: Xestionando a información (#PLE) (Galego)

 1. MMoobbiillee LLeeaarrnniinngg Xestionando a información (#PLE) Juan Marcos Filgueira Gomis, 2014/2015
 2. FFoollllaa ddee rruuttaa 1. IInnttrroodduucciióónn:: OOrrggaanniizzaacciióónn ddaa iinnffoorrmmaacciióónn 22.. FFoonntteess ddee iinnffoorrmmaacciióónn 33.. SSuubbssccrriicciióónn ddee ccoonnttiiddooss ((RRSSSS)) 44.. MMaarrccaaddoorreess ssoocciiaaiiss 55.. CCuurraacciióónn ddee ccoonnttiiddooss 66.. CCoonncclluussiióónnss 77.. AAmmpplliiaannddoo aa bbiibblliiootteeccaa
 3. 11.. IInnttrroodduucciióónn Afortunadamente hoxe en día contamos con infinidade de fontes de información e recursos dispoñibles a través de Internet. Todas esas fontes poden ser moi valiosas, pero se non temos unha forma axeitada de organizar a información para atopala, presentala, compartila e estruturala corremos o risco de que tanta información se volva contraproducente, e cheguemos a sufrir o que se da en chamar infoxicación, unha sobrecarga de información. Precisamos de ferramentas, aplicacións e servizos que nos faciliten organizar a información que consideremos máis importante. ¿ ?
 4. 22.. FFoonntteess ddee iinnffoorrmmaacciióónn Dispoñemos de infinidade de fontes de información: páxinas web, blogs, servizos de vídeo, música, podcast, presentacións, conferencias, Wikis, eBooks, e moitas máis. ¿Como atopa un usuario información? Por norma xeral recorre a un buscador xenérico (Google, Yahoo, DuckDuckGo, etc). Ademais, pode ter páxinas de referencia e directorios de recursos como sería Youtube a nivel de vídeos, Google Books para libros, etc. Son sitios especializados en determinados formatos que organizan o contido por categorías e co seu propio buscador. ¿Castros en Galicia?
 5. 22.. FFoonntteess ddee iinnffoorrmmaacciióónn Unha busca sinxela sobre un tema, pode devolvernos centos de miles ou millóns de entradas. Habitualmente seleccionamos e traballamos só cunhas poucas polo que precisamos ferramentas que nos axuden a filtrar e seleccionar.
 6. 33.. SSuubbssccrriicciióónn ddee ccoonnttiiddooss A subscrición de contidos é unha das utilidades que nos vai a permitir filtrar a información. Podemos seleccionar as páxinas que nos parezan máis interesantes e dese xeito engadilas nun xestor de subscricións que nos informará de todas as novas publicacións nesas páxinas sen necesidade de ter que ir unha por unha comprobando diariamente se houbo novidades. Web1 Web2 Web3 Web4 Web1 Web2 Web3 Web4 SSeenn RRSSSS CCoonn RRSSSS
 7. 33.. SSuubbssccrriicciióónn ddee ccoonnttiiddooss FFeeeeddllyy Xestor de susbcrición a novas ou RSS que nos informa das últimas publicacións en webs ou blogs que vaian publicando entradas periodicamente. Como nos presenta primeiro un titular e unha pequena descrición de cada entrada, podemos consultar as páxinas moi rápido, descartando aqueles contidos que non nos interesen. Ademais, permítennos gardar as entradas para ler con calma máis adiante. Como tamén é un servizo web 2.0, podemos acceder tanto ao lector como ás webs gardadas dende outros dispositivos ou o noso equipo de escritorio. Dispón de App para os principais sistemas operativos móbiles, sendo tamén accesible dende a web.
 8. 33.. SSuubbssccrriicciióónn ddee ccoonnttiiddooss Na liña de Feedly, temos outras aplicacións como Inoreader ou Digg Reader, tendo todas elas unhas funcionalidades moi similares. Para engadir unha web temos que buscar nesa páxina a súa fonte RSS ou Atom, que é a canle de publicación do sitio web en cuestión. Normalmente se indica cunha icona co símbolo típico de subscrición. Copiamos esa ligazón premendo co botón dereito nesa icona e seleccionando “Copiar a ruta da ligazón”. Símbolos RSS Cópiase a ligazón ao xestor de subscricións
 9. 44.. MMaarrccaaddoorreess ssoocciiaaiiss As aplicacións e servizos do tipo de marcadores sociais cumpren dúas funcións fundamentais: 1. Nos permiten dispoñer dos nosos favoritos gardados sempre na nube, e por tanto accesibles dende calquera dispositivo. 2. Nos permiten compartir listas de ligazóns ou marcadores con outras persoas e incluso colaborar para crealas. Marcadores
 10. 44.. MMaarrccaaddoorreess ssoocciiaaiiss DDiiiiggoo Diigo é coma Delicious unha das ferramentas de marcación social máis utilizadas. Permítenos xestionar listas de ligazóns ou marcadores, escollendo se as compartimos de forma pública, con outros usuarios/as ou as mantemos de forma privada. A través de Diigo poden facerse listas de marcadores para a aula de forma que as poidan manter todos os estudantes colaborativamente. Ademais podemos seleccionar páxinas web para a clase e enviarlles a lista directamente a todos os estudantes o que nos facilita o filtrado e selección da información na rede. Como sempre, ao ser un servizo ou aplicación Web 2.0 podemos acceder a través da web dende calquera dispositivo, ou ben, dende as súas aplicacións nativas para Android e iOS.
 11. 55.. CCuurraacciióónn ddee ccoonnttiiddooss A función de curación de contidos consiste en seleccionar aqueles contidos máis relevantes, agrupalos e compartilos de novo. Deste xeito podemos selecionar os recursos web que nos parezan máis interesantes sobre un tema para incluír nun panel ou taboleiro e compartilos con outras persoas. Internet Taboleiro Filtro
 12. 55.. CCuurraacciióónn ddee ccoonnttiiddooss PPiinntteerreesstt Pinterest é unha ferramenta moi visual que nos permite ir engadindo diferentes recursos aos nosos taboleiros. Podemos subir un novo pin dende o noso equipo ou engadilo a partir da súa ligazón web. Cada pin ou recurso identifícase cunha imaxe que o ilustra, dando lugar a taboleiros moi visuais. Os taboleiros poden ser colaborativos e cada pin queda ligado á súa orixe de forma que son unha moi boa opción para presentar coleccións de recursos. Como sempre, ao ser un servizo ou aplicación Web 2.0 podemos acceder a través da web dende calquera dispositivo, ou ben, dende as súas aplicacións nativas para Android e iOS.
 13. 55.. CCuurraacciióónn ddee ccoonnttiiddooss SSccoooopp iitt!! Neste caso os elementos a incluír nos taboleiros en lugar de imaxes serán publicacións, de tipo parecido a un xornal. Deste xeito, cada recurso ou scoop aparecerá cun título, unha descrición e unha miniatura de imaxe representativa. Estas pequenas descricións son as que conforman un taboleiro e ao acceder a un scoop levarános ao artigo orixinal completo. O taboleiro de artigos o podemos compartir de xeito doado o que fará que sexa unha boa forma de compartir recursos. Como sempre, ao ser un servizo ou aplicación Web 2.0 podemos acceder a través da web dende calquera dispositivo, ou ben, dende as súas aplicacións nativas para Android e iOS.
 14. 66.. CCoonncclluussiióónnss ✔ Ante a cantidade de fontes de información dispoñible en Internet temos a necesidade de empregar ferramentas de filtrado e organización da información. ✔ Unha destas formas é a subscrición de contidos que nos permite a través dunha única aplicación web estar ao tanto de todas as novas publicacións nos sitios aos que estemos subscritos. Exemplos destas ferramentas de subscrición son: Feedly e Inoreader. ✔ Outra forma son os marcadores sociais, cos que poderemos xestionar listas de favoritos e páxinas web entre varias persoas e compartilas. Exemplos destas ferramentas son: Diigo e Delicious. ✔ Ademais temos as ferramentas de curación de contidos que nos permiten filtrar e seleccionar de entre as fontes de información aquelas máis interesantes para publicalas en taboleiros que poderemos compartir con outras persoas. Exemplos destas ferramentas son: Pinterest e Scoop it!. ✔ Ademais dos exemplos presentados temos moitas máis opcións dispoñibles con funcionalidades equivalentes. Con só navegar un pouco podemos atopar outras solucións e logo só se trata de comparar para ver cales nos convencen máis.
 15. 77.. AAmmpplliiaannddoo aa bbiibblliiootteeccaa ➔ Mobile-Learning. Estrategias para el uso de aplicaciones, smartphones y tablets en educación. Ligazón: http://www.gabit.org/gabit/?q=gl/mobile-learning ➔ Revista online Mobile-Learning de Gabit. Accesible en: http://www.gabit.org/gabit/?q=gl/revista-mobile-learning ➔ Blog da EOI sobre mLearning. Sitio web: http://www.eoi.es/blogs/mlearning ➔ 7 Aplicacións ofimáticas imprescindibles. Sitio web: http://www.gabit.org/gabit/?q=gl/node/200 ➔ 29 Ferramentas de curación de contidos, por Ángela Villarejo. Sitio web: http://www.40defiebre.com/herramientas-content-curation
 16. Máis presentacións, aarrttiiggooss ee ppuubblliiccaacciióónnss:: Na web: http://www.gabit.org @ Facebook: https://www.facebook.com/pages/Gabit/420853864605648 @ Twitter: https://twitter.com/InfoGabit @ Slideshare: http://www.slideshare.net/marcosfilgueira
 17. MMoobbiillee LLeeaarrnniinngg Fin Juan Marcos Filgueira Gomis, 2014/2015
Anúncio