O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
öX`g§dmX!memvesn,    DeeHeCe DeveskeÀoe Yesìlees; DeveskeÀ keÀejCeemebeþer. DeeHeueb cew$e pegveb Deens. J³eeme ef¬eÀSM...
OeieOeieles ³e%ekebgÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀjuesKekeÀ        ë ÞeerkeÀeble Jee. vesuexkeÀjceeie&oMe&keÀ     ë ...
Deveg¬eÀce                                                        ...
Hejbleg ogoJeeves lemes Ie[ues veener. HeeefkeÀmleeveele Demeuesu³ee efnot meceepee®eer ceesþîee ÒeceeCeeJej       ...
Fleke̳ee efveÿsves DeeefCe GlkeÀìlesves osMeemeeþer mJeeleb$³emecej peieCeeje ogmeje ceneHeg©<e             ...
p³ee Je³eele vegmelee DeY³eeme SkesÀ DeY³eeme HeeuekeÀebvee DeefYeÒesle Demelees, l³ee®e Je³eele             ...
DeecejCe Òeefle%ee Heeueve                               veeefMekeÀ efpeu¿eeleerue Yeietj ³...
Yeejleele l³ee JesUer Fbûepeeb®es jep³e nesles. Dev³ee³e, o[HeMeener, peguetce-peyejomleer ³eeb®esleeb[Je megª Demeu³eeves...
HegmlekesÀ Je Je=ÊeHe$es Jee®eC³ee®es l³eeuee FlekesÀ Jes[ ueeieues nesles, keÀer les lees DeLeHeemetve FefleHe³e¥lemebHet...
HeCe ye#eerme efJelejCeeHetJeer& Yee<eCe keÀjlesJesUer DeO³e#eebveer MebkeÀe J³ekeÌle kesÀueer. les cnCeeues, `kegÀceejmee...
Demee meuuee ueeskeÀceev³eebveer efouee. efìUkeÀeb®ee DeeMeerJee&o efceUeu³eeJej le©Ceebveer leneveYetkeÀefJemeªve keÀece ...
l³eeb®ee ®eej Je<ee¥®ee ueb[ve®ee cegkeÌkeÀece cnCepes mJeeleb$³eemeeþer kesÀuesu³ee ¬eÀebelekeÀe³ee&®ee jescen<e&keÀ   ...
Òel³e#e YeejleeceO³esner ¬eÀebeflekeÀejer Ieìveeb®es He[meeo Gceìle nesles®e. 18-19 Je<ee¥®³ee              ...
~~ pe³eesmlegçles Þeercenvcebieues ~~   pe³eesmlegles Þeercenvcebieues~ efMeJeemHeos MegYeos   mJeleb$eles YeieJeefle~...
meeJejkeÀjebveer ceemexefueme yebojele mecegêele G[er ceejueer              lees efoJeme neslee 8 peguew 191...
`kesÀJeU ceguee-cegueeR®eer JeerCe Jee{JeCes DeeefCe ®eej keÀeìke̳ee peceJetve Iejìer yeebOeCes ³eeuee®epej mebmeej cnCee...
efMe#ee YeesieeJeer ueeieueer. Debie þCekeÀCeejs, Mejerj LekeÀCeejs keÀece keÀjleevee l³eebveer ³ece³eeleveemenve kesÀu³ee...
Deboceeve®ee leg©bie ne Fbûepe mejkeÀej®³ee ¬eÀew³ee&®eer Deceeveg<e Je keÀeUerkegÀÆ keÀneCeer Deens,³eeyeÎue mebosn veene...
Dhagdhagte yadnyakund
Dhagdhagte yadnyakund
Dhagdhagte yadnyakund
Dhagdhagte yadnyakund
Dhagdhagte yadnyakund
Dhagdhagte yadnyakund
Dhagdhagte yadnyakund
Dhagdhagte yadnyakund
Dhagdhagte yadnyakund
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Dhagdhagte yadnyakund

 • Entre para ver os comentários

Dhagdhagte yadnyakund

 1. 1. öX`g§dmX!memvesn, DeeHeCe DeveskeÀoe Yesìlees; DeveskeÀ keÀejCeemebeþer. DeeHeueb cew$e pegveb Deens. J³eeme ef¬eÀSMevmed®esefJeefJeOeebieer GHe¬eÀce DeeHeu³ee®emeeþer Demeleele. ne SkeÀ melMeerue HeefjJeej Deens. HeefjJeeje®eer OeieOeieles ³e%ekegbÀ[efJe®eejOeeje ner HeefjJeeje®ee keWÀêefyebot Demeles. meeJejkeÀj Òesceeves lej DeeHeCe efkeÀl³eskeÀ oMekebÀ YeejeJeueesiesuees Deenesle. cnCetve `Deveeefo Deveble meeJejkeÀj ner ûebLeefveefce&leer cenejeä^ele keÀewlegkeÀeme Hee$e efJe. oe. meeJejkeÀjþjles. DeeHeu³eeuee efnboglJe DeeefCe ÒeKej jeä^Jeeo ner p³eesle keÀe³ece lesJele þsJee³e®eer Deens. ³eep³eesleer®³ee ÒekeÀeMeeves DeeHeueb Dee³eg<³e kewÀkeÀ efHe{îee GpeUtve peeCeej Deens. legcner DeeefCe DeecnerefceUtve meeJejkeÀjeb®eb J³eefkeÌleceÊJe IejeIejeble- MeeUe-MeeUeble Heesnes®eJeC³eekeÀeceer efJe®eejeb®³ee ÒeebieCeele ÞeerkeÀeble Jee. vesuexkeÀjGlejuees lej... ³ee `lejves®e `OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj ³ee ûebLee®eer mebkeÀuHeveeDeblemLe peeieJeueer DeeefCe Þeer. Jee. vesuexkeÀj ³eebveer l³eekeÀefjlee uesKekeÀ cnCetve DeHeej keÀä Iesleues.ns HegmlekeÀ `J³eeme ef¬eÀSMevmedmeeþer `efJepe³eer³ee$ee Deens. Demeb cnCee nJeb lej- `meeJejkeÀjefJe<e³e DeeefCe DeeMe³e meg¢{ ceveele IeÆ ªpeeJee ³eekeÀefjlee®e ner ueeskeÀ®eUJeU Deens DeeefCecnCetve®e DeeHeu³eeuee meeo Ieeuelees³e keÀer, `OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ³ee HegmlekeÀe®³ee SkeÀ ueeKe Òeleercenejeä^ele, ieeJeeieeJeele-Menjeble Heesnes®eeJ³eele ³eekeÀeceer DeeHeueener Òeeflemeeo DeeJeM³ekeÀ Deens.J³eeme®³ee Feflenemeeleueb ns `megJeCe& Heeve Deens. DeLee&le ne Fefleneme DeeHeCe Jee®ekeÀ cnCetve, efnleef®eblekeÀ, DeeHlesä-efce$e cnCetve l³eeueeDeeieUb cenÊJe Deens. Deelee HeÀkeÌle SkeÀ®e keÀje³e®eb - meeJejkeÀjce³e nesTve peiee³e®eb DeeefCeOeieOeieles ³e%ekegbÀ[ meJe&otj Heesnes®eJee³e®eb. ns keÀe³e& veJns; ner mesJee-meodYeeJe Deens. lees DeeHeCeefceUtve keÀª³eele... ³eMee®eb efMeKej ieeþleevee Jele&ceevee®ee keÀe³eeHeeueì nesTve SkeÀ `efHe{ermegpeeCe DeeefCe YejYekeÌkeÀce nesF&ue, ne DeeMeeJeeo DeeHeu³eeleuee meceeve ogJee Deens!Oev³eJeeo! DeeHeuee veeruesMe iee³ekeÀJee[ (meb®eeuekeÀ - J³eeme ef¬eÀSMevmed) J³eeme ef¬eÀSMevmed www.esahity.com
 2. 2. OeieOeieles ³e%ekebgÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀjuesKekeÀ ë ÞeerkeÀeble Jee. vesuexkeÀjceeie&oMe&keÀ ë ceOegkeÀjjeJe kegÀuekeÀCeea, MebkeÀjjeJe ieesKeuesÒekeÀeMekeÀ ë veeruesMe iee³ekeÀJee[ J³eeme ef¬eÀSMevme, [er-4, meeceble yuee@keÌme, ÞeerIebìeUerosJeer cebefoj HeLe, veewHee[e, þeCes (He.) - 400 602. ot. ¬eÀ. 2544 7038cegKeHe=ÿ : De®³egle HeeueJejsKeeef®e$es : megOeerj Kes[skeÀjmepeeJeì-ceeb[Ceer : megOeerj cegCeieskeÀj DeHe&Ce Heef$ekeÀeDe#ejpegUCeer : ceefve<ee ieesUs mJeeleb$³emecejeleerueefJeMes<e menkeÀe³e& ë efJeveeso efHeleUs, jepesMe oeYeesUkeÀj, jJeeRê nveceÆerkeÀj, ceveespe ®eJneCe, HeuueJeer FbieUs, ÒeMeeble ©ceeues, Dee³eg<³e meceefHe&le De#elee cegpegceoej, ef®ejblevee HeÀeìkeÀ, efkeÀMeesj ceesjs, ³eesiesMe. keÀjCeeN³ee %eele-De%eelecegêkeÀ ë peer. Heer. ûeeefHeÀkeÌme, þeCes mJeeleb$³e³ees×îeebvee ceeveJebovee!Heefnueer DeeJe=Êeer ë 14 SefÒeue 2009ogmejer DeeJe=Êeer ë 12 peevesJeejer 2010eflemejer DeeJe=Êeer ë 28 ces 2011cetu³e ë ©. 40/- www.esahity.com
 3. 3. Deveg¬eÀce ceeveJebovee1 ceeveJebovee ë efJe¬eÀce vee. meeJejkeÀj 52 osMeYekeÌleer®eer Tpee& efvecee&Ce keÀjCeejs DeKeb[ efnbogmLeevee®eerr ÒesjCee osCeejs ®eefj$e OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë MebkeÀj o. ieesKeues 8 meJe&ÒeLece efJeÐeeL³ee¥meeþer mJeeleb$³eJeerj meeJejkeÀj ³eeb®es DeeoMe& ®eefj$e efueefnC³eemeeþer uesKekeÀ3 Lees[smes ceveeleues... ë Þeer. Jee. vesuexkeÀj 15 Þeer. Þeer. Jee. vesuexkeÀj ³eeb®es DeefYevebove keÀjlees. meeOeejCeHeCes kegÀceejJe³eele®e osMee®³ee YeeJeer4 DeecejCe Òeefle%ee Heeueve 19 efHe{er®es O³es³e-OeesjCe ³eesefpeues peeles. l³eeb®³eemeceesj osMeYekeÌleer®ee cetefle&ceble DeeoMe&®e Demeuesu³ee5 osMemesJes®eer yeeUiegìer 21 mJeeleb$³eJeerj meeJejkeÀjeb®³ee ®eeefj$ee®ee mJelJeebMe ³eesi³e He×leerves meeoj keÀjC³ee®es ceneve keÀe³e&6 cegbieer G[eueer DeekeÀeMeer 23 ³ee HegmlekeÀeÜejs keÀjC³eele Deeues Deens. efJeMes<e cnCepes, meO³ee DeeHeu³ee osMeele OegceeketÀU IeeueCeejs7 mJeeleb$³ee®ee Hegpeejer 25 HeeefkeÀmleeveer nmlekeÀeb®es meJee¥ieerCe Dee¬eÀceCe ®eeuet Demeleevee ³ee HegmlekeÀe®es ÒekeÀeMeve nesCes, cnCepes8 Me$et®³ee iegnsle efmebne®ee íeJee 27 l³eeJejerue `jeceyeeCe GHee³e³eespevee®e þjles.9 pe³eesmlegçles Þeercenvcebieues... (keÀefJelee) 32 Oecee&®³ee DeeOeejeJej efJeYeepeve10 ef$eKeb[ele ieepeuesueer mecegêG[er 33 efo. 15 Dee@iemì 1947uee `efnbogmLeeve efye´efìMeeb®³ee jepeJeìerletve cegkeÌle Peeuee. Hejbleg11 keÀeȳee HeeC³eele o[uesueer YeefJe<³eJeeCeer 35 l³eeJesUer DeeHeuee osMe Oecee&®³ee DeeOeejeJej oesve jeä^eble efJeYeeieuee iesuee. 1945-46 ceO³es12 Deboceeve veJns; leerLe&#es$e 3713 DemHe=M³eeb®ee keÀ[Jee kewÀJeejer 41 efye´efìMeebefkeÀle Yeejleele `ceO³evlej Meemeve mLeeHeC³eemeeþer efveJe[CetkeÀ IesC³eele Deeueer. l³eele14 ®eHeKeue cejeþer Meyoeb®es pevekeÀ meeJejkeÀj 43 osMeeleerue veJ³eeCCeJe ÒeefleMele cegmeueceeveebveer, Jesieȳee HeeefkeÀmleeve®eer ceeieCeer keÀjCeeN³ee cegemuece f15 meeJejkeÀjeb®eer meeefnl³eme=äer 45 ueerieuee celeoeve kesÀues. l³eecegU®e HeeefkeÀmleeve veeJee®³ee Jesieȳee cegemuece je<ì^e®eer efveefce&leer Peeueer. s f16 meeJejkeÀjÒeCeerle `eEnogjeä^ mebkeÀuHevee 47 DeHesef#ele Demes nesles keÀer, HeeefkeÀmleeve®eer ceeieCeer keÀjCeeN³ee meJe& cegmeueceeveebveer HeeefkeÀmleeveele17 efveefoO³eeme `DeKeb[ Yeejlee®ee 49 peeJes. cnCepes GJe&efjle efnbogmLeeve ne kesÀJeU `efnbogjeä^ cnCetve®e mJeleb$e osMe jenerue.18 FLes DeesMeeUuee ce=l³et 51 osMee®³ee HeÀeUCeeruee efJejesOe keÀjCeeN³ee efnot cenemeYes®es vesles mJeeleb$³eJeerj meeJejkeÀj ³eebveerner, b19 Hejbleg ³ee mece ne®e! 53 HeeefkeÀmleeve efveefce&leerveblej ueeskeÀmebK³es®eer Deoueeyeoue keÀjC³ee®eer ceeieCeer kesÀueer nesleer. cnCepes20 mecemle meeJejkeÀj osMekeÀejCeer efJeueerve 55 HeeefkeÀmleeveele jenCeeN³ee efnbotbveer Yeejleele, cnCepes efnbogjeä^ele ³eeJe³ee®es DeeefCe HeeefkeÀmleeve®eer21 mJeeleb$³eJeerj meeJejkeÀjeb®ee peerJeveHeì 56 ceeieCeer keÀjCeeN³ee Yeejleeleerue meJe& cegmeueceeveebvee HeeefkeÀmleeveele HeeþJee³e®es. [e@. yeeyeemeensye22 ves cepemeer ves Hejle ceele=Yetceeruee... (keÀefJelee) 59 Deebyes[keÀjebveer ner®e ceeieCeer kesÀueer nesleer. l³eecegUs efJeYeepevee®³ee JesUer Peeuesues efnbotb®es efMejkeÀeCe23 n=o³emebJeeo! 60 (keÀÊeue) ìUues Demeles! www.esahity.com
 4. 4. Hejbleg ogoJeeves lemes Ie[ues veener. HeeefkeÀmleeveele Demeuesu³ee efnot meceepee®eer ceesþîee ÒeceeCeeJej z bpeerefJele DeeefCe efJeÊeneveer Peeueer. ue#eeJeOeer efveJee&efmeleeb®es ueeW{s DeeHeu³ee efnbogjeä^ele- Yeejleele osMeYekeÌleer®eer Tpee& efvecee&Ce keÀjCeejsDeeues... `OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ... HeCe HeeefkeÀmleeve®eer ceeieCeer keÀjCeejs Yeejleeleerue cegmeueceeve ceesþîee mebK³esle (De[er®ekeÀesìer) Yeejleele®e jeefnues! l³eeb®eer ®e¬eÀJee{ He×leerves Deepe megceejs Jeerme keÀesìer ueeskeÀmebK³ee mJeeleb$³eJeerj efJevee³ekeÀ oeceesoj meeJejkeÀj ns peneue meMem$e ¬eÀebeflekeÀejkeÀ, ÒeKej osMeYekeÌle, meceepemegOeejkeÀ, cenekeÀJeer, uesKekeÀ, meeefneql³ekeÀ Demes DeäHewuet J³eeqkeÌleceÊJe DemeCeejs, [esUs efoHeJeCeejsPeeueer Deens. Kebef[le mJeleb$e Yeejlee®³ee Meemeveeves Ieìvesle efouesu³ee ceeie&oMe&keÀ leÊJeevegmeej lespemJeer jlve nesles. l³eebveer DeeHeu³ee mebHetCe& peerJeveele efJeefJeOe ÒekeÀejs meelel³eeves jeä^mesJee kesÀueer.`meceeve meeceeefpekeÀ mebefnlee ueeiet ve keÀjC³ee®ee ne HeefjCeece! ³eeleerue HeeefkeÀmleeveer ÒeJe=Êeer®esueeskeÀ®e Deepe Yeejleele Ye³eevekeÀ IeeleHeelee®eer ke=Àl³es keÀjerle Deensle. J³eeme ef¬eÀSMevmedves mJeeleb$³eJeerj efJevee³ekeÀ oeceesoj meeJejkeÀj ³eeb®³ee 125J³ee pe³ebleerefveefceÊe `Deveeefo Deveble meeJejkeÀj ieewjJeûebLe meekeÀejuee. ³ee ûebLee®³ee ÒekeÀeMeveeves DeKKee cenejeä^ ... ns mel³e veJ³ee Gceuel³ee efHe{eruee keÀUues®e Heeefnpes. {JeUtve efveIeeuee. `Deveeefo Deveble meeJejkeÀj ieewjJeûebLee®³ee GlmHetÀle& Òeeflemeeoeveblej J³eeme ef¬eÀSMevmedves DeeHeues ue#e efJeÐeeLeeaJeiee&keÀ[s JeUJetve meeJejkeÀjeb®es jeä^es×ejkeÀ efJe®eej, leÊJe%eeve ... mJeeleb$³eJeerj meeJejkeÀjebveer osMee®³ee efJeYeepeveeuee kesÀuesuee efJejesOe efve<HeÀU þjuee. lejerner DeeefCe keÀe³e& efJeÐeeLeea Je ³egJekeÀebmeeþer íesìsKeeveer `OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj nsmJeeleb$³eJeerj meeJejkeÀjebveer, `p³eeÒeceeCes DeeHeCe Yeejleeletve efye´eìMeeb®es jep³e IeeueefJeues l³eeÒeceeCes®e f HegmlekeÀ meeoj kesÀues Deens. ns HegmlekeÀ GHeueyOe ceeO³eceebletve Heesnes®eJelee Deeues lej osMeele meeceeefpekeÀ,meO³ee®³ee HeeefkeÀmleeveele Demeuesueer HejkeÀer³e Deewjbiepesyeer jepeJeì GKe[tve lesLesner efnbogjep³e jepekeÀer³e ¬eÀebleer Je HeefjJele&ve nesT MekesÀue.mLeeHeve kesÀues Heeefnpes; cnCepes DeKeb[ efnbogmLeeve mJeleb$e kesÀu³ee®es O³es³e meeO³e nesF&ue, Demee Deepe®es Mew#eefCekeÀ #es$eeleerue Ye³eeJen HeefjefmLeleer®ee ieebYeer³ee&ves efJe®eej keÀjC³ee®eer JesU DeeueerÒe®eej peerJevee®³ee DebleeHe³e¥le meelel³eeves kesÀuee. Deens. DeeHeuee meceepe veerleer, efve³ece, mebmkeÀej, HejbHeje, DeeHeues DeeoMe& ³eeb®³eeHeemetve Jebef®ele Peeuee Deens. meeJejkeÀjebveer DeeHeu³ee mebHetCe& peerJeveele efJeefJeOe ÒekeÀejs meelel³eeves jeä^mesJee kesÀueer. jeä^e®ee®e Je<e& 1965 ceO³es HeeefkeÀmleeveves YeejleeJej kesÀuesu³ee Dee¬eÀcekeÀ ³eg×ele Yeejle efJepe³eer Peeuee. melele efJe®eej keÀªve meceepeeuee ceeie&oMe&ve kesÀues. mJeeleb$³emebûeeceeleerue SkeÀ ÒeKej lespemJeer Jeueenesj®³ee leìeJej Yeejlee®ee jeä^OJepe efnomLeeveer mesvesves HeÀ[keÀefJeuee! l³ee®eJesUer ©iCeeJemLesle bg OeieOeieleer pJeeuee cnCepes mJeeleb$³eJeerj meeJejkeÀj. ³ee pJeeuesves DeveskeÀ ¬eÀebeflekeÀejkeÀebvee lespe JeDemeuesu³ee mJeeleb$³eJeerj meeJejkeÀjebveer, `lemes®e Heg{s peeTve mebHetCe& HeeefkeÀmleeve efpebkeÀe, Demee Tpee& efoueer, ÒesjCee HegjJeueer. ne SkeÀ F&éejer³e ®ecelkeÀej cnCeeJee ueeiesue. efnboglJe, efJe%eeve, mJeeleb$³emebosMe efouee. ogYee&i³eeves lemes Ie[ues veener! DeeefCe cnCetve®e l³eeJesUer Gjuesuee HeeefkeÀmleeve Deepe DeeefCe jeä^efnle ³ee efveÿebmeeþer l³eebveer DeeHeueer uesKeCeer efPepeJeueer. jeä^ GYeejCeermeeþer meceLe&,Yeejleele IeeleHeeleer ke=Àl³es meelel³eeves Ie[Jetve DeeCele Deens!! ÒeyeU efJe%eeveefveÿ DeKeb[ efnbot jeä^e®ee O³eeme IesTve l³eemeeþer Dee³eg<³eYej DeKeb[ Òe³elve kesÀues ... Gceuel³ee osMeYekeÌle ³egJee efHe{eruee ns mel³e mecepeues lej®e mJeeleb$³eJeerj meeJejkeÀjebvee DeeefCe MesJeìer osMee®³ee ³e%ekegbÀ[ele Deengleer efoueer.DeefYeÒesle Demeuesuee `DeKeb[ meJee¥ieerCe, yeuemebHevve efnbogmLeeve efvecee&Ce keÀjC³ee®eer ³eMeoe³eer J³eeme ef¬eÀSMevmed ÒekeÀeefMele `OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj ns HegmlekeÀ Òel³eskeÀevesÒesjCee efceUsue! Jee®ee³euee nJes. keÀejCe les ÒesjkeÀ Deens, mHetÀefle&oe³ekeÀ Deens, DeeoMe&Jele Deens. pes GÐee®ee Yeejle Hegvne SkeÀoe uesKekeÀ Þeer. Þeer. Jee. vesuexkeÀj ³eeb®es DeefYevebove keÀjlees. Ie[JeCeej Deens. ns HegmlekeÀ DeeHeu³eeuee peerJevee®³ee F®íeHetleeakeÀ[s vesF&ue, Demee þece efJeéeeme Jeeìlees. ns vegmeles HegmlekeÀ®e veener, lej ne omleSsJepe DeeHeu³ee Iejeleerue cegueeb®es `YeefJeleJ³e Deens. cegueeb®es mebmkeÀej#ece ceve MeeUe-MeeUebletve Ie[ues peeles. ns HegmlekeÀ peCet l³ee®eer®e `mebmkeÀejJesueDeens! - efJe¬eÀce veeje³eCe meeJejkeÀj keÀceuekegbÀpe, efMeJemesvee YeJeve HeLe, - MebkeÀj o. ieesKeues oeoj, cegbyeF& -400 028 DeO³e#e, mJee. meeJejkeÀj meeefnl³e DeY³eeme ceb[U, cegbyeF& OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / www.esahity.com
 5. 5. Fleke̳ee efveÿsves DeeefCe GlkeÀìlesves osMeemeeþer mJeeleb$³emecej peieCeeje ogmeje ceneHeg©<e Feflenemeele ®egketÀvemeg×e Dee{Ule veener. l³eecegUs®e efJevee³ekeÀ oeceesoj meeJejkeÀj ns vegmeles veeJe veener; lej mJeeleb$³ee®eer ÒesjCee osCeeje - lees lesje De#ejer ef®ejbpeerJeer ceb$e Deens. SkeÀJesU peiee®ee Deble nesF&ue, HeCe ³ee ceb$ee®ee ÒeYeeJe DeeefCe meeceL³e& keÀoeefHener veä nesCeej veener. pegv³ee efHe{eruee ne ceb$e ceenerle Deens. meeJejkeÀj DeveskeÀebvee Heefjef®ele Deensle. HeCe KeN³ee DeLee&ves meeJejkeÀj keÀUues efkeÀleer peCeebvee ³eeyeÎue cee$e MebkeÀe Deens. Deepe®es DeeþJeer les HebOejeJeer F³eÊesHe³e¥le efMekeÀCeejs efJeÐeeLeea cnCepes yeeue DeeefCe le©CeeF& ³eeb®es Kejs ÒeefleefveOeer nesle. l³eebvee meeJejkeÀj efkeÀleHele ceeefnleer Deensle? Je³ee®³ee meeleJ³ee-DeeþJ³ee Je<ee¥Heemetve les Je³ee®³ee 83J³ee Je<ee¥He³e¥le meeJejkeÀjebveer osMee®³ee mJeeleb$³eemeeþer kesÀuesues keÀe³e& FlekesÀ DeHeÀeì Je mHetÀefle&oe³ekeÀ Deens, keÀer l³ee®eer leguevee kesÀJeU í$eHeleer efMeJeepeer cenejepe ³eeb®³eeMeer®e nesT MekeÀles. peneue ¬eÀebeflekeÀejkeÀ, meceepemegOeejkeÀ, uesKekeÀ, cenekeÀJeer, veeìkeÀkeÀej, efnbot mebIeìkeÀ, He$ekeÀej, ÒeYeeJeer JekeÌlee DeMee efkeÀleerlejer YetefcekeÀebceOetve l³eeb®³ee peerJevee®es oMe&ve DeeHeu³eeuee Ie[les. Deepe®³ee efJeÐeeL³ee¥vee cnCepes®e Yeejlee®eer leejCenej Demeuesu³ee Gceuel³ee efHe{eruee l³eeb®³ee peerJevee®es oMe&ve Ie[JeC³ee®ee ne Òe³elve Deens. cegbyeF&Jej Peeuesu³ee onMeleJeeoer nuu³ee®³ee Heeée&YetceerJej lej meeJejkeÀjeb®es peerJeve Lees[smes ceveeleues... Je l³eeb®es keÀe³e& cnCepes yeeue-le©Ceebmeeþer ÒesjCeem$eesle Deens. p³ee Je³eele cegues cevemeeskeÌle KesUleele, yeeie[leele, YejHetj obieecemleer keÀjleele, l³ee Je³eele®e efJevee³ekeÀ oeceesoj meeJejkeÀj cnCepes osMee®³ee mJeeleb$³ee®³ee Feflenemeeleerue SkeÀ meesvesjer l³eeb®³eemeceesj meeJejkeÀjeb®³ee peerJeveeleues keÀener þUkeÀ Hewuet þsJeeJesle, ³ee¢äerves kesÀuesuee neveeJe. ®ekeÀekeÀCeejs les meJe& meesves Demeles®e Demes veener, HeCe meeJejkeÀj cnCepes Demmeue MebYej Òe³elve meJee¥vee DeeJe[sue DeMeer DeHes#ee Deens. ®eefj$e cnìues keÀer pevceeHeemetve DebleeHe³e¥le Ie[uesu³eevebyejer meesves nes³e. l³eeb®es ®eefj$e cnCepes mJeeleb$³emeceje®eer cenvcebieue ieeLee. `mJeleb$e Yeejle Ieìveeb®es ef®e$eCe meueieHeCes keÀjC³ee®eer meJe&meeOeejCe He×le DeeHeu³eekeÀ[s ª{ Deens. HeCe ³eene l³eeb®ee éeeme neslee. l³eeb®es 83 Je<ee¥®es Dee³eg<³e cnCepes ³ee MJeemee®ee®e SkeÀ OeieOeielee Fefleneme HegmlekeÀele meeJejkeÀjeb®³ee Dee³eg<³eeleerue þUkeÀ Ieìvee IesTve l³ee HegÀueJele l³eeletve l³eeb®es ®eefj$eDeens. meebieC³ee®ee JesieUe Òe³elve kesÀuee Deens. l³eeletve mJeeleb$³eJeerj meeJejkeÀj MebYej vebyejer meesves keÀmes DeeHeu³ee Dee³eg<³ee®ee #eCe ved #eCe l³eebveer l³eemeeþer Jes®euee. l³eeb®es yeesueCes, ®eeueCes, JeeieCes Deensle, ns efJeÐeeL³ee¥vee mecepesue DeMeer DeHes#ee Deens.DeeefCe efueefnCes kesÀJeU l³eemeeþer®e nesles. Òel³eskeÀ ke=Àleer l³eemeeþer®e kesÀueer. Fbûepeeb®³ee iegueeceefiejer®³ee - Þeer. Jee. vesuexkeÀjpeesKe[eletve osMe cegkeÌle keÀjCes, cnCepes mJeeleb$³e; SJe{e®e l³eeb®ee mJeeleb$³ee®ee ce³ee&efole JemebkegÀef®ele DeLe& veJnlee. DeeHeuee osMe meJe& #es$eeble FlekeÀe meeceL³e&Meeueer Je yeuemebHeVe JneJee; keÀerl³ee®³eekeÀ[s kegÀCeerner JeekeÀ[îee vepejsves HeenC³eeme OepeeJeCeej veener, ner l³eeb®³ee mJeeleb$³ee®eerJ³eeK³ee nesleer. osMe DeKeb[, SkeÀmebOe DeeefCe yeueMeeueer nesC³eemeeþer Dee³eg<³eYej l³eebveer mebIe<e&kesÀuee. mJeeleb$³eue{e DeveskeÀ peCe ue{ues DeeefCe l³eecegUs®e osMe mJeleb$e Peeuee. HeCe meeJejkeÀjDe#ejMeë mJeeleb$³emecej peieues. OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / www.esahity.com
 6. 6. p³ee Je³eele vegmelee DeY³eeme SkesÀ DeY³eeme HeeuekeÀebvee DeefYeÒesle Demelees, l³ee®e Je³eele ceesþîeebvee De®ebyee Jeeìsue DeMeer keÀeceefiejer efJevee³ekeÀves ueneveHeCeer kesÀueer. keÀLee, keÀefJelee, Fefleneme, efveyebOe Deeoer Jesieȳee efJe<e³eebJej®eer HegmlekesÀ efJevee³ekeÀves Meeues³e Je³eele Jee®eueer. SJe{s®e veJns lej, efveyebOe mHeOexle Heefnuee ¬eÀceebkeÀ HeìkeÀeJeu³eeJej DeO³e#eebveer l³ee®³eeyeÎue kesÀuesueb JekeÌleJ³e l³eeves p³ee ngMeejerves Kees[ve keÀe{ueb, l³eecegUs GHeefmLeleeb®eer $esOee G[eueer. DeveskeÀ Jele&ceeveHe$eb, ceeefmekebÀ t keÀener O³es³eJeeoemeeþer... ³eele efJeHegue uesKeve kesÀueb. meeefnl³eeleueer l³eeb®eer cegMeeefHeÀjer keÀewlegkeÀemHeo nesleer. ³ee meieȳee HeeMJe&YetceerJej `OeieOeieles ³e%ekegÀb [ ë efJe. oe meeJejkeÀj ns HegmlekeÀ JeweMeäîeHetCe& f ÒekeÀeMeve mebmLesle `J³eeme ef¬eÀSMevmed ns veeJe Deelee yeng®eef®e&le Peeueb Deens. Òel³eskeÀ Deens. ieg©peeRveer DeLekeÀ HeefjÞece keÀªve l³eeb®eb peerJeve jsKeeìueb³e, les Deepe®³ee MeeUe-JesUer veJee MeesOe-veJee yeesOe Deved veJ³ee peeefCeJee IesTve®e Deecner Jee®ekeÀebmeceesj peelees. DeLee&le ceneefJeÐeeue³eebleerue Òel³eskeÀ efJeÐeeL³ee¥meeþer DeeoMe&Jeled Demeb®e Deens. DeeHeCe Fefleneme efJemejleFLeu³ee ceeCemee®eer; FLeu³ee ceeleerMeer Demeuesueer IeÆ JeerCe megKeeJeCeejer Deens. cnCetve®e Deece®es ®eeueuees Deenesle, Fefleneme p³eebveer Ie[Jeuee, l³eeb®eb Dee³eg<³e DeeHeCe Deepe ÒesjCee ceevetve ceeie&¬eÀceCekeÀesCelesner GHe¬eÀce, mebkeÀuHe ns Deece®³eeHegjles jenle veenerle. l³ee®ee ueeskeÀevegve³e PeHeeìîeeves kesÀueb Heeefnpes. ³ee HegmlekeÀe®³ee ceeO³eceeletve `ÒeKej jeä^Jeeo peesHeemeuee peeJee, DeMeer DeebleefjkeÀneslees. F®íe Deens. He$ekeÀej Þeer. Jee. vesuexkeÀj efueefKele `OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj nsHegmlekeÀ ³ee Deece®³ee ÒeJeemeeleueb meieȳeele cenÊJee®eb Deved cenÊJeekeÀeb#eer HegmlekeÀ nes³e. DeLee&le leel³eejeJeebJejerue ns HegmlekeÀ Deepe®³ee efHe{eruee, p³ee efHe{erkeÀ[s osMe `GÐee®es YeeJeer`ieg©peer ³ee veeJeeveb Heefjef®ele Demeuesues Þeer. Jee. vesuexkeÀj ³eeb®eb He$ekeÀeefjlesleueb ³eesieoeve yengÞegle veeieefjkeÀ cnCetve Heenlees³e, l³ee Òel³eskeÀemeeþer mHegÀefuuebie ®esleJeCeejb Deens. ceuee mJeleëuee ³eeDeens. l³eeb®eer OeeJeHeU DeeefCe l³eeb®ee ceeCemeeble efcemeUC³ee®ee Glmeen, keÀceeueer®eer efMemle DeeefCe efveefce&leercegUs KetHe Deevebo nesle Deens. DeeHeu³ee meieȳeeb®ee `DeeMeerJee&o Deens®e, l³eecegUs®e nsHejekeÀesìer®ee ÒeeceeefCekeÀHeCee- Demes efJeefJeOe Hewuet Demeuesuee ne keÀueboj ceeP³ee Dee³eg<³eele `ieg©legu³e Oee[me! DeeHeu³ee®e ceeCemeebmeeþer!!Deens. meeJejkeÀj ³eeb®eb ®eefj$e meJe&%eele Deens®e, HeCe lejerner meeJejkeÀjeb®ee peerJeveefJeMes<e veJ³eeveb,veJ³ee Mewueerle ueeskeÀebmeceesj ³eeJee, ner ogo&c³e F®íeMekeÌleer meeJejkeÀj pe³ebleer Je<ee&®³ee - veeruesMe iee³ekeÀJee[(28 ces 2008) efveefceÊeeves ÒeyeU Peeueer. l³eeme meeJejkeÀjefveÿ mebmLeebveer, meeJejkeÀjÒesceeRveer`efnolJee®eer keÀeme Oejle ³ee `meeJejkeÀj-efJe®eej³ee$esle efnefjjerves Yeeie Iesleuee. ceveesyeue Gb®eeJeueb. bgmekeÀejelcekeÀ ¢efäkeÀesve þsJetve melele keÀe³e&jle jeefnu³eeme, ³eMee®eb efMeKej menpe ieeþlee ³esleb.`J³eeme ef¬eÀSMevmed ³ee®e O³es³eJeeìsJeªve ®eeuele Deeueer Deens. meeJejkeÀjebveer peeleerYeso ceeveuee veener. meceepemegOeejkeÀ cnCetve kesÀuesueb keÀe³e& DeueewekeÀkeÀ fDeens. mJeeleb$³eemeeþer-mJeeleb$³eeHetJeea p³eebveer-p³eebveer osMeeuee mJeleëÒeefle meceefHe&le kesÀueb, l³eeleDeeoje®eb mLeeve efJevee³ekeÀ oeceesoj meeJejkeÀj ³eeb®eb nesleb. Yee<eeMeg×er®eer ®eUJeU, pevepeeie=leer,efye´efìMe meece´ep³eeuee keÀ[Jee efJejesOe, efnbot mebIeìve Demes De®eeì keÀe³e& keÀjCeejs meeJejkeÀjyeeueHeCeelener lesJe{s®e yegef×Jeeoer nesles. kegÀmleer, veoerJej Heesne³euee peeCes, JeeUJebìele KesUCes,DeeHemeele oesve ieì Hee[tve ue{eF&®ee KesU KesUCes, peesj-yewþkeÀe keÀe{Ces ³eelener efJevee³ekeÀ meeJejkeÀjDeeIee[erJej neslee.16 OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / 17 www.esahity.com
 7. 7. DeecejCe Òeefle%ee Heeueve veeefMekeÀ efpeu¿eeleerue Yeietj ³ee íesìîeeMee ieeJeer meeJejkeÀjeb®ee pevce 28 ces 1883 jespeer Peeuee. Je³ee®³ee 9J³ee Je<eea DeeF& jeOeeyeeF&, lej Je³ee®³ee 16J³ee Je<eea Je[erue oeceesojHeble ³eeb®es í$e njHeues. DeeF&-Jeef[ueeb®³ee Òesceeuee HeejKes Peeuesu³ee efJevee³ekeÀe®ee meebYeeU l³eeb®es Leesjues yebOet ieCesMe THe&À `yeeyee ³eebveer kesÀuee. yeeueefJevee³ekeÀ l³ee JesUer DeeHeu³ee Iejer Je efce$eceb[Uerle `leel³ee ³ee ìesHeCeveeJeeves DeesUKeues peele. yeeueefJevee³ekeÀeves osMee®³ee mJeeleb$³eemeeþer meMem$e ¬eÀebleer®eer Iesleuesueer Leesj Òeefle%ee cnCepes l³ee®³ee Heg{erue Dee³eg<³eemeeþer keÀueeìCeer osCeejer Ieìvee Demetve efle®eb cenÊJe Devev³emeeOeejCe Deens. l³ee JesUer l³ee®es Je³e nesles DeJeIes 14 Je<ex! DeeHeu³ee Iejeleerue kegÀueosJelee DeäYetpee osJeer®³ee ®ejCeeHeeMeer yemetve `³eeHeg{s ceer ceeP³ee osMee®es mJeeleb$³e Hejle efceUJeC³eemeeþer meMem$e ¬eÀebleer®ee kesÀlet GYeeªve `ceeefjlee ceeefjlee cejslees Pegbpesve DeMeer Òeefle%ee l³eeves Iesleueer. mJeeleb$³emecejele ìekeÀuesues `Heefnues HeeTue Demes l³ee®es JeCe&ve keÀjeJes ueeiesue.18 OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / 19 www.esahity.com
 8. 8. Yeejleele l³ee JesUer Fbûepeeb®es jep³e nesles. Dev³ee³e, o[HeMeener, peguetce-peyejomleer ³eeb®esleeb[Je megª Demeu³eeves JeeleeJejCe ®eebieues®e leeHeuesues nesles. FbûepeebefJe©×®ee Demeblees<e GHeÀeUtveDeeuee neslee. cenejeä^ele 1897®³ee megceejeme Huesie®eer peesjoej meeLe megª nesleer. ner meeLeDeeìeske̳eele DeeCeC³eemeeþer mejkeÀejves ueeskeÀebvee mekeÌleerves DeeHeueer jenleer Iejs mees[C³eeme YeeieHee[ues. ne GHee³e ueeskeÀebvee jesieeHes#ee Ye³ebkeÀj Jeeìuee. mekeÌleer, peguetce Je Del³ee®eej ®eeuetDemeleevee®e Fbûepe mejkeÀejves cenejeCeer eqJnkeÌìesefj³ee jeCeer®ee jep³eejesnCe meceejbYe Yeejleeleceesþîee Leeìeceeìeves meepeje keÀjC³ee®ee efveCe&³e Iesleuee. Huesieves Heeref[le Je Del³ee®eejeves mebleHle Demeuesu³ee ueeskeÀebvee ne efveCe&³e DeHeceeveemHeo,ceeveneveerkeÀejkeÀ Je peKeceebJej ceerþ ®eesUC³ee®ee ÒekeÀej Jeeìuee. ®eeHesÀkeÀj yebOetbveer oesve FbûepeDeefOekeÀeN³eebvee yebogkeÀerves ³ecemeoveeuee HeeþJetve ³ee ke=Àl³ee®ee met[ Iesleuee. GYee osMe ³ee Ieìvesvesneojuee! KeoKeoCeeN³ee Demeblees<ee®³ee GêskeÀe®eer SkeÀ ®egCetkeÀ l³eeletve ueeskeÀebvee efomeueer. Fbûepeeb®³eeneleele lej Dece³ee&o meÊee nesleer. l³eebveer ®eeHesÀkeÀj yebOetbvee HeÀeMeer®eer efMe#ee þesþeJetve HeÀemeeJej®e{Jeues. Fbûepeeb®es Deceeveg<e Del³ee®eej DeeefCe ®eeHesÀkeÀj yebOetb®es Delegueveer³e Meew³e& Je newleelc³e ³eeIeìveeb®es leerJe´ He[meeo yeeueefJevee³ekeÀe®³ee ceveele Gceìues vemeles lej®e veJeue! l³ee®es Meew³e& Jemeenme ³eeb®³eeJej GlmHetÀle& keÀefJelee j®etve l³eeves DeeHeu³ee YeeJeveebvee Jeeì ceeskeÀUer keÀªve efoueer.HeCe kesÀJeU keÀeJ³e keÀªve efJevee³ekeÀ Leebyeuee veener. lej l³eeves meMem$e ¬eÀebleer®eer Iesleuesueer Òeefle%eene l³ee®³ee Dee³eg<³eeuee JesieUs JeUCe osCeejer Ieìvee þjueer. ³ee Ieìves®eer leguevee kesÀJeU í$eHeleer osMemesJes®eer yeeUiegìerefMeJeepeer cenejepeebveer kegÀueosJelee YeJeeveer ceeles®³ee mee#eerves Iesleuesu³ee mJeeleb$³ee®³ee Òeefle%esMeer®enesT MekesÀue. efJevee³ekeÀeves osMee®³ee mJeeleb$³eemeeþer meMem$e ¬eÀebleer®eer Òeefle%ee Je³ee®³ee 14J³ee Je<eea Iesleueer Kejer, HeCe l³ee®es cetU DeeF&-Jeef[ueeb®³ee DeeoMee&le Je l³eeb®³eekeÀ[tve keÀUle-vekeÀUle nesCeeN³ee Òeefle%ee IesCes meesHes Deens, HeCe l³eevegmeej Jeeietve leer Òeefle%ee Dee®ejCeele DeeCeCes cenekeÀce&keÀþerCe. mebmkeÀejeceO³es o[uesues nesles ns efometve ³esF&ue. efJevee³ekeÀe®es yeeueceve l³eeletve Ie[le nesles. Je[erueÒeefle%ee cees[C³eemeeþer veJns lej leer Òel³e#e Dee®ejCeele DeeCeC³eemeeþer Demeles ns oeKeJetve osCeeje oeceesojHebleebvee Fbûepeer, cejeþer keÀeJ³ee®eer DeeJe[ nesleer. les mJeleë keÀefJeleener keÀjerle Demele. je$eerSkeÀeseCemeeJ³ee-efJemeeJ³ee MelekeÀeleerue Heefnuee efJeÐeeLeea cnCetve meeJejkeÀjeb®es veeJe Feflenemeele Depejecej f pesJeCeeveblej DeeHeu³ee cegueebvee jecee³eCe, ceneYeejleeleerue keÀLee, jeceefJepe³e, nefjefJepe³e, JeecevePeeues Demes cnCeeJes ueeiesue. 14 Je<es& Je³ee®³ee cegueeves Dee³eg<³eYej Òeefle%es®es Heeueve keÀªve efle®ee Hebef[le, nescej ³eeb®eer keÀeJ³es Jee®etve oeKeJeerle Demele. efMeJeepeer, jeCeeÒeleeHe DeeefCe HesMeJ³eeb®³eeDeLe& MeyoMeë Keje keÀªve oeKeJeuee. peiee®³ee Feflenemeele Demes ogmejs GoenjCe Dee{Ule yeKejer Je Heje¬eÀcee®es HeesJee[s ³eeb®eer ceeefnleer osle Demele.veener. Òeefle%es®es Heeueve keÀªve l³eemeeþer ue{Ceejs oesve®e JeerjHeg©<e peieeuee þeTkeÀ Deensle.Heefnues efMeJeí$eHeleer. lej ogmejs meeJejkeÀj. `mJeeleb$³eJeerj ner efye©oeJeueer l³eeb®³eeceeies DeYesÐeHeCes Iejele Oece&ûebLeeb®es HeþCe Je Jee®eve vesnceer megª Demes. efJevee³ekeÀe®eer kegÀMeeûe yeg×er DeeefCe mebmkeÀejerDeeHeesDeeHe ueeieles leer l³eecegUs®e. ceve ns meJe& Deelcemeele keÀª ueeieues. efJeefJeOe mlees$es, $eÝ®ee, HeesJee[s, keÀefJelee l³eeves MeyoJe´le kesÀu³ee. Fefleneme efve cenekeÀeJ³es ³eeb®³eeHeemetve l³eeuee efJeMes<e mHetÀleea efceUle Demes. Iejeleerue efJe<CegMeem$eer ef®eHeUtCekeÀjeb®³ee efveyebOeceeues®es Je efìUkeÀeb®³ee kesÀmejer®es pegves DebkeÀ Jee®eC³ee®eer l³eeuee iees[er ueeieueer. ieeJeele ³esCeejer Jele&ceeveHe$es lees Jee®et ueeieuee Je Flejebvee Jee®etve oeKeJet ueeieuee.20 OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / 21 www.esahity.com
 9. 9. HegmlekesÀ Je Je=ÊeHe$es Jee®eC³ee®es l³eeuee FlekesÀ Jes[ ueeieues nesles, keÀer les lees DeLeHeemetve FefleHe³e¥lemebHetCe& Jee®etve keÀe{erle Demes. l³ee®eer yeg×er DeueewefkeÀkeÀ Je ÒeefleYee DeJeCe&veer³e nesleer, lej l³ee®eerlevce³elee Je SkeÀeûelee ueeskeÀefJeue#eCe nesleer. ueneveHeCeer®e l³eeuee keÀefJelee keÀjC³ee®ee íbo ueeieuee. HegC³eeleerue veeceebefkeÀle Je=ÊeHe$eeletve efJevee³ekeÀ®³ee keÀefJelee Òeefme× nesT ueeieu³ee. l³ee JesUerl³ee®es Je³e pescelesce one Je<ee¥®es nesles. `Þeerceble meJeeF& ceeOeJejeJeeb®ee jbie ne HeÀìkeÀe (GHeosMeHejkeÀeJ³eÒekeÀej) efJevee³ekeÀeves Je³ee®³ee 11J³ee Je<eea j®euee. Je³ee®³ee 15J³ee Je<eea j®euesuee mJeosMeer®eeHeÀìkeÀe HegC³ee®³ee `peieodenles®íg Jele&ceeveHe$eele íeHetve Deeuee. ceeO³eefcekeÀ efMe#eCeekeÀefjlee efJevee³ekeÀ fveeefMekeÀuee iesuee. lesLes l³ee®³ee Jee®evee®³ee cetU®³ee DeeJe[eruee DeefOekeÀ JeeJe efceUeuee. veeieefjkeÀmeeJe&peefvekeÀ Jee®eveeue³eeleerue peJeUpeJeU meJe& cejeþer HegmlekesÀ l³eeves Jee®etve keÀe{ueer. Jee®euesu³eeHegmlekeÀeb®ee meejebMe `meJe&meejmebûen veeJee®³ee Jenerle lees efuenerle Demes. DeMee DeveskeÀ Je¿eel³ee®³eeHeeMeer peceu³ee. 14 Je<ee¥®³ee efJevee³ekeÀe®ee `efnot mebmke=Àleer®ee ieewjJe ne uesKe `veeefMekeÀ JewYeJe ³ee Jele&ceeveHe$eeves bDeûeuesKee®³ee Keeueer íeHeuee. 1898 meeueer ueeskeÀceev³e efìUkeÀ keÀejeie=neletve megìues. l³eeÒemebieerJe³ee®³ee 15J³ee Je<eea efJevee³ekeÀeves j®euesueer `ÞeerefìUkeÀ-Dee³e&Yet Yesì ner keÀefJelee HegC³ee®³ee cegbieer G[eueer DeekeÀeMeer`peieodefnles®íg Jele&ceeveHe$eeves Òeefme× kesÀueer. l³ee®es mJeeleb$³eÒesce ueneveHeCeer j®euesu³eekeÀefJeleebceOetvener mHeä efomeles. keÀLee, keÀefJelee, Fefleneme, efveyebOe Deeoer meieȳee efJe<e³eeb®eer HegmlekesÀueneveHeCeer®e l³eeves Jee®etve keÀe{ueer. l³ee®³ee yeg×eruee keÀesCeleener efJe<e³e keÀþerCe Jeeìle vemes. Òeefle%esves efJevee³ekeÀe®³ee Ëo³eele ÒepJeefuele Peeuesueer mJeeleb$³ee®eer p³eesle OeieOeiet ueeieueer nesleer.l³ee®³ee ceveeuee keÀesCeleerner HegmlekesÀ ©#e Jeeìle vemele. yeeueJe³eele®e efJevee³ekeÀves Jee®eve, uesKeve, keÀeJ³e, efveyebOe, HeesJee[s DeeefCe JekeÌle=lJe ³eeleerue l³ee®³ee vewHegC³eeletve leer ÒekeÀì nesle nesleer. DeveskeÀkeÀeJ³e DeeefCe JekeÌle=lJekeÀuesleerue vewHegC³e efceUJeues nesles. le©Ceeb®³ee Ëo³eeleerue osMeYekeÌleer®ee Debieej leer ®esleJeerle nesleer. yeeueJe³eeleerue l³ee®³ee efJeue#eCe FbûepeebMeer ue{C³eemeeþer peeie=leer Je mHegÀjCe efvecee&Ce keÀjC³eekeÀefjlee ³ee keÀues®ee GHe³eesie vewHegC³ee®eer Òe®eerleer osCeejs DeveskeÀ Òemebie Deensle. les meebieeJes lesJe{s Lees[s®e. keÀeJ³e, HeesJee[s, efveyebOeefveefJe&JeeoHeCes Peeuee. HeCe l³ee®eyejesyej DeeHeCe meJe& #es$eeble Heejbiele Peeues Heeefnpes, ner l³ee®eer DeeefCe JekeÌle=lJe ³eeb®³ee mHeOee¥ceOetve Heefnuee ¬eÀceebkeÀ efceUJeCes ns lej efvel³ee®es®e Peeues nesles. Heeþeblej,ceveer<ee nesleer. MeejerefjkeÀ¢äîee keÀcekegÀJele jenlee keÀecee ve³es, ³eemeeþer met³e&vecemkeÀej Je Flej efJe<e³eeMeer SkeÀªHelee, DeJeeblej Jee®eve, GÊece mcejCeMekeÌleer, leke&ÀMeg× ceeb[Ceer, DebleëkeÀjCee®eeJ³ee³eece ³ee®eerner l³eeves keÀeme Oejueer. kegÀmleer, veoerJej Heesne³euee peeCes, JeeUJebìele KesUCes, þeJe IesCeejs Meyo, yeesueC³ee®ee Jesie DeeefCe DeeJesMe l³ee®³ee ³ee meJe& ieesäeRJej ueeskeÀ uegyOe nesle.DeeHemeele oesve ieì Hee[tve ue{eF&®ee KesU KesUCes, peesj-yewþkeÀe ³eeceO³esner ceve ueeJetve efJevee³ekeÀ keÀesJeȳee Je³eeleerue l³ee®³ee ³ee DeHeÀeì keÀle=&lJeeves Yeues Yeues efmleefcele nesle Demele. `KejesKej nsjceceeCe nesF. yeeUe®es Hee³e HeeUC³eele efomeleele l³eeÒeceeCes GHepele ngMeejer Je yege×ceÊes®³ee l³ee®³ee & f HeeCeer keÀener efvejeUs®e Deens DeMeer l³eeb®eer OeejCee nesF&. ³ee `efvejeȳee HeeC³ee®eer efkeÀleerlejerlespeeves meJe&peCe efJeMes<eleë Je[erueOeejer ceb[Uer LekeÌkeÀ nesle Demele. HeCe pes keÀceer Deens l³ee ieesäer GoenjCes Deensle. l³eeleerue®e ns SkeÀ þUkeÀ GoenjCe.Òe³elveHetJe&keÀ l³eeves efceUJeu³ee DeeefCe mJeleëuee Ie[Jeues. Deecner `efyeIe[uees legcner efye `Ie[evee meeJejkeÀjebveer ceesþsHeCeer `JekeÌlee oMemenm$es<eg ner K³eeleer efceUJeueer. l³ee®eer yeerpes l³eevesne mebosMe, l³eeves l³eeletve mJeeleb$³emecejemeeþer ueeskeÀebvee efouee. yeeueJe³eele kesÀuesu³ee Glke=Àä Yee<eCeebceO³es o[ueer Deensle, Demes cnCeeJes ueeiesue. keÀpe&le peJeU®³ee oefnJeueer ieeJeele Peeuesu³ee JekeÌle=lJe mHeOexceO³es efJevee³ekeÀ Heefnuee Deeuee. l³ee JesUer l³ee®es Je³e nesles DeJeIes 14 Je<ee¥®es. DeO³e#eebveer mHeOex®ee efveCe&³e peenerj keÀjlee®e ìeȳeeb®ee keÀ[keÀ[eì Peeuee.22 OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / 23 www.esahity.com
 10. 10. HeCe ye#eerme efJelejCeeHetJeer& Yee<eCe keÀjlesJesUer DeO³e#eebveer MebkeÀe J³ekeÌle kesÀueer. les cnCeeues, `kegÀceejmeeJejkeÀj®es Je³e Deens kesÀJeU 14 Je<ee¥®es. FlekeÀe ueneve cegueiee Fleke̳ee ÒeYeeJeer Yee<esle, FlekeÀemegboj efveyebOe mJeleë efuentve Yee<eCe keÀª MekesÀue, Demes ceuee Jeeìle veener. lejerHeCe l³eeves Yee<eCecee$e íeve kesÀues. ceie efveyebOe ceesþîee ceeCemeeves keÀe efuentve efouesuee Demesvee! cnCetve Heefnues ye#eermel³eeuee®e. SJe{îee ueneve Je³eele Demes megboj Yee<eCe keÀjCes ns KejesKej®e keÀewlegkeÀemHeo Deens. DeO³e#eeb®es les efJe®eej SskeÀlee®e efJevee³ekeÀ lee[dkeÀve Gþtve GYee jentve cnCeeuee,`DeO³e#ecenejepe, DeeHeueer mecepetle meeHeÀ ®egkeÀer®eer Deens. efveyebOe ceer mJeleë®e DeeHeu³ee ceveevesefueefnuesuee Deens Deved lees efueefnleevee ceuee Deece®³ee efyeNne[er DeveskeÀebveer Heeefnues Deens.J³eJemLeeHekeÀebveener ceer ns oneoe meebefieleues nesles. lejermeg×e lees efveyebOe ceePee vemeeJee, Demee legcnerDeejesHe keÀjlee. Deved ³eeuee HegjeJee keÀe³e lej cnCes ceePes ueneve Je³e. HeCe ueneve Je³e ns®e pejkeÀejCe Demesue lej %eeveséejebveer yeeueJe³eele®e `%eeveséejer efueefnueer, ns HeCe meeHeÀ Keesìs®e cnCeeJesueeiesue. `iegCeeb®eer Hetpee nesles. iegCeJeeveeuee efuebie Jee Je³e ne Yeso keÀOeerner Dee[ ³esle veener, neDeLe& meebieCeejs `iegCee HetpeemLeeveb iegefCe<eg ve®e efue*dieb ve ®e Je³eb ns Je®eve DeeHeu³eeuee þeTkeÀDemeCeej®e. efJevee³ekeÀ®ee ne GlmHetÀle& Je efyevelees[ ³egekeÌleJeeo SskeÀlee®e GHeefmLeleebveer ìeȳeeb®ee q mJeeleb$³ee®ee HegpeejerDeYetleHetJe& keÀ[keÀ[eì kesÀuee. DeO³e#eebvee cee$e lees DeeHeuee DeHeceeve Jeeìuee Deved jeieejeieeves lesleeMesjs Pee[t ueeieues. HeCe Flej ceb[Uerbveer DeO³e#eebvee mecepeeJeues. l³eeveblej ye#eerme efJelejCemeceejbYe Heej He[uee. ce@efì^keÀ®eer Hejer#ee GÊeerCe& Peeu³eeJej Heg{erue efMe#eCeemeeþer meeJejkeÀjebveer HegC³eele HeÀi³e&gmeve keÀe@uespeceO³es ÒeJesMe Iesleuee. veeefMekeÀ ³esLes efce$ecesUe DeeefCe DeefYeveJe Yeejle ³ee mebIeìveeb®³ee mHeOex®³ee keÀe³e&Jeenebveer l³ee efoJeMeer je$eer DeeHeu³ee Iejer pesJee³euee yeesueeJetve efJevee³ekeÀe®es kesÀuesues ceeO³eceeletve megª kesÀuesues mJeeleb$³epeeie=leer®es keÀece l³eebveer HegC³eelener megª kesÀues nesles. ³ee®e keÀeUelekeÀewlegkeÀ Deved efouesueer Yesì meeJejkeÀjeb®³ee ¢äerves Deveceesue cnCeeJeer ueeiesue. efMe. ce. HejebpeHes Fbûepe mejkeÀejves yebieeue®es efJeYeepeve kesÀues. ³ee efJeYeepeveeuee Yeejleer³e peveles®ee efJejesOe neslee.³eebveer megª kesÀuesues `keÀeU ns pJeueble meeHleeefnkeÀ l³eeuee Je<e&Yej Yesì efceUeues. GÊece Yee<eCeeyeÎue meYee, efveoMe&ves, cees®ee& ³ee ceeiee&ves efve<esOe J³ekeÌle kesÀuee peele neslee.SkeÀ meeHleeefnkeÀ Je<e&Yej Yesì efceUJeCeeje Heefnuee efJeÐeeLeea cnCetve ³ee Ieìvesuee cenÊJe Deens®e.HeCe ne `keÀeU Jee®etve®e keÀeueeleerle keÀeUeuee DeeefCe keÀeȳeekeÀefYeVe keÀeUesKeeuee ìkeÌkeÀj osC³ee®es uee@[& keÀPe&ve®³ee o[HeMeenercegUs osMeeleues JeeleeJejCe leeHeues nesles. DeMee JesUer meeJejkeÀjebveermeeceL³e& efJevee³ekeÀ®³ee ceveele efvecee&Ce Peeues. l³ee¢äerves ner Yesì Deveceesue þjueer. keÀenerlejer þesme ke=Àleer keÀjC³ee®es ceveesceve þjJeues. efJeosMeer keÀeHe[ cnCepes kesÀJeU keÀeHe[ vemetve les DeeHeu³ee iegueeceefiejer®es ef®evn Demeu³eeves l³ee keÀHe[îeeb®eer nesUer keÀjeJeer, cnCepes l³ee®³ee pJeeueebceOetve ¬eÀebleer®eer efþCeieer He[sue. MebYej J³eeK³eeveebveer nesCeej veener, Demes ns keÀece efJeosMeer keÀeHe[e®³ee nesUerves nesFue, Demes l³eebvee Jeeìues. l³eebveer DeeHeu³ee menkeÀeN³eebvee ner ieesä mecepeeJetve & meebefieleueer. efJevee³ekeÀ meeJejkeÀj ³eeb®³ee vesle=lJeeKeeueer keÀener le©Ceebveer ³eemeboYee&le ueeskeÀceev³e efìUkeÀeb®eer Yesì IesTve l³eeb®³eeHeg{s DeeHeueer ³eespevee ceeb[ueer. l³eeb®³eekeÀ[tve Heeefþyee Je ceeie&oMe&ve b efceUeu³eecegUs le©CeebceO³es Glmeen meb®eejuee. `nesUer keÀje³e®eer Demesue lej oesve-leerve keÀHe[îeeb®eer ve keÀjlee ceesþîee ÒeceeCeele keÀje. ueeskeÀebvee lees HeesjKesU Jeeìlee keÀecee ve³es ³ee®eer keÀeUpeer I³ee,24 OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / 25 www.esahity.com
 11. 11. Demee meuuee ueeskeÀceev³eebveer efouee. efìUkeÀeb®ee DeeMeerJee&o efceUeu³eeJej le©Ceebveer leneveYetkeÀefJemeªve keÀece kesÀues. MenjYej efnb[tve ceesþîee ÒeceeCeeJej efJeosMeer keÀHe[s ieesUe kesÀues DeeefCel³eeb®eer ceesþer nesUer kesÀueer. Yej mceMeeveele HesìJeC³eele Deeuesu³ee pebieer nesUer®³ee JesUer ueeskeÀGlmHetÀle&HeCes ieesUe Peeues nesles. HeCe l³ee JesU®eer meJee&le cenÊJee®eer ieesä cnCepes ueeskeÀceev³eefìUkeÀ Je keÀeUkeÀlex efMe. ce. HejebpeHes ³eeb®eer l³eeuee ueeYeuesueer GHeefmLeleer. oesIeebveerner mHetÀefle&oe³ekeÀYee<eCes keÀªve le©Ceeb®³ee ³ee ke=Àleeruee ceveeHeemetve Heeefþbyee efouee. efJeMes<e cnCepes efJevee³ekeÀves ³eeJesUer kesÀuesues Yee<eCe ueeskeÀebvee KetHe®e DeeJe[ues. efJevee³ekeÀ®³ee DeceesIe JekeÌle=lJeeves les De#ejMeëceb$ecegiOe Peeues nesles. HegCes, veeefMekeÀ Deeoer efþkeÀeCeer Hesìuesu³ee ueneve-ceesþîee nesȳeebcegUsFbûepeebeJe<e³eer Demeuesuee Demeblees<e ÒekeÀ<ee&ves ÒekeÀì Peeuee. Fbûepeebvee ³ee osMeeletve ueJekeÀj nekeÀueues fHeeefnpes, ner ¬eÀebleer®eer efþCeieer ³ee nesȳeeb®³ee pJeeuesletve l³eeb®³ee DebleëkeÀjCeele®e efvecee&Ce Peeueer. HeÀi³eg&meve keÀe@uespe®³ee Jemeefleie=nele Demeleevee Dee³e& Yeespeveeue³eele les Yeespeveemeeþer peeleDemele. lesLes ³esCeeN³ee meJe& efJeÐeeL³ee¥vee SkeÀ$e keÀªve l³eebveer oj Meg¬eÀJeejer í$eHeleer efMeJeje³eeb®eerDeejleer cnCeC³eeme meg©Jeele kesÀueer nesleer. leer Deejleer osKeerue l³eebveer®e j®eueer nesleer. efmebnie[®eeHeesJee[e DeeefCe yeepeer ÒeYet osMeHeeb[s ³eeb®ee HeesJee[e osKeerue meeJejkeÀjebveer keÀe@uespeceO³es Demeleevee®ej®euee. ³ee®e keÀeUele MeskeÀ[es uesKe efueefnues. npeejes HegmlekesÀ Jee®eueer. `DeefYeveJe Yeejle ³eeiegHle ¬eÀebelekeÀejer mebmLes®es l³eeb®es keÀe³e& ®eeuet®e nesles. 1903 meeueer keÀe@uespeceO³es efMekeÀle Demeleevee fl³eebveer efueefnuesues `pe³eesmlegles ns mJeleb$eles®es mlees$e cnCepes l³eeb®³ee DeueewefkeÀkeÀ Je YeJ³eesoeÊeÒeefleYes®ee DeveesKee ®ecelkeÀej cnCeeJee ueeiesue. mJeeleb$³e ne l³eeb®ee éeeme neslee. les®e l³eeb®³ee Ëo³ee®es ieeCes nesles ³ee®eer Òe®eerleer ³ee mlees$ee®³ee Me$et®³ee iegnsle efmebne®ee íeJeej®evesletve ³esles. Heg{s Dee³eg<³eYej mJeeleb$³eemeeþer l³eebveer pes meJe¥keÀ<e keÀece kesÀues l³ee®es meej ³ee osMee®³ee mJeeleb$³eemeeþer iegHleHeCes Je GIe[HeCes neue®eeueer megª Demeleevee®e meeJejkeÀjeb®esmlees$eeceOetve J³ekeÌle Peeuesues Deens. mJeeleb$³eÒeeHleermeeþer Je l³ee®³ee j#eCeemeeþer®e l³eebveer DeeHeues DeY³eemeeJej®es ue#e Deefpeyeele efJe®eefuele Peeues veJnles. 21 ef[meWyej 1905uee les yeer.S.®eerDee³eg<³e Jes®eues. meeJejkeÀj ns veeJe G®®eejlee®e `mJeeleb$³eJeerj ner efye©oeJeueer ®eìkeÀve [esȳeebmeceesj Hejer#ee GÊeerCe& Peeues. JeefkeÀueer®³ee Heefnu³ee Hejer#esle ³eMe efceUJetve l³eeb®ee ogmeN³ee Je<ee&®ee DeY³eemeGYeer jenles leer l³eecegUs®e! cegyeF&le megª neslee. l³ee®e JesUer ueb[veefmLele Meecepeer ke=À<CeJecee& ³eebveer Jele&ceeveHe$eele efouesues SkeÀ b efveJesove l³eeb®³ee Jee®eveele Deeues. ÒeKej osMeYekeÌle Demeuesu³ee Meecepeer ke=À<CeJecee& ³eebveer lesLes `Fbef[³ee neTme veeJee®es keWÀê mLeeHeve kesÀues nesles. ns keWÀê DeefOekeÀ yeueJeeve keÀjC³eemeeþer l³eebvee yegef×ceeve, osMeYekeÌle le©Ce nJes nesles. les efceUJeC³eemeeþer l³eebveer Jele&ceeveHe$eele efveJesove osTve efMe<³eJe=ʳee Ieesef<ele kesÀu³ee nesl³ee. ueeskeÀceev³e efìUkeÀebveer l³eemeeþer l³eebvee efMeHeÀejme He$e efoues nesles. ye@efjmìj nesC³eemeeþer cnCetve efMe<³eJe=Êeer IesTve meeJejkeÀj 3 peguew 1906uee ueb[veuee Heesnes®eues. l³ee JesUer l³eeb®es Je³e nesles DeJeIes 23 Je<ex!26 OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / 27 www.esahity.com
 12. 12. l³eeb®ee ®eej Je<ee¥®ee ueb[ve®ee cegkeÌkeÀece cnCepes mJeeleb$³eemeeþer kesÀuesu³ee ¬eÀebelekeÀe³ee&®ee jescen<e&keÀ fDeeefCe ÒesjCeeoe³eer Fefleneme Deens. l³eebvee ye@ejmìj lej Jne³e®es nesles®e, HeCe Fbiueb[uee peeC³ee®ee fl³eeb®ee DeblemLe nslet mJeeleb$³eemeeþer Me$et®³ee efMeefyejele peeTve cegmeb[er ceejCes ne neslee. l³eeb®eene nslet efveKeeuemeHeCes meHeÀue Peeuee, Demes®e cnCeeJes ueeiesue. Fbiueb[ceOeerue ®eej Je<ee¥®³ee cegkeÌkeÀeceele efJeefJeOe HeeleUerJej l³eebveer FlekesÀ efJeue#eCe keÀe³e& kesÀueskeÀer l³eeuee lees[®e veener. 9 petve 1906uee Fbiueb[uee peeC³eemeeþer l³eebveer `HeefMe&³ee penepeeJejHee³e þsJeuee. penepeele®e jcesMe®ebê oÊe DeeefCe njveeceefmebie ³ee oesIeebMeer DeesUKe keÀªve IesleueerDeeefCe l³eebvee osMeYekeÌleer®eer oer#ee efoueer. JeeoefJeJeeo, ®e®ee&, Yee<eCes ³eebceOetve Yeejleer³e le©Ceeb®³ee ceveele ¬eÀebleer®eer mHegÀefuuebie ®esleJeC³ee®esl³eeb®es keÀece megª nesles®e. HeCe Mem$eem$es peceJeCes, yee@cye yeveJeC³ee®es ÒeefMe#eCe, iegHle He$ekesÀkeÀe{Ces, uesKe efueefnCes, lesLes Ie[CeeN³ee Ieìveeb®eer yeeleceerHe$es Je=ÊeHe$eebkeÀ[s HeeþJeCes, Yeejleeletve³esCeeN³ee le©CeebMeer mebHeke&À meeOetve l³eebvee DeeHeu³ee keÀe³ee&le Dees{Ces DeMee DeveskeÀ keÀeceeble l³eeb®eelesLes Heg{ekeÀej neslee. DeveskeÀ le©Ceeb®³ee ceveele ¬eÀebleer®ee ceb$e HegbÀkeÀu³eecegUs ueb[ve MenjelemJeeleb$³ee®ee efJe®eej keÀjCeejer ceb[Uer SkeÀ$e ³esT ueeieueer. l³eeb®³ee meecetenkeÀ Òe³elveeletve MeskeÀ[es fÒeefMeef#ele le©Ce le³eej Peeues. Fbûepeebveer 1857®³ee mJeeleb$³ee®³ee GþeJeeuee, `efMeHee³eeb®es yeb[ keÀe{ues, Demee Keesìe Fefleneme ÒemLeeefHele keÀjC³ee®ee Òe³elve l³ee JesUer DeveskeÀ Fbûepe uesKekeÀDemes mebyeesOeues nesles. l³eeleerue Heg{ejer mJeeLeea Je uegìeª nesles, ns yeb[ Fbûepeebveer ueerue³ee cees[tve keÀjerle nesles. 10 ces 1907uee 1857®³ee ¬eÀebefle³eg×e®³ee GþeJee®ee DeY³eeme keÀªve `1857®es mJeeleb$³emecej ne ûebLe meekeÀejuee. pegv³ee keÀeieoHe$eeb®ee DeY³eeme keÀªve Fbûepe uesKekeÀeb®es meJe& cegÎs l³eebveer l³eele Kees[tve keÀe{ues nesles. meeJejkeÀjeb®ee ne ûebLe FlekeÀe mHetÀefle&oe³ekeÀ Peeuee, keÀer ¬eÀebelekeÀejkeÀeb®eer leer HeefJe$e `YeieJeodieerlee þjueer. cejeþerle efueefnuesuee ne peneue ûebLe efnomLeeveele f bg kegÀCeerner íeHeC³eeme le³eej vemeu³eeves l³ee®es Fbûepeerle Yee<eeblej keÀjC³eele Deeues. Fbiueb[ceO³es lees íeHeuee peeCes DeMeke̳e®e nesles. yeN³ee®e Òe³elveebveblej DeKesj lees ne@ueb[ceO³es íeHeuee iesuee. ³ee ûebLeeceOeerue lespemJeer efJe®eej ueeskeÀebHe³e¥le peeCes Fbûepeebvee HejJe[Ceejs veJnles. ûebLe ÒekeÀeefMele nesC³eeHetJeea®e l³eebveer lees peHle kesÀuee. ÒekeÀeMeveeHetJeea®e peHleer®ee JejJebìe efHeÀjJeuee peeCeeje ûebLe cnCetve l³ee®es ceesue Deveceesue cnCeeJes ueeiesue. 1857®³ee mJeeleb$³e³eg×e®ee megJeCe& ceneslmeJe ueb[veceO³es meepeje keÀjC³eeceO³esner meeJejkeÀjeb®ee efmebne®ee Jeeìe neslee. ³ee meceejbYeele meeJejkeÀjebveer J³ekeÌle kesÀuesu³ee lespemJeer efJe®eejebveer GHeefmLeleeb®eer ceves De#ejMeë YeejeJetve iesueer. l³eeb®³ee DebieeJej jesceeb®e GYes jeefnues. 1857®³ee HetJe&le³eejerceO³es l³ee keÀeUer SkeÀe ieeJeentve ogmeN³ee ieeJeeuee `®eHeel³ee HeeþJeu³ee peele.28 OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / 29 www.esahity.com
 13. 13. Òel³e#e YeejleeceO³esner ¬eÀebeflekeÀejer Ieìveeb®es He[meeo Gceìle nesles®e. 18-19 Je<ee¥®³ee Kegoerjece yeesmeves efpeune ce@efpemì^s쮳ee DebieeJej yee@cye HesÀkeÀuee neslee. ³ee ÒekeÀjCeele efHeÀletj Peeuesu³ee vejsvê ieesmJeeceer ³eeuee þej keÀjC³eele Deeues nesles. l³eecegUs ¬eÀebleer®ee JeCeJee yebieeueYej Hesìuee neslee. 21 ef[meWyej 1909 jespeer Deveble keÀevnsjs ³ee le©Ceeves veeefMekeÀ ³esLes pe@keÌmeve®ee ieesȳee Ieeuetve JeOe kesÀuee. cenejeä^, yebieeue, Hebpeeye, efyenej Deeoer DeveskeÀ Òeebleeble Fbûepe mejkeÀej®³ee efJejesOeele keÀìe®³ee Ieìvee Ie[u³ee nesl³ee. veeefMekeÀ®³ee keÀìele meeJejkeÀjeb®es DeveskeÀ yeeueefce$e HekeÀ[ues iesues nesles. Je[erueyebOet ieCesMe meeJejkeÀj ³eebvee pevceþsHes®eer efMe#ee Peeueer nesleer. ueneve YeeT veeje³eCe meeJejkeÀj ³eeueener mejkeÀejves HekeÀ[ues nesles. ³ee meJe& ¬eÀebeflekeÀe³ee&®³ee cegUeMeer efJevee³ekeÀ meeJejkeÀj Deensle, DeMee iegHle yeelec³ee FbûepeebkeÀ[s Demeu³ee®es l³eebveer l³eeb®³eeYeesJeleer HeÀeme DeeJeUC³ee®³ee neue®eeueer megª kesÀu³ee nesl³ee. YejHetj keÀece, MeejerejkeÀ cesnvele, yeewe×keÀ ngMeejer DeeefCe leMeele®e efþkeÀefþkeÀeCeebnve keÀeveeJej f f t ³esCeeN³ee efJeHejerle yeelec³ee ³eecegUs meeJejkeÀj KetHe Deepeejer He[ues. l³eebvee v³etceesefve³ee Peeuee. keÀceeueer®ee DeMekeÌleHeCee Deeuee. l³ee JesUer Jesume ceOeerue (ûesì efye´ìveceOeerue Jesume ns efþkeÀeCe vemetve lees SkeÀ HejieCee, efJeYeeie Deens. Fbiueb[, Jesume, Dee³eue¥[, mkeÀe@ìueb[) [e@. cegLeg veeJee®es ceêemeer efnbot ©iCeeue³e ®eeueJeerle nesles. l³eebveer DeeHeu³ee ©iCeeue³eele meeJejkeÀjebvee DeeCetve efJeveecetu³e Deew<eOeHeeCeer Je GHe®eej keÀªve l³eeb®eer meJe& ÒekeÀej®eer keÀeUpeer Iesleueer. Lees[smes yejs Jeeìu³eeveblej efce$eebveer efJeÞeebleermeeþer l³eebvee ÖeÀevmeceO³es DeeCeues. ³ee efJeÞeebleer keÀeUeleerue l³eeb®ee efJeMes<e ne keÀer ieg©cegKeer efueHeer efMeketÀve DeeefCe ûebLemeensyee®es DeO³e³eve keÀªve l³eebveer efMeKeeb®ee `DeVeeuee mceªve Iesleuesueer MeHeLe ³ee¢äerves l³ee JesUer `®eHeel³eebvee KetHe cenÊJe ÒeeHle Fefleneme efueefnuee. lesLetve les Fbiueb[uee Hejle Deeu³eeJej Fbûepe mejkeÀej®³ee Heesefuemeebveer l³eebveePeeues nesles. megJeCe& ceneslmeJe meceejbYee®³ee DeKesjerme ®eHeel³eeb®ee Òemeeo Jeeìtve l³ee Ieìves®eer DeìkeÀ kesÀueer DeeefCe efnbogmLeeveele jepeêesne®ee iegvne kesÀu³ee®ee l³eeb®³eeJej DeejesHe þsJetve lesLesmce=leer peeieJeC³eele Deeueer. Keìuee ®eeueJeC³eemeeþer l³eeb®eer efnbogmLeeveele jJeeveieer kesÀueer. efmebne®³ee íeJ³eeveb Me$et®³ee iegnsle efMeªve peer keÀeceefiejer kesÀueer l³eeuee Feflenemeele lees[ veener. ueb[veceO³es ceoveueeue efOebûee ³ee ¬eÀebelekeÀejer le©Ceeves keÀPe&ve Jee³eueer®eer efHemlegueeletve ieesȳee fIeeuetve kesÀuesueer nl³ee ner SkeÀ KeUyeUpevekeÀ Ieìvee cnCeeJeer ueeiesue. l³ee JesUer ³egjesHeele Fbûepeeb®esmeece´ep³e nesles. Fbiueb[®³ee jepeOeeveerle SkeÀe Yeejleer³e le©Ceeves SkeÀe Fbûepeer DeefOekeÀeN³eeuee³ecemeoveeuee HeeþJeues, ne ceesþe®e Heje¬eÀce neslee. ³ee Ieìvesves Fbûepeeb®es meece´ep³e ®eebieues®e neojues.ceoveueeue efOebûee ³eeb®³ee ³ee Heje¬eÀceer ke=Àl³ee®³ee ceeies meeJejkeÀjeb®ee ceWot neslee. Fbûepeeb®es iegueeceyeveuesu³ee ueb[veceOeerue Yeejleer³eebveer ceoveueeue®ee efve<esOe keÀjC³eemeeþer meYee yeesueeJeueer. HeCemeeJejkeÀjebveer l³ee meYesme GHeefmLele jentve efve<esOee®³ee þjeJeeuee keÀ[e[tve efJejesOe kesÀuee. l³eecegUsefve<esOee®ee þjeJe mebcele ve neslee®e meYee GOeUueer iesueer.30 OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / 31 www.esahity.com
 14. 14. ~~ pe³eesmlegçles Þeercenvcebieues ~~ pe³eesmlegles Þeercenvcebieues~ efMeJeemHeos MegYeos mJeleb$eles YeieJeefle~ lJeecenb ³eMees³egleeb Jebos~~Oe=~~ jeä^e®es ®ewlev³e cetle& letb, veerefle mebHeoeb®eer mJeleb$eles YeieJeefle~ Þeerceleer je%eer let l³eeb®eer HejJeMeles®³ee veYeeble letb®eer DeekeÀeMeer nesMeer mJeleb$eles YeieJeefle~ ®eeboCeer ®ece®ece ueKeueKeMeer~~ ieeueeJej®³ee kegÀmegceer eEkeÀJee kegÀmegceeb®³ee ieeueer mJeleb$eles YeieJeefle~ let®e peer efJeuemelemes ueeueer letb met³ee&®es lespe GoefOe®es ieebYeer³e&efn letb®eer mJeleb$eles YeieJeefle~ Dev³eLee ûenCe ve<ì leW®eer~~ cees#e cegeqkeÌle ner legPeer®e ©HeW leguee®e Jesoebleer mJeleb$eles YeieJeleer~ ³eesefiepeve Hejye´ïe Jeoleer pes pes GÊece GoeÊe GVele cenvceOegj leW leW mJeleb$eles YeieJeefle~ meJe& leJe men®eejer nesles~~ ef$eKeb[ele ieepeuesueer mecegêG[er ns DeOece jkeÌle jbefpeles~ megpeve-Hegefpeles~ Þeer mJeleb$eles legpemeeeEþ cejCe leW peveve legpeefJeCe peveve les cejCe Me$et®³ee iegnle efMeªve l³ee®³ee Gjele Oe[keÀer YejJeC³ee®es efyevelees[ keÀece kesÀu³eeJej efnomLeeveele s bg legpe mekeÀue ®eje®ej MejCe Hejlele Demeleevee Me$et®³ee neleeJej legjer osTve efvemeìC³eemeeþer meeJejkeÀjebveer ceesej³ee yeesìerletve f YejleYetceeruee ¢{eEueievee keÀeEOe osefMeue Jejos DeLeebie mecegêele ceejuesueer G[er cnCepes SsefleneefmekeÀ meenmee®eer SkeÀ DeveesKeer Ieìvee cnCeeJeer mJeleb$eles YeieJeefle~ lJeecenb ³eMees³egleeb Jebos~~ ueeiesue. ner mecegêG[er ef$eKeb[ele ieepeueer. ceneHeje¬eÀceer Jeerj nvegceeveeveblej mecegêG[er IesCeeje efnceeue³ee®³ee efncemeewOee®ee ueesYe MebkeÀjeuee SkeÀcesJe Jeerj cnCepes mJeeleb$³eJeerj efJevee³ekeÀ oeceesoj meeJejkeÀj. ef¬eÀ[e lesLes keÀjC³ee®ee keÀeb leguee Jeerì Deeuee nes³e Deejmee DeHmejmeebvee mejmes keÀjC³eeuee 1 peguew 1910 jespeer meeJejkeÀj ceesefj³ee yeesìerle yemeues. HeCe l³eeb®³ee ceveele cee$e Fbûepeebvee megOeeOeJeue peevnJeerðeesle lees keÀeb ies lJeeb l³eefpeuee~~ `cees© keÀjC³ee®es efJe®eej®e¬eÀ®e megª nesles. yeesìer®es efvejer#eCe keÀªve efle®³ee `Heesì& nesueceOetve mJeleb$eles~ ¿ee megJeCe&Yetceerle keÀceleer keÀe³e leguee Hemeej nesC³ee®ee l³eebveer cevee®ee efve½e³e kesÀuee. yeesì ceemexefueme yebojele ³eb$eeceO³es Peeuesu³ee keÀesefnvetj®es Heg<He jespe Ies leepeW JesCeeruee efyeIee[ecegUs Leebyeueer nesleer. ner®e efvemeìC³ee®eer veeceer mebOeer Deens, Demee efJe®eej keÀªve l³eebveer ner mekeÀue-Þeer-meb³eglee Deece®eer ceelee Yeejleer Demeleeb DeeHeuee yesle vekeÌkeÀer kesÀuee. je$ebefoJeme ®eesJeerme leeme [esȳeeble lesue Ieeuetve Heneje osCeejs oesve keÀeb legJeeb {keÀuegve efoOeueer Fbûepe HenejskeÀjer l³eeb®³eeJej ue#e þsJetve nesles. HeCe meeJejkeÀjebveer l³eeb®³ee neleeJej legjer efou³ee. HetJeea®eer cecelee mejueer, Hejke̳eeb®eer oemeer Peeueer SkeÀe®es veeJe nesles Heeke&Àj. meeJejkeÀjebveer l³eeuee pesLeu³ee lesLes `Heeke&À kesÀues Demes cnCelee ³esF&ue. peerJe leUceUs, keÀeb letb l³eefpeues GÊej ¿ee®eW os lej ogmeN³ee®es veeJe nesles Hee@Jej. l³eeuee meeJejkeÀjebveer DeeHeueer `Hee@Jej oeKeJeueer. mJeleb$eles YeieJeefle lJeecenb ³eMees³egleeb Jebos~~32 OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / 33 www.esahity.com
 15. 15. meeJejkeÀjebveer ceemexefueme yebojele mecegêele G[er ceejueer lees efoJeme neslee 8 peguew 1910 ne. Meew®eketÀHeele efMejlee®e meeJejkeÀjebveer l³ee®es oej IeÆ ueeJetve Iesleues DeeefCe DeeHeuee DebieeJej®eeDebiejKee keÀe®es®³ee ojJeepeeJej De[keÀJeuee. l³eecegUs Deeleueer neue®eeue yeensj®³ee HenejskeÀN³eebveeefomeCes yebo keÀjerle, Kej®eìC³ee®eer, DeesjKe[îeeb®eer Je ®eece[er meesueJeìC³ee®eer lecee ve yeeUieleel³eeletve les Hemeej nesC³eele ³eMemJeer Peeues. SkeÀe efMeHee³ee®³ee ner ieesä ue#eele Deeu³eeJej ojJeepeelees[C³ee®ee Òe³elve keÀjC³eele Deeuee. HeCe Deeletve keÀ[er ueeJeuesueer Demeu³eeves lees Òe³elve DemeHeÀuePeeuee. yeesìerJej lewveele Demeuesu³ee Jeefjÿ Heesueerme DeefOekeÀeN³eeb®³ee [esȳeeble OetU HesÀketÀve mecegêeleHeesnC³ee®es l³eeb®es keÀece SJnevee megª Peeues nesles. meJe& Debie meesueJeìtve efveIeeues nessles. l³eeJejmecegêe®es Keejs HeeCeer He[le Demeu³eeves Jesovee Deme¿e nesle nesl³ee. HeCe meeJejkeÀjebveer leMeenerefmLeleerle Heesnle ÖeÀevme®ee efkeÀveeje ieeþuee. pegueceer Fbûepe mejkeÀej®e veJns, lej mee#eele ce=l³etoKeerue smeeJejkeÀjeb®es ns DeYetleHetJe& Oee[me Heentve efkebÀef®ele keÀeU ®e¬eÀeJeuee Demesue! ogmeN³ee jeä^e®³ee nÎerle iesu³eeJej Fbûepeeb®es Heesueerme DeeHeu³eeuee HekeÀ[t MekeÀCeej veenerle,ne keÀe³eÐee®ee efMejmlee meeJejkeÀjebvee ceenerle neslee. HeCe Fbûepe efMeHee³eeb®³ee ueeue®eeruee yeUerHe[tve ÖeÀevme®³ee Heeseuemeebveer l³eebvee Fbûepe Heeseuemeeb®³ee mJeeOeerve kesÀues. ceesej³ee yeesìerleerue Heesueerme f f f keÀeȳee HeeC³eele o[uesueer YeefJe<³eJeeCeerDeefOekeÀeN³eebveer keÀ[skeÀesì yeboesyemleele l³eebvee IesTve peeleevee l³eeb®ee íU megª kesÀuee. efMeJ³ee,ef®e[®eer[, ceejneCe Demee íU nesle Demeuesu³ee DeJemLeslener meeJejkeÀj HetCe& YeeveeJej nesles.l³eebveer vejefmebne®es ªHe OeejCe kesÀues DeeefCe oj[eJeCeer®³ee mJejele DeefOekeÀeN³eebvee FMeeje efouee. efnomLeeveele ³eslee®e cegyeF& ³esLes efJeMes<e v³ee³eeue³e efvecee&Ce keÀªve meeJejkeÀjebJej Fbûepe mejkeÀejves bg b Keìuee ®eeueJeuee. ÖeÀevme®³ee efkeÀveeN³eeJej l³eebvee DeìkeÀ Peeuesueer Demeu³eecegUs efnbogmLeeveele `ue#eele þsJee. Deecner Iejeyeensj He[uees lesLes cegUer leUneleeJej Meerj IesTve. Deecner Keìuee ®eeueJelee ³esCeej veener, Demee Dee#esHe meeJejkeÀjeb®³ee JeefkeÀueebveer Iesleuee. les Deeblejjeä^e³e ryee@cyeieesȳeebMeer KesUCeejs ueeskeÀ. Deecneuee ce=l³et®es efkebÀef®elener Ye³e veener. legcne meieȳeebMeer efve³eceeb®³ee efJe©× Demetve ÖeÀevme®³ee meeJe&YeewcelJeeuee yeeOee DeeCeCeejs Deens. ner njkeÀle HesÀìeUtvekeÀoeef®ele ceuee ue{lee ³esCeej veener. HeCe JesU Deeu³eeme SkeÀe®ee lejer ceg[oe Hee[u³eeefMeJee³e Keìuee megª keÀjC³eele Deeuee. veeefMekeÀ keÀìe®³ee ogmeN³ee Keìu³ee®es keÀecekeÀepener megª nesles®e.jenCeej veener. lesJne legcner meebYeeUe. ne KeCeKeCeerle FMeeje SskeÀlee®e íU yebo Peeuee. oesvner Keìu³eeb®es efvekeÀeue ueeietve meeJejkeÀjebvee oesve pevceþsHes®eer cnCepes 50 Je<ex keÀeȳeemeeJejkeÀjeb®³ee ³ee SsefleneefmekeÀ mecegêG[eruee 8 peguew 2010 ceO³es MebYej Je<ex HetCe& nesle Deensle. HeeC³ee®eer efMe#ee þesþeJeC³eele Deeueer. `keÀeUsHeeCeer ne Meyo G®®eejlee®e ueeskeÀ l³eeJesUer Òe®eb[ Ieeyejle Demele. HeCe meeJejkeÀjebvee oesve pevceþsHes®³ee efMe#ee nesTvener ne Jeerj [ieceieuee veener. ner efMe#ee YeesieC³eemeeþer l³eebvee Deboceeveuee HeeþJeC³eele ³esCeej nesles. Deboceeveuee HeeþJeC³eeHetJeea l³eebvee [eWiejer®³ee keÀejeie=nele þsJeC³eele Deeues nesles. lesLes Yesìerme Deeuesu³ee mJele뮳ee Helveeruee meeKeUob[ele ye× Demeuesu³ee meeJejkeÀjebveer meebefieleuesu³ee mebmeeje®³ee ceneve leÊJe%eeveeletve l³eeb®³ee OeerjesoeÊe Je=Êeer®eer Òe®eerleer ³esles.34 OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / 35 www.esahity.com
 16. 16. `kesÀJeU ceguee-cegueeR®eer JeerCe Jee{JeCes DeeefCe ®eej keÀeìke̳ee peceJetve Iejìer yeebOeCes ³eeuee®epej mebmeej cnCee³e®es lej Demeuee mebmeej keÀeJeUs-ef®eceC³eemeg×e keÀjleele. HeCe mebmeeje®ee ³eentveYeJ³elej DeLe& I³ee³e®ee Demesue lej Heg{s npeejes ueeskeÀeb®³ee Iejeletve meesv³ee®ee Oetj efveIeeJee cnCetvemJeleë®eer ®etU-yeesUkeÀer HeÀes[ve ìekeÀCes, ³ee®es veeJe mebmeej DeMee Depejecej Meyoele meeJejkeÀjebveer tmebmeeje®es leÊJe%eeve ÒekeÀì kesÀues nesles. Deboceeve®³ee keÀeUkeÀesþ[erle vesC³eeHetJeea meeJejkeÀjebvee þeC³ee®³ee leg©ieele keÀener efoJeme þsJeC³eele bDeeues nesles. lesLetve Heg{s l³eeb®eer Deboceeveuee jJeeveieer keÀjC³eele Deeueer. þeC³ee®³ee leg©bieele ye×kesÀu³eeJej lesLeerue DeefOekeÀejer kegÀeqlmeleHeCes cnCeeuee, `Dejs osJee! 50 Je<ee¥®eer efMe#ee! ...HeCeo³eeUt efye´efìMe mejkeÀej 50 Je<ee¥veer vekeÌkeÀer mees[sue! efKepeJeC³eemeeþer keÀe{uesues ns GodieejSsketÀvener meeJejkeÀj Deieoer Meeble DeeefCe efmLejef®eÊe nesles. efJeue#eCe DeeJesMeele HeCe HetCe&DeelceefJeéeemeeves l³eebveer efouesu³ee Òel³egÊeje®eer cee$e SsefleneefmekeÀ cnCetve veeWo Peeuesueer Deens.`efye´efìMe mejkeÀej lejer FLes 50 Je<ex efìkeÀCeej Deens keÀe? Demee cece&Yesoer meJeeue meeJejkeÀjebveerl³ee efye´efìMe DeefOekeÀeN³eeuee kesÀuee neslee. meeJejkeÀjeb®ee ne KeCeKeCeerle meJeeue vegmelee meJeeueveJnlee. meeJejkeÀjeb®eer leer YeefJe<³eJeeCeer De®etkeÀ þjueer. 15 Dee@iemì 1947 jespeer osMe mJeleb$ePeeuee. Heg{®³ee 36 Je<ee¥le®e efye´eìMeebvee efnomLeeveeletve DeeHeuee ieeMee ieg[eUeJee ueeieuee. jepekeÀer³e f bg bkeÀejCeemeeþer oesve pevceþsHeeR®eer cnCepes 50 Je<ex meÞece keÀejeJeemee®eer efMe#ee megveeJeC³eele Deeuesuee Deboceeve veJns; leerLe&#es$eSkeÀcesJe osMeYekeÌle, DeMeer meeJejkeÀjeb®eer Feflenemeele veeWo Peeuesueer Deens. HeCe `50 Je<ex efye´efìMemejkeÀej ³ee osMeele efìkeÀCeej veener, DeMeer YeefJe<³eJeeCeer DeelceefJeéeemeeves G®®eejCeeje SkeÀcesJeêäe cnCetvener ³ee Godieejebvee efJeMes<e cenÊJe Deens. meeJejkeÀjebvee `YeefJe<³eMeem$e efkeÀleHele meeJejkeÀjeb®³ee Dee³eg<³eele Deboceeve HeJee&uee DemeeOeejCe cenÊJe Deens. ®esVeF&®³ee HetJexuee DeeefCeceenerle nesles, ³eeyeÎue DeveskeÀ peCe DeveefYe%e Deensle. HeCe les `YeefJe<³e Ie[JeCeejs nesles, ³eeyeÎue keÀesuekeÀel³ee®³ee oef#eCesuee 700 cewueeJejerue SkeÀe yesì mecetneuee Deboceeve ns veeJe Deens. uenjercee$e kegÀCee®esner ogcele nesCeej veener. `keÀeUs HeeCeer ner efMe#ee Demesue; HeCe leer meeJejkeÀjeb®eer nJeeceeve, efpekeÀ[selekeÀ[s DejC³e, ef®eKeue Je IeeCeer®es meece´ep³e, ce®íj DeeefCe peUJee®ee G®íeo fDe®etkeÀ YeefJe<³eJeeCeer osKeerue Deens. l³ee¢äerves meeJejkeÀj cnCepes efvejeUs®e HeeCeer nesles, Demes ³eemeeþer Deboceeve Òeefme×. Fbûepeeb®³ee jepeJeìerle pevceþsHes®es kewÀoer cegÎece ³ee yesìeJej HeeþJeuescnCeeJes ueeiesue. peele. Kegveer, ojes[sKeesj Je [eketÀ ³eeb®ee l³eele meceeJesMe Demes. kegÀCeer nJeeceeve ve ceeveJeu³eecegUs lesLes ceªve peele. HeCe DeveskeÀ peCeebvee íUe®³ee ³ece³eelevee menve ve Peeu³eecegUs l³eebvee ÒeeCe mees[eJes ueeies. 4 peguew 1911 jespeer meeJejkeÀj Deboceeve®³ee keÀeUkeÀesþ[erle yebefomle Peeues DeeefCe 21 peevesJeejer 1921 jespeer l³eebvee ³ee ³eceveiejerletve yeensj keÀe{C³eele Deeues. one Je<ee¥®ee l³eeb®ee ne keÀejeJeeme cnCepes Deceeveg<e íU, Òe®eb[ keÀä, OeerjesoeÊe Je=Êeer DeeefCe ÒesjkeÀ keÀe³e& ³eeb®ee jescen<e&keÀ Fefleneme Deens. keÀeȳee HeeC³ee®³ee efMe#esle l³eebvee De#ejMeë ³ece³eeleveebvee leeW[ ÐeeJes ueeieues. keÀeL³ee kegÀìtve nele jkeÌleyebyeeU Peeues. lesueIeeC³eeuee pegbHeu³eeves DeveskeÀ JesUe les cete®í&le Peeues. mekeÀeUer 6 les mee³ebkeÀeUer 4 ³ee JesUele meueie meele efoJeme l³eebvee nelekeÀ[er®eer q36 OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / 37 www.esahity.com
 17. 17. efMe#ee YeesieeJeer ueeieueer. Debie þCekeÀCeejs, Mejerj LekeÀCeejs keÀece keÀjleevee l³eebveer ³ece³eeleveemenve kesÀu³ee. HeCe ³ee HeefjefmLeleerlener meeJejkeÀj efncele njues veenerle. Jeeìîeeuee ³esCeejer Òel³eskeÀ befMe#ee Je keÀece ner FäeHeÊeer mecepetve l³ee®ee l³eebveer DeeHeues F&eHmele meeO³e keÀjC³eekeÀefjlee GHe³eesie qkeÀªve Iesleuee. ogä yeejer®ee Deceeveg<e íU, Jee®ee³euee keÀener veener, yeesuee³euee ceeCetme veener, lesueIeeC³ee®eskeÀece DeeefCe ©#e pesJeCe ³ee meJe& ieesäer Fleke̳ee Ye³ebkeÀj nesl³ee keÀer, yebÐeebvee Jes[ ueeiee³e®eer HeeUer³esF&. FbogYet<eCe veeJee®³ee yebÐeeves DeKesj ³ee pee®eeuee kebÀìeUtve Deelcenl³ee kesÀueer. meeJejkeÀjebveerOew³e& Ke®et ueeieuesu³ee DeveskeÀ yebÐeebvee Oeerj osC³ee®eer Je Gceso Jee{JeC³ee®eer keÀeceefiejer yepeeJeueer.`Ieeyeª vekeÀe. SkeÀ efoJeme Demee GieJesue, keÀer ³ee®e keÀejeie=nele legce®es HegleUs GYeejues peeleerueDeeefCe Deboceeve ns Yeejleer³e ³ee$eskeÀªb®es cenvcebbieue leerLe&#es$e nesF&ue, DeMee DeeéeemekeÀ Meyoeblel³eebveer DeveskeÀebvee Oeerj efouee. GunemekeÀj oÊe veeJee®ee yeboer Jes[e Peeuee. FboYet<eCeves Deelcenl³ee kesÀueer. ³ee ieesäer®eer yeejer gpesJne LeÆe G[Jet ueeieuee lesJne meeJejkeÀjebveer l³eeuee ®eebieues®e PeeHeues. `meO³ee®eer efmLeleerueJekeÀj ve yeoueu³eeme, jepeyebÐeebvee mebHe HegkeÀejeJee ueeiesue. ue#eele þsJee. ³ee Yee<esle l³eebveer yeejeruee þCekeÀeJeues. jepeyebÐeeb®eer mebIeìvee l³eebveer yeebOeueer. Deboceeveele l³eebveer Meg×erkeÀe³e&ner kesÀues. kegÀCeer cegmeueceeve LeeUeruee efMeJeuee keÀer efnbot yeeìuee iesuee, DeMeer mecepetle Demeu³eeves DeveskeÀ peCe cegmeueceeve yeveues nesles. meeJejkeÀjebveer l³eebvee Hegvne efnbot Oecee&le Iesleues DeeefCe DeMee YeekeÀ[keÀLeebJej efJeéeeme ve þsJeC³ee®es DeeJeenve kesÀues. Deboceeve®³ee keÀeȳeekegÀÆ HeefjefmLeleerlener meeJejkeÀjeb®es ceve mepe&veMeerueles®ee O³eeme IesC³eeFlekesÀ leepes Je ìJeìJeerle nesles. `keÀceuee DeeefCe `ieesceeblekeÀ ner l³eeb®eer keÀeJ³es ³ee yeboerMeeUsle®e pevceeuee Deeueer. vee keÀeieo, vee Heseqvmeue DeMee JesUer keÀesþ[er®³ee efYebleer®ee l³eebveer keÀeieo yeveJeuee. lej efJeìeb®es legkeÀ[s Heseqvmeue yeveueer. MueeskeÀ j®eCes DeeefCe les Heeþ keÀjCes ne l³eeb®ee nele®ee ceU neslee. cetleeaopeerleer, cenemeeiej ³eebmeejKeer oerIe&keÀeJ³es DeeefCe ®eeboesyee ®eeboesyee Yeeieueeme keÀe, peieVeeLee®ee g jLeeslmeJe, DeekeÀeb#ee ³eebmeejKeer efkeÀleerlejer mHegÀì keÀeJ³es l³eebveer Deboceeve®³ee Yeer<eCe JeeleeJejCeele ÒemeJeueer.38 OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / 39 www.esahity.com
 18. 18. Deboceeve®ee leg©bie ne Fbûepe mejkeÀej®³ee ¬eÀew³ee&®eer Deceeveg<e Je keÀeUerkegÀÆ keÀneCeer Deens,³eeyeÎue mebosn veener. HeCe Deboceeve HeJe& cnCepes mJeeleb$³ee®es keÀCe&Oeej Demeuesu³ee meeJejkeÀjeb®eerDeueewekeÀkeÀ yege×ceÊee, ÒeefleYee DeeefCe menveMeerueles®ee DeeoMe& Je ÒesjkeÀ Feflenemener Deens. Deboceeve f fns Deepe Yeejleer³eeb®es cenvcebieue leerLe&#es$e Peeues Deens. Deboceeve®eer DeeHeu³ee ceveeleueer ÒeefleceekeÀeȳee HeeC³ee®³ee efMe#es®³ee HeueerkeÀ[s peeT osle veJnleer. l³eeuee meeJejkeÀjebcegUs íso efceUeueeDeens. 29 ef[meWyej 1943 jespeer megYee<e®ebê yeesme Deboceeveuee iesues nesles. YeejleeJej FbûepeermeÊee Demeleeveener megYee<eyeeyetbveer lesLes Yeejleer³e OJepe HeÀ[keÀeJeuee, Demes Fefleneme meebielees. Deboceeve®ee Heefjmej 8249 ®eewjme ceerìj #es$eHeÀUe®ee Deens. kesÀJeU leerve efpeuns DeeefCeleerve ueeKe ueeskeÀmebK³ee. ®eejner yeepetbveer mecegê. peJeUHeeme 6500 efkeÀ.ceer. ueebyeer®eer mecegêmeercee. Deepetyeepetuee yesìb®e yesì. l³eelener keÀener yesìebJej yeesìeJej ceespeC³eeFlekeÀer ceveg<³eJemleer.GJe&efjle efkeÀleerlejer yesìb pebieueebveer J³eeHeuesueer Demetve SketÀCe 92 ìkeÌkesÀ Yeeie pebieueeves J³eeHeuesueeDeens. Je<e&Yejele YejHetj HeeTme lesLes keÀesmeUle Demelees. Deboceeve, mesu³eguej pesue, Heesì& yuesDejner He³e&ìve keWÀês yeveueer Deensle. Òeieleer®³ee ³ee ÒeJeemeele Yeejleer³e mJeeleb$³ee®es cece& Deepener keÀe³eceDeens Je Heg{sner jenCeej Deens, l³ee®es Þes³e meJe&mJeer mJeeleb$³eJeerj meeJejkeÀjeb®es Deens. DemHe=M³eeb®ee keÀ[Jee kewÀJeejer Deboceeve®³ee DebOeejkeÀesþ[erletve 1921 meeueer ceeskeÀUe éeeme IesC³eemeeþer yeensj He[uesues mJeeleb$³eJeerj meeJejkeÀj YeejleeceO³es Heg{s leerve Je<ex kewÀosle®e nesles. yebieeueceOeu³ee DeefueHetj Je keÀvee&ìkeÀceOeu³ee efJepeeHetj leg©iee®eer nJee ®eeKeu³eeveblej l³eebvee jlveeefiejer®³ee leg©ieele þsJeC³eele b b Deeues. DeKesj 6 peevesJeejer 1924 jespeer Fbûepe mejkeÀejves l³eebvee mLeeveye× kesÀues. HeCe jlveeefiejer mees[tve ve peeC³ee®ee DeeosMe l³eeb®³eeJej yepeeJeC³eele Deeuee. peJeUpeJeU 13 Je<ex jlveeefiejerle mLeeveye× Demeleeveener meeJejkeÀj SkeÀ #eCener mJemLe yemeues veenerle. DemHe=M³elee ne efnbot meceepeeuee ueeieuesuee DeveskeÀ Je<ee¥®ee MeeHe otj keÀjC³ee®ee ÒeeceeefCekeÀ DeeefCe efveYeea[ Òe³elve l³eebveer kesÀuee. DeepekeÀeue jepekeÀejCeemeeþer DemHe=M³elesyeÎue yeesueues peeles. HeCe meeJejkeÀjebvee `efnbot meeje SkeÀ keÀje³e®ee neslee. l³eemeeþer DemHe=M³elesuee cetþceeleer osC³eekeÀefjlee l³eebveer YeieerjLe Òe³elve kesÀues. 1925 Heemetve ieCesMeeslmeJe DemHe=M³eles®es G®®eeìve keÀjC³eemeeþer ®eUJeU GYeeªve efvejefvejeUs Òe³eesie kesÀues. Je=ÊeHe$eeble, meeHleeefnkeÀeble Je ceeefmekeÀeble DemHe=M³eles®³ee efJe©× kesÀJeU uesKeve keÀªve Òeefme×er efceUJeCes ne l³eeb®ee jepekeÀejCeer GÎsMe veJnlee. DeveskeÀ meeceeefpekeÀ GHe¬eÀce jeyeJetve l³eeceO³es keÀefLele DemHe=M³eebvee l³eebveer ceevee®es mLeeve efoues. cenejJee[îeele peeTve Yepeves keÀjCes, J³eeK³eeves osCes, MeeUebceOetve mHe=M³eemHe=M³e40 OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / OeieOeieles ³e%ekegbÀ[ ë efJe. oe. meeJejkeÀj / 41 www.esahity.com

×