O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Satyanarayan-pooja-in-marathi-with-katha

 • Entre para ver os comentários

Satyanarayan-pooja-in-marathi-with-katha

 1. 1. PaUjaocao saaih%ya   hLd kuMku gaulaala ]dba<aI ivaDa panao tIsa saupaáyaa tIsa naarL tIna Karka badama fL Kaobara vaaTI gaUL saaKr dUvaa- fulao tuLXaI hjaar XaMBar tuLXaI AiQak AaMbaa DhaLa koLIcao KaMba caaOrMga paT taMbao tamhNao Xaala pMcaamaRt gaMQa Axata taMtuL A<ar kaomaT paNaI bau@ka har naaNaI vaIsa pLI pMcapa~ baaLÌYNa vas~ naIraMjana tbak jaanavaI Agarjaa    PaUjaocaI maaMDNaI   caaOrMgaalaa koLIcao KaMba baaMQaNaoÊ raMgaaoLI kaZNaoÊ caaOrMgaavar vas~ zo]na %yaavar maQyao taMduL ikMvaa gahU GaalaavaotÊ caaOragaavar Aaplyaa ]javyaa baajaUlaa taMduLavar gaNaptI mhNaUna sauparI zovaavaIÊ maQalyaa taMduLavar kalaXa zovaavaa. %yaat paNaIÊ gaMQaÊ fulaoÊ naaNaoÊ sauparIÊ dUvaa- va Axata Gaalaavyaat va AaMbyaacaa DhaLa zovaavaa.taMbyaavar tamhNa zovaavao va maQyaBaagaI va$NaacaI sauparI zovaavaI.Aaz idXaaMnaa Aaz laaokpalaaMcyaa saupaáyaa maaMDavyaat. navaga`haMcyaa saupaáyaa   maaMDavyaat. pUjaosaazI baaLÌYNa Gyaavaa.     1  2    
 2. 2. Aacamanyama GaraMtIla dovaaMnaa hLd kuMku vaahUna ivaDa dixaNaa zo]na namaskar karavaa. qaaoraMnaa namaskar k$na pUjaolaa basaavao. ! koXavaaya namaÁ ! naarayaNaaya namaÁ ! maaQavaaya namaÁ 3 vaoLa Aacamana kravao. ! gaaoivaMdaya namaÁ ta*maNaat paNaI saaoDavao. ! ivaYNavao namaÁ ! maQausaUdnaaya namaÁ ! i~ivaËmaaya namaÁ ! vaamanaaya namaÁ ! EaIQaraya namaÁ ! )iYakoXaaya namaÁ ! pÒnaaBaaya namaÁ ! damaaodraya namaÁ ! saMkYa-Naaya namaÁ ! vaasaudovaaya namaÁ ! p`Vumnaaya namaÁ ! Ainaéwaya namaÁ ! puéYaao<amaaya namaÁ ! AQaaoxajaaya namaÁ ! naarisaMhaya namaÁ ! Acyautaya namaÁ ! janaad-naaya namaÁ ! ]pond`aya namaÁ ! hryao namaÁ ! EaIÌYNaaya namaÁ Pa`aNaayaamaÁ ! p`Navasya prba`*ma ?iYaÁ prmaa%maa dovata dOvaI gaayai~ CndÁ p`aNaayaamao ivainayaaogaÁ È ! BaUÁ ! BauvaÁ ! svaÁ ! mahaÁ ! janaÁ ! tpÁ ! sa%yama ! t%saivatuva-roNyaM Bagaao- dovasya QaImaih iQayaao yaao naÁ p`caaodyaat È ! Aapaojyaaoit rsaao|maRtma È ba`*maBaUBa-vaÁ svaraoma ÈÈ ]javaa hat ]javyaa kanaalaa va Davaa hat Davyaa kanaala laavaavaa.hatat Axata Gao]na hat jaaoDavaot. dovata namaskarÁ ! EaImahagaNaaiQaptyao namaÁ È [YT dovataByaao namaÁ È kuladovataByaao namaÁ È ga`amadovataByaao namaÁ È sqaanadovataByaao namaÁ vaastudovataByaao namaÁ È maatR iptRByaaM namaÁ È EaIlaxmaInaarayaNaaByaaM namaÁ È savao-Byaao dovaoByaao namaÁ savao-Byaao ba`a*maNaaoByaao namaÁ È ivaiva-Gnamastu È et%kma-p`Qaana dovataByaao namaÁ AivaQnamastu È     3  4    
 3. 3. Qyaanama isqato … EaIdovagauraO XaoYaoYau ga`hoYau yaqaayaqaM raiXasqaanaisqatoYau sa%sausaumauKíOkdMtí kiplaao gajakNa-kÁ È laMbaaodrí ivakTao ivaGnanaaXaao XauBamaanayaaogao XauBakrNao evaMgauNaivaXaoYaNaivaiXaYTyaaM XauBapuNya itqaaO saMklpmagaNaaiQapÁ È QaUma`kotuga-NaaQyaxaao BaalacaMd`ao gajaananaÁ È WadXaOtaina naamaaina yajamaanaasa mhNaavayaasa saaMgaavao yaÁ pzot XaRNauyaadip È ivaVarMBao ivavaaho ca p`vaoXao inaga-mao tqaa È saMga`amao mama Aa%manaÁ EauitsmaRitpuraNaao>flap`aP%yaqa-M EaIprmaoñrp`I%yaqa-MsaMkTo caOva ivaGnastsya na jaayato ÈÈ Xau@laaMbarQarM dovaM XaiXavaNa-M catuBau-jama …gaao~ao%pnnaÁ …Xama-NaÁ AhM AsmaakM sahkuTuMbaanaaM sahpirvaraNaaMp`sannavadnaM Qyaayaot sava-ivaGnaaopXaaMtyao ÈÈ sava- maMgala maagalyao iXavao savaa-qa- iWpdcatuYpd saihtanaaM xaomasqaOya- AayauÁ Aaraogya eoñya-saaiQako È XarNyao ÈyMabako gaaOrI naarayaiNa namaaostuto ÈÈ sava-da sava-kayao-Yau AiBavaRwya-qa-M samastaByaudyaaqa-M EaIsa%yanaarayaNap`I%yaqa-M yaqaa&anaonanaaist toYaamamaMgalama È yaoYaaM )idsqaao Bagavaana maMgalaayatnaM hirÁ Ètdova lagnaM sauidnaM tdova tarabalaM cand`balaM tdova È ivaVabalaM dOvabalaM yaqaaimailataopcaard`vyaOÁ pu$YasaU>puraNaao>man~OÁ Qyaanaavaahnaaidtdova laxmaIpto to|iGa`yaugaM smaraima laaBastoYaaM jayastoYaaM kutstoYaaM YaaoDXaaoYacaarPaUjanamahM kirYyao ÈÈ t~adaO inaiva-Gnataisawyaqa-MprajayaÁ È yaoYaaMimaMdIvarXyaamaao )dyasqaao janaad-naÁ È ivanaayakM gau$M BaanauM mahagaNapitpUjanama tqaa XarIrXauwyaqa-M pu$YasaU>YaD=ganyaasaM klaYaXaMKGaMTapUjanaM ca kirYyao ÈÈba`*maaivaYNaumahoñrana È sarsvatIM p`aNaaOByaadaO sava-kayaa-qa-isawyao ÈÈ ! gaNaanaaM %vaa gaNapit= hvaamaho kivaM kvaInaamaRpmaEavastmama ÈABaIiPsataqaa-isawqa-M pUijatao yaÁ saurasaurOÁ È sava-ivaGnahrstsmaO jaoYzrajaM ba`*maNaaM ba`*maNaspt Aa naÁ XaRNvannaUitiBassaId saadnamagaNaaiQaptyao namaÁ È savao-PvaarbQakayao-Yau ~yais~BauvanaoñrÁ È dovaa idXantu mahagaNaaiQaptyao namaÁ ÈÈnaÁ isaiwM ba`*maoXaanajanaad-naÁ ÈÈ mahagaNapit pUjanama gaNapit vyaitrI@t [-tr dovataMcao pUjana Asaola tr inaiv-aGnata isawIsaazI p`qama gaNaoXa PaUjaa karavaI. doXakalaaoccaarNama taMduLavar gaNapit samajaUna sauparI zovaavaI.EaImaBdgavatao mahapu$Yasya ivaYNaaora&yaa p`vat-maanasya AV ba`*maNaao vaËtuMD mahakaya saUya-kaoTI samap`Ba ÈiWtIyao praQao- ivaYNaupdo EaIñotvaarahklpo vaOvasvatmanvaMtro kilayaugao inaiva-GnaM ku$ mao dova sava- kayao-Yau sava-da ÈÈp`qamacarNao BartvaYao- BartKNDo jambauWIpo dnDkarNyao doXao gaaodavayaa-Á ! BaUBau-vaÁ svaÁ mahagaNaaiQaptyao namaÁ Aavaahnaaqao- puYpaMjailaM samap-yaaimadixaNao tIro ÌYNaavaoNyaaoÁ … vat-maanao Xaailavaana Xako … naama saMva%saro ! BaUBau-vaÁ svaÁ mahagaNaaiQaptyao namaÁ Aasanaaqao- puYpaMjailaM samap-yaaima]<arayaNaoÀdixaNaayanao vaYa-taO- Baad`pd maasao Xau@lapxao catuqaa-M itqaaO … ! BaUBau-vaÁ svaÁ mahagaNaaiQaptyao namaÁ padyaaoÁ paVM samap-yaaimavaasaro … idvasanaxa~o … isqato vat-maanao cand` … isqato EaIsaUya- … ! BaUBau-vaÁ svaÁ mahagaNaaiQaptyao namaÁ hstyaaoÁ AGya-ma samap-yaaima ! BaUBau-vaÁ svaÁ mahagaNaaiQaptyao namaÁ AacamanaIyaM samap-yaaima     5  6    
 4. 4. ! BaUBau-vaÁ svaÁ mahagaNaaiQaptyao namaÁ snaanaIyaM samap-yaaima naOvaoVanto hstp`xaalanaM samap-yaaima È mauKp`xaalaM samap-yaaima È mauKvaasaaqao-! mahagaNaaiQaptyao namaÁ pyaaodiQaQaRtmaQauXak-raid pUgaIflataMbaUlaM ihrNyamaud`a dixaNaaM vyaavaahairkd`vyaM samap-yaaima ÈpMcaamaRtsnaanaM samap-yaaima p`dixaNaaM samap-yaaima È maM~puYpyau@tnamaskarM samap-yaaima ÈBaUBau-vaÁ svaÁ pMcaamaRtsnaanaanaMtroNa XauwaoQaksnaanaM samap-yaaima namaskraoima È kaya-M mao isaiwmayatu p`sannao%vayao Qaatir È! mahagaNaaiQaptyao namaÁ È saup`itiYztmastu ÈÈ ivaGnaina naaXayantu savaa-iNa saurnaayak È p`aqa-naa sama-pyaaima È! BaUBau-vaÁ svaÁ mahagaNaaiQaptyao namaÁ vas~aoppvas~aqao- kapa-savas~M Anaona ÌtpUjanaona mahagaNapit p`IyataM È ]dk saaoDavao.samap-yaaima. kapsaacaI daona vas~o vahavaIt! BaUBau-vaÁ svaÁ mahagaNaaiQaptyao namaÁ ya&aopvaItM samap-yaaima AasanaXauiw! BaUBau-vaÁ svaÁ mahagaNaaiQaptyao namaÁ ivalaopnaaqao- candnaM samap-yaaima ]javyaa gauDGyaavar Davaa hat ]taNaa zovaUna %yaat paNaI Gyaavao va %yaavar ]javaa hat ]pDa zovaavaa.! BaUBau-vaÁ svaÁ mahagaNaaiQaptyao namaÁ AlaMkaraqao- Axatana samap-yaaima pRqvaItI man~sya mao$pRYz?iYa kUma-dovata sautlaM CMdÁ Aasano ivainayaaogaÁ È?iwisaiwByaaM namaÁ hird`a kuMkumaM saaOBaagyad`vyaM samap-yaaima. pRqvaI %vayaa QaRta laaoka doiva %vaM ivaYNaunaa QaRta ÈÈ %vaM ca Qaarya maaM doiva! BaUBau-vaÁ svaÁ mahagaNaaiQaptyao namaÁ isaMdUrM pirmalaaiNad`vyaaiNa ca pir~M ku$ caasanama ÈÈ [it AasanaM ivaQaaya Èsamap-yaaima. Xaondur AYTgaMQa vagaOro sauvaaisak d`vyao vahavaIt. ! Apsap-ntu to BaUta yao BaUta BaUimasaMisqataÁ È! BaUBau-vaÁ svaÁ mahagaNaaiQaptyao namaÁ kalaaoÑvapuYpaiNa dUvaa-Mkuraí yao BaUta ivaGnakta-rsto gacCntu iXavaa&yaa ÈÈsamap-yaaima. ApËamaotu BaUtaina ipXaacaaÁ sava-taoidXama ÈÈ ! BaUBau-vaÁ svaÁ mahagaNaaiQaptyao namaÁ QaUpM dIpM ca samap-yaaima savao-YaamaivaraoQaona pUjaakma- samaarBao ÈÈ caarI idXaaMnaa Axata Takavyaat.! BaUBau-vaÁ svaÁ mahagaNaaiQaptyao namaÁ naOvaoVaqao- gauDKaV naOvaoVmaM YaD=nyaasaÁsamap-yaaima ya%pu$YaM [it naarayaNa ?iYaÁ Ê puR$Yaao dovata Ê AnauYTup CMdÁ Ê! p`aNaaya svaaha È ! Apanaaya svaaha È ! vyaanaaya svaaha È An%yaa i~YTuBa È nyaasao ivainayaaogaÁ È! ]danaaya svaaha È ! samaanaaya svaaha È ! ba`*maNao svaaha È ! ya%pu$YaM vyadQauÁ kitQaa vyaklpyaÙ È mauKM ikmasya kaO baahU kaAacamanaaqao- maQyao panaIya samap-yaaima È ]$ pada ]cyaoto ÈÈ! p`aNaaya svaaha È ! Apanaaya svaaha È ! vyaanaaya svaaha È ! AMgauYTaByaaM namaÁ ! )dyaaya namaÁ ÈÈ ]javaa hat )dyaalaa laavaavaa.! ]danaaya svaaha È ! samaanaaya svaaha È ! ba`*maNao svaaha È ! ba`a*maNaao|sya mauKmaasaIt baahU rajanyaÁ ÌtÁ È ]$ tdsya yaWOSyaÁ]<arapaoXanaM samap-yaaima È tIna vaoLa pLInao paNaI saaoDavao. pdByaaM XaUd`ao Ajaayat ÈÈ ! tja-naIByaaM namaÁ ! iXarsao svaaha ÈÈ mastkalaa hat laavaavaa.     7  8    
 5. 5. !cand`maa manasaao jaatÁ caxaaoÁ saUyaao- Ajaayat È mauKaidnd`ScaaignaScaÊ XaMKpujanamap`aNaaWayaurjaayat ÈÈ ! maQyamaaByaaM namaÁ ! iXaKaya vaYaT ÈÈ XaMKadaO caMd`dOva%yaM kuxaaO va$Nadovata È pRYzo p`jaapitM ivaVadga`oXaoMDIlaa hat laavaavaa.! naaByaaM AasaIdntirxama XaIYNaao- VaOÁ samavat-t È pdByaaM BaUimaid-XaÁ gaMgaasarsvatI ÈÈ ~Olaao@yao yaaina tIqaa-ina vaasaudovasya caa&yaa È XaMKoEaao~a<aqaa laaoka= AklpyaÙ ÈÈ ! AnaaimakaByaaM namaÁ itYzint ivap`ond` tsmaacCMKM p`pUjayaot ÈÈ %vaM pura saagarao%pnnaao ivaYNaunaa! kvacaaya hUma ÈÈ hatacaI AaoMjaL k$na CaitkDo ifrvaavaI. ivaQaRtÁ kro È naimatÁ sava-dovaOí pacajanya namaao|stu to ÈÈ! saPtasyaana sanpirQayais~Á saPt saimaQaÁ ÌtaÁ Èdovaa yaV&M tnvaanaa AbaQnanpu$YaM pXauma ÈÈ ! paHcajanyaaya ivaÒmaho È pavamaanaaya QaImaih È tM naÁ XaMKÁ p`caaodyaat! kinaiYTkaByaaM namaÁ ! nao~~yaaya vaaOYaT ÈÈ ! BaUBa-vaÁ svaÁ XaMKsqadovatayaO namaÁ Aavaahyaaima savaao-pcaaraqao- gaMQapuYpMDaoLo BaUMva[cyaamaQao baaoTo laavaavaIt. samap-yaaima È ³XaMKmaud`aM p`dXa-´ namaskraoima! ya&ona ya&mayajant dovaaÊstaina Qamaa-iNa p`qamaanyaasaÙ ÈÈ GaNTapUjanamato h naakM maihmaanaÁ sacaMt ya~ pUvao- saaQyaaÁ saint dovaaÁ ÈÈ! krtlakrpRYTaByaaM namaÁ ! As~aya fT ÈÈ TaLI vaajavaavaI. Aagamaaqa-M tu dovatanaaM gamanaaqa-M tu rxasaama È kuvao- GaMNTarvaM t~! BaUBau-vaÁ svaraoma È [it idgbaMQaÁ ÈÈ dovata*vaanalaxaNama ÈÈ ! BaUBa-vaÁ svaÁ GaNTasqaaya EaIga$Daya namaÁ È Aavaahyaaima È savaao- klaXapujanama pcaaraqao- gaMQapuYpM samap-yaaima È namaskraoima ÈÈklaXasya mauKo ivaYNau kNzo éd`Á samaaiEataÁ È dIp pUjanamamaulao t~ isqatao ba`*maa maQyao maa~ugaNaaÁ smaRtaÁ ÈÈ Baao dIp ba`*ma$ps%vaM jyaaoitYaM p`BaurvyayaÁ ÈkuxaaO tu saagaraÁ savao- saPtiWpa vasauMQara È ?gvaodao|qa yajauvao-dÁ saamavaodao AaraogyaM doih pu~aMí savaa-qaí- p`yacC mao ÈÈ manaÁ Xaaint p`yacC mao ÈÈ(qava-NaÁ ÈÈ AMgaOí saihtaÁ savao- klaXaM tu samaaiEataÁ È A~ gaaya~I yaavat pUjaa samaaiPtÁ syaat tavat %vaM sauisqarao Bava ÈÈsaaiva~I XaaMitpuiYTkrI tqaa ÈÈ Aayaantu dovapUjaaqa-M duirtxayakrkaÁ È ! BaUBa-vaÁ svaÁ dIpsqadovatayaO namaÁ Aavaahyaaima È savaao-pcaaraqao-gaMgao ca yamaunao caOva gaaodavair sarsvait È nama-do isaMQau kavaoir jalao|ismana gaMQapuYpM samap-yaaima È namaskraoima ÈsainnaiQaM kué ÈÈ XauiwkrNama! BaUBau-vaÁ svaÁ klaXasqa EaIvaéNaaya namaÁ Aavaahyaaima È ! Apiva~Á piva~ao vaa savaa-vasqaaM gatao|ip vaa yaÁ smarot puMDrIkaxaMsavaao-pcaaraqao- gaMQaaxatpuYpaiNa samap-yaaima È Qaonaumaud`a p`dXa- namaskraoima È sabaa*yaaByaMtrÁ XauicaÁ ÈÈ pujaad`vyaaiNa saMp`aoxya Aa%maanaM ca p`aoxaot ÈÈ     9  10    
 6. 6. ! XanaOñraya namaÁ XanaOñrM Aavaahayaaima È  EaIsa%yanaarayaNa PaUjaa ! rahvao namaÁ rahuM Aavaahayaaima È klaXa sqaapnaa va$Na PaUjana ! kotvao namaÁ kotuM Aavaahayaaima È tMDulaaopir AaklaXaoYau Qaavait piva~o pir ipcyato ]@qaOya-&oYau vaQa-to È [it navaga`hana Aavaa*ya È sava- saupaáyaaMvar gaMQaÊ AxataÊ fUlao va hLdIkuMku vaahavao. QaUpdIp daKvaUna naOvaoV daKvaavaa. namaskar k$na ]dk saaoDavao.[it klaXaM saMsqaaPya È caaOrMgaavarIla taMduLavar klaXa zovavaa. klaXaat paNaIÊ gaMQafUlaÊ AxataÊdUvaa-Ê AaMbyaaca DhaLaÊ sauparI va naaNao Gaalaavao. ! BaUBa-vaÁ svaÁ va$NaaVavaaihtdovataByaao namaÁ savaao-pcaaraqao-! pUNaa- diva- pra pt sapUNaa- punarapt È vasnaova iva ËINaavaha [YamaUja-M gaMQaaxatpuYpM sama-payaaima È hird`aM kuMkumaM saaOBaagyad`vyaM sama-pyaaima È QaUpMXatËtao [it klaXao pUNa-pa~M È sama-pyaaima È dIpM dXa-yaaima È naOvaoVM sama-pyaaima È namaskraoima ÈklaXaavar tamhNa zovaUNa maQao sauparI zovaavaI va va$Nacao Aavaahna kravao. Anaona ÌtpUjanaona va$NaVavaaihtdovataÁ p`IyaMtama È tamhNaat paNaI saaoDavao.pUgaIflao va$NaM saa=sapirvaarM saayauQaM È saXai>kaM Aavaahyaaima È klaXasya mauKo ivaYNauÁ È klaXaacaI p`aQa-naa kravaI.pUvaa-ididxau pUva- idXao pasaUma Aaz idXaaMnaa Aavaahna karavao. Qyaanama! [Md`aya namaÁ [d`M Aavaahyaaima È Aqa Qyaanama È Qyaayaot sa%yaM gauNaatItM gauNa~yasamainvatma È laaoknaaqaM! Agnayao namaÁ AignaM Aavaahayaaima È! ina?tyao namaÁ ina?itM Aavaahayaaima È  i~laaokoXaM kaOstuBaaBaraNaM hirma È naIlavaNa-M pItvaasaM EaIva%sapdBaUiYatma È! va$Naaya namaÁ va$NaM Aavaahayaaima È  gaaoivaMdM gaaokulaanaMdM ba`*maaVOrip pUijatma È [it sa%yanarayaNaM Qyaayaaima È Qyaana kravao.! vaayavao namaÁ vaayauM Aavaahayaaima È ! saaomaaya namaÁ saaomaM Aavaahayaaima È YaaoDXaaopcaarpUjanama! [-Xaanaaya namaÁ [-XaanaM Aavaahayaaima È [it idgpalaana Aavaa*ya t~ova pUNa-pa~o pUMgaIflaM Axatana sama-pyaaima È 1Á AavaahnamasaUparIvar Axata vaahavyaat. hir ! sahs~XaIYaa- pu$YaÁ È sahs~axaÁ sahs~pat È! saUyaa-ya namaÁ sauya-M Aavaahayaaima È  sa BaUimaM ivaSvatao vaR%vaa È A%yaitYz_XaaMgaulama ÈÈ! saaomaaya namaÁ saaomaM Aavaahayaaima È  AagacC dovadovaoXa tojaaoraiXa jaga%pto È! BaaOmaaya namaÁ BaaOmaM Aavaahayaaima È  iËyamaaNaaM mayaa pUjaa gaRhaNa saursa<ama È! bauQaaya namaÁ bauQaM Aavaahayaaima È  ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ È! baRhsptyao namaÁ baRhspitM Aavaahayaaima È  Aavaahnaaqao- Axatana samap-yaaima È dovaavar Axata vahavyaat. XaaiLga`amavar tuLsa vahavaI.! XauËaya namaÁ XauËM Aavaahayaaima È      11  12    
 7. 7. 2Á Aasanama sa jaatao A%yaircyat pScaadBaUimamaqaao purÁ ÈÈ kpU-rvaaisatM taoyaM maMdaiknyaaÁ samaa)tma È! pu$YaM evaodM sava-ma yadBaUtM yacca Bavyama È AacamyataM jagannaaqa d<aM ih Bai>taÁ È]tamaRt<vasyaoXaanaaoyadnnaonaaitraohit ÈÈ ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ Ènaanar%nasamaayau>M kat-svarivaBaUiYatma È AacamanaIyama samap-yaaima È dovaavar fulaanao paNaI iXapaDavao.AasanaM dovadovaoXa p`I%yaqa-M p`itgaR*yatama È! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ È 6Á snaanamaAasanaaqao- Axatana samap-yaaima È dovaacyaa Aasanaacyaa jaagaI Axata vahavyaat. ! ya%pu$YaoNa hivaYaa dovaa ya&matnvat È3Á paVma vasantao AsyaaÊsaIdajyama ga`IYma [QmaSXarwivaÁ ÈÈ gaMgaasarsvatIrovaapyaaoYNaInama-dajalaO È! etavaanasya maihmaa È Atao jyaayaa=Sca pU$YaÁ È snaiptao|isa mayaa dova tqaa XaaMit ku$sva mao Èpadao|sya ivaSvaa BaUtaina È i~padsyaaMmaRtma idiva ÈÈ ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ ÈpaVM gaRhaNa dovaoXa È sava-xaomasamaqa-Á BaaoÁ È snaanaIyama samap-yaaima È dovaavar fulaanao paNaI iXapaDavao.Ba@%yaa samaip-tM dova laaoknaaqa namaao|stu to ÈÈ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ È pMcaamaRt snaanamapadyaaoÁ paVM samap-yaaima È dovaacyaa payaaMvar fulaanao paNaI p`aoxaNa kravao. 1 duQa4Á AGa-ma ! Aapayasva samaotu to ivaítÁ saaoma vaRYNyama È Bavaa vaajasya saMgaqao ÈÈ! i~padUQva- ]dO%pu$YaÁ È padao|syaoha||Bava%punaÁ È kamaQaonaaoÁ samadBaUtM dovaiYa-iptR tRiPtdma Èttao ivaSva=vyaËamat È saaXanaanaXanao AiBa ÈÈ pyaao dQaaima dovaoXa snaanaaqa-M p`itgaR*yatama Ènamaao dovadovaoXa namastoQarNaIQar È ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ Ènamasto jagadaQaar AQao- naÁ p`itgaR*yatama È pyaÁ snaanama samap-yaaima È pyaÁsnaanaaMtro XauwaodksnaanaM samapa-yaaima È! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ È saklapUjaaqao- gaMQaaxatpuYpaiNa samapa-yaaima ÈÈAGya-M samap-yaaima È dovaavar gaMQaaxatfUla imaiEat paNaI iXapaDavao.5Á Aacamanama! tsmaaiWraLjaayat È ivarajaao AiQa pU$YaÁ È     13  14    
 8. 8. 2 dhI 5 Xak-ra! diQaËavNaao AkairYaM ijaYNaaorísya vaaijanaÁ È sauriBa naao mauKa ! svaaduÁ pvasya idvyaaya janmanao svaaduird`aya sauhvaItu naamnao Èkr%p`Na AayaUMiYa tairYat È cad`maMDlaXaMkaXaM sava-dovaip`ya diQa snaanaaqa-M to svaaduima-~aya va$Naaya vaayavao baRhsptyao maQaumaaÐ AdaByaÁ ÈÈmayaa d<aM p`I%yaqa-M p`itgaR*yatama È [xaudMDsamaudBaUtM idavyaXak-rayaa hirma È! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ È snaapyaaima sada Ba@yaa p`ItaoBava sauroXvar ÈdiQa snaanama samap-yaaima È diQasnaanaaMtro XauwaodksnaanaM samapa-yaaima È ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ ÈsaklapUjaaqao- gaMQaaxatpuYpaiNa samapa-yaaima È Xak-rasnaanama samap-yaaima È Xak-rasnaanaaMtro XauwaodksnaanaM samapa-yaaima È3 tUp saklapUjaaqao- gaMQaaxatpuYpaiNa samapa-yaaima È! QaRtM imaimaxao QaRtmasya yaaoina QaRtoiEatao QaRtmvasya Qaama ÈAnauYvaQamaa vah maadvasya svaahaÌtM vaRYaBavaixa hvyama È 6 gaMQaaodksnaanaAajyaM saurNamahar AajyaM ya&o p`itiYztama È ! ganQaWaraM duraQaYaa-M ina%yapuYTaM krIiYaNaIma ÈAajyaM piva~M prma> snaanaqa-M p`itgaR*yatama È [-ñrI= sava-BaUtanaaM taimahaop*vayao iEayama ÈÈ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ È ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ ÈQaRtsnaanama samap-yaaima È QaRtsnaanaaMtro XauwaodksnaanaM samapa-yaaima È YaYzM gaMQaaodksnaanama samap-yaaima ÈsaklapUjaaqao- gaMQaaxatpuYpaiNa samap-yaaima ÈÈ gaMQaaodksnaanaaMtro XauwaodksnaanaM samapa-yaaima È4 maQa saklapUjaaqao- gaMQaaxatpuYpaiNa samapa-yaaima ÈmaQauvaata ?tayato maQau xarMit isaMQavaÁ È maaQvaIna-Á saM%vaaoYaQaIÁ 7 XauwaodksnaanamamaQauna@tmautaoYasaao maQaum%paiqavaM rjaÁ È maQau VaaOrstu ipta È ! Aapao ih YTa mayaaoBauvasta na }jao- dQaatna È mahorNaaya caxasao È yaaomaQau maannaao vanaspitma-QaumaaÐ Astu saUya-Á È maaQvaIgaa-vaao Bavantu naÁ ÈÈ vaÁ iXavatmaao rssatsya Baajayato h naÁ È ]XatIirva maatrÁ È tsmaasavaao-piQasamau%pnnaM pIyaUYasadRXaM maQauÁ È ArMga maamavaao yasya xayaaya ijanvaqa È Aapao janayaqaa ca naÁ Èsnaanaaqa-M to p`yacCaima gaRhaNa prmaoSvar È ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ È! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ È Xauwaodksnaanama samap-yaaima ÈmaQausnaanama samap-yaaima È maQausnaanaaMtro XauwaodksnaanaM samapa-yaaima ÈÈ saklapUjaaqao- gaMQaaxatpuYpaiNa samapa-yaaima ÈsaklapUjaaqao- gaMQaaxatpuYpaiNa samapa-yaaima È     15  16    
 9. 9. 8 snaanaao<ar pMcaaopcaarpUjanama ! kinaËdjjanauYaM p`ba`uvaaNa[yait-vaacamairtovanaavama È saumaMgalaí ! BaUBauva- svaÁ ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ È XakunaoBavaaisa maa%vaakaicadiBaBaañyaaivadt È maa%vaaXyaona]dvaQaInmaasaupNaao- AacamanaIyama samap-yaaima È naanaapirmala saaOBaagyad`vyaaiNa samap-yaaima È Axatana samap-yaaima yaqaa?tukalaaodBavapuYpaiNa samap-yaaima È maa%vaaivadidYaumaanvaIrao|Asta È ipÈyaamanaup`idXaM kinaËdt ! BaUBauva- svaÁ ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ È saumaMgalaaoBad`vaadIvadoh È AvaËMddixaNatao gaRhaNaaM saumaMgalaao Bad`vaadIXakuMto QaUpM AaGa`apyaaima È dIpM dXa-yaaima È maanastona[-XatmaaGaXaMsaao baRhdomaivaqao sauvaIraÁ ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ È ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ È pMcaamaRtXaoYanaOvaoV samap-yaaima È sa%yaM%vato-na piriYaMcaaima È maaMgailaksnaanama samap-yaaima È ]YNaaodksnaanama samap-yaaima È ! p`aNaaya svaaha È ! Apanaaya svaaha È ! vyaanaaya svaaha È ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ È ! ]danaaya svaaha È ! samaanaaya svaaha È ! ba`*maNao svaaha È Xauwaodksnaanama samap-yaaima È XauwaodksnaanaanaMtrma AacamainayaM samap-yaaima dovaalaa AiBaYaokanaMtr pUjaocyaa jaagaI p`itiYzt krtanaacao maM~………… Aacamanaaqao- maQyao panaIya samap-yaaima È ! tdstu ima~ava$Naa tdgnao XaMyaaorsmaByaimadmastu Xastma È ! p`aNaaya svaaha È ! Apanaaya svaaha ! vyaanaaya svaaha È ! AXaImaih gaaQaamaut p`itYzaM namaao idvao baRhto saadnaaya È gaRhaa vaO p`itYza ]danaaya svaaha È ! samaanaaya svaaha È ! ba`*maNao svaaha È saU@tM t%p`itiYzttmayaa vaacaa XaMstvyaM tsmaaVVip dUr [va pXaUÐllaBato ]<arapaoXanaM samap-yaaima È naOvaoVanto hstp`xaalanaM samap-yaaima È gaUhanaovaO naanaaijagaiBaYait gaRhaih pXaunaaM p`itYza p`itYza È ihrNyamaud`adixaNaaM vyaavaahairkd`vyaM samap-yaaima È p`dixaNaaM samap-yaaima È ! naya- p`jaa mao gaaopaya È AmaRt%vaaya jaIvasao È jataM jainaYyamaaNaaM ca È maM~puYpyau@tnamaskarM samap-yaaima È Anaona puvaa-raQaona tona AmaRto sa%yao p`itYztama È saup`itiYztmastu ÈÈ EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya p`Iyatama È ]<aro inamaa-lyaM ivasaRjya mahaiBaYaokM kuyaa-t ÈÈ ivaYNausaU> pu$Yasau> mhNaavao. 7Á vas~samap-Nama saU@taiBaYaokanaMtrcaa maM~ ………… ! tOM ya&M baih-iYa p`aoxanpu$YaM jaatmaga`tÁ È! dovasya %vaa saivatuÁ p`savaoiñnaaobaa-huByaama pUYNaao hstaByaamagnaostojasaa tona dovaa Ayajant saaQyaa ?YayaSca yao ÈÈsaUya-sya vaca-saoMd`syaoMid`yaoNaaiBaiYaMcaaima ÈÈ balaaya iEayaO yaXasaonnaaVayaa sava-BaUYaaiQako saaOmyao laaoklajjaainavaarNao È! BaUBau-vaÁ svaÁ AmaRtaiBaYaokao|stu ÈÈ XaaintÁ puiYTÁ tuiYTScaastu ÈÈ mayaaoppaidto tuByaM vaasasaI p`itgaR(tama ÈÈmahaiBaYaoksnaanaaMtroNa XauwaodksnaanaM samap-yaaima È ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ È vas~aopvas~aqao- kappa-savas~M samap-yaaima È     17  18     
 10. 10. 8Á ya&aopvaItma 3.kajaL kjjalaM kaimakM rmyaM kaimanaIkamasaMBavama È nao~yaaoBau-YaNaaqaa-ya kjjalaM! tsmaaV&a%sava-hutÁ saMBaRtM pRYadajyama È p`itgaR*yatama È ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ ÈpXaU=sta=ScaËo vaayavyaanaÊAarNyaanaÊga`amyaaí yao ÈÈ kjjalaM samap-yaaima Èdova dova namasto|stu ~aih ~aih maaO Bavasaagarat È ba`*masaU~M saao<arIyaM 4.isaMdUrgaRhaNa pu$Yaao<ar ÈÈ ]idta$NasaMkaXaM japakusaumasainnaBama È! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ È saImaMtBaUYaNaaqaa-ya isaMdurM p`itgaR*yatama Èvas~aopvas~aqao- ya&aopvaItM samap-yaaima È dovaalaa jaanavao Gaalaavao. ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ È isaMdurM samap-yaaima È9Á ivalaopnama caMdnama 5.kMzsaU~! tsmaaV&a%sava-hutÁ ?caÁ saamaaina jai&ro È maaMgalyatMtumaiNaiBamau->aflaivaraijatma ÈCnda=isa jai&ro tsmaatÊyajaustmaadjaayat ÈÈ kMzsya BaUYaNaaqaa-ya kMzsaU~M ddaima to ÈEaIKMDM candnaM dIvyaM gaMQaaDyaM saumanaaohrma È ! EaIdovyaO namaÁ È kMzsaU~M samap-yaaima ÈivalaopnaM saUrEaoYz candnaM p`itgaR(tama ÈÈ 6.kMkNa! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ È caMdnaM samap-yaaima È kacasya inaima-tM idvyaM kMkNaM ca sauroñrI È hstalaMkrNaaqaa-ya kMkNaM p`itgaR*yatama È ! EaIdovyaO namaÁ È kMkNaM samap-yaaima È 7.AlaMkar dovaIpUjanaaqao- ]pcaar AlaMkar mayaa doiva sauvaNao-na ivainaima-tana È p`I%yaqa-M tva dovaoiXa BaUYaNaM1.hLd p`itgaR*yatama È ! EaIdovyaO namaÁ È BaUYaNaM samap-yaaima Èhird`a svaNa-vaNaa-Baa sava-saaOBaagyadaiyanaI È sava-laMkarmaurvyaa ih doiva %vaM 8.taDp~ PaMKap`itgaR*yatama È ! dovataByaao namaÁ È EaIsa%yanaarayaNaaya hird`aM samap-yaaima naamaaBarNaXaaoByaaZyaM naanaar%naaopXaaoiBatma È Aip-tM ca mayaa doiva taDp~M2.kuMkU p`itgaR*yatama È ! EaIdovyaO namaÁ È taDp~M samap-yaaimahird`acaUNa-saMyau>M kuMkumaM kamadayakma È vas~alaMkrNaM sava-M doiva %vaM 9.saugaMQaI d`vyaop`itgaR*yatama È ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ È jyaao%snaapto namastuByaM namasto ivañ$ipNao ÈkuMkumaM samap-yaaima È     19  20    
 11. 11. naanaasaaOgaMiQad`vyaaiNa gaRhaNa prmaoñr È 12Á dIp! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ È ! ba`a*maNaao|sya mauKmaasaIt baahU rajanyaÁ ÌtÁ Ènaanaapirmalad`vyaaiNa samap-yaaima È ]$ tdsya yaWOSyaÁ pdByaaM XaUd`ao Ajaayat ÈÈ10.Axata AajyaM sauvait-saMyaya>M vainhnaa yaaoijatma mayaa È dIpM gaRhaNa dovaoXa! AxatastMDulaaÁ XauBa`aÁ kuMkumaona ivaraijatÁ È ~Olaao@yaaitimaraph È Ba@yaa dIpM p`yacCaima dovaaya prmaa%manao È ~aih maaMmayaa inavaoidta Ba@%yaa gaRhaNa prmaoñr È inaryaat Gaaorat dIpao|yaM p`itgaR(tama È! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ È ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ È dIpM samap-yaaima ÈAxatana samap-yaaima È10Á puYpaiNa 13Á naOvaoVma ! cand`maa manasaao jaatÁ È caxaaoÁ saUyaao- Ajaayat È! tsmaadña Ajaayant yao ko caaoBayaadtÁ È mauKaidnd`ScaaignaSca È p`aNaaWayaurjaayat ÈÈgaavaao h jai&ro tsmaatÊtsmaajjaata AjaavayaÁ ÈÈ naOvaoV gaRhtaM dova È Bai>M mao *yacalaaM ku$ È! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ È [-iPsatM mao varM doih pr~M ca praM gaitma È?tukalaaodBavapuYpaiNa samap-yaaima È camaolaIÊ AXaaokÊ bakuLÊ tgarÊ gaulabaÊ tuLsa [%yaaid. Xak-raKMDKaVaina diQaxaIrQaRtaina ca Èdovaalaa hjaarÊ XaMBar tulaXaI vahavyaat. Aahar BaxyaBaaojyaM ca naOvaoVM p`itgaR(tama Èsahas~naama maM~OÁ sahs~ tulaXaIp~samap-NaM kaya-ma È AlaaBao AlaaBao ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ ÈAYTao<arXat tulaXaIp~samap-NaM kaya-ma È ivaYNaUica XaMBar naavao Gao}na tulaXaI vahavyaat.naamaavalaI XaovaTI idlaI Aaho. naOvaoVaqao- purtissqatmahanaOvaoVM Xak-raKMDM naairkolaflaXaklacaUNa-M11Á QaUp diQaxaIrQaRtXak-raidKaVM samap-yaaima ÈÈ ! sa%ya%vato-na piriYaMcaaima È AnnaM ba`*ma rsaao ivaYNau Baao@ta mahoñ%rÁ È evaM Qyaa%vaa iWjaao Bau=>o È! ya%pu$YaM vyadQauÁ È kitQaa vyaklpyaÙ È ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya È naOvaoVM samap-yaaima ÈmauKM ikmasya kaO baahU È ka ]$ pada ]cyaoto ÈÈ ! p`aNaaya svaaha È ! Apanaaya svaaha È ! vyaanaaya svaaha ÈvanaspitrsaaodBaUtao gaMQaadyaao gaMQa ]<amaÁ È ! ]danaaya svaaha È ! samaanaaya svaaha È ! ba`*maNao svaaha ÈAaGa`oyaÁ sava-dovaanaaM QaU|paoyaM p`itgaR(tama È   maQyao panaIya samap-yaaima È ! p`aNaaya svaaha È ! Apanaaya svaaha È! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ È QaUpM samap-yaaima È ! vyaanaaya svaaha È ! ]danaaya svaaha È ! samaanaaya svaaha È     21  22    
 12. 12. ! ba`*maNao svaaha È ]<arapaoXanaM samap-yaaima È naOvaoVanto hstp`xaalanaM ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ Èsamap-yaaima È mauKp`xaalanaM samap-yaaima È kraodvat-naaqao- caMdnaM samap-yaaima mahanaIraMjanadIpM samap-yaaima È Aqavaa Kailala Xlaaok mhNaavaot……taMbaUlaM kpu-rgaaOrM k$NaavatarM saMsaarsaarM Baujagaond`harma È sada vasaMntpUgaIflaM mahai_vyaM naagavallaIdlaOyau-tma È )dyaarivand`o Bava BavaanaIsaihtM namaaima ÈÈkpU-rolaasamaayau>M taMbaulaM p`itgaR*yatama ÈÈ kpu-rdIpM saumanaaohr> p`Baao ddaima to dovavar p`said È papaMQakarM %vairtM! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ È inavaaraya p`&anadIpM manaisa p`dIpya ÈÈmauKvaasaaqao- pugaIflataMbaUlaM mauKp`xaalanaM samap-yaaima È caMd`aid%yaaO ca QriNaiva-VudignastqaOva ca È %vamaova sava-jyaaotI-iYa Aait-@yaflama p`itgaR*yatama ÈÈ[dMflaM mayaa sqaaiptM purtstva È tona mao sauflaavaaiPtBa-vaod janmaaina ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ Èjanmaaina ÈÈ flaona filatM sava-M ~Olaao@yaM sacaracarma È tsmaat flap`saadona kpu-rait-@yamahanaIraMjanadIpM samap-yaaima È Aaplyaa [cConausaar Aar%yaa mhNaavyaatsaflaaí manaaorqaaÁ ÈÈ 14Á p`dixaNaa! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya È naairkola flaM samap-yaaima È ! naaByaa AasaIdntirxamaÊ XaIYNaao- VaOÁ samavat-t ÈdixaNaa pdByaaM BaUimaid-XaÁ Eaao~a<aqaa laaoka= AklpyaÙ ÈÈihrNyagaBa-gaBa-sqaM homabaIjaM ivaBaavasaaOÁ È yaaina kaina ca papaina janmajanmaaMtrÌtaina ca ÈAnaMtpuNyafladmatÁ XaaMitM p`yacC mao ÈÈ taina taina ivanaXyaint p`dixaNapdo pdo ÈÈ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ È ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ È p`dixaNaaM samap-yaaima ÈsauvaNa-puYpdixaNaaM vyaavahairkd`vyaM samap-yaaima ÈmahanaIraMjanadIp 15Á namaskar! iEayaO jaatÁ iEayaÁ Aainairyaaya iEayaM vayaao jairtRByaao ddait ! saPtasyaanaÊsanpirQayais~Á saPt saimaQaÁ ÌtaÁ È dovaa yad ya&MiEayaM vasanaa AmaRt%vamaayanBavaint sa%yaa saimaQaimatad`aO ÈÈ tnvaanaa AbaQnanpu$YaM pXauma ÈÈiEaya ecaOnaMticC/yaamaadQaait saMttmaRcaa vaYaTÌ%yaM saMt%yaO saMQaIyato ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ È namaskarana samap-yaaimap`jayaa pXauiBaya- eva vaod ÈÈ 16Á maM~puYpmayaajyayaa yajait p`itvao- yaajyaa puYpOva laxmaIÁ È ! Bad`M kNao-iBaÁ EaRNaUyaama dovaa È Bad`M pXyaomaaxaiBaya-ja~aÁpuNyaamaova tllaxmaI saMBaavayait puNyaaM laxmaI saMskuéto ÈÈ isqarOrMgaOstuYzuvaaMsastnaUiBavya-Xaoma dovaihtO yadayauÁ ÈÈ     23  24    
 13. 13. ! svaist na [Md`ao vaRQdEavaaÁ svaist naÁ pUYaa ivañ vaodaÁ È svaist Aapao vaO pja-nyasyaa||yatnama È Aayatnavaana Bavait È ya eva vaod Ènastaxyaao- AirYTnaoimaÁ svaist naao baRhspitd-Qaatu ÈÈ yaao|payaatanaM vaod ÈÈ! XaaintÁ XaaintÁ XaaintÁ ÈÈ Aayatnavaana Bavait È saMva%sarao vaa Apamaayatnama È Aayatnavaana Bavait È! yaao paM puYp vaod È puYpvaana p`jaavaana pXaumaana Bavait È cand`maa vaa yassaMva%sarsyaayatnaM vaod È Aayatnavaana Bavait Aapao vaOApaM puYpma È puYpvaana p`jaavaana pXaumaana Bavait È ya eva vaod È saMva%sarsyaayatnama È Aayatnavaana Bavait È ya eva vaod È yaao|Psau naavaMyaao|pamaayatnaM vaod È Aayatnavaana Bavait È Aignavaa- ApamaayatnaM È p`itiYztaM vaod È p`%yaova itYzit ÈÈAayatnavaana Bavait È yaao|gnaorayatnaM vaod ÈÈ ! ya&ona ya&mayajant dovaaÁ È taina Qamaa-iNa p`qamaanyaasaÙ È to h naakMAayatnavaana Bavait È Aapao vaa A|gnaorayatanama È Aayatnavaana Bavait È maihmaanaÁ sacant ya~ pUvao- saaQyaaÁ saint dovaaÁ Èya eva vaod È yaao|pamaayatnaM vaod È Aayatnavaana Bavait vaayauvaa- ! rajaaiQarajaaya p`sa*ya saaihnao namaao vayaM vaOEavaNaaya kuma-ho È sa maoApamaayatnama È Aayatnavaana Bavait È yaao vaayaaorayatnaM vaod È kamaana kamakamaaya ma*yaM kamaoñrao vaOEavaNaao ddatu È kubaorayaAayatnavaana Bavait ÈÈ vaOEavaNaayaa maharajaya namaÁ È ! svaist È saama`ajyaMÊ BaaOjyaMÊ vaOrajyaMÊAapao vaO vaayaaorayatnama È Aayatnavaana Bavait È ya eva vaod È parmaoYzyaMÊ rajyaMÊ maaharajyamaaiQap%yamayaM samantpyaa- [-syaat saava-BaaOmaÁyaao|pamaayatnaM vaod È Aayatnavaana Bavait È AsaaO vaO tpnnapayatama È saavaa-yauYa AaMtadapraQaa-t ÈAayatnavaana Bavait È yaao|mauYya tpt AayatnaM vaod È Aayatnavaana pRiqavyaO samaud`pya-Mtayaa ekraiLit È tdPyaYaÁðaokao|iBagaItaoBavait È Aapao vaa AmauYya tpt Aayatnama ÈÈ maétsyaavasana gaRho Aivaixatsya kamap`oiva-ñodovaaÁ saBaasad [it ÈÈAayatnavaana Bavait È ya eva vaod È yaao|pamaayatnaM vaod È Aayatnavaana ÈÈ ! XaaintÁ XaaintÁ XaaintÁ ÈÈ Bavait È cand`maa vaa Apamaayatnama È Aayatnavaana Bavait È yaínd`masaAayatnaM vaod È Aayatnavaana Bavait È Aapao vaO cand`masa Aayatnama È ! ivañtíxauét ivañtao mauKao ivañtao baahuét ivañtspat È saMAayatnavaana Bavait ÈÈ baahuByaaM Qamait saM pt~Ova-vaaBaUmaI janayana dova ekÁ ÈÈya eva vaod È yaao|pamaayatnaM vaod È Aayatnavaana Bavait È naxa~aiNa vaa ! saMsaRYTM QanamauBayaM samaaÌtmasmaByaM d<aaM vaéNaí manyauÁ È iBayaM dQaanaApamaayatnama È Aayatnavaana Bavait È yaao naxa~aNaamaayatnaM vaod ÈAayatnavaana Bavait È Aapao vaO naxa~aNaamaayatnama È Aayatnavaana Bavait )dyaoYau Xa~vaÁ praijatasaao Ap inalayataM ÈÈya eva vaod ÈÈ ! yaao vaOtaM ba`*maNaao vaod È AmaRtonaaplautaM purIM Èyaao|payaatanaM vaod È Aayatnavaana Bavait È pja-nyaao vaa Apamaayatnama tsmaO ba`*maca ba`*maa ca È Aayau kIit- p`jaaM dduÁ ÈÈAayatnavaana Bavait È yaÁ pja-nyasyaayatnaM vaod È Aayatnavaana Bavait     25  26    
 14. 14. dovataMcao gaaya~I man~ ÌYNagaNaoXa ! dovakI naMdnaaya ivaÒho È vaasaudovaaya QaImaih È tnnaao ÌYNa p`caaodyaat! ekdMtaya ivaÒho È vaËtuMDaya QaImaih È tnnaao dMit p`caaodyaat AgnaIiXava ! saPtijavhaya ivaÒho È Aignadovaaya QaImaih È tnnaao Aigna p`caaodyaat! t%puéYaaya ivaÒho È mahadovaaya QaImaih È tnnaao éd`Á p`caaodyaat hnaumaanaivaYNau ! AMjanaIsautaya ivaÒho È vaayaupu~aya QaImaih È tnnaao hnaumaMt p`caaodyaat ! ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ È! naarayaNaaya ivaÒho È vaasaudovaaya QaImaih È tnnaao ivaYNau p`caaodyaat man~puYpaMjailaM samap-yaaima È yasya smaR%yaaca naamaao@%yaa tpÁpUjaaiËyaaidYauEaIlaxmaI nyaUnaM saMpUNa-taM yaait saVao vaMdo tmacyautma ÈÈ! mahalaxmaI ca ivaÒho È ivaYNaupi%na ca QaImaih È tnnaao laxmaI p`caaodyaat tIqa-ga`hNamasaivata AkalamaR%yauhrNaM sava-vyaaiQaivanaaYanama È! t%saivatuva-roNyama Bagaao- dovasya QaImaih È QaIyaaoyaaonaÁ p`caaodyaat gajaanana padaodkM tIqa-M jazro Qaaryaamyahama ÈÈAaid%ya XarIro jaja-rIBaUto vyaaiQaga`sto klaovaro È! Baaskraya ivaÒho È mahVuitkraya QaImaih È tnnaao Aaid%ya p`caaodyaat AaOYaQaM jaa*navaItaoyaM vaOVao naarayaNaao hirÁ ÈÈd<a AcyautanaMtgaaoivaMd naamaaoccarNaBaoYajaat È naXyait saklaa raogaaÁ sa%yaM vadamyahma ÈÈ! Ai~pu~aya ivaÒho È AnasaUyaa pu~aya QaImaih È tnnaao d<aÁ p`caaodyaat P`aqamaM kayaaXauwyaqa-M iWtIyaM Qama-saaQanaM ÈpaMDurMga tRtIyaM maaoxap`a%yaqa-M ivaYNaao-padaodkM tIqa-M jazro Qaaryaamyahma ÈÈ! Ba>vardaya ivaÒho È paMDurMgaaya QaImaih È tnnaao ÌYNa p`caaodyaat XaMKmaQyao isqatM taoyaM Ba`aimatM koXavaaopir È AMgalagnaM manauYyaaNaaM ba`*mah%yaaba`*maa vyapaohit ÈÈ ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ ÈÈ! catumau-Kaya ivaÒho È hMsa$Zaya QaImaih È tnnaao ba`*ma p`caaodyaatnaRisaMh! naRisaMhaya ivaÒho È vaja`naKaya QaImaih È tnnaao naRisaMh p`caaodyaat     27  28    
 15. 15. ba`a*maNapUjanamaAVpUvaao-ccairt vat-maana evaMgauNaivaXaoYaNaivaiXaYTyaaM XauBapuNya itqaaO mama ]<arpUjaaAa%manaÁ EauitsmaRitpuraNaao>flap`aP%yaqa-M saaMgataisaQyaqa-M ba`a*maNapUjanaMAhM kirYyao yajamaanaanao ]prao> man~ mhNavaa. ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya p`I%yaqa-M gaMQaadyaupcaarOÁmahaivaYNauR$ipNao ba`a*maNaaya XauBa icaMtna ]<arpUjanamahM kirYyao È[dM Aasanama svaasanama ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ ivalaopnaaqao- caMdna samap-yaaima[dM paVma saupaVma ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ   AlaMkaraqao- AxataM samap-yaaimaeYa vaao AGa-Á As%vaGa-Á ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ   hird`aMkuMkumaM saklasaaOBaagyad`vyaM samap-yaaima[dmaacamanaIyama As%vaacamanaIyama ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ   pUjaaqao- ?tukalaaodBava puYpaiNa samap-yaaima ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ   QaUpM samap-yaaimaganQaaÁ pantu saaOmaMgalyaM caastu ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ   dIpM samap-yaaimaAxataÁ pantu AayauYyamastu ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ   naOvaoVaqao- naOvaoVM samap-yaaimapuYpM patu saaOEaoyasamastu ! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya namaÁ   P`aaqa-naa samap-yaaima AiBaYaokacao jala tIqaa-t imasaLavao. qaaoDo jala Garat sava-~ iXaMpDavao. ]rlaolao tuLXaIlaa Gaalavao. Garat jaladixaNaaM pantu bahudoyaMcaastu iXaMpDtanaa puZIla man~ mhNaavaot. Xaaintrstu È puiYTrstu È tuiYTrstu È vaRiwrstu È AivaGnamastu Èyajamaana namaao|s%vanaMtayasahs~maUt-yao sahs~padaixaiXarao$baahvao AayauYyamastu È iXavakmaa-stu È kma-samaRiwrstu È Qama-samaRiwrstu È vaodsamaRiwrstu È Xaas~samaRiwrstu È pu~paO~samaRiwrstu Èsahs~naamnaopu$YaayaXaañto sahs~kaoiTyauga QaairNao namaÁ saklaraQanaOÁ QanaQaanyasamaRiwrstu È [YTsaMpdstu È [-XaanyaaM baihdo-Xao savaa-svaica-tmastu ÈÈ irYTinarsanamastu È ya%papaM t%p`ithtmastu È AMtÁ yat Eaoyastdstu ÈXauBaicaMtna Astu svaica-tma dIGa-maayauÁ EaoyaÁ XaaintÁ puiYTÁ tuiYTÁ caastu ÈÈ ]<aro kma-ivaGnamastu È ]<arao<armahrhriBavaRiwrstu ]<arao<araÁ iËyaaÁ XauBaaÁ XaaoBanaaÁ saMpVMtama È [YTaÁ kamaaÁ saMpVMtama È XauBaM Bavatu È      29  30    
 16. 16. taina savaa-iNa mao dova xamasva puéYaao<ama ÈÈ yajamaanaaMnaa naarL dotanaa flaaXaIvaa-d maQyao man~tn~ svarvaNa- Qyaainayama nyaUnaaitir> laaopdaoXa p`ayaií<aaqa-MXatM jaIva Xardao vaQa-manaÁ XatM homantaHCtmau vasantana È Xatimand`agnaI Acyautanantgaaoivand naama~ya mahaman~japM kirYyao Acyautaya namaÁ Èsaivata baRhspitÁ XatayauYaa hivaYaomaM punad-uÁ ÈÈ1ÈÈ AahaYa-M %vaaivadM %vaa Anantaya namaÁ È gaaoivandaya namaÁ È i~vaarpunaragaaÁ punana-va È savaa-=ga sava-M to caxauÁ sava-maayauí to|ivadma ÈÈ2ÈÈyaaÁ filanaIyaa- Aflaa ApuYpa yaaí puiYpNaIÁ È baRhspitp`saUtasta naao kayaona vaacaa manasaoind`yaOvaa- bauVa%manaa vaa p`ÌtossBaavaat È kraoima yaV%saklaM prsmaO naarayaNaayaoit samap-yaaima ÈÈmauHcan%vaMfsaÁ ÈÈ3ÈÈ EaIva-ca-svaM AaraogyaM AaivaQaat XaaoBamaanaM mahIyato ÈQaanyaM QanaM pXauM bahup~laaBaM XatsaMva%sarM dIGa-maayauÁ ÈÈ4ÈÈ Aavaaihtdovata ivasaja-namaflaona filatM sava-M ~Olaao@yaM sacaracarma È yaantu dovagaNaaÁ savao- pUjaamaadaya paiqa-vaIma Ètsmaad flap`danaona saflaaí manaaorqaaÁ ÈÈ5ÈÈ [YTkamap`isawyaqa-M punaragamanaaya ca ÈÈ yajamaanaaMnaa man~axata dotanaa Aavaaihtdovata ivasaja-yaaima ÈÈAGdIidnd` p`isqatomaa hvaIMiYa canaao diQaYva pcataot saaomama È ! t%sad ba`*maap-Namastu ÈÈp`yasvantÁ p`it hyaa-maisa %vaa sa%yaaÁ santu yajamaanasya kamaaÁ ÈÈ pUjaasamaaiPt ! td satAnaona mayaa yaqaa&anaona yaqaamaIilataopcaard`vyaOÁ ÌtpUjaona! EaIsa%yanaarayaNaaya saa=aya sapirvaaraya p`Iyantama È Pa`maadatkuva-taMkma- p`cyavaotaQvaroYau yat È smarNaadova tiWYNaaoÁ saMpUNa-M syaaidit Eauit Á È! t%sad ba`*maap-Namastu ÈEaIÌYNaap-Namastu È ivaYNavao namaao È ivaYNavao namaao È ivaYNavao namaÁ ÈÈivasaga- ibandumaa~aiNa pdpadaxaraiNa ca ÈnyaUnaaina caaitir>aina xamasva prmaoñr ÈÈApraQa sahs~aiNa iËyanto|hina-Xa mayaa È     31  32    
 17. 17. naamapUjaa ³naama jap´ sahs~axaaya namaÁ EaIva%saaMkaya namaÁ xaraya namaÁsava- pUjaa kolyaanaMtr yajamaanaanao pUijat dovatocaa naamajap kravaa. AiKlaaQaaraya namaÁ Axaraya namaÁ sava-laaokptyao namaÁAqa EaIsa%yanaarayaNaayaaYTao<ar XatnaamapUjaa kirYyao È gajaoMd`Gnaaya namaÁ p`Bavao namaÁ gajaait-Gnaaya namaÁEaIivaYNaucatuiva-=SaitnaamaavailaÁ i~ivaËmaaya namaÁ koXavaaya namaÁ i~kala&aya namaÁkoXavaaya namaÁ  naarayaNaaya namaÁ  maaQavaaya namaÁ  koiXamad-naaya namaÁ i~Qaamnao namaÁ kOTBaaryao namaÁgaaoivandaya namaÁ ivaYNavao namaÁ maQausaUdnaaya namaÁ k$Naakraya namaÁ AivaVaryao namaÁ sava-&aya namaÁi~ivaËmaaya namaÁ vaamanaaya namaÁ EaIQaraya namaÁ kamadaya namaÁ sava-gaaya namaÁ kmalaoxaNaaya namaÁ)YaIkoXaaya namaÁ damaaodraya namaÁ savaa-ya namaÁ kMsaXa~vao namaÁ savao-ñraya namaÁ pÒnaaBaaya namaÁsa=kYa-Naaya namaÁ vaasaudovaaya namaÁ p`Vumnaaya namaÁ AGaXa~vao namaÁ sava-saaixaNao namaÁ kakusqaaya namaÁ AQaaoxajaaya namaÁ hyaga`Ivaaya namaÁ Kgavahnaaya namaÁ hryao namaÁAinaéwaya namaÁ puéYaao<amaaya namaÁ AnaIlaaMbaudVutyao namaÁ Xa=iga-Nao namaÁ ina%yaaya namaÁnaarisaMhaya namaÁ Acyautaya namaÁ janaad-naaya namaÁ ina%yatRPtaya namaÁ samadRYTyao namaÁ inaraEayaaya namaÁ]pond`aya namaÁ hryao namaÁ EaIÌYNaaya namaÁ Ba>ip`yaaya namaÁ ina%yaanaMdaya namaÁ jaga%pUjaaya namaÁEaIivaYNau AYTao<arXatnaamaavailaÁ sauraQyaxaaya namaÁ sanaatnaaya namaÁ inaiva-klpaya namaÁnaarayaNaaya namaÁ catuBau-jaaya namaÁ naraya namaÁ prmaa%manao namaÁ inarMjanaaya namaÁ AsauraMtkaya namaÁdovakIXaaya namaÁ XaaOryao namaÁ )YaIkoXaaya namaÁ ba`*maNyaaya namaÁ sava-BaUtaMtkaya namaÁ pRqvaInaaqaaya namaÁcaËpaNayao namaÁ XaMkraya namaÁ janaa-dnaaya namaÁ AnaMtaya namaÁ pItvaasasao namaÁ AnaMtivaËmaaya namaÁga$DQvajaaya namaÁ vaasaudovaaya namaÁ naarisaMhaya namaÁ gauhaXayaaya namaÁ maayaaQaraya namaÁ vaodgaBaa-ya namaÁjagaVaonayao namaÁ mahadovaaya namaÁ vaamanaaya namaÁ inaraQaaraya namaÁ ivaBavao namaÁ savaa-Qaaraya namaÁsvayaMBaUvao namaÁ &anapMcakaya namaÁ Bauvanaoñraya namaÁ ivaYNvao namaÁ QaraQaraya namaÁ EaImato namaÁjagannaaqaaya namaÁ EaIQaraya namaÁ catu-maUt-yao namaÁ inaYklaMkaya namaÁ ~Olaao@yaBaUYaNaaya namaÁ inaraBaasaaya namaÁdovakIpu~aya namaÁ paqa-saarqao namaÁ hilanao namaÁ ya&maUt-yao namaÁ inaYp`pMcaaya namaÁ Amaoyaa%manao namaÁAcyautaya namaÁ XaoYaaya namaÁ XaMKpaiNayao namaÁ inaramayaaya namaÁ vardaya namaÁ Ba>vaSyaaya namaÁhlaayauQaaya namaÁ prMjyaaoitYao namaÁ sahs~baahvao namaÁ vaasavanaujaaya namaÁ mahaodraya namaÁ ijatoMid`yaaya namaÁAa%majyaaoitYao namaÁ Avya>aya namaÁ AcaMcalaaya namaÁ puNyakIt-naaya namaÁ ijatËaoQaaya namaÁ puratnaaya namaÁ     33  34    
 18. 18. EaIÌYNaaYTao<arXatnaamaavailaÁ duyaao-QanakulaaMtkaya namaÁ kMjalaaocanaaya namaÁ ivaduraËUrvardaya namaÁEaIÌYNaaya namaÁ saiccadanaMdivaga`haya namaÁ kmalaanaaqaaya namaÁ maQauGnao namaÁ ivañ$p p`dXa-kaya namaÁ maqauranaaqaaya namaÁnavanaItivalPtaMgaaya namaÁ vaasaudovaaya namaÁ navanaItnaTaya namaÁ sa%yavaacao namaÁ Warkanaayakaya namaÁ sa%yasaMklpaya namaÁsanaatnaaya namaÁ AnaGaaya namaÁ vasaudovaa%majaaya namaÁ bailanao namaÁ sa%yaBamaaartaya namaÁ vaRdavanaaMtÁsaMcairNao namaÁnavanaItnavaaharaya namaÁ puNyaaya namaÁ maucaukuMdp`saadkaya namaÁ jaiyanao namaÁ mauiYTkasaurcaaNaUrmalla sauBada`pUva-jaaya namaÁlaIlaamaanauYaivaga`haya namaÁ YaaoDYas~Isahs~oXaaya namaÁ EaIva%sakaOstuBa Qaraya namaÁ yauwivaYaardaya namaÁi~BaMgalailataÌtyao yaXaaodava%salaaya namaÁ Xaukvaaga ivaYNavao namaÁ BaIYmamaui>p`dakaya namaÁ ya&Baao~o namaÁnamaÁ maRtabQaIMdvao namaÁ jagadgaurvao namaÁ danavaond`ivanaaXanaaya namaÁ jagannaaqaaya namaÁhryao namaÁ gaaoivaMdaya namaÁ catuBau-jaa<acaËaisa gadaXaMKaVudayauQaaya namaÁ naarayaNaaya namaÁ vaoNaunaadivaXaardaya namaÁ prba`*maNao namaÁgaaoivaMdaptyao namaÁ va%savaaTkucaraya namaÁ dovakInaMdnaaya namaÁ vaRYaBaasaurivaQvaMisanao namaÁ pnnagaaXana vaahnaaya namaÁ baaNaasaurbalaaMtkaya namaÁ jalaiËDasamaasa> yauiQaiYTrp`itYza~o namaÁ baih-baha-vatMsakaya namaÁAnaMtaya namaÁ EaIXaaya namaÁ QaonaukasaurKMDnaaya namaÁ gaaoipvas~apharkaya namaÁnaMdgaaopip`yaa%majaaya namaÁ tRNaIÌttRNaavata-ya namaÁ yamaunaavaogasaMhairNao namaÁ paqa-saarqayao namaÁ tIqa-pdaya namaÁ puNyaðaokaya namaÁyamalaajau-naBaMjanaaya namaÁ balaBad`ip`yaanaujaaya namaÁ ]<aalatalaBao~o namaÁ Avya>aya namaÁ vaodvaoVaya namaÁ gaItamaRtmahaodQayao namaÁpUtnajaIivathraya namaÁ tmaalaSyaamaÌto namaÁ XakTasaUrBaMjanaaya namaÁ dyaainaQayao namaÁ kalaIyafiNamaaiNa@ya sava-BaUta%makaya namaÁgaaopagaaopIñraya namaÁ naMdva`ja janaanaMdaya namaÁ yaaoiganao namaÁ rMijatEaIpdaMbaujaaya namaÁkaoiTsaUya-samap`Baaya namaÁ tulasaIdamaBaUYaNaaya namaÁ [laaptyao namaÁ sava-ga`h$ipNao namaÁ damaaodraya namaÁ pra%praya namaÁsaMsaarvaOirNao namaÁ prMjyaaoitYao namaÁ kMsaaryao namaÁyaadvaond`aya namaÁ mauraryao namaÁ yaduWhaya namaÁnarkaMtkaya namaÁ vanamaailanao namaÁ svayaMtkmaiNah~o namaÁ Aqa EaIsa%yanaarayaNaayaaYTao<ar XatnaamapUjaa samaaPtÁpItvaasasao namaÁ narnaarayaNaa%makaya namaÁ pairjaatapharkaya namaÁkubjaaÌYNaaMbaQaraya namaÁ gaaovaQa-naacalaaow~o- namaÁ maaiyanao namaÁ EaIÌYNaap-Namastugaaopalaaya namaÁ prmapu$Yaaya namaÁ sava-palakaya namaÁAnaaidba`*macaairNao namaÁ Ajaaya namaÁ ÌYNavyasanakYa-kaya namaÁinarMjanaaya namaÁ iXaXaupalaiXarSCo~o namaÁ kamajanakaya namaÁ ! td sad     35  36    
 19. 19. ~ * @ ~ ~ wf@mii I ~g ? 3I I $ I I. h a ~ & m * zm f @ m a m% mqmTl l l @ 11 -4*-a q+i i48iilalq 9 M s * &h$9 -~ l 1 4 l t mr : ~ g q wm - I r - - n qaii3 ?+sewi%qFhm@3i1r. 11 q l l ~ ~ a .FtEmmmq I! %%Cyk. ~~ zim2nwq I 1* ~ W & R eWwrnf+m 11 qa wm ~ r ~ ~ b ~ t ? ? i i a a : * d ~ 11 @$ q q & d r 11i. q m $ m &i@ h lt m FlT 11%911R P W W 3 fbs: 11 98 11 q+m&* @ :m a n ( msII tfl ii 3inGhw 8% s:a +? V% %r aimmwi sy fii* gp arb ;1 1 ~ ~ 1 l ~ ~ ~ t f i ~ ~ Bm =rmm 3 m fm ~ h~ ~ m i s r @ ~ w n * ~ ~ ; n p; i a ~ z i f r n d 3 ~ ; i ~ im t r n * zm 5 - 4 ; ~~atns;nsfff?sauT = T f ~ w m ~ i t m , r i o imf+uffm3 $g3mf 367 - 7Ti4 m ww aiuTtt7q ; d g w 3% mpl1 1 3 0 1 r + f T ~ ? ~ 91TlPm7lm mT&?&~ : ~ ~ ~ l ? r i l 11991 ~ ? mrnBw*mrn @=m wmwm m em a mipm@ds*ga;$sa3i WlF ~ ~a ~TRY It m W 11 . ~ y g wt a qw , ~ila

×