O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
t
२०१२"  -   " E-         (PDF)           "  -  "  ०३-०४      -                ...
"  -      " E-        (PDF)             ,  -                         ...
तर                                                    .        ...
-                     ,                       ,               ,  ...
!                           .           -  (  , ओळ)        .       ...
.           सनई          .                       .  एकदम           ...
....  ............          ..............                                   ...
.                               त         .             परत     ...
वर                        २             .               ,        ...
.                                       ,                  .पण  ...
-                           .                      .आज  .पण       ...
,   .       ,       ,    ,  - ,        ,        , इ. पण                 ...
.                 .            जवळच                 .             ...
.त                          .          .                        ...
.          बघत    एक             एक            .           ,    ,.   ...
षक  .तरइतर      .   .          :-
-एक  ............      कणखर                  ,                      ,    ...
-
त  -    -
-
.......          -मदन-          वर.............             ११   : २९-       -२०१...
अवघड          ,                               . कस     .           ...
(patch)          (       )एक एक करत            .                 मदन      ...
.                  .       ५:३०                         .         ...
.        मग      मदन             .                              मग  ...
मदन सर. पण                          ,                   तर          ...
ऊ. पण                               .    ,                     .  ...
…..?????                                     .             ,       ...
.                      मजल    .    एक                   ,        .......
/                               /बदल                            ...
२९      प                                    १३१  .              ...
ब)                           .चपळ                               ...
2002         89      2011             187व      पण  ७५००                 ...
"                                       ...."                    ...
,    "  -      "  ई-                 १                       .    ई-...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Shiv sahyadri e-masik-june 06_2012_01

 • Entre para ver os comentários

Shiv sahyadri e-masik-june 06_2012_01

 1. 1. t
 2. 2. २०१२" - " E- (PDF) " - " ०३-०४ - ०५ ….! ०६-०७ ०८-१२ :- १३-१७ -एक ... १८-२१ ....... -मदन- वर....! २२-२८ …..????? २९-३४" ...."( ) ३५
 3. 3. " - " E- (PDF) , - . तर . . . तर . . तर . - , . गड- . ." . व . ." . नजर , , - . "हर हर " अन " जय” . . - - . , , एक नर- , , . . . . - .
 4. 4. तर . . , तर . पण . गड- तर . " " . - तर ." . ." . , तर . , . . पण . " " पट , .पण अढळ-पदतर - ." " . , " - " ............ E- (PDF) “ - ” ........... :- र
 5. 5. - , , , आज आज , , - , , आज , , , , आज , जय , , परत , आज , . , , , आज , , ,जन- , आज , , - , , आज , . :- .
 6. 6. ! . - ( , ओळ) . , ओळ !!! . . !! . . , , - ,२ , , लगबग . ., तर , तर , . .
 7. 7. . सनई . . एकदम न . . मग . . , , . , , . ! ! र फड मग . . . . ? तर एकच, ! , . !!( )
 8. 8. .... ............ .............. , तर - . आज , . . , , व - अढळ-पद तर ,पण " - " .पण आज . तर . , ७-८ ,पण . . ३५० .१६३० , एक . . दगड . . . गड- परतत . . करत, . गड- . गड . बसत अस. एक . . ,
 9. 9. . त . परत , , - . न . अलगद . . एक . . खबर . एकच . . - तर . हर हर गजर . हर हर - " " " " " . , , . , करत . चरचरत करत . तर पण जड . पण गडलढत तर उलट गड लढत . , . , तर तळपत . न . . . तर चपळ.पण तर . . एक . .धगधगत आज .एक एक - .आ एकदम , एक
 10. 10. वर २ . , , .मद ,पण . .अन वर . पण . एक , , . . पण , वचन . . पण एक , , . . " ...... " तर " ..... " . . स ..पण . अन .अन . . परत . परत तर पण . परतपरत . एक " " एक"नर- " . आज . - . ३५०-४०० . अभय . . . , , हसत हसत . . एक . - पण . आज , .३५० आज .पण .
 11. 11. . , .पण जवळ . र . , - , मन . पण . .पण , - . तर पण गरम गरम . तर इतर . .पण उथळ ? ३०,०००आठ गड , अढळ . . तर . . २ .पण " " . . . .पण .मग ?
 12. 12. - . .आज .पण . पण आग . , , - तर एक .पण , . " " . . , . , . आपण , . - एकच. , शकत शकत . - . एक .... बस ...... :- .
 13. 13. , . , , , - , , , इ. पण तर - . , . - ५५ . . सन १२३० . पण व ( १३ गरज ). . . , पण . . . . एकदम . तर, . तर .वत . . आपण . आपण कळस ळ .
 14. 14. . . जवळच . , . . , . . . . .. , , . . , . . . . आवर . एक . . . ऐन . आत . आत . . पण - वर . आपण . .
 15. 15. .त . . . . . . आपण . लय . . . . . . , , मकर इ. . , , , , , , , इ. . . . . - , , . , , बघतच . , - , , , . - व
 16. 16. . बघत एक एक . , ,. . न एक . आपण , पण . , , इ. . . . . .
 17. 17. षक .तरइतर . . :-
 18. 18. -एक ............ कणखर , , Paradise Flycatcher .
 19. 19. -
 20. 20. त - -
 21. 21. -
 22. 22. ....... -मदन- वर............. ११ : २९- -२०११ १- -२०१२ , १० करत . ३०३५ . ( ) १९८९ . , , / . - ( )(वय ३९), (31), (25), (२६), (२७), (५३), (४३) भडकमकर(५१) - .१० . -मदन- . . .trekshitiz .
 23. 23. अवघड , . कस . . - - . - , , , , , भडकमकर २८- १० . . . २:३० जवळचएक . . ३० न . एक , १० . . (४८२२ ) , . ढकलत पण चढ . . परत . करत, .
 24. 24. (patch) ( )एक एक करत . मदन . . परत चढ, . . . एक वर एक . , . २ परत . भडकमकर - तर . " ?" खरच सरळ . पण . . .मग . . - करतच . वर मदत . ४५ . तर
 25. 25. . . ५:३० . गरम . . लवकर १०:३० . ६ अप call . एकएक करत . , क . पण वर जर तर . मग , . . . . कसब .TREKSHITIZ . तर . . . वजन . १२ - १२:३०
 26. 26. . मग मदन . मग . घळ . करत . परत चढ. तर . पण . पण . पण न चढत . व . एक . मदन(४९०० ) (needle hole). मदन एक traverse exposure . .अ . ३० . trekshitiz मदत . सहज , . वर . चढतवर . , , मग
 27. 27. मदन सर. पण , तर .५:३० जण . . मदत , , चढण जवळ . आपण मदन . . ९:३० १० . . जण . पण . आ (rappling) . अवघड . traverse . ठरत . चढ करत .एकच वर . . (४५०० ) rock . १०-१२ व ४० . . वर एक ,तर (climb - ) करत . . १० १५ वर व एक एक करत वर . करत . वर (CLIMBING) अप . वर मग वर . , वर . तर आपण वर
 28. 28. ऊ. पण . , . , , २ .परत . करत ६ . , समजल . . . पकडत . , अड . . , . - वर . २ करत . . :-
 29. 29. …..????? . , . अ . - करत . तर .तरमग , करत .......(?) तर . . , ,व . Big Cat Family व . - , , . , , ,.पण I.U.C.N.red list लवकरच . इतर . ९५ १६५ ४५ ८० . नर ३०% २३ ६० . . वजन ३० ९१ . . .
 30. 30. . मजल . एक , .......? . . ५८ , , . व . आज . , ....... . आपण . . , आपण , , , ,जलचर, , ( ). ( ecosystem ) गरज घटक . . - गरज , . घटकआपण गवत- - ,गवत - - . एक ( common ) घटक .एक - - - - . (Bio -Diversity) , घट च , व पण ( ), , , ,
 31. 31. / /बदल व . / . . , , , , सहज , ट . तर GPS GOOGLE . पण .....पण - न . गरज . - . २००५ २०१ तर ९०२ ., एकच आणत व . ८ ( )व करत . १८५ / . . , , , , व एकदम . १९९३ २००१ ८ ३३ . ४ . २००१ .
 32. 32. २९ प १३१ . , ३० . . . २००१ -२००३ ३ ४ १७ . ३२५ % २००० २००१ १०६ ३ १६६ .microchip २०० न तर . . . . एक परत , बदल . . . अ) / . - .
 33. 33. ब) .चपळ . क) , , , - , तर - घट . WILDLIFE PROTECTION SOCIETY OF INDIA (WPSI) मदत . WPSI .WPSI .1994 138 2003 1481995 143 2004 1231996 110 2005 2001997 145 2006 1651998 69 2007 1261999 135 2008 1572000 1278 2009 1612001 167 2010 180
 34. 34. 2002 89 2011 187व पण ७५०० . - . . गरज तर गरज . , . .आपण व तर . :-
 35. 35. " ...." , एक , . ...... , ..... .... .... .... - . .... " ...." . - .... . .... सवय .... ....! , ,गड- .मग " ...." , , , . , , .... , . . . , एक " ...." २९ . , , , , व ." ...." .........
 36. 36. , " - " ई- १ . ई- , ( , , ) (गड- , , , , - ) , . , व इतर ई-shivsahyadrigatha@gmail वर . एकच .ई- . shivsahyadrigatha@gmail वर .

×