O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Etyarth 3

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Etyarth 3

 1. 1. ईत्यर्थवर्थ पहिले. अंक . २०१२संपादक मंडळ: नाम गुम जायेगा : ठाणे तनवीर हसद्दिकी : छत्तीसगढ सृजा : औरंगाबाद©सवथ लेखनाचे िक्क संबंहित लेखकांच्या स्वािीन.कािी हचत्रे गुगल वरून घेतलेली आिेत. त्यांचे िक्क त्या त्या हचत्रकाराच्या अिीन©ई साहित्य प्रहतष्ठान® 2012ईत्यर्थ िे मुक्तपीठ आिे. तील मते िी त्या त्या लेखकांची मते आिेत. त्यांच्याशी संपादक मंडळ सिमत असेलच असे िी.संपकथ : E Sahity Pratishthan वेबसाईट: http://www.esahity.com/ Eleventh Floor (G1102) ईमेल: esahity@gmail.com Eternity Estern Express Highway मोबाईल: 9869674820 Thane. 400604.www.esahity.com ३
 2. 2. ... ४ १६ २० २५ २७ ३६ :ए ४१www.esahity.com ३
 3. 3. ... . .ए ठ .ए .ए . ? . . . . . . Thats it! ठ . . ठ ... . . . . ठ ए . . . . . ... ... ए ... . . . . . . . .www.esahity.com ३
 4. 4. www.esahity.com ३
 5. 5. - sdganu@gmail.com . फ . . " फ , " .१०० ठ . . फ . ठ ठ . ठ २१ २२ फ २०१० ऍ ." ? . ,“ ? . !”www.esahity.com ३
 6. 6. . . २३८ . prandial ( prandial .) १४० . , . . , ? . . . फ . ( ) .१३८ . ११० . . . . .फ . फ ए ए ए . . . ए , फ , . . ए . ८.५ फ . एwww.esahity.com ३
 7. 7. ए २५०ए ए . . ठ . ठ . ए ए ए . . ," , ? " " . फ ३० . ए , " , . ठ . ए ठ ए ए . . .www.esahity.com ३
 8. 8. .ठ . ठ , . फ " " . . ठ . , , , , , , , ठ . , , , . ठ . ए ए . . ए १८०० . ५ ३५० ५ . ५ ठ .www.esahity.com ३
 9. 9. ६ .२०० . २० ए ४० . .( २५० .) ए (१०० ) . ४ ए . ठ (१०० ) .ए फ . १४०० १५००ए . , , , ए ४ ए ९ . . ए६ . ठ . ६ ७.३० ए .( १ २ १५ -२० ७ .) ए ठ , ए ए .(ए . ) . ए ठ .www.esahity.com ३
 10. 10. . . ठ . ए ?ए ए ? ठ . १०० ए . ए . ठ . , ठ ? फ ए . २ ५०० . ए १०० ठ . ," ? ए ?ठ ५० ए . . २७५ . . . . ३५० . . फ ,www.esahity.com ३
 11. 11. , , , , , , , , , , फ , , , ए १०० . ए ३५० . . ५० ठ . , , ,फ . फ ए ४०० . ए , ए , ए , ए .१०० . ए ( ) ठ ए . . १० . ठ ठ ४०० ५०० . . फ १० . . .www.esahity.com ३
 12. 12. ५ . . . ठ . . ७ . ए ६ ३५० ए फ ३ २०० २५० . ४०० ५०० ए . , , , , , ४ . ! ए ८० . एफ २५ ३० ठ . , ६ .ए ९ . .www.esahity.com ३
 13. 13. ए ठ . , .फ , , ठ, , . ठ ७० ६६ . १५ . २३८ १७० १३८ ११० . . . .फ ठ ए . . १ ठ ए २५० ३०० ३०० . , ! ए . ठ (aim ) . ," , ए ? . . ६४ १४० १५० ए . १०० . . . .www.esahity.com ३
 14. 14. . . . ठ ३५० ८०० १००० ए .ए फ ३५० ए ३--४ ठ . फ फ फ . , , फ फ . . ए ए २०११ फ . ए . १५-२० . फ . फ . ," २५० एए फ . . . ए . ," . .www.esahity.com ३
 15. 15. .फ ठ . . . . १६५ १७० ए . . ठ फ . ? ,ठ . २ . . २० . २०१० ए .ए . ए . . . . , ए ठ ?www.esahity.com ३
 16. 16. . . ? . . . फ . १२ २५ ठ २५ १५०-२०० फ . २०० . ए ४०० ६०० . १४०० १५०० . ५ .ए ३०० . . ७ फ ठ . ६४ ? ७ १ (१.६ ) . ५००www.esahity.com ३
 17. 17. ६०० १.६ .५०० ६०० . . . ठ . . ९५ १३०-१३५ ठ . २५० १४० . . ठ . .ए ठ .ए . ए . ए . २०१२ २२ ए २०१२www.esahity.com ३
 18. 18. kavitamokashi.kavita@gmail.com ठ . , ठ . . , . . ; . . . . ; . फ . . ठ . . . . . फ .www.esahity.com ३
 19. 19. . . . . ठ ठ . . . ठ , ? . . . . .ए फ . . . ठ ; ठ . ए . . , , , , .ठ . . ; . फ . ठ . ठ . ठ ए . .www.esahity.com ३
 20. 20. . . . , , , ठ . . . . . . . ; . . . ए . . ठ . . .....फ ठ . ठ फ . ठ , . , . , . . ठ ए ?www.esahity.com ३
 21. 21. ठ , ? फ . फ ; . . . , .“ ए ” . ठ ठ . .ठ . . . ठ ए . . ठ ! . . . ......-----www.esahity.com ३
 22. 22. kbmahendra@gmail.com - ए , ए ए . - , ए , . ए . , . .! . ( ) , . . . “ ” ए . .. ए .www.esahity.com ३
 23. 23. फ ठ . ठ ? .ए , , , ? फ , ! , . , ए( ) . . . . ए ,( ) , ठ ठ ( ) . . ए , ठ . फ फ . ए . ए ए . ए . , फ “ फ ” . , , . ठ फ . फ .www.esahity.com ३
 24. 24. , ए फ . . ठ ,ए .. . ए . , फ . , ए फ फ . फ ए , ए - ? . ठ ठ :) . , . ठ ( ) . ,www.esahity.com ३
 25. 25. , ए , फ . फ , , , . abstract . फए . “ फ फ , .” , . १९९३ १८ फ ( , ) . .ए ए ठ .( फ . ठ http://kayvatelte.com)www.esahity.com ३
 26. 26. - .ए . . . ए (ए ? ) फ .फ . !" ? फ . ठ . फ , ठ “ ” ( ) , , . - फ . फ ठ , , “ फ , . ! फ फ ए . wellwishers . , . " " ? . ठ . . - . !www.esahity.com ३
 27. 27. ? . . - ए . ! . , . ,“ ! ”. . . . ! , , - I love you .ठ . . “ ! ! ”. ठ . ! . . . ! ! . . " ए , . ." , . . - ........( ) !http://www.facebook.com/groups/gadyasansthan.esahity/www.esahity.com ३
 28. 28. rupadhye@gmail.com - , ए , , . . फ ए . ए ,ए ,ए ,ए . , , ए , ठ . . ए . - : .www.esahity.com ३
 29. 29. ए . - फ (!)ठ . ए . ( ) - . - फ .( ठ - . . फ - - ए ). ए . ( ). . ( फ ) . . १९८४-८५ . ठ !! . फ ७-८ / , , . ठ . . , . - " ( )" .www.esahity.com ३
 30. 30. ठ . . ठ , , . ए " ?" ए ---" , " ---- . ए " , !!" ,ए " -- ?" " " . " " ." , " ठ ए-ए" , , , ---". . ए ,ए ए फ - . ठwww.esahity.com ३
 31. 31. . . , , ठ , ? . , फ ठ . --ए ए . - - .फ ठ ए ४-५ . . " ३ ए . " !! , . ठ . ए ठ , .www.esahity.com ३
 32. 32. ६-१५ ए . " , " . " ?" " - !!" " ?" " ए ------ " . ए . -- " " ठ . , , " , ? ६-३० , ५-४५ ?" . फ . . ए . . ठ .www.esahity.com ३
 33. 33. . ठ ठ . . ए . फ , . , , , , , - , , , . . , , ए . , " " -- " ?" ४-५ . फ , , , फ , फ , . .www.esahity.com ३
 34. 34. " ?" --" ?"" "( " " ) . . . २ . ठ . " ठ" " , , -- " . . . .फ . ठ . ए . . .ए . . " " . ठ . , .www.esahity.com ३
 35. 35. फ फ . , - , फ , फ , फ , , , -- .ए" फ ए । ! ! !" ठ . , , , , ए , . . , ठwww.esahity.com ३
 36. 36. . .ए . . ए . " " ए . . फ . फ ठ .www.esahity.com ३
 37. 37. ! zulukps@gmail.com ! . :) . . ! , , ... ... . .... . ..ए ! :) . - ... . ; ... .... ... , ( ) ए .. एwww.esahity.com ३
 38. 38. ... ! ठ ठ ... .. .. ! ठ .... . .. ए , , ( ) ( ); फ . ए “ फ ” . “ , ?” , !” : .. ! ssss ... ए .... ? ए .. .. !! , .. .. .. ! ssssss . ... ५-१० .www.esahity.com ३
 39. 39. ५ ... ; ; १० ? .ए . ठ . . . ! फ ! फ - , .. ए ; ठ ..! ! .. ? .. ए ३-४ . ए ठ ; .. ... .. . ( ) . ठ , - , . .... - ..? ठ/ ठ ठ ठ ठ .फ ठ फ !www.esahity.com ३
 40. 40. .... ठ ... ;“ ! ; ”.. . ठ ए ...६ -७ ! ... .. . . ठ ! / ठ ! . !“ ? ?” . . ! . / / फ ठ . .www.esahity.com ३
 41. 41. ! ; ठ १०० ! , . , , , , , !! ए !! ! . ठ , , - . ठ ! ठए . ! ठ ... ठ .ए statue ;) ; . फ . ; - - ! ए ठ .. ..www.esahity.com ३
 42. 42. :ए ( ) coolkarnipr@gmail.com ; , . ठ . . फ .४० ए . . ए . ठ ठ . .. . १९५० . १९५५ . १९५५ ए “ ” . ठ . ए ए . -ए- (Tower house ), ( ), ( ), ( ), ( ), ,( ) फ ( ),www.esahity.com ३
 43. 43. फ ( ), , ( ) - . .ठ . फ - ठ .( ), , ( ), ( ), , ,( ), फ ( ), : , ए ( ठ ), फ ( ), ( ), ( ), , (एफ ) ? . . . फ- . फ . “ ” , ठ ( ), , ( ), , ( ), ( ), ( ), ( ),www.esahity.com ३
 44. 44. ( ), , ( ), ( ). फ “ ”( ) “ ” ए फ , . . ठ . , , ( ), , फ , ए फ ( ), ए ( ), ( ). , ठ . ए . ए फ , , , . “ ठ ” ठ ठ “ ” “ ” . ठ . “ ” फ “ ” .www.esahity.com ३
 45. 45. . . “ ” “ ” . फ “ फ ” .. “ ” “ ”( ) , ,( ), , , . , फ “ ” ए फ “ फ फ ” . , , ए . “ ” फ !! . १९५५ १९७० . . , , . , , , ए , . ठ १९८२ “ ” .www.esahity.com ३
 46. 46. , फ . ७५ , . १०-१५ . १९८८ ए . ( !) ए ( ), ( ) ए . . " " " " . , - ... " फ ए ए " ( )www.esahity.com ३
 47. 47. ई साहित्य प्रहिष्ठान बारा लाख मराठी वाचकासाठी ई चळवळ ांमराठीत तुकोबा ज्ञानेश्वरांसारखे मिान संतकवी िोऊन गेले. पुलं , जीएं सारखे मिान लेखक गेल्या शतकातिोऊन गेले. . ज्ञानोबा तुकारामासारखे संतसिस्त्रकांतून िोतात िे खरे. पण मराठीतली प्रहतभा आता आटली िे मात्र खरे नािी. आमचा हवश्वास आिे कीमराठीत आतािी कु ठे कु ठे मिान प्रहतभा जन्माला येत आिे आहण लोकाश्रय .ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरीत गाभवनाची कल्पना मांडली आिे. आपल्या घरातले वाल, वाटाणे, चवळी असतात ना!त्यांच्या आत एक छोट्टुशी पानांची जोडी असते. िे वाल, वाटाणे, चवळी जर मातीत रुजवली तर त्यातून मोडबािेर पडतो आहण त्याचं मूळ िोतं. आहण िी जी छोट्टुशी पानं असतात त्यांच्यातून बनतो वेल ककवा वृक्ष.आहण या वेलीला पुन्िा शेंगा येतात. आहण त्यातून पुन्िा िजारो दाणे. आहण त्यात पुन्िा गाभवनं. म्िणूनज्ञानोबा या एका एका दाण्यात एक एक वन उभं राहिल अशी क्षमता असते असं मानतात. पण िा दाणा आपणभाजीत घालून खाल्ला की मात्र संपून जातो.अशीच असते मानवी प्रहतभािी. मराठी भार्ेत द्दकती तरी प्रहतभावान व्यक्ती साहित्याच्या बागा उभारूशकतील अशा क्षमतेच्या असतात. त्यांना योग्यवेळी माती पाणी हमळत नािी. आहण त्यांच्या यासाहित्याचा आनंद लोकांपयंत किीच पोिोचत नािी. असे लाखो वाचक असतात. जयांना कािी नवीन छान साहित्य वाचायची इच्छा असते. पण त्यांनापुस्तकं हमळत नािीत. परवडत नािीत. कोणती घ्यावीत आहण वाचावीत ते कळत नािी. अशा वेळी ई साहित्यप्रहतष्ठानने नवीन साहिहत्यकांसाठी ई पुस्तकांचे व्यासपीठ उभे के ले. आहण लाखो वाचकांपयंत िी पुस्तकेहवनामूल्य हवतरीत करायला सुरूवात के ली.चार वर्ांपुवी स्र्ापन झालेल्या ई साहित्य प्रहतष्ठानने आजवर आपल्या वाचकांना अहडचशेहून अहिक, दजेदार,मराठी ई पुस्तके हवनामूल्य द्ददली आिेत. मोरया, मीरा, कृ ष्णा, गुरुदेव रववद्रनार्, स्वा. हववेकानंद, ववदाकरंद्ददकर, ना िों मिानोर, ग्रेस , नारायण सुवे, लोकमान्य टटळक, छत्रपती हशवाजी मिाराज, शंभूराजे असेएकाहून एक सरस हवर्य आम्िी घेतले. रशेहून अहिक नवीन साहिहत्यकांना या व्यासपीठावरून सादर के ले.इं टरनेटवर मराठी भार्ेतील साहित्य लोकहप्रय करण्याची चळवळ हिटररीने पुढे नेली. प्रेम आहणwww.esahity.com ३
 48. 48. सौंदयाथबरोबरच हवद्यार्ी आहण शेतकर् यांच्या आत्मित्या, दिशतवाद, हस्त्रयांवरील अत्याचार अशा जवलंतहवर्यांवरचं साहित्य मांडलं. हवनोदाला वाहिलेलं ई श्टाप देऊन िसवलं. लिान मुलांसाठी बालनेटाक्षरीचीहनर्ममती के ली. शास्त्रीय संगीताची समज तरुणांत येण्यासाठी संगीत कानसेनचे ई वगथ चालवले. नव्या कवींचेएक व्यासपीठ म्िणजे नेटाक्षरी चालवले. तर मिाराष्ट्रातल्या द्दकल्ल्यांची माहिती देणार्या पुहस्तकांचीमाहलका “दुगथ दुगथट भारी” द्वारे मिाराष्ट्रातल्याच नव्िे तर जगभरातल्या मराठी मंडळींना मराठमोळ्याइहतिासाची उभारी द्ददली. “हजर्े हजर्े मराठी माणूस, हतर्े हतर्े ज्ञानेश्वरी” िी चळवळ आपण पिातआिातच. के वळ कहवताच नव्िे तर कर्ा कादंबर्या, कॉहमक्स, गूढकर्ा आहण गंभीर हवर्यांवरची पुस्तके िीआपल्याला इर्े हमळतील.सव्वा लाख रहसकांपयंत दजेदार साहित्य हनयहमतपणे हवनामूल्य पोचवण्याची आमची परंपरा आम्िीसातत्याने चालू ठे वूच. आम्िाला िा उत्साि आहण प्रेरणा देणारी आपली पत्रेिी येत राहू द्या. पण मनात एकहवचार येतो. आपली वाचकसंख्या फ़क्त लाखभर लोकांपयंत मयाथद्ददत का? १२ कोटी मराठी माणसांपैकीहनदान १२ लाख वाचकांपयंत तरी िे हवनामूल्य ई साहित्य पोचलंच पाहिजे असं नािी का वाटत आपल्याला?आहण त्यासाठी कािी फ़ार करायची गरज नािी बंिो. आपल्या ओळखीच्या बारा लोकांची, फ़क्त बारा मराठीलोकांची मेल आय डी द्याल? जास्त द्ददलीत तरी िरकत नािी. पण हनदान १२ हमत्र ककवा नातेवाईकांची मेलआय डी पाठवा. असे लोक जयांनी मराठी साहित्य वाचावे अशी आपली इच्छा आिे. मराठी माणूस एकवेळपैशांनी गरीब असेल, पण हमत्रांच्या बाबतीत श्रीमंत असतो. एक लाख लोकांनी जर प्रत्येकी बारा आय डीपाठवले तर लाखाचे बारा लाख व्िायला द्दकतीसा वेळ लागणार? बारा लोकांची मेल आयडी पाठवणार्यावाचकांना आम्िी ई साहित्य पाठीराखे म्िणून वेगळे मानाचे स्र्ान देऊ. तुम्िाला आमच्या पुढील प्रवासाचीकल्पना देत राहू. तुमच्या सूचना मागवू. तुमच्याकडू न मागथदशथन घेत राहू. आमच्या पुढील प्रवासाचे तुम्िीसिप्रवासी असाल. िोणार ना ई साहित्यचे पाठीराखे ?आपल्या खास मराठी हमत्र नातेवाईकांच्या बारा मेल आय डी esahity@gmail.com वर पाठवा.खात्री बाळगा, या मेल्सचा कोणत्यािी तर्िने गैरवापर के ला जाणार नािी. त्यांना जाहिराती ककवा फ़ालतू मेल ेपाठवून त्रास देणार नािी. यांचा उपयोग के वळ चांगले दजेदार मराठी साहित्य पाठवण्यासाठी के ला जाईल.www.esahity.com www.ednyaneshwari.com www.marathiriyasat.comwww.esahity.com ३
 49. 49. ठ . ए . ठ . १ , ठ Unicode Mangal Font esahity@gmail.com ए ठ ठ . ठ . ठ ठ www.esahity.com ए . ठ . २ ठ , . ३ Facebook . (https://www.facebook.com/groups/gadyasansthan.esahity/) ४ ठ . . . “ ठ ” ए selfcertification . ५ ठ . ६ ठ . ठ netaksharee@gmail.com . ७ . ठ . IPR act Copyrights act .www.esahity.com ३

×