O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Nityopasanakram

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Page 1 of 52
Page 2 of 52वोभलाय प्रात्स्मयण
प्रायंबी वलनंवत करु गणऩती वलद्यादमावागया । असानत्व शयोवन फवु दद भवत दे आयाध्य भोयेश्वया...
Page 3 of 52
२)
उठा उठा शो बावलकजन , गंगभाजी कया स्नान । वलश्वनाथा े घ्या दळणन , वत्रवलधताऩ वनलतीर ॥१॥
        ...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 52 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Nityopasanakram (20)

Anúncio

Mais de marathivaachak (20)

Nityopasanakram

 1. 1. Page 1 of 52
 2. 2. Page 2 of 52 वोभलाय प्रात्स्मयण प्रायंबी वलनंवत करु गणऩती वलद्यादमावागया । असानत्व शयोवन फवु दद भवत दे आयाध्य भोयेश्वया ॥ ु व ता क्लेळ दवयद्र द्ख अलघे देळांतया ऩाठली । शेयंफा गणनामका गजभखा बक्ां फलृ तोऴली ॥१॥ ं नेत्री दोन वशये प्रकाळ ऩवये अत्यंत ते वावजये । भाथा ळेंदूय ऩाझये लवय फये दूलाांकुया े तये ॥ ु ु ं ु ु भाझे व त्त वलये भनोयथ ऩये देखोवन व ता शये । गोवालीवत लावदेल कवल ये त्या भोयमारा स्मये ॥२॥ ू ण ु ॐ ऩूणभद् ऩूणवण भदं ऩूणाणत्पणभदच्यते । ऩूणस्य ऩूणभादाम ऩूणभलालवळष्यते । ॐ ळांवत् ळांवत् ळांवत् ॥ ण ण ण ण े ु ु ु ु ु ु गरुर्ब्णह्मा गरुवलणष्् गरुदेलो भशेश्वय् । गरु् वाषात्पयर्ब्ह्म तस्म ै श्रीगरुले नभ् ॥ ु र्ब्ह्मानंदं ऩयभवखदं के लरं सानभूवतणभ । द्वं द्वातीतं गगनवदृळं तत्त्वभस्यावदरक्ष्यभ । ु ु एकं वनत्यं वलभरभ रं वलणधीवावषबूत ं । बालातीतं वत्रगणयवशतं वदगरुं तं नभावभ ॥ तल बवक्रागी तन ु शी वझजू दे । तल यणकभरी भन शे वनजू दे ॥ तल बजनी ठे ली शी ला ा वयझामा । ु ु नभस्काय भाझा तरा गरुयामा ॥१॥ १) धन्य श्रीशवयभंवदय । आभ ु े धन्य श्रीशवयभंवदय ॥धृ॥ ु वलणतोभखी एकव ारे । शवयनाभा ा गजय ॥१॥ बूरोकी ा स्वगण अवे शा । द्ख नवे वतऱबय ॥२॥ फद्धजीलां े वत्रताऩ वनललवु न । देई वदैल आधाय ॥३॥ ु ु भभषूत े वनजफोध देई । व्हालमा बलनदीऩाय ॥४॥ ु वाधका वरब वाधन दाली । दे ळांवत वत्वय ॥५॥ ळयणागतांवी र्ब्ह्मोऩदेळ े । जाणवलते अभय ॥६॥ ु ु ज्याऩाववन भी वखी जाशरे । अवो वलजम वनयं तय ॥७॥ ु बजन - गरुयामा भजलयी कयी करुणा । तजवलण ळयण भी जाऊ कुणा ॥ ु
 3. 3. Page 3 of 52 २) उठा उठा शो बावलकजन , गंगभाजी कया स्नान । वलश्वनाथा े घ्या दळणन , वत्रवलधताऩ वनलतीर ॥१॥ े स्मयता वदावळल भामफाऩ , जाम व त्ता ा वंताऩ । आनंद शोम अभूऩ , वलघ्नवंकटे शयतीर ॥२॥ ंु कृ ष्ा , लेण्मा , तगा , नभणदा , बीभा , ताऩी , ळयमू , गोदा । मेती वळलदळणना वदा , त्या ऩालन कयतीर ॥३॥ ु ु बोगा , मभना , वयस्वती , घटप्रबा , नेत्रालती । वांफदळणनावी मेती , तम्हा वशज बेटतीर ॥४॥ ु ऩाशोवन भाध्यान्हवभम , स्नाना मे गरु दत्तात्रम । शऴे डोरे गंगाभाम , कवरभर दूय शोम म्हणवु न ॥५॥ ु ु ु बजन - गरुलया वदगरुलया , मेउंद े करुणा तरा ये भामफाऩ ॥ ३) ु ु ु शवयबजना वलस्मयरो ये । देशवखा अनवयरो ये । धनवतदाया भोवशत शोउवन । अवल ाये फलृ यडरो ये ॥१॥ ु ु ु वत्रवलधताऩे ऩोऱरो ये । वऩथ न वभऱता गऱरो ये । फलृ जन्मी े ऩण्म पऱरे । वदगरु यणी रोऱरो ये ॥२॥ ु ु प्रेभाभृत े वबजरो ये । दैली गणांनी वजरो ये । कनलाऱु वदगरुभामकृ ऩेन े । आनंदवेलनी धजरो ये ॥३॥ ु ु ु गरुऩदा ी जोड ये । ऩयली जीली े कोड ये । कवरभरदशनवदगरुस्मयणे । ळेलट झारा गोड ये ॥४॥ ु ु बजन - भजरा उददवय वदगरुनाथा श्रीगरुनाथा , तू भामफाऩ दीनां ा ॥ ४) ंु तू दमाऱु दीन शौ तू दानी भै वबकायी । शौ प्रववदद ऩातकी तू ऩाऩऩजशायी ॥१॥ नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन भोवो । भो वभान आयत नशी आयत शय तो वो ॥२॥ े ु र्ब्ह्म तू शौ जील लॄं ठाकू य शौ यो । तात भात गरु वखा तू वफ वलवध वशत भेयो ॥३॥ ु तोवश भोवश नातो अनेक भावनरे जो बाले । जो त्यो तरवी कृ ऩार यण ळयण ऩाले ॥४॥ ु ु ु बजन - जगदीळा , जम जम ऩयाणऩरुऴा । वदगरु धाल फा ॥ ५) ु बेटेना गरु बेटेना । वखी ।धृ०। ु तनधनगृशदायावतवलऴमी । भन कदावऩ वलटे ना ॥१॥ वत्रवलधताऩे ऩोऱरो बायी । रोटता काऱ रोटे ना ॥२॥ ु भागण वदवेना ैन ऩडेना । आळाऩाळ तटेना ॥३॥ काम करु भी कोणा वांग ू । द्ख ऩोटी वाठे ना ॥४॥ फोध वभऱे ना द्ख टऱे ना । घोय बलांफवु ध आटे ना ॥५॥
 4. 4. Page 4 of 52 ु कवरभरदशन गरुफोधावलण । बलभ्रभऩट पाटे ना ॥६॥ बजन - श्रीकृ ष् ैतन्यप्रब ु वनत्यानंदा । शयेयाभ शयेकृष् याधेगोवलंदा ॥ ६) ु ु वंतभांदी जाउवन वभऱू । वगण अगण शवयभम जे झारे , त्यांच्या ऩामी रोऱू ।धृ०। ु शवयबक्ी े तेज पाकते , अंगी व तवख - कऱा भकते । त्या ऩालृवन वनजळांवत राजते , त्यांच्या ऩामी रोऱू ॥१॥ ु ु वजकडे जाई त्यां ी दृवि , वतकडे शोई कृ ऩाभृतलृवि । ज्यांच्या ल ने तिी ऩिी , त्यांच्या ऩामी रोऱू ॥२॥ ळांवतभंवदयी वदा क्रीडती , असजनांवी ते जागवलती नाशी भाना ी ज्या प्रीवत , त्यांच्या ऩामी रोऱू ॥३॥ ु ऐवे जे ते वाधवंत , अखंड प्रेभ भूवतणभंत । दीनां े वशतकायी आप्त , त्यांच्या ऩामी रोऱू ॥४॥ ु यामा यंकालयी वभ प्रेभ , शाव ज्यां ा प्रेभोद्यभ । कृ ष्दावा े वखधाभ , त्यांच्या ऩामी रोऱू ॥५॥ ु ु ु बजन - तभवफन गरुजी भै वनयाधाय । अनाथ को भझ े देलोजी आधाय ॥ ७) ु गरुवफन कौन फताले फाट । फडा वफकट मभघाट ॥१॥ भ्रांवत की फाडी नवदमां वफ भो । अशंकायकी राट ॥२॥ भदभत्सयकी धाय फयवत । भामाऩलन घनदाट ॥३॥ काभक्रोध दो ऩफणत ठाडे । रोब ोय वंगात ॥४॥ ु ु कशत कफीय वन भेये गवनमा क्यौं कयना फोबाट ॥५॥ बजन - वविदानंद कृ ष् वविदानंद ॥ ८) श्रीवंतांव मा भाथा , यणालयी भाझा । देशी बाल दजा , नाशी नाशी ॥१॥ नाभा े व तन , कवयती वलण काऱ । ते भाझे के लऱ , भामफाऩ ॥२॥ ं ु भामफाऩ म्हणो , तयी रावजयलाणे । कवलरे ऩेण े , वंतजनी ॥३॥ ज्या ज्या जन्मा माले , भामफाऩे दोन्ही । ऩवय वंत वनलाणणी , वभऱती ना ॥४॥ मेव देशी डोऱां , वंतांवी देवखरे । एकाजनादणनी लंवदरे , यण त्यां े ॥५॥ बजन - रा रा ये वलण वभऱोवन श्रीशवयभंवदयी जाऊ , तेथ े शवयनाभ घेऊ । भाऱ शवयगऱां लालॄ ॥
 5. 5. Page 5 of 52 ९) ु ळेलट गोड कयी । गरुयामा ॥धृ०॥ ऩं वलऴमी आवक् शोउवन । फनरो भी अवल ायी ॥१॥ ु अनन्यबवक् दान देउवन । कयी भज ववल ायी ॥२॥ तलऩदकभराभोद वेलवु न । याशीन वनयं तयी ॥३॥ कवरभरदशना ऩदयी घे दीना । तूव भाझा कै लायी ॥४॥ बजन - भशायाज ववददारुढ भाउरी ॥ आयती - १ ) काकड आयती भाझ्मा प्रेभऱ ववददा ओलाऱू । अनन्यबाले ळयण जाउवन आसेवी ऩाऱू ॥धृ०॥ ु तजवलण कोणी न लारी म्हणवु न तत्पामी रोऱू । गरु यणाच्या फऱकट ध्यावे वलघ्नाते टाऱू ॥१॥ ु ु ु ंु ओर नाशी ते पोर फोरणे षणोषणी गाऱू । गरुगण वदय गीत वदोवदत ह्रदमात घोऱू ॥२॥ वदबाल वदबवक् ा अवय द्वंग लगऱू । वदा गरुबजनी यत शोउवन वनंदास्तवु त वगऱू ॥३॥ ु ु अशवन णळी गरुफोधश्रलणे द्वैतबाल कोऱू । कवरभरदशनकृ ऩाभृत वऩउवन वनजानंद े डोलू ॥४॥ २) ु ओलाऱू आयती भाता करालती । ऩशाता तझी भूवतण भनकाभनाऩूवतण ॥धृ०॥ ु बाले लंवदता तल वदव्य ऩाउरे । वंवायाऩाववन भाझे भन बंगरे ॥ ु तझ्मा बजनी वनत व त्त यं गरे । झारी ह्रत्ताऩा ी ऩूण ण ळांवत ॥१॥ ु ु गौयलणण तनलवय ळोबे ळभ्र अंफय । दळणनभात्रे राबे आनंद थोय ॥ ु बाऴणे वकर वंळम जाती दूय । वलळाराष भज दे गणलंती ॥२॥ ु घारीन रोटांगण , लंदीन यण , डोळमांनी ऩाशीन रुऩ तझ े । प्रेभ े आवरं गीन , आनंद े ऩूजीन , बाले ओलाऱीन म्हणे नाभा ॥१॥ त्वभेल भाता ु वऩता त्वभेल , त्वभेल फंध् वखा त्वभेल । त्वभेल वलद्या द्रवलणं त्वभेल , त्वभेल वलां भभ देलदेल ॥२॥ ु कामेन ला ा भनवेंवद्रमलाण फदद्यात्मना ला प्रकृ वतस्वबालात । ै कयोवभ मद्यत वकरं ऩयस्म ै नायामणामेवत वभऩ णमावभ ॥३॥ नभोऽस्त ु अनंताम , वशस्त्रभूतम े , वशस्त्रऩादाषवळयोरुफाशले , वशस्त्रनाम्ने ऩरुऴाम ळाश्वते , वशस्त्रकोटीमगधायणे नभ् ॥ ण ु ु
 6. 6. Page 6 of 52 वलसाऩना - शे वलश्वजनका , वलश्वंबया , वलश्वऩारका , वलश्वेश्वया ! भाझ्मा भना ी ं रता दूय कय . शे वलणव्याऩी , वलणवाषी , ु णु वलोत्तभा वलणसा ! तरा ओऱखण्मा े भरा सान दे . शे प्रेभवागया , प्रेभानंदा , प्रेभभूत े , प्रेभरुऩा ! भाझे दगण नाशीवे करुन ु ु ळददप्रेभाने ह्रदम बरु दे . शे सानेळा , सानभूत े , सानांजना , सानज्योवत ! तझ्मा यणी भाझी श्रददा बवक् दृढ कय . शे भामातीत , भामफाऩा , भामा ारका , भामाभोशशयणा ! वभदृवि आवण अढऱ ळांवत भरा दे . शे कभरनमना , कभराकांता ु ु , कभरानाथा , कभराधीळा ! भाझ्मा नेत्रांना वलण स्थालयजंगभात तझ े दळणन घडू दे . भाझे कान तझे कीतणन श्रलण करु देत ु ु . शे ऩवततऩालना , ऩयभेळा , ऩयभानंदा , ऩयभवप्रमा भाझ्मा शस्ताने तझी ऩूजा घडू दे . तझ्माबोलती भाझे ऩाम प्रदवषणा घालू ु ु ु ु ु ु देत . शे गरुनाथा , गरुभूत े , गरुयाजा , गरुदेला ! भाझे भन वनयं तय तझ े ध्यान करु दे . तझ्मा यणकभरी भरा अखंड थाया दे . वोभलाय वामंस्मयण ु बजन - वदगरुनाथे भाझे आई । भजरा ठाल द्याला ऩामी ॥ १) श्रीवळलगौयीवप्रमनंदना । ऩूण ण कयीं भनकाभना ॥धृ०॥ ौदेशाच्या ौयं गी फवलवु न । ऩूवजन तज वलघ्नवलनाळना ॥१॥ ु ु अनन्यबवक्जरे स्नान घालुवन । यणी लाशीन वभना ॥२॥ लावनाळेंदूय अंगा रालीन । धूऩ अशंबालना ॥३॥ ु यजोगणात्मक रार ऩीतांफय । नेववलन भूऴकलाशना ॥४॥ ु ु ऩं वलऴम ह्या दूलाण तज म्या । अवऩ णन वयनयलंदना ॥५॥ ण नंदादीऩ अखंड ध्याना ा । कऩूय वभूऱ दबाणलना ॥६॥ ु वप्रेभा ा भोदक बषी । वत्ववय कवरभरदशना ॥७॥ बजन - ऩालणतीच्या नंदना भोयमा , गजानना गजलदना ॥ २) ंु ु वदये गणभंवदये करुणाकये कभरोदबले । ववदद ायणऩूवजते जनलंवदते भशालैष्ले । ु त्रावश लो भज , त्रावश लो भज ऩावश लो भशारषभी । शेभफालन यत्नकोंदन ते ववंशावन आवनी ॥१॥
 7. 7. Page 7 of 52 ु ु एक एक वलव त्र भावणक जोवडरे भगटालयी । ु त्यावी देखवन रोऩरा ळळी ावररा गगनोदयी । कं ु डरे श्रलणी यवलळळी - भंडरावश लतऱे । ुण ु फोरता वयनामकालयी शारताती ं ऱे ॥२॥ कं की कु भंडरालयी शाय ऩक रुऱती । ु ं ं ऩावयजातक ळेलती फटभोगया आवण भारती । वऩलऱा ऩट तो कवटतवट लेविरा फयले ऩयी । वौदावभवनलृवन तेज अवधक ळोबते उदयालयी ॥३॥ ु काभकालयी भन्मथेश्वय वविरे त ैळां वनर्मा । ु गजणवत ऩदऩंकजे वकती नूऩये आवण घागर्मा । ं ण इंद्र द्र भशें द्र नायद ऩादऩंकज अव ती । ु कं ु कुभागरु कस्तयी प्रीवत आदये तज व णती ॥४॥ ु ु वनजणये तज ऩूवजरे फलृ ळोबवी कभरावनी । वकती शो तज लण ुण भी भज ऩाल गे कुरस्वावभनी । ु कोवट तेशतीव देलता वश घेउवन वलंझण कयी । ु ाभये व यऩल्लले तज ढावऱती ऩयभेश्वयी ॥५॥ ु नाभाभृत दे वनयंतय मा काप्रवत वगवयवते । ु जोडुवन कय वलनवलतो तज ऩाल गे लयदेलते । ु ु वंकटी तजला वन भज कोण यवषर अंवफके । ु गोवालीनंदन प्रावथ णतो तज ऩाल गे जगदंवफके ॥६॥ ु ु ु ं ु बजन - आनंद े गरुभाम । वनजानंद े गरुभाम । वविदानंद े गरुभाम । ऩूणाणनद े गरुभाम ॥ ३) वंतदळणन े भशाराब जाशरा । ह्रदमगृशी आनंदकं द ऩावशरा ॥धृ०॥ भी भाझे म्हणवु न भ्रभे वपयत शोतो बायी । दैलमोगे ऩातरो वंतभशाद्वायी ॥१॥ वाऩडुवन शोतो गौडफंगार जारी । वदम वंतभामफाऩे भोकऱीक के री ॥२॥ फलृत जन्मावजणत बाग्म उदमा आरे । वंतकृ ऩे आवज भाझे वनजरुऩ वभजरे ॥३॥ ु भ्रभय वलावावव लुब्ध भवषका भधावव । तेव व त्त गोवलमेरे आत्मह्रऴीके ळी ॥४॥
 8. 8. Page 8 of 52 ुे ु ु अणयणऩाववन वलवश्व कृ ष् वं रा । बक्काभकल्पतरु दाव भनी यावशरा ॥५॥ ु बजन - ळांत वकती शा वदगरुभूवतण । ऩाशता भालऱे द्वैतभ्रांवत ॥ ४) ु गरुने अभर वऩरामाजी । भझकु गयक वरामाजी ॥धृ०॥ ु ु ु आगभ वनगभकी फट्टी गवशया गरुफ नका ऩानी । भनकं ु डीभे खूफ घोंटकय आत्मग्मानवे छानी ॥१॥ ु ु न ैन अगो य भद्रा ढकय उरटा भशर देखो । व्हांके अंदय भूयत फठी रुऩ नशी ला येखो ॥२॥ ै ु ु ु ु ु वनयं जन यघनाथगरुने एकवश फात वनाई । भेया शया भझ े फतामा आऩोआऩ बराई ॥३॥ े बजन - वीतायाभ जम जम याभ । शयेयाभ , याभ , याभ , याभ ॥ ५) ॐ नभ् वळलाम ॐ नभ् वळलाम ॐ नभ् वळलाम लद , लद , लद ये । ु ऩालळी वविदानंदऩद ये । भनजा ॥धृ०॥ रष ौर्मांळी मोनी वपयता । अलव त नयतन ु आरी शाता । ऩनयवऩ न वभऱे शी जाणवु न ताता । ु ु गरुवी लयी शोउवन वदगद ये ॥१॥ ु वलऴम वलऴाऩवय लाटता तज । ु गरुऩदी अनन्य शोळी वशज । ु ु गरुकृ ऩेन े कऱता वनजगज । तयवळर बलवागय द्खद ये ॥२॥ ु लेदळास्त्रे ऩयाणावदक । आवणक वंत वनकावदक । ु गरुवलण गवत नाशी म्हणती वकवऱक । ु गरुल ने रुविणी वालध ये ॥३॥ ं बजन - उऩेंद्रा बक् कोय द्रा । वत्ववय धाल फा ॥
 9. 9. Page 9 of 52 ६) ु आरुढ , वत्पदारुढ , तभोभम भूढ जगी जन बयरा , त्या भक् कयामा , वांफव जऊ अलतयरा ॥धृ०॥ ु जवय योड आकृ वत गोड , ऩाशता कोड , ऩयवत नेत्रां े । तदबाऴण लाटे वाय र्ब्ह्मवूत्रा े ॥ ु भवन ळांवत , भखालवय कांवत , घारली भ्रांवत प्रणत रोकां ी । मा अल्पभखे भी स्तवु त करु के ली त्यां ी । ार । ु कुणी म्हणती जातीने लाणी , त्याजरा । कुणी म्हणती कोविकुरलंळी जन्मरा । ऩवय अवधक वद्वजालृवन लाटे तो भंरा । वभदृवि , वदावंतवु ि , अवो तो कोवि , वलप्र की लाणी । तो लंद्यव भजरा , व द्रत्नां ी खाणी ॥१॥ फलृ वदलव अवा वशलाव , कयामा नलव व त्त कयी भाझे । ु तो मोग आवणरा वशजव वदगरुयाजे । ु वंगवत ज्याव वदगवत , देउवन भवत , ळद्ध कयी खावी । तो यालृवन मेथ े , लृफऱी ी कयी काळी ार । अवतीर ळेकडो सानी , भवशलयी । ु भक्व झारे स्वसाने ते जवय । उऩकायी क्वव तव अवतीर माऩवय । वळळऩयी खेऱ कुवण कयी , लदत लैखयी , वऩळाऩवय कोणी । ु कुवण फववत भक्याऩवय , स्तंबवन आऩरी लाणी ॥२॥ ु ु ु शी भाम दबवत गाम , लंवदता ऩाम , सानऩम देई । ु गण अंग जावतकुऱ काऱलेऱ न ऩाशी । जन बयवत ऐकुवन कीवतण , ऩशामा भूवतण यथालवय ज्या ी । दयलऴी बये ती जत्रा कळी भौजे ी । ु ार । प्राथ णना जनांनो तम्ही आईका । शा कल्पतरु तम्हारा राबरा पुका । ु शी वंवध लामा जाऊ देऊ नका । ु जा ळयण , धया तियण , व्हालमा तयण , बलांफवधभावज ।
 10. 10. Page 10 of 52 शी कृ ष्वता ी , वलनंवत ऐकुवन घ्यावज ॥३॥ ु ु ु बजन - ॐ नभ्वळलाम , तयणोऩाम , वरब उऩाम , तायकभंत्र गरुं ा ॥ ७) ु ु ु भै गराभ भै गराभ भै गराभ तेया । तू वाशेफ भेया विा नाभ रेऊं तेया ॥धृ०॥ णु ु रुऩ नशी यंग नशी नशी फयन छामा वनवलणकाय वनगन तू एक यघयामा ॥१॥ ु एक योटी दे रं गोटी द्वाय तेया ऩालूं । काभ क्रोध छोडकय शवयगण गाऊं ॥२॥ े े े भेशयफान भेशयफान भेशय कयो भेयी । दाव कफीय यण खडा नजय देख तेयी ॥३॥ बजन - फेऱगांल ळशयी अनगोऱभाऱी श्रीशवयभंवदयात तेथ े शवय प्रत्यष नांदतो काम वांग ू भात ॥१॥ ु शवयनाभा ा गजय शोतो तेथ े वदनयात । फंधबवगनी वलण वभऱोवन अभोघ राब घेत ॥२॥ आभ ु ा शवय कृ ऩादृिीने आम्हाकडे ऩशात । ऩाऩ ताऩ द्ख वंकटे शवयरा वबउवन ऩऱत ॥३॥ ८) ु ु भाझी देलऩूजा देलऩूजा । ऩाम तझे गरुयाजा ॥१॥ ु गरु यणा ी भाती । ती भाझी बागीयथी ॥२॥ गरु यणा ा वफंद । तोव भाझा षीयववंध ु ॥३॥ ु ु गरु यणा े ध्यान । तेव भाझे वंध्या - स्नान ॥४॥ ु ु वळलवदन के ववयऩामी । वदगरुला वन दैलत नाशी ॥५॥ ु ु बजन - वदगरुभाम दाखवल ऩाम । तजवलण गभेना करु भी काम ॥ ु अजी - गरुयामा तल यणदाव भी अजी ऐकाली । दमाऱा , अजी ऐकाली ॥धृ०॥ भी अनाथ भज वनाथ करुवन रिा यषाली । दमाऱा , उऩेषा नवाली । ार । तलऩदकभरी अनन्यबवक् वतत दृढवाली । दमाऱा , वतत दृढवाली ॥१॥ ु वलऴमवखा ी इच्छा कदावऩ न भरा स्पळाणली । दमाऱा , न भरा स्पळाणली । तल वदव्य सान फोधाभृती भभ भवत घऴाणली । दमाऱा , भभ भवत घऴाणली । ार ।
 11. 11. Page 11 of 52 ु ु तजला वनमा अन्य दैलते कधी न नलवाली । दमाऱा , कधी न नलवाली ॥२॥ भी भाझे शी द्वैतफवु द्ध स्वप्नी न लवाली । दमाऱा , स्वप्नी न लवाली । ु स्वस्वरुऩा ा अनबल देउवन भ्रांवत वनयवाली । दमाऱा , भ्रांवत वनयवाली । ार । कवरभरदशना ऩयभऩालना तल कृ ऩा ऐवाली । दमाऱा , तल कृ ऩा ऐवाली ॥३॥ बजन - जम जम ऩांडुयंग शवय ॥ आयती - १ ) आयती अनंता जम जम । आयती अनंता ॥धृ०॥ ु अनंत तल रुऩ , अनंत तल गण । वलवधशवयशयताता ॥१॥ अनंत तल नाभ , अनंत तल प्रेभ । तूव कताणशताण ॥२॥ अनंत तल ऩद , अनंत तल कय । तावयवी तू बक्ां ॥३॥ अनंत श्रलण , अनंत नमन । काऱा ा शंता ॥४॥ ु णु ु कवरभरदशना , वगणवनगणा । तूव गरुवभथाण ॥५॥ २) ु आयती गरुभाई । भस्तक ठे वलते ऩामी ॥धृ०॥ ु कवरमगी अलतयोनी । श्रीशवयभंवदयात । करालती मा नाभे । प्रगटरीव आई ॥१॥ ु गौयलणण कामा । वशास्यलदन । ळांत भूवतण ऩाशता । भन तल्लीन शोई ॥२॥ तवु लणध बक् मेती । त्यालवय वभान प्रीवत । ु असान वनयववनमा । देवी आनंद आई ॥३॥ ु बलताऩ वनलायोनी । वखवलवी वकरा । म्हणवु न दीन वलजमा । ळयण आरी अवे ऩामी ॥४॥ घारीन रोटांगण म्हणाले - ऩान १५
 12. 12. Page 12 of 52 ॐ ैतन्यं ळाश्वतं ळांत ं व्योभातीतं वनयंजनभ । ु ु ु नादवफंदकरातीतं तस्म ै श्रीगरुले नभ् । गयले नभ् । गयले नभ् ॥ ु ु गरुऩादकािक - दमालंत कृ ऩालंत वदगरुयामा । अनन्यबाले ळयण आरो भी ऩामा । ु बलभ्रभातवन काढी त्वये मा दीनावी । ु नभस्काय कवयतो तझ्मा ऩादकांवी ॥१॥ अनंत अऩयाधी भी वत्य आशे । ु म्हणोवन तझा दाव शोऊ इवच्छताशे । तजवलण शे द्ख वांग ू कुणावी ॥न०२॥ ु भवतशीन ऩयदेळी भी एक आशे । ु तजवलण जगी कोणी प्रेभ े न ऩाशे । जननी जनक इि फंध ु तू भजवी ॥न०३॥ जगत्पवाया वदवो वलण लाल । अखंवडत तल ऩामी भज देई ठाल । वलऴाऩवय वलऴम लाटो भनावी ॥न०४॥ तल आसेवी ऩाऱीर जो एकबाले । तमावी तू बेट देवी स्वबाले । ु म्हणोवन अनन्यळयण आरो भी तजवी ॥न०५॥ वकती वदलव गाऊ शे वंवायगाणे । ु ु तजवलण कोण शे कवलर ऩेण े । नको दूय रोटू यणी थाया दे भजवी ॥न०६॥ ु वलणाणवी वोडुवन कांवत न याशी । ु ु वभनावी न वोडी वलाव ऩाशी । ु े त ैवा भी याशीन वनयंतय तझ्मा वेलवी ॥न०७॥ करालंत बगलंत अनंत वेला । ु भनकाभना ऩयवल दे अखंड तल बवक्भेला । कृ ऩा कयोवन भज ठे ली स्वदेळी ॥न०८॥
 13. 13. Page 13 of 52 भंगऱलाय प्रात्स्मयण े ु उठा उठा शो लेगवी , रा जाऊ ऩढंयीवी । बेटो वलठ्ठरयखभाईवी , वत्रवलधताऩ शयतीर ॥१॥ ंु द्रबागे , करु स्नान , घेऊ ऩडवरका े दळणन । तेथ े बेटती वंतजन , तेण े भन वनलेर ॥२॥ ं ु ंु गंगा , मभना , वयस्वती , कृ ष्ा , लेण्मा , बागीयथी । तगबद्रा , बोगालती मेती श्रीऩवतदळणना ॥३॥ ताऩी , नभणदा , कालेयी , ऩं गंगा , गोदालयी । स्नाने के वरमा फोशयी , भशादोऴ शयतीर ॥४॥ याभानंदा े भाशेय , षेत्र नाभ ऩंढयऩूय । भातावऩता वलश्वंबय , ऩ ैर ऩाय तयतीर ॥५॥ ु ु बजन - गरुलया वदगरुलया ०। ु प्रायंबीऩावून बजन - गरुयामा भजलयी ०। ऩमांत म्हणाले . ऩान ११ ल १२ ु दे प्रेभयवगोडी । वदगरुभाते ॥धृ०॥ कृ ऩाकटाषे ऩालृवन भजकडे । अशंभभता तोडी ॥१॥ भाम -फाऩ -फंध ु वलणवश तूव । तल यण न वोडी ॥२॥ वस्थय यांतयी रुऩ दाउवन । द्वैतबाल भोडी ॥३॥ वलळारावष तू अंतयवाषी । तल ऩदी भन ओढी ॥४॥ बजन - भजरा उद्धवय ०। प्रब ु तेनो कै वो खेर य ामो । भै तो देख देख वलवभामो ॥धृ०॥ ंु ंु ु ु देलरुऩ शो स्वगणरोकभे अभृतऩान कयामो । वदय वदय अऩवय गामन वन वन भन शयकामो ॥१॥ भनज ळयीय धाय धयणीऩय अन्न ळाक पर खामो । ऩळ ु ऩषी भृगरुऩ फनकय फनजंगर वल यामो ॥२॥ ु जर य शोकय नवदमा वागय वयोलय व ैय कयामो । दानल नाग ऩतार रोकभे यभण वकमो भन बामो ॥३॥ आऩवश नाना बोजन फनकय आऩवश बोग रगामो । र्ब्ह्मानंद वकर जगभाशी घट घट फी वभामो ॥४॥ बजन - जगदीळा ०। ु तू भाझी भाउरी , भी लो तझा तान्हा । ऩाजी प्रेभऩान्हा , ऩांडुयंग े ॥१॥ ु तू भाझी गाउरी , भी तझ े लावरु । नको ऩान्हा ोरु ऩांडुयंग े ॥२॥ ु तू भाझी ऩवषणी , भी तझे अंडज । ाया घारी भज , ऩांडुयंग े ॥३॥ ु तू भाझी शवयणी , भी तझ े ऩाडव । तोडी बलऩाळ , ऩांडुयंग े ॥४॥ ु नाभा म्हणे शोवी , बक्ी ा लल्लब । भागे ऩढे उबा , वांबाऱीवी ॥५॥ बजन - श्रीकृ ष् ैतन्यप्रब ु वनत्यानंदा ०।
 14. 14. Page 14 of 52 ु तू भाम भी रेकरु । वदगरुभाते ॥धृ०॥ ु फलृ जन्म घेउवन श्रभरो दभरो । अजवन भी वकती वपरु ॥१॥ मा बलनदीतवु न ऩाय कयामा । तूव भाझा तारु ॥२॥ ु अनन्यबाले भी तज ळयण आरो । ने भज ऩ ैर ऩारु ॥३॥ भाम -फाऩ -फंध ु वलण अववत ऩवय । कोणी न द्खशरु ॥४॥ शीन दीन भी दमाववंध ु तू तजवलण भी वनयाधारु ॥५॥ ु आशे भी वत्य अनंत अऩयाधी । एक लेऱ दे ऩदी थारु ॥६॥ कनलाऱु प्रेभऱु ऩयभ कृ ऩाऱु तू । बक्ां कल्पतरु ॥७॥ ंु वलायंब वलाणधाय तू । वलाांगवदय ॥८॥ अरष अनाभ अरुऩ अषम तू । दावांवी करुणाकरु ॥९॥ ु अज अभय अ र अनऩभेम तू । ऩयर्ब्ह्म ऩयात्परु ॥१०॥ तू ववद्धारुढ भी करालती । तू स्वाभी भी ाकरु ॥११॥ ु ु बजन - तभवफन गरुजी ०। दीनन द्खशयन देल वंतन वशतकायी ॥धृ०॥ अजाभीर गीध व्याध इनको वंग कौन वाद । ऩंछीको ऩढाऩढात गवणकावी तायी ॥१॥ तंदर देत वय जात वागऩात वो अघात वगनत नशी झ ूटे ऩर काटे वभटे खायी ॥२॥ ु ु ध्रलके वळय छत्र धयत प्रल्हादको उबायरेत । बक्शेत फांध्यो वेत रं काऩय जायी ॥३॥ ु गजको जफ ग्राश ग्रस्यो द्ळावन ीय खस्यो । वबाफी कृ ष् कृ ष् द्रौऩदी ऩकायी ॥४॥ इतने शवय आम गमो फ नको आरुढ बमो । वूयदाव द्वाये ठाडो आंधयो वबकायी ॥५॥ बजन - वविदानंद कृ ष् ०। ु आठलू वकती उऩकाय गरुयामा ॥धृ०॥ ु यशाटगाडग्मा ऩवय बलभ्रभणी । कवलरी मेयझाय ॥१॥ इंद्रजारलत दृष्य दाउवन । भ्रभऩट के रा दूय ॥२॥ ु प्रेभयवा ा ऩान्हा ऩाजवन । दूय के री लृयलृय ॥३॥ दशावशाते भारुवन फोधे । वदधरा यणी थाय ॥४॥ ु कवरभरशयणा वबक्यभणा । वनवज वनजवलरे वस्थय ॥५॥ बजन - रा रा ये वलण वभऱोवन ०।
 15. 15. Page 15 of 52 ळेलट गोड कयी ०। ते वलसाऩना भंगऱलाय वामंस्मयण श्रीगणऩते वलघ्ननाळना । भंगरभूरुते , भूऴकलाशना ॥१॥ ु वतवभय नावळवी , वनजसाना देउवन । यवषवी वदा , वबक्ां रागोनी ॥२॥ खड्ग दे भरा , प्रेभरुऩी शे । भावयन ऴविऩ ु , दि दैत्य शे ॥३॥ फारकाऩवय , जलऱी घे भज । ईळ जगा ा तू , भी तल ऩदयज ॥४॥ ु भनोशय तझी , भूवतण ऩशालमा । रागी वदव्य दृवि , देई भोयमा ॥५॥ ु ु ऩयवल शेतरा , करुवन करुणा । यभवल बजनी , कवरभरदशना ॥६॥ बजन - ऩालणतीच्या नंदना ०। णु ु अनावद वनगण प्रगटरी बलानी । भोशभवशऴावयभदणना रागोनी । वत्रवलधताऩां ी कयालमा झाडणी । बक्ांरागोनी ऩालवव वनलाणणी ॥१॥ आई ा जोगला , जोगला भागेन । द्वैत वांडुवन भाऱ भी घारीन । शाती फोधा ा झेंडा भी झेरीन । देशयवशत लायीवी जाईन ॥धृ०॥ ु नलवलध बक्ी े करुवन नलयात्र । करुवन ऩोटी भागेन सानऩत्र । जाणवु न वदबाल अंतयी ा वभत्र । दधय वंवाय वोडीन कुऩात्र ॥२॥ ण ऩूण ण फोधा ी घेईन ऩयडी । आळातृष् े ी पोडीन नयडी । भनवलकाय कयीन कुयलंडी । अभृतयवा ी बयीन भी दयडी ॥३॥ आता वाजणी झारे भी वन्वंग । वलकल्पनलर्मा ा तोवडमेरा वंग । ु काभ क्रोध शे धावडमेरे भांग । झारा भोकऱा भायग वयं ग ॥४॥ ु आई ा जोगला भागवन ठे वलरा । जाउवन भशाद्वायी नलव म्या पे वडरा । ु एकाजनादणनी एकऩणे देवखरा । जन्मभयणा ा पे या कवलरा ॥५॥ ु बजन - आनंद े गरुभाम ०। ु वदगरुऩदी ळयण जाई । नीयवरवखत वंवायव त्र शे । ऩाशता ऩाशता जाईर वलणवश ॥धृ०॥ ं नाग घावर वभठी दनावी । भ्रभय धाले कभराऩाळी ।
 16. 16. Page 16 of 52 ु तेली गरुबजनी यत शोई ॥१॥ ंु ु भगी ा अवे वशज स्वबाल । गऱावाठी घेत े धाल । ु आवणक तज म्या वांग ू काई ॥२॥ ु आलडीने वेली भवषका भध । भ्रभय वलावा शोई लुब्ध । ु तेली अनन्य गरु े ऩामी ॥३॥ कीटक धवयता भ्रभयाध्याव । वत्वय ऩाले भ्रभयऩणाव । ु ण ऩात्र शोवी गरुकृ ऩेव । नयजन्मा े वाथक शोई ॥५॥ ु ु ु ु गरुऩद भनजा तीथ णव काळी । गरुऩदवलभखा गवत नवे ी । ु ु गरुला वन जगी दैलत नाशी ॥६॥ कवरभरदशनकृ ऩाभृत वेलवु न । घोय बलांफवध ऩाय तयोनी । ु र्ब्ह्मानंद डुरत याशी ॥७॥ बजन - ळांत वकती शी ०। नजयोंवे देख प्याये । मश क्या वदखा यशा शै । वफ ीज वफ जगाभो । ईश्वय वभा यशा शै ॥धृ०॥ ु प्रबने जफी वफ ाया । जगका लृला ऩवाया । ु ौदेबलन वनमाया । भनवे फना यशा शै ॥१॥ कशी नय फना शै नायी । कशी देल दैत्य बायी । ु ऩळऩषीरुऩधायी । फन फनके आ यशा शै ॥२॥ बूवभ लशी अगन शै । वूयज लशी गगन शै । णु ऩानी लशी ऩलन शै । वनगण दणा यशा शै ॥३॥ तज बेदबाल भनभे । फनभे लशी शै तनभे । र्ब्ह्मानंद जो स्वऩनभे । य ना य ा यशा शै ॥४॥ बजन - वीतायाभ जम जम याभ ०। ु धयी गरु यण अबंग , भना तू ॥धृ०॥ अवखर ऩवाया वलपर अवे शा । नकऱत ऩालेर बंग ॥१॥ ु आवनी ळमनी बोजनी गभनी । गरुबजनी यशा दंग ॥२॥ ु बाल बवक् दृढतय शोता । गरु वांग े अंतयंग ॥३॥
 17. 17. Page 17 of 52 ु गरुफोधाच्या श्रलणभनने । त्यागी अवबभानवंग ॥४॥ कवरभरदशनकृ ऩाभृत वेलवु न । आत्मस्वरुऩी यंवगयंग ॥५॥ बजन - उऩेंद्रा ०। ु ु ु शोईन भी वखी शोईन भी वखी । म्हणता ग फाई झारे भी वखी ॥धृ०॥ ु ु कामा ला ा भन अवऩ णता गरुऩदी । गरुने ग फाई फोध के रा की ॥१॥ कोण भी कै ा आरो कळारा । जाणाय कोठे वल ाय कय की ॥२॥ देश भी नव्हे ऐवे कऱता ग फाई । देशवंफवं धमां ा वल ाय वलयरा की ॥३॥ ु फार तरुण लृद्ध नयनायी नव्हे भी । वनत्य वत्य भक् आत्मा अवे की ॥४॥ ु गरुववद्धकृ ऩे कवरभर शयता । वनजबजनानंदी यभरी की ॥५॥ बजन - ॐ नभ्वळलाम , तयणोऩाम ०। लोशी याभ ऩछानो जी । भेया कशेना भानो जी ॥धृ०॥ ऩयनायीकू ऴंढ फना शै । ऩयवनंदाकू फवशया । ऩयधन देखत अंधा लृला । जफ आऩका जग वाया ॥१॥ वदा यशत उदावी वनंदा । स्तवु त न जाने कोई । ए धेन ु ए फाघ न जाने । वफ आत्मा शै बाई ॥२॥ बेद नशी अबेद लृला भन । याभ बमा जग वाया । कशत कफीय वन बाई वाध ु । जगभो यशकय न्याया ॥३॥ ु बजन - फेऱगांल ळशयी अनगोऱभाऱी ०। ु ु ंु गरुलया तज नभस्काया । धीया , उदाया , वदया , श्रीधया ॥धृ०॥ जननभयणबम शयण कयोवन । प्रेभाभृत े तृप्त के रे स्वाभी ईळा , जगदीळा , ऩयभेळा , यभेळा ॥१॥ ु अनंत रुऩी अनंत नाभी । नटरावी तू वदगरुस्वाभी । करालंता , बगलंता , श्रीकांता , अनंता ॥२॥ ु बजन - वदगरुभाम दाखवल ऩाम ०। आयती - १ ) जम जम जम ॐ काये , भाते । आयती ओलाऱीतो करुणावागये , भाते ॥धृ०॥ ै ु ु ंु नलयत्नांवकत ववंशावनी फववन वदगरु वदये , भाते ।
 18. 18. Page 18 of 52 ऴडवलकाय ळभलवु न ऩाऩ ताऩ शये , भाते ॥१॥ वकुभाय ऩदालयी ऩष्प वलाववक ऩशाता व त्त वलये , भाते । ु ु ु ु वशास्यलदन ऩशाता , बलद्ख वलवये , भाते ॥२॥ ु तल फोधाभृतऩाने बेदाबेद काशी नये , भाते । ु ु अगम्य भवशभा तझा , वयलयां अगो ये , भाते ॥३॥ तल नाभाभृत वेलन कवयता अतृवप्त वये , भाते । तल प्रेभाभृत वभऱता , देशबान वलवये , भाते ॥४॥ ु बवक्वलण तल राघल कोणा न कऱे वदगणभंवदये , भाते । ु कवरभरदशन कयोवन , वखवलवव अबमकये , भाते ॥५॥ ु फधलाय प्रात्स्मयण ु प्रायंबीऩावून बजन - गरुयामा भजलयी ०। उवठ ये गोऩाऱा , उघडी स्वरुऩरो ना । वयरी अवलद्यायाती उदमो झारा यवलवकयणा । णु इंवद्रमगोधने नेई वनगणकानना । ु ु वटरी भानवलत्से तजवलण नाकऱती कोणा ॥धृ०॥ प्रफोध ऩशाट झारी वयरे वतवभयतभयज । ु ु गरुकृ ऩे ा अरुण दाली वयं गवभ तेज । आत्मा वदनकय ऩाठी प्रगटे तात्कावऱक वशज । वजल द्रा े भंडऱ तेण े झारे वनस्तेज ॥१॥ ं दृष्याबाव ांदवणमा अवते ठाई रोऩवरमा । ु ु वरं गदेशकभऱी े भधकय वटरे आऩवमा । फवु द्धफोध क्रलाके वभनरी आऩवणमा । देशफवद्धकुभवु दनी वकोवन गेरीवे वलरमा ॥२॥ ु ु मोगवलद्येच्या ऩंथ े वाधकलृद े ावरमरी । ं उऩवनऴदबागाथ ण ळब्द के रा कोवकऱी
 19. 19. Page 19 of 52 लाग्लादा े उलूक वनघती भौना े ढोरी । वलकल्प अटली वाशी ोयी वांवडमरी ॥३॥ वलयागयश्भी जलऱी धवयता व त्तयवलकांत । आत्मालन्ही प्रगटे वलऴमलन जाऱीत । े ु तृष्च्या श्वाऩदालयी प्रऱम अदबत । वलश्व शे रवटके भूढा भृगजऱलत ॥४॥ ु जायव्यवनी जील शा झारा उदभी ववल ाय । लावानाकं ु वटणी ा वशजे खटरा व्याऩाय । ंु ु रीरावलश्वंबयस्वाभी उवठरा वत्वय । ारे भक्ेश्वय वंग े धरुवनमा कय ॥५॥ ु ु बजन - गरुलया वदगरुलया ०। ु बक्ी ी आलड बायी । प्रबरा । काि तंत ु भे धात ु । लाद्ये नकोत कयी ॥धृ०॥ बक्ां अखंडानंदी यभलवु न । ळेलट गोड कयी । फऱीयाजाच्या बवक्कवयता । द्वायी उबा वनयंतयी ॥१॥ प्रल्हादाच्या बालाथाणवी । स्तंबी प्रगटरा शवय । गजेंद्राच्या बवक्वाठी । कं जपुराते लयी ॥२॥ वबवल्लणीच्या प्रेभावाठी । फोये वेवलत शवय । ु ु ु लृजमलतीस्तल भथयाऩयी । खेऱे दवडमाभाजायी ॥३॥ गोऩाऱां ा बाल जाणवु न । खाई वळऱी बाकयी । वलदयघयाळी स्वमे जाउवन । कण्मा बवष श्रीशवय ॥४॥ द्रौऩदीच्या बवक्वाठी । बाजीऩान वेवल शवय । ु वदाम्या े भूठबय ऩोशे । भटभट बवष स्वकयी ॥५॥ णु अजनाच्या बवक्वाठी । यथी वायथ्य कयी । ु ु रुविणीच्या एका तरवीदराने । तऱीरा वगवयधायी ॥६॥ बजन - भजरा उद्धवय ०। भेये तो वगवयधय गोऩार दूवया न कोमी ॥धृ०॥ ु ु जाके वळय भोयभगट भेयो ऩवत वोमी ।
 20. 20. Page 20 of 52 ळंख क्र गदा ऩद्म कं ठभार वोमी ॥१॥ ु तात भात वत न भ्रात आऩनू न कोमी । छांडदमी कुरकी कान क्या कयेगा कोमी ॥२॥ वंतनवंग फ ैठ फठ रोकराज खोमी । ै अफ तो फात पै र गमी जाने वफ कोमी ॥३॥ ू आंवअन जर ववं ववं प्रेभफेर फोई । भीया प्रब ु रगन रगी शोने शोवो शोमी ॥४॥ बजन - जगदीळा ०। मळोदानंद फारभकं ु द श्रीशवय कवयतो वदा खोड्या ॥धृ०॥ ु ऩेंद्या भाध्या वौंगड्यावले दडु दडु ढतो भाड्या । कदंफाच्या झाडालयती ठे ली गोऩींच्या वाड्या ॥१॥ मभनेतीयी धेन ु ावयता गोऩभेऱी खेऱे गोट्या । ु ु दशी दूध रोणी रऩवन खाई ऩेंद्या ा राडका वकट्या ॥२॥ ु कावरमा ा गलण शयामा मभन ेत भायी उड्या । ु कं वभाभावी नकऱत तोवडल्या लवदेलदेलकीच्या फेड्या ॥३॥ ु शऱु व जाउवन ऩांडलाघयी स्वशस्ते धतल्या घोड्या । ु दलाणवभवनस्तल गोऩी धावडल्या देउवन अन्नाच्या ऩाट्या ॥४॥ ु ु वखफाईस्तल ऩंढयऩय ा झारा लाटाड्या गोयोफागृशी भाती तडलवु न दावल जण ु भाटाड्या ॥५॥ ु ु ु फोधल्या घयी वगीवभमी धान्याच्या फांधी भड्या । तक्यावंग े दकानी फववन फांधवु न देई ऩड्या ॥६॥ ु ै ु ु दाभाजीस्तल फेदयी जाउवन नाभ वांग े वलठ्या । नाभदेलाच्या कीतणनवभमी झारा टाऱकुट्या ॥७॥ आलडाफाई ा धांला ऐकुवन राटे वयळी दे कुड्या । ु रुविणीवी फलृ मक्ीने वनजबक्ांच्या वांगतो गोठ्या ॥८॥ बजन - श्रीकृ ष् ैतन्यप्रब ु वनत्यानंदा ०। ु ु प्रबया मा तायी मा बलाऩाववन ॥धृ०॥
 21. 21. Page 21 of 52 कीवतण तझी ऐकुवन दमाऱा । ळयण भी आरो तल ऩदकभरा ॥१॥ ु भाम फाऩ वभत्र फंध ु बवगनी । तजवलण भजरा नाशीत कोणी ॥२॥ ु ु ु ु अनताऩे ध्रल स्मयता तजवी । ळांतवलरे त्या त्वा ह्र्ऴीके ळी ॥३॥ प्रल्हादफाऱा वऩतमे छवऱता । स्तंवब प्रगटरावी तू अनंता ॥४॥ कृ ष्ा धाल ऐवे म्हणता । कृ ष्ा यवषरी त्वा बगलंता ॥५॥ ऩाऩी अजावभऱ अंती स्मयता । त्या उद्धवयरे कभराकांता ॥६॥ ंु ु रुविणीयभणा ऩडरीकलयदा । यषी यषी आऩल्या वफवयदा ॥७॥ ु ु बजन - तभवफन गरुजी ०। ु भोशन आलनकी कोई कीजो ये । आलनकी भन बालनकी ॥ध्र०॥ आऩ न आले ऩवतमा न बेज े । मे फात रर ालनकी ॥१॥ वफन दयळन व्याकुर बमी वजनी । ज ैवी वफजवरमां श्रालणकी ॥२॥ ु क्या करुं ळवक् नशी भझ े वजनी । ऩांख शोले तो उड जालनकी ॥३॥ भीया कशे प्रब ु वगवयधय नागय । इच्छा रगी शवय फतरालनकी ॥४॥ बजन - वविदानंद कृ ष् ०। ु ु वदगरु े ऩामी , देशावी अवऩ णता । तात्काऱ भक्ता , मेत े शातां ॥१॥ ु नावळलंत देता , र्ब्ह्म मेईर शातां । ऐवी ज्या ी कथा , ऩयाणात ॥२॥ ु भामा देउवनमा , र्ब्ह्म घ्याले शाती । ऐळा गरुप्रती , का न बजा ॥३॥ ु ु तका म्हणे गरु , ऩामी राब आशे । भोष तोव ऩाशे , दाव शोम ॥४॥ बजन - रा रा ये वलण वभऱोवन ०। ळेलट गोड कयी ०। ते वलसाऩना –
 22. 22. Page 22 of 52 ु फधलाय वामंस्मयण ु बजन - वदगरुनाथे भाझे आई ०। ववंगवत वदा , देई भोयमा । फलृत किरो , कुवंगतीत मा ॥१॥ ु याग द्वेऴ शे , पाय गांवजती । फयी नव्हे भरा , मां ी वंगवत ॥२॥ गोड लाटरे , वलऴम वेवलता । ऩाक वलऴा ा , तो नको आता ॥३॥ रक्ष्मीगणेळा , भवु क् दे भरा । उबमकये कृ ष्दाव नवभ तरा ॥४॥ ु बजन - ऩालणतीच्या नंदना ०। ु वकती प्रेभऱ तू गरुभाम भाम भाम ॥धृ०॥ घेउवन भावमक । देळी स्थावमक । बाले लंवदता ऩाम ऩाम ऩाम ॥१॥ दाभ न घेता । वनजधाभ दावलवी । लणणन करु भी काम काम काम ॥२॥ ु अनन्यबाले तजवी बजता । कवरभर दूय जाम जाम जाम ॥३॥ ु बजन - आनंद े गरुभाम ०। ु ु गरुयामा ये दाली यण भज आता । तजवलण जगी कोण त्राता ॥धृ०॥ वपरुवन ौर्मांळी रष मोनी । दभरो श्रभरो फलृ स्वाभी । ु वख न वभऱे षणबवय व त्ता ॥१॥ ंु खेऱी गतरो फाऱऩणी । तरुणऩणी झारो काभी । ळवयया आरी वनफणरता ॥२॥ वलऴमी वकऱव उऩजेना । भन काशी के ल्या आलयेना । ं यात्रंवदन जाऱी व ता ॥३॥ वंऩवत्त अवता वाये । धालती वखेवोमये । ना तयी नवे कोणा लाताण ॥४॥ ंु व्रतनेभतऩावद कयामा गतवु न यावशरो वलऴमां । नेणवु न आऩल्या स्ववशता ॥५॥ ु ु नको नको ऩनयालृवत्त । भज लाटे शी थोय आऩवत्त । ऩदकभऱी ठे वलतो भाथा ॥६॥ भी शीन दीन ऩयदेळी ।
 23. 23. Page 23 of 52 तू नाथ जगा ा शोवी तल यण न वोडी आता ॥७॥ ु दशा वशां ा गराभ फनरो । म्हणवु न तल यण वलस्मयरो । अऩयाधी थोय भी ताता ॥८॥ कवरभर दशन कयामा । तूव एक वभथ ण वखमा । स्वरुऩानंद बोगली आता ॥९॥ बजन - ळांत वकती शी ०। शे गोवलंद याखो ळयण अफ तो जीलन शाये ॥धृ०॥ ु नीय ऩीलन शेत गमो ववंधके वकनाये । ववंध ु फी फवत ग्राश यण धयी ऩ ाये ॥१॥ ु ायप्रशय मद्ध बमो रे गमे भजा ये । ु नाक , कान डुफन रगे कृ ष्को ऩकाये ॥२॥ ु द्वायकावे खफय वनके गरुड ढी ऩधाये । ग्राशको शवय भायके गजयाजको उबाये ॥३॥ वूयदाव भगन देख नंदको दराये । भेयो तेयो वल ाय शै मभयाज के द्वाये ॥४॥ बजन - वीतायाभ जम जम याभ ०। अये भामफाऩा दीनदमाऱा । तल बजना ा भज राली ाऱा ॥धृ०॥ वशस्त्र अऩयाधी भी वत्य जाण । ु ऩवय देला तजवलण षभा कयी कोण ॥१॥ इि वभत्र मेती देखवु न दाभा । ऩवय वंकटी कोणी न मेती काभा ॥२॥ शो का दया ायी वलऴमी आवक् । ु कृ ऩा कयोवन त्या कवयवी तू भक् ॥३॥ ु तज म्हणवत कनलाऱु ऩयभकृ ऩाऱु । का ? तय कवयवी तू बक्ां ा वांबाऱु ॥४॥ कवरभरदशना ऩदयी घे दीना ।
 24. 24. Page 24 of 52 ु कृ ऩा कयोवन ऩयली काभना ॥५॥ बजन - उऩेंद्रा ०। शोवळर पायव भोठा ये । तयी शोईर पायव तोटा ये । ु शोवळर गरु ा फेटा ये । तयी शोवळर पायव छोटा ये ॥१॥ याशवळर नभणद े ा गोटा ये । तयी मभव भायीर वोटा ये कऱे र भोशव खोटा ये । ु तयी कऱे र वदगरु भोठा ये ॥२॥ देवळर वलऴमां पाटा ये । तयी जाईर जन्मा ा काटा ये । ु ु वदगरु जयी ऩावठयाखा ये । तयी शोवळर ऩण्मा ा वाठा ये ॥३॥ स्मयवळर रुविणीलरु ये । तयी तयवळर बलवागरु ये । ु शोवळर जगती थोरु ये । शे वांग े एक वदगरु ये ॥४॥ बजन - ॐ नभ्वळलाम , तयणोऩाम ०। ु ु श्रीकृ ष् कशे वनयधाया । वन अयजन फ न शभाया ॥धृ॥ ु मश जील वदा अवलनाळी । वखरुऩ स्वमंऩयकाळी । े ु जड देशको तनशाया ॥व०॥१॥ ु वजभ लस्त्र ऩयान उतायी । ऩशने नलीन नयनायी । ु वतभ जील ळयीय दफाया ॥व०॥२॥ भवणका वजभ दोय अधाये । वतभ वफ जग भोय वशाये । ु भभ अंळ जील मे वाया ॥व०॥३॥ मश नश्वय तन वस्थय नशी । क्या वो कये भनलाशी । ु ु र्ब्ह्मानंद शै रुऩ तम्हाया ॥व०॥४॥ बजन - फेऱगांल ळशयी अनगोऱभाऱी ०। ु वदगरुवावयखा , वोमया वजलरग । तोवडरा उद्वेग , वंवाया ा ॥१॥ ु काम उतयाई , शोऊ कलण्मा गणे । जन्मा नाशी मेण े , ऐवे के रे ॥२॥ ु ु भाझे वख भज , दाखवलरे डोऱां । वदधरी प्रेभकऱा , नाभभद्रा ॥३॥ डोवऱमां ा डोऱा , उघवडरा जेण े । स्वानंदा े रेण े , रेलवलरे ॥४॥ फलृत जन्मी े , पे वडरे वाकडे । कै लल्य योकडे , दाखवलरे ॥५॥
 25. 25. Page 25 of 52 नाभा म्हणे वनक्की , वाऩडरी वोम । न वलवंफ े ऩाम , खे या े ॥६॥ ु बजन - वदगरुभाम दाखवल ऩाम ०। ु अजी ते गरुऩादकािक ु गरुलाय प्रात्स्मयण ु प्रायंबीऩावून बजन - गरुयामा भजलयी ०। ु उवठ उवठ फा ऩरुऴोत्तभा । बक्काभकल्पद्रुभा । ु आत्मायाभा वनजवखधाभा । भेघश्माभा श्रीकृ ष्ा ॥१॥ बक्भंडऱी भशाद्वायी । उबी वतित श्रीशवय । ु ु जोडोवनमा दोन्ही कयी । तज भयावय ऩशालमा ॥२॥ ु वंत वनकावदक नायद । व्याव लाविक ध्रल प्रल्हाद । ु ऩाथ ण ऩयाळय रुिांगद । शनभान अंगद फऱीयाजा ॥३॥ झारा प्रात्काऱ ऩूण ण । कयी ऩं ांग श्रलण । ु आरा भदगरबट र्ब्ाह्मण । आळीलण न घे त्या े ॥४॥ ु तझा नाभदेल वळंऩी । घेउवन आरा अंगी -टोऩी । आता जाऊ नको फा झोऩी । दळणन देई वनजबक्ां ॥५॥ नानाऩयी े अरं काय । घेउवन आरा नयशवय वोनाय । ु आरा योवशदाव ांबाय । जोडा घेउवन तजरागी ॥६॥ ु ु ु वगंध वभने ऩष्पांजरी । घेउवन आरा वालंताभाऱी । म्हणे श्रीशवयऩदकभऱी । अनन्यबाले वभऩू ण ॥७॥ कान्हुऩात्रा नृत्य कयी । टाऱछंद े वाषात्कायी । वेना न्हाली दऩ णण कयी । घेउवन उबा यावशरा ॥८॥ ु वरं फय लृयडा घेउवन आरा । तो शा भाणकोजी फोधरा । दळणन द्याले फा त्याजरा ।
 26. 26. Page 26 of 52 बक् बोऱा म्हणलवु न ॥९॥ ु ु भीयाफाई तझेवाठी । दूध -तऩे बरुवन लाटी । तझे रालालमा ओठी । रष रालवु न फवरी ॥१०॥ ु ै ु नाभदेला ी जनी दावी । घेउवन आरी तेरतऩावी । ु तज न्हाऊ घारण्मावी । उबी ठे री भशाद्वायी ॥११॥ ु गूऱ -खोफये बरुवन गोणी । घेउवन आरा तकमा लाणी । लह्या यावखल्या कोयड्या ऩाणी । वबजो वदल्या नाशी त्वा ॥१२॥ आरा ोखाभेऱा भशाय । स्वाभी कयीतवे जोशाय । त्या ा कयोवनमा उद्धाय वंतभेऱी स्थावऩमरा ॥१३॥ शवयबजनावलण लामा गेरे । ते नयदेशी फर झारे । ै गोर्माकं ु बाये आवणरे । खेऱालमा तजरागी ॥१४॥ ु ं गरुडऩायी शवययंगणी । टाऱभृदगा ा ध्ववन । भशाद्वायी शवयकीतणनी । तवल्लन कान्हा शवयदाव ॥१५॥ वनजानंद े यंग े ऩूण ण वलणवश कभे कृ ष्ाऩ णण । श्रीयंगा वनजतन ु अऩ णण । यणवेला कयीतवे ॥१६॥ ु ु बजन - गरुलया वदगरुलया ०। ु ु वदा भाझे डोऱां , वदवो तझी भूवतण । शी भाझी आवतण , गरुयामा ॥१॥ ु ु ु वदा भाझे भखी , लवो तझे नाभ । ारलाला नेभ , गरु० ॥२॥ ु ु ु वदा भाझे कानी , तझे गणगान । नको त्यालृवन आन , गरु० ॥३॥ ु ु वदा भाझे शस्ते , घडो तझी ऩूजा । नको बाल दजा , गरु० ॥४॥ ु ु वदा भाझे भन , याशो तझे ध्यानी तू भाझा धनी , गरु० ॥५॥ ु कवरभरदशना , वत्यसानानंता । कृ ऩा कयी आता , गरु० ॥६॥ बजन - भजरा उद्धवय ०। ऩूयण प्रेभ रगा वदरभे जफ । नेभका फंधन छूट गमा ॥धृ०॥ कोमी ऩंवडतरोक फतालत शै , वभझालत शै जगयीत नको । जफ प्रीतभवे दृढ प्रीत बमी तफ , यीतका फंधन छूट गमा ॥१॥ कोमी तीयथ ऩयवन जालत शै , कोमी भंवदयभे वनत दयवनको ।
 27. 27. Page 27 of 52 घटबीतय देल दीदाय लृला तफ , फाशयवे भन रुठ गमा ॥२॥ कोमी जील कशे कोमी ईळ कशे कोमी , गालत र्ब्ह्मवनयं जनको । जफ अंदय फाशय एक लृला तफ , द्वैतका ऩडदा पू ट गमा ॥३॥ वोशी एक अनेक स्वरुऩ फना ऩवयऩूयण शै जरभे थरभे । ु र्ब्ह्मानंद कये गरुदेल दमा बलवागयका बम ऊठ गमा ॥४॥ बजन - जगदीळा ०। दत्त वनयं जन गा वदोवदत ॥धृ०॥ ु ु वत्यवखा ी दृढ इच्छा तयी । दृष्या बरवी का गा ॥१॥ काभक्रोधावद घोय अवय शे । भागी कवयवत फलृ दंगा ॥२॥ दत्ता वलवरुवन घावरवी वकती तू जन्मभयणवऩंगा ॥३॥ दत्तबजनानंदी यभता । ऩालवव बलबंगा ॥४॥ ु ु कवरभरदशन गरुऩदकभरी । मभना वयस्वती गंगा ॥५॥ बजन - श्रीकृ ष् ैतन्यप्रब ु वनत्यानंदा ०। ु श्रीगरु दत्तात्रम अलधूत । भायी वोटा जाई बूत ॥धृ०॥ गौयलणण वलळार नमन , तीन वळये वशा शात । ंु रुद्राषभाऱा कं ठी वलयाजे , वले श्वान बकत ॥१॥ खाके झोऱी बगली छाटी , अंगालयी ळोबत । दंड कभंडलु धयी शाती , वलाांगी वलबूत ॥२॥ काळी स्नान कयी कयलीयी बोजन , ळमन कयी भाउरीत । कवरभर दूय कयोवन बक्ां , अखंड आनंद देत ॥३॥ ु ु बजन - तभवफन गरुजी ०। े वंदळा आ गमा मभका रनकी कय तमायी शै ॥धृ॥ फार वळय के लृमे धोरे वऩेदी आंखऩय छाई । ु श्रलणवे वन ऩडे उं ा दात वशरनाबी जायी शै ॥१॥ कभय वफ शो गमी कुफडी रे रकडी वशाये शै । गमी वफी देशकी ताकद रगी तनभे वफभायी शै ॥२॥ ु छुटी वफ प्रीत वऩवयमाकी ऩत्र वफ शो गमे न्याये ।
 28. 28. Page 28 of 52 फने वफ वभत्र भतरफके झ ूट रोकनकी मायी शै ॥३॥ ु कयो जगदीळका वभयन बयोवा याखके भनभे । लो र्ब्ह्मानंद शै तेया एकवश वशामकायी शै ॥४॥ बजन - वविदानंद कृ ष् ०। ु जाणो वदगरुऩाम आम्ही ॥धृ०॥ ु गरु यणावलण मा बलवागयी । नाशी तयणोऩाम ॥१॥ कभण धभण व्रत तीथे नेणो । न जाणो अन्य उऩाम ॥२॥ ु अभृत त्यजवन कांजी वऩणे । कोण कयीर व्यलवाम ॥३॥ ववद्धारुढऩदी वळय नभवलता । कवरभर दूय जाम ॥४॥ बजन - रा रा ये वलण वभऱोवन ०। ळेलट गोड कयी ०। ते वलसाऩना - ऩान १५ ल १६ ु गरुलाय वामंस्मयण ु बजन - वदगरुनाथे भाझे आई ०। भज भोयमा ा फलृत रागरा छं द फाम ॥धृ०॥ एक घडी ऩऱ वलवरु ऩडेना । नलर भी आता वांग ु काम ॥१॥ अवता वंवायी वशज उदाव । राधरा भोयमा ा ऩाम ॥२॥ ु गोवालीनंदन स्वाभी ऩयात्पय । वखभम वलाांठाम ॥३॥ बजन - ऩालणतीच्या नंदना ०। ु श्रीगरुकृ ऩाअंफ े जम जम जम जगदंफ आई ॥धृ०॥ णु तनभनधन शे अऩवन यणी । ळयण भी आरो दीन शोउवन । ु नाभ तझे भभ लदनी देउवन । ठे ली ऩामी । भाते ॥१॥ ु ु नाभ तझे कयी ऩवततां ऩालन । कवरमगी नाशी त्या वभान । न कवयता व्रत तीथे दान । भोष देई । भाते ॥२॥ ु आजलवय यवषरे फलृ बक्ांवी नाववन त्यांच्या ऩाऩयाळी ।
 29. 29. Page 29 of 52 वदधरे वखवाम्राज्यऩदावी । लण णु म्या कामी । भाते ॥३॥ ु ु ु तज वलस्मयता अंगी ढे भद । तजरा स्मयता वदा वालध । दावी करा तल ऩदायवलंद । वनत्य ध्याई भाते ॥४॥ ु बजन - आनंद े गरुभाम ०। ु ु वखमे ऩाशी गरुला वन दैलत नाशी ॥धृ०॥ ु ु गरु काळण याभेश्वय । गरु गोकणण ऩंढयऩूय । ु ु ु गरु तीथाण े भाशेय । गरु ते ग फाई ॥गरु०॥१॥ ु ु गरु प्रेभा ा ऩाझय । गरु वनजळांती े घय । ु ु गरु ऩयर्ब्ह्मवागय ॥गरु०॥२॥ ु ु गरु बक्ी ी भाउरी । गरु साना ी वाउरी । ु ु ु ु गरुऩाववन भवक् वभऱारी ॥गरु०॥३॥ ु ु गरु लवळष्ठ श्रीयाभा े । गरु मासलल्क्य जनकयामा े । ु ु गरु वांदीऩन श्रीकृ ष्ा े ॥गरु॥४॥ ु ु गरु आवदनाथ भवच्छं द्रा े । गरु भवच्छं दय गोयखा े । ु ु गरु जावरं दय भैनालती े ॥गरु०॥५॥ ु ु गरु नागनाथ फवशयं बटा े । गरु गवशनीनाथ वनलृत्ती े । ु ु गरु वनलृवत्त सानेळा े गरु०॥६॥ ु ु गरु सानेश्वय वलवोफायामा े । गरु वलवोफायाम नाभदेला े । ु ु गरु नाभदेल जनाफाई े ॥गरु०॥७॥ ु ु गरु नायामण वलधी े । गरु र्ब्ह्मदेल अत्री े । ु ु गरु अवत्रभवु न दत्तात्रमा े गरु०॥८॥ ु ु गरु दत्तात्रम जनादणना े । गरु जनादणन एकनाथा े । ु ु गरु यभालल्लबदाव आलडाफाई े ॥गरु०॥९॥ ु ु गरु वलभरानंद ळांताई े । गरु गजदंड ववद्धारुढा े । ु ु गरु ववद्धारुढ करालती े ॥गरु०॥१०॥ बजन - ळांत वकती शी ०। ु भोयी रागी रटक गरु यणनकी ॥धृ०॥
 30. 30. Page 30 of 52 ु यणावफना भझ े कछु नशी बाले । झ ूट भामा वफ वऩननकी ॥१॥ ु बलवागय वफ वूक गमा शै । वपवकय नशी भझ े तयननकी ॥२॥ भीयाके प्रब ु वगवयधय नागय । उरट बमी भोये नमननकी ॥३॥ बजन - वीतायाभ जम जम याभ ०। शा ऩयभ वनातन वलश्व बरुवन उयरा । ु गरुदत्तयाज शा ऋवऴकुरात अलतयरा ॥धृ०॥ ु वस्मतयम्यलदन काऴामलवनधायी । ऩीमूऴमक् कवय यत्नजवडत झायी । ु वनजबक्त्राण कायणी ळूर धवयरा ॥गरु०॥१॥ फांवधरा कोऩ भयडुवन जटा भकुटी । ु ु घातरी दमालनभारा वदव्य कं ठी । कयधृत डभरुतवु न उऩजवत सानकरा ॥२॥ भृग भण ऩांघयी ळंख क्र शाती । श्रवु त श्वानरुऩ शोउवन ऩढे ऩऱती । ु बूधन ु कवरबमे ावटत यणारा ॥३॥ े कवय स्वजन उऩावध बस्मरेऩ अंगा । झोऱीत बयी तिन्मभयणवऩंगा । नायामण ह्रदमी यंग बरुवन गेरा ॥४॥ बजन - उऩेंद्रा ०। ु जा ळयण गरुरा बल तयळीर ॥धृ०॥ अवस्थभांवभम तन ु भी वभजवन । वकती आयळात तू ऩशाळीर ॥१॥ ु खाणे ऩीणे वनजणे मातव । व्यथ ण लेऱ तू घारळीर ॥२॥ वलऴम वलरावी वदनवनळी यभवी । ऩवय ळेलटी तू पवळीर ॥३॥ ु ु ऩनयवऩ जनन ऩनयवऩ भयण । वकती पे ये तू वपयळीर ॥४॥ ु अंतकाऱी तज कोणी न लारी । शे कऱता द्ख ऩालळीर ॥५॥ ु वनत्यावनत्यवल ाय न कवयता । ळेलटी अनताऩे यडळीर ॥६॥ शवयनाभाभृत वेवलवव जवय तू । द्ख वभूऱ शयळीर ॥७॥ वंतल नी दरणष कवयवव जयी । शाम शाम भग कयळीर ॥८॥

×