O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
!saMkilat  Aa^@Taobar 2009  Ainala saaohaonaI 
ivaYaya saUicaya&aopivat QaarNaivaiQa ................................. 5BasmaQaarNaivaiQa ..................................
dovaI Qyaanama ...................................... 15  gau$ Qyaanama ...................................... 15YaaoDXa...
duvaa- .......................................... 23  gaNapit AqaaMga pUjaa .................................. 23  Aqa...
]<arpUjaa ...................................... 34yajamaanaaMnaa naarL dotanaa flaaXaIvaa-d ......................... 35y...
gaNaoXa catuqaI-caI pUjaa - sava- dovapUjaa                 ya&aopivat QaarNaivaiQaAacamya p`aNaayaamasya...
! AGaaorByaao|qa GaaorByaao GaaorGaaortroByaÁ È savao-Byassava-Xavao-Byaao namasto       o       oAstu $d`$po...
Pa`aNaayaamaÁ! p`Navasya prba`*ma ?iYaÁ prmaa%maa dovata dOvaI gaayai~ CndÁp`aNaayaamao ivainayaaogaÁ È! BaUÁ ! BauvaÁ ! s...
ba`*maaivaYNaumahoñrana È sarsvatIM p`aNaaOByaadaO sava-kayaa-qa-isawyao ÈÈABaIiPsataqaa-isawqa-M pUijatao yaÁ saurasaurÁ ...
mahagaNapitsmarNaM       XarIrXauwyaqa-M     pu$YasaU>YaD=ganyaasaMklaYaXaMKGaMTapUjanaM ca kirYyao ÈÈ! gaNaana...
AasanaXauiwpRqvaI %vayaa QaRta laaoka doiva %vaM ivaYNaunaa QaRta ÈÈ %vaMca Qaarya maaM doivapir~M ku$ caasanama ÈÈ]javyaa...
dovaa yaV&M tnvaanaa AbaQnanpu$YaM pXauma ÈÈ! kinaiYTkaByaaM namaÁ ! nao~~yaaya vaaOYaT ÈÈDaoLo BaUMva[cyaamaQao baaoTo la...
itYzint ivap`ond` tsmaacCMKM p`pUjayaot ÈÈ %vaM pura saagarao%pnnaao ivaYNaunaa    ivaQaRtÁ kro È naimatÁ sava-dovaOí p...
paiqa-va gaNapit p`aNap`itYzaAsya EaIp`aNap`itYzamaM~sya ba`*maa ivaYNau mahoñrÁ ?YayaÁ ÈÈ ?gyajauÁsaamaaqavaa-iNa cCMdaMi...
EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ ÈÈ gaMQaaxatpuYpM hird`aMDaoLyaaMnaa duvao-nao tup laavaavaokuMkumaM ca sama-pyaaima ÈÈdovaala...
ekdMtM XaUp-kNa-M gajava@~M catuBau-jama È paXaaMkuXaQarM dovaMQyaayaoi%saiwivanaayakma ÈÈ EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ ÈÈs...
YaaoDXaaopcaarpUjanama1Á Aavaahnama! sahs~XaIYaa- pu$YaÁ È sahs~axaÁ sahs~pat È sa BaUimaM ivaSvatao vaR%vaaÈ A%yaitYz_Xaa...
4Á AGa-ma! i~padUQva- ]dO%pu$YaÁ È padao|syaoha||Bava%punaÁ È ttaoivaSva=vyaËamat È saaXanaanaXanao AiBa ÈÈ1ÈÈ! kaM saaois...
1 duQa! Aapayasva samaotu to ivaítÁ saaoma vaRYNyama È Bavaa vaajasya saMgaqao È! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È pyaÁ snaan...
svaaduima-~aya va$Naaya vaayavao È baRhsptyao maQaumaaÐ AdaByaÁ ÈÈ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È Xak-rasnaanama samap-yaa...
! samaanaaya svaaha È ! ba`*maNao svaaha È ]<arapaoXanaM samap-yaaima È  naOvaoVanto hstp`xaalanaM samap-yaaima È ihrNyam...
È AmaRt%vaaya jaIvasao È jataM jainaYyamaaNaaM ca ÈAmaRto sa%yao p`itYztama Èsaup`itiYztmastu ÈÈ 7Á vas~samap-Nama ! tOM...
hird`a svaNa-vaNaa-Baa sava-saaOBaagyadaiyanaI È sava-laMkarmaurvyaa ih doiva %vaMp`itgaR*yatama È ! dovataByaao namaÁ È h...
jyaao%snaapto namastuByaM namasto ivañ$ipNao È naanaasaaOgaMiQad`vyaaiNa gaRhaNaprmaoñr È ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È ...
horBaaya namaÁ  M         kiTM pUjayaaimalaMbaaodraya namaÁ  }drM pUjayaaimagaaOrIsautaya namaÁ  stnaaO pUjay...
gajadMtaya namaÁ      Ajau-nap~M samap-yaaima    Ajau-nasaadDaivaGnarajaaya namaÁ    ivaYNauËaMtap~Msamap-yaai...
13Á naOvaoVma! cand`maa manasaao jaatÁ È caxaaoÁ saUyaao- Ajaayat È mauKaidnd`ScaaignaSca Èp`aNaaWayaurjaayat ÈÈ1ÈÈ! Aad`a...
flama[dMflaM mayaa sqaaiptM purtstva È tona mao sauflaavaaiPtBa-vaod janmaainajanmaaina ÈÈ flaona filatM sava-M ~Olaao@yaM...
sauvaNa-puYpdixaNaaM vyaavahairkd`vyaM samap-yaaima ÈmahanaIraMjanadIp! iEayaO jaatÁ iEayaÁ Aainairyaaya iEayaM vayaao jai...
yaaina kaina ca papaina janmajanmaaMtrÌtaina ca Ètaina taina ivanaXyaint p`dixaNapdo pdo ÈÈ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È...
yaao|pamaayatnaM vaod È Aayatnavaana Bavait È AsaaO vaO tpnnapayatama ÈAayatnavaana Bavait È yaao|mauYya tpt AayatnaM vaod...
parmaoYzyaMÊ rajyaMÊ maaharajyamaaiQap%yamayaM samantpyaa- [-syaat saava-BaaOmaÁsaavaa-yauYa AaMtadapraQaa-t ÈpRiqavyaO sa...
dovataMcao gaaya~I man~gaNaoXa! ekdMtaya ivaÒho È vaËtuMDaya QaImaih È tnnaao dMit p`caaodyaatiXava! t%puéYaaya ivaÒho È m...
ÌYNa! dovakI naMdnaaya ivaÒho È vaasaudovaaya QaImaih È tnnaao ÌYNa p`caaodyaatAgnaI! saPtijavhaya ivaÒho È Aignadovaaya Q...
ba`a*maNapUjanamaAVpUvaao-ccairt vat-maana evaMgauNaivaXaoYaNaivaiXaYTyaaM XauBapuNya itqaaO mamaAa%manaÁ EauitsmaRitpuraN...
! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ                pUjaaqao- ?tukalaaodBava puYpaiNa samap-yaaima! EaIisaiQdivana...
tsmaad flap`danaona saflaaí manaaorqaaÁ ÈÈ5ÈÈ          yajamaanaaMnaa man~axata dotanaaAGdIidnd` p`isqatomaa hva...
Aavaaihtdovata ivasaja-yaaima ÈÈ! t%sad ba`*maap-Namastu ÈÈ                   37
naamapUjaa ³naama jap´sava- pUjaa kolyaanaMtr yajamaanaanao pUijat dovatocaa naamajap kravaa.japalaa saurvaat krtanaa va j...
pHvava~aya namaÁ     sadaiXavaaya namaÁ   ivañoñraya namaÁvaIrBad`aya namaÁ     gaNanaaqaaya namaÁ   P`ajaa...
EaIivaYNaucatuiva-=SaitnaamaavailaÁkoXavaaya namaÁ       naarayaNaaya namaÁ   maaQavaaya namaÁgaaoivandaya namaÁ ...
i~ivaËmaaya namaÁ     koXavaaya namaÁ       i~kala&aya namaÁkoiXamad-naaya namaÁ    i~Qaamnao namaÁ     ...
gaNaoXaaYTao<arXatnaamaavailaÁivaGnaoYaaya namaÁ     XaaMtaya namaÁ     ivañvardaya namaÁgajaasyaaya namaÁ    ...
vaËtuMDaya namaÁ      gaNaaQyaxaaya namaÁ   XaUp-kNaa-ya namaÁgaNaoXaaya namaÁ      prmaaya namaÁ     ...
dovyaYTao<arXatnaamaavailaÁAaidXa>yao namaÁ      [-ñyaO- namaÁ          mahadovyaO namaÁAnaOñyaO- namaÁ  ...
maatMigaNao namaÁ        vya>$paya V          caMDmauMDcaairNyaO namaÁAvya>$payaO namaÁ        dO%y...
Aaid%yaaYTao<arXatnaamaavailaÁsaUyaa-ya namaÁ      %vaYT/o namaÁ      Aya-mNao namaÁpUYNao namaÁ       B...
BaUtadyao namaÁ        saagaraya namaÁ    XaIGa`gaaya namaÁjaImaUtaya namaÁ        p`aNaQaairNao namaÁ ...
EaIÌYNaaYTao<arXatnaamaavailaÁEaIÌYNaaya namaÁ      saiccadanaMdivaga`haya namaÁ   kmalaanaaqaaya namaÁnavanaItiva...
duyaao-QanakulaaMtkaya namaÁ kMjalaaocanaaya namaÁ      ivaduraËUrvardaya namaÁmaQauGnao namaÁ       ivañ$p p...
d<aa~yaaYTao<arXatnaamaavailaÁd<aaya namaÁ       id@paya namaÁ        dXaatItaya namaÁidvasapaya namaÁ   ...
dUraya namaÁ         dOGyaa-ya namaÁ        dUrtmaaya namaÁdOva&aya namaÁ        dUvaa-Byaaya nam...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

ganesh-pooja-guideline-and-notes-in-marathi

 • Entre para ver os comentários

ganesh-pooja-guideline-and-notes-in-marathi

 1. 1. !saMkilat Aa^@Taobar 2009 Ainala saaohaonaI 
 2. 2. ivaYaya saUicaya&aopivat QaarNaivaiQa ................................. 5BasmaQaarNaivaiQa .................................... 5Aacamanyama ...................................... 6Pa`aNaayaamaÁ ...................................... 7dovata namaskarÁ .................................... 7 Qyaanama ...................................... 7doXakalaaoccaarNama ................................... 8saMklpma ....................................... 8mahagaNapit pUjanama .................................. 9AasanaXauiw ...................................... 10YaD=nyaasaÁ ...................................... 10klaXapujanama ..................................... 11XaMKpujanama ...................................... 11GaNTapUjanama ...................................... 12dIp pUjanama ...................................... 12XauiwkrNama ...................................... 12paiqa-va gaNapit p`aNap`itYza .............................. 13 Qyaanama ......................................14 ivaYNau Qyaanama ..................................... 14 iXava Qyaanama ...................................... 14 gaNapit Qyaanama .................................... 14 saUya- Qyaanama ...................................... 15 1
 3. 3. dovaI Qyaanama ...................................... 15 gau$ Qyaanama ...................................... 15YaaoDXaaopcaarpUjanama .................................. 16 1Á Aavaahnama ................................... 16 2Á Aasanama .................................... 16 3Á paVma ..................................... 16 4Á AGa-ma ..................................... 17 5Á Aacamanama ................................... 17 6Á snaanama ..................................... 17 1 duQa ......................................... 18 2 dhI ........................................ 18 3 tUp ......................................... 18 4 maQa ........................................ 18 5 Xak-ra ....................................... 18 6 gaMQaaodksnaana .................................... 19 7 Xauwaodksnaanama ................................... 19 8 snaanaao<ar pMcaaopcaarpUjanama.............................. 19 7Á vas~samap-Nama .................................. 21 8Á ya&aopvaItma .................................. 21 9Á ivalaopnama caMdnama ................................ 21 dovaIpUjanaaqao- ]pcaar .................................. 21 10Á puYpaiNa ................................... 23 XamaI.......................................... 23 2
 4. 4. duvaa- .......................................... 23 gaNapit AqaaMga pUjaa .................................. 23 Aqa p~pUjaa ..................................... 24 11Á QaUp ..................................... 25 12Á dIp .................................... 25 13Á naOvaoVma................................... 26 taMbaUlaM ......................................... 26 flama ......................................... 27 dUvaa- .......................................... 27 dixaNaa ........................................ 27 mahanaIraMjanadIp .................................... 28 14Á p`dixaNaa .................................. 28 15Á namaskar .................................. 29 16Á maM~puYpma .................................. 29dovataMcao gaaya~I man~ ................................. 32 gaNaoXa ...................................... 32 iXava....................................... 32 ivaYNau ...................................... 32 doiva ......................... Error! Bookmark not defined. Aaid%ya ..................................... 32 d<a ....................................... 32tIqa-ga`hNama ...................................... 33ba`a*maNapUjanama .................................... 34 3
 5. 5. ]<arpUjaa ...................................... 34yajamaanaaMnaa naarL dotanaa flaaXaIvaa-d ......................... 35yajamaanaaMnaa man~axata dotanaa .............................. 36pUjaasamaaiPt ...................................... 36naamapUjaa ³naama jap´ ................................ 38 iXavaaYTao<arXatnaamaavailaÁ............................. 38 EaIivaYNaucatuiva-=SaitnaamaavailaÁ .......................... 40 EaIivaYNau AYTao<arXatnaamaavailaÁ.......................... 40 gaNaoXaaYTao<arXatnaamaavailaÁ ............................ 42 dovyaYTao<arXatnaamaavailaÁ ............................. 44 Aaid%yaaYTao<arXatnaamaavailaÁ ........................... 46 EaIÌYNaaYTao<arXatnaamaavailaÁ ........................... 48 d<aa~yaaYTao<arXatnaamaavailaÁ ........................... 50 4
 6. 6. gaNaoXa catuqaI-caI pUjaa - sava- dovapUjaa ya&aopivat QaarNaivaiQaAacamya p`aNaayaamasya ya&aopivatp`xaalanao ivainayaaogaÁ È! Aapao ih Yza mayaaoBauvasta na|}jao- dQaatna ÈmahorNaaya caxasao È yaao vaÁ iXavatmaaorsaÁ tsya BaajayatohnaÁ È]XatIirvamaatrÁ tsmaaArMgamaamavaao yasyaxayaaya ijanvaqa ÈAapaojanayaqaa ca naÁ ÈÈpaOraiNak man~ya&aopvaItmaIit maM~sya parba`*ma prmaa%maa i~YTup ya&aopvaItQaarNaoivainayaaogaÁ ÈÈ! ya&aopvaItM prmaM piva~M p`jaaptoya%sahjaM purstatAayauYyamaga`yaM p`itmauHca XauBa`M ya&aopvaItM balamastu tojaÁ Èya&aopvaItmaisa ya&sya %vaa ya&aopvaItonaaopna*yaaima ÈÈAnantrM dXagaaya~IjapM kuyaa-t È Asao mhNaUna dha vaoLa gaaya~I man~ japavaa. BasmaQaarNaivaiQa! maa nastaoko tnayaoÊ maa na AayauiYaÊ maa naao gaaoYau maa naaoÊ AñoYau rIirYaÁvaIranmaa naaoÊ $d` Baaimatao Ê vaQaIrhivaYmantÁ sadima<vaa hvaamaho ÈÈ AsaomhNaUna hatavarIla Basma jalaimaiEat kravao.! [-Xaanassava-ivaVanaamaIñrÁ sava-BaUtanaaM ba`*maa|iQapitÁba-*maNaao|iQapitba-`*maa iXavaao mao Astu sadaiXavaaoma ÈkpaLavar tIna ro#aaMnaI Basma laavaavao.! t%pu$Yaaya ivadmaho mahadovaaya QaImaih Ètnnaao $d`Á p`caaodyaat ÈÈ mau#aalaa Basma laavaavao. 5
 7. 7. ! AGaaorByaao|qa GaaorByaao GaaorGaaortroByaÁ È savao-Byassava-Xavao-Byaao namasto o oAstu $d`$poByaÁ ÈÈ )dyaalaa va daonhI baahuMnaa Basma laavaavao.! vaamadovaaya namaao jyaoYzaya namaSEaoYzaya namaao $d`aya namaÁ kalaaya namaÁklaivakrNaaya namaao balaivakrNaaya namaao balaaya namaao balap`maqanaayanamassava-BaUtdmanaaya namaao manaaonmanaaya namaÁ ÈÈ gau*ya BaagaI Basma laavaavao.! saVaojaatM p`pVaima saVaojaataya vaO namaao namaÁ È BavaoBavao naaitBavaoBavasvamaama BavaaodBavaaya namaÁ ÈÈ payaaMnaa Basma laavaavao.! Aignairit Basma È vaayauirit Basma È jalaimait Basma È sqalaimait Basmavyaaomaoit Basma È sava-M‡hvaa [dM Basma È mana etaina caxaUMiYa Basmaaina ÈÈtcca ! namaÁ iXavaaya ! namaÁ iXavaaya ! namaÁ iXavaaya Asao mhNat mhNat]rlaolao sava- Basma savaaM-Mgaalaa laavaavao. AacamanyamaGaraMtIla dovaaMnaa va qaaoraMnaa namaskar k$na pUjaolaa basaavao.! koXavaaya namaÁ ! naarayaNaaya namaÁ ! maaQavaaya namaÁ3 vaoLa Aacamana kravao.! gaaoivaMdaya namaÁ ta*maNaat paNaI saaoDavao.! ivaYNavao namaÁ ! maQausaUdnaaya namaÁ ! i~ivaËmaaya namaÁ! vaamanaaya namaÁ ! EaIQaraya namaÁ ! )iYakoXaaya namaÁ! pÒnaaBaaya namaÁ ! damaaodraya namaÁ ! saMkYa-Naaya namaÁ! vaasaudovaaya namaÁ ! p`Vmu naaya namaÁ ! Ainaéwaya namaÁ! puéYaao<amaaya namaÁ ! AQaaoxajaaya namaÁ ! naarisaMhaya namaÁ! Acyautaya namaÁ ! janaad-naaya namaÁ ! ]pond`aya namaÁ! hryao namaÁ ! EaIÌYNaaya namaÁ 6
 8. 8. Pa`aNaayaamaÁ! p`Navasya prba`*ma ?iYaÁ prmaa%maa dovata dOvaI gaayai~ CndÁp`aNaayaamao ivainayaaogaÁ È! BaUÁ ! BauvaÁ ! svaÁ ! mahaÁ ! janaÁ ! tpÁ ! sa%yama !t%saivatuva-rNyaM Bagaao- dovasya QaImaih iQayaao yaao naÁ p`caaodyaat È ! oAapaojyaaoit rsaao|maRtma È ba`*maBaUBa-vaÁ svaraoma ÈÈ]javaa hat ]javyaa kanaalaa va Davaa hat Davyaa kanaala laavaavaa.hatat Axata Gao]na hat jaaoDavaot. dovata namaskarÁ! EaImahagaNaaiQaptyao namaÁ È [YT dovataByaao namaÁ È kuladovataByaaonamaÁ È ga`amadovataByaao namaÁ È sqaanadovataByaao namaÁ vaastudovataByaao namaÁ ÈmaatR iptRByaaM namaÁ È EaIlaxmaInaarayaNaaByaaM namaÁ È savao-Byaao dovaoByaao namaÁsavao-Byaao ba`a*maNaaoByaao namaÁ È ivaiva-Gnamastu È et%kma-p`Qaana dovataByaao namaÁAivaQnamastu ÈQyaanamasaumauKíOkdMtí kiplaao gajakNa-kÁ È laMbaaodrí ivakTao ivaGnanaaXaaogaNaaiQapÁ È QaUma`kotuga-NaaQyaxaao BaalacaMd`ao gajaananaÁ È WadXaOtaina naamaainayaÁ pzot XaRNauyaadip È ivaVarMBao ivavaaho ca p`vaoXao inaga-mao tqaa È saMga`amaosaMkTo caOva ivaGnastsya na jaayato ÈÈ Xau@laaMbarQarM dovaM XaiXavaNa-M catuBau-jamaÈ p`sannavadnaM Qyaayaot sava-ivaGnaaopXaaMtyao ÈÈ sava- maMgala maagalyao iXavao savaa-qa-saiQako È XarNyao ÈyMabako gaaOrI naarayaiNa namaaostuto ÈÈ sava-da sava-kayao-Yaunaaist toYaamamaMgalama È yaoYaaM )idsqaao Bagavaana maMgalaayatnaM hirÁ È tdovalagnaM sauidnaM tdova tarabalaM cand`balaM tdova È ivaVabalaM dOvabalaM tdovalaxmaIpto to|iGa`yaugaM smaraima laaBastoYaaM jayastoYaaM kutstoYaaM prajayaÁ ÈyaoYaaMimaMdIvarXyaamaao )dyasqaao janaad-naÁ È ivanaayakM gau$M BaanauM 7
 9. 9. ba`*maaivaYNaumahoñrana È sarsvatIM p`aNaaOByaadaO sava-kayaa-qa-isawyao ÈÈABaIiPsataqaa-isawqa-M pUijatao yaÁ saurasaurÁ È sava-ivaGnahrstsmaO OgaNaaiQaptyao namaÁ È savao-PvaarbQakayao-Yau ~yais~BauvanaoñrÁ È dovaa idXantunaÁ isaiwM ba`*maoXaanajanaad-naÁ ÈÈ doXakalaaoccaarNamaEaImaBdgavatao mahapu$Yasya ivaYNaaora&yaa p`vat-maanasya AV ba`*maNaaoiWtIyao praQao- ivaYNaupdo EaIñotvaarahklpo vaOvasvatmanvaMtro kilayaugaop`qamacarNao BartvaYao- BartKNDo jambauWIpo dnDkarNyao doXao gaaodavayaa-ÁdixaNao tIro ÌYNaavaoNyaaoÁ … vat-maanao Xaailavaana Xako … naama saMva%saro]<arayaNaoÀdixaNaayanao vaYa-taO- Baad`pd maasao Xau@lapxao catuqaa-M itqaaO …vaasaro … idvasanaxa~o … isqato vat-maanao cand` … isqato EaIsaUya- …isqato … EaIdovagauraO XaoYaoYau ga`hoYau yaqaayaqaM raiXasqaanaisqatoYau sa%sauXauBamaanayaaogao XauBakrNao evaMgauNaivaXaoYaNaivaiXaYTyaaM XauBapuNya itqaaO saMklpmayajamaanaasa mhNaavayaasa saaMgaavaomama Aa%manaÁ EauitsmaRitpuraNaao>flap`aP%yaqa-M EaIprmaoñrp`I%yaqa-M…gaao~ao%pnnaÁ …Xama-NaÁ AhM AsmaakM sahkuTuMbaanaaM sahpirvaraNaaMiWpdcatuYpd saihtanaaM xaomasqaOya- AayauÁ Aaraogya eoñya-AiBavaRwya-qa-M samastaByaudyaaqa-M ca p`itvaaiYa-kivaihtM paiqa-vaisaiwivanaayak dovatap`I%yaqa-M yaqaa&anaona yaqaaimailataopcaard`vyaOÁpu$YasaU>puraNaao>man~OÁ p`aNap`itYzapnapUva-kM QyaanaavaahnaaidYaaoDXaaoYacaarPaUjanamahM kirYyao ÈÈ t~adaO inaiva-Gnataisawyaqa-M 8
 10. 10. mahagaNapitsmarNaM XarIrXauwyaqa-M pu$YasaU>YaD=ganyaasaMklaYaXaMKGaMTapUjanaM ca kirYyao ÈÈ! gaNaanaaM %vaa gaNapit= hvaamaho kivaM kvaInaamaRpmaEavastmama ÈjaoYzrajaM ba`*maNaaM ba`*maNaspt Aa naÁ XaRNvannaUitiBassaId saadnamamahagaNaaiQaptyao namaÁ ÈÈ mahagaNapit pUjanamagaNapit vyaitrI@t [-tr dovataMcao pUjana Asaola tr inaiv-aGnata isawIsaazI p`qama gaNaoXa PaUjaa karavaI.vaËtuMD mahakaya saUya-kaoTI samap`Ba Èinaiva-GnaM ku$ mao dova sava- kayao-Yau sava-da ÈÈ! BaUBau-vaÁ svaÁ È! mahagaNaaiQaptyao namaÁ È Aavaahnaaqao- puYpaMjailaM samap-yaaima ÈÈ! mahagaNaaiQaptyao namaÁ È Aasanaaqao- puYpaMjailaM samap-yaaima ÈÈ! mahagaNaaiQaptyao namaÁ È padyaaoÁ paVM samap-yaaima ÈÈ! mahagaNaaiQaptyao namaÁ È hstyaaoÁ AGya-ma samap-yaaima ÈÈ! mahagaNaaiQaptyao namaÁ È AacamanaIyaM samap-yaaima ÈÈ! mahagaNaaiQaptyao namaÁ È snaanaIyaM samap-yaaima ÈÈ! mahagaNaaiQaptyao namaÁ ÈpyaaodiQaQaRtmaQauXak-raid pMcaamaRtsnaanaM samap-yaaima ÈÈpMcaamaRtsnaanaanaMtroNa XauwaoQaksnaanaM samap-yaaima ÈÈ! mahagaNaaiQaptyao namaÁ È saup`itiYztmastu ÈÈ! BaUBau-vaÁ svaÁ È ! EaImanmahagaNaaiQaptyao namaÁ ÈÈ 9
 11. 11. AasanaXauiwpRqvaI %vayaa QaRta laaoka doiva %vaM ivaYNaunaa QaRta ÈÈ %vaMca Qaarya maaM doivapir~M ku$ caasanama ÈÈ]javyaa gauDGyaavar Davaa hat ]taNaa zovaUna %yaat paNaI Gyaavao va %yaavar ]javaa hat ]pDa zovaavaa.Apsap-ntu to BaUta yao BaUta BaUimasaMisqataÁ Èyao BaUta ivaGnakta-rsto gacCntu iXavaa&yaa ÈÈApËamaotu BaUtaina ipXaacaaÁ sava-taoidXama ÈÈsavao-YaamaivaraoQaona pUjaakma- samaarBao ÈÈ caarI idXaaMnaa Axata Takavyaat. YaD=nyaasaÁya%pu$YaM [it naarayaNa ?iYaÁ Ê puR$Yaao dovata Ê AnauYTup CMdÁ Ê An%yaai~YTuBa È nyaasao ivainayaaogaÁ È! ya%pu$YaM vyadQauÁ kitQaa vyaklpyaÙ È mauKM ikmasya kaO baahU ka]$ pada ]cyaoto ÈÈ! AMgauYTaByaaM namaÁ ! )dyaaya namaÁ ÈÈ ]javaa hat )dyaalaa laavaavaa.! ba`a*maNaao|sya mauKmaasaIt baahU rajanyaÁ ÌtÁ È ]$ tdsya yaWOSyaÁpdByaaM XaUd`ao Ajaayat ÈÈ! tja-naIByaaM namaÁ ! iXarsao svaaha ÈÈ mastkalaa hat laavaavaa.!cand`maa manasaao jaatÁ caxaaoÁ saUyaao- Ajaayat È mauKaidnd`ScaaignaScaÊp`aNaaWayaurjaayat ÈÈ ! maQyamaaByaaM namaÁ ! iXaKaya vaYaT ÈÈXaoMDIlaa hat laavaavaa.! naaByaaM AasaIdntirxama XaIYNaao- VaOÁ samavat-t È pdByaaM BaUimaid-XaÁEaao~a<aqaa laaoka= AklpyaÙ ÈÈ ! AnaaimakaByaaM namaÁ! kvacaaya hUma ÈÈ hatacaI AaoMjaL k$na CaitkDo ifrvaavaI.! saPtasyaana sanpirQayais~Á saPt saimaQaÁ ÌtaÁ È 10
 12. 12. dovaa yaV&M tnvaanaa AbaQnanpu$YaM pXauma ÈÈ! kinaiYTkaByaaM namaÁ ! nao~~yaaya vaaOYaT ÈÈDaoLo BaUMva[cyaamaQao baaoTo laavaavaIt.! ya&ona ya&mayajant dovaaÊstaina Qamaa-iNa p`qamaanyaasaÙ ÈÈto h naakM maihmaanaÁ sacaMt ya~ pUvao- saaQyaaÁ saint dovaaÁ ÈÈ! krtlakrpRYTaByaaM namaÁ ! As~aya fT ÈÈ TaLI vaajavaavaI.! BaUBau-vaÁ svaraoma È [it idgbaMQaÁ ÈÈ klaXapujanamaklaXasya mauKo ivaYNau kNzo éd`Á samaaiEataÁ È maulao t~ isqatao ba`*maamaQyao maa~ugaNaaÁ smaRtaÁ ÈÈkuxaaO tu saagaraÁ savao- saPtiWpa vasauMQara È ?gvaodao|qa yajauvao-dÁ saamavaodao(qava-NaÁ ÈÈ AMgaOí saihtaÁ savao- klaXaM tu samaaiEataÁ È A~ gaaya~Isaaiva~I XaaMitpuiYTkrI tqaa ÈÈ Aayaantu dovapUjaaqa-M duirtxayakrkaÁ ÈgaMgao ca yamaunao caOva gaaodavair sarsvait È nama-do isaMQau kavaoir jalao|ismanasainnaiQaM kué ÈÈ! BaUBau-vaÁ svaÁ klaXasqa EaIvaéNaaya namaÁ Aavaahyaaima È savaao-pcaaraqao-gaMQaaxatpuYpaiNa samap-yaaima È Qaonaumaud`a p`dXa- namaskraoima XaMKpujanama XaMKadaO caMd`dOva%yaM kuxaaO va$Nadovata È pRYzo p`jaapitM ivaVadga`ogaMgaasarsvatI ÈÈ ~Olaao@yao yaaina tIqaa-ina vaasaudovasya caa&yaa È XaMKo 11
 13. 13. itYzint ivap`ond` tsmaacCMKM p`pUjayaot ÈÈ %vaM pura saagarao%pnnaao ivaYNaunaa ivaQaRtÁ kro È naimatÁ sava-dovaOí pacajanya namaao|stu to ÈÈ ! paHcajanyaaya ivaÒmaho È pavamaanaaya QaImaih È tM naÁ XaMKÁ p`caaodyaat ÈÈ ! BaUBa-vaÁ svaÁ XaMKsqadovatayaO namaÁ Aavaahyaaima savaao-pcaaraqao- gaMQapuYpM samap-yaaima È ³XaMKmaud`aM p`dXa-´ namaskraoima GaNTapUjanama Aagamaaqa-M tu dovatanaaM gamanaaqa-M tu rxasaama È kuvao- GaMNTarvaM t~ dovata*vaanalaxaNama ÈÈ ! BaUBa-vaÁ svaÁ GaNTasqaaya EaIga$Daya namaÁ È Aavaahyaaima È savaao- pcaaraqao- gaMQapuYpM samap-yaaima È namaskraoima ÈÈ dIp pUjanama Baao dIp ba`*ma$ps%vaM jyaaoitYaM p`BaurvyayaÁ È AaraogyaM doih pu~aMí savaa- qaí- p`yacC mao ÈÈ manaÁ Xaaint p`yacC mao ÈÈ yaavat pUjaa samaaiPtÁ syaat tavat %vaM sauisqarao Bava ÈÈ ! BaUBa-vaÁ svaÁ dIpsqadovatayaO namaÁ Aavaahyaaima È savaao-pcaaraqao- gaMQapuYpM samap-yaaima È namaskraoima È XauiwkrNama! Apiva~Á piva~ao vaa savaa-vasqaaM gatao|ip vaa yaÁ smarot puMDrIkaxaMsabaa*yaaByaMtrÁ XauicaÁ ÈÈ pujaad`vyaaiNa saMp`aoxya Aa%maanaM ca p`aoxaot ÈÈ 12
 14. 14. paiqa-va gaNapit p`aNap`itYzaAsya EaIp`aNap`itYzamaM~sya ba`*maa ivaYNau mahoñrÁ ?YayaÁ ÈÈ ?gyajauÁsaamaaqavaa-iNa cCMdaMisa È prap`aNaXai>do-vata AaM baIjama áhIM Xai>Á È ËaoMkIlakma È Asyaa maRNmayamaUtI-M p`aNap`itYzpnao ivainayaaogaÁ ÈÈdovaacyaa )dyaalaa ]java hat laavaUna puZIla maM~ mhNaavaot.! AaM áhIM ËaoM È AM yaM rM laM vaM XaM YaM hM LM xaM AÁ ÈËaoM áhIM AaM hMsaÁ saao|hma È Asyaa maUtaO- pa`Na [h p`aNaaÁ È! AaM áhIM ËaoM È AM yaM rM laM vaM XaM YaM hM LM xaM AÁ È ËaoM áhIM Aama ÈhMsaÁ saao|hma È Asyaa maUtaO- jaIva [va isqatÁ È! AaM áhIM ËaoM È AM yaM rM laM vaM XaM YaM hM LM xaM AÁ È ËaoM áhIM Aama ÈhMsaÁ saao|hma È Asyaa maUtaO- savao-ind`yaaNaI Èvaa=mastvakcaxauEaao~ija*vaaGa`aNapaaiNapadpayaUpsqaanaaIhOvaaga%yaM sauKM icarMitYzMtu svaaha ! punasyaasau caxauÁ vaaga%ya punaÁ p`aNaimah naao Qaoih BaaogamaÈ jyaaok pXyaoma saUya-mauccarMtmanaumato maRLyaa naÁ svait È ! ca%vaair vaakpirimata pdaina taina ivadu-ba`a*maNaa yao mainaiYaNaÁ È gauhaai~iNa inaihtanaonyaMit turIyaM vaacaa manauYyaa vadMit ÈÈgaBaa-QaanaaidpMcadXasMaskar isaQdyaqa-M pMcadXap`NavaavaR<aI kirYyao ÈtamhNaaMt paNaI saaoDUna pMQara vaoLa ! kar mhNaavaa naMtr Qyaana kravao.r>aMBaaoiQarsqapaotaollsava$NasaraojaaiQa$ZakrabjaOÁ paSaMkaodMDimaxauWvamaqa gauNamaayaMkuXaM pMcabaaNaana ibaBa`aNaasaR@kpalaMi~nayanalaisatapInavaxaaoéhaZyaa dovaI baalak-vaNaa- Bavatu sauKkrIp`aNaXai> pra naÁ tccaEaUdo-vaihtM XauËmauccarot ÈÈ pXyaoma XardÁ Xatma ÈjaIvaoma XardÁ Xatma È [it maM~Na dovasya Aajyaona nao~nmaIlanaM Ì%vaa dovaacyaa o 13
 15. 15. EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ ÈÈ gaMQaaxatpuYpM hird`aMDaoLyaaMnaa duvao-nao tup laavaavaokuMkumaM ca sama-pyaaima ÈÈdovaalaa gaMQaÊ AxataÊ hLdÊ kuMku fulao vahavaIt. EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ ÈÈ QaUpM dIpMnaOvaoVM ca sama-pyaaima ÈÈ dovaalaa ]dba<aI va naIraMjana AaovaaLUna gauL Kaobaáyaacaa naOvaoVdaKvaavaa.EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ ÈÈ mauKvaasaaqao- pUgaIflataMbaUlaM sauvaNa-puYpdixaNaaM maM~puYpM ca sama-pyaaima Èdovaalaa ivaDa dixaNaa zovaUna %yaavar paNaI saaoDUna fUla vaahUna namaskar kravaa.Anayaa pUjayaa EaIisaiQdivanaayakÁ p`Iyatama ÈÈQyaanamaivaYNau QyaanamaXaaMtakarM BaujagaXayanaM pÒnaaBaM saurXaM È ivañaQaarM gaganasadRXaM maoGavaNa-M oXauBaa=gama ÈlaxmaIkantM kamalanayanaM yaaoigaiBaQyaa-nagamyama È vaMdo ivaYNau BavaBarhrM sava-laaokOknaaqama ÈiXava QyaanamaQyaayaoinna%yaM mahoXaM rjatigairinaBaM caaécaMd`avatMsama È r%naaklpaojjvalaMgaMprXaumaRgavaraBaIithstaM p`sannama ÈpÒaisanaM samaMta%stutmamargaNaOvyaa-Ga`Ìi<aM vasaanama È ivañaVM ivañvaMVMinaiKlaBayahrM i~nao~ma ÈÈgaNapit QyaanamavaËtuMD mahakaya saUya-kaoiT samap`Ba È inaiva-GnaM ku$ mao dova sava- kalaoYausava-da ÈÈ 14
 16. 16. ekdMtM XaUp-kNa-M gajava@~M catuBau-jama È paXaaMkuXaQarM dovaMQyaayaoi%saiwivanaayakma ÈÈ EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ ÈÈsaUya- QyaanamaQyaoyaM sada saivatRmaMDlamaQyavatI-naarayaNaÁ sarisajaasanasaMinaivaYTÁ Èkoyaurvaana makarkuMDlavaana ikrITI harIihrNmayavapuQaR-tXaMKcaËÁ ÈÈdovaI Qyaanamanamaao dovyaO mahadovyaO iXavaayaO sattM namaÁ ÈnamaÁ p`Ì%yaO Bad`ayaO inayata p`NataÁ sma tama ÈÈgau$ Qyaanamagau$b`a*maa gau$iva-YNauÁ gau$do-vaao mahoñrÁ Ègau$ Á saaxaat prba`*ma tsmaO EaIgaurvao namaÁ ÈÈba`*maanandM prmasauKdM kovalaM &anamaUit-ma ÈWnWatItM gaganasadRXaM t<vamasyaaidlaxyama ÈekM ina%yaM ivamalamacalaM sava-QaIsaaixaBaUtma ÈBaavaatItM i~gauNarihtM sadgau$M tM namaaima ÈÈ 15
 17. 17. YaaoDXaaopcaarpUjanama1Á Aavaahnama! sahs~XaIYaa- pu$YaÁ È sahs~axaÁ sahs~pat È sa BaUimaM ivaSvatao vaR%vaaÈ A%yaitYz_XaaMgaulama ÈÈ1ÈÈ! ihrNyavaNaa-M hirNaIM sauvaNa-rjats~tama È cand`aM ihrNmyaIM laxmaIMjaatvaodao ma Aavah ÈÈ2ÈÈ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È Aavaahnaaqao- Axatana samap-yaaima2Á Aasanama! pu$YaM evaodM sava-ma yadBaUtM yacca Bavyama È ]tamaRt<vasyaoXaanaaoyadnnaonaaitraohit ÈÈ1ÈÈtaM ma Aavah jaatvaodao laxaImanapgaaimanaIma È yasyaaM ihrNyaM ivandoyaM ga`amaíMpu$Yaanahma ÈÈ2ÈÈ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È Aasanaaqao- puYpM gaNapitsaduvaa-Mkurma XaMkrasa ibalvap~M ivaYNausa Axatana samap-yaaima ÈÈ3Á paVma! etavaanasya maihmaa È Atao jyaayaa=Sca pU$YaÁ È padao|sya ivaSvaaBaUtaina È i~padsyaaMmaRtma idiva ÈÈ1ÈÈAñpUvaa-M rqamaQyaaM histnaad p`baaoiQanaIma È iEayaM dovaImaup*vayao EaImaa-dovaIja-uYatama ÈÈ2ÈÈ ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È padyaaoÁ paVM samap-yaaima Èdovaacyaa payaaMvar fulaanao paNaI p`aoxaNa karavao. 16
 18. 18. 4Á AGa-ma! i~padUQva- ]dO%pu$YaÁ È padao|syaoha||Bava%punaÁ È ttaoivaSva=vyaËamat È saaXanaanaXanao AiBa ÈÈ1ÈÈ! kaM saaoismataM ihrNyap`akaramaad`a-M jvalaMntIM tRPtaM tp-yantImapÒoisqataM pÒvaNaa-M taimahaop*vayao iEayama ÈÈ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È hstyaaoÁ AGya-M samap-yaaima È dovaavargaMQaaxatfUla imaiEat paNaI iXapaDavao.5Á Aacamanama! tsmaaiWraLjaayat È ivarajaao AiQa pU$YaÁ È sa jaatao A%yaircyatpScaadBaUimamaqaao purÁ ÈÈ1ÈÈ! caMd`aM p`BaasaaM yaXasaa jvalantIM iEayaM laaoko dovajauYTamaudarama ÈtaM piÒnaImaIM XarNamahM p`pVo|laxaIma-o naXyataM %vaaM vaRNao ÈÈ2ÈÈ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È AacamanaIyama samap-yaaima Èdovaavar fulaanao paNaI iXapaDavao.6Á snaanama! ya%pu$YaoNa hivaYaa dovaa ya&matnvat È vasantao AsyaaÊsaIdajyama ga`IYma[QmaSXarwivaÁ ÈÈ! Aaid%yavaNao- tpsaao|iQajaatao vanaspits%ava vaRxaao|qa ibalvaÁtsya flaaina tpsaa naudntu maayaantrayaaí baa*yaa AlaxmaIÁ ÈÈ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È snaanaIyama samap-yaaima Èdovaavar fulaanao paNaI iXapaDavao.pMcaamaRtOÁ snapaiyaYyao 17
 19. 19. 1 duQa! Aapayasva samaotu to ivaítÁ saaoma vaRYNyama È Bavaa vaajasya saMgaqao È! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È pyaÁ snaanama samap-yaaima È pyaÁsnaanaaMtroXauwaodksnaanaM samapa-yaaima È saklapUjaaqao- gaMQaaxatpuYpaiNa samapa-yaaima ÈÈ2 dhI! diQaËavNaao AkairYaM ijaYNaaorísya vaaijanaÁ È sauriBa naao mauKakr%p`Na AayaUMiYa tairYat ÈÈ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È diQa snaanama samap-yaaima È diQasnaanaaMtroXauwaodksnaanaM samapa-yaaima È saklapUjaaqao- gaMQaaxatpuYpaiNa samapa-yaaima È3 tUp! QaRtM imaimaxao QaRtmasya yaaoina QaRtoiEatao QaRtmvasya Qaama ÈAnauYvaQamaa vah maadvasya svaahaÌtM vaRYaBavaixa hvyama È! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È QaRtsnaanama samap-yaaima È QaRtsnaanaaMtroXauwaodksnaanaM samapa-yaaima ÈsaklapUjaaqao- gaMQaaxatpuYpaiNa samapa-yaaima ÈÈ4 maQamaQauvaata ?tayato maQau xarMit isaMQavaÁ È maaQvaIna-Á saM%vaaoYaQaIÁmaQauna@tmautaoYasaao maQaum%paiqavaM rjaÁ È maQau VaaOrstu ipta È maQau maannaaovanaspitma-QaumaaÐ Astu saUya-Á È maaQvaIgaa-vaao Bavantu naÁ ÈÈ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È maQausnaanama samap-yaaima È maQausnaanaaMtroXauwaodksnaanaM samapa-yaaima ÈÈsaklapUjaaqao- gaMQaaxatpuYpaiNa samapa-yaaima È5 Xak-ra! svaaduÁ pvasya idvyaaya janmanao svaaduird`aya sauhvaItu naamnao È 18
 20. 20. svaaduima-~aya va$Naaya vaayavao È baRhsptyao maQaumaaÐ AdaByaÁ ÈÈ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È Xak-rasnaanama samap-yaaima ÈXak-rasnaanaaMtro XauwaodksnaanaM samapa-yaaima ÈsaklapUjaaqao- gaMQaaxatpuYpaiNa samapa-yaaima È6 gaMQaaodksnaana! ganQaWaraM duraQaYaa-M ina%yapuYTaM krIiYaNaIma È[-ñrI= sava-BaUtanaaM taimahaop*vayao iEayama ÈÈ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È YaYzM gaMQaaodksnaanama samap-yaaima7 Xauwaodksnaanama! Aapao ih YTa mayaaoBauvasta na }jao- dQaatna È mahorNaaya caxasao È yaaovaÁ iXavatmaao rssatsya Baajayato h naÁ È ]XatIirva maatrÁ È tsmaaArMga maamavaao yasya xayaaya ijanvaqa È Aapao janayaqaa ca naÁ È !EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È Xauwaodksnaanama samap-yaaima È8 snaanaao<ar pMcaaopcaarpUjanama! BaUBauva- svaÁ ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È AacamanaIyama samap-yaaima Ènaanaapirmala saaOBaagyad`vyaaiNa samap-yaaima È Axatana samap-yaaimayaqaa?tukalaaodBavapuYpaiNa samap-yaaima È ! BaUBauva- svaÁ !EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È QaUpM AaGa`apyaaima È dIpM dXa-yaaima È !EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È pMcaamaRtXaoYanaOvaoV samap-yaaima È sa%yaM%vato-napiriYaMcaaima È ! p`aNaaya svaaha È ! Apanaaya svaaha È ! vyaanaayasvaaha È ! ]danaaya svaaha È ! samaanaaya svaaha È ! ba`*maNao svaaha ÈAacamanaaqao- maQyao panaIya samap-yaaima È ! p`aNaaya svaaha È ! Apanaayasvaaha ! vyaanaaya svaaha È ! ]danaaya svaaha È 19
 21. 21. ! samaanaaya svaaha È ! ba`*maNao svaaha È ]<arapaoXanaM samap-yaaima È naOvaoVanto hstp`xaalanaM samap-yaaima È ihrNyamaud`adixaNaaM vyaavaahairkd`vyaM samap-yaaima È p`dixaNaaM samap-yaaima È maM~puYpyau@tnamaskarM samap-yaaima È Anaona puvaa-raQaona tona EaIisaiQdivanaayakaya p`Iyatama È ]<aro inamaa-lyaM ivasaRjya mahaiBaYaokM kuyaa-t ÈÈ gaNapitpUjao saazI EaI gaNap%yaqava-XaIYa-ma … mhNaavao. gaNapit sa%yanaarayaNa vaa ivaYNaupUjao saazI ivaYNausaU> pu$Yasau> mhNaavao. doivapUjao saazI EaI saU> mhNaavao .Aaid%yapujao saazI saaOrsaU> mhNaavao. mahadovacyaa pujao saazI $d` paz kravaa. saU@taiBaYaokanaMtrcaa maM~ …………! dovasya %vaa saivatuÁ p`savaoiñnaaobaa-huByaama pUYNaao hstaByaamagnaostojasaasaUya-sya vaca-saoMd`syaoMid`yaoNaaiBaiYaMcaaima ÈÈ balaaya iEayaO yaXasaonnaaVayaa! BaUBau-vaÁ svaÁ AmaRtaiBaYaokao|stu ÈÈ XaaintÁ puiYTÁ tuiYTScaastu ÈÈmahaiBaYaoksnaanaaMtroNa XauwaodksnaanaM samap-yaaima È! kinaËdjjanauYaM p`ba`uvaaNa[yait-vaacamairtovanaavama È saumaMgalaíXakunaoBavaaisa maa%vaakaicadiBaBaañyaaivadt È maa%vaaXyaona]dvaQaInmaasaupNaao-maa%vaaivadidYaumaanvaIrao|Asta È ipÈyaamanaup`idXaM kinaËdtsaumaMgalaaoBad`vaadIvadoh ÈAvaËMddixaNatao gaRhaNaaM saumaMgalaao Bad`vaadIXakuMtomaanastona[-XatmaaGaXaMsaao baRhdomaivaqao sauvaIraÁ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È maaMgailaksnaanama samap-yaaima È]YNaaodksnaanama samap-yaaima È! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ ÈXauwaodksnaanama samap-yaaima È XauwaodksnaanaanaMtrma AacamainayaM samap-yaaimadovaalaa AiBaYaokanaMtr pUjaocyaa jaagaI p`itiYzt krtanaacao maM~…………! tdstu ima~ava$Naa tdgnao XaMyaaorsmaByaimadmastu Xastma È AXaImaihgaaQaamaut p`itYzaM namaao idvao baRhto saadnaaya È gaRhaa vaO p`itYza saU@tMt%p`itiYzttmayaa vaacaa XaMstvyaM tsmaaVVip dUr [va pXaUÐllaBato gaUhanaovaOnaanaaijagaiBaYait gaRhaih pXaunaaM p`itYza p`itYza È ! naya- p`jaa mao gaaopaya 20
 22. 22. È AmaRt%vaaya jaIvasao È jataM jainaYyamaaNaaM ca ÈAmaRto sa%yao p`itYztama Èsaup`itiYztmastu ÈÈ 7Á vas~samap-Nama ! tOM ya&M baih-iYa p`aoxanpu$YaM jaatmaga`tÁ È tona dovaa Ayajant saaQyaa ?YayaSca yao ÈÈ1ÈÈ ! ]pOtu maaM dovasaKÁ kIit-í maiNanaa sah È p`aduBaU-tÁ sauraYToismana kIit-maRiwM ddatu mao ÈÈ2ÈÈ ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È vas~aopvas~aqao- kappa-savas~M samap-yaaima È 8Á ya&aopvaItma ! tsmaaV&a%sava-hutÁ saMBaRtM pRYadajyama È pXaU=sta=ScaËo vaayavyaanaÊAarNyaanaÊga`amyaaí yao ÈÈ1ÈÈ ! xaui%ppasaamalaaM jyaoYzaM AalaxmaIM naaXayaamyahma È ABaUitmasamaRiwM ca savaa-M inaNau-d mao gaRhat ÈÈ2ÈÈ ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È ya&aopvaItM ya&aopvaItaqao- samap-yaaima È 9Á ivalaopnama caMdnama ! tsmaaV&a%sava-hutÁ ?caÁ saamaaina jai&ro È Cnda=isa jai&ro tsmaatÊyajaustmaadjaayat ÈÈ1ÈÈ ! ganQaWaraM duraQaYaa-M ina%yapuYTaM krIiYaNaIma È [-ñrI= sava-BaUtanaaM taimahaop*vayao iEayama ÈÈ2ÈÈ ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È caMdnaM samap-yaaima È dovaIpUjanaaqao- ]pcaar 1.hLd 21
 23. 23. hird`a svaNa-vaNaa-Baa sava-saaOBaagyadaiyanaI È sava-laMkarmaurvyaa ih doiva %vaMp`itgaR*yatama È ! dovataByaao namaÁ È hird`aM samap-yaaima È2.kuMkUhird`acaUNa-saMyau>M kuMkumaM kamadayakma È vas~alaMkrNaM sava-M doiva %vaMp`itgaR*yatama È ! dovataByaao namaÁ È kuMkumaM samap-yaaima È3.kajaLkjjalaM kaimakM rmyaM kaimanaIkamasaMBavama È nao~yaaoBau-YaNaaqaa-ya kjjalaMp`itgaR*yatama È ! dovataByaao namaÁ È kjjalaM samap-yaaima4.isaMdUr]idta$NasaMkaXaM japakusaumasainnaBama È saImaMtBaUYaNaaqaa-ya isaMdurMp`itgaR*yatama È ! dovataByaao namaÁ È isaMdurM samap-yaaima È5.kMzsaU~maaMgalyatMtumaiNaiBamau->aflaivaraijatma È kMzsya BaUYaNaaqaa-ya kMzsaUd`Mddaima to È ! dovataByaao namaÁ È kMzsaU~M samap-yaaima È6.kMkNakacasya inaima-tM idvyaM kMkNaM ca sauroñrI È hstalaMkrNaaqaa-ya kMkNaMp`itgaR*yatama È ! dovataByaao namaÁ È kMkNaM samap-yaaima È7.AlaMkarAlaMkar mayaa doiva sauvaNao-na ivainaima-tana È p`I%yaqa-M tva dovaoiXa BaUYaNaMp`itgaR*yatama È ! dovataByaao namaÁ È BaUYaNaM samap-yaaima È8.taDp~ PaMKanaamaaBarNaXaaoByaaZyaM naanaar%naaopXaaoiBatma È Aip-tM ca mayaa doiva taDp~Mp`itgaR*yatama È ! dovataByaao namaÁ È taDp~M samap-yaaima9.saugaMQaI d`vyao 22
 24. 24. jyaao%snaapto namastuByaM namasto ivañ$ipNao È naanaasaaOgaMiQad`vyaaiNa gaRhaNaprmaoñr È ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È naanaapirmalad`vyaaiNa samap-yaaima È10.Axata! AxatastMDulaaÁ XauBa`aÁ kuMkumaona ivaraijatÁ Èmayaa inavaoidta Ba@%yaa gaRhaNa prmaoñr È! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È Axatana samap-yaaima È10Á puYpaiNa! tsmaadña Ajaayant yao ko caaoBayaadtÁ È gaavaao h jai&rotsmaatÊtsmaajjaata AjaavayaÁ ÈÈ1ÈÈ! manasaÁ kamamaakUitM vaacaÁ sa%yamaXaImaih È pXaUnaaM $pmannasya maiyaEaIÁ EayataM yaXaÁ ÈÈ2ÈÈ ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È?tukalaaodBavapuYpaiNa samap-yaaima ÈXamaI! ya [d`aya vacaaopUjaa ttxauma-nasaa hir È XamaIiBaya-&maaXat ÈÈduvaa-! kaNDat kaNDat p`raohntI p$YaÁ p$YaÁpirM È evaanaao dUvao- p`tnausahsa`oNa Xatona ca ÈgaNapit AqaaMga pUjaagaNaoñraya namaÁ padaO pUjayaaimaivaGnarajaaya namaÁ jaanaunaI pUjayaaimaAaKuvaahnaaya namaÁ }$ pUjayaaima 23
 25. 25. horBaaya namaÁ M kiTM pUjayaaimalaMbaaodraya namaÁ }drM pUjayaaimagaaOrIsautaya namaÁ stnaaO pUjayaaimagaNanaayakaya namaÁ )dyaM pUjayaaimasqaUlakNaa-ya namaÁ kMzM pUjayaaimaskMdaga`jaaya namaÁ )dyaM pUjayaaimapaXahstaya namaÁ hstaO pUjayaaimagajava@~aya namaÁ va@~M pUjayaaimaivaGnah~o- namaÁ lalaaTM pUjayaaimasavaoñraya namaÁ - iXarÁ pUjayaaimagaNaaiQapaya namaÁ savaa-gaM pUjayaaimaAqa p~pUjaasaumauKaya namaÁ maalatIp~M samap-yaaima maQaumaalaitgaNaaiQapaya namaÁ BaRMgarajap~Msamap-yaaima maaka]maapu~aya namaÁ ibalvap~M samap-yaaima baolagajaananaaya namaÁ ñotduvaa-p~Msamap-yaaima paMZrI duvaa-laMbaaodraya namaÁ badrIp~M samap-yaaima baaorIcao panahrsaUnavao namaÁ Qa<aUrp~M samap-yaaima QaaotragajakNa-kaya namaÁ tulasaIp~M samap-yaaima tulasavaËtuMDaya namaÁ XamaIp~M samap-yaaima XamaIgauhaga`jaaya namaÁ Apamaaga-p~Msamap-aaima AaGaaDaekdMtaaya namaÁ baRhtIp~M samap-yaaima DaorlaIca panaivakTaya namaÁ krvaIrp~M samap-yaaima kNhorIca panakiplaaya namaÁ Ak-p~M samap-yaaima é[-ca pana 24
 26. 26. gajadMtaya namaÁ Ajau-nap~M samap-yaaima Ajau-nasaadDaivaGnarajaaya namaÁ ivaYNauËaMtap~Msamap-yaaima ivaYNauËaMtavaTvao namaÁ daiDmap~M samap-yaaima DaiLMbaaca panasauraga`jaaya namaÁ dovadaép~M samap-yaaima dovadaraca panaBaalacaMd`aya namaÁ maép~M samap-yaaima paMZra marvaahorbaaya namaÁ M Añ%qap~M samap-yaaima ipMpLaca panacatuBau-jaaya namaÁ jaatIp~M samap-yaaima jaa[-ca panaivanaayakaya namaÁ kotkIp~M samap-yaaima kovaDyaaca panasavaoñraya namaÁ - Agaisqap~Msamap-yaaima Agas%yaaca pana11Á QaUp! ya%pu$YaM vyadQauÁ È kitQaa vyaklpyaÙ È mauKM ikmasya kaO baahU È ka]$ pada ]cyaoto ÈÈ1ÈÈ! kd-maona p`jaaBaUta maiya saMBava kd-ma È iEayaM vaasaya mao kulao maatrMpÒmaailanaIma ÈÈ2ÈÈ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È QaUpM samap-yaaima È12Á dIp! ba`a*maNaao|sya mauKmaasaIt baahU rajanyaÁ ÌtÁ È ]$ tdsya yaWOSyaÁpdByaaM XaUd`ao Ajaayat ÈÈ1ÈÈ! AapÁ saRjantu isagQaaina icai@lat vasa mao gaRho È ina ca dovaIM maatrMiEayaM vaasaya mao kulao ÈÈ2ÈÈ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È dIpM samap-yaaima È 25
 27. 27. 13Á naOvaoVma! cand`maa manasaao jaatÁ È caxaaoÁ saUyaao- Ajaayat È mauKaidnd`ScaaignaSca Èp`aNaaWayaurjaayat ÈÈ1ÈÈ! Aad`a-M yaÁ kirNaIM yaiYTM sauvaNaa-M homamaailanaIma È saUyaa-M ihrNmyaIM laxmaIMjaatvaodao ma Aavah ÈÈ2ÈÈnaOvaoV gaRhtaM dova Bai>M mao *yacalaaM ku$ È[-iPsatM mao varM doih pr~M ca praM gaitma ÈÈ3ÈÈ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È naOvaoVaqao- purtissqatmahanaOvaoVM Xak-raKMDM naairkolaflaXaklacaUNa-M diQaxaIrQaRtXak-raidKaVM samap-yaaima ÈÈ! sa%ya%vato-na piriYaMcaaima È AnnaM ba`*ma rsaao ivaYNau Baao@ta mahoñ%rÁ ÈevaM Qyaa%vaa iWjaao Bau=>o È! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È naOvaoVM samap-yaaima È! p`aNaaya svaaha È ! Apanaaya svaaha È ! vyaanaaya svaaha È! ]danaaya svaaha È ! samaanaaya svaaha È ! ba`*maNao svaaha ÈmaQyao panaIya samap-yaaima È ! p`aNaaya svaaha È ! Apanaaya svaaha È! vyaanaaya svaaha È ! ]danaaya svaaha È ! samaanaaya svaaha È !ba`*maNao svaaha È ]<arapaoXanaM samap-yaaima È naOvaoVanto hstp`xaalanaM samap-yaaima È mauKp`xaalanaM samap-yaaima È kraodvat-naaqao- caMdnaM samap-yaaimataMbaUlaMpUgaIflaM mahai_vyaM naagavallaIdlaOyau-tma È kpU-rlaasamaayau>M taMbaulaM op`itgaR*yatama ÈÈ ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ ÈmauKvaasaaqao- pugaIflataMbaUlaM mauKp`xaalanaM samap-yaaima È 26
 28. 28. flama[dMflaM mayaa sqaaiptM purtstva È tona mao sauflaavaaiPtBa-vaod janmaainajanmaaina ÈÈ flaona filatM sava-M ~Olaao@yaM sacaracarma È tsmaat flap`saadonasaflaaí manaaorqaaÁ ÈÈ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È naairkola flaM samap-yaaima ÈdUvaa-dovaa samaaor naarL zovaUna %yaavar paiNa saaoDUna gaMQaaxatyau> daona daona duvaa- puZIla p`%yaok naavaanao gaNapitlaavaahavyaat.gaNaaiQapaya namaÁ dUvaa-yaugmaM samap-yaaima]maapu~aya namaÁ dUvaa-yaugmaM samap-yaaimaAGanaaXaaya namaÁ dUvaa-yaugmaM samap-yaaimaivanaayakaya namaÁ dUvaa-yaugmaM samap-yaaima[-Xapu~aya namaÁ dUvaa-yaugmaM samap-yaaimagaNaaiQapaya namaÁ dUvaa-yaugmaM samap-yaaimasava-isaiw p`dayakaya namaÁ dUvaa-yaugmaM samap-yaaimaekdMtaya namaÁ dUvaa-yaugmaM samap-yaaima[Bava@~aya namaÁ dUvaa-yaugmaM samap-yaaimaAaKuvaahnaaya namaÁ dUvaa-yaugmaM samap-yaaimagaNaaiQap namastotu È ]maapu~aGanaaXak È ekdMtoBa@~oit tqaa maUYakvaahnaÈ ivanaayakoXapu~io t sava-isaiwp`dayak È kumaargaurvao ina%yaM pUjanaIyaÁp`ya~taÁ È dUvaa-maokM samap-yaaima ÈdixaNaaihrNyagaBa-gaBa-sqaM homabaIjaM ivaBaavasaaOÁ ÈAnaMtpuNyafladmatÁ XaaMitM p`yacC mao ÈÈ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È 27
 29. 29. sauvaNa-puYpdixaNaaM vyaavahairkd`vyaM samap-yaaima ÈmahanaIraMjanadIp! iEayaO jaatÁ iEayaÁ Aainairyaaya iEayaM vayaao jairtRByaao ddaitiEayaM vasanaa AmaRt%vamaayanBavaint sa%yaa saimaQaimatad`aO ÈÈiEaya ecaOnaMticC/yaamaadQaait saMttmaRcaa vaYaTÌ%yaM saMt%yaO saMQaIyatop`jayaa pXauiBaya- eva vaod ÈÈyaajyayaa yajait p`itvao- yaajyaa puYpOva laxmaIÁ ÈpuNyaamaova tllaxmaI saMBaavayait puNyaaM laxmaI saMskuéto ÈÈ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È mahanaIraMjanadIpM samap-yaaima ÈAqavaa Kailala Xlaaok mhNaavaot……kpu-rgaaOrM k$NaavatarM saMsaarsaarM Baujagaond`harma È sada vasaMnt)dyaarivand`o Bava BavaanaIsaihtM namaaima ÈÈkpu-rdIpM saumanaaohr> p`Baao ddaima to dovavar p`said È papaMQakarM %vairtMinavaaraya p`&anadIpM manaisa p`dIpya ÈÈcaMd`aid%yaaO ca QriNaiva-VdignastqaOva ca È %vamaova sava-jyaaotI-iYa Aait-@ya up`itgaR*yatama ÈÈ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ Èkpu-rait-@yamahanaIraMjanadIpM samap-yaaima È Aaplyaa [cConausaar Aar%yaa mhNaavyaat14Á p`dixaNaa! naaByaa AasaIdntirxamaÊ XaIYNaao- VaOÁ samavat-t ÈpdByaaM BaUimaid-XaÁ Eaao~a<aqaa laaoka= AklpyaÙ ÈÈ1ÈÈ! Aad`a-M puYkirNaIM puiYTM ipMgalaaM pÒmaailanaIma Ècad`aM ihrNmyaIM laxmaIM jaatvaodao ma Aavah ÈÈ2ÈÈ 28
 30. 30. yaaina kaina ca papaina janmajanmaaMtrÌtaina ca Ètaina taina ivanaXyaint p`dixaNapdo pdo ÈÈ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È p`dixaNaaM samap-yaaima È15Á namaskar! saPtasyaanaÊsanpirQayais~Á saPt saimaQaÁ ÌtaÁ È dovaa yad ya&Mtnvaanaa AbaQnanpu$YaM pXauma ÈÈ1ÈÈ! taM ma Aavah jaatvaodao laxaImanapgaaimanaIma È yasyaaM ihrNyaM p`BaUtMgaavaao dasyaao|ñana ivandoyaM pu$Yaanahma ÈÈ2ÈÈ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È namaskarana samap-yaaima È16Á maM~puYpma! Bad`M kNao-iBaÁ EaRNaUyaama dovaa È Bad`M pXyaomaaxaiBaya-ja~aÁisqarOrMgaOstuYzuvaaMsastnaUiBavya-Xaoma dovaihtO yadayauÁ ÈÈ! svaist na [Md`ao vaRQdEavaaÁ svaist naÁ pUYaa ivañ vaodaÁ È svaistnastaxyaao- AirYTnaoimaÁ svaist naao baRhspitd-Qaatu ÈÈ! XaaintÁ XaaintÁ XaaintÁ ÈÈ! yaao paM puYp vaod È puYpvaana p`jaavaana pXaumaana Bavait È cand`maa vaaApaM puYpma È puYpvaana p`jaavaana pXaumaana Bavait È ya eva vaod Èyaao|pamaayatnaM vaod È Aayatnavaana Bavait È Aignavaa- ApamaayatnaM ÈAayatnavaana Bavait È yaao|gnaorayatnaM vaod ÈÈAayatnavaana Bavait È Aapao vaa A|gnaorayatanama È Aayatnavaana Bavait Èya eva vaod È yaao|pamaayatnaM vaod È Aayatnavaana Bavait vaayauvaa-Apamaayatnama È Aayatnavaana Bavait È yaao vaayaaorayatnaM vaod ÈAayatnavaana Bavait ÈÈAapao vaO vaayaaorayatnama È Aayatnavaana Bavait È ya eva vaod È 29
 31. 31. yaao|pamaayatnaM vaod È Aayatnavaana Bavait È AsaaO vaO tpnnapayatama ÈAayatnavaana Bavait È yaao|mauYya tpt AayatnaM vaod È AayatnavaanaBavait È Aapao vaa AmauYya tpt Aayatnama ÈÈAayatnavaana Bavait È ya eva vaod È yaao|pamaayatnaM vaod È AayatnavaanaBavait È cand`maa vaa Apamaayatnama È Aayatnavaana Bavait È yaínd`masaAayatnaM vaod È Aayatnavaana Bavait È Aapao vaO cand`masa Aayatnama ÈAayatnavaana Bavait ÈÈya eva vaod È yaao|pamaayatnaM vaod È Aayatnavaana Bavait È naxa~aiNa vaaApamaayatnama È Aayatnavaana Bavait È yaao naxa~aNaamaayatnaM vaod ÈAayatnavaana Bavait È Aapao vaO naxa~aNaamaayatnama È Aayatnavaana BavaitÈ ya eva vaod ÈÈyaao|payaatanaM vaod È Aayatnavaana Bavait È pja-nyaao vaa ApamaayatnamaAayatnavaana Bavait È yaÁ pja-nyasyaayatnaM vaod È Aayatnavaana BavaitAapao vaO pja-nyasyaa||yatnama È Aayatnavaana Bavait È ya eva vaod Èyaao|payaatanaM vaod ÈÈAayatnavaana Bavait È saMva%sarao vaa Apamaayatnama È Aayatnavaana Bavait ÈyassaMva%sarsyaayatnaM vaod È Aayatnavaana Bavait Aapao vaOsaMva%sarsyaayatnama È Aayatnavaana Bavait È ya eva vaod È yaao|Psau naavaMp`itiYztaM vaod È p`%yaova itYzit ÈÈ! ya&ona ya&mayajant dovaaÁ È taina Qamaa-iNa p`qamaanyaasaÙ È to h naakMmaihmaanaÁ sacant ya~ pUvao- saaQyaaÁ saint dovaaÁ È! rajaaiQarajaaya p`sa*ya saaihnao namaao vayaM vaOEavaNaaya kuma-ho È sa maokamaana kamakamaaya ma*yaM kamaoñrao vaOEavaNaao ddatu È kubaorayavaOEavaNaayaa maharajaya namaÁ È ! svaist È saama`ajyaMÊ BaaOjyaMÊ vaOrajyaMÊ 30
 32. 32. parmaoYzyaMÊ rajyaMÊ maaharajyamaaiQap%yamayaM samantpyaa- [-syaat saava-BaaOmaÁsaavaa-yauYa AaMtadapraQaa-t ÈpRiqavyaO samaud`pya-Mtayaa ekraiLit È tdPyaYaÁðaokao|iBagaItaomaétsyaavasana gaRho Aivaixatsya kamap`oiva-ñodovaaÁ saBaasad [it ÈÈ ÈÈ ! XaaintÁ XaaintÁ XaaintÁ ÈÈ! ivañtíxauét ivañtao mauKao ivañtao baahuét ivañtspat È saMbaahuByaaM Qamait saM pt~Ova-vaaBaUmaI janayana dova ekÁ ÈÈ! saMsaRYTM QanamauBayaM samaaÌtmasmaByaM d<aaM vaéNaí manyauÁ È iBayaM dQaana)dyaoYau Xa~vaÁ praijatasaao Ap inalayataM ÈÈ! yaao vaOtaM ba`*maNaao vaod È AmaRtonaaplautaM purIM ÈtsmaO ba`*maca ba`*maa ca È Aayau kIit- p`jaaM dduÁ ÈÈ 31
 33. 33. dovataMcao gaaya~I man~gaNaoXa! ekdMtaya ivaÒho È vaËtuMDaya QaImaih È tnnaao dMit p`caaodyaatiXava! t%puéYaaya ivaÒho È mahadovaaya QaImaih È tnnaao éd`Á p`caaodyaativaYNau! naarayaNaaya ivaÒho È vaasaudovaaya QaImaih È tnnaao ivaYNau p`caaodyaatEaIlaxmaI! mahalaxmaI ca ivaÒho È ivaYNaupi%na ca QaImaih È tnnaao laxmaI p`caaodyaatsaivata! t%saivatuva-rNyama Bagaao- dovasya QaImaih È QaIyaaoyaaonaÁ p`caaodyaat oAaid%ya! Baaskraya ivaÒho È mahVuitkraya QaImaih È tnnaao Aaid%ya p`caaodyaatd<a! Ai~pu~aya ivaÒho È AnasaUyaa pu~aya QaImaih È tnnaao d<aÁ p`caaodyaatpaMDurgaM! Ba>vardaya ivaÒho È paMDurgaaya QaImaih È tnnaao ÌYNa p`caaodyaat Mba`*maa! catumau-Kaya ivaÒho È hMsa$Zaya QaImaih È tnnaao ba`*ma p`caaodyaatnaRisaMh! naRisaMhaya ivaÒho È vaja`naKaya QaImaih È tnnaao naRisaMh p`caaodyaat 32
 34. 34. ÌYNa! dovakI naMdnaaya ivaÒho È vaasaudovaaya QaImaih È tnnaao ÌYNa p`caaodyaatAgnaI! saPtijavhaya ivaÒho È Aignadovaaya QaImaih È tnnaao Aigna p`caaodyaathnaumaana! AMjanaIsautaya ivaÒho È vaayaupu~aya QaImaih È tnnaao hnaumaMt p`caaodyaat! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ È man~puYpaMjailaM samap-yaaima Èyasya smaR%yaaca naamaao@%yaa tpÁpUjaaiËyaaidYau nyaUnaM saMpUNa-taM yaait saVaovaMdo tmacyautma ÈÈ tIqa-ga`hNamaAkalamaR%yauhrNaM sava-vyaaiQaivanaaYanama Ègajaanana padaodkM tIqa-M jazro Qaaryaamyahama ÈÈXarIro jaja-rIBaUto vyaaiQaga`sto klaovaro ÈAaOYaQaM jaa*navaItaoyaM vaOVao naarayaNaao hirÁ ÈÈAcyautanaMtgaaoivaMd naamaaoccarNaBaoYajaat ÈnaXyait saklaa raogaaÁ sa%yaM vadamyahma ÈÈP`aqamaM kayaaXauwyaqa-M iWtIyaM Qama-saaQanaM ÈtRtIyaM maaoxap`a%yaqa-M gajaananapadaodkM tIqa-M jazro Qaaryaamyahma ÈÈXaMKmaQyao isqatM taoyaM Ba`aimatM koXavaaopir È AMgalagnaM manauYyaaNaaM ba`*mah%yaavyapaohit ÈÈ ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ ÈÈ 33
 35. 35. ba`a*maNapUjanamaAVpUvaao-ccairt vat-maana evaMgauNaivaXaoYaNaivaiXaYTyaaM XauBapuNya itqaaO mamaAa%manaÁ EauitsmaRitpuraNaao>flap`aP%yaqa-M saaMgataisaQyaqa-M ba`a*maNapUjanaMAhM kirYyao yajamaanaanao ]prao> man~ mhNavaa.mahaivaYNauR$ipNao ba`a*maNaaya XauBa icaMtna[dM Aasanama svaasanama[dM paVma saupaVmaeYa vaao AGa-Á As%vaGa-Á[dmaacamanaIyama As%vaacamanaIyamaganQaaÁ pantu saaOmaMgalyaM caastuAxataÁ pantu AayauYyamastupuYpM patu saaOEaoyasamastudixaNaaM pantu bahudoyaMcaastuyajamaana namaao|s%vanaMtayasahs~maUt-yao sahs~padaixaiXarao$baahvaosahs~naamnaopu$YaayaXaañto sahs~kaoiTyauga QaairNao namaÁ saklaraQanaOÁsvaica-tmastu ÈÈXauBaicaMtna Astu svaica-tma dIGa-maayauÁ EaoyaÁ XaaintÁ puiYTÁ tuiYTÁ caastu ÈÈ ]<arpUjaa! EaIisaiQdivanaayak p`I%yaqa-M gaMQaadyaupcaarOÁ ]<arpUjanamahM kirYyao È! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ ivalaopnaaqao- caMdna samap-yaaima! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ AlaMkaraqao- AxataM samap-yaaima! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ hird`akuMkumaM saklasaaOBaagyad`vyaM samap-yaaima M 34
 36. 36. ! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ pUjaaqao- ?tukalaaodBava puYpaiNa samap-yaaima! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ QaUpM samap-yaaima! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ dIpM samap-yaaima! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ naOvaoVaqao- naOvaoVM samap-yaaima! EaIisaiQdivanaayakaya namaÁ P`aaqa-naa samap-yaaima AiBaYaokacao jala tIqaa-t imasaLavao. qaaoDo jala Garat sava-~ iXaMpDavao. ]rlaolao tuLXaIlaa Gaalavao. Garat jalaiXaMpDtanaa puZIla man~ mhNaavaot.Xaaintrstu È puiYTrstu È tuiYTrstu È vaRiwrstu È AivaGnamastu ÈAayauYyamastu È iXavakmaa-stu È kma-samaRiwrstu È Qama-samaRiwrstu ÈvaodsamaRiwrstu È Xaas~samaRiwrstu È pu~paO~samaRiwrstu ÈQanaQaanyasamaRiwrstu È [YTsaMpdstu È [-XaanyaaM baihdo-Xao savaa-irYTinarsanamastu È ya%papaM t%p`ithtmastu È AMtÁ yat Eaoyastdstu È]<aro kma-ivaGnamastu È ]<arao<armahrhriBavaRiwrstu ]<arao<araÁ iËyaaÁXauBaaÁ XaaoBanaaÁ saMpVMtama È [YTaÁ kamaaÁ saMpVMtama È XauBaM Bavatu È yajamaanaaMnaa naarL dotanaa flaaXaIvaa-dXatM jaIva Xardao vaQa-manaÁ XatM homantaHCtmau vasantana È Xatimand`agnaIsaivata baRhspitÁ XatayauYaa hivaYaomaM punad-uÁ ÈÈ1ÈÈ AahaYa-M %vaaivadM %vaapunaragaaÁ punana-va Èsavaa-=ga sava-M to caxauÁ sava-maayauí to|ivadma ÈÈ2ÈÈyaaÁ filanaIyaa- Aflaa ApuYpa yaaí puiYpNaIÁ È baRhspitp`saUtasta naaomauHcan%vaMfsaÁ ÈÈ3ÈÈEaIva-ca-svaM AaraogyaM AaivaQaat XaaoBamaanaM mahIyato ÈQaanyaM QanaM pXauM bahup~laaBaM XatsaMva%sarM dIGa-maayauÁ ÈÈ4ÈÈflaona filatM sava-M ~Olaao@yaM sacaracarma È 35
 37. 37. tsmaad flap`danaona saflaaí manaaorqaaÁ ÈÈ5ÈÈ yajamaanaaMnaa man~axata dotanaaAGdIidnd` p`isqatomaa hvaIMiYa canaao diQaYva pcataot saaomama Èp`yasvantÁ p`it hyaa-maisa %vaa sa%yaaÁ santu yajamaanasya kamaaÁ ÈÈ pUjaasamaaiPtAnaona mayaa yaqaa&anaona yaqaamaIilataopcaard`vyaOÁ ÌtpUjaona! EaIisaiQdivanaayak p`Iyantama ÈPa`maadatkuva-taM kma- p`cyavaotaQvaroYau yat ÈsmarNaadova tiWYNaaoÁ saMpUNa-M syaaidit Eauit Á È! t%sad ba`*maap-Namastu ÈEaIÌYNaap-Namastu È ivaYNavao namaao È ivaYNavao namaao È ivaYNavao namaÁ ÈÈivasaga- ibandumaa~aiNa pdpadaxaraiNa ca ÈnyaUnaaina caaitir>aina xamasva prmaoñr ÈÈApraQa sahs~aiNa iËyanto|hina-Xa mayaa Ètaina savaa-iNa mao dova xamasva puéYaao<ama ÈÈmaQyao man~tn~ svarvaNa- Qyaainayama nyaUnaaitir> laaopdaoXa p`ayaií<aaqa-MAcyautanantgaaoivand naama~ya mahaman~japM kirYyao Acyautaya namaÁ ÈAnantaya namaÁ È gaaoivandaya namaÁ È i~vaarkayaona vaacaa manasaoind`yaOvaa- bauVa%manaa vaa p`ÌtossBaavaat Èkraoima yaV%saklaM prsmaO naarayaNaayaoit samap-yaaima ÈÈAavaaihtdovata ivasaja-namayaantu dovagaNaaÁ savao- pUjaamaadaya paiqa-vaIma È[YTkamap`isawyaqa-M punaragamanaaya ca ÈÈ 36
 38. 38. Aavaaihtdovata ivasaja-yaaima ÈÈ! t%sad ba`*maap-Namastu ÈÈ 37
 39. 39. naamapUjaa ³naama jap´sava- pUjaa kolyaanaMtr yajamaanaanao pUijat dovatocaa naamajap kravaa.japalaa saurvaat krtanaa va jap saMplyaanaMtr %yaa %yaa dovatocao naava Qao]na Kailala maM~ mhNaavaot.]dahrNaaqa-saurvaatIsa Aqa EaIiXavaaYTao<ar XatnaamapUjaa kirYyao ÈXaovaTI Aqa EaIiXavaaYTao<ar Xatnaama pUjaassama-pyaaima ÈÈiXavaaYTao<arXatnaamaavailaÁiXavaaya namaÁ mahoñrayanamaÁ XaMBavao namaÁipnaiknao namaÁ XaiXaXaoKraya namaÁ vaamadovaaya namaÁiva$paxaaya namaÁ kpid-nao namaÁ naIlalaaoihtaya namaÁXaMkraya namaÁ XaUlapaNayao namaÁ KTvaa=iganao namaÁivaYNauvallaBaaya namaÁ iXaipivaYTaya namaÁ Aimbakanaaqaaya namaÁEaIkNzaya namaÁ Ba>va%salaaya namaÁ Bavaaya namaÁXavaa-ya namaÁ i~laaokoYaaya namaÁ iXaitkNzaya namaÁiXavaaip`yaaya namaÁ ]ga`aya namaÁ kpailanao namaÁkamaaryao namaÁ AnQakasaUrsaUdnaayanamaÁ ga=gaaQaraya namaÁlalaaTaxaaya namaÁ kalakalaaya namaÁ ÌpainaQayao namaÁBaImaaya namaÁ prXauhstaya namaÁ maRgapaiNayao namaÁjaTaQaraya namaÁ kOlaasavaaisanao namaÁ kvaicanao namaÁkzaoraya namaÁ i~purantkaya namaÁ vaRYaa=kaya namaÁvaRYaaBaa$Zaya namaÁ BasmaaodQaUilativaga`hayanamaÁ saamaip`yaaya namaÁsvarmayaaya namaÁ ~yaImaUt-yao namaÁ AnaIñraya namaÁsava-&aya namaÁ Parmaa%manao namaÁ saaomasaUyaa-ignalaaocanaayanamaÁhivaXao namaÁ ya&mayaaya namaÁ saaomaaya namaÁ 38
 40. 40. pHvava~aya namaÁ sadaiXavaaya namaÁ ivañoñraya namaÁvaIrBad`aya namaÁ gaNanaaqaaya namaÁ P`ajaaptyao namaÁihrNyarotsao namaÁ duQa-Yaa-ya namaÁ igarIXaaya namaÁigairXaaya namaÁ AnaGaaya namaÁ Bauja=gaBaUYaNaaya namaÁBagaa-ya namaÁ igairQanvanao namaÁ igairip`yaanamaÁÌi<avaasasao namaÁ puraratyao namaÁ Bagavato namaÁPa`maqaaiQapaya namaÁ maR%yauHjayaaya namaÁ saUxmatnavao namaÁjagadvyaaipnao namaÁ jagadgaurvao namaÁ vyaaomakoXaaya namaÁmahasaonajanakaya namaÁ caa$ivaËmaayanamaÁ éd`aya namaÁBaUtptyao namaÁ sqaaNavao namaÁ Aihbau-Qnyaaya namaÁidgambaraya namaÁ AYTmaUt-yao namaÁ Anaoka%manao namaÁsaai%vakaya namaÁ Xauwivaga`haya namaÁ Xaañtaya namaÁKNDprXavao namaÁ Ajaaya namaÁ paXaivamaaocakaya namaÁmaRDaya namaÁ pXauptyao namaÁ dovaaya namaÁmahadovaaya namaÁ Avyayaaya namaÁ hryao namaÁPaUYadntiBado namaÁ Avyaga`aya namaÁ dxaaQvarhraya namaÁhraya namaÁ Baganao~iBado namaÁ Avya>aya namaÁsahs~aya namaÁ sahs~pdo namaÁ Apvaga-p`daya namaÁAnantaya namaÁ tarkaya namaÁ prmaoñraya namaÁ 39
 41. 41. EaIivaYNaucatuiva-=SaitnaamaavailaÁkoXavaaya namaÁ naarayaNaaya namaÁ maaQavaaya namaÁgaaoivandaya namaÁ ivaYNavao namaÁ maQausaUdnaaya namaÁi~ivaËmaaya namaÁ vaamanaaya namaÁ EaIQaraya namaÁ)YaIkoXaaya namaÁ pÒnaaBaaya namaÁ damaaodraya namaÁsa=kYa-Naaya namaÁ vaasaudovaaya namaÁ p`Vmu naaya namaÁAinaéwaya namaÁ puéYaao<amaaya namaÁ AQaaoxajaaya namaÁnaarisaMhaya namaÁ Acyautaya namaÁ janaad-naaya namaÁ]pond`aya namaÁ hryao namaÁ EaIÌYNaaya namaÁEaIivaYNau AYTao<arXatnaamaavailaÁnaarayaNaaya namaÁ catuBau-jaaya namaÁ naraya namaÁdovakIXaaya namaÁ XaaOryao namaÁ )YaIkoXaaya namaÁcaËpaNayao namaÁ XaMkraya namaÁ janaa-dnaaya namaÁga$DQvajaaya namaÁ vaasaudovaaya namaÁ naarisaMhaya namaÁjagaVaonayao namaÁ mahadovaaya namaÁ vaamanaaya namaÁsvayaMBaUvao namaÁ &anapMcakaya namaÁ Bauvanaoñraya namaÁjagannaaqaaya namaÁ EaIQaraya namaÁ catu-maUt-yao namaÁdovakIpu~aya namaÁ paqa-saarqao namaÁ hilanao namaÁAcyautaya namaÁ XaoYaaya namaÁ XaMKpaiNayao namaÁhlaayauQaaya namaÁ prMjyaaoitYao namaÁ sahs~baahvao namaÁAa%majyaaoitYao namaÁ Avya>aya namaÁ AcaMcalaaya namaÁsahs~axaaya namaÁ EaIva%saaMkaya namaÁ xaraya namaÁAiKlaaQaaraya namaÁ Axaraya namaÁ sava-laaokptyao namaÁgajaoMd`Gnaaya namaÁ p`Bavao namaÁ gajaait-Gnaaya namaÁ 40
 42. 42. i~ivaËmaaya namaÁ koXavaaya namaÁ i~kala&aya namaÁkoiXamad-naaya namaÁ i~Qaamnao namaÁ kOTBaaryao namaÁk$Naakraya namaÁ AivaVaryao namaÁ sava-&aya namaÁkamadaya namaÁ sava-gaaya namaÁ kmalaoxaNaaya namaÁsavaa-ya namaÁ kMsaXa~vao namaÁ savaoñraya namaÁ -AGaXa~vao namaÁ sava-saaixaNao namaÁ kakusqaaya namaÁhyaga`Ivaaya namaÁ Kgavahnaaya namaÁ hryao namaÁAnaIlaaMbaudVutyao namaÁ Xa=iga-Nao namaÁ ina%yaaya namaÁina%yatRPtaya namaÁ samadRYTyao namaÁ inaraEayaaya namaÁBa>ip`yaaya namaÁ ina%yaanaMdaya namaÁ jaga%pUjaaya namaÁsauraQyaxaaya namaÁ sanaatnaaya namaÁ inaiva-klpaya namaÁprmaa%manao namaÁ inarMjanaaya namaÁ AsauraMtkaya namaÁba`*maNyaaya namaÁ sava-BaUtaMtkaya namaÁ pRqvaInaaqaaya namaÁAnaMtaya namaÁ pItvaasasao namaÁ AnaMtivaËmaaya namaÁgauhaXayaaya namaÁ maayaaQaraya namaÁ vaodgaBaa-ya namaÁinaraQaaraya namaÁ ivaBavao namaÁ savaa-Qaaraya namaÁivaYNvao namaÁ QaraQaraya namaÁ EaImato namaÁinaYklaMkaya namaÁ ~Olaao@yaBaUYaNaaya namaÁ inaraBaasaaya namaÁya&maUt-yao namaÁ inaYp`pMcaaya namaÁ Amaoyaa%manao namaÁinaramayaaya namaÁ vardaya namaÁ Ba>vaSyaaya namaÁvaasavanaujaaya namaÁ mahaodraya namaÁ ijatoMid`yaaya namaÁpuNyakIt-naaya namaÁ ijatËaoQaaya namaÁ puratnaaya namaÁ 41
 43. 43. gaNaoXaaYTao<arXatnaamaavailaÁivaGnaoYaaya namaÁ XaaMtaya namaÁ ivañvardaya namaÁgajaasyaaya namaÁ ivañcaxauYao namaÁ ica<aoñraya namaÁjaga%p`Bavao namaÁ ivagatjvaraya namaÁ ihrNya$paya namaÁivañmaUt-yao savaa-%manao namaÁ Amaoyaa%manao namaÁ&ana$paya namaÁ ivañaQaaraya namaÁ jaganmanaaya namaÁsanaatnaaya namaÁ }Qvarotsao namaÁ saamagaaya namaÁmahabaahvao namaÁ ip`yaaya namaÁ Amaoyaaya namaÁmaMi~Nao namaÁ AimativaËmaaya namaÁ sa%vaaQaaraya namaÁvaodvaoVaya namaÁ sauraQaIXaaya namaÁ mahakalaaya namaÁsamastsaaxaINao namaÁ ivaVainaQayao namaÁ inaW-nWaya namaÁAnaamayaaya namaÁ inalaao-kaya namaÁ sava-&aya namaÁAmaaoGaivaËmaaya namaÁ sava-gaaya namaÁ inama-laaya namaÁpuNyaaya namaÁ ekdMtaya namaÁ kamadaya namaÁmahaga`Ivaaya namaÁ kaMitdaya namaÁ XarNyaaya namaÁkama$ipNao namaÁ isawsaonaaya namaÁ kamapaoiYaNao namaÁisawvaodaya namaÁ kmalaaxaaya namaÁ k$Naaya namaÁgajaananaaya namaÁ isawaya namaÁ saumauKaya namaÁBagavato namaÁ Xama-daya namaÁ Avyaga`aya namaÁmaUYakaiQapvaahnaaya namaÁ ivakTaya namaÁ Xauwaya namaÁkiplaaya namaÁ dIGa-tuMDaya namaÁ ZuMiZrajaaya namaÁEaIptyao namaÁ ]ga`aya namaÁ AnaMtaya namaÁBaImaaodraya namaÁ maaohvaija-taya namaÁ XauBaaya namaÁ 42
 44. 44. vaËtuMDaya namaÁ gaNaaQyaxaaya namaÁ XaUp-kNaa-ya namaÁgaNaoXaaya namaÁ prmaaya namaÁ gaNaaraQyaaya namaÁyaaogaIYaaya namaÁ gaNanaayakaya namaÁ yaaogaaQmaanao namaÁjyaaoitÁsva$paya namaÁ ]maasautaya namaÁ BaUta%manao namaÁAapwM~o namaÁ QaUmakotvao namaÁ AnaukUlaya namaÁprmasauMdraya namaÁ kumaargaurvao namaÁ ivaGnaaMQakaraya namaÁAanaMdaya namaÁ isaMdUrvadnaya namaÁ horBaaya namaÁ Mina%yaaya namaÁ vaodstutaya namaÁ ivaBavao namaÁnaagaya&aopvaIitnao namaÁ Pa`qamapUijataya namaÁ duQa-Yaa-ya namaÁidvyapadabjaaya namaÁ Baaladuvaa-Mkrip`yaaya namaÁ u Ba>maMdraya namaÁBaalacand`aya namaÁ XaUrmahaya namaÁ ivañQaa~o namaÁr%naisaMhasanaaya namaÁ iXavapu~aya namaÁ maiNakuMDlamaMiDtaya namaÁivanaayakaya namaÁ Ba>klyaaNaaya namaÁ laIlaasaoivataya namaÁklyaaNagaurvao namaÁ pUNaa-ya namaÁ mahagaNaptyao namaÁ 43
 45. 45. dovyaYTao<arXatnaamaavailaÁAaidXa>yao namaÁ [-ñyaO- namaÁ mahadovyaO namaÁAnaOñyaO- namaÁ AMibakayaO namaÁ yaaoiganyaO namaÁprmaoñyaO- namaÁ sava-BaUtoñyaO namaÁ jayaayaO namaÁvaodBaU%yaO namaÁ ivajayaayaO namaÁ vaodaMtayaO namaÁjayaM%yaO namaÁ vyavahairNyaO namaÁ XaaMBavyaO namaÁAnaGaayaO namaÁ XaaM%yaO namaÁ Bagava%yaO namaÁba`a*mayaO namaÁ raOd`ayaO namaÁ ba`*maaNDQaairNyaO namaÁ$d`sva$ipNyaO namaÁ maha$payaO namaÁ naarayaNyaO namaÁmahamaayaayaO namaÁ naarisaM*yaO namaÁ maahoñyaO- namaÁnaagaya&aopvaIitnyaO namaÁ laaokrixaNyaO namaÁ XaMkcaËgadaQaairNyaO namaÁdugaa-yaO namaÁ jaTamaukTXaaoiBanyaO namaÁ u duga-parayaO namaÁAp`maaNaayaO namaÁ Ba>icaMtamaNyaO namaÁ p`maaNaayaO namaÁmaR%yaO namaÁ AaidmaQyaavasaanaayaO namaÁ isawyaO namaÁpuNyadayaO namaÁ maU%yaO namaÁ puNyaaopcairNyaO namaÁsava-isaiwp`dayaO namaÁ puNyakI%yaO- namaÁ maM~maU%yaO namaÁstutayaO namaÁ mahakalyaO namaÁ ivaXaalaaxyaO namaÁsava-maUit-sva$ipNyaO namaÁ gaMBaIrayaO namaÁ vaodmaU%yaO namaÁ$painvatayaO namaÁ kalarajyaO namaÁ vaagaIñyaO- namaÁAnalpisawyaO namaÁ vaakisawyaO namaÁ kmalaayaO namaÁA&ana&anagaaocarayaO namaÁ pdmavaaisanyaO namaÁ balaayaO namaÁmahasarsva%yaO namaÁ prmaklyaaNyaO namaÁ manaÁisawayaO namaÁBaanaumaMDlavaisanyaO namaÁ manaaoyaaoiganyaO namaÁ Avya>ayaO namaÁ 44
 46. 46. maatMigaNao namaÁ vya>$paya V caMDmauMDcaairNyaO namaÁAvya>$payaO namaÁ dO%yadanavavaaisanyaO namaÁ AnaMtaya namaÁmaoYajyaaoitYaayaO namaÁ caMd`ayaO namaÁ prMjyaaoitYaayaO namaÁcaMd`maMDlavaaisanyaO namaÁ Aa%majyaaoitYaayaO namaÁ caMd`maMDlamaMiDtayaO namaÁsava-jyaaoitÁsva$ipNyaO namaÁ BaOrvyaO namaÁ sahs~maU%yaO namaÁprmaanandayaO namaÁ Xavaa-NyaO namaÁ iXavaayaO namaÁsaUya-maUit-sva$ipNyaO namaÁ ApraijatayaO namaÁ Aayaula-xmyaO namaÁ&anap`a%yaO namaÁ ivaValaxmyaO namaÁ &anava%yaO namaÁsava-laxmaIp`dayaO namaÁ &anamaU%yaO namaÁ ivacaxaNaayaO namaÁklaava%yaO namaÁ xaIraNa-vaaisanyaO namaÁ smaXaanavaaisanyaO namaÁmaa~o namaÁ koXaivaBaUiYatayaO namaÁ prmakilpnyaO namaÁkUmaa-yaO namaÁ GaaoYava%yaO namaÁ maihYaasaUrGaaitnyaO namaÁdaird`hairNyaO namaÁ sava-rxaayaO namaÁ iXavatojaaomau#yaO namaÁmahakalyaO namaÁ ivaYNauvallaBaayaO namaÁ mahalaxmyaO namaÁ 45
 47. 47. Aaid%yaaYTao<arXatnaamaavailaÁsaUyaa-ya namaÁ %vaYT/o namaÁ Aya-mNao namaÁpUYNao namaÁ Bagaaya namaÁ Aka-ya namaÁsaaiva~o namaÁ ivaYNavao namaÁ rvayao namaÁ$d`aya namaÁ gaBastayao namaÁ skMdaya namaÁAjaaya namaÁ vaOEavaNaaya namaÁ kalaaya namaÁyamaaya namaÁ maR%yavao namaÁ vaOVtaya namaÁ uQaa~o namaÁ jazraya namaÁ p`Baakraya namaÁeQanaaya namaÁ pRiqavyaPtojasao namaÁ tojasaaM ptyao namaÁvaayaupUrNaaya namaÁ Qama-Qvajaaya namaÁ saaomaaya namaÁvaodk~o- namaÁ baRhsptyao namaÁ vaodaMgaaya namaÁXauËaya namaÁ Ìtaya namaÁ bauQaaya namaÁ~otWapraya namaÁ AMgaarkaya namaÁ klayao namaÁ[Md`aya namaÁ sava-malaapGnao namaÁ ivavasvato namaÁklaakaYTamauhUta-ya namaÁ dIPtaMXavao namaÁ xayaaya namaÁXaucayao namaÁ xaNaaya namaÁ XaaOryao namaÁsaMva%sarkraya namaÁ XanaOñraya namaÁ Añ%qaaya namaÁba`*maNao namaÁ kalacaËaya namaÁ ivaBaavasao namaÁAnaMtaya namaÁ pu$Yaaya namaÁ kipyaaya namaÁXaañtaya namaÁ kamadaya namaÁ Avya>aya namaÁsava-mauKaya namaÁ sanaatnaaya namaÁ jayaaya namaÁklaaQyaxaaya namaÁ ivaXaalaaya namaÁ p`jaaQyaxaaya namaÁvardaya namaÁ ivañkma-Nao namaÁ sava-QaatuinaYaoivataya namaÁtmaaonaudaya namaÁ manaÁsaupNaa-ya namaÁ va$Naaya namaÁ 46
 48. 48. BaUtadyao namaÁ saagaraya namaÁ XaIGa`gaaya namaÁjaImaUtaya namaÁ p`aNaQaairNao namaÁ AnaIhaya namaÁQanvaMtryao namaÁ BaUtaEaaya namaÁ QaUma`kotvao namaÁBaUptyao namaÁ Aaiddovaaya namaÁ sava-laaoknamasÌtaya namaÁAiditsautaya namaÁ sa`YT/o namaÁ WadXaa%manao namaÁArivaMdaxaaya namaÁ va*nayao namaÁ ip~o namaÁsava-sasyaadyao namaÁ maa~o namaÁ Alaaolaupaya namaÁiptamahaya namaÁ svaga-Waraya namaÁ caracara%makaya namaÁp`jaaWaraya namaÁ saUxmaa%manao namaÁ maaoxaWaraya namaÁmaO~yaaya namaÁ o i~ivaYTpaya namaÁ k$Naaica-taya namaÁdOvah~o- namaÁ AMXaumato namaÁ p`XaaMta%manao namaÁEaIsaivatRsaUya-naarayaNaaya ivaña%manao namaÁ ivañtaomauKaya namaÁnamaÁ 47
 49. 49. EaIÌYNaaYTao<arXatnaamaavailaÁEaIÌYNaaya namaÁ saiccadanaMdivaga`haya namaÁ kmalaanaaqaaya namaÁnavanaItivalPtaMgaaya namaÁ vaasaudovaaya namaÁ navanaItnaTaya namaÁsanaatnaaya namaÁ AnaGaaya namaÁ vasaudovaa%majaaya namaÁnavanaItnavaaharaya namaÁ puNyaaya namaÁ maucaukuMdp`saadkaya namaÁlaIlaamaanauYaivaga`haya namaÁ YaaoDYas~Isahs~oXaaya namaÁ EaIva%sakaOstuBa Qaraya namaÁi~BaMgalailataÌtyao yaXaaodava%salaaya namaÁ XaukvaaganamaÁ maRtabQaIMdvao namaÁhryao namaÁ gaaoivaMdaya namaÁ catuBau-jaa<acaËaisa gadaXaMKaVudayauQaaya namaÁgaaoivaMdaptyao namaÁ va%savaaTkucaraya namaÁ dovakInaMdnaaya namaÁAnaMtaya namaÁ EaIXaaya namaÁ QaonaukasaurKMDnaaya namaÁnaMdgaaopip`yaa%majaaya namaÁ tRNaIÌttRNaavata-ya namaÁ yamaunaavaogasaMhairNao namaÁyamalaajau-naBaMjanaaya namaÁ balaBad`ip`yaanaujaaya namaÁ ]<aalatalaBao~o namaÁpUtnajaIivathraya namaÁ tmaalaSyaamaÌto namaÁ XakTasaUrBaMjanaaya namaÁgaaopagaaopIñraya namaÁ naMdva`ja janaanaMdaya namaÁ yaaoiganao namaÁkaoiTsaUya-samap`Baaya namaÁ tulasaIdamaBaUYaNaaya namaÁ [laaptyao namaÁsaMsaarvaOirNao namaÁ prMjyaaoitYao namaÁ kMsaaryao namaÁyaadvaond`aya namaÁ mauraryao namaÁ yaduWhaya namaÁnarkaMtkaya namaÁ vanamaailanao namaÁ svayaMtkmaiNah~o namaÁpItvaasasao namaÁ narnaarayaNaa%makaya namaÁ pairjaatapharkaya namaÁkubjaaÌYNaaMbaQaraya namaÁ gaaovaQa-naacalaaow~o- namaÁ maaiyanao namaÁgaaopalaaya namaÁ prmapu$Yaaya namaÁ sava-palakaya namaÁAnaaidba`*macaairNao namaÁ Ajaaya namaÁ ÌYNavyasanakYa-kaya namaÁinarMjanaaya namaÁ iXaXaupalaiXarSCo~o namaÁ kamajanakaya namaÁ 48
 50. 50. duyaao-QanakulaaMtkaya namaÁ kMjalaaocanaaya namaÁ ivaduraËUrvardaya namaÁmaQauGnao namaÁ ivañ$p p`dXa-kaya namaÁ maqauranaaqaaya namaÁsa%yavaacao namaÁ Warkanaayakaya namaÁ sa%yasaMklpaya namaÁbailanao namaÁ sa%yaBamaaartaya namaÁ vaRdavanaaMtÁsaMcairNao namaÁjaiyanao namaÁ mauiYTkasaurcaaNaUrmalla sauBada`pUva-jaaya namaÁ yauwivaYaardaya namaÁivaYNavao namaÁ BaIYmamaui>p`dakaya namaÁ ya&Baao~o namaÁjagadgaurvao namaÁ danavaond`ivanaaXanaaya namaÁ jagannaaqaaya namaÁnaarayaNaaya namaÁ vaoNaunaadivaXaardaya namaÁ prba`*maNao namaÁvaRYaBaasaurivaQvaMisanao namaÁ pnnagaaXana vaahnaaya namaÁ baaNaasaurbalaaMtkaya namaÁjalaiËDasamaasa> yauiQaiYTrp`itYza~o namaÁ baih-baha-vatMsakaya namaÁgaaoipvas~apharkaya namaÁpuNyaðaokaya namaÁ paqa-saarqayao namaÁ tIqa-pdaya namaÁAvya>aya namaÁ vaodvaoVaya namaÁ gaItamaRtmahaodQayao namaÁdyaainaQayao namaÁ kalaIyafiNamaaiNa@ya sava-BaUta%makaya namaÁ rMijatEaIpdaMbaujaaya namaÁsava-ga`h$ipNao namaÁ damaaodraya namaÁ pra%praya namaÁ 49
 51. 51. d<aa~yaaYTao<arXatnaamaavailaÁd<aaya namaÁ id@paya namaÁ dXaatItaya namaÁidvasapaya namaÁ dyaabQayao namaÁ id@sqaaya namaÁdhnaaya namaÁ idvyayaaogaaya namaÁ dmaaya namaÁidgaMbaraya namaÁ dxaaya namaÁ idvyaaya namaÁdrGnaaya namaÁ idYTaya namaÁ dsyauGnaaya namaÁidnaaya namaÁ dXaa-ya namaÁ idSyaaya namaÁdp-hraya namaÁ idvyaMgaaya namaÁ dvaaya namaÁiditjaaica-taya namaÁ da~o namaÁ idnapaya namaÁda$Naaya namaÁ idiQatyao namaÁ daMtaya namaÁdIPtaya namaÁ dasyadaya namaÁ dIGaa-ya namaÁdanataoYaaya namaÁ dIPyaaya namaÁ danaaya namaÁdIPtgavao namaÁ davaip`yaaya namaÁ dInasaovyaaya namaÁdavaaya namaÁ dInabaMQavao namaÁ dasa~aya namaÁdIxadaya namaÁ darvaija-taya namaÁ dIixatao<amaaya namaÁdu&o-yaaya namaÁ dovaaya namaÁ duga`-haya namaÁdoya&aya namaÁ dugaa-ya namaÁ dova<amaaya namaÁdugao-Xaaya namaÁ dova&aya namaÁ duKÁBaMjanaaya namaÁdoihnao namaÁ duYTGnaaya namaÁ doXaaya namaÁdugQapaya namaÁ doiXakaya namaÁ duÁKaya namaÁdoihjaIvanaaya namaÁ duvaa-saaogáyaayaaya namaÁ dOnyaaya namaÁdurasadaya namaÁ dOnyahraya namaÁ dUtaya namaÁdOvaaya namaÁ dUtip`yaaya namaÁ dOnyadaya namaÁdUYyaaya namaÁ dOivakaMtkaya namaÁ dUYya~aya namaÁdO%yaQnaaya namaÁ dUrdiXa-paya namaÁ dOvataya namaÁ 50
 52. 52. dUraya namaÁ dOGyaa-ya namaÁ dUrtmaaya namaÁdOva&aya namaÁ dUvaa-Byaaya namaÁ dOihkait-kaya namaÁdUraMgaaya namaÁ daoYaGnaaya namaÁ dUrgaaya namaÁdaoYadaya namaÁ dovaacyaa-ya namaÁ daoYaaya namaÁdovapaya namaÁ daoiYa~aya namaÁ daoW-yaainvataya namaÁdaO)-VBaMjanaaya namaÁ daoYa&aya namaÁ dND&aya namaÁdaohpaya namaÁ diNDnao namaÁ daoYaoTbaMQavao namaÁdNDaya namaÁ dao&a-ya namaÁ dMBaGnaaya namaÁdaohdaya namaÁ dMiBaXaasanaaya namaÁ daOra%maGnaaya namaÁdM%yaasyaaya namaÁ daOma-nasyahraya namaÁ dMturaya namaÁdaOBaa-gyamaaocanaaya namaÁ dMiXaGnaaya namaÁ daOYT/ya~yaaya namaÁdMDya&aya namaÁ daOYkulyadaoYahraya namaÁ dMDdaya namaÁ saMkilat : Ainala saaohaonaI asohoni@gmail.com 51

×