O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
nÖùºÉ−ªÉÉ +É´ÉÞkÉÒSÉÒ |ɺiÉÉ´ÉxÉÉ.             ±ÉäJÉEò - ¨É.¨É. ¤Éɳý¶ÉɺjÉÒ ½þ®únùɺÉ, ºÉÉʽþiªÉÉSÉɪÉÇ, xÉÉM...
¨½þ]õ±Éå +ɽäþ :-      ´ÉhÉÉǨÉÉVÉÓ UôjÉSÉɨɮú * º´ÉMÉÇ VɪÉÉÆSÉä +OɽþÉ®ú * ¨ÉÆjÉÊ´ÉtäSÉä ¨Éɽäþ®ú * ¥ÉÉÀhÉ VÉä **...
VÉMÉnÖùrùÉ®úÉlÉÇ {É®ú¨Éä·É®ú* +jÉÒSªÉÉ PÉ®úÓ vÉ®úÒ +´ÉiÉÉ®ú* iªÉÉSªÉÉ SÉÊ®úiÉÉSÉÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú* ´ÉÌhɱÉɺÉÖnù®ú {ÉÖ®úÉhÉÓ** i...
EòiÉÉÇ vÉiÉÉÇ ºÉƽþiÉÉÇ * Ê´É·ÉÉSÉÉ VÉÉä iÉÉ®úÒ +ÉiÉÉÇ * VÉÉä º¨É®úhÉå nÖù&JÉ´ÉÉiÉÉÇ * xÉÖ®ú´ÉÒ ¦ÉiÉÉÇ iÉÉä+¨ÉÖSÉÉ ** iÉÉä...
OÉÆlÉÉSÉå |ÉÊiÉ{ÉÉt      ºÉMÉÖhÉ ´É ºÉÉEòÉ®ú {É®ú¨Éä·É®úÉSÉÒ ¦ÉÊHò ½åþ ªÉÉ OÉÆlÉÉSÉå |ÉÊiÉ{ÉÉt +ɽäþ. IÉäjÉIÉäjÉYÉÊ´...
ʴɹɪɴÉɺÉxÉÉ ®úɺɦÉÒ, VÉ漃 ¶ÉÖEòÉ +½þÒ®úÉºÉ ¦ÉÒ, iɺÉÒ xÉ <iÉ®úÉºÉ ¦ÉÒ +ºÉå VÉå ¨½þ]õ±Éå +ɽäþ iÉå          ...
iÉä¹ÉɨɽÆþ ºÉ¨ÉÖrùiÉÉÇ ¨ÉÞiªÉÖºÉƺÉÉ®úºÉÉMÉ®úÉiÉ * ¦É´ÉÉ欃 xÉ ÊSÉ®úÉi{ÉÉlÉÇ ¨ÉªªÉÉ´ÉäʶÉiÉSÉäiɺÉɨÉ **     VÉä ºÉ...
VÉÉäb÷±ªÉÉ´É®ú {ɶÉÖ{ÉIªÉÉÆSÉɺÉÖrùÉÆ VÉ®ú =rùÉ®ú ½þÉiÉÉä iÉ®ú SÉÉÆMɱªÉÉ Ê´É¶ÉÖrùVÉÒ´ÉÉSÉÉ =rùÉ®ú ½þÉ<±É ½åþ EòÉªÉ    ...
MÉÉä¹]õÓSÉå +κiÉi´É iªÉÉÆSªÉÉ |ÉiªÉªÉɱÉÉ ªÉähÉå +¶ÉCªÉ +ºÉiÉå, ½þÒ MÉÉä¹]õ ªÉÉ +ÉIÉä{ÉEòÉÆxÉÉʽþ ¨ÉÉxªÉ +ºÉiÉä.{ÉhÉ |ÉÉS...
Ê´ÉYÉÉxɨɽþÌ¹É +É{ɱªÉÉ Plant autographs and their revelations ªÉÉ OÉÆlÉÉSªÉÉ |ɺiÉÉ´ÉxÉåiɨ½þhÉiÉÉiÉ, In this vision of ...
<Ç·É®úÉκiÉi´É´ÉÉnùɺÉÉ®úJªÉÉ |ɶxÉɱÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ ¦É®ú´ÉƶÉÉ´É®ú ¤ÉMÉ±É näùiÉ xÉɽþÓiÉ. +ÉVÉSªÉÉ Ê´ÉYÉÉxɨɽþ¹ÉÔiÉ+É<Çxº]õ...
¸ÉÒnùÊIÉhÉɨÉÚÌiÉ ¨ÉÆÊnù®ú,    ¤Éɳý¶ÉɺjÉÒ ½þ®únùɺɺÉ.7, ¨É½þɱÉ, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú     Ênù. 18.9.62         ...
** ¸ÉÒ¨Éi{É®ú¨É½ÆþºÉ {ÉÊ®úµÉÉVÉEòÉSÉɪÉÇ ¸ÉÒ´ÉɺÉÖnäù´ÉÉxÉÆnùºÉ®úº´ÉiÉÒº´ÉÉʨÉEÞòiÉ**                   ...
Ê´ÉYÉÉxÉ* +ɪÉÖªÉnÚÆùSÉå =rù®úhÉ* ½åþÊSÉ ´ÉhÉÇxÉ ¨ÉÖJªÉi´Éä** 11** VÉ®úÒ {ÉÉʽþVÉä ¨ÉÖÊHò* iÉ®úÒ             ...
¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆ** 25** ªÉºªÉ º¨ÉÞiªÉÉ SÉ xÉɨÉÉäCiªÉÉ* ½äþ iÉÉä º¨ÉÞÊiÉ xÉ ½þÉä ʨÉlªÉÉ* iÉ{ÉÉäªÉYÉEò¨ÉÇ VÉåxªÉÚxÉ iªÉÉ* {ÉÚhÉÇ...
+xÉɪÉɺÉå** 38** ´ÉXÉÉÆEÖò¶Év´ÉVÉÉÆÊEòiÉ* ¦ÉMÉ´Éi{Énù {ÉsÊSÉÎx½þiÉ* iªÉɱÉÉ ºÉä´ÉÒ VÉÉä ºÉÆiÉ* iÉÉä½þÉäªÉ ¨ÉÖHò ÊxɶSɪÉå...
{ÉÉä]õÉSÉÒ ËSÉiÉÉ* iÉèºÉÒ ªÉÉäMÉIÉä¨ÉÉSÉÒ ËSÉiÉÉ* xÉ `äö´ÉÉ´ÉÒ ºÉ´ÉÇlÉÉ* iÉä PÉä ¨ÉÉlÉÉÆ {É®ú¨Éä·É®ú** 53**+ºÉå +ºÉä ½åþ n...
¥ÉÀºÉƨÉiÉ1 +ÊjÉ@ñʹÉ** 66** ºÉÉäb÷Ò iÉÒxÉÒ näù½þÉÆSÉÉ +ʦɨÉÉxÉ* iÉÒxÉÒ +´ÉºlÉÉ ºÉÉäbÚ÷xÉ* iÉÒxÉÒMÉÖhÉÉÆ =±ÉÆbÚ÷xÉ* ºÉÉlÉ...
¨É®úiÉÒ* iÉÒ¶ÉÓ ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉÉäxÉÒ =nùªÉÉ|ÉiÉÒ* ºÉÚªÉÉÇ +ÉhÉÒ +xɺÉÚªÉÉ** 80** ¨ÉÉÆb÷´ªÉ¶ÉÉ{Éå ¥ÉÉÀhÉ*ºÉ½þºÉÉ {ÉɴɱÉÉ ¨É®úhÉ*...
93** vÉÖÆb÷iÉÉÆ ½åþ ÊjɦÉÖ´ÉxÉ* xÉ Ê¨É³äý nÖùVÉå ºÉÉv´ÉÒ®úixÉ* xÉ EòÊ®úiÉÉÆ iÉ{É&|ɪÉixÉ* =kÉ¨É ºÉÉvÉxɺÉÆ{ÉÉÊnù±Éå** 94**...
iªÉÉSÉÒ ¨ÉiÉÒ* ºÉiªÉvÉÞiÉÒ Eäò´É³ý iÉÉä** 107** ¨ÉMÉ MÉÖ¯û ¨½þhÉä ´É®ú PÉä +ÉiÉÉÆ* ʶɹªÉ ¨½þhÉä ºÉÉÆMÉÉnùkÉSÉÊ®úiÉÉ* iÉäh...
+vªÉÉªÉ 2 ®úÉ      ¸ÉÒnùkɺɨÉlÉÇ** Eò®úÉäxÉÒ ºÉɹ]õÉÆMÉ xɨÉxÉ* nùÒ{ÉEò Eò®úÒiɺÉä |ɶxÉ* MÉÖ¯ûVÉÒ ¨ÉÉZÉå ¨ÉxÉ*ºÉ¨ÉÉ...
{ÉÚ´ÉÉǦªÉɺÉå ʴɺ¨É®úhÉ* xÉ ZÉɱÉå VÉÉhÉ ¨ÉVÉ iÉÉiÉÉ** 15** VɺÉÉ ÊxÉVÉåiÉ Ê´ÉtÉ Ê´ÉºÉ®äú* VÉÉMÉÉ ½þÉäiÉÉƺɴÉÇ º¨É®äú* ...
´É䶪ÉɺÉnùxÉÓ* ¦ÉÉäMÉ ¦ÉÉäÊMÉiÉÉÆ |ÉÊiÉÊnùxÉÓ* EÖò¹`åö ´ªÉÉ{ÉÚxÉ jɺiÉ ZÉɱÉÉ** 28** ¤ÉÒ¦ÉiºÉ°ü{É näùJÉÉäxÉ*´É䶪ÉäxÉå Ên...
Ê|ɪÉä iÉÚÆ vɨÉÇYÉÉ +ºÉºÉÒ* ¨½þhÉÉäxÉÒ Eò`öÉä®ú ´ÉÉM¤ÉÉhÉ ºÉÉäºÉºÉÒ* iÉ®úÒ +ÉiÉÉÆ ªÉÉ ºÉ¨ÉªÉɺÉÒ* ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉxɺÉÒ´ªÉlÉÉ ´...
iÉ®úÒ ¨ÉÉZÉå ´ÉÉCªÉ +´ÉvÉÉ®úÒ* ¦Éº¨É ½þÉä¶ÉÒ xÉÉiÉ®úÒ* ½åþ +ÆiÉ®úÒ `äö´É ºÉÚªÉÉÇ** 58** BäºÉÉ ¶ÉÉ{É näù´ÉÚxÉÒ*{ÉiÉÒSÉÉ ¨Éx...
tÉ´ÉÒ** 73** +ÉiÉÉÆ VÉÉ´Éå ¥ÉÀªÉÉ{ÉɶÉÓ* ºÉ´ÉÇ ºÉÉÆMÉÉ´Éå iɪÉɶÉÓ* iÉÉä ={ÉÉªÉ +ɨ½þÉƶÉÒ* ÊxɶSɪÉå¶ÉÒºÉÉÆMÉä±É** 74** +...
90** EòɪÉÉ ´ÉÉSÉÉ ¨ÉxÉå Eò°üxÉ* EòÊ®úiÉÉÆ {ÉiÉÒSÉå ºÉä´ÉxÉ* ºÉiÉÒ ½þÉä´ÉÉäxÉÒ {ÉÉ´ÉxÉ* <iÉ®úÉÆ {ÉÉ´ÉxÉEò®úÒiɺÉä** 91** x...
+ɨ½þÉÆºÉ Ê¨É³ýɱÉå** 107** näù´ÉÉƺɽþ iÉÖZÉå nù¶ÉÇxÉ* ZÉɱÉä ¨ÉVÉ xÉ ½þÉäiÉÉÆ ªÉixÉ* {ÉÉ´ÉxÉ Eäò±Éå ½åþ ºÉnùxÉ*+ÉVÉSÉÉ º...
+vªÉÉªÉ 3 ®úÉ      ¸ÉÒnùkÉ** MÉÖ¯û ¨½þhÉä ʶɹªÉÉ {ÉÊ®úºÉ* ºÉiÉÒ|ɶxÉ BäEòÉäxÉÒ ºÉÖ®úºÉ* +xɺÉÚªÉÉ {ÉɽÚþxÉÒnäù´ÉÉƺÉ...
Ê´É|É|ÉÉhɶÉÉä¹ÉhɽþÒ** 14** ºÉiÉÒSÉå ¨±ÉÉxÉ ¨ÉÖJÉ näùJÉÚxÉ* +xɺÉÚªÉÉ ´Énäù |ÉÉèfø ´ÉSÉxÉ* xÉEòÉä ʦɴÉÚƽþÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ*...
iªÉÉ ®úɪÉä ¨ÉÉÆb÷´ªÉÉ VÉÉhÉÉäxÉÒ* =iÉ®ú±ÉÉ ºÉÖ³ýÉ´É®úÉäxÉÒ* |ÉÉÌlɱÉÉ ¶ÉÉÆiÉ´ÉSÉxÉÓ* iÉÉä ªÉ¨ÉºÉnùxÉÓ{ÉÉiɱÉÉ** 30** ªÉ¨É...
´ªÉÉ{ÉEò +ɨÉÖSÉä {ÉÉä]õÓ* ªÉäºÉÒ ½äþ JÉÉä]õÒ MÉÉä¹]õÒ ½þÉäªÉ** 44** ºÉÞ¹]õÒ{ÉÚ´ÉÔ iÉÚÆ BEò ºÉiªÉ*κlÉÊiÉEòɱÉÓ½þÒ xÉ ½þÉä...
VÉÉiÉEò¨ÉÇÊ´ÉvÉÉxÉ* ʨɳýÉäÊxɪÉÉÆ ¨ÉÖÊxÉVÉxÉ* VɪÉVɪÉEòÉ®ú EòÊ®úiÉÒ** 58** {ÉÖ¹{Éå ´É¹ÉÇiÉÒ ºÉÖ®ú´É®ú*´ÉÉ®úÉ SÉɱÉä ¨ÉxÉ...
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
datta-maahaatmya-marathi
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

datta-maahaatmya-marathi

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

datta-maahaatmya-marathi

 1. 1. nÖùºÉ−ªÉÉ +É´ÉÞkÉÒSÉÒ |ɺiÉÉ´ÉxÉÉ. ±ÉäJÉEò - ¨É.¨É. ¤Éɳý¶ÉɺjÉÒ ½þ®únùɺÉ, ºÉÉʽþiªÉÉSÉɪÉÇ, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ ¸ÉÒnùkÉÉjÉäªÉÉƺÉÉ®úJªÉÉ VÉMÉiEò±ªÉÉhÉɺiÉ´É ºÉMÉÖhÉ ´É ºÉÉEòÉ®ú ZÉɱÉ䱪ÉÉ {É®úiÉk´ÉÉSªÉɨÉɽþÉi¨ªÉÉSÉÉ Ê´É¹ÉªÉ ´É {É®ú¨É½ÆþºÉ {ÉÊ®úµÉÉVÉEòÉSÉɪÉÇ ¸ÉÒ¨ÉnÂù´ÉɺÉÖnäù´ÉÉxÉÆnùºÉ®úº´ÉiÉÒ º´ÉÉʨɨɽþÉ®úÉVÉÉƺÉÉ®úJÉäʺÉrù {ÉÖ¯û¹É ½äþ OÉÆlÉEòÉ®ú, +ºÉÉ |ɺiÉÖiÉ OÉÆlÉÉSªÉÉ ºÉƤÉÆvÉÉiÉ +ɱÉä±ÉÉ ªÉÉäMÉ ¸ÉÒ¨ÉnÂù¦ÉÉMÉ´ÉiÉɺÉÉ®úJÉÉSÉ+±ÉÉèÊEòEò +ɽäþ. +¶ÉÉ ªÉÉ OÉÆlÉɱÉÉ ¨ÉÉZªÉɺÉÉ®úJªÉÉ {ÉÉ®ú¨ÉÉÌlÉEò IÉäjÉÉÆiÉ EòÉähÉiÉÉʽþ +ÊvÉEòÉ®ú xɺɱÉ䱪ÉÉ´É Eäò´É³ý ºÉnÂùMÉÖ°ÆüSªÉÉ SÉ®úhÉÉ®úÊ´ÉxnùÉSÉÉ +É¸ÉªÉ Eäò±É䱪ÉÉ ´ªÉHòÒxÉå |ɺiÉÉ´ÉxÉÉ Ê±ÉʽþhªÉÉSÉå vÉÉb÷ºÉ Eò®úhÉå ƪÉÉäMªÉ xÉɽþÓ, ªÉÉSÉÒ ¨É±ÉÉ VÉÉhÉÒ´É +ɽäþ. {ÉhÉ ¨ÉÉZÉä ʨÉjÉ {ÉÆÊb÷iÉ nùkÉÉjÉäªÉ¶ÉɺjÉÒ Eò´ÉÒ·É®ú ªÉÉÆSªÉɶɤnùÉSÉÉ +´É¨ÉÉxÉ ½þÉ>Æð xɪÉä ´É +ƶÉiÉ& ºÉä´ÉäSÉÉ ±ÉÉ¦É PÉbÚ÷xÉ EòÉƽþÓ +É{ÉhÉ iÉ®úɴɪÉÉ ={ɪÉÉäMÉ ´½þÉ´ÉÉ äªÉÉ ½äþiÉÚxÉåSÉ ¨ÉÒ ½åþ vÉÉb÷ºÉ Eò®úÒiÉ +ɽäþ. ºÉÉƺEÞòÊiÉEò ¨ÉÚ±ªÉÉÆSÉÉ ´ÉiÉǨÉÉxÉ ªÉÖMÉÉÆiÉÒ±É nùÒ{ɺiÉÆ¦É ¨½þhÉÚxÉ {É.{É. ¸ÉÒ¨ÉnÂù´ÉɺÉÖnäù´ÉÉxÉÆnùºÉ®úº´ÉiÉÓSÉåºlÉÉxÉ +xÉxªÉºÉɨÉÉxªÉ +ɽäþ. ¥Éɨ½þhÉi´ÉºªÉ ʽþ ®úIÉhÉäxÉ ®úÊIÉiÉ& ºªÉÉuèùÊnùEòÉä vɨÉÇ& +ºÉå ¦ÉMÉ´Éi{ÉÚVªÉ{ÉÉnù¸ÉÒ¨ÉnùÉt ¶ÉÆEò®úÉSÉɪÉÉÈxÉÓ ¸ÉÒ¨ÉnÂù¦ÉMÉ´ÉnÂùMÉÒiÉä´É®úÒ±É +É{ɱªÉÉ ¦ÉɹªÉÉÆiÉ ¨½þ]õ±Éå +ɽäþ. ¸ÉÒ¨ÉnùÉSÉɪÉÉÈxÉÉ VÉå¥ÉÉÀhªÉ +ʦÉ|ÉäiÉ +ɽäþ iÉå ¸ÉÒ¨ÉnÂù´ÉɺÉÖnäù´ÉÉxÉÆnùºÉ®úº´ÉiÉÓSªÉÉ °ü{ÉÉxÉå ºÉÉEòÉ®ú±Éå ½þÉiÉå. SÉÉ®úʽþ +ɸɨÉÉÆSªÉÉ ä+ÉSÉÉ®úvɨÉÉÈSÉå ªÉlÉÉlÉÇnù¶ÉÇxÉ VªÉÉÆSªÉÉ VÉÒ´ÉxÉOÉÆlÉÉÆiÉÚxÉ PÉb÷iÉå +ºÉÉ nÖùºÉ®úÉ EòÉähÉiÉÉ ¨É½þÉ{ÉÖ¯û¹É ´ÉiÉǨÉÉxɪÉÖMÉÉÆiÉ nùÉJÉÊ´ÉiÉÉÆ ªÉä<±É? Eòb÷Eòb÷ÒiÉ iÉ{ÉÉSÉ®úhÉɨÉÖ³åý ¥ÉÉÀhÉÉSÉå ºÉÉ®åú ºÉɨÉlªÉÇ iªÉÉÆSªÉÉ VÉÒ´ÉxÉÉÆiÉÚxÉ |ÉMÉ]õ ÇZÉɱÉä±Éå ½þÉiÉå. ¸ÉÒYÉÉxÉnäù´ÉÉÆxÉÒ ¥ÉÉÀhªÉÉSÉå ¾þnùªÉÆMÉ¨É ´É nùÒÎ{iɨÉÉxÉ ÊSÉjÉ ®äúJÉÉ]õiÉÉÆxÉÉ ¦ÉÉ´ÉÉlÉÇnùÒÊ{ÉEåòiÉ ä
 2. 2. ¨½þ]õ±Éå +ɽäþ :- ´ÉhÉÉǨÉÉVÉÓ UôjÉSÉɨɮú * º´ÉMÉÇ VɪÉÉÆSÉä +OɽþÉ®ú * ¨ÉÆjÉÊ´ÉtäSÉä ¨Éɽäþ®ú * ¥ÉÉÀhÉ VÉä **5** VÉä{ÉÞl´ÉÒiɳýÓSÉä näù´É * VÉä iÉ{ÉÉä´ÉiÉÉ®ú ºÉÉ´ÉªÉ´É * ºÉEò³ý iÉÒlÉÉÈ漃 nèù´É * =nùªÉ±Éå VÉä **6** VÉä +JÉÆb÷´ÉʺÉVÉä ªÉÉMÉÒ * VÉä ´ÉänùÉSÉÒ ´ÉXÉÉÆMÉÒ * VɪÉÉÆÊSɪÉä Ênù`öÒÊSɪÉÉ =iºÉÆMÉÒ * ¨ÉÆMɳý ´ÉÉfäø**7** VɪÉÉÆSÉÉ EòÉä{É ÆºÉÖ¦É]õÉ * EòɳýÉÎMxɯûpùÉSÉÉ ´ÉºÉÉè]õÉ * VɪÉÉÆSÉå |ɺÉÉnùÓ ¡ÖòEò]õÉ * VÉÉäb÷iÉÒ ÊºÉrùÒ**8** ʨɪÉÉÆ ±ÉI¨ÉÒb÷ɴɱÉÉäÊxÉ Eäò±ÉÒ {É®úÉÊè iÉ * ¡äòb÷ÉÊä xÉ EòÉèºiÉÖ¦É PÉäiɱÉÉ ½þÉiÉÓ * ¨ÉMÉ ´ÉÉäføʴɱÉÒ ´ÉIɺlɳýÉSÉÒ ´ÉÉiÉJÉÒ *SÉ®úhÉ®úVÉÉ **9** ¸ÉÒ¨ÉnÂù´ÉɺÉÖnäù´ÉÉxÉÆnùºÉ®úº´ÉiÉÓSªÉÉ VÉÒ´ÉxÉÉÆiÉÚxÉ ½äþ ºÉ´ÉÇ Ê´É¶Éä¹É |ÉMÉ]õ ZÉɱÉä±Éä ½þÉiÉä. º´ÉiÉ&SªÉÉ äVÉÒ´ÉxÉÉÆiÉÚxÉ iªÉÉÆxÉÒ VɺÉå vɨÉÉÇSÉå ´É +ÉvªÉÉÎi¨ÉEò vªÉäªÉ´ÉÉnùÉSÉå º´É°ü{É |ÉMÉ]õ Eäò±Éå, iªÉÉSÉ|ɨÉÉhÉå +xÉäEòVÉÒ´ÉÉÆSÉä +ÉiÉÇ nÚù®ú Eò°üxÉ iªÉÉÆxÉÉ ºÉx¨ÉÉMÉÉDZÉÉ ±ÉɴɱÉå ´É EÞòiÉÉlÉÇ Eäò±Éå. ¦ÉÉ´ÉÒ Ê{Éfø¬ÉƺÉÉ`öÓ iªÉÉÆxÉÓºÉÉʽþiªÉ ÊxɨÉÉÇhÉ Eò°üxÉ {ÉÉ®ú¨ÉÉÌlÉEò IÉäjÉÉÆiÉÒ±É ºÉÉvÉEòÉÆSÉÒ ºÉnùÉSÉÒ ºÉÉäªÉ Eò°üxÉ `äö´É±ÉÒ ½åþ iªÉÉÆSÉäºÉ´ÉÉÈiÉ ¨ÉÉä`åö EòɪÉÇ ½þɪÉ. iªÉÉÆxÉÓ ÊxɨÉÉÇhÉ Eäò±É䱪ÉÉ OÉÆlɺÉÆ{ÉkÉÒ{ÉèEòÓ ¤É®úSɺÉä OÉÆlÉ ºÉƺEÞòiÉ ¦ÉɹÉåiÉ +ɽäþiÉ. äiªÉÉ OÉÆlÉÉÆSÉÒ ¨É½þkÉÉ Eäò´ÉføÒʽþ ¨ÉÉä`öÒ +ºÉ±ÉÒ iÉ®úÒ ºÉ´ÉǺÉɨÉÉxªÉ ±ÉÉäEòÉÆxÉÉ iªÉÉÆSÉÉ Ê´É¶Éä¹É ={ɪÉÉäMɽþÉhªÉɺÉÉ®úJÉÉ xÉɽþÓ, ½åþ vªÉÉxÉÉÆiÉ PÉä>ðxÉ ¸ÉҨɽþÉ®úÉVÉÉÆxÉÓ ¨É®úÉ`öÓiÉ VÉå ºÉÉʽþiªÉ ÊxɨÉÉÇhÉ Eäò±Éå +ɽäþ, iªÉÉÆiÉ ä|ɺiÉÖiÉ OÉÆlÉÉSÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ +xÉäEò où¹]õÓxÉÓ +±ÉÉèÊEòEò +ɽäþ. |ɺiÉÖiÉ OÉÆlÉÉSÉå º´É°ü{É ´É iªÉÉSªÉÉ ÊxĘ́ÉiÉÒSÉåEòÉ®úhÉ ªÉÉÆ´É®ú ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆxÉÒ º´ÉiÉ&SÉ |ÉEòÉ¶É ]õÉEò±Éä±ÉÉ +ɽäþ. iÉä ʱÉʽþiÉÉiÉ :- 2
 3. 3. VÉMÉnÖùrùÉ®úÉlÉÇ {É®ú¨Éä·É®ú* +jÉÒSªÉÉ PÉ®úÓ vÉ®úÒ +´ÉiÉÉ®ú* iªÉÉSªÉÉ SÉÊ®úiÉÉSÉÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú* ´ÉÌhɱÉɺÉÖnù®ú {ÉÖ®úÉhÉÓ** iÉiºÉÉ®ú¦ÉÚiÉ nùkÉ{ÉÖ®úÉhÉ * +Éè]õ ºÉ½þ»É ÊxÉ°ü{ÉhÉ * iÉå +{ÉÊ®úÊSÉiÉ MÉÒ´ÉÉÇhÉ ¦ÉɹÉhÉ * Æ|ÉÉEÞòiÉVÉxÉ xÉähÉiÉÒ ** ¨½þhÉÉäÊxÉ ½þÉ OÉÆlÉÉ®Æú¦É * ÁÉ ªÉÉäMÉå =¨ÉVÉä±É º´ÉªÉÆ|É¦É * ¦ÉHò´ÉiºÉ±É {ÉsxÉÉ¦É *ÊSÉkÉIÉÉä¦É½þiÉÉÇ VÉÉä ** ¸ÉÒnùkÉ{ÉÖ®úÉhÉÉSÉä iÉÒxÉ ¦ÉÉMÉ * YÉÉxÉÉä{ÉɺÉxÉÉEò¨ÉǪÉÉäMÉ* iªÉÉÆiÉÒ±É ={ÉɺÉxÉÉEòÉÆb÷¦ÉÉMÉ* <Ç·É®úÉxÉÖ®úÉMÉ nùÉ´ÉÒ VÉÉä ** VÉälÉå EòÉiÉÇ´ÉÒªÉÉÇSÉå +ÉJªÉÉxÉ * +±ÉEòÉÇSÉå Ê´ÉYÉÉxÉ * +ɪÉÖªÉnÚÆùSÉå=rù®úhÉ* ½åþÊSÉ ´ÉhÉÇxÉ ¨ÉÖJªÉi´Éå** ÊxÉ®úÊxÉ®úɲªÉÉ {ÉÖ®úÉhÉÉÆiÉÒ±É ¸ÉÒnùkÉÉ´ÉiÉÉ®úʴɹɪÉEò ºÉÉʽþiªÉ BEòjÉ Eò°üxÉ ¸ÉҨɽþÉ®úÉVÉÉÆxÉÓnùkÉ{ÉÖ®úÉhÉ xÉÉÆ´ÉÉSÉÉ VÉÉä ºÉƺEÞòiÉ OÉÆlÉ Ê±Éʽþ±ÉÉ, iÉÉä ¦ÉɹÉä¨ÉÖ³åý ºÉɨÉÉxªÉVÉxÉÉÆxÉÉ nÖù¤ÉÉævÉ +ºÉ±ªÉÉEòÉ®úhÉÉxÉåiªÉÉÆxÉÓ |ɺiÉÖiÉ OÉÆlÉÉSÉÒ ®úSÉxÉÉ Eäò±ÉÒ. nùkÉ{ÉÖ®úÉhÉÉSÉä Eò¨ÉÇ, ={ÉɺÉxÉÉ ´É YÉÉxÉEòÉhb÷ ½äþ VÉä iÉÒxÉ ¦ÉÉMÉ+ɽäþiÉ iªÉÉÆiÉÒ±É Eäò´É³ý ={ÉɺÉxÉÉEòÉhb÷SÉ ¨É½þÉ®úÉVÉÉÆSªÉÉ ªÉÉ OÉÆlÉÉSÉÉ |ÉÊiÉ{ÉÉt Ê´É¹ÉªÉ +ɽäþ. |ɺiÉÖiÉ OÉÆlÉÉSÉÒ ¨ÉÆjɨɪÉiÉÉ. ¸ÉҨɽþÉ®úÉVÉÉÆSÉÉ |ɺiÉÖiÉ OÉÆlÉ Eäò´É³ý ={Énäù¶É{É®ú ºÉÉʽþiªÉ xɺÉÚxÉ VªÉÉSªÉÉ Eäò´É³ý {É`öhÉÉxÉå VÉÒ´ÉÉSÉåEò±ªÉÉhÉ ´½þÉ´Éå +¶ÉÉ ºÉɨÉlªÉÉÇSÉÉ +ɽäþ. ¸ÉÒYÉÉxÉä·É®úÒ +lÉ´ÉÉ nùɺɤÉÉävÉ ªÉÉÆSªÉÉ ºÉÉ®úJÉÉSÉ iÉÉä |ÉiªÉªÉÉä{ɽþÉ´ÉÉ ªÉÉ ªÉÉäMªÉiÉäSÉÉ +ɽäþ. VªÉÉ´É°üxÉ ¨ÉÒ ½åþ +xÉÖ¨ÉÉxÉ Eäò±Éå +ɽäþ, iÉä {É. {É.¸ÉÒ¨ÉnÂù´ÉɺÉÖnäù´ÉÉxÉÆnùºÉ®úº´ÉiÉÓSÉä ªÉÉ OÉÆlÉÉƺÉƤÉÆvÉÒSÉä =nÂùMÉÉ®ú {ÉÖføÒ±É|ɨÉÉhÉå +ɽäþiÉ :- 3
 4. 4. EòiÉÉÇ vÉiÉÉÇ ºÉƽþiÉÉÇ * Ê´É·ÉÉSÉÉ VÉÉä iÉÉ®úÒ +ÉiÉÉÇ * VÉÉä º¨É®úhÉå nÖù&JÉ´ÉÉiÉÉÇ * xÉÖ®ú´ÉÒ ¦ÉiÉÉÇ iÉÉä+¨ÉÖSÉÉ ** iÉÉä +ɨÉÖSÉÉ MÉÖ¯û´É®ú * iªÉɱÉÉ VÉÉäbÖ÷xÉÒ nùÉxÉÒ Eò®ú * iªÉÉSÉä SÉ®úhÉÒ `äöʴɱÉå ʶɮú * VªÉɱÉÉ äºÉÖ®ú´É®ú ´ÉÆÊnùiÉÒ ** iÉÉä ½þÉ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ ¸ÉÖÊiÉMÉäªÉ* xÉ®ú˺ɽþºÉ®úº´ÉiÉÒnùkÉÉjÉäªÉ * {É®ú¥ÉÀºÉÎSSÉnùÉxÉÆnù¨ÉªÉ *ÊxÉ®úÉ¨ÉªÉ +ÊuùiÉÒªÉ iÉÉä ** iÉÉäÊSÉ ®úSÉÒ ½þÉ OÉÆlÉ * ÊxÉʨÉkɨÉÉjÉ ´ÉɺÉÖnäù´É ªÉälÉ ** ¸É´ÉhÉå {É`öhÉå Eò®ú´Éұɺ´ÉÉlÉÇ * ½þÉ ªÉlÉÉlÉÇ ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆSÉÉ ** iÉÉi{ɪÉÇ, ºÉɨÉÉxªÉVÉxÉÉÆxÉÉ ªÉÉ OÉÆlÉÉÆiÉÒ±É ={Énäù¶ÉÉxÉÖºÉÉ®ú ´ÉÉMɱªÉÉxÉå ;iÉ®ú Eò±ªÉÉhÉÉSÉÉ ±ÉÉ¦É ½þÉä<DZÉSÉ; {ÉhÉ OÉÆlÉÉSªÉÉ Eäò´É³ý {É`öxÉÉxÉåʽþ <Ç·É®úÒ EÞò{ÉäSÉÉ ±ÉÉ¦É ½þÉä>Æð ¶ÉEäò±É.Eäò´É³ý ºÉÉʽþÎiªÉEò où¹]õÒxÉåʽþ ªÉÉ OÉÆlɱÉÉ ´ÉÉRÂó¨ÉªÉÒxÉ IÉäjÉÉÆiÉ Ê´Éʶɹ]õ ºlÉÉxÉ ±ÉɦÉÉ´Éå <iÉEòÉ iÉÉä|ɺÉÉnùMÉÖhÉÉxÉå {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ +ɽäþ. ºÉÉʽþÎiªÉEò ¨ÉÚ±ªÉ¨ÉÉ{ÉxÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ¤ÉÉävÉ´ÉÉnù ½þÉ +Éi¨ÉÉ +ºÉ±É䱪ÉÉ ºÉÆiɺÉÉʽþiªÉɱÉÉ ºÉÉʽþÎiªÉEò ÊxÉEò¹ÉÉÆ´É®ú +ÉhÉhÉå ªÉÉäMªÉxÉɽþÓ. {ÉhÉ ¤ÉÉävÉ´ÉÉnùÒ ºÉÉʽþiªÉ ®úºÉ{ÉÚhÉÇ xɺÉÉ´Éå +ºÉÉ EòÉƽþÒ nÆùb÷Eò xÉɽþÓ. ËEò¤É½ÖþxÉÉ ¤ÉÉävÉ´ÉÉnùÒ ´É{É®úiÉk´ÉɱÉÉ º{ɶÉÇ Eò®úhÉÉ®åú ºÉÉʽþiªÉ Eäò´É³ý Eò±ÉÉ´ÉÉnùÒ ºÉÉʽþiªÉÉ{ÉäIÉÉÆʽþ EòvÉÓ EòvÉÓ +xÉÆiÉ {É]õÒxÉå ºÉ®úºÉ´É ºÉÉénùªÉÇ{ÉÚhÉÇ +ºÉÚÆ ¶ÉEòiÉå, ½åþ ¸ÉÒYÉÉxÉnäù´ÉÉÆSªÉÉ ºÉÉʽþiªÉÉxÉå ʺÉrùSÉ ZÉɱÉå +ɽäþ. |ɺiÉÖiÉ OÉÆlÉ ¤ÉÉävÉ´ÉÉnùÒºÉÉʽþiªÉÉSªÉÉ IÉäjÉÉÆiÉÒ±É +ºÉ±ÉÉ iÉ®úÒ iªÉÉSÉå ºÉÉʽþiªÉMÉÖhÉʽþ +ÉEò¹ÉÇEò +ɽäþiÉ. |ɺÉÉnù ½þÉ ªÉÉ OÉÆlÉÉSÉÉb÷É䲪ÉÉÆiÉ ¦É®úhÉÉ®úÉ MÉÖhÉʴɶÉä¹É +ºÉÚxÉ +±ÉÆEòÉ®ú <iÉEäò ºÉ½þVÉ{ÉhÉå ºÉÉvɱÉä +ɽäþiÉ EòÓ, iªÉÉÆSªÉÉ MÉÖÆ¡òhÉÓiÉEÞòÊjɨÉiÉäSÉÉ +ƶÉʽþ xÉɽþÓ. ʴɶÉä¹ÉiÉ& {Éʽþ±ªÉÉSÉ +vªÉɪÉÉÆiÉ +ºÉ±Éä±Éå ºÉiÉÒ +xɺÉÚªÉäSÉå ´ÉhÉÇxÉ ªÉÉ où¹]õÒxÉå{ÉɽþÉhªÉɺÉÉ®úJÉå +ɽäþ. 4
 5. 5. OÉÆlÉÉSÉå |ÉÊiÉ{ÉÉt ºÉMÉÖhÉ ´É ºÉÉEòÉ®ú {É®ú¨Éä·É®úÉSÉÒ ¦ÉÊHò ½åþ ªÉÉ OÉÆlÉÉSÉå |ÉÊiÉ{ÉÉt +ɽäþ. IÉäjÉIÉäjÉYÉÊ´É´ÉäEò{ÉÚ´ÉÇEò ´ÉIÉ®úÉIÉ®úÊ´É´ÉäEò{ÉÚ´ÉÇEò ÊxÉiªÉ¶ÉÖrù¤ÉÖrù¨ÉÖHòº´É¦ÉÉ´É ´É ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnùPÉxÉ +¶ÉÉ {É®ú¨ÉÉi¨ÉiÉk´ÉÉSÉå |ÉiªÉªÉÉi¨ÉEòYÉÉxÉ Ê¨É³ý´ÉÚxÉ ºÉ´ÉÈ JÉα´ÉnÆù ¥ÉÀ +¶ÉÉ +xÉ֦ɴÉÉxÉÆnùÉiÉ iɱ±ÉÒxÉ ½þÉ>ðxÉ ®úɽþhÉå ½åþSÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ Æ äºÉƺEÞòiÉÒ|ɨÉÉhÉå VÉÒ´ÉxÉÉSÉä vªÉäªÉ +ºÉ±Éå iÉ®úÒ iÉå ºÉ½þVɺÉÉvªÉ ½þÉhÉÉ®åú xÉɽþÓ. +ÆiÉ&Eò®úhÉÉÆiÉ º¡Öò®úhÉÉ®úÒ ä¨ÉÒ{ÉhÉÉSÉÒ VÉÉhÉÒ´É; näù½þ, <ÆÊpùªÉ, |ÉÉhÉ <iªÉÉÊnù +xÉÉi¨É¦ÉÚiÉ{ÉnùÉlÉÇ ªÉÉÆSÉÉ <iÉEòÉ Ê´É±ÉIÉhÉ BEòÉi¨É ºÉƤÉÆvÉVÉÖ³ý±Éä±ÉÉ +ɽäþ EòÓ, iÉk´ÉYÉÉÆSÉä ={Énäù¶É, ¶ÉɺjÉOÉÆlÉÉÆSÉÒ ´ÉSÉxÉå ´É ºÉ´ÉǺÉɨÉÉxªÉ ºÉÉvÉxɨÉÉMÉÇ ªÉÉÆSªÉɦɮú´É¶ÉÉ´É®ú ½þÉ ºÉƤÉÆvÉ iÉÖ]õhªÉÉSÉÒ ´É ªÉjÉ i´ÉºªÉ ºÉ´ÉǨÉÉi¨Éè´ÉɦÉÚiÉ ªÉÉ ÎºlÉiÉÓiÉ ºÉɨÉÉxªÉ VÉÒ´ÉɱÉÉ iÉ®úÒκlÉ®ú ½þÉhªÉÉSÉÒ ¶ÉHòiÉÉ xÉɽþÓ ´É VÉÉå{ɪÉÈiÉ ½þÒ ÎºlÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ ½þÉiÉ xÉɽþÓ iÉÉå{ɪÉÈiÉ nÖù&JÉ ´É ¦ÉªÉ ªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ ä ä¨ÉxÉÖ¹ªÉÉSÉÒ ºÉÖ]õEòÉʽþ ½þÉhªÉÉSÉÒ ¶ÉCªÉiÉÉ xÉɽþÓ. ÊuùiÉÒªÉÉuèù ¦ÉªÉÆ ¦É´ÉÊiÉ nÖùVÉä{ÉhÉÉSªÉÉ VÉÉÊhÉ´ÉåiÉ ¦ÉªÉ äºÉÉÆ`öʴɱÉä±Éå +ɽäþ, ½åþ VÉå ={ÉÊxɹÉnùÉiÉ ¨½þ]õ±Éå +ɽäþ, iÉå ʺÉrù Eò®úhªÉÉSÉÒʽþ +ɴɶªÉEòiÉÉ xÉɽþÓ, <iÉEåò ƺɴÉÉÈxÉÉ {É]õ±Éä±Éå ºÉiªÉ +ɽäþ. ªÉÉ +xÉÖ¦ÉÚiÉÒºÉÉ`öÓ ¨½þhÉVÉäSÉ ¶ÉɺjÉÒªÉ {ÉÊ®ú¦ÉɹÉä|ɨÉÉhÉå ÊxɤÉÔVÉ ºÉ¨ÉÉvÉÒºÉÉ`öÓ¶ÉɺjÉYÉÉÆxÉÓ +xÉäEò ºÉÉvÉxɨÉÉMÉÇ ºÉÉÆÊMÉiɱÉä +ɽäþiÉ. +¹]õÉMɪÉÉäMÉÉSÉå ´É ½þ`öªÉÉäMÉÉSÉå |ÉÊGòªÉɶÉɺjÉ ªÉɺÉÉ`öÓSÉ Æ|É´ÉÞkÉ ZÉɱÉå +ɽäþ. {ÉhÉ ºÉ´ÉǺÉɨÉÉxªÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉɱÉÉ ZÉä{ÉhªÉɺÉÉ®úJÉå ½åþ |ÉÊGòªÉɶÉɺjÉ ´É ºÉÉvÉxɨÉÉMÉÇ xÉɽþÓiÉ.¶É¤nù, º{ɶÉÇ, °ü{É, ®úºÉ, MÉÆvÉÉi¨ÉEò ʴɹɪÉÉEòbä÷ ºÉÉ®úJÉÒ vÉÉÆ´É PÉähÉÉ−ªÉÉ <ÆÊpùªÉÉÆxÉÉ {ÉÚhÉÇ{ÉhÉå ºÉƪɨÉÉSÉÉ+b÷ºÉ®ú PÉɱÉÚxÉ |ÉJÉ®ú ´Éè®úÉMªÉÉSªÉÉ +MxÉÓiÉ ¨ÉxÉ ¦ÉÉVÉÚxÉ EòÉføhÉå ¨ÉÉä`ö¨ÉÉä`ö¬É ºÉÉvÉEòÉÆSªÉÉ ¤ÉɤÉiÉÓiÉ ºÉÖrùÉ+¶ÉCªÉ|ÉÉªÉ `ö®úiÉå. ÊiÉlÉå ºÉɨÉÉxªÉ VÉÒ´ÉÉÆSÉÉ {ÉÉb÷ EòɪÉ? EòʴɴɪÉÇ ¨ÉÉä®úÉ{ÉÆiÉÉÆxÉÓ +É{ɱªÉÉ EäòEòɴɱÉÒiÉ ä 5
 6. 6. ʴɹɪɴÉɺÉxÉÉ ®úɺɦÉÒ, VÉ漃 ¶ÉÖEòÉ +½þÒ®úÉºÉ ¦ÉÒ, iɺÉÒ xÉ <iÉ®úÉºÉ ¦ÉÒ +ºÉå VÉå ¨½þ]õ±Éå +ɽäþ iÉå ƪÉlÉÉlÉÇ +ɽäþ. +ÉÊhÉ +ºÉå |ÉJÉ®ú ´Éè®úÉMªÉ ½þÉ iÉ®ú ªÉÉäMÉÉÊnù |ÉÊGòªÉÉÆSÉÉ ´É ºÉÉvÉxɨÉÉMÉÉÇSÉÉ {ÉɪÉÉSÉ +ɽäþ.´É¶ÉÒEòÉ®úºÉÆYÉÉ ´Éè®úÉMªÉ ´É vÉÉ®úhÉäSÉÉ ºÉiÉiÉ +¦ªÉÉºÉ ªÉÉÆ´ÉÉÆSÉÚxÉ EòÉähÉiªÉÉʽþ ºÉÉvÉEòɱÉÉ ªÉÉäMÉ|ÉÊGòªÉäSªÉÉIÉäjÉÉÆiÉ {ÉnùxªÉɺÉʽþ Eò®úiÉÉÆ ªÉähÉÉ®ú xÉɽþÓ. ªÉÉ ¨ÉÉMÉÉÇSªÉÉ EòÊ`öhÉ{ÉhÉÉSÉÒ VÉÉhÉÒ´É |ÉÉSÉÒxÉ ¦ÉÉ®úiÉÒªÉ ÊºÉrùÉxÉÉÆ´É pù¹]õ¬ÉÆxÉÉ +ɽäþ. º´ÉiÉ& ¦ÉMÉ´ÉÆiÉÉÆxÉÓSÉ ¸ÉÒ¨ÉnÂù¦ÉMÉ´ÉnÂùMÉÒiÉåiÉ ¨½þ]õ±Éå +ɽäþ. - C±Éä¶ÉÉä%ÊvÉEòiÉ®úºiÉä¹ÉɨɴªÉHòɺÉHòSÉäiɺÉɨÉ * +´ªÉHòÉ Ê½þ MÉÊiÉnÖÇù&JÉÆ näù½þ´ÉnÂùʦɮú´ÉÉ{ªÉiÉä** ¦ÉMÉ´ÉÆiÉÉÆSªÉÉ ªÉÉ +ʦÉ|ÉɪÉÉSÉå ¨É¨ÉÇ Ê´É¶Énù Eò®úiÉÉÆxÉÉ ¸ÉÒYÉÉxÉnäù´É ¨½þhÉiÉÉiÉ - iÉɽþÉxÉä iÉɽþÉxÉSÉÒÊ{ɪÉÉ´ÉÒ * ¦ÉÖEäòʱɪÉÉ ¦ÉÚEòÊSÉ JÉÉ´ÉÒ * +½þÉ®úÉjÉ ´ÉÉ´ÉÒ * ¦É´ÉÉ´ÉÉ ´ÉÉ®úÉ ** ¶ÉÒiÉ ´ÉäføÉ´Éå * =¹hÉ {ÉÉÆPÉÖ®úÉ´Éå ä* ´ÉÞ¹]õÒÊSÉ +ºÉÉ´Éå * PÉ®úÉ+ÉÆiÉÖ ** ËEò¤É½ÖþxÉÉ {ÉÉÆb÷´ÉÉ * ½þÉ +ÎMxÉ|É´Éä¶ÉÖ xÉÒSÉ xÉ´ÉÉ * §ÉiÉÉ®åú´ÉÒhÉ Eò®úÉ´ÉÉ* iÉÉä ½þÉ ªÉÉäMÉÖ * BäºÉå ¨ÉÞiªÉÖ½ÖþxÉÒ ÊiÉJÉ * EòÉÆ PÉÉä]äõ EòføiÉ Ê´ÉJÉ * b÷ÉMÉ®ú ÊMÉʳýiÉÉÆ ¨ÉÖJÉ * xÉ ¡òÉ]äõ EòÉ<Ç å** ¨½þhÉÉäÊxÉ ªÉÉäMÉÉÊSɪÉÉ ´ÉÉ]õÉ * VÉå ÊxÉMÉɱÉä MÉÉ ºÉÖ¦É]õÉ * iɪÉÉÆ nÖù&JÉÉSÉÉÊSÉ ´ÉÉ]õÉ * ¦ÉÉMÉÉ +ɱÉÉ ** ¨É±ÉÉ ´ÉÉ]õiÉå, ¸ÉÒYÉÉxÉnäù´ÉÉÆxÉÓ ´ÉhÉÇxÉ Eäò±Éå +ɽäþ iªÉɽÚþxÉ +ÊvÉEò ºÉ¨É{ÉÇEò ¶É¤nùÉiÉ ªÉÉ ¨ÉÉMÉÉÇSÉÒ ÆnÖùMÉǨÉiÉÉ EòÉähÉɱÉÉʽþ ºÉÉÆMÉiÉÉÆ ªÉähÉå +¶ÉCªÉ +ɽäþ. ¨ÉMÉ ºÉɨÉÉxªÉVÉÒ´ÉÉÆSªÉÉ =rùÉ®úÉSÉÉ EòÉƽþÓ ¨ÉÉMÉÇSÉ xÉɽþÓEòɪÉ? +ºÉÉ ¨ÉÉMÉÇ +ɽäþ ! +É{ɱÉÒ +ºÉ¨ÉlÉÇiÉÉ ´É Ê´É·ÉÉSªÉÉ ÊxɪÉɨÉEò¶ÉHòÒSÉå |ÉSÉÆb÷ ºÉɨÉlªÉÇ ªÉÉÆSÉÒVÉÉhÉÒ´É `äö´ÉÚxÉ ªÉÉ ÊxɪÉɨÉEò¶ÉHòÒ±ÉÉ ºÉ´ÉǺ´ÉÓ ¶É®úhÉ VÉÉhÉå ´É ÊiÉSªÉÉ EÞò{Éä´É®ú ºÉ´ÉǺ´ÉÓ +´É±ÉƤÉÚxÉ ®úɽþÉhÉå½þÉSÉ iÉÉä ¨ÉÉMÉÇ ½þɪÉ. º´ÉiÉ& ¸ÉÒ¦ÉMÉ´ÉÆiÉÉÆxÉÓSÉ MÉÒiÉåiÉ ¨½þ]õ±Éå +ɽäþ ä ªÉä iÉÖ ºÉ´ÉÉÇÊhÉ Eò¨ÉÉÇÊhÉ ¨É滃 ºÉÆxªÉºªÉ ¨Éi{É®úÉ& * +xÉxªÉäxÉè´É ªÉÉäMÉäxÉ ¨ÉÉÆ vªÉɪÉÆiÉ ={ÉɺÉiÉä ** 6
 7. 7. iÉä¹ÉɨɽÆþ ºÉ¨ÉÖrùiÉÉÇ ¨ÉÞiªÉÖºÉƺÉÉ®úºÉÉMÉ®úÉiÉ * ¦É´ÉÉ欃 xÉ ÊSÉ®úÉi{ÉÉlÉÇ ¨ÉªªÉÉ´ÉäʶÉiÉSÉäiɺÉɨÉ ** VÉä ºÉ´ÉÇ Eò¨Éç ¨É±ÉÉ ºÉ¨É{ÉÇhÉ Eò°üxÉ +xÉxªÉ¦ÉHòÒxÉå ¨ÉÉZÉå vªÉÉxÉ Eò®úÒiÉ ={ÉɺÉxÉÉ Eò®úiÉÉiÉ,¨ÉÉZªÉÉ ºÉMÉÖhÉ º´É°ü{ÉÉSªÉÉ Ê`öEòÉhÉÓ VªÉÉÆxÉÓ +É{ɱÉå ÊSÉkÉ `äöʴɱÉå +ɽäþ +¶ÉÉÆxÉÉ ¨ÉÒ +±{ÉEòɳýÉiÉ ¨ÉÞiªÉÖ Æ´É VÉx¨É°ü{ÉÒ ºÉƺÉÉ®úºÉÉMÉ®úɨÉvÉÚxÉ ´É®ú EòÉføiÉÉå. Æ ¸ÉÒ¦ÉMÉ´ÉÆiÉÉSªÉÉ ªÉÉ +É·ÉɺÉxÉÉSÉå ®ú½þºªÉ ʴɶÉnù Eò®úiÉÉÆxÉÉ ¸ÉÒYÉÉxÉnäù´É ¨½þhÉiÉÉiÉ, VɪÉÉÆÊSɪÉä+É´Éb÷Ò * Eäò±ÉÒ ¨ÉVɺÉÒ EÖò³ý´ÉÉb÷Ò * ¦ÉÉäMɨÉÉäIÉ ¤ÉÉ{ÉÖb÷Ò * iªÉÊVɱÉÒ EÖò³åý ** BäºÉä +xÉxªÉ ªÉÉäMÉå *Ê´ÉEò±Éä VÉÒ´Éå ¨ÉxÉå +ÉÆMÉå * iɪÉÉÆSÉä EòɨÉÓ BEò ºÉÉÆMÉä * VÉå ºÉ´ÉÇ ¨ÉÒ Eò®úÒ ** ËEò¤É½ÖþxÉÉ vÉxÉÖvÉÇ®úÉ * VÉÉä¨ÉÉiÉäÊSɪÉÉ ªÉä =nù®úÉ * iÉÉä ¨ÉÉiÉäSÉÉ ºÉÉäªÉ®úÉ * EäòiÉÖ±ÉÉ {ÉÉÆ ** B−½´ÉÓ iÉ®úÒ ¨ÉÉÊZɪÉÉ ¦ÉHòÉ * +ÉÊhɺÉƺÉÉ®úÉSÉÒ ËSÉiÉÉ * EòÉªÉ ºÉ¨ÉlÉÉÇSÉÒ EòÉÆiÉÉ * EòÉä®úÉzÉ ¨ÉÉMÉä ** iÉèºÉä iÉä ¨ÉÉZÉä * Eò±ÉjÉ ½åþ VÉÉÊhÉVÉä *EòÉʪɺÉäÊxÉ ½þÒ ±ÉÉVÉå * iɪÉÉÆSÉäÊxÉ ¨ÉÒ ** VÉx¨É¨ÉÞiªÉÚªÉÉÆ ±ÉÉ]õÒ * ZɳÆý¤ÉiÉÒ <ªÉÉ ºÉÞ¹]õÒ * iÉä näùJÉÉäÊxɪÉÉÆ{ÉÉä]õÓ * BºÉå VÉɽþ±Éå ** ¦É´É˺ÉvÉÚSÉäÊxÉ ¨ÉÉVÉå * Eò´ÉhÉÉ漃 vÉÉEÖò xÉÖ{ÉVÉä * ªÉälÉ VÉ®úÒ EòÓ ¨ÉÉVÉä * ʤÉʽþiÉÒ½þxÉ * ¨½þhÉÉäÊxÉ MÉÉ {ÉÉÆb÷´ÉÉ* ¨ÉÚiÉÔSÉÉ ¨Éä³ýÉ´ÉÉ * Eò°üÊxÉ iªÉÉÆÊSɪÉÉ MÉÉÆ´ÉÉ * vÉÉÆ´ÉiÉÖ +ɱÉÉå ** xÉɨÉÉÊSɪÉɺɽþ»É´É®úÒ * xÉÉ´ÉÉ <ªÉÉ +´ÉvÉÉ®úÓ * ºÉVÉÚÊxɪÉÉÆ ºÉƺÉÉ®úÓ * iÉÉ°Æü VÉɽþ±ÉÉå ** ºÉbä÷ VÉä näùÊJɱÉä * iÉä vªÉÉxÉEòɺÉä ±ÉÉʴɱÉä * {ÉÊ®úOɽþÒ PÉÉiɱÉä * iÉÊ®úªÉÉ´É®úÒ ** |Éä¨ÉÉSÉÒ {Éä]õÒ* ¤ÉÉÆvɱÉÒ BEòÉSÉÉÆ {ÉÉä]õÓ * ¨ÉMÉ +ÉÊhɱÉäiÉ]õÓ * ºÉɪÉÖVªÉÉSÉÉÆ ** {ÉÊ®ú ¦ÉHòÉSÉåÊxÉ xÉÉÆ´Éå * SÉiÉÖ¹{ÉnùÉÊnù +ÉPÉ´Éä * ´ÉèEÖÆò`öÒÊSɪÉä®úÉÊhÉ´Éä * ªÉÉäMªÉ Eäò±Éä** ¨½þhÉÉäÊxÉ MÉÉ ¦ÉHòÉÆ * xÉɽþÒ BEò½þÒ ËSÉiÉÉ * iɪÉÉiÉå ºÉ¨ÉÖrùiÉÉÇ * +ÆÊiÉ ¨ÉÒ ºÉnùÉ ** ¶É®úhÉÉMÉiÉÒSÉÉ ¨ÉÉMÉÇ º´ÉÒEò°üxÉ |Éä¨É¦ÉHòÒSªÉÉ ºÉÉvÉxÉÉxÉå ºÉMÉÖhɺÉÉEòÉ®ú ¦ÉMÉ´ÉÆiÉɶÉÓ ºÉƤÉÆvÉ 7
 8. 8. VÉÉäb÷±ªÉÉ´É®ú {ɶÉÖ{ÉIªÉÉÆSÉɺÉÖrùÉÆ VÉ®ú =rùÉ®ú ½þÉiÉÉä iÉ®ú SÉÉÆMɱªÉÉ Ê´É¶ÉÖrùVÉÒ´ÉÉSÉÉ =rùÉ®ú ½þÉ<±É ½åþ EòÉªÉ ä ä ǺÉÉÆMÉɴɪÉÉºÉ {ÉÉʽþVÉä? |ɺiÉÖiÉ OÉÆlÉÉÆiÉ ¸ÉÒ¨ÉnÂù´ÉɺÉÖnäù´ÉÉxÉÆnùºÉ®úº´ÉiÉҨɽþÉ®úÉVÉÉÆxÉÓ ªÉÉSÉ ¦ÉHòÒ¨ÉÉMÉÉÇSÉÉ{ÉÖ®úºEòÉ®ú ´É |ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ Eäò±Éä±Éå +ɽäþ. Eäò´É³ý iÉk´É|ÉÊiÉ{ÉÉnùxÉ xÉ Eò®úiÉÉÆ ¦ÉMÉ´ÉÆiÉÉSªÉÉ ´É ¦ÉMÉ´ÉnÂù¦ÉHòÉÆSªÉɱÉÒ±ÉÉEòlÉÉÆSªÉÉ ®úºÉɳý ´ÉhÉÇxÉÉÆiÉÚxÉ iÉk´ÉÉSÉÉ +ÉʴɹEòÉ®ú Eäò±Éä±ÉÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³åý ´ÉÉSÉEòÉÆSªÉÉ ÊSÉkÉÉSÉÒ OÉÆlɺɽþVÉ {ÉEòb÷ PÉäiÉÉä. <Ç·É®úÉSÉå +κiÉi´É |ɺiÉÖiÉ OÉÆlÉÉÆiÉ {É. {É. ¸ÉÒ¨ÉnÂù´ÉɺÉÖnäù´ÉÉxÉÆnùºÉ®úº´ÉiÉÒº´ÉÉʨɨɽþÉ®úÉVÉÉÆxÉÒ VªÉÉSÉå ¨ÉɽþÉi¨ªÉ ´ÉÌhɱÉå+ɽäþ iÉÉä <Ç·É®ú |ÉiªÉIÉ +κiÉi´ÉÉÆiÉ +ɽäþ EòÓ xÉɽþÓ +ºÉÉ |ɶxÉ +iªÉÉvÉÖÊxÉEò ´É º´ÉiÉ&±ÉÉ |ÉÉMÉÊiÉEòºÉ¨ÉVÉhÉÉ−ªÉÉ +ÉVÉSªÉÉ Ê¶ÉÊIÉiÉ ¨ÉxÉɱÉÉ {Éb÷iÉÉä. <Ç·É®úÉκiÉi´É´ÉÉnùÒ ±ÉÉäEò iÉEÇò¶ÉɺjÉÒªÉ {ÉrùiÉÒxÉå <Ç·É®úÉSÉå+κiÉi´É ʺÉrù Eò®úhªÉÉSÉÉ |ɪÉixÉ Eò°üxÉ ªÉÉ |ɶxÉÉSÉå =kÉ®ú näùiÉÉiÉʽþ. {ÉhÉ ½þÉ |ɶxÉ ¤ÉÖÊrù´ÉÉnùÉSªÉÉ+ɸɪÉÉxÉå ´ÉºiÉÖiÉ& ºÉÖ]õhÉÉ®úÉ xɺɱªÉɨÉÖ³äý iÉÉÌEòEò´ÉÉnùÉxÉÓ EÖòhÉÉSÉåSÉ JÉ®åú ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ½þÉiÉ xÉɽþÓ. <Ç·É®ú ½þÉ Æ ä´ÉºiÉÖiÉ& iÉEÇò´ÉÉnùÉSÉÉ Ê´É¹ÉªÉ xɺÉÚxÉ iÉÉä +xÉÖ¦ÉÚiÉÒSÉÉ Ê´É¹ÉªÉ +ɽäþ. {ÉhÉ +xÉÖ¦ÉÚÊiÉ ¨½þ]õ±Éå EòÓ, BEòiÉ®ú iÉÒ+ɽäþ iªÉÉ ÎºlÉiÉÓiɱªÉÉ +ÉVÉSªÉÉ <ÆÊpùªÉÉÆxÉÉ +ɱÉÒ {ÉÉʽþVÉä +lÉ´ÉÉ +ÉVÉSªÉÉ Ê´ÉYÉÉxÉÉSªÉÉ ºÉƶÉÉävÉxÉÉSÉÉ+ÉvÉÉ®ú +ºÉ±É䱪ÉÉ |ɪÉÉäMɶÉɳýÉiÉÚxÉ iÉälÉÒ±É ={ÉEò®úhÉÉÆSªÉÉ uùÉ®åú ʺÉrù ZÉɱÉÒ {ÉÉʽþVÉä +ºÉå +ÉVÉSªÉÉ Æ+ÉIÉä{ÉEòÉSÉå ¨½þhÉhÉå +ºÉiÉå. |ɪÉÉäMɶÉɳýÉÆSÉÉ +{ÉÖ®äú{ÉhÉÉ +É{ɱªÉÉ YÉÉxÉåÊpùªÉÉÆSÉÒ ¶ÉHòÒ ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ +ºÉ±ªÉɨÉÖ³åý +xÉäEò ºÉÚI¨É MÉÉä¹]õÓSÉå +lÉ´ÉÉ +ÊiÉ´ªÉÉ{ÉEò 8
 9. 9. MÉÉä¹]õÓSÉå +κiÉi´É iªÉÉÆSªÉÉ |ÉiªÉªÉɱÉÉ ªÉähÉå +¶ÉCªÉ +ºÉiÉå, ½þÒ MÉÉä¹]õ ªÉÉ +ÉIÉä{ÉEòÉÆxÉÉʽþ ¨ÉÉxªÉ +ºÉiÉä.{ÉhÉ |ÉÉSÉÒxÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉSÉÉ ÊVÉiÉEòÉ ´ÉänùÉ´É®ú ÊiÉiÉEòÉSÉ ªÉÉ ±ÉÉäEòÉÆSÉÉ |ɪÉÉäMɶÉɳýÉ´É®ú ¦É®ú´ÉºÉÉ +ºÉiÉÉä. Æ ÆEòÉähÉiªÉÉʽþ MÉÉä¹]õÒSÉå +κiÉi´É ¶ÉɺjɶÉÖrù {ÉrùiÉÒxÉå ʺÉrù Eò®úɴɪÉÉSÉÉ |ɪÉÉäMɶÉɳýÉ ½þÉ BEò¨ÉÉjÉ ®úÉVɨÉÉMÉÇ+ɽäþ +ºÉÉ ªÉÉ ±ÉÉäEòÉÆSÉÉ `öÉ¨É ÊºÉrùÉiÉ +ºÉiÉÉä. {ÉhÉ ½þÉ ÊºÉrùÉiÉ ´ÉºiÉÖiÉ& ¶ÉɺjÉÒªÉ xɺÉÚxÉ iÉÒ Eäò´É³ý Æ ÆBEò ¸ÉrùÉ ´É iÉÒʽþ +ÆvɸÉrùÉ +ɽäþ +ºÉå Ê´ÉYÉÉxÉÉSªÉÉ ´É |ɪÉÉäMɶÉɳýÉSªÉÉ +´ÉºlÉäEòbä÷ ºÉÚI¨ÉiÉäxÉå {ÉÉʽþ±Éå Æ+ºÉiÉÉÆ vªÉÉxÉÉÆiÉ ªÉä<±É. |ɪÉÉäMɶÉɳýÉiÉÒ±É ={ÉEò®úhÉÉÆiÉ VÉMÉÉÆiÉÒ±É ºÉÉ®úÒ MÉÚfåø =Eò±ÉhªÉÉSÉå ºÉɨÉlªÉÇ +ɽäþ Ç Æ½þÉ BEòÉäÊhɺÉÉ´ªÉÉ ¶ÉiÉEòÉÆiÉÒ±É nÆù¦É ʴɺÉÉ´ªÉÉ ¶ÉiÉEòÉÆiÉ {ÉÉ®ú MɳÚýxÉ {Éb÷±Éä±ÉÉ +ɽäþ. BEòÉäÊhɺÉÉ´ªÉɶÉiÉEòÉÆiÉ nÖṳ̀ÉhÉÓxÉÉ +YÉÉiÉ +ºÉÉ JÉMÉÉä±É ®úɽÚþÆ ¶ÉEòiÉ xÉɽþÒ +ºÉÉ ¶ÉɺjÉYÉÉÆSÉÉ Ê´É·ÉÉºÉ ½þÉiÉÉ. +ÉiÉÉÆ äʴɺÉÉ´ªÉÉ ¶ÉiÉEòÉÆiÉ +ìº]ÅõÉxÉÉì¨ÉÒSÉä (JÉMÉÉä±É ¶ÉɺjÉÉSÉä) ¶ÉɺjÉYÉ +ºÉå =PÉb÷{ÉhÉå ¨ÉÉxªÉ Eò°Æü ±ÉÉMɱÉä ì+ɽäþiÉ EòÓ, +xÉÆiÉ Ê´É·ÉMÉÉä±ÉÉÆiÉÒ±É Eäò´É³ý BEòÉ +ÊiÉIÉÖpù ¨ÉªÉÉÇÊnùiÉ ¦ÉÉMÉÉSÉåSÉ iÉä´Éfåø +É{ÉhÉÉÆºÉ YÉÉxɽþÉiÉä. JÉMÉÉä±ÉÉÆiÉ +ºÉå ÊEòiÉÒ iÉ®úÒ MÉÚfø +ɽäþ EòÓ, VÉälÉ{ɪÉÈiÉ +É{ɱÉÒ YÉÉxɶÉÊHò {ÉÉä½þÉSÉÚSÉ ¶ÉEòiÉ xÉɽþÓ. ä ä Æ=nùɽþ®úhÉÉlÉÇ, EÖòjÉÓ +{É®úÉvªÉÉSÉÉ ¨ÉÉMÉ EòÉfÚÆø ¶ÉEòiÉÉiÉ ½åþ ºÉiªÉ +xÉäEò´ÉÉ®ú ʺÉrù ZÉɱÉä±ÉÆ +ºÉÚxɺEòÉì]õ±ÉÆb÷ ªÉÉbÇ÷ºÉÉ®úJªÉÉ ¨É½þk´ÉÉSªÉÉ MÉÖ{iÉSÉ®úºÉƺlÉÉÆEòbÚ÷xÉ iªÉÉÆSÉä |ɪÉÉäMÉ ½þÉiÉ +ºÉiÉÉiÉ. EÖòjÉÓ ½þÉ ä+{É®úÉvªÉÉÆSÉÉ ¨ÉÉMÉ EòºÉÉ EòÉføÒiÉ +ºÉiÉÒ±É ? EÖòjÉÓ ½þÉ ¨ÉÉMÉ ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉSªÉÉ ´ÉɺÉÉ´É°üxÉ EòÉføiÉÉiÉ. ªÉÉSÉÉSÉ+lÉÇ +ºÉÉ xÉɽþÓ EòÉ EòÓ, ¨ÉxÉÖ¹ªÉ, VÉälÉå EòÉä`åö =¦ÉÉ +ºÉä±É iÉälÉä iªÉÉSªÉÉ ¶ÉÊ®ú®úÉSªÉÉ MÉÆvÉÉSÉä {É®ú¨ÉÉhÉÖÊ´ÉJÉÖ®ú±Éä±Éä +ºÉiÉÉiÉ ´É EòÉähÉiªÉÉʽþ EòÉ®úhÉɺiÉ´É iÉä xɹ]õ ½þÉ>Æð ¶ÉEòiÉ xÉɽþÓiÉ +ÉVÉSªÉÉ |ɪÉÉäMɶÉɳýÉiÉ ä ƽäþ MÉÆvÉ{É®ú¨ÉÉhÉÖ +xÉÖ¦ÉÊ´ÉhªÉÉSÉå ºÉÉvÉxÉ xÉɽþÓ. ¨ÉMÉ iªÉÉÆSÉå +κiÉi´É ¨ÉÉxÉɴɪÉÉSÉå EòÓ xÉ ¨ÉÉxɴɪÉÉSÉå?+ÉVÉSÉä ¶ÉɺjÉYÉ {É®ú¨ÉÉhÉÚSªÉÉ +ÆiÉ&Eò®úhÉÉSÉÉ |ÉiªÉIÉ `öÉ´É PÉä>ðxÉʽþ ºÉÞ¹]õÒSÉä MÉÚfø =Eò±ÉhªÉÉBä´ÉVÉÓ iÉä Æ+ÊvÉEòSÉ MÉÚfø ½þÉiÉ SÉɱɱÉå +ɽäþ +ºÉå ¨½þhÉÚÆ ±ÉÉMɱÉä +ɽäþiÉ. Eèò. ºÉ®ú VÉMÉnùÒ¶ÉSÉÆpù ¤ÉÉäºÉ ½äþ +ÉvÉÖÊxÉEò ä 9
 10. 10. Ê´ÉYÉÉxɨɽþÌ¹É +É{ɱªÉÉ Plant autographs and their revelations ªÉÉ OÉÆlÉÉSªÉÉ |ɺiÉÉ´ÉxÉåiɨ½þhÉiÉÉiÉ, In this vision of truth, the final mystery of things will by no means belessened but greatly deepened. |ɪÉÉäMɶÉɳýÉ ´É ={ÉEò®úhÉå ½þÒSÉ ºÉÞ¹]õÒSªÉÉ ¨ÉÚ±ÉiÉiÉi´ÉÉSªÉÉ ºÉiªÉɺÉiªÉ ÊxÉhÉǪÉÉSªÉÉ YÉÉxÉÉSÉÒEòºÉÉä]õÒ +ɽäþ +ºÉä ¨ÉÉxÉhÉå ´É Eäò´É³ý iªÉÉÆSªÉÉ ¦É®Æú´É¶ÉÉ´É®ú ½þÉhÉÉ®åú YÉÉxÉ ºÉiªÉ ¨ÉÉxÉhÉå +iªÉÆiÉ SÉÖEòÒSÉå ä+ɽäþ, |ɪÉÉäMɶÉɳýÉiÉÚxÉ =i{ÉzÉ ½þÉhÉÉ®åú YÉÉxÉ ÊEòiÉÒ ¤Éä¦É®Æú´É¶ÉÉSÉå +ºÉiÉå ½åþ ºÉiÉ®úÉ´ªÉÉ, +`ö®úÉ´ªÉÉ, Æ äBEòÉäÊhɺÉÉ´ªÉÉ ´É +ÉVÉSªÉÉ Ê´ÉºÉÉ´ªÉÉ ¶ÉiÉEòÉÆiÉÒ±É Ê´ÉYÉÉxÉÉSªÉÉ ¤Énù±ÉiªÉÉ ÊºÉrùÉxiÉÉÆ´É°üxÉ ºÉÖrùÉÆ {ÉÚhÉÇ{ÉhÉåº{ɹ]õ ½þÉhªÉɺÉÉ®úJÉå +ɽäþ. Law of causation ´É Law of gravity ªÉÉ´É°üxÉ =i{ÉzÉ ZÉɱÉ䱪ÉÉ äVÉb÷´ÉÉnùɱÉÉ xÉÖºÉiÉÒ C´ÉÉÆ]õ¨É ÊlÉ+®úÒ =i{ÉzÉ ½þÉiÉÉÆSÉ vÉCEòÉ Ê¨É³ýɱÉÉ, ½åþ ¶ÉɺjÉÒªÉ ºÉiªÉ ºÉ®ú VÉä¨ºÉ äVÉÒxºÉ ªÉÉÆxÉÓ +ÊiÉ¶ÉªÉ ºÉÖnù®ú ®úÒiÉÒxÉå ʴɶÉnù Eò°üxÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉå +ɽäþ. VÉb÷pù´ªÉ ½åþSÉ ºÉ´ÉǺ´É +ɽäþ +ºÉä ƨÉÉMÉSÉå ¶ÉiÉEò ºÉÉÆMÉiÉ ½þÉiÉå, iÉ®ú ¶ÉÊHò ½åþSÉ ºÉ´ÉǺ´É +ɽäþ ½åþ <±ÉäC]ÅõÉxºÉSªÉÉ ÊºÉrùÉiÉÉÆ´É°üxÉ +ÉVÉSÉå ä ì ÆÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÆMÉÚÆ ±ÉÉMɱÉå +ɽäþ. BEòʴɺÉÉ´ªÉÉ ¶ÉiÉEòÉÆiɱÉå Ê´ÉYÉÉxÉ ½åþ ʴɺÉÉ´ªÉÉ ¶ÉiÉEòÉÆiɱªÉÉ ¶ÉÊHòEò±{ÉxÉä´É®úκlÉ®ú´Éä±ÉSÉ +ºÉå ºÉÉähÉÒʽþ ºÉÉÆMÉÚÆ ¶ÉEòiÉ xÉɽþÓ, ¨½þhÉÚxÉSÉ +ÉVÉSªÉÉ |ɪÉÉäMɶÉɳýÉ ´É ={ÉEò®úhÉå ½åþ¤Éå¦É®Æú´É¶ÉÉSÉå EÚò³ý +ɽäþ, ½åþ vªÉÉxÉÉÆiÉ PÉähÉå +ɴɶªÉEò +ɽäþ. iªÉɨÉÖ³åý |ɪÉÉäMɶÉɳýÉ ´É ={ÉEò®úhÉå ªÉÉÆSªÉɺÉÉvÉxÉÉÆxÉÓ <Ç·É®úÉSÉå +κiÉi´É ʺÉrù xÉ ½þÉhªÉÉxÉå <Ç·É®úÉκiÉi´É´ÉÉnùɱÉÉ +hÉÖ¨ÉÉjÉʽþ vÉCEòÉ ¤ÉºÉhªÉÉSÉå äEòÉ®úhÉ xÉɽþÓ. EòÉxÉÉÆxÉÓ ´ÉÉºÉ ªÉäiÉ xÉɽþÓ, xÉÉEòÉxÉå BäEòiÉÉÆ ªÉäiÉ xÉɽþÓ +lÉ´ÉÉ b÷ɲªÉÉxÉå {ÉnùÉlÉÉÇSÉÉ º´ÉÉnù äPÉäiÉÉ ªÉäiÉ xÉɽþÓ, ¨½þhÉÚxÉ +kÉ®ú, º´É®úºÉÆMÉÒiÉ ´É ¨ÉvÉÖ®ú {ÉnùÉlÉÇ ªÉÉÆSÉå +κiÉi´É EòÉähÉÒ xÉÉEòÉ°Æü ¶ÉEäò±ÉEòɪÉ? |ɪÉÉäMɶÉɳýÉ ´É ={ÉEò®úhÉÉÆSÉÒ ½þÒ jÉÖÊ]õ +Éä³ýJÉÚxÉ +ÉVÉSÉä VÉÉhÉiÉä Ê´ÉYÉÉxɨɽþÌ¹É 10
 11. 11. <Ç·É®úÉκiÉi´É´ÉÉnùɺÉÉ®úJªÉÉ |ɶxÉɱÉÉ iªÉÉÆSªÉÉ ¦É®ú´ÉƶÉÉ´É®ú ¤ÉMÉ±É näùiÉ xÉɽþÓiÉ. +ÉVÉSªÉÉ Ê´ÉYÉÉxɨɽþ¹ÉÔiÉ+É<Çxº]õÒxÉSÉå ºlÉÉxÉ ºÉ´ÉǸÉä¹`ö +ɽäþ. <Ç·É®úɺÉƤÉÆvÉÓ +É<Çxº]õÒxÉ ¨½þhÉiÉÉä, I believe in God..... who reveals himself in the orderly harmony of theUniverse. I believe that intelligence is manifested through all nature. The basisof scientific work is the conviction that the world is an ordered andcomprehensible entity and not a thing of chance. (Modern Leaders on ReligionP.292) Eäò´É³ý Ê´ÉYÉÉxÉÉSªÉÉ ´ÉÉ¡äòxÉåSÉ iÉÉä±É ºÉÖ]õ±É䱪ÉÉ Ê´ÉuùÉxÉÉÆxÉÓ ªÉÉ Ê´ÉYÉÉxɨɽþ¹ÉÕSªÉÉ ={ɪÉÖHò=nÂùMÉÉ®úÉSÉÉ MÉƦÉÒ®ú{ÉhÉå Ê´ÉSÉÉ®ú Eò®úhÉå +ɴɶªÉEò +ɽäþ. Æ <Ç·É®úÉκiÉi´É´ÉÉtÉÆxÉÓ <Ç·É®úÉSªÉÉ +xÉÖ¦ÉÚiÉÒSÉå VÉå |ɪÉÉäMɶÉɺjÉ ºÉÉÆÊMÉiɱÉå +ɽäþ iÉå |ÉiªÉIÉ |ɪÉÉäMÉÉÆiÉ+ÉhÉhÉå ½þÉ JÉ®úÉ |ÉɨÉÉÊhÉEò{ÉhÉÉSÉÉ ¨ÉÉMÉÇ +ɽäþ. iªÉÉ |ɪÉÉäMɶÉɺjÉÉxÉÖºÉÉ®ú |ɪÉixÉ Eäò±Éä +ºÉiÉÉÆ <Ç·É®úÉSÉÉ+xÉÖ¦É´É ªÉäiÉÉä. ªÉÉSÉÒ ºÉÉIÉ @ñM´ÉänùÉÊnù OÉÆlÉ ´É ¦ÉÉ®úiÉÉSÉå |ÉÉSÉÒxÉ ºÉÉʽþiªÉ iÉ®ú näùiÉåSÉ. {ÉhÉ ¸ÉÒYÉÉxÉnäù´É,BEòxÉÉlÉ ªÉÉÆSªÉÉ{ÉɺÉÚxÉ iÉ®ú ¸ÉÒ®úɨÉEÞò¹hÉ {É®ú¨É½ÆþºÉ, Ê´É´ÉäEòÉxÉÆnù, +®úÊ´Éxnù ´É ®ú¨ÉhÉ ªÉÉÆSªÉÉ {ɪÉÈiÉSÉÒ{É®Æú{É®úÉʽþ näùiÉä. ªÉÉ {É®Æú{É®äúSÉä iÉäVɺ´ÉÒ ¨Éä°ü¨ÉÊhÉ {É.{É. ¸ÉÒ¨ÉnÂù´ÉɺÉÖnäù´ÉÉxÉÆnùºÉ®úº´ÉiÉҨɽþÉ®úÉVÉ ªÉÉÆSÉÉ |ɺiÉÖiÉ,¦ÉÊHòºÉÉvÉxÉÉSÉÉ {ÉÖ®úºEòÉ®ú Eò®úhÉÉ®úÉ OÉÆlÉ, ºÉÉvÉEòÉÆSÉå ÊxÉζSÉiÉ Eò±ªÉÉhÉ Eò®úÒ±É. ºÉÉvÉEòÉÆxÉÓ iªÉÉSÉÒ+´É¶ªÉ EòÉÆºÉ vÉ®úÉ´ÉÒ +ºÉå ºÉÖSÉ´ÉÚxÉ ¨ÉÒ ½þÒ |ɺiÉÉ´ÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ Eò®úiÉÉå. 11
 12. 12. ¸ÉÒnùÊIÉhÉɨÉÚÌiÉ ¨ÉÆÊnù®ú, ¤Éɳý¶ÉɺjÉÒ ½þ®únùɺɺÉ.7, ¨É½þɱÉ, xÉÉMÉ{ÉÚ®ú Ênù. 18.9.62 12
 13. 13. ** ¸ÉÒ¨Éi{É®ú¨É½ÆþºÉ {ÉÊ®úµÉÉVÉEòÉSÉɪÉÇ ¸ÉÒ´ÉɺÉÖnäù´ÉÉxÉÆnùºÉ®úº´ÉiÉÒº´ÉÉʨÉEÞòiÉ** ** ¸ÉÒnùkɨÉɽþÉi¨ªÉ**¸ÉÒMÉhÉä¶ÉÉªÉ xɨÉ&** ¸ÉҺɮúº´ÉiªÉè xɨÉ&** ¸ÉÒMÉÖ¯û¦ªÉÉä xɨÉ&** ¸ÉÒºÉÒiÉÉ®úɨÉSÉÆpùÉªÉ xɨÉ&**¸ÉÒMÉÖ¯ûnùkÉÉjÉäªÉ& |ɺÉzÉÉä%ºiÉÖ** ¸ÉÒnùkÉ** YÉÉxÉEò¨ÉçÊpùªÉ|ÉÉhÉMÉhÉ* ÁÉÆSÉå Eò®úÒ VÉÉä ºÉÆ®úIÉhÉ* iªÉÉMÉhÉ{ÉiÉÒSÉä ´ÉÆnÚù SÉ®úhÉ* ¨ÉÆMɱÉÉSÉ®úhÉ ½åþ +ɨÉÖSÉä**1** VªÉɱÉÉ ¨½þhÉiÉÒ +ƤÉäSÉÉ1 ºÉÖiÉ* EòʱɪÉÖMÉÓVÉÉä MÉÆvÉ´ÉÇκlÉiÉ2* VÉÉä ´É®únùɦɪÉnù½þºiÉ* º¨É®úhÉå ºÉ¨ÉºiÉÊ´ÉPxɽþiÉÉÇ** 2** EòiÉÉÇ vÉiÉÉÇ ºÉƽþiÉÉÇ*Ê´É·ÉÉSÉÉ VÉÉä iÉÉ®úÒ +ÉiÉÉÇ* VÉÉä º¨É®úhÉå nÖù&JÉ´ÉÉiÉÉÇ* xÉÖ®ú´ÉÒ ¦ÉiÉÉÇ iÉÉä +ɨÉÖSÉÉ** 3** iÉÉä +ɨÉÖSÉÉMÉÖ¯û´É®ú* iªÉɱÉÉ VÉÉäbÚ÷xÉÒ nùÉäxÉÒ Eò®ú* iªÉÉSÉä SÉ®úhÉÓ `äöʴɱÉå ʶɮú* VªÉɱÉÉ ºÉÖ®ú´É®ú ´ÉÆÊnùiÉÒ**4** iÉÉä ½þÉ {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ ¸ÉÖÊiÉMÉäªÉ* xÉ®ú˺ɽþºÉ®úº´ÉiÉÒ nùkÉÉjÉäªÉ* {É®ú¥ÉÀ ºÉÎSSÉnùÉxÉÆnù¨ÉªÉ* ÊxÉ®úɨɪÉ+ÊuùiÉÒªÉ iÉÉä** 5** iÉÉäÊSÉ ®úÊSÉ ½þÉ OÉÆlÉ* ÊxÉʨÉkɨÉÉjÉ ´ÉɺÉÖnäù´É3 ªÉälÉ* ¸É´ÉhÉå {É`öhÉå Eò®ú´Éұɺ´ÉÉlÉÇ* ½þÉ ªÉlÉÉlÉÇ ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆSÉÉ** 6** VÉMÉnÖùrùÉ®úÉlÉÇ {É®ú¨Éä·É®ú* +jÉÒSªÉÉ PÉ®úÓ vÉ®úÒ +´ÉiÉÉ®ú*iªÉÉSªÉÉ SÉÊ®úiÉÉSÉÉ Ê´ÉºiÉÉ®ú* ´ÉÌhɱÉÉ ºÉÖÆnù®ú {ÉÖ®úÉhÉÓ** 7** iÉiºÉÉ®ú¦ÉÚiÉ nùkÉ{ÉÖ®úÉhÉ* +Éè]õºÉ½þ»ÉÊxÉ°ü{ÉhÉ* iÉå +{ÉÊ®úÊSÉiÉ MÉÒ´ÉÉÇhɦÉɹÉhÉ* |ÉÉEÞòiÉVÉxÉ xÉähÉiÉÒ** 8** ¨½þhÉÉäÊxÉ ½þÉ OÉÆlÉÉ®Æú¦É* ÁɪÉÉäMÉå =¨ÉVÉä±É º´ÉªÉÆ|ɦÉ* ¦ÉHò´ÉiºÉ±É {ÉsxÉɦÉ* ÊSÉkÉIÉÉä¦É½þiÉÉÇ VÉÉä** 9** ¸ÉÒnùkÉ{ÉÖ®úÉhÉÉSÉä iÉÒxɦÉÉMÉ* YÉÉxÉÉä{ÉɺÉxÉÉEò¨ÉǪÉÉäMÉ* iªÉÉÆiÉÒ±É ={ÉɺÉxÉÉEòÉÆb÷¦ÉÉMÉ* <Ç·É®úÉxÉÖ®úÉMÉ nùÉ´ÉÒ VÉÉä** 10**VÉälÉå EòÉiÉÇ´ÉÒªÉÉÇSÉää +ÉJªÉÉxÉ* +±ÉEòÉÇSÉå1.{ÉÉ´ÉÇiÉÒSÉÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÉ MÉhÉ{ÉiÉÒ ËEò´ÉÉ +ƤÉäSÉÉ ¨ÉÖ±ÉMÉÉ xÉ®ú˺ɽþºÉ®úº´ÉiÉÒ. 2. PÉÉäb÷¬É´É®ú ¤ÉºÉ±Éä±ÉÉ MÉhÉ{ÉÊiÉ ËEò´ÉÉ MÉÆvÉ´ÉÇxÉMÉ®ú-MÉÉhÉMÉÉ{ÉÖ®úÓ ®úÉʽþ±Éä±Éä xÉ®ú˺ɽþºÉ®úº´ÉiÉÒ. 3. OÉÆlÉEòiªÉÉÇSÉå xÉÉÆ´É {É.{É.´ÉɺÉÖnäù´ÉÉxÉÆnù ºÉ®úº´ÉiÉÒ. 13
 14. 14. Ê´ÉYÉÉxÉ* +ɪÉÖªÉnÚÆùSÉå =rù®úhÉ* ½åþÊSÉ ´ÉhÉÇxÉ ¨ÉÖJªÉi´Éä** 11** VÉ®úÒ {ÉÉʽþVÉä ¨ÉÖÊHò* iÉ®úÒ 1+Énù®úÉ´ÉÒ xÉ´ÉÊ´ÉvÉɦÉÊHò* ÊVÉhÉå ªÉälÉå ʨɳäý ¦ÉÖÊHò * +ÆiÉÓ ¨ÉÖÊHò +xÉɪÉɺÉå** 12** º¨É®úhÉ+ÉÊhÉ ´ÉÆnùxÉ* ºÉJªÉ ºÉä´ÉxÉ +ÉÊhÉ +SÉÇxÉ* nùɺªÉ ¸É´ÉhÉ EòÒiÉÇxÉ* ºÉ´ÉÇÊxÉ´ÉänùxÉ xÉ´ÉÊ´ÉvÉɦÉÊHò**13** EòÉiÉÇ´ÉÒªÉç Eäò±ÉÒ º¨É®úhɦÉÊHò* +±ÉEòÉÇxÉå ´ÉÆnùxɦÉÊHò* +ɪÉÖ®úÉVÉÉxÉå nùɺªÉ¦ÉÊHò*ºÉJªÉ¦ÉÊHò {É®ú¶ÉÖ®úɨÉå** 14** ʴɹhÉÖnùkÉå Eäò±Éå ºÉä´ÉxÉ* ªÉnÚùxÉå Eäò±Éå +SÉÇxÉ* ´ÉänùvɨÉç Eäò±ÉåEòÒiÉÇxÉ* nùÒ{ÉEåò ¸É´ÉhÉ ¸ÉÒnùkÉÉÆSÉå** 15** ºÉ´ÉǺ´ÉÉi¨ÉÊxÉ´ÉänùxÉ* ÊEòiªÉäEò ¦ÉHòÉÆxÉÓ Eò°üxÉ*¸ÉÒnùkÉÓ iɱ±ÉÒxÉ ½þÉä>ðxÉ* ÊxÉ´ÉÉÇhɺlÉÉxÉ PÉäiɱÉå** 16** ¦ÉÊHò YÉÉxÉÉSÉÒ ¨ÉÉ>ð±ÉÒ* Eò®úÒ EÞò{ÉäSÉÒºÉÉ=±ÉÒ* ÊVÉhÉå xÉɨɰü{ÉÉ +ÉÊhɱÉÒ* ¥ÉÀ¨ÉÚÌiÉ ¦É±ÉÒ +xÉɪÉɺÉå** 17** ÊxÉ̴ɶÉä¹É {É®ú¥ÉÀ*ºÉÉIÉÉiEòÉ®ú Eò®úiÉÉÆ ¸É¨É* PÉbä÷ ¨ÉÆnùÉÆ iªÉÉSÉÉ §É¨É* ´ÉÉ®úÒ ½äþ Gò¨É nùÉ´ÉÚxÉÒ** 18** ºÉMÉÖhÉ¥ÉÀvªÉÉxÉå¨ÉxÉ* ¶ÉÒQÉ ½þÉä<Ç ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ* ¨ÉMÉ ÊxÉ®úºiÉÉä{ÉÉÊvÉEò±{ÉxÉ2* º´ÉÉi¨ÉYÉÉxÉ º¡Öò®úiɺÉä** 19** iÉÒxÉ´ÉÊ´ÉvÉɦÉÊHò ªÉälÉ* ´ÉÌhÉVÉä±É ªÉlÉÉlÉÇ* VÉÒ Eò®úÒ±É EÞòiÉÉlÉÇ* nùÉ´ÉÉäÊxÉ {ÉÆlÉ ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆ** 20**º¨É®úhɦÉÊHò +ÊiɸÉä¹`ö* iÉÒ xÉ´ÉÉƨÉÉVÉÒ ´ÉÊ®ú¹`ö* +É`öÉƱÉɽþÒ ´ªÉÉ{ÉÒ MÉÊ®ú¹`ö3* ¦ÉMÉ´Éi|Éä¹`ö4 iÉÒVÉÉhÉÉ** 21** VªÉÉSÉÓ +ÆMÉå ºÉ½þ»É* VªÉÉSÉÓ º´É¯û{Éå ºÉ½þ»É* VªÉÉSÉÓ xÉɨÉå ºÉ½þ»É* Eò¨Éç ºÉ½þ»ÉVɪÉÉSÉÓ** 22** ÁÉ ºÉ´ÉÉÈSÉä º¨É®úhÉ* ¦ÉÉ´Éå EòÊ®úiÉÉÆ |ÉÊiÉIÉhÉ* =iÉ®äú ºÉ´ÉÇ Eò¨ÉÉÇSÉÉ ¶ÉÒhÉ* ±ÉɦÉäÊxÉ´ÉÉÇhÉ ºÉ½þVÉSÉÒ** 23** VÉÉiÉÉÆ ªÉäiÉÉÆ EòÉ¨É EòÊ®úiÉÉÆ* JÉÉiÉÉÆ Ê{ÉiÉÉÆ näùiÉÉÆ PÉäiÉÉÆ* ¾þnùªÉÓ¦ÉMÉ´Éiº¨É®úhÉ EòÊ®úiÉÉÆ* +Eò¨ÉÇiÉÉ Eò¨ÉÉÇSÉÒ** 24** º¨É®úhÉÉÊ´ÉhÉå xÉ PÉbä÷ EòÉƽþÓ* ¨½þhÉÉäÊxÉ ¸Éä¹`öº¨É®úhɦÉÊHò ½þÒ* +ÉiÉÉÆ EòÒiÉÇxɦÉÊHò BäEòÉ ½þÒ* iÉÉ®úÒ ½äþ½þÒ1. ¦ÉÉäMÉ, Bä·ÉªÉÇ. 2. Eòα{ÉiÉ ={ÉÉÊvÉ ]õÉEÚòxÉ. 3.¨ÉÉä`öÒ, MÉÖ¯ûiÉ®ú. 4.Ê|ɪÉEò®ú. 14
 15. 15. ¦ÉÉÊ´ÉEòÉÆ** 25** ªÉºªÉ º¨ÉÞiªÉÉ SÉ xÉɨÉÉäCiªÉÉ* ½äþ iÉÉä º¨ÉÞÊiÉ xÉ ½þÉä ʨÉlªÉÉ* iÉ{ÉÉäªÉYÉEò¨ÉÇ VÉåxªÉÚxÉ iªÉÉ* {ÉÚhÉÇi´ÉÉ xÉä<Ç EòÒiÉÇxÉ** 26** +VÉx¨ªÉÉSÉå1 Ênù´ªÉ VÉx¨ÉEòÒiÉÇxÉ* +ÊGòªÉÉSÉå Ênù´ªÉÊGòªÉÉMÉÉxÉ* VÉx¨É¤ÉÒVÉÉSÉå Eò®úÒ nù½þxÉ* xÉÖ®ú´ÉÒ MɽþxÉ Eò¨ÉÇ´ÉÉiÉÉÇ** 27** EòÊ®úiÉÉÆ EòÒiÉÇxɦÉMÉ´ÉÆiÉÉSÉå* =`öÉ´Éä ºÉÉÎi´ÉEò ¦ÉÉ´É ºÉÉSÉä* iÉ®úÒSÉ ºÉÉ¡ò±ªÉ VÉx¨ÉÉSÉå* +xªÉlÉÉ nÆù¦ÉÉSÉå `öÉhÉå iÉå**28** xÉÉä½äþ ¾þnùªÉ ºÉnÂùMÉÊnùiÉ* xÉÉä½äþ ´ÉÉSÉÉ MÉnÂùMÉÊnùiÉ* xÉ ½þÉä iÉxÉÖ ®úÉä¨ÉÉÆÊSÉiÉ* |Éä¨ÉɸÉÖ{ÉÉiÉ xÉÉä½äþVÉ®úÒ** 29** +ÆiɦÉÉÇxÉ xÉÉä½äþ VÉ®úÒ* näù½þ¦ÉÉxÉ xÉ =bä÷ iÉ®úÒ* nÆù¦É ʨÉlªÉÉ |ɱÉÉ{ÉÉ{É®úÒ* VÉÉÊhÉVÉäSÉiÉÖ®úÓ EòÒiÉÇxÉ|ÉÉèføÒ** 30** EòÒiÉÇxɦÉÊHò BäºÉÒ ½äþ* ¸É´ÉhɦÉÊHò iɺÉÒSÉ +ɽäþ* ÊjÉEò®úhÉ2 VªÉÉSÉåqùfø ®úɽäþ* VÉÉä xÉ {Éɽäþ ¤Éɽäþ®ú** 31** ºÉÉäb÷ÉäÊxÉ +ºÉÚªÉÉ3 º{ÉvÉÉÇ* `äö´ÉÉäÊxɪÉÉÆ oùùfø ¸ÉrùÉ*+ÆiÉÌxɹ`ö VÉÉä ®úɽäþ ºÉÖvÉÉ* ¸É´ÉhÉÒ ¤ÉrùɺÉxÉ Ê´ÉÊxÉpù** 32** º´ÉªÉå VÉ®úÒ VÉÉhÉä ¦ÉMÉ´ÉnÂùMÉÖhÉ* iÉ®úÒBäEòÊ´ÉiÉÉÆ iÉäÊSÉ MÉÖhÉ* ¸ÉrùɦÉÊHòxÉå Eò®úÒ ¸É´ÉhÉ* iÉåÊSÉ ¸É´ÉhÉ ¦ÉÊHòªÉÖHò** 33** |Éä¨É nùÉ´ÉÚxÉÒVÉÉiÉÒ EòÒiÉÇxÉÉ** iÉälÉå ´ÉÉiÉÉÇ EòÊ®úiÉÒ xÉÉxÉÉ* EòÓ ¤ÉèºÉÉäÊxÉ ºÉäÊ´ÉiÉÒ ¶ÉªÉxÉÉ* ºÉÉäÊb÷iÉÒ +´ÉvÉÉxÉɸɴÉhÉÉSªÉÉ** 34** ´ªÉlÉÇ iªÉÉSÉÉ iÉÉä {ÉÊ®ú¸É¨É* +¶ÉÉ ¸É´ÉhÉå xÉ =bä÷ §É¨É* xÉ ±ÉÉMÉä ¨ÉÉäIÉÉSÉÉGò¨É* º´É°ü{ÉÓ Ê´É¸ÉÉ¨É iªÉÉ EéòSÉÉ** 35** ¨½þhÉÉäÊxɪÉÉÆ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ* Eò®úÉ´Éå ¦ÉÉ´Éå ¸É´ÉhÉ* ½åþ iÉÞiÉҪɦÉHòÒSÉä ±ÉIÉhÉ* +ÉiÉÉÆ ºÉä´ÉxÉ +´ÉvÉÉ®úÉ** 36** ¨ÉÖ³ýÓ º´É°ü{ÉSÉÒ BEò* iÉälÉå EéòSÉÉ ºÉä´ªÉ ºÉä´ÉEò*=kɨÉÉvÉ¨É ¦ÉÉ´É Ê´É´ÉäEò* {É®úÒ `äöÊ´ÉiÉÒ ±ÉÉäMÉ uèùiɦÉÉ´ÉÓ** 37** +xÉÉÊnùEòÉ±É |É´ÉÞÊkÉ* iÉÒºÉ+xÉֺɮúÉäxÉÒ ´Énäù ¸ÉÖÊiÉ* VªÉÉ ªÉÉäMÉå ʨɳäý {ÉrùÊiÉ* ±ÉÉäEò iÉ®úiÉÒ1. .<Ç·É®úÉSÉå. 2.EòɪÉÉ-´ÉÉSÉÉ-¨ÉxÉ. 3.MÉÖhÉÉSÉä Ê`öEòÉhÉÓ nùɹÉÉ®úÉ{É Eò®úhÉå. ä ä 15
 16. 16. +xÉɪÉɺÉå** 38** ´ÉXÉÉÆEÖò¶Év´ÉVÉÉÆÊEòiÉ* ¦ÉMÉ´Éi{Énù {ÉsÊSÉÎx½þiÉ* iªÉɱÉÉ ºÉä´ÉÒ VÉÉä ºÉÆiÉ* iÉÉä½þÉäªÉ ¨ÉÖHò ÊxɶSɪÉå** 39** +ÉiÉÉÆ {ÉÊ®úºÉÉ´Éå +SÉÇxÉ*ºÉÉEòÉ®ú ¨ÉÚÌiÉ Eò±{ÉÚxÉ* ºÉ´ÉǦÉÉ´Éå EòÒVÉä{ÉÚVÉxÉ* ºÉ´ÉÉæ{ÉSÉÉ®åú Eò®úÉäÊxÉ**40** ªÉlÉä¹]õ |ÉÊiɨÉÉ Eò°üxÉ* º´Énäù½þÉ|ɨÉÉhÉå ¨ÉÉxÉÚxÉ* ʨɳýiÉÒiÉä ={ÉSÉÉ®ú ºÉ¨É{ÉÚÇxÉ * Eò®úÉ´Éå +SÉÇxÉ ¦ÉÉ´ÉÉlÉç **41** ËEò´ÉÉ ¹ÉÉäb÷¶ÉÉä{ÉSÉÉ®úÓ |ÉÉiÉ&{ÉÚVÉxÉ*¨ÉvªÉÉx½þÓ {ÉÆSÉÉä{ÉSÉÉ®ú näù´ÉÚxÉ* ®úÉjÉÉè xÉÒ®úÉÆVÉxÉ ºÉ¨É{ÉÉÇ´Éå** 42** VÉÒ VÉÒ ´ÉºiÉÖ +É{ÉhÉÉ +É´Ébä÷*iÉÒ iÉÒ `äö´ÉÉ´ÉÒ näù´ÉÉ{ÉÖfåø* BäºÉÒ ¦ÉMÉ´Éi|ÉÒÊiÉ VÉÉäbä÷* Eòbä÷ {Ébä÷ ¦É´ÉɤvÉÒSªÉÉ**43** ¨ÉÚÌiÉ{ÉÚVÉÉb÷Éä³ýÉÆ näùJÉÉ´ÉÒ* iÉèºÉÒSÉ ÊSÉkÉÓ ®äúJÉÉ´ÉÒ* iÉälÉåSÉ ´ÉÞÊkÉ ®úÉJÉÉ´ÉÒ* ¥ÉÀ{Énù´ÉÒ Ê¨É³äý±É** 44**BEòÉOÉiÉäxÉå {ÉÚVÉÉäkÉ®ú* ¤ÉºÉÉäxÉÒ näù´ÉɺɨÉÉä®ú* ºÉ¨É®úºÉ1 Eò°üxÉ +ÆiÉ®ú* MÉÖ¯ûnùkɨÉÆjÉ VÉ{ÉÉ´ÉÉ** 45**ªÉÉSÉä xÉÉÆ´É +SÉÇxÉ* +ÉiÉÉÆ ºÉÉÆMÉiÉÉå ´ÉÆnùxÉ* VÉähÉå ºÉ¨ÉÉxÉ ´ÉÞÊkÉ ½þÉä>ðxÉ* +fø³ý ºlÉÉxÉ Ê¨É³äý±É**46** ¥ÉÉÀhÉÉ{ÉɺÉÉäxÉÒ SÉÉÆb÷ɳýÉ{ɪÉÈiÉ* MÉÉ<Ç +·É ·É JÉ®ú ºÉʽþiÉ* ºlÉÉ´É®ú VÉÆMɨÉÉi¨ÉEòºÉ¨ÉºiÉ* ªÉÉƺÉÓ ºÉiÉiÉ ´ÉÆnùÉ´Éä** 47** ´ÉÉSªÉÉlÉÇ iÉÉä näù½þ ºÉMÉÖhÉ* +ÆiɪÉÉǨÉÒ ±ÉIªÉÉlÉÇ ÊxÉMÉÖÇhÉ*iÉÉä BEò ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ {ÉÊ®ú{ÉÚhÉÇ* SÉɱÉEò ¦ÉɺÉEò ºÉ´ÉÉÈSÉÉ** 48** ºÉÎSSÉnùÉi¨ÉÉ º´ÉªÉå BEò* +κiɦÉÉÊiÉ Ê|ɪÉi´Éå näùJÉ* ¦ÉÉ´É `äö´ÉÉäxÉÒ iÉälÉå BEò* ´ÉÆÊnùiÉÉÆ ±ÉÉäEò +fø³ý ʨɳäý** 49** ºÉ´ÉÇlÉÉ xÉËxÉnùÒ EòÉähÉÉ EòÉähÉ* iªÉÉSÉÉ ¨ÉxÉÓ xÉÉhÉÒ ¶ÉÒhÉ* ºÉ´ÉÉǦÉÚiÉÓ näù´É{ÉhÉ* ¨ÉÉxÉÚxÉ ´ÉÆnùxÉ ºÉ´ÉÉÇ EòÒVÉå**50** ªÉälÉå ¯ûpùÉvªÉÉªÉ |ɨÉÉhÉ* ªÉÉSÉå xÉÉÆ´É ´ÉÆnùxÉ* +ÉiÉÉÆ ¤ÉÉäʱÉVÉä±É nùɺªÉ±ÉIÉhÉ* ´ÉÉMÉÉ´Éå +É{ÉhÉnùɺÉÉ{É®úÒ** 51** vÉxªÉÉ{ÉɶÉÓ ºÉä´ÉEò VÉèºÉÉ* iÉnùvÉÒxÉ ½þÉä>ðxÉÒ ´ÉÉMÉä iÉèºÉÉ* ¨ÉÉxÉÉ{ɨÉÉxÉ +ÉÊhÉ+ɳýºÉÉ* ºÉÉäb÷ÉäÊxÉ ÊnùxÉÊxɶÉÉ ºÉä´ÉÉ´Éå** 52** nùÉºÉ xÉ `äö´ÉÒ1.BEòÉEòÉ®ú ´ÉÞÊkÉ. 16
 17. 17. {ÉÉä]õÉSÉÒ ËSÉiÉÉ* iÉèºÉÒ ªÉÉäMÉIÉä¨ÉÉSÉÒ ËSÉiÉÉ* xÉ `äö´ÉÉ´ÉÒ ºÉ´ÉÇlÉÉ* iÉä PÉä ¨ÉÉlÉÉÆ {É®ú¨Éä·É®ú** 53**+ºÉå +ºÉä ½åþ nùɺªÉ VÉÉhÉ* +ÉiÉÉÆ ºÉJªÉ¦ÉHòÒSÉÒ JÉÚhÉ* EòÊ®úVÉä±É ÊxÉ°ü{ÉhÉ* ¸ÉÖÊiÉ|ɨÉÉhÉÊ´ÉJªÉÉiÉ** 54** +xÉäEò näù½þ ºÉÖ]õ±Éä VÉ®úÒ* Eò±{ÉÉSÉä Eò±{É ±ÉÉä]õ±Éä iÉ®úÒ* VÉÉä ÊVɴɱÉMÉÉ1+ÆiÉ®úÒ* +ɨ½þÉÆ IÉhɦɮúÒ xÉ Ê´ÉºÉƤÉä** 55** ºÉ´ÉǺªÉ SÉɽÆþ ¾þÊnù ºÉÊzÉʴɹ]õ* +ºÉÒ º¨ÉÞÊiÉ ¤ÉÉä±Éäº{ɹ]õ* iÉÉä ºÉ´ÉÉȨÉÉËVÉ ´ÉÊ®ú¹`ö* iÉÉäÊSÉ |Éä¹`ö2 ÊVɴɱÉMÉÉ** 56** iªÉÉSÉå Eò®úÉ´Éå ºÉJªÉ* ÊxÉ®ú{ÉäIÉEò®úhÉå ½åþ ¨ÉÖJªÉ* ªÉähÉå ±ÉɦÉä ¥ÉÀÉJªÉ* {Énù VÉå ºÉÉÆJªÉªÉÉäMÉMɨªÉ** 57** iªÉÉ´ÉÉÆSÉÖxÉÒ xÉ MɨÉÉ´Éä*iªÉÉ´ÉÉÆSÉÖxÉÒ xÉ Ê´ÉºÉƤÉÉ´Éä* iªÉÉ´ÉÉSÉÖxÉÒ xÉ ´ÉÉMÉÉ´Éå* iªÉɱÉÉ MÉÉ´Éå ÊxÉ®ú{ÉäIÉ** 58** ºÉÉ{ÉäIÉ ºÉiªÉ VÉÒ¨ÉèjÉÒ ½þÉäªÉ* iÉÒ ºÉƺÉÉ®úÉ ´ÉÉ®úÒ±É EòɪÉ* VÉ®úÒ <Ç·É®úÓ ºÉJªÉ ½þÉäªÉ* JÉÉºÉ xÉ ½þÉäªÉ {ÉÖxÉ®úÉ´ÉÞÊkÉ**59** iÉxÉÖ ¨ÉxÉ vÉxÉ* {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú IÉäjÉ ºÉnùxÉ* Eò®úÉ´Éå <ǶÉÉ ÊxÉ´ÉänùxÉ* +Éi¨ÉÊxÉ´ÉänùxÉ ¤ÉÉäʱÉVÉä**60** ¨ÉÒ Eäò´É³ý ¶ÉÖrù ¤ÉÖrù* ºÉÉÊIÉi´É ½åþ ¨½þhÉhÉå ʴɯûrù* +ÊuùiÉÒªÉ ¨ÉÒ º´ÉiÉ& ʺÉrù*+{ÉÉ{ÉÊ´Érù3 ºÉnùÉäÊnùiÉ** 61** ¨É±ÉÉ xÉɽþÓ EòiÉÞÇi´É* ¨ÉMÉ EèòSÉå ¦ÉÉäCiÉÞi´É* ªÉɺiÉ´É xÉɽþÓ¤Érùi´É* ÊxÉiªÉ ¨ÉÖHòi´É JÉÉºÉ +ºÉä** 62** +ºÉå +¦ªÉɺÉå `ö®úiÉÉÆ* ºÉ½þVÉ ½þÉä ÊxÉ&ºÉÆMÉiÉÉ* ½åþÊSɺɴÉǺ´ÉÉi¨ÉÊxÉ´ÉänùxÉiÉÉ* ¦ÉÊHò ºÉÆiÉÉÆ ¨ÉÉxɱÉÒ** 63** +ÊjÉ@ñÊ¹É ¨É½þɨÉÖxÉÒ* xÉ´ÉÊ´ÉvÉÉ ¦ÉÊHòEò°üxÉÒ* näù´ÉÉÆ +iªÉÆiÉ Ê|ÉªÉ ½þÉä´ÉÉäxÉÒ* näù´ÉÊ{ÉiÉÉ ½þÉä´ÉÉäÊxÉ ®úÉʽþ±ÉÉ** 64** {É®ú¨ÉÉi¨ÉÉ <ÇIÉhÉå4Eò°üxÉ* 5¦ÉÚiɦÉéèÊiÉEò6 ºÉÞι]õ ®úSÉÚxÉ* ¥ÉÀnäù´ÉÉ ={ÉVÉ´ÉÚxÉ* ´Éänù näù´ÉÚxÉ ºÉÞ¹]õÒ ®úSÉ´ÉÒ** 65**¥ÉÀnäù´Éå ¨ÉÉxɺɺÉÖiÉ* ¨ÉÖJªÉ ={ÉVÉʴɱÉä ºÉÉiÉ* iªÉÉÆiÉÒ±É nÖùºÉ®úÉ Ê´ÉJªÉÉiÉ*1.{É®ú¨Éä·É®ú 2. Ê|ɪÉiɨÉ. 3.¨ÉÖ³ýÓSÉ {ÉÉ{É xɺɱÉä±ÉÉ. 4.<ÇIÉhÉå Eò°üxÉ. 5.{ÉÞl´ªÉÉÊnù. 6. ¨ÉxÉÖ¹ªÉÉÊnù. 17
 18. 18. ¥ÉÀºÉƨÉiÉ1 +ÊjÉ@ñʹÉ** 66** ºÉÉäb÷Ò iÉÒxÉÒ näù½þÉÆSÉÉ +ʦɨÉÉxÉ* iÉÒxÉÒ +´ÉºlÉÉ ºÉÉäbÚ÷xÉ* iÉÒxÉÒMÉÖhÉÉÆ =±ÉÆbÚ÷xÉ* ºÉÉlÉÇEò +ʦÉvÉÉxÉ Ê¨É®ú´Éä +jÉÒ2** 67** ÊxɹEò±¨É¹É ¥ÉÀªÉÉSÉå iÉ{É* xÉäjÉuùÉ®úÉ+É{ÉÉä+É{É* |ÉEò]õ±Éå ½þÉä´ÉÚÊxÉ ºÉÖ°ü{É* @ñʹɺ´É°ü{É iÉÉä ½þÉ +jÉÒ** 68** {Éʽþ±Éå ±ÉÉMɱÉåºÉÚªÉÇOɽþhÉ* EòÉähÉÒ xÉähÉiÉÒ iÉå EòÉ®úhÉ* +jÉÒ ºÉ´ÉÇYÉ iÉå VÉÉhÉÚxÉ* Eò®úÒ OɽþhÉ |ÉMÉ]õ iÉå** 69**@ñM´ÉänùÉSÉå {ÉÉÆSÉ´Éå ¨ÉÆb÷³ý* VÉÉä |ÉMÉ]õ Eò®úÒ ºÉEò³ý* VªÉɨÉvªÉå +MxªÉÉÊnù näù´ÉEÖò³ý* ¶ÉÒQÉ ¡ò±É|Énù+ºÉä** 70** EÞòiɪÉÖMÉÓ ®úÉäMÉOɺiÉ* VÉɽþ±Éä ºÉ´ÉÇ VÉÒ´É jɺiÉ* ´Éèt ½þÉä>ðÊxÉ ®úÉäMÉÉÆSÉä +ºiÉ* Eò®úҺɨɺiÉ ºÉÖJÉÒ +jÉÒ** 71** ¨ÉxÉÚxÉä ¨ÉÆnù¤ÉÉävÉÉlÉÇ* º¨ÉÞÊiÉ Eäò±ÉÒ iÉÒ ªÉlÉÉlÉÇ* xÉähÉä ±ÉÉäEò ¨½þhÉÉäxÉÒºÉÖJÉÉlÉÇ* Eò®úÒ ºÉ¨ÉlÉÇ nÖùºÉ®úÒ º¨ÉÞÊiÉ ** 72** º´ÉªÉå VÉ®úÒ ÊxÉÊ®úSUô ¨ÉxÉÓ* ¥ÉÀÊ´ÉiÉÂ-´É®úÒªÉÉxÉÂÂ3 +ºÉÚxÉÒ* Ê{ÉiªÉÉSÉÒ +ÉYÉÉ ¨ÉÉxÉÚxÉÒ* ´É®úÒ ¨ÉÖxÉÒ +xɺÉÚªÉäiÉå** 73** EònÇù¨ÉÉSÉå iÉ{ɨÉÚÌiɨÉÆiÉ* |ÉMÉ]õ±Éå näù´É½ÚþiÉÒSÉä =nù®úÉÆiÉ* iÉä ½äþ +xɺÉÚªÉÉ Ê´ÉJªÉÉiÉ* +jÉÒ ½þÉiÉ vÉ®úÒ VÉÒSÉÉ**74** +ÊiÉlÉÒ ÊVÉSªÉÉ º´É{xÉÓ½þÒ * ¨ÉÉMÉå {É®úiÉÉäÊxÉ MÉä±ÉÉ xÉɽþÓ* ÊVÉhÉä º´ÉªÉå xÉMxɽþÉä´ÉÉäÊxɽþÒ* ÊnùvɱÉÒ Ê¦ÉIÉÉ ÊjɨÉÚiÉÔ±ÉÉ** 75** ºÉÉÊ´ÉjÉÒ ±ÉI¨ÉÒ {ÉÉ´ÉÇiÉÒ* BäEÚòxÉ+xɺÉÚªÉɺÉiÉÒJªÉÉiÉÒ* ¨ÉiºÉ®åú OÉɺÉÚÊxÉ {ÉÉ`ö´ÉÒiÉÒ* º´É{ÉiÉÓiÉå VÉÒ{ÉɶÉÓ** 76** ºÉiÉÒSÉå ºÉk´É½þ®úɴɪÉÉ* iÉÒxÉÒ näù´É +ÊiÉlÉÒ ½þÉä´ÉÉäÊxɪÉÉÆ* +ɱÉä ¤ÉÉ±É Eò°üÊxÉ iɪÉÉÆ* `äö´ÉÒ +xɺÉÚªÉÉ vɨÉǤɳåý**77** MÉ´ÉÇiÉÉ`öÉ iÉÖ]õiÉÉÆ ªÉäiÉÒ* iÉÒxÉÒ näù´ÉÒ {ÉÊiÉ ¨ÉÉMÉiÉÒ* +xɺÉÚªÉÉ ¤Éɳäý `äö´ÉÒ {ÉÖføiÉÒ* iªÉÉxÉähÉiÉÒ {ÉiÉÒSªÉÉ JÉÖhÉÉ** 78** ¨ÉMÉ ½þÉƺÉÚxÉÒ +xɺÉÚªÉÉ* iªÉÉÆSÉä {ÉÊiÉ näù<Ç iɪÉÉÆ* ºÉiÉÒ ±ÉɦÉä +¶ÉɺÉɨÉlªÉÉÇ* {ÉÉÊiɵÉiªÉɸɪÉå iÉÒ** 79** ºÉÚªÉÉÇ ¶ÉÉ{ÉÒ EòÉèʶÉEòºÉiÉÒ* iÉä´½þÉÆ +ÆvÉEòÉ®åú |ÉÉhÉÒ1.´ÉänùºÉƨÉiÉ. 2. xÉɽþÓ +ɽäþ ÊjÉ(iÉÒxÉ) VªÉɺÉ. 3. .¸Éä¹`ö. 18
 19. 19. ¨É®úiÉÒ* iÉÒ¶ÉÓ ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉÉäxÉÒ =nùªÉÉ|ÉiÉÒ* ºÉÚªÉÉÇ +ÉhÉÒ +xɺÉÚªÉÉ** 80** ¨ÉÉÆb÷´ªÉ¶ÉÉ{Éå ¥ÉÉÀhÉ*ºÉ½þºÉÉ {ÉɴɱÉÉ ¨É®úhÉ* xÉ ±ÉÉMÉiÉÉÆ BEò IÉhÉ* +xɺÉÚªÉÉ iɪÉÉ =`ö´ÉÒ** 81** ºÉÖnÖù¹Eò®ú Eò®úhÉÒ{ÉɽÚþxÉ* näù´É näùiÉÒ ´É®únùÉxÉ* iÉÒxÉÒ näù´É {ÉÖjÉ ½þÉä>ðxÉ* i´ÉnùvÉÒxÉ ®úɽþiÉÒ +ºÉÉ** 82** VÉÒ±ÉɨÉÞnÖù±ÉÉ ZÉɱÉÒ vÉ®úÉ* ¨ÉÆnù ¨ÉÆnù ´Éɽäþ ´ÉÉ®úÉ* ¶ÉÒiɱÉiÉÉ ªÉä Ênù´ÉÉEò®úÉ* +¨É®úÉ lÉ®úlÉ®úÉ EòÉÆ{É®úÉ ªÉä**83** SÉÆpùiÉÖ±ªÉ ÊiÉSÉå ºÉÉénùªÉÇ* ¨½þhÉiÉÉÆ ´ÉÉ]äõ ¨ÉxÉÉ ¦ÉªÉ* Eò±ÉÆEòÒ iÉÉä ÊiÉSÉÉ iÉxɪÉ* Eò±ÉÉÆSÉÉ IɪÉVɪÉÉSªÉÉ** 84** {ÉÚÌhɨÉäºÉÒ {ÉÚhÉÇ ½þÉä VÉ®úÒ* iÉ®úÒ ºÉ®úiÉÉÆSÉÒ ®úÉjÉÒ* ÊxɺiÉäVɺEò ½þÉäªÉ iªÉÉSÉҺɮúÒ* EòÉähÉ Eò®úÒ +xɺÉÚªÉäºÉÒ** 85** iÉäVɺ´ÉÒ ºÉÚªÉÇ ¨½þhÉÉå iÉ®úÒ* =nùªÉɺiÉ +ºÉä ¤É®úÉä¤É®úÒ*+xɺÉÚªÉäSªÉÉ iÉäVÉÉ{É®úÒ* ÊxÉiªÉ iÉäVÉ nùÉ´ÉÒ EòÉähÉ +ÆMÉÓ** 86** EòÉèʶÉEòκjɪÉäxÉå näùiÉÉÆ ¶ÉÉ{É*Eò³ý±Éå ºÉÚªÉÉÇSÉå iÉ{É* VÉÉhÉÉäxÉÒ ºÉiÉÒSÉÉ EòÉä{É* PÉäiɱÉÒ ZÉÉå{É nù¶ÉÊnùxÉ** 87** iªÉɱÉÉ =nùªÉÉ+ÉÊhɱÉÉ* +ºÉÒ nùÉʴɱÉÒ ºÉ½þVÉ ±ÉÒ±ÉÉ* EòÉähÉ iɪÉä +xɺÉÚªÉä±ÉÉ* VÉMÉÓ iÉÖ±ÉÉ Eò®úÒ±É** 88**nùªÉÉ IɨÉÉ ¶ÉÉÆiÉÒ |ɨÉÖJÉ* MÉÖhÉ VɪÉÉSÉä ºÉÖ®äúJÉ* iÉÉä ʴɹhÉÖ VÉMÉÊzɪÉɨÉEò* VÉMÉÓ BEò ¨ÉÉxªÉ+ºÉä** 89** iªÉɱÉÉ ÊVÉhÉå Eäò±ÉÉ +xÉÖVÉ1* {ÉÖxÉ®úÊ{É Eäò±ÉÉ +Éi¨ÉVÉ2* iªÉÉSÉä ={ɨÉäSÉå EòɪÉEòÉVÉ* ´ÉÉ]äõ ±ÉÉVÉ ¨ÉVɱÉÉMÉÓ** 90** iÉä´½þÉÆ Eäò´É±ÉÉ ÊSÉiEò±ÉÉ* +xɺÉÚªÉÉ ´ÉÉ]õ±ÉÒ ¨ÉxÉɱÉÉ*VÉMÉÒ ={ɨÉÉ xÉɽþÒ ÊiɱÉÉ* +¤É±ÉÉ EòÉähÉ ¨½þhÉä±É** 91** +ÊjÉ@ñ¹ÉÒ {É®ú¨É ºÉ¨ÉlÉÇ* iÉ{ɶSɪÉÉǽþÉ iªÉÉSÉÉ +lÉÇ4* VªÉɱÉÉ xÉɽþÓ ÊEò¨ÉÊ{É º´ÉÉlÉÇ* {É®úÉä{ÉEòÉ®úÉlÉÇ VÉÉä ´ÉÉMÉä** 92** iªÉÉSÉÒ ½þÒ+xɺÉÚªÉÉ* VÉɽþ±ÉÒ +ºÉä VÉɪÉÉ* {ÉÉÊiɵÉiªÉ¦ÉÚ¹ÉhÉå EòɪÉÉ* ¶ÉÉä¦É´ÉÒ nùªÉÉIɨÉɪÉÖHò**1. ¤ÉÆvÉÚ, EòÊ{É±É ¨É½þɨÉÖxÉÒ. 2. ({ÉÖjÉ)nùkÉ. 3. ºÉÆ{ÉÊkÉ 19
 20. 20. 93** vÉÖÆb÷iÉÉÆ ½åþ ÊjɦÉÖ´ÉxÉ* xÉ Ê¨É³äý nÖùVÉå ºÉÉv´ÉÒ®úixÉ* xÉ EòÊ®úiÉÉÆ iÉ{É&|ɪÉixÉ* =kÉ¨É ºÉÉvÉxɺÉÆ{ÉÉÊnù±Éå** 94** <Ç·É®åú ºÉÉEòÉ®ú ´½þɴɪÉÉ* VÉä´ÉÓ {ÉÚ´ÉÔ ®úÊSɱÉÒ ¨ÉɪÉÉ* {ɶSÉÉiÉ ºÉMÉÖhɽþÉä´ÉÉäÊxɪÉÉÆ* |ÉMÉ]õ ZÉɱÉÉ VÉMÉɨÉÉVÉÒ** 95** iÉä´ÉÓ vÉ®úɴɪÉÉ +´ÉiÉÉ®ú* |ÉÉEò]õ¬ºlÉÉxÉ ºÉÖÆnù®ú*+xɺÉÚªÉäSÉå ½åþ ¶É®úÒ®ú* {ÉÞl´ÉÒ´É®ú |ÉMÉ]õ´ÉÒ** 96** ªÉälÉå +xɺÉÚªÉä¶ÉÓ VÉ®úÒ* Eò®úÉ´ÉÒ ¨ÉɪÉäSÉҤɮúÉä¤É®úÒ* ¨ÉɪÉÉ VÉb÷ ½äþ SÉäiÉxÉÉ ÊxÉvÉÉÇ®úÒ* Eäò´ÉÓ ºÉ®úÒ tÉ´ÉÒ ºÉ®úÉ**97** iÉä´½þÉÆ Êxɯû{ɨÉ+xɺÉÚªÉÉ* {ÉÖjÉÒ EònÇù¨ÉÉSÉÒ ÊuùiÉÒªÉÉ* iÉÒ Ênù±ÉÒ ¥ÉÀ{ÉÖjÉÉ ÊuùiÉÒªÉÉ* +ÊuùiÉÒªÉ +Éi¨ÉVÉ VªÉÉÆSÉÉ**98** iÉÉä ½þÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ º´ÉªÉÆnùkÉ* nùkÉÉjÉäªÉ xÉɨÉå Ê´ÉJªÉÉiÉ* VÉä +ÉvÉÖÊxÉEò nùkÉEò ºÉÖiÉ* iÉäÊ´ÉJªÉÉiÉ ´tɨÉÖ¹ªÉɪÉhÉ1** 99** VªÉɱÉÉ xÉɽþÓ ¨ÉÉiÉÉÊ{ÉiÉÉ* xɺÉä EÖò³ýMÉÉäjÉÉSÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ* iªÉÉhÉå+Éi¨ÉnùÉxÉ EòÊ®úiÉÉÆ* nÂù´ªÉɨÉÖ¹ªÉɪÉhÉiÉÉ Eäò´ÉÒ ªÉä**100** BäºÉÉ iÉÉä ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ +|ɨÉäªÉ* ¦ÉHòÒºiÉ´ÉZÉɱÉÉ nùÉiÉÉ näùªÉ* |ÉʺÉrù iÉÉä nùkÉÉjÉäªÉ* ¸ÉÖÊiÉMÉäªÉ ºÉnÂùMÉÖhÉ** 101** VªÉÉSÉä +xÉÆiÉ MÉÖhÉMÉhÉ*MÉhÉiÉÉÆ ¶ÉÒhÉÊiÉ ´Éänù {ÉÖ®úÉhÉ* +ɨÉÖSÉå ÊSÉkÉ +±{É |ɨÉÉhÉ* MÉÖhɺÉÆ{ÉÚhÉÇ MÉhÉä±É EòÓ**102** +lÉ´ÉɺÉiEòÊ´Éi´É ®úSÉÚxÉ* näù´ÉÉSÉå iÉÉä¹É´ÉɪÉÉ EòÒ ¨ÉxÉ* ¤ÉÞ½þº{ÉiÉÒSÉå EòÊ´Éi´É ºÉnÂùMÉÖhÉ* ʴɺ¨ÉªÉ EòÉ®úhÉiÉå½þÒ xÉÉä½äþ** 103** iÉ®úÒ ªÉälÉä ÊEò¨ÉÊ{É EòÉ®úhÉ* xɺÉä VɺÉå Eò®úÒ |Éä®úhÉ* iɺÉå PÉbä÷ ½åþ ±ÉäJÉxÉ*xÉɽþÒ +ʦɨÉÉxÉ EòiÉÞÇi´ÉÉSÉÉ**104** MÉÉänùÉ´ÉɺÉÒ ´ÉänùvɨÉÉÇ* iÉÉä ÊxɺiÉÉ®úɴɪÉÉ ÊxÉVÉEò¨ÉÉÇ*EòɶÉÒ´ÉÉºÉ Eò®úÉäxÉÒ ¶É¨ÉÉÇ* {ÉɴɱÉÉ nÖù¹Eò¨ÉÉÇ ]õɳýÉäÊxɪÉÉ**105** iªÉÉSÉÒ ºÉä´ÉÉ nùÒ{ÉEò* ʶɹªÉ½þÉä´ÉÉäxÉÒ Eò®úÒ SÉÉäJÉ* BEò´ÉÒºÉ ´É¹Éæ ºÉɽäþ nÖù&JÉ* xÉÉä½äþ {É®úÉRÂó¨ÉÖJÉ ºÉä´ÉäºÉÒ*106** iªÉɺÉÒ½þÊ®ú½þ®ú |ɺÉzÉ ½þÉäiÉÒ* ¤É³åýSÉÒ ´É®únùÉxÉ näùiÉÒ* iÉ®úÒ xÉ ¦ÉÖ±Éä1. nùÉxÉ Ê{ÉiªÉÉSÉå. ä 20
 21. 21. iªÉÉSÉÒ ¨ÉiÉÒ* ºÉiªÉvÉÞiÉÒ Eäò´É³ý iÉÉä** 107** ¨ÉMÉ MÉÖ¯û ¨½þhÉä ´É®ú PÉä +ÉiÉÉÆ* ʶɹªÉ ¨½þhÉä ºÉÉÆMÉÉnùkÉSÉÊ®úiÉÉ* iÉähÉå iÉlÉɺiÉÖ ¨½þhÉÉäxÉÒ EòlÉÉ* ¸ÉÒnùkÉÉSÉÒ EòÊlɪÉä±ÉÒ** 108** <ÊiÉ ¸ÉÒ¨Éi{É®ú¨É½ÆþºÉ {ÉÊ®úµÉÉVÉEòÉSÉɪÉÇ ´ÉɺÉÖnäù´ÉÉxÉÆnùºÉ®úº´ÉiÉÒÊ´É®úÊSÉiÉä ¸ÉÒnùkɨÉɽþÉi¨ªÉä |ÉlɨÉÉä%vªÉɪÉ&** 109** ** ¸ÉÒMÉÖ¯ûnùkÉÉjÉäªÉÉ{ÉÇhɨɺiÉÖ ** 21
 22. 22. +vªÉÉªÉ 2 ®úÉ ¸ÉÒnùkɺɨÉlÉÇ** Eò®úÉäxÉÒ ºÉɹ]õÉÆMÉ xɨÉxÉ* nùÒ{ÉEò Eò®úÒiɺÉä |ɶxÉ* MÉÖ¯ûVÉÒ ¨ÉÉZÉå ¨ÉxÉ*ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ Eò®úÉ´Éå**1** EòÉähÉÒ ¨½þhÉiÉÒ nùkÉÉjÉäªÉ* ½þÉ @ñ¹ÉÒSÉÉ {ÉÖjÉ ½þÉäªÉ* EòÉähÉÒ ¨½þhÉiÉÒ näù´É ½þÉäªÉ*EòÉähÉÒ vªÉäªÉ ¨½þhÉiÉÉiÉÒ** 2** ¸ÉÒnùkÉ ½þÉ {É®ú¥ÉÀ¨ÉÚiÉÔ* +ºÉå EòÉähÉÒ½þÒ ¤ÉÉä±ÉiÉÒ* §ÉÉÆiÉ ½þÉäiÉä ¨ÉÉZÉÒ¨ÉiÉÒ* ºÉÉÆMÉÉ ÊxÉMÉÖiÉÒ ºÉiªÉ EòɪÉ** 3** EòÉªÉ EòÉ®úhÉå +´ÉiÉ®ú±ÉÉ* Eèò¶ÉÉ Eäò±ªÉÉ BlÉå ±ÉÒ±ÉÉ*ʶɹªÉºÉÆOɽþ EòºÉÉ Eäò±ÉÉ* ½åþ ºÉ´ÉÇ ¨É±ÉÉ BäEò´ÉÉ** 4** {ÉÊ®úºÉÉäxÉÒ Ê¶É¹ªÉÉSÉÉ |ɶxÉ * ºÉnÂùMÉÊnùiÉ ZÉɱÉåMÉÖ¯ûSÉå ¨ÉxÉ* ¨½þhÉä ʶɹªÉÉ ½þÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ* ±ÉÉ´ÉÉäxÉÒ EòÉxÉ BäEò iÉÚ** 5** BEò ¦ÉÉMÉÇ´ÉEÖò±ÉÉäi{ÉzÉ* ½þÉäiÉÉ Æ=kÉ¨É ¥ÉÉÀhÉ* iªÉɺÉÒ xɴɺÉå Eò°üxÉ* ´ÉÞrù{ÉhÉÓ {ÉÖjÉ ZÉɱÉÉ** 6** ªÉÉäMɧɹ]õ iÉÉä ºÉ´ÉÇYÉ* {ÉÊ®úVÉb÷ºÉÉ ´ÉÉMÉä ºÉÚYÉ* iªÉÉSÉÉ Ê{ÉiÉÉ Ê´É|É |ÉÉYÉ* ʶÉEò´ÉÒ |ɪÉixÉå iɪÉɺÉÒ** 7** Eò°üÊxɪÉÉ ¨ÉÉéVÉÒ¤ÉÆvÉxÉ*Ê{ÉiÉÉ Eò®ú´ÉÒ +vªÉªÉxÉ* ½þÉƺÉÉäÊxÉ {ÉÖjÉ ¤ÉÉä±Éä ´ÉSÉxÉ* ÊEò¨ÉlÉÇ ªÉixÉ ½þÉ iÉÖZÉÉ** 8** Ê{ÉiÉÉ ¨½þhÉä Eò®úÒ+vªÉªÉxÉ* MÉÞ½þºlÉÉ¸É¨É Eò®úÉäxÉ* Eò®úÒ ¨ÉÉäIÉÉlÉÇ Eò¨ÉÉÇSÉ®úhÉ* iÉähÉå ÊxÉ´ÉÉÇhÉ {ÉÉÊ´ÉVÉä** 9** {ÉÖjÉ ¨½þhÉäiÉÉiÉÉ BäEò* ʶÉEò±ÉÉå ¨ÉÒ ´ÉänùÉÊnùEò* Eò¨Éæ Eäò±ÉÒ ºÉEòʳýEò* ¦ÉÉäMÉ +xÉäEò ¦ÉÉäÊMɱÉä**10** ZÉɱÉÉå ¨ÉÆjÉÒZÉɱÉÉå ®úÉVÉÉ* ZÉɱÉÉå ¦ÉÞiªÉ ZÉɱÉÉå |ÉVÉÉ* +ºÉiÉÒ =kɨÉÉvÉ¨É ªÉÉäxÉÒ VªÉÉ* iªÉÉ iªÉÉ ºÉ´ÉÇ +xÉÖ¦ÉʴɱªÉÉ**11** iÉå ¨ÉÒ ºÉ´ÉÇ º¨É®åú º{ɹ]õ* {ÉÚ´ÉÔSÉÉ ¨ÉÒ ªÉÉäMɧɹ]õ* +ÉiÉÉÆ EòiÉÇ´ªÉ xɺÉä +´Éʶɹ]õ* EòÉÆ ½äþ Eò¹]õEò®úºÉÒ iÉÚ** 12** ¨ÉÒ VÉÉiɤÉÉävÉ Eäò´É³ý* xÉEòÉä +ÉiÉÉÆ Eò¨ÉÉÇSÉÉ JÉä³ý* ¨ÉxÉÉSÉÉ ZÉÉbÚ÷xÉÒ ¨É³ý* Æ´Éè®úÉMªÉå ºÉ¤É³ý +ɽäþ ¨ÉÓ** 13** {ÉÚ´ÉÔ ½þÉäiÉÉå ¨ÉÒ ¥ÉÉÀhÉ* ºÉiºÉÆMÉå Ê´ÉtɦªÉÉºÉ Eò°üxÉ* ´Éè®úÉMªÉåBEòÉOɨÉxÉ* Eò°üÊxÉ vªÉÉxÉ Eäò±Éå ¨ªÉÉÆ** 14** YÉÉxÉɱÉÉ |ÉÊiɤÉÆvÉ ªÉä>ðxÉ* +Eòº¨ÉÉiÉ {ÉÉiɱÉå ¨É®úhÉ* 22
 23. 23. {ÉÚ´ÉÉǦªÉɺÉå ʴɺ¨É®úhÉ* xÉ ZÉɱÉå VÉÉhÉ ¨ÉVÉ iÉÉiÉÉ** 15** VɺÉÉ ÊxÉVÉåiÉ Ê´ÉtÉ Ê´ÉºÉ®äú* VÉÉMÉÉ ½þÉäiÉÉƺɴÉÇ º¨É®äú* iªÉÉ|ɨÉÉhÉå ={ÉVÉiÉÉÆÊSÉ ºÉÉ®äú* +¦ªÉÉºÉ º¨É®äú oùfø´ÉÞkÉ** 16** iÉÒxÉÒ ¦ÉÚʨɴɮúÉxÉÒ Ê¡ò®äú* äiÉÉä½þÒ +¦ªÉÉºÉ xÉ Ê´ÉºÉ®äú* ¨ÉÓ {ÉÆSÉ¨É ¦ÉÚʨÉEòÉ +Énù®åú* ºÉäʴɱÉÒ iÉå ºÉÉ®äú +É`ö´Éä** 17** +ÉiÉÉÆ ZÉɱÉÒ´ÉÞkÉÓSÉÒ ={É®úiÉÒ* ʨɳýɱÉÒ {É®ú¨É ¶ÉÉÆÊiÉ* oùfiÉ®ú ZÉɱÉÒ Ê´É®úiÉÒ* {ÉÖxÉ®úÉ´ÉÞÊkÉ +ÉiÉÉÆ EéòSÉÒ** 18**Eò®úɴɪÉÉSÉå iÉå ¨ªÉÉÆ Eäò±Éå* ʨɳý´ÉɪÉÉSÉå ʨɳýʴɱÉå* +ÉiÉÉÆ EòÉƽþÓ xÉɽþÓ ®úÉʽþ±Éå* ªÉlÉÉlÉÇ VÉÉhÉʴɱÉåiÉÖVɱÉÉMÉÓ** 19** BäEòÉäxÉ {ÉÖjÉÉSÉå ´ÉSÉxÉ* Ê{ÉiÉÉ ´Éè®úÉMªÉ {ÉÉ´ÉÚxÉ* ¤ÉÉä±Éä ¨ÉMÉ ½þÉä>ðxÉ nùÒxÉ* iÉÚÆ xÉÆnùxÉvÉxªÉ vÉxªÉ** 20** EÖò³ý Eäò±Éå {ÉÉ´ÉxÉ* {ÉÚ´ÉÇVÉÉÆSÉå Eäò±Éå =rù®úhÉ* +ÉiÉÉÆ {ÉÊ®úºÉå ¨ÉÉZÉå ´ÉSÉxÉ* ºÉÉÆMÉäYÉÉxÉ1 ¨ÉVɱÉÉ ½åþ** 21** ¨ÉÒ ºÉƺÉÉ®úÉ Ê¦É>ðxÉ* BäʽþEò {ÉÉ®ú±ÉÉèÊEòEò ºÉÖJÉ ºÉÉäbÚ÷xÉ* Eäò´É³ý <ÎSUôiÉÉåÊ´ÉYÉÉxÉ2* YÉÉxÉ ´Éè®úÉMªÉºÉʽþiÉ VÉå** 22** iÉÚÆ ¨½þhɺÉÒ ½þÉ iÉÉiÉ* iÉ®úÒ ¨ÉÒ ½þÉ +YÉÉxÉÉ´ÉÞiÉ* Eäò´É³ý½þÉä<ÇxÉ iÉÖZÉÉ ºÉÖiÉ* ¸ÉÖÊiÉ ºÉƨÉiÉ +ºÉä ªÉälÉå** 23** {ÉÖjÉ ¨½þhÉä BäEò ´ÉSÉxÉ* ¸ÉÒnùkÉå ={ÉnäùʶɱÉÉ+VÉÖÇxÉ* iÉÉä ªÉÉäMÉɦªÉɺÉå ±ÉÉvɱÉÉ YÉÉxÉ* iɺÉÉ ªÉixÉ Eò®úÒ iÉÚÆ**1.¶ÉÉΤnùEò YÉÉxÉ. 2. +xÉÖ¦ÉÊ´ÉEò YÉÉxÉ.24** Ê{ÉiÉÉ ¨½þhÉä EòÉähÉ ¸ÉÒnùkÉ* +VÉÖÇxÉ ½þÉ EòÉähÉÉSÉÉ ºÉÖiÉ* iªÉɱÉÉ EòºÉå ZÉɱÉå YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ* ½åþºÉ¨ÉºiÉ ºÉÉÆMÉÉ´Éå** 25** {ÉÖjÉ ¨½þhÉä nÖù&JɺÉƪÉÉäMÉ* iªÉÉSÉÉ Eò®úÒ VÉÉä ʴɪÉÉäMÉ* {É®úÒ iªÉɱÉÉ ¨½þhÉiÉÒªÉÉäMÉ* ¸ÉÒnùkÉå iÉÉä ºÉÉÆMÉ1 EòÊlɪÉä±ÉÉ**26** ½åþ ºÉ´ÉÇ Eò®úÒxÉ ÊxÉ°ü{ÉhÉ * BäEäò ½þÉä´ÉÚxÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ*|ÉÊiɹ`öÉxÉÓ ½þÉäiÉÉÆ ¥ÉÉÀhÉ* EòÉèʶÉEòMÉÉäjÉÉäi{ÉzÉ VÉÉä** 27** nèù´Éå ´ªÉºÉxÉÉiÉÇ ½þÉä´ÉÉäxÉÒ* ºÉnùÉ ®úɽäþ 23
 24. 24. ´É䶪ÉɺÉnùxÉÓ* ¦ÉÉäMÉ ¦ÉÉäÊMÉiÉÉÆ |ÉÊiÉÊnùxÉÓ* EÖò¹`åö ´ªÉÉ{ÉÚxÉ jɺiÉ ZÉɱÉÉ** 28** ¤ÉÒ¦ÉiºÉ°ü{É näùJÉÉäxÉ*´É䶪ÉäxÉå ÊnùvɱÉÉ EòÉfÚøxÉ* iÉä´½þÉ Ê´É´ÉÉʽþiÉ ºjÉÒ±ÉÉ +É`ö´ÉÚxÉ* +ɱÉÉ ¥ÉÉÀhÉ ÊxÉVɺÉnùxÉÓ** 29** +ºÉÒ±ÉÉäEòÓ ½äþ ®úɽþ]õÒ* ºÉÚYÉå `äö´ÉÉ´ÉÒ {ÉÉä]õÓ* {ÉÊiÉ ªÉäiÉÉÆ =`öÉ=`öÓ* {ÉɪÉÓ Ê¨É`öÒ PÉɱÉÒ ºÉiÉÒ** 30** ¨½þhÉävÉxªÉ +ÉÊVÉ ºÉÖÊnùxÉ* ºÉÉäxªÉÉSÉÉ +ɱÉÉ EòÓ {ÉVÉÇxªÉ* ZÉɱÉå <¹]õ näù´ÉÉSÉå nù¶ÉÇxÉ* +ÉxÉÆnùPÉxÉ nùÉ]õ±ÉÉ**31** =kɨÉɺÉxÉÓ ¤ÉèºÉ´ÉÚxÉ* näù´ÉÉ{É®úÒ Eò®úÒ +SÉÇxÉ* ¦ÉÉ´Éä Eò°üxÉ ¶ÉÖ¸ÉÚ¹ÉhÉ* PÉɱÉÒ ºxÉÉxÉ +É´Éb÷ÒxÉå**32** Eò®úÒ {ÉÉnùÉänùEò |ÉɶÉxÉ* º´É¶É®úÒ®úÓ Eò®úÒ |ÉÉäIÉhÉ* Eò°üÊxɪÉÉÆ {É®ú¨ÉÉzÉ* Eò®ú´ÉÒ ¦ÉÉäVÉxÉ ºÉÉnù®åú**33** {ÉÚªÉ ®úHåò ¦É®úiÉÉÆ ´ÉºÉxÉ* ÊxÉiªÉ Eò®úÒ IÉɱÉxÉ* =kÉ¨É ´ÉºjÉå xÉäºÉ´ÉÚxÉ* +ÆMÉ´ÉɽþxÉ Eò®úÒ ÊxÉiªÉ**34** ¤ÉÉä±ÉÉäÊxÉ ¨ÉÆVÉÖ³ý ¦ÉɹÉhÉ* Eò®úÒ +Éè¹ÉvÉÉÊnù ±Éä{ÉxÉ* ¶±Éä¹¨É ¨ÉÚjÉ ¨É³ý IÉɱÉxÉ* Eò®úÒiÉÉÆ ¨ÉxÉ xÉÊ´É]äõ ÊiÉSÉå** 35** B´ÉÆ +iªÉÆiÉ Ê´ÉxÉÒiÉ ½þÉä´ÉÚxÉ* Eò®úÒ VÉ®úÒ ÊxÉiªÉ ºÉä´ÉxÉ* iÉ®úÒ iÉÉä EòÉä{ÉÉʴɹ]õ½þÉä´ÉÚxÉ* Eò®úÒ ÊxɦÉÇiºÉÇxÉ ºÉiÉÒSÉä**36** VÉ®úÒ ZÉɱÉÉ {É®úÉvÉÒxÉ* iÉ®úÒ xÉ ºÉÖ]äõ ´É䶪ÉäSÉå ËSÉiÉxÉ*{ÉixÉÒ±ÉÉ Ê¶É´ªÉÉ näù>ðxÉ*1.ºÉ¨ÉOÉ.¨½þhÉä ºÉä´ÉxÉ xÉ Eò®úºÉÒ** 37** ´É䶪ÉäxÉå Eò®úÊ´ÉiÉÉÆ +ÆMɺÉÆ´ÉɽþxÉ* iªÉÉhÉå ¨ÉxÉ xÉ ½þÉä ÊJÉzÉ* {ÉixÉÒxÉåEòÊ®úiÉÉ {ÉÉnùºÉÆ´ÉɽþxÉ* ´ÉÉ]äõ ¶ÉÒhÉ nÖùVÉÇxÉÉ** 38** EòºÉÉ +ºÉÉä {ÉiÉÒSÉÉ ¦ÉÉ´É* ºÉiÉÒxÉå `äö´ÉÉ´ÉÉ +xÉxªÉ¦ÉÉ´É* ½åþ +ºÉÉä BEònùÉÆ iÉÉä vÉ´É* b÷Éä³ýÉÆ näùJÉä BEò ´É䶪ÉÉ** 39** ´É䶪ÉÉ Eäò´É³ý ´ªÉÉvÉ VÉÉhÉ* ÊxÉMÉÖÇhɧÉÚvÉxÉÖ¹ªÉ +ÉäfÚøxÉ* Eò]õÉIɤÉÉhÉå +SÉÖEò ºÉÆvÉÉxÉ* Eò°üxÉ Ê´É|ɨÉxɨÉÞMÉ ´ÉävɱÉÉ** 40** ´É䶪ÉÉ ½þÉEòɨÉÉSÉÉ ¶É®ú* iÉähÉä ´ÉäÊvɱÉå ÊuùVɶɮúÒ®ú* Ê´Érù ½þÉäiÉÉÆÊSÉ ºÉi´É®ú* ÊxɱÉÇVVÉ ½þÉä´ÉÉäxÉÒ ¤ÉÉä±ÉiɺÉä** 41** 24
 25. 25. Ê|ɪÉä iÉÚÆ vɨÉÇYÉÉ +ºÉºÉÒ* ¨½þhÉÉäxÉÒ Eò`öÉä®ú ´ÉÉM¤ÉÉhÉ ºÉÉäºÉºÉÒ* iÉ®úÒ +ÉiÉÉÆ ªÉÉ ºÉ¨ÉªÉɺÉÒ* ¨ÉÉZÉÒ ¨ÉÉxɺÉÒ´ªÉlÉÉ ´ÉÉ®úÒ** 42** ÊVɴɱÉMÉ Ê¨ÉjÉ +ÉÊhÉ MÉÖhÉÒ ¦ÉÞiªÉ* Ê|ÉªÉ ¦ÉɪÉæ漃 ÊxÉiªÉ* ºÉÉvÉÚƱÉɽþÒ ºÉÉÆMÉÉ´ÉåºÉiªÉ* nÖù&JÉ +É{ÉÖ±Éå ºÉÖJÉÉlÉÇ** 43** ½äþ ´É䶪ÉÉ PÉ]õºiÉxÉÒ* º´É¯û{É ºÉÉénùªÉÇ nùÉ´ÉÚxÉÒ* ¨ÉÉZÉå ¨ÉxÉnÖù°üxÉÒ* ½þ°üxÉÒ VÉÉiɺÉä** 44** näù½þ VÉɽþ±ÉÉ +¶ÉHò* {ÉÊ®ú ¨ÉxÉ xÉÉä½äþ Ê´É®úHò* iÉiº´É°ü{ÉÓ VÉɽþ±Éå+xÉÖ®úHò* ÁɱÉÉ ¨ÉÖHò Eò®úÒ iÉÚ** 45** ´É䶪ÉäMÉÞ½þÓ xÉä<Ç ¨É±ÉÉ* xÉÉiÉ®úÒ ¨ÉÞiªÉÖ {ÉÉiɱÉÉ* ={ÉÉªÉ nÖùVÉÉ ÆxÉÉ`ö´Éä ¨É±ÉÉ* ªÉä´ÉÉä iÉÖ±ÉÉ EòÉEÖò³ýiÉÒ** 46** EòɨÉÉSÉÒ Ê´É{É®úÒiÉ MÉiÉÒ* ¥ÉÀÉÊnùEòÉÆSÉÒ JÉÖÆ]äõ ¨ÉiÉÒ* ¨ÉÒiÉÉä ¤ÉÉ{ÉÖb÷É ¨ÉÆnù¨ÉiÉÒ* Eäò´ÉÒ Ê´É®úiÉÒ {ÉÉ´ÉäxÉ** 47** BäEòÉäxÉÒ {ÉiÉÒSÉå ´ÉSÉxÉ* ¾þ¹]õ ZÉɱÉå ºÉiÉÒSÉä ¨ÉxÉ*ºÉi´É®ú Eò¨É®ú ¤ÉÉÆvÉÉäxÉ* iÉlÉɺiÉÖ ¨½þhÉÚxÉ =¦ÉÒ `äö±ÉÒ** 48** ´É䶪ÉÉ ´É¶ªÉ ´½þÉ´ÉÒ ¨½þhÉÚxÉ* ÊiɱÉÉtɴɪÉÉ PÉä<Ç EòÉfÚøxÉ* +±ÉÆEòÉ®ú iÉä {Énù®úÓ ¤ÉÉÆvÉÚxÉ* {ÉiÉÒºÉ JÉÉÆtÉ´É®úÒ PÉäiɱÉå** 49** {ÉiÉÒºÉ ´ªÉlÉÉ xÉ´½þÉ´ÉÒ* ¨½þhÉÚxÉ ½þ³Úý ½þ³Úý SÉɱÉä {Énù´ÉÒ* ¨ÉxÉÓ ¶ÉÒhÉ xÉ ´ÉÉMÉ´ÉÒ* iÉÉä +ÆvÉEòÉ®ú {ÉÉiɱÉÉ** 50**Ê´ÉtÖkÉäVÉä vÉ®úÒ JÉÚhÉ* ¨ÉÆnù ¨ÉÆnù `äö´ÉÒ SÉ®úhÉ* iÉÉå {ÉÉiɱÉä Ê´ÉPxÉ nùɯûhÉ* nèù´É´É¶Éå Eò°üxÉÒ** 51**ºÉÖ³ýÓ näùiÉÉÆ BEò SÉÉä®ú* {ɳýÉäÊxÉ MÉä±ÉÉ ºÉi´É®ú* ®úÉVÉnÚùiÉÓ ¶ÉÉäÊvÉiÉÉÆ nÚù®ú* iÉiºÉ¨ÉÉxÉ xÉ®ú näùÊJɱÉÉ**52** iÉÉäÊSÉ SÉÉä®ú ¨ÉÉxÉÖxÉÒ* ®úÉVÉÉSÉÒ +ÉYÉÉ PÉä=xÉÒ* iɪÉÉ ºÉÖ³ýÉ´É®úÒ SÉfø´ÉÚxÉÒ* ®úÉVÉvÉÉxÉÒ|ÉiÉÒ nÚùiÉMÉä±Éä** 53** SÉÉä®ú xÉ´½äþ iÉÉä ¨ÉÉÆb÷´ªÉ¨ÉÖxÉÒ* ºÉÖ³ýÓ +ºÉä vªÉÉxÉÊxɹ`ö ½þÉä´ÉÉäxÉÒ* v´ÉÉÆiÉÓ iɪÉÉ xÉähÉÖxÉÒ*SÉɱÉä iÉälÉÖxÉÒ ºÉiÉÒ iÉä** 54** iÉ´É EòÉèʶÉEòÉSÉÉ vÉCEòÉ ±ÉÉMÉÖxÉÒ* ¶ÉÚ³åý jɺiÉ ZÉɱÉÉ ¨ÉÖÊxÉ* ¶ÉÉ{ÉnäùiɺÉä EòÉä{ÉÖxÉÒ* Ê´É´ÉäEò ¨ÉxÉÓ xÉ vÉÊ®úiÉÉÆ**55* vÉCEòÉ ÊnùvɱÉÉ ¨ÉVÉ VªÉÉhÉå* ºÉÚªÉÉænùªÉ ½þÉäiÉÉÆÊSÉ IÉhÉä*iÉÉä ¨É®úÉä +ºÉå ¨½þhÉä* BäEòiÉÉÆ Ê¶ÉhÉå iÉÒ ºÉÉv´ÉÒ** 56** ¨ÉMÉ {ÉÊiɵÉiÉÉ ¨½þhÉä* {ÉiÉÒ´ÉÉÆSÉÉäÊxÉ EòɪɺÉÉÊVÉhÉå* ªÉɺiÉ´É ´ÉÉCªÉ BäEò iÉ®úhÉä* =nùªÉ xÉ Eò®úhÉå i´ÉÉÆ +É{ɱÉÉ** 57** VÉ®úÒ ¨ÉÒ {ÉÊiɵÉiÉÉ xÉÉ®úÒ* 25
 26. 26. iÉ®úÒ ¨ÉÉZÉå ´ÉÉCªÉ +´ÉvÉÉ®úÒ* ¦Éº¨É ½þÉä¶ÉÒ xÉÉiÉ®úÒ* ½åþ +ÆiÉ®úÒ `äö´É ºÉÚªÉÉÇ** 58** BäºÉÉ ¶ÉÉ{É näù´ÉÚxÉÒ*{ÉiÉÒSÉÉ ¨ÉxÉÉä®úlÉ {ÉÖ®ú´ÉÚxÉÒ* {ÉÖxÉ& iɪÉɺɽþ ºÉnùxÉÓ* Ê´É|É{ÉixÉÒ {ÉÉiɱÉÒ** 59** EòɨÉÒ {ÉÖ¯û¹É+Ê´ÉSÉÉ®úÒ* EòɪÉÉÇEòɪÉÇ xÉ Ê´ÉSÉÉ®úÒ* {ÉÉ{ÉÉSÉÒ {É´ÉÉÇ xÉ Eò®úÓ* ={É¶É¨É +ÆiÉ®úÓ xɺÉä VªÉÉSªÉÉ** 60**´É䶪ÉÉ ½äþ EòɨÉÉMxÉÒSÉÒ V´ÉɳýÉ* °ü{ÉEòɹ`åö {Éä]õ±ÉÒ ºÉÉäV´É³ýÉ* EòɨÉÒ VÉɳýÒiÉÒ {Éb÷ÉäxÉÒ MɳýÉ*ªÉÉè´ÉxÉEò³ýÉ +ÉÊhÉ vÉxÉå** 61** +½þÉä ªÉÉäxÉÒ ½äþ nÖùMÉÈvÉÒ µÉhÉ* iÉälÉä ®ú¨ÉiÉÉÆ xɪÉä ¶ÉÒhÉ* iÉ®úÒ ÊEòb÷¬É±ÉɪÉɽÚþxÉ* EòÉªÉ xªÉÚxÉi´É +ɽäþ ½þÉ** 62** lÉÖÆEòÒ Eò¡ò +ÉÊhÉ ¶Éå¤ÉÚb÷* ªÉÉxÉä ¦É®ú±Éå VÉä iÉÉåb÷* iªÉɱÉÉ äSÉÆpùÉä{ɨÉÉ näùiÉÒ ¨ÉÚfø* ¨ÉɪÉäxÉå oùfø +É˱ÉÊMɱÉå** 63** º´ÉºjÉÒ º´ÉÉvÉÒxÉ +ºÉiÉÉÆ* xÉÒSÉ ´ÉÉÆUôÒ{É®ú´ÉÊxÉiÉÉ* iɳåý ¦É®ú±Éå +ºÉiÉÉÆ* VÉä´ÉÒ EòÉEò EÖÆò¦ÉÉänùEò** 64** Ê´É¹ÉªÉ ¦ÉÉäÊMÉiÉÉÆ ZÉɱÉÉ ¯ûMhÉ* iÉ®úÒʴɹɪÉÉ xÉ ºÉÉäb÷Ò ¥ÉÉÀhÉ* +ºÉÉä iªÉÉSÉå ½äþ ¨ÉÚJÉÇ{ÉhÉ* vÉxªÉ VÉÉhÉ ºÉiÉÒ iÉä** 65** ºÉ´ÉiÉÒSÉä ¨ÉiºÉ®åú|ÉÉhÉ näùiÉÒ* ½þÒ iÉ®úÒ ºEÆòvÉÒ ´ÉɽþÉäxÉÒ {ÉiÉÒ* +ɱÉÒ ´É䶪ÉäSªÉÉ MÉÞ½þÉ|ÉiÉÒ* vÉxªÉ {ÉÊiɵÉiÉÉ ½þÉ** 66** äÊiÉSªÉÉ ¶ÉÉ{ÉÉ Ê¦É>ðxÉ* ºÉÚªÉÇ ®úÉʽþ±ÉÉ ±É{ÉÚxÉ* {Éb÷±ÉÉ +ÆvÉEòÉ®ú MɽþxÉ* ¦ªÉɱÉä VÉxÉ ºÉ´ÉÇjÉ** 67** ºÉ´ÉǨÉxÉÖ¹ªÉ MÉb÷¤Éb÷±Éä* {ɶÉÖ {ÉIÉÒ iÉb÷¡òb÷±Éä* EòɳýɦÉÉ´Éå +b÷±Éä* Ê´É|É {Éb÷±Éä ºÉÆEò]õÒ** 68** ÊjÉEòɳýºÉÆvªÉÉ´ÉÆnùxÉ* ºÉɪÉÆ|ÉÉiɦÉÉæVÉxÉ* EèòºÉä Eò®úiÉÒ±É ¥ÉÉÀhÉ* ÊnùxÉ®úÉjÉÒ¨ÉÉxÉ xÉ ½þÉäiÉÉÆ** 69** ªÉYÉ ªÉÉMɱÉÉä{ɱÉä* näù´ÉÉ ={É´ÉÉºÉ PÉb÷±Éä* ºÉ´ÉÇ ºÉÆEò]õÒ ¤ÉÖb÷ɱÉä* ºÉ´ÉÉÈSÉå JÉSɱÉå ¤ÉÖÊrù¤É³ý** 70** º´ÉMÉÔ näù´É¨½þhÉiÉÒ* xÉ®ú +ɨ½þÉÆ ¤É³ýÒ näùiÉÒ* ´ÉÞ¹]õÒuùÉ®úÉ iªÉÉÆSÉÒ iÉÞÎ{iÉ* EòÊ®úiÉÉå +ɨ½þÒ ÊxÉ®ÆúiÉ®ú** 71** +ɨ½þÒ´ÉÞι]õuùÉ®úÉ +zÉ näùiÉÉÆ* ¨ÉxÉÖ¹ªÉÓ ªÉYÉ xÉ EòÊ®úiÉÉÆ* ={ɺÉMÉæ {ÉÒb÷É´Éå iÉi´ÉiÉÉÆ* iÉ®úÒ +ÉiÉÉÆ iɺÉå xÉɽþÓ**72** +ÊiÉ´ÉÞι]õ®úxÉÉ´ÉÞι]õ¨ÉÚǹÉEòÉ& ¶É±É¦ÉÉ& ¶ÉÖEòÉ&* º´ÉSÉGÆò {É®úSÉGÆò SÉ ºÉ{iÉèiÉÉ <ÇiɪÉ& º¨ÉÞiÉÉ&**1**vÉÉb÷É´ªÉÉ ÁÉ ºÉÉiÉ <ÇÊiÉ* iÉ®úÒ Eäò´É³ý +xÉÒiÉÒ* Eòɳý±ÉÉä{Éå ªÉYÉ xÉ EòÊ®úiÉÒ* ¦ÉªÉÉÆiÉ ¦ÉÒiÉÒ EòÉªÉ 26
 27. 27. tÉ´ÉÒ** 73** +ÉiÉÉÆ VÉÉ´Éå ¥ÉÀªÉÉ{ÉɶÉÓ* ºÉ´ÉÇ ºÉÉÆMÉÉ´Éå iɪÉɶÉÓ* iÉÉä ={ÉÉªÉ +ɨ½þÉƶÉÒ* ÊxɶSɪÉå¶ÉÒºÉÉÆMÉä±É** 74** +ºÉå ¨½þhÉÉäxÉÒ näù´ÉMÉhÉ* ºÉiªÉ±ÉÉäEòÉ VÉÉ>ðxÉ* ¥ÉÀªÉÉiÉä ´ÉÆnÚùxÉ* ºÉ´ÉÇ ÊxÉ´ÉänùxÉ Eò®úÒiÉÒiÉä** 75** ¥ÉÀÉ ¨½þhÉä ºÉiÉÒSªÉÉ ¶ÉÉ{Éå* ʦɴÉÚxÉÒ ºÉÚªÉÇ ±ÉÉä{Éä* VÉ®úÒ BEònùÉÆ ºÉiÉÒ EòÉä{Éä* lÉ®úlÉ®úÉÆ EòÉÆ{Éä¥ÉÀÉÆb÷** 76** +ÉiÉÉÆ ={ÉÉªÉ BEò +ºÉä* iÉäVÉå iÉäVÉ ±ÉÉä{ÉiɺÉä* ºÉÚªÉÉÇ{ÉÖfåø Ênù´Éä VɺÉä* ºÉiÉҺɨÉÚ½þ iɺÉä+xɺÉÚªÉä{ÉÖfåø** 77** {ÉÊiɵÉiÉÉOÉMÉhÉxÉÒªÉÉ* ¨ÉxÉκ´ÉxÉÒ +xɺÉÚªÉÉ* ÊiɱÉÉ iÉÖ¨½þÒ |ÉÉlÉÖÇÊxɪÉÉÆ* SɱÉÉPÉä>ðÊxɪÉÉ {Éè`öhÉɺÉÒ** 78** iªÉÉ EòÉèʶÉEò{ÉixÉÒºÉ* +xɺÉÚªÉÉ ={Énäù¶ÉÒ±É JÉɺÉ* ÊxÉ´ÉÉ®úÒ±É iÉÖ¨ÉSÉÉjÉɺÉ* ½äþ <iÉ®úÉÆºÉ xÉ PÉbä÷±É** 79** näù´É ¨½þhÉiÉÒ +É{ÉhɽþÒ ªÉÉ´Éå* iÉlÉɺiÉÖ ¨½þhÉÚxÉ ¥ÉÀnäù´Éå* {Éè`öhÉÓMɨÉxÉ Eäò±Éå VÉ´Éå* näù´ÉÉƺɴÉå iÉiIÉhÉÓ** 80** iɪÉÉÆ {ÉɽÚþxÉÒ +jÉÒ-+xɺÉÚªÉÉ* ªÉlÉɪÉÉäMªÉ {ÉÚVÉÉäÊxɪÉÉÆ*Ê´ÉxɪÉÉ´ÉxÉiÉ ½þÉä´ÉÉäÊxɪÉÉÆ* {ÉֺɱÉå iɪÉÉÆ ºÉ´ÉÇ EÖò¶É±É** 81** ¨ÉMÉ ´ÉÆnÚùxÉÒ ¨½þhÉiÉÒ näù´É* +xɺÉÚªÉäi´Éi{ÉnùÓ ¦ÉÉ´É* `äö´ÉÉäÊxÉ PÉäiɱÉÒ vÉÉÆ´É* iÉÖZÉä xÉÉÆ´É BäEòÉäxÉÒ** 82** ºÉiÉÒxÉå ºÉÚªÉÉÇ ¶ÉÉ{É ÊnùvɱÉÉ* ºÉÚªÉÇxɦÉÓ ±ÉÉä{ɱÉÉ* Eò¨ÉǨÉÉMÉÇ JÉÖÆ]õ±ÉÉ* +xÉlÉÇ PÉb÷±ÉÉ VÉMÉÉÆiÉ**83** iÉ®úÒ iÉÚÆ ½þÉä<Ç |ɺÉzÉ* ºÉiÉÒSÉå Eò®úҺɨÉÉvÉÉxÉ* =nùªÉÉ {ÉÉ´É´ÉÒ iÉ{ÉxÉ* BäºÉå iÉ{É xÉ i´ÉÊnùiÉ®úÉÆSÉå** 84** ºÉiÉÒ ¨½þhÉä iÉÖ¨½þÒ näù´É*±ÉÉäEò{ÉɱÉEò ºÉnèù´É* iÉÖ¨½þÒ ¨½þhÉiÉÉÆ PÉäiɱÉÒ vÉÉÆ´É* ´ÉÉ]äõ +ʦÉxÉ´É +ɶSɪÉÇ ½åþ** 85** +ºÉÉä iÉlÉÉÊ{ÉVÉÉ´ÉÚ* iªÉÉ ºÉiÉÒ±ÉÉ ºÉ¨ÉVÉÉ´ÉÚÆ* ªÉÖHòÒxÉå ÊiɱÉÉ ´É³ý´ÉÚ* ¨½þhÉÉäxÉÒ ÊxÉPÉɱÉÒ +xɺÉÚªÉÉ** 86** {ÉiÉҺɽþ Æ ÆºÉiÉÒ SÉɱÉä* näù´É½þÒ ºÉ¨ÉÉMɨÉå +ɱÉä* EòÉèʶÉEòMÉÞ½þÓ {ÉÉiɱÉä* ½þ¹ÉÇ {ÉɴɱÉä ¨ÉxÉÉÆiÉ** 87** EòÉèʶÉEò{ÉixÉÒªÉä´ÉÉäxÉ* PÉäiɱÉå +xɺÉÚªÉäSÉå +É˱ÉMÉxÉ* +xɺÉÚªÉäºÉÒ ºÉiEòÉ°üxÉ* EÖò¶É±É |ɶxÉ Eäò±ÉÉ** 88** +xɺÉÚªÉɨ½þhÉä MÉä ºÉÉv´ÉÒ* iÉÖZÉÒ ´ÉÉhÉÒ ±ÉÉMÉä ¨ÉÉv´ÉÒ* ±ÉÉäEòÓ VªÉÉ VªÉÉ ºÉÉv´ÉÒ EòÒÌiÉ º´ÉÉuùÒ iɪÉÉÆSÉÒ** 89**näù´ÉɽÚþxɽþÒ +ÊvÉEò* {ÉiÉÒ ´ÉÉ]äõ EòÓ iªÉÉSÉå ¨ÉÖJÉ* {ÉɽþiÉÉÆ ¥ÉÀ ºÉÖJÉÉÊnùEò* ´ÉÉ]äõ ºÉÖJÉ EòÉªÉ ¤ÉÉä±É** 27
 28. 28. 90** EòɪÉÉ ´ÉÉSÉÉ ¨ÉxÉå Eò°üxÉ* EòÊ®úiÉÉÆ {ÉiÉÒSÉå ºÉä´ÉxÉ* ºÉiÉÒ ½þÉä´ÉÉäxÉÒ {ÉÉ´ÉxÉ* <iÉ®úÉÆ {ÉÉ´ÉxÉEò®úÒiɺÉä** 91** xÉÉ®úÒ iÉÒlÉÇ {ÉÊiɵÉiÉÉ* +ºÉä ½þÒ =HòÒ Ê´ÉJªÉÉiÉÉ* {ÉiÉÒSÉÒ ¶ÉÖ¸ÉÚ¹ÉÉ EòÊ®úiÉÉÆ*@ñhɨÉÖHòiÉÉ xÉÉ®úÒSÉÒ** 92** vɨÉÇ +lÉÇ EòÉ¨É ½äþ* {ÉÊiɺÉä´ÉäxÉå xÉÉ®úÒ ±Éɽäþ* EòɳýÉSÉÒ½þÒ ¦ÉÒiÉÒ xÉ´Éɽäþ* VÉÒ xÉ {Éɽäþ ªÉÉiÉxÉÉ** 93** {ÉÊiɵÉiÉÉvɨÉÇ{ÉɱÉxÉ* ½äþ C±Éä¶É ´ÉÉ]õiÉÒ EòÊ`öhÉ* VÉÒ nÖù¦ÉÇMÉÉ ¨ÉÉxÉÒ¶ÉÒhÉ* iÉÒ nùɯûhÉ ªÉÉiÉxÉÉ ¦ÉÉäMÉÒ**94** ¨ÉxÉɺÉÉ®úJÉÒ xÉ Ê¨É³ýiÉÉÆ ºÉÉb÷Ò* VÉÉ´ÉÉäxÉÒ ¨Éɽäþ®úÒ Eò®úÒSÉÉb÷Ò* xÉ Ê¨É³ýiÉÉÆ ¤ÉɳýÒ ¤ÉÖMÉb÷Ò* ¡ÖòMÉb÷Ò PÉɱÉÒ {ÉiÉÒ{ÉÖfåø** 95** ¤É®åú ¤É®åú JÉÉhÉå Ê{ÉhÉå* EòɪÉEò®úÉ´ÉÒ ¦ÉÚ¹ÉhÉå* ªÉäiÉÒ <½þ{É®ú nÚù¹ÉhÉå* iªÉɱÉÉ Ê¶ÉhÉä iÉÒ vÉxªÉ** 96** EòºÉɽþÒ +ºÉÉä {ÉÊiÉ* iªÉÉ´É®úÒ`äö´ÉÒ VÉÒ |ÉÒiÉÒ* {ÉiÉҺɽþ ÊiɱÉÉ MÉiÉÒ* ±ÉɦÉä {ÉÊiɱÉÉäEòÓ** 97** κjɪÉÉƱÉÉ xÉɽþÒ ´ÉäMɳäý Eò¨ÉÇ* {ÉiÉÒnäùiÉÉä +vÉÉÇ vɨÉÇ* =¦ÉªÉ±ÉÉäEòÓ Ê¨É³äý ¶É¨ÉÇ* ½åþ ¨ÉÖJªÉ ´É¨ÉÇ vÉ®úÉ´Éå** 98** ¨½þhÉÉäÊxÉ ÊxÉiªÉ {ÉÊiɵÉiÉä*¦ÉÉ´Éå ºÉä´ÉÒ º´ÉvɨÉÉÇiÉå* BäʽþEòɨÉÖι¨ÉEò ºÉÖJÉÉiÉå* PÉä¶ÉÒ±É ¨ÉÉiÉä ÊxɶSɪÉå** 99** ¨ÉÒ½þÒ ÁÉ vɨÉçEò°üxÉ* +Éi¨ÉÉ Eäò±ÉÉ {ÉÉ´ÉxÉ* ¨½þhÉÉäxÉÒ ºÉ´ÉÇnùÉ ¨ÉÉZÉå ¨ÉxÉ* ºÉ¨ÉÉvÉÉxÉ ¦ÉiÉÞÇSÉ®úhÉÓ** 100** {ÉiÉÒSÉ{É®ú¥ÉÀ ¨ÉÉZÉå* VÉähÉå =iÉ®ú±Éå ºÉƺÉÉ®úÉSÉä +ÉäZÉå* ÊjÉÊ´ÉvÉ iÉÉ{ɽþÒ Ê´ÉZÉä* +ÉiÉÉÆ xÉ nÖùVÉå +É`ö´Éä** 101**BäEòÉäxÉÒ +xɺÉÚªÉäSÉå ´ÉSÉxÉ* ºÉiÉÒ ½þÉä´ÉÉäxÉÒ ºÉÖ|ɺÉzÉ* Eò®úuùªÉ VÉÉäbÚ÷xÉ* ¤ÉÉä±Éä ´ÉSÉxÉ ¨ÉvÉÖ®ú{ÉhÉå** 102**vÉxªÉ ½þÉä +ªÉä +xɺÉÚªÉä* {ÉÊiɵÉiÉä ¨É½þɨÉɪÉä* vÉxªÉ ½þÉä +ÊjÉÊ|ɪÉä* ÊxÉMɨÉMÉäªÉä iÉÖVÉ xɨÉÉä** 103** ¨ÉÒxÉähÉå ÊxÉVÉ vɨÉÇ* ¨ÉÒ xÉähÉå º´ÉEò¨ÉÇ* ¨ÉÒ xÉähÉå ÊxÉVɴɨÉÇ* xÉ `öÉ´Éå ¶É¨ÉÇ EòÉ®úhɽþÒ** 104** ¨ÉVÉ+É´Ébä÷ {ÉÊiɺÉä´ÉxÉ* iªÉɱÉÉ i´ÉÉÆ Ênù±Éå =kÉäVÉxÉ* +ɨ½þÉÆ nèù´ÉiÉ EòÉªÉ ªÉɽÚþxÉ* |ÉÉhÉ-VÉÒ´ÉxÉ {ÉÚhÉÉÇvÉÉ®ú**105** iÉ{É EòÊ®úiÉÉÆ xÉÉä½äþ ¦Éä]õÒ* iÉÒ iÉÚÆ EÆò`öÒ PÉɱÉÚÊxÉ Ê¨É`öÒ* |Éä¨Éå vÉÊ®úºÉÒ {ÉÉä]õÓ* EòÉfÚøÊxÉ Ë½þ{ÉÖ]õÒ+xɺÉÚªÉä** 106** i´ÉÉÆ Eäò±ÉÉ ={Énäù¶É* iÉähÉå ½þ¹ÉÇ ZÉɱÉÉ ÊSÉkÉɺÉ* {ÉÊiɺÉä´ÉäSÉå ½åþ JÉɺÉ* ¡ò³ý 28
 29. 29. +ɨ½þÉÆºÉ Ê¨É³ýɱÉå** 107** näù´ÉÉƺɽþ iÉÖZÉå nù¶ÉÇxÉ* ZÉɱÉä ¨ÉVÉ xÉ ½þÉäiÉÉÆ ªÉixÉ* {ÉÉ´ÉxÉ Eäò±Éå ½åþ ºÉnùxÉ*+ÉVÉSÉÉ ºÉÖÊnùxÉ +½þÉä ¦ÉÉMªÉ** 108** iÉÚÆ +ºÉºÉÒ {ÉÚhÉÇ EòɨÉ* iÉlÉÉÊ{É EòÉÆ Eäò±ÉÉ +ÉMɨÉ* ½þɨÉÎSSÉkÉÉSÉÉ §É¨É* ´ÉÉ®úÒ Ê´É¸ÉÉ¨É PÉä>ðxÉÒ** 109** <ÊiÉ ¸ÉÒ¨Éi{É®ú¨É½ÆþºÉ {ÉÊ®úµÉÉVÉEòÉSÉɪÉÇ ¸ÉÒ´ÉɺÉÖnäù´ÉÉxÉÆnùºÉ®úº´ÉiÉÒÊ´É®úÊSÉiÉä ¸ÉÒnùkɨÉɽþÉi¨ªÉä ÊuùiÉÒªÉÉä%vªÉɪÉ&** 2** ** ¸ÉÒMÉÖ¯ûnùkÉÉjÉäªÉÉ{ÉÇhɨɺiÉÖ** 29
 30. 30. +vªÉÉªÉ 3 ®úÉ ¸ÉÒnùkÉ** MÉÖ¯û ¨½þhÉä ʶɹªÉÉ {ÉÊ®úºÉ* ºÉiÉÒ|ɶxÉ BäEòÉäxÉÒ ºÉÖ®úºÉ* +xɺÉÚªÉÉ {ÉɽÚþxÉÒnäù´ÉÉƺÉ* ¨½þhÉä ºÉiÉÒºÉ iÉävÉ´ÉÉÆ** 1** ½äþ näù´É +ɱÉä iÉ´É ºÉnùxÉÓ* ºÉÚªÉÉænùªÉ ´½þÉ´ÉÉ ¨½þhÉÉäxÉÒ* ½åþSɨÉÉMÉiÉÒ Ê´ÉxÉ´ÉÚxÉÒ* ¨ÉÒ½þÒ ¨ÉxÉÓ iÉåÊSÉ +ÉhÉÓ** 2** ºÉÚªÉÇ xÉ ÊnùºÉiÉÉÆ EòɱÉÉäSUäônù* EòɱÉÉäSUäônåùEò¨ÉÉæSUäônù* Eò¨ÉÉæSUäônåù ±ÉÉäEòÉäSUäônù* ½þÉä<Ç º´ÉSUÆônù ºÉi´É®ú** 3** iÉä´½þÉÆ ºÉÉv´ÉÒ ÊEò¨ÉlÉÇ* Eò®úÉ´ÉÉ+ºÉÉ ½þÉ +xÉlÉÇ* +ÉOɽþ Eò°ü xÉEòÉä ´ªÉlÉÇ* MÉäʱɪÉÉ {É®úÉlÉÇ näù½þ½þÒ** 4** ºÉiÉÒ ¨½þhÉä +xɺÉÚªÉäBäEò* EòÉªÉ ºÉÉÆMɺÉÒ ½þÉ Ê´É´ÉäEò* VÉähÉå ¨ÉVɱÉÉ PÉbä÷±É ¶ÉÉäEò* ¨É½þÉnÖù&JÉ +Éäfø´Éä±É** 5**¨ÉÉÆb÷´ªÉ¶ÉÉ{É nùɯûhÉ* {ÉiÉÒ Eäò´É³ý ¨ÉÉZÉÉ |ÉÉhÉ* ºÉÚªÉÉænùªÉå {ÉÉ´Éä±É ¨É®úhÉ* ½åþ iÉÉå EòÊ`öhÉ xÉähɺÉÒEòÓ** 6** +xɺÉÚªÉÉ ¨½þhÉå MÉä ºÉiÉÒ* VÉ®úÒ ¨É®äú iÉÖZÉÉ {ÉiÉÒ* iÉiIÉhÉÓ ´ÉÉÆSÉ´ÉÒxÉ ºÉÖ¨ÉiÉÒ* xÉEòÉäJÉÆiÉÒ Eò°ü iªÉÉSÉÒ** 7** iÉÖZÉÉ {ÉÊiÉ ÊxÉ&¶ÉÆEò* ÊxÉ®úÉäMÉÒ ½þÉä>ðxÉÒ =`äö±É BäEò* ¨ÉxÉÓ +ÉhÉÚÆ xÉEòÉänÖù&JÉ* näùiÉå ¦ÉÉEò ÊjÉ´ÉÉSÉä** 8** +ºÉå +xɺÉÚªÉäSÉå ´ÉSÉxÉ* ÊiÉxÉå iÉå +ÆÊMÉEòÉ°üxÉ* iÉlÉɺiÉÖ BäºÉ娽þhÉÚxÉ* Eäò±Éå xɨÉxÉ +ÉÊnùiªÉÉ** 9** VÉªÉ ºÉÚªÉÉÇ iÉÚÆ iÉäVÉÉä®úɶÉÒ* ºÉ¨ÉlÉÇ +ºÉÉäxÉÒ ¨ÉªÉÉÇnäù¶ÉÓ* xÉ]õɳýºÉÒ iÉÚÆ {ÉɳýºÉÒ* ¨ÉuùÉCªÉɺÉÒ Ê´É·ÉEòiªÉÉÇ** 10** ¨ÉÉZÉå ´ÉÉCªÉ ¨ªÉÉÆ PÉäiɱÉå {É®úiÉ* i´ÉÉÆ ¶ÉÒQÉ´½þÉ´Éå =ÊnùiÉ* +ºÉå ÊiÉhÉå ´ÉnùiÉÉÆ i´ÉÊ®úiÉ* +ÉÊnùiªÉ =ÊnùiÉ VÉɽþ±ÉÉ** 11** ÊVÉSªÉÉ ´ÉSÉxÉåZÉɱÉÉ ±ÉÒxÉ* ÊiÉSªÉÉ ´ÉSÉxÉå iÉÉäÊSÉ iÉ{ÉxÉ* iÉiEòɳý =nùªÉÉ {ÉÉ´ÉÉäxÉ* ½åþ ÊjɦÉÖ´ÉxÉ ºÉÖJÉÒ Eò®úÒ**12** ÊSÉ®úEòɳý |É´ÉÉºÉ Eò°üxÉ* ÊxÉVÉ{ÉiÉÒ ªÉäiÉÉÆ näùJÉÉäxÉ* Eò®úÒ ´ÉnùxÉ ºÉÖ|ɺÉzÉ* Eò¨ÉʳýhÉÒ |ɺÉzÉiÉå´ÉÒ ½þÉä iÉÒ** 13** ºÉÚªÉÇ =ÊnùiÉ ½þÉä>ðxÉ* iÉiEòɳý Eò®úÒ EÞòiªÉå nùÉäxÉ* ÊxÉ&¶Éä¹É +ÆvÉEòÉ®ú½þ®úhÉ* 30
 31. 31. Ê´É|É|ÉÉhɶÉÉä¹ÉhɽþÒ** 14** ºÉiÉÒSÉå ¨±ÉÉxÉ ¨ÉÖJÉ näùJÉÚxÉ* +xɺÉÚªÉÉ ´Énäù |ÉÉèfø ´ÉSÉxÉ* xÉEòÉä ʦɴÉÚƽþÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ* ¨ÉÉZÉå ´ÉSÉxÉ +É`ö´ÉÉäxÉÒ** 15** VÉ®úÓ ¨ÉÒ +xÉxªÉ ¦ÉHòÒxÉå* näù½þ ÊZÉVÉʴɱÉÉ{ÉÊiɺÉä´ÉäxÉå* VÉ®úÒ EòɪÉÉ ´ÉÉSÉÉ ¨ÉxÉå* vɨÉÉÇxÉå ºÉäʴɱÉÉ ÊxÉVÉ{ÉiÉÒ** 16** {ÉiÉÒ½ÚþxÉÒ {É®únèù´ÉiÉ*nÖùºÉ®åú º´É{xÉÓ½þÒ xÉähÉiÉ* ºÉÉv´ÉÒvɨÉÇ ºÉÆiÉiÉ* VÉ®úÒ ªÉlÉÉlÉÇ PÉb÷±ÉÉ** 17** iªÉÉ vɨÉÉÇSªÉɱÉä¶ÉåEò°üxÉ* ¥ÉÉÀhÉÉ Ê¨É³ýÉä {ÉÖxÉ& VÉÒ´ÉxÉ* ÊxÉ®úÉäMÉ{ÉhÉå =`öÉäxÉ* ´ÉÉÆSÉÉä ½þÉ ¶ÉiÉ ´É¹Éç** 18**EòÉä`åö½þÒ ÁÉSÉä ¨ÉxÉ* MÉä±Éå +ºÉä±É ÊxÉPÉÉäxÉ* iªÉÉSÉå ½þÉä´ÉÉä +É´ÉiÉÇxÉ* näù<Ç VÉÒ´ÉxÉ +ºÉÖxÉÒ iÉä**19** BäºÉå ¤ÉÉä±ÉiÉÉÆ +xɺÉÚªÉÉ* Ê´É|É ºÉVÉÒ´É ½þÉä´ÉÉäÊxɪÉÉÆ* ¤ÉèºÉ±ÉÉ º´ÉªÉå =`öÉäÊxɪÉÉÆ* iªÉÉSÉÒ ¦ÉɪÉÉǽþ¹ÉDZÉÒ** 20** ¤ÉÉÁÉÆiɦÉÉÇ´É {ÉɱÉ]õ±ÉÉ* Ê´É|É iÉÉä näù´ÉºÉÉ ¦ÉɺɱÉÉ* +ÉxÉÆnù ZÉɱÉÉ ºÉ´ÉÉȱÉÉ* {ÉÖ¹{Éå´É¹ÉÇiÉÒ ºÉÖ®ú´É®ú** 21** ºÉ´ÉÇ näù´É ´ÉÆnùxÉ EòÊ®úiÉÒ* +{ºÉ®úÉ ½þ¹Éç xÉÉSÉiÉÒ* MÉÆvÉ´ÉÇ iÉä½þÒ |Éä¨Éå MÉÉiÉÒ*EòÊ®úiÉÒ JªÉÉiÉÒ +xɺÉÚªÉäSÉÒ** 22** VɪÉVÉªÉ ºÉiÉҴɪÉæ ´ÉänùMÉäªÉä%ÊjɦÉɪÉæ* VÉªÉ ÊxÉVÉ´É޹ɴÉÒªÉæ*¦ÉiÉÞǺÉä´ÉɺÉÖSɪÉæ* VɪÉVÉªÉ EÞòiÉEòɪÉæ nù̶ÉiÉjɺiɺÉÚªÉæ* ºÉiÉiÉ ÊxɽþiÉvÉèªÉæ iÉä xɨÉÉä ¨ÉÉiÉ®úɪÉæ**23** näù´É ¨½þhÉiÉÒ +xɺÉÚªÉäºÉÒ* i´ÉÉÆ ´ÉÉSÉʴɱÉå Ê´É·ÉɺÉÒ* Eäò±Éå +PÉÊ]õiÉ EòɪÉÉǺÉÒ* ªÉ¶É +ɨ½þÉƺɨÉÌ{ɱÉä** 24** +ɨ½þÒ ZÉɱÉÉå |ɺÉzÉ* iÉÖ±ÉÉ näùiÉÉä ´É®únùÉxÉ* +xɺÉÚªÉÉ ´Énäù ´ÉÆnÚùxÉ* EòɪɨÉÉMÉÉäxÉ PÉä>Æð** 25** º´ÉvɨÉæ ¨ÉÒ EÞòiÉÉlÉÇ +ºÉiÉÉÆ* VÉ®úÒ iÉÖ¨½þÒ ´É®ú näùiÉÉÆ* iÉ®úÒ ½åþÊSÉ ¨ÉÉMÉiÉå+ÉiÉÉÆ* ªÉÉ´ÉiÉ VÉÒ´É +ºÉÉä {ÉiÉÒªÉÉäMÉ** 26** ¥ÉÀÉ Ê´É¹hÉÖ ÊjÉxÉäjÉ* ½äþ ´½þÉ´Éä ¨ÉÉZÉä {ÉÖjÉ* ªÉɽÚþÊxÉxÉ <SUôÓ <½þ {É®újÉ* xÉ VÉÉ<Ç +xªÉjÉ ¨ÉxÉ ¨ÉÉZÉå** 27** näù´É ¨½þhÉiÉÒ ½äþ Ênù±Éä ´É®ú* {ÉÖjɽþÉäiÉÒ±É Ê´ÉÊvɽþÊ®ú½þ®ú* EòÊ®úiÉÒ±É VÉMÉÉSÉÉ =rùÉ®ú* vÉ®úÒ ÊxÉvÉÉÇ®ú +xɺÉÚªÉä** 28** BäºÉÉ näù´É ´É®únäùiÉÒ* +ÉYÉÉ PÉä´ÉÉäxÉÒ º´ÉMÉÉÇ VÉÉiÉÒ* +jÉҺɴÉå +xɺÉÚªÉÉ ºÉiÉÒ* +ɸɨÉÉ|ÉiÉÒ {ÉɴɱÉÒ** 29** 31
 32. 32. iªÉÉ ®úɪÉä ¨ÉÉÆb÷´ªÉÉ VÉÉhÉÉäxÉÒ* =iÉ®ú±ÉÉ ºÉÖ³ýÉ´É®úÉäxÉÒ* |ÉÉÌlɱÉÉ ¶ÉÉÆiÉ´ÉSÉxÉÓ* iÉÉä ªÉ¨ÉºÉnùxÉÓ{ÉÉiɱÉÉ** 30** ªÉ¨ÉÉ|ÉiÉÒ ªÉä´ÉÉäxÉÒ iÉÉä* ¨½þhÉä ÊnùM{ÉɱÉÉƶÉå ®úÉVÉÉ ½þÉäiÉÉä* ®úÉVÉÉ VÉÉä nÆùb÷ EòÊ®úiÉÉä*EòÊ®úiÉÉä nÆùb÷ ÊnùM{ÉɱÉ** 31** i´ÉÉÆ EòÉÆ ¨ÉÉiÉå ºÉÖ³ýÉ´É®ú* SÉføʴɱÉå ¤ÉÉä±É ºÉi´É®ú* ªÉ¨É ¤ÉÉä±Éä iÉÚÆ+ºÉiÉÉÆ EÖò¨ÉÉ®ú* EÆò]õEåò {ÉIÉÒ ´ÉäÊvɱÉÉ** 32** iªÉÉ {ÉÉ{ÉÉSÉÉ {ÉÊ®ú{ÉÉEò* ¶ÉÚ±ÉÉ®úÉä½þhÉ ÊxÉ&¶ÉÆEò*ªÉä°ü ¤ÉÉä±Éä ½þÉ +Ê´É´ÉäEò* ±ÉÉMÉä {ÉÉiÉEò Ê{ÉiɪÉÉiÉå** 33** vɨÉÉÇ iÉÖZÉÉ ½þÉ +vɨÉÇ* nùɺÉÒ{ÉÉä]õÒPÉäºÉÒ VÉx¨É* ¨ÉMÉ Ê´ÉnÖù®ú ZÉɱÉÉ ªÉ¨É* iÉä´½þÉÆ +ªÉǨÉ1 nÆùb÷ vÉ®úÒ** 34** +ºÉÉä +ÉiÉÉÆ BäEòʶɹªÉÉ* ÊjɨÉÚiÉÔ näù´É´É®úÉÆ ¨ÉÉxÉÖÊxɪÉÉÆ* +xɺÉÚªÉäSªÉÉ =nù®úÓ ªÉä´ÉÉäÊxɪÉÉÆ* MɦÉÇ°ü{Éå ´ÉÉføiÉÒ**35**VªÉÉÆSªÉÉ º¨É®úhÉå iÉÖ]äõ ¡òÉƺÉ* iªÉɺÉÒ EéòSÉÉ MɦÉÇ´ÉɺÉ* +VÉ +ºÉÉäxÉÒ nùÉÊ´ÉiÉÒ JÉɺÉ* ¦ÉHòÉvÉÒxÉi´ÉªÉÉ ±ÉÉäEòÓ** 36** +xɺÉÚªÉä b÷Éä½þɳäý ½þÉäiÉÒ* =kÉ¨É YÉÉxÉ ¤ÉÉä±Éä iÉÒ* BäºÉä xɴɨÉÉºÉ ±ÉÉä]õiÉÒ* Eò®úÒºÉƺEòÉ®ú +ÊjɨÉÖxÉÒ** 37** ¨ÉÉMÉǶÉÒ¹ÉÇ {ÉÉèÌhɨÉäºÉÒ* ¤ÉÖvÉ´ÉÉ®úÓ |ÉnùÉä¹ÉºÉ¨ÉªÉɺÉÒ* ¨ÉÞMÉ xÉIÉjÉÓ ¶ÉÖ¦ÉÊnù´É¶ÉÓ* +xɺÉÚªÉäºÉÒ {ÉÖjÉ ZÉɱÉä** 38** iÉÆ´É +ÊjÉ@ñ¹ÉÒ ªÉä>ðxÉ* {ÉɽþÒxÉ ¨½þhÉä {ÉÖjÉ´ÉnùxÉ* iÉÉä1.Ê{ÉiÉÞ±ÉÉäEòÉÊvÉ{ÉÊiÉ.+Eòº¨ÉÉiÉ ÊjɨÉÚiÉÔ {ÉɽÚþxÉ* Ê´Éκ¨ÉiÉ-¨ÉxÉ VÉɽþ±ÉÉ** 39** ¨ÉɱÉÉ Eò¨ÉÆb÷±ÉÖ +vÉ&Eò®úÓ* b÷¨É°üÊjɶÉÚ±É ¨ÉvªÉEò®úÓ* ¶ÉÆJÉSÉGò =v´ÉÇEò®úÓ vÉ®úÒ* ¦ÉHòEèò´ÉÉ®úÒ ÊjɨÉÚiªÉÉÇi¨ÉEò** 40** EòɹÉɪɴɺjÉ{ÉÊ®úvÉÉxÉ* ʴɦÉÚiÉÒSÉå ±Éä{ÉxÉ* ¨ÉºiÉEòÓ VÉ]õɨÉÆb÷xÉ* ´ÉÉiºÉ±ªÉ®úºÉɪÉxÉvÉÉ¨É VÉå** 41** iÉåÊnù´ªÉ°ü{É {ÉɽÚþxÉ * Eò®úºÉÆ{ÉÖ]õ VÉÉäbÚ÷xÉ* +xɺÉÚªÉÉ +ÊjÉ ´ÉÆnÚùxÉ* EòÊ®úiÉÒ ºiÉ´ÉxɺÉMÉnÂùMÉnù**42**VɪÉVɪÉÉ {É®úÉi{É®úÉ* +VÉÉ +´ªÉªÉÉ ÊxÉÌ´ÉEòÉ®úÉ* VÉMÉiEòÉ®úhÉÉ VÉMÉnùÉvÉÉ®úÉ*ºÉiªÉÉ +ºÉÆMÉÉ =nùɺÉÒxÉÉ**43** ºÉÉ´ÉEòÉ¶É VªÉÉSªÉÉ {ÉÉä]õÓ* {ÉÊ®ú§É¨ÉiÉÒ ¥ÉÀÉÆb÷EòÉä]õÒ* iÉÉä iÉÚÆ 32
 33. 33. ´ªÉÉ{ÉEò +ɨÉÖSÉä {ÉÉä]õÓ* ªÉäºÉÒ ½äþ JÉÉä]õÒ MÉÉä¹]õÒ ½þÉäªÉ** 44** ºÉÞ¹]õÒ{ÉÚ´ÉÔ iÉÚÆ BEò ºÉiªÉ*κlÉÊiÉEòɱÉÓ½þÒ xÉ ½þÉäºÉÒ +ºÉiªÉ* |ɳýªÉÓ ÊxɤÉÉÇvÉi´Éå ºÉiªÉ* i´ÉuùSÉxÉ +ºÉiªÉ ½þÉäªÉ EòÓ** 45**ÊxÉVÉ Ê¤É¯ûnùɴɳýÒ {ÉÉʳýºÉÒ* ´ÉɺÉxÉÉ´ÉxÉ VÉÉʳýºÉÒ* ¦ÉHòVÉxÉÉÆ ºÉÉƦÉÉʳýºÉÒ* +ɳýºÉÒ xÉ ½þÉäºÉÒ¦ÉHòEòÉVÉÓ** 46** º´ÉªÉå +ºÉÉäxÉÒ º´ÉiÉÆjÉ* ¦ÉÉ´ÉÉSªÉÉ ¦ÉÖEäòxÉå ½þÉäºÉÒ {É®úiÉÆjÉ* EòÉähÉ VÉÉhÉä iÉÖZÉɨÉÆjÉ* §É¨ÉʴɺÉÒ ªÉÆjɤÉrù Ê´É·É** 47** ÁÉ °ü{ÉÉ +ɨÉÖSÉÉ xÉÆnùxÉ* ¨½þhÉhÉå ½äþ VÉMÉÓ Ê´ÉbÆ÷¤ÉxÉ*¨½þhÉÚÊxÉ iÉÚÆ ¤ÉÉ±É ½þÉä>ðxÉ* ®úɽþiÉÉÆ ¨ÉxÉ ½þ¹Éæ±É** 48** {ÉÖjɦÉÉ´ÉåEò°üxÉ* iÉÖZÉå EòÊ®úiÉÉÆ ±ÉɱÉxÉ{ÉɱÉxÉ* VÉÉ<Ç±É +ɨÉÖSÉå ¨ÉɪÉÉ´É®úhÉ* ¨½þhÉÉäxÉÒ SÉ®úhÉ vÉÊ®úªÉä±Éä** 49** ¨ÉMÉ ¤ÉÉä±Éä ´ÉxɨÉɳýÒ*iÉÖ¨½þÒ iÉ{É Eäò±Éå EÚò±ÉÉSɳýÒ1* iÉÒxÉ º´É°ü{ÉÓ iªÉÉ ´Éä³ýÓ* iÉÖ¨½þÉÆ nù¶ÉÇxÉ nùÒvɱÉå** 50** BEòÉSÉåEòÊ®úiÉÉÆ vªÉÉxÉ* iÉÖ¨½þÓ +ɱÉäiÉ EòÉähÉ iÉÒxÉ* BäºÉå iÉÖ¨½þÒ {ÉÖºÉiÉÉÆ Ênù±Éå ´ÉSÉxÉ* +ɨ½þÒ iÉÒxÉ1.ʽþ¨ÉÉSɱÉÉ´É®úÒ±É BEò {É´ÉÇiÉ -@ñIÉ{É´ÉÇiÉ BEò°ü{É** 51** {ÉÖfåø +ÊiÉlÉÒ ½þÉä>ðxÉ* VɺÉå ¨ÉÉÊMÉiɱÉå ʦÉIÉÉnùÉxÉ* iɺÉåSÉ näùiÉÉÆ xÉMxÉ ½þÉä´ÉÚxÉ*+xɺÉÚªÉä{ÉÖfåø iÉÒxÉ ¤Éɳý ZÉɱÉÉå** 52** +ɨÉÖSªÉÉ ¶ÉCiªÉÉ ªÉä>ðxÉ* +ɨ½þÉ ¨ÉÉMÉiÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉEò°üxÉ* iÉä´½þÉÆ ½þÉ {ÉɳýhÉÉ xÉ ´½þÉ´ÉÉ ¶ÉÚxªÉ* ¨½þhÉÉäxÉÒ ´É®únùÉxÉ ¨ÉÉÊMÉiɱÉå** 53** iɺÉÉSÉ ´É®únäù>ðxÉ* ¶ÉHòӺɽþ Eäò±Éå MɨÉxÉ* ÊxÉVɦÉHò näù´ÉMÉhÉ* iªÉÉƽþÒ ´É®únùÉxÉ iÉÖ¨½þÉÆ Ênù±Éå** 54** iÉå ºÉ´ÉǺÉiªÉ Eò®úɴɪÉÉ* {ÉÚ´ÉÇ ´É®úÉ º¨É®úɴɪÉÉ* ±ÉÉäEòÓ ¦ÉÊHòJªÉÉiÉÒ ´½þɴɪÉÉ* |ÉEò]õ Eäò±Éå ÁÉÊnù´ªÉ°ü{ÉÉ** 55** iÉÖ¨ÉSÉÉ ¦ÉÉ´É {ÉɽþÉäxÉ* iÉÖ¨½þÉÆ Ênù±Éå ¨ªÉÉÆ ¨ÉÉZÉå nùÉxÉ* ®úɽþÒxÉ iÉÖ¨ÉSªÉɺ´ÉÉvÉÒxÉ* näùiÉÉå ´ÉSÉxÉ ÊjÉ´ÉÉ®ú** 56** ¨ÉÉZÉå nù¶ÉÇxÉ xÉ ½þÉä Êxɹ¡ò³ý* VÉå MÉiÉÒ näù iÉiEòɳý* +ºÉ娽þhÉÉäÊxÉ iÉÒxÉ ¤Éɳý* ZÉɱÉÉ PÉxÉxÉÒ³ý Ê´É·ÉxÉÉ]õEòÒ** 57** ¨ÉMÉ +ÊjÉ Eò®úÒ ºxÉÉxÉ* Eò®úÒ 33
 34. 34. VÉÉiÉEò¨ÉÇÊ´ÉvÉÉxÉ* ʨɳýÉäÊxɪÉÉÆ ¨ÉÖÊxÉVÉxÉ* VɪÉVɪÉEòÉ®ú EòÊ®úiÉÒ** 58** {ÉÖ¹{Éå ´É¹ÉÇiÉÒ ºÉÖ®ú´É®ú*´ÉÉ®úÉ SÉɱÉä ¨ÉxÉÉä½þ®ú* VÉMÉÓ +ÉxÉÆnù ½þÉäªÉ lÉÉä®ú* {É®úÉi{É®ú +´ÉiÉ®úiÉÉÆ** 59** ´ÉÉÆZÉ ´ÉÞIÉ ZÉɱÉäºÉ¡ò³ý* ´ÉÆvªÉä{ÉÉä]õÒ +ɱÉå ¤Éɳý* {ɳýÉäÊxÉ MÉä±ÉÉ nÖù¹Eòɳý* +´ÉiÉ®úiÉÉÆ ¨ÉÚ³ý{ÉÖ¯û¹É ½þÉ** 60**+xɺÉÚªÉÉ vÉxªÉ {ÉÊiɵÉiÉÉ* Ê´ÉÊvɽþÊ®ú½þ®úÉÆSÉÒ ZÉɱÉÒ ¨ÉÉiÉÉ* ÊVÉSÉå ºiÉxÉ{ÉÉxÉ EòÊ®úiÉÉÆ* ªÉä iÉÞ{iÉiÉÉÊjɨÉÚiÉÔ±ÉÉ** 61** ¤ÉÉ®úÉ´Éå ÊnùxÉÓ +ÊjɨÉÖxÉÒ* xÉɨÉEò¨ÉÇ Eò®úÉäxÉÒ* +x´ÉlÉÇEò xÉɨÉå ÊiÉx½þÒ* iɪÉÉÆSÉÒ`äöʴɱÉÓ |Éä¨ÉÉxÉå** 62** VªÉÉxÉå Eäò±Éå º´ÉÉi¨ÉnùÉxÉ* iªÉÉSÉå nùkÉ ½åþ +ʦÉvÉÉxÉ* ºÉ´ÉÉÈ näù<Ç+ɱ½þÉnùxÉ* ¨½þhÉÉäÊxÉ SÉÆpùÉʦÉvÉÉxÉ ¥ÉÀÉƶÉÉ** 63** nÖù´ÉÉǺÉÉ xÉÉ¨É ¯ûpùÉƶÉÉ näù* ¨ÉMÉ +xɺÉÚªÉÉ+ÉxÉÆnäù* {ÉɳýhÉÉ ¤ÉÉÆvÉÚxÉÒ º´ÉSUÆônäù* ¤ÉɳýÉ ÊxÉVÉ´ÉÚxÉÒ MÉÉiɺÉä** 64** ({ÉɳýhÉÉ)** VÉÉä VÉÉä VÉÉäVÉÉä ®äú {É®úÉi{É®úÉ** ¦ÉVÉEòÉÆSªÉÉ ¨Éɽäþ®úÉ** wÉÖ.** ºÉÁÉpùÒ´ÉÊ®ú VÉÉä +ÊjɺÉÖiÉ* +xɺÉÚªÉÉ VÉ`ö®úÉÆiÉ*|ÉMÉ]ÖõÊxÉ Ê´ÉJªÉÉiÉ* ½þÉä nùkÉ** iÉÉÊ®ú±É VÉÉä ÊxÉVɦÉHò* VÉªÉ VÉMÉnÖùrùÉ®úÉ, =nùÉ®úÉ** ¦ÉVÉEòÉÆSªÉɨÉɽäþ®úÉ* VÉÉä VÉÉä VÉÉä VÉÉä ®äú** 65** |É−½ÉnùÉ näù¶ÉÒ Ê´ÉYÉÉxÉ* ªÉäiÉÉÆ +VÉÖÇxÉ ¶É®úhÉ* ʺÉrùÒ näù>ðxÉ=rù°üxÉ* º´É{ÉnùÓ näù¶ÉÒ ºlÉÉxÉ** +±ÉEÇò ªÉnÖùiÉÉ®úÉ, ªÉÉäÊMÉ´É®úÉ* ¦ÉVÉEòÉÆSªÉÉ ¨Éɽäþ®úÉ** VÉÉä VÉÉäVÉÉä VÉÉä ®äú** 66** ({ÉɳýhÉÉ) VÉÉä VÉÉä ®äú VÉÉä VÉÉä VÉªÉ Ê´É·ÉÉi¨ÉxÉÂ* {É®úÉ´É®ú ¦ÉÚ¨ÉxÉÂ* VɪÉVɪÉVÉªÉ ¦ÉMÉ´ÉxÉÂ** wÉÖ.** SÉÉ®ú¦ÉÚiÉ JÉÉhÉÒ {ÉɳýhÉÉ ¤ÉÉÆvÉÉäxÉÒ* SÉÉä´ÉÒºÉ iÉi´Éå PÉä´ÉÉäxÉÒ* qùføiÉ®ú+Éå´ÉÉäxÉÒ** 67** MÉÖhɺÉÚjÉå ¨ÉɪÉÉ* ºiÉƦÉÒ ¤ÉÉÆvÉÖÊxɪÉÉÆ* Eò¨ÉÇnùÉä®úÒ vÉ°üÊxɪÉÉÆ* ZÉÉåEäò PÉäºÉÒ ´ÉɪÉÉÆ**68** SÉɳýÉSÉɳýÒ ]õÉEÖòxÉÒ* ¸ÉÖÊiÉMÉÒiÉ BäEÚòxÉÒ* PÉä ZÉÉå{É =x¨ÉxÉÒ* º´ÉÉxÉ֦ɴÉå Eò°üxÉÒ** 69**({ÉɳýhÉÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ)** VÉä ºÉÞι]õκlÉÊiÉ ºÉƽþÉ®ú EòÊ®úiÉÒ* iɪÉÉºÉ {ÉɳýhªÉÉÆiÉ ÊxÉVÉ´ÉÒ ºÉiÉÒ* º´ÉEò®åú{ÉÖxÉ& {ÉÖxÉ& ZÉÉåEäò näùiÉÒ* EòÉªÉ MÉiÉÒ ¦ÉHòÒSÉÒ ½þÉ** 70** VÉä jÉè±ÉÉäCªÉÉSÉä {ÉɱÉEò* iªÉÉƱÉÉ ä 34

×