O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Anatomía y fisiología renal

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Activity 3 axial skeleton
Activity 3 axial skeleton
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 52 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Semelhante a Anatomía y fisiología renal (20)

Anúncio

Mais recentes (14)

Anatomía y fisiología renal

 1. 1. AAnnaattoommííaa yy ffiissiioollooggííaa rreennaall DDrr.. BBaalllliinnaass EEssppiinnoozzaa EE.. DDiicciieemmbbrree 22001133
 2. 2. RRiiññóónn ((CCoonnffiigguurraacciióónn eexxtteerrnnaa)) • RReettrrooppeerriittoonneeaalleess.. • PPaarraavveerrtteebbrraalleess.. • TToorraaccooaabbddoommiinnaalleess.. • HHiilliioo mmeeddiiaallmmeennttee.. • RRoojjoo--vviioollaacceeoo.. • 1122 xx 66 xx 33.. 117700 gg..
 3. 3. RRiiññóónn ((TTooppooggrraaffííaa)) • FFoossaass lluummbbaarreess.. • TT1122 aa LL22.. • DDeerreecchhoo mmááss aabbaajjoo:: mmeeddiiaa vveerrtteebbrraa..
 4. 4. RRiiññóónn ((CCoonnffiigguurraacciióónn iinntteerrnnaa)) • CCaappssuullaa ffiibbrroossaa.. • PPaarréénnqquuiimmaa rreennaall.. • PPaappiillaass.. • VVííaass eexxccrreettoorraass:: • CCáálliicceess rreennaalleess.. • PPeellvviiss rreennaall..
 5. 5. CCááppssuullaa ffiibbrroossaa • CCaappssuullaa ddee GGeerroottaa.. • 11 mmmm ddee eessppeessoorr.. • RRooddeeaa ccoommpplleettaammeennttee eell rriiññóónn.. • TTeejjiiddoo ccoonneeccttiivvoo..
 6. 6. PPaarréénnqquuiimmaa rreennaall CCoorrtteezzaa rreennaall:: •66 mmmm •CCoolluummnnaass rreennaalleess.. •NNeeffrroonnaass yy ttúúbbuullooss ccoonnttoorrnneeaaddooss..
 7. 7. PPaarréénnqquuiimmaa rreennaall MMeedduullaa rreennaall •PPiirráámmiiddeess rreennaalleess ((MMaallppiigghhii)).. •VVéérrttiiccee:: ppaappiillaass rreennaalleess…… CCáálliizz mmeennoorr.. PPaarréénnqquuiimmaa rreennaall:: •LLóóbbuullooss:: ppiirráámmiiddee rrooddeeaaddaa ppoorr ccoorrtteezzaa…… 99..
 8. 8. CCáálliicceess rreennaalleess • TTrraannssppoorrttaann oorriinnaa eennttrree llaass ppaappiillaass yy llaa ppeellvviiss.. • CCáálliizz mmeennoorr.. • CCáálliizz mmaayyoorr..
 9. 9. PPeellvviiss rreennaall • OOrriieennttaacciióónn:: mmeeddiiaall yy hhaacciiaa aabbaajjoo.. • CCuueelllloo ddee llaa ppeellvviiss rreennaall:: uunniióónn ppiieelloo--uurreettrraall..
 10. 10. AArrtteerriiaass rreennaalleess • PPrroocceeddeenntteess ddiirreeccttaass ddee llaa aaoorrttaa.. • AARRDD:: • LL11 • 33 aa 55 ccmm ddee lloonnggiittuudd.. • AARRII:: • MMááss ccoorrttaa..
 11. 11. RRaammaass eexxttrraarrrreennaalleess • SSuupprraarrrreennaall iinnffeerriioorr.. • RRaammaass uurreetteerraalleess.. • CCaappssuullooaaddiippoossaass.. RRaammaass iinnttrraarrrreennaalleess • RRaammaass aanntteerriioorreess yy ppoosstteerriioorreess..
 12. 12. VVeennaass rreennaalleess • SSee oorriiggiinnaa ddee llaa zzoonnaa ssuubbccaappssuullaarr ddee llaa ccoorrtteezzaa.. • VVeennaass eessttrreellllaaddaass…… vveennaass aarrccuuaattaass…… vveennaa rreennaall.. • TTeerrmmiinnaann eenn llaa CCVVII..
 13. 13. UUrréétteerr • CCoonndduuccttoo llaarrggoo yy ffiinnoo:: ppeellvviiss hhaassttaa llaa vveejjiiggaa.. • DDiirreecccciióónn:: vveerrttiiccaall hhaacciiaa aabbaajjoo, lllleeggaa aa llaa bbiiffuurrccaacciióónn ddee llaa aarrtteerriiaa iilliiaaccaa ccoommuunn…… oobblliiccuuoo ((aaddeellaannttee, aabbaajjoo yy mmeeddiiaall)) ffoonnddoo ddee vveejjiiggaa uurriinnaarriiaa..
 14. 14. UUrréétteerr • PPrreesseennttaa mmoovviimmiieennttooss ppeerriissttáállttiiccooss.. • 3300 aa 3355 ccmm eenn eell aadduullttoo.. ((IIzzqq:: 1155 aa 2200 ccmm mmááss llaarrggoo)).. • DDiiaammeettrroo:: 66 aa 88 mmmm..
 15. 15. UUrréétteerr ((EEssttrruuccttuurraa)) • TTúúnniiccaa aaddvveennttiicciiaa:: ccoonnttiinnuuaacciióónn ddee llaa ccaappssuullaa ffiibbrroossaa.. • TTúúnniiccaa mmuussccuullaarr:: ffiibbrraass cciirrccuullaarreess yy lloonnggiittuuddiinnaalleess.. • TTúúnniiccaa mmuuccoossaa..
 16. 16. VVeejjiiggaa uurriinnaarriiaa • PPaarrttee aanntteerriioorr ddee llaa ccaavviiddaadd ppeellvviiaannaa, ddeettrrááss ddeell ppuubbiiss.. • MMuujjeerr:: mmááss bbaajjaa.. • CCaappaacciiddaadd ffiissiioollóóggiiccaa:: 225500 aa 330000 ccmm33.. • CCaappaacciiddaadd mmááxxiimmaa:: 22 000000 aa 33 000000 mmll..
 17. 17. VVeejjiiggaa • VVéérrttiiccee:: aarrrriibbaa yy aaddeellaannttee, lliiggaammeennttoo uummbbiilliiccaall mmeeddiioo ((uurraaccoo)).. • FFoonnddoo ddee llaa vveejjiiggaa:: aattrraa yy aabbaajjoo, ttrriiggoonnoo vveessiiccaall ((LLiieeuuttaauudd))..
 18. 18. VVeejjiiggaa ((CCoonnffiigguurraacciióónn iinntteerrnnaa)) • MMuuccoossaa vveessiiccaall.. • OOrriiffiicciiooss ddee llooss uurreetteerraalleess:: ddiissttaann 22 aa 33 ccmm ((pplliieeggee iinntteerruurreettéérriiccoo)).. • MMuussccuullaarr:: lliissoo.. • DDeettrruussoorr ddee llaa vveejjiiggaa.. • DDeell ttrriiggoonnoo vveessiiccaall.. • PPuubboovveessiiccaall.. • RReeccttoovveessiiccaall.. • VVeessiiccoovvaaggiinnaall óó vveesscciipprroossttaattiiccoo.. • SSeerroossaa ((ppeerriittoonneeoo)):: ssoolloo eenn llaa ccaarraa ppoosstteerroossuuppeerriioorr..
 19. 19. UUrreettrraa • CCoonndduuccttoo eevvaaccuuaaddoorr ddee llaa vveejjiiggaa uurriinnaarriiaa.. • HHoommbbrree:: eevvaaccuuaaddoorr ddee sseeccrreecciióónn eexxtteerrnnaa ddee tteessttiiccuullooss..
 20. 20. UUrreettrraa eenn eell hhoommbbrree • DDeessddee eell ccuueelllloo ddee llaa vveejjiiggaa,, hhaassttaa llaa eexxttrreemmiiddaadd ddeell ppeennee.. • DDiivviissiióónn:: • PPoorrcciióónn iinnttrraammuurraall.. • UUrreettrraa pprroossttááttiiccaa.. • UUrreettrraa mmeemmbbrraannoossaa.. • UUrreettrraa eessppoonnjjoossaa..
 21. 21. UUrreettrraa eenn eell hhoommbbrree • 1166 ccmm.. • 33 ccmm pprroossttaattiiccaa.. • 11 ccmm mmeemmbbrraannoossaa.. • 1122 ccmm eessppoonnoojjssaa..
 22. 22. UUrreettrraa eenn eell hhoommbbrree • MMuuccoossaa:: • 33 aa 44 mmmm eelláássttiiccaa.. • GGlláánndduullaass uurreettrraalleess.. • VVaassccuullaarr:: • FFoorrmmaaddoo ppoorr llaagguunnaass vvaassccuullaarreess vveennoossaass.. • ÓÓrrggaannoo eerrééccttiill.. • MMuussccuullaarr:: • FFiibbrraass cciirrccuullaarreess yy lloonnggiittuuddiinnaalleess.. • MMuussccuulloo lliissoo..
 23. 23. EEssffíínntteerreess ddee llaa uurreettrraa • EEssffíínntteerr iinntteerrnnoo:: • FFiibbrraass mmuussccuullaarreess lliissaass eenn eell oorriiggeenn ddee llaa uurreettrraa.. • 1100 aa 1122 mmmm ddee aallttuurraa.. • 66 aa 77 mmmm eessppeessoorr.. • PPeerrmmiittee aa llaa oorriinnaa aaccuummuullaarrssee eenn llaa vveejjiiggaa.. • MMuussccuulloo lliissoo..
 24. 24. EEssffíínntteerreess ddee llaa uurreettrraa • EEssffíínntteerr eexxtteerrnnoo:: • MMuussccuulloo eessttrriiaaddoo.. • RRooddeeaa llaa uurreettrraa mmeemmbbrraannoossaa.. • CCuubbrree ttaammbbiiéénn aa llaa pprróóssttaattaa..
 25. 25. UUrreettrraa ffeemmeenniinnaa • DDeessddee eell ccuueelllloo ddee llee vveejjiiggaa hhaassttaa llaa vvuullvvaa.. • EExxcclluussiivvaammeennttee uurriinnaarriiaa.. • 33 aa 44 ccmm ddee lloonnggiittuudd.. • SSeeggmmeennttoo ppeellvviiaannoo.. • SSeeggmmeennttoo ppeerriinneeaall.. • OOffiicciioo eexxtteerrnnoo:: 22 ccmm ddeettrrááss ddeell cclliittoorriiss..
 26. 26. UUrreettrraa ffeemmeenniinnaa • MMuuccoossaa.. • DDeellggaaddaa yy rreessiisstteennttee.. • MMuussccuullaarr.. • LLoonnggiittuuddiinnaall yy ssuuppeerrffiicciiaall cciirrccuullaarr.. • PPoorr ddeebbaajjoo ddeell ccuueelllloo:: eessffíínntteerr lliissoo.. • EEll eessffíínntteerr eessttrriiaaddoo eess aannuullaarr eenn ttooddaa ssuu eexxtteennssiióónn..
 27. 27. FFuunncciioonneess eessppeecciiffiiccaass ddeell rriiññóónn DDeeppuurraacciióónn ppllaassmmááttiiccaa EExxccrreecciióónn ddee pprroodduuccttooss mmeettaabbóólliiccooss ddee ddeesseecchhoo.. EExxccrreecciióónn ddee ssuussttaanncciiaass iinnggeerriiddaass.. RReegguullaacciióónn ddeell eeqquuiilliibbrriioo hhiiddrrooeelleeccttrroollííttiiccoo RReegguullaannddoo eell ccoonntteenniiddoo ddee aagguuaa:: OOssmmoollaarriiddaadd.. RReegguullaannddoo eell ccoonntteenniiddoo ddee ssooddiioo:: VVoolluummeenn..
 28. 28. FFuunncciioonneess ddeell rriiññóónn RReegguullaacciióónn ddee llaa PPrreessiióónn AArrtteerriiaall MMeeccaanniissmmooss ddee aacccciióónn lleennttaa:: DDiiuurreessiiss yy NNaattrriiuurreessiiss MMeeccaanniissmmooss ddee aacccciióónn rrááppiiddaa:: SSiisstteemmaa RReenniinnaa--AAnnggiiootteennssiinnaa RReegguullaacciióónn ddeell eeqquuiilliibbrriioo áácciiddoo--bbaassee CCoonnttrrooll ddee HH++ yy HHCCOO-- 33
 29. 29. FFuunncciioonneess ddeell rriiññóónn EErriittrrooppooyyeessiiss:: EEPPOO 11,,2255--DDiihhiiddrrooxxiivviittaammiinnaa DD33 GGlluuccoonneeooggéénneessiiss
 30. 30. Agua corporal total
 31. 31. Factores que los modifican
 32. 32. EEssttrruuccttuurraa ddeell rriiññóónn CCoorrtteezzaa:: AAbbuunnddaanntteess ccaappiillaarreess.. FFiillttrraaddoo ddeell ppllaassmmaa.. MMéédduullaa:: PPooccoo fflluujjoo ssaanngguuíínneeoo.. CCoonncceennttrraacciióónn ddee oorriinnaa
 33. 33. La NEFRONA es la unidad funcional del riñón
 34. 34. LLaa NNeeffrroonnaa  Estructura:  Corpúsculo  Glomérulo  Cápsula de Bowman  Túbulo  T. Contorneado Proximal  Asa de Henle  T. Contorneado Distal  T. Colector AA AE
 35. 35. Vasos sanguíneos en el riñón Glomérulo Capilares peri tubulares
 36. 36. AA AE La Nefrona Aparato yuxtaglomerular
 37. 37. MMeeccaanniissmmooss bbáássiiccooss ddeell rriiññóónn Glomérulo Capilar peritubular
 38. 38. MMeeccaanniissmmooss bbáássiiccooss ddeell rriiññóónn FILTRACIÓN: salida de líquido de los capilares glomerulares al túbulo renal Sustancia a eliminar Sustancia que no debe ser eliminada FILTRACIÓN
 39. 39. MMeeccaanniissmmooss bbáássiiccooss ddeell rriiññóónn FILTRACIÓN: salida de líquido de los capilares glomerulares al túbulo renal REABSORCIÓN REABSORCIÓN: transporte de las sustancias desde el interior del túbulo hacia la sangre Sustancia a eliminar Sustancia que no debe ser eliminada
 40. 40. MMeeccaanniissmmooss bbáássiiccooss ddeell rriiññóónn FILTRACIÓN: salida de líquido de los capilares glomerulares al túbulo renal REABSORCIÓN: transporte de las sustancias desde el interior del túbulo hacia la sangre SECRECIÓN SECRECIÓN: transporte de las sustancias desde la sangre al interior del túbulo Sustancia a eliminar Sustancia que no debe ser eliminada
 41. 41. MMeeccaanniissmmooss bbáássiiccooss ddeell rriiññóónn FILTRACIÓN: salida de líquido de los capilares glomerulares al túbulo renal REABSORCIÓN: transporte de las sustancias desde el interior del túbulo hacia la sangre SECRECIÓN: transporte de las sustancias desde la sangre al interior del túbulo EXCRECIÓN: eliminación de las sustancias al exterior con la orina Sustancia a eliminar Sustancia que no debe ser eliminada EXCRECIÓN
 42. 42. ??

×