Successfully reported this slideshow.

METRO – Atenas – 04.03.2008

844 visualizações

Publicada em

Versão integral da edição do jornal gratuito “Metro” que se publica em Atenas. 04.03.2008.

Para saber mais sobre a arte e as técnicas de titular na imprensa, assim como sobre a “Intertextualidade”, visite http://www.mediatico.com.pt/manchete/index.htm (necessita de ter instalado o Java Runtime Environment), e www.youtube.com/discover747

Visite outros sítios de Dinis Manuel Alves em www.mediatico.com.pt , www.slideshare.net/dmpa,
www.youtube.com/mediapolisxxi, www.youtube.com/fotographarte, www.youtube.com/tiremmedestefilme, www.youtube.com/discover747 ,
http://www.youtube.com/camarafixa, , http://videos.sapo.pt/lapisazul/playview/2 e em www.mogulus.com/otalcanal
Ainda: http://www.mediatico.com.pt/diasdecoimbra/ , http://www.mediatico.com.pt/redor/ ,
http://www.mediatico.com.pt/fe/ , http://www.mediatico.com.pt/fitas/ , http://www.mediatico.com.pt/redor2/, http://www.mediatico.com.pt/foto/yr2.htm ,
http://www.mediatico.com.pt/manchete/index.htm ,
http://www.mediatico.com.pt/foto/index.htm , http://www.mediatico.com.pt/luanda/ ,
http://www.biblioteca2.fcpages.com/nimas/intro.html

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

METRO – Atenas – 04.03.2008

  1. 1. Lifestyle Û.11 ∫fiÛÌÔ˜ Û.8 ªÈ· ηٷÈÁ›‰· ™·Ì¿ÓÈ·, ¤ÛˆÛ ÙË ÎÚ·Û› ‹ ...˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ì›Ú·; ªÈÎ Δ˙¿ÁÎÂÚ Δ∑ONA£∞¡ ª∞¡ ∞¡∞§À™∏ CNN ∞£∏¡∞ - ΔƒπΔ∏ 4 ª∞ƒΔπ√À 2008 - ¤ÙÔ˜ 8Ô - ʇÏÏÔ 1772 www.metrogreece.gr ƒÂ˘ÛÙfiÙËÙ· Î·È Ì‹Ó˘Ì· ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ∞ÔÎ·Ï˘ÙÈο Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘ Ù˘ GPO ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Î·È ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ¡∂√ ™∞º∂™ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂÁ¿- ÙÒÓ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ «Û˘- ÌÔÛÎfiËÛË ‰Â›¯ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiıÂ- ˘‡ı˘ÓÔ Â›Ó·È Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘. Ï· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÓÙ·Á¤˜» ¤Ú· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏ- °È· ÙÔ ™ÎÔÈ·Ófi ÛË „‹ÊÔ˘: ¡.¢. 29,7%, ¶A™OK ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¶∞™√∫ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ë ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ ıfiÓÙÔ˜. 24,7%, ™YN 15,5%, KKE 8,1%, §AO™ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ΢ڛ·Ú- ÂÙ·ÈÚ›·˜ GPO ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ™ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·˘Ùfi Ô‰ËÁ› ÙÔ ñ ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ™ÎÔÈ·Ófi, 52,5% ÙˆÓ 5,3%, OÈÎÔÏfiÁÔÈ 1,7%. TÔ 71,5% ÙˆÓ ¯Ë ı¤ÛË Î·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ- Mega, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ‡ÚËÌ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘ Ô˘ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ Ï¤ÂÈ «fi¯È/Ì¿ÏÏÔÓ fi¯È» ÛÙËÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ıˆÚ› fiÙÈ ·Ó Á›ÓÔ- ΋ ηٿÛÙ·ÛË (51,6%) Î·È ·ÎÔÏÔ˘- ·fi ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ «AÓ·ÙÚÔ‹» ÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ıˆÚÔ‡Ó Û ÚfiÙ·ÛË N›ÌÈÙ˜, ¤Ó·ÓÙÈ 39,1% Ô˘ ··ÓÙ¿ ÓÙ·Ó ÂÎÏÔÁ¤˜, ı· ÓÈÎÔ‡ÛÂ Ë N.¢., ıÔ‡Ó: AÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi (29%), ™ÎÔÈ·- °È¿ÓÓË ¶ÚÂÙÂÓÙ¤ÚË. ÔÛÔÛÙfi 62,4% ˆ˜ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ «Ó·È/Ì¿ÏÏÔÓ Ó·È», ÂÓÒ 68,1% ϤÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ 13% Ô˘ «‚ϤÂÈ» Ó›ÎË ÙÔ˘ Ófi (15,8%) Î·È ˘fiıÂÛË Z·¯fiÔ˘- ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙË ‰ËÌÔÛÎfiË- ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ı· ‰È·ÙËÚËı› Î·È «fi¯È/Ì¿ÏÏÔÓ fi¯È» Û ۇÓıÂÙË ÔÓÔÌ·Û›·, ¶A™OK. ÏÔ˘ (2,1%). ÛË, Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·Ó·‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Ô- ¤Ó·ÓÙÈ 28,9% Ô˘ ··ÓÙ¿ «Ó·È/Ì¿ÏÏÔÓ K·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜ ÁÈ· Úˆı˘- ∂ȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ∑·¯fi- ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ù˘ ¡.¢., ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÂ- ÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÎËÓÈÎÔ‡, ¤Ó·ÓÙÈ 34,5% Ó·È». Ô˘ÚÁfi˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô KÒÛÙ·˜ K·- Ô˘ÏÔ˘, Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„Ë- Ù·ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÚfiÛηÈÚÔ ñ ø˜ ηٷÏÏËÏfiÙÂÚË ÔÓÔÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ ÁÂÈÙÔ- Ú·Ì·ÓÏ‹˜, Ì 50,3%, ¤Ó·ÓÙÈ 23% ÙÔ˘ Ê›· fiÛˆÓ ·¿ÓÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÚÔ˜ ÙÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi, Á›ÓÂÙ·È ÍÂ- Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È Û ÔÛÔÛÙfi 57,9% °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ·, (86,7%) ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈ- οı·ÚË Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÎËÓÈ- ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÛËÌÂ- ÙÔ «¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ AÓˆ M·Î‰ÔÓ›·˜». ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Û‹- ΋ ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ MME Ì ÙÔ ÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÔÏÈ- ÚÈÓ‹ ‰‡Ó·ÌË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ë ‰Ë- ÌÂÚ· ÙÔ ¶∞™√∫ ÙÔ 40,2% ıˆÚ› fiÙÈ ı¤Ì·. METRO ∂ÏÏ¿‰· Û.4 ™∫√¶π∞¡√ ∞ÌÂٷΛÓËÙÔÈ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ‚¤ÙÔ ª·˙ÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÚˆÙÈ¿ ª√ƒº∏ ¯ÈÔÓÔÛÙÈ‚¿‰·˜ ÛÙÔÓ... ¤ÚˆÙ· ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈ- ∂Àƒø∫π¡∏™∏ ÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤- «¶π™Δ√¶√π∏Δπ∫√» ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ Â›Ì·- ÓˆÓ, Ï›Á· ÌfiÏȘ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿- ÛÙÂ Ô ÈÔ... ÛÂÍÔ˘·ÏÈÎfi˜ Ï·fi˜ ÙÔ˘ ˆÚ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÎfiÛÌÔ˘ Ì¿˜ ‰›ÓÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·- ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Ù· ÂÙ‹ÛÈ·˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·- ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ó›·˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎÒÓ Durex, Û‡Ì- ÛÙË μÔ˘Ï‹. ʈӷ Ì ٷ fiÛ· ··ÓÙÔ‡Ó ÔÈ ∂ÏÏË- ¶ÔÏÏ·Ï¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ó˜ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· fiÛÔ Û˘¯Ó¿ ο- Û ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË Î·È ¯ÚË- ÓÔ˘Ó ¤ÚˆÙ·. Ì·ÙÈÛÙËÚȷΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹- ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ¢∂∏ Î·È Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰· Û.2 ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂› Ô‰fi˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È °™∂∂, Û˘- ∂ÎÎÏËÛË Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ˘¿Ï- ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ηٷ- ÏËÏÔÈ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ÛÂÏ/4 ӿψÛ˘ Ú‡̷ÙÔ˜... ¡¤· ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÁÈ· ÙË ª·ÚȤÙÙ· °È·ÓÓ¿ÎÔ˘ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π Ë ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ ˘Á›·˜ Ù˘ ª·ÚȤÙÙ·˜ °È·ÓÓ¿ÎÔ˘, Ë ÔÔ›· ˘Ô‚Ï‹ıËΠ¯ı˜ Û Ӥ· Û˘- ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ‹‰Ë ·ÎÚˆÙËÚÈ·Ṳ̂ÓÔ ‰ÂÍ› fi‰È Ù˘, ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ·› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂ- Ú˘ Ïԛ̈͢. ∞ª∂Δ∞∫π¡∏Δ∏ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ‚¤ÙÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÛÎÔÈ·Ó‹˜ ·‰È·ÏÏ·Í›·˜, fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙȘ Â·Ê¤˜ Ô˘ ›¯Â ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô Á.Á. ÙÔ˘ ¡∞Δ√, °È· ÓÙ ÃÔ ™¤ÊÂÚ, Ì ÙËÓ À°∂π∞ & ¢π∞Δƒ√º∏ Û.14 ÔÏÈÙÂȷ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, «ÌË Ï‡ÛË-ÌË ÚfiÛÎÏËÛË», Â›Ó·È ÍÂοı·ÚË Î·È ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ ˆ˜ 11+2 ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ˙‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È fiÙÈ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ˆ˜ ÂΛÓË ÙËÓ ·‰È·ÏÏ·Í›· Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙfiÙ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ÛÂÏ/2 Ó· ›ÓÂÙ ÙÛ¿È
  2. 2. ΔÚ›ÙË 04-03-2008 Metro 02 ÂÏÏ¿‰· ∂‡ÛËÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙË Ì¿¯Ë Ô˘ ‰›ÓÂÈ Î·Ù¿ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ì¿ÛÙÈÁ·˜ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ‰›ÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Δ· ÂÚÈıÒÚÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ™ÏÔ‚·Î›·˜-∂ÏÏ¿‰·˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ ™Ù¤ÈÙ ¡ÙÈ¿ÚÙÌÂÓÙ. ¯ı˜ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Ì ÙÔÓ ™ÏÔ‚¿ÎÔ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘. «¶Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ϛÁÔ ÛÙËÓ ¢™∞: ∂·ÓÂÎÏÔÁ‹ ¶·ÍÈÓÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¿ÎÚË, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ¢ηÈڛ˜ Û ӤԢ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì». ªπª∏™ ∞¡¢ƒ√À§∞∫∏™, μ√À§∂ÀΔ∏™ ¶∞™√∫ √ ¢. ¶·ÍÈÓfi˜ Â·ÓÂÍÂϤÁË ÁÈ· ÙÚ›ÙË ıËÙ›· ÚfiÂ- ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ıËÓÒÓ, ηıÒ˜ ·¤Û·Û ÙÔ 56,26% ÙˆÓ „‹ÊˆÓ ÛÙȘ Â·Ó·ÏËÙÈ- Τ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. √ ¢. μÂÚ‚ÂÛfi˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÔÛÔÛÙfi 43,74%. 懯ڷÈÌË Ì·ÙÈ¿ ∑Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘˜ AÓ˘Ô¯ÒÚËÙË Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ‚¤ÙÔ ™Â Ï¿ıÔ˜ Á‹‰· Î·È ·ÈÁÓ›‰È· ·Ó·ÏÒÓÔÓÙ·È ÎfiÌÌ·Ù· Î·È Δ‡Ô˜. √ˆ˜ ¤‰ÂÈÍÂ Ë ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ GPO ∂Àƒø∫π¡∏™∏ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ Mega, ·fi ÙËÓ ÂÎÔÌ‹ «AÓ·ÙÚÔ‹», ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¶ÚÂÙÂÓÙ¤ÚË, Ô Δ‡Ô˜ «∫·ı·Ú¤˜» ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ ÛÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ΢ڛˆ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù·, ‚Ú›- ∞ª∂Δ∞∫π¡∏Δ∏ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ‰È·Ê¤ÚÔÓ ÁÈ· Ù· μ·ÏοÓÈ·Ø ÛÎÔÓÙ·È Û ‡ÓÔ ‚·ı‡. ¢ÂÓ ı¤- ÏÔ˘Ó ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó ∂ÏÏ¿‰· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ™ÎfiÈ·. πηÓÔÔÈËÙÈ΋ ı¤ÛË ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Úˆ·Ù- ¤Ú· ·fi ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘˜. ΔÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ·˘Ùfi ‚Á‹Î ϷÓÙÈ΋ ÔÚ›· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ñ √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ™˘ÌÌ·- ∞Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·fi ÙȘ Â·Ê¤˜ Ô˘ ›¯Â ¯ı˜ ¯›·˜, °È· ÓÙ ÃÔ ™¤ÊÂÚ, ¤Î·Ó ·ÏÏ¿ Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÂÍ·ÚÙ¿- ...Ô Δ‡Ô˜ ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Ù· Ô Á.Á. ÙÔ˘ ¡∞Δ√, °È· ÓÙ ÃÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ÓÔȯ٤˜ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ Ù·È ·fi ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ηϋ˜ ÁÂÈ- ΢ڛˆ˜ ·ÏÏ¿ ÔÔ›· Ë ÎÔÈÓˆ- ™¤ÊÂÚ, Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÂȷ΋ ËÁÂ- ¡∞Δ√, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ‰È·‰Èηۛ· ÙÔÓ›·˜ Î·È ·˘Ùfi Ù›ıÂÙ·È Î·È ˆ˜ Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ó›· ¤¯ÂÈ Ìˉ·ÌÈ- Û›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙÔÓ Úˆı˘- ¤ÓÙ·Í˘ Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÎÈ ·fi Ófi ‹ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ô˘ÚÁfi Î·È ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÛÙËÓ Â›‰ÔÛË Î¿ı ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ÙÔ ¡∞Δ√». ª∂ £∂ƒª∂™ ÂΉËÏÒÛÂȘ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi˜ ¯ı˜ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂӉȷʤÚÔÓ. ÷- ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÛÙÂÈ- ¯ÒÚ·˜ Î·È Á›ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ì ÙË Û˘- ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, fiÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ «·ÚÒÓ» ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ™˘Ó- ‡ÓÔ ‚·ı‡. ¡· ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·- Ï·Ó ÍÂοı·ÚÔ Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙË Ó·›ÓÂÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ. ‰È¿ÛÎÂ„Ë ª·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ·˘Ùfi ÌË ˘Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ∫ÈÓÔ‡ÌÂÓË ÚÔ˜ ÙËÓ ›‰È· η- ñ ¶ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, Û ÌÈ· ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÚÈ‚fiËÙË ∑·¯ÔÔ˘- ÏÂÈ¿‰·, Ô˘ ¿Óˆ ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·‰È·ÏÏ·Í›· Ù˘ ¿ÏÏ˘ ÏÂ˘Ú¿˜. √ Î. ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ı¤ÛË Ô˘ ÈηÓÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ- ΋ ÏÂ˘Ú¿, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ «Ë ÚfiÛÎÏËÛË Á›ÓÂÙ·È Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÎÚÈ- Ù‡ı˘ÓÛË, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂ- ÚÈÎÒÓ, ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ··Ú¿‚·ÙË μ·Ú‡ Îϛ̷ ÛÙÔ ¶∞™√∫ ÂıÓÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ı¤ÛË Ô˘ Ù‹ÚÈÔ, ÙËÓ Â›‰ÔÛË, Î·È ·¢ı‡ÓÂ- ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘Ú- ¶ÚÒÙ· Ô Δ‡Ô˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤- ‹ÚÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙËÓ Ù·È ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ Ù· ›ÎÔÛÈ ¤ÍÈ Ì¤ÏË Á›· Î·È ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Î¿ı ™‡ÓÓÂÊ· ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ¤‰ÈÓ·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘- ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙË Ù˘ ™˘ÌÌ·¯›·˜ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó», Û˘ÌÌ·¯ÈÎÔ‡ ‰ÂÛÌÔ‡ ·ÏÏËÏÂÁ- ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ‰Ë- «™ÙÔ ¶∞™√∫ ÚÒÙ· Ì·, Ì ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Ô˘ ¤Î·- μÔ˘Ï‹, «ÌË Ï‡ÛË-ÌË ÚfiÛÎÏË- ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·- Á‡Ë˜ «ÙËÓ ··Ú¤ÁÎÏÈÙË Ù‹ÚË- ÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó·Ó fiÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙË- ÛË», Â›Ó·È ÍÂοı·ÚË Î·È ˘ÂÓ- ÓÔËÙfi fiÙÈ «fiÏ· Ù· Â›‰ÔÍ· ̤ÏË ‰ÂÓ ÛË ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ, ·ÍÈÒÓ Î·È Î·- ·fi fiÏ· ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ̷, ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· ı‡ÌÈÛ fiÙÈ ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈- Â›Ó·È Ì¤ÏË» Î·È fiÙÈ «˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·- ÓfiÓˆÓ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙËÓ ÙÔ ∫›ÓËÌ· Ó· Ê˘ÏÏÔÚÚÔ› „˘¯Ú·ÈÌ›·, ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ˘„›ÛÙ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆ- ÙÂÚÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ˙‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¤Ó· ÈÛ¯˘Úfi ÎÚ¿- ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· οıÂ Û˘Ì- ÚÔ˜ ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞. Ó›· Ì·˜, ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ÙÔ˜-̤ÏÔ˜ Î·È Û ¤Ó· ÌË Ì¤ÏÔ˜». Ì·¯›·˜». Ù· ÚÔÊ·Ó‹. ∞Ï¿ ÂÌ›˜ ¤ıÓÔ˘˜. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ì οı ˆ˜ ÙËÓ ·‰È·ÏÏ·Í›· Ô˘ Û˘- ∏ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ˘Ô- μ·Ú‡ Îϛ̷ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ıÂÏ‹- ÙÚfiÔ Ó· Ì·˜ ›ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈ- Ó¿ÓÙËÛ ÙfiÙ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÁÚ¿ÌÌÈÛ ·ÎfiÌË ˆ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙÔ ¶∞™√∫ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹- Ù·È ÁÈ· ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ÔÈ Ôϛ٘ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë ËÁÂÛ›· ÙˆÓ ™ÎÔ- Â·Ó¤Ï·‚Â Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó Ì ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·ÙÏ·ÓÙÈ- ÛÂȘ Ô˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË Û·Ì ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ¤Û·Ì ͢ÓÔ‡Ó Î·È ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È ·ÁˆÓÈÒ- ›ˆÓ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ÓfiËÌ· ˆ˜ «ÂÌ›˜ οӷÌ ‚‹- ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ Â›Ó·È ··Ú¿- Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ÙÒÛË ÁÈ· ÙÔ ÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÙÔ˘. ΔÔ ·Ô- √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫. ∫·Ú·- Ì·Ù· ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔ˘- ‚·ÙË ÚÔ¸fiıÂÛË «Ó· ÌËÓ ÎfiÌÌ·, ÌfiÏȘ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Ó· ·Ó·ÁÓÒÛÔ˘Ì ÙÔ Ù¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ̷ÓÏ‹˜ Â·Ó¤Ï·‚ ÙË Û·Ê‹ Ì ·fi ÙËÓ ¶°¢ª Ó· οÓÂÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÂÓfi˜ ÎÚ¿- ÚÈÓ ·fi ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ 16/9». ·fi ÙËÓ GPO ÁÈ· Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ı¤ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È Î·ÙË- Î·È ·˘Ù‹ ‚‹Ì·Ù· ÌÚÔÛÙ¿». ÙÔ˘˜-̤ÏÔ˘˜ Î·È ÂÓfi˜ ˘Ô„Ë- Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÁÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘˜ ‰È¤„¢ÛÂ. ¶∞ƒπ™ ∫√À∫√À§√¶√À§√™ ÁfiÚËÛ ÙËÓ ¶°¢ª ÁÈ· ·‰È·Ï- ΔfiÓÈÛÂ, ‰Â, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ê›Ô˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ·ÓÔȯٿ ˙ËÙ‹- ÙȘ 10 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜. ª¤Û· ·fi ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ô- Ï·Í›·. «ªË χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏË- Î·È Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ Ì ̷ٷ, ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂËÚ¿- ΔÔ Îϛ̷ ·˘Ùfi η٤‰ÂÈÍ·Ó ÏÈÙÒÓ Á›ÓÂÙ·È Û·Ê¤˜, Ì ·È¯Ì‹ ÙÔ Ì· Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔÓ ™ÏÔ‚¿ÎÔ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ fiÙÈ ˙Ô˘Ó ·ÚÓËÙÈο ÙȘ ÌÂٷ͇ ¯ı˜ ÚԂ‚ÏË̤ӷ ÛÙÂϤ¯Ë ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ·ÊÔ‡ Ê¿- ı¤Ì· ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˘, fiÙÈ ÚÒÙ· Ô ÌË ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙÔ ¡∞Δ√» Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ¤¯ÂÈ «¿ÌÂÛÔ ÂÓ- ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂȘ». METRO ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, Ù· ÔÔ›· Û ÓËΠӷ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙȘ Û˘- Δ‡Ô˜ Î·È ÌÂÙ¿ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ˙Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¿ÊËÛ·Ó ·È¯- ˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ̤˜ ηٿ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˘ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ∑·¯ÔÔ˘ÏÂÈ¿‰·, Û‡Ì- ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘, Âͤ- ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·, ·Ú·‰¤¯ÙËÎÂ Î·È ÊˆÓ· ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ··- Û¯fiÏËÛ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ¤Ú·Û ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ ∞ÏÏ·Á‹ ÛÎ˘Ù¿Ï˘ ÊÚ·Û·Ó ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ- ÛÌfi ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÂΛÓË ˆ˜ «ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹- ÛÂȘ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ηΤ˜ ÌfiÓÔ ÙÔ 2,1% fiÛˆÓ ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó „ËÊÔÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÙÔ Îϛ̷ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ïfi». ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯fi- ñ ªÂ ¤Î‰ËÏÔ ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ·Ô- ÏËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ 86,7% ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ‰Ú¿Ì· Ù˘ ª·ÚȤÙÙ·˜ ÁÔ‹Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ·Ú¯Ë- ÁÔ‡ Ù˘ ∂§.∞™., ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˘ ¢ËÌÔ- Û¯¿ÎË, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ™À¡ ηÈ, ·Ú¿ÏÏË- Ï·, ¿ÓÔÈÍ·Ó ˙‹ÙËÌ· ·ÍÈÔÔ›Ë- Û˘ ¿Êı·ÚÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Î·È «∂Ì›˜ ÊÙ·›Ì» ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È·, «·fi ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ™∂ ¡ ∂∞, Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ªÂÙ¿ ÙË Ó¤· ·˘Ù‹ Â¤Ì‚·- Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÔÌ¿‰·˜ ÎÚÔ‡- ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ MME Ì ÙÔ ı¤Ì·! ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ë ÙÂÏÂÙ‹ ·- ·Ê·ÈÚÂÙÈ΋ Â·ÓÔÚıˆÙÈ΋ ÛË – ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Ì¤Û· Û ̛· Ú¿‰ÔÛ˘-·Ú·Ï·‚‹˜ ·fi ÙÔÓ Ó¤Ô Û˘, ÁÈ· Ó· Í·Ó·Ì› ÙÔ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó fiϘ ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÙÔ˘˜ Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ‹‰Ë ·ÎÚˆÙË- ‚‰ÔÌ¿‰· ÎfiÌÌ· Û ÙÚԯȿ ·Ó¿Î·Ì„˘. ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÂΛӘ Ì ÙËÓ Ôϛ٘, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ì·˜ ¤ÚË- ·Ú¯ËÁfi, ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ μ·Û›ÏÂÈÔ ÚÈ·Ṳ̂ÓÔ˘ Ù˘ ‰ÂÍÈÔ‡ Ô‰ÈÔ‡ – Ë Î. °È·Ó- ΔÛÈ·ÙÔ‡Ú·, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ, ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ¤ÚÂÂ. ∂Ô̤- ˙·Ó Ì ÙË ∑·¯ÔÔ˘ÏÂÈ¿‰·, ÙÔ˘˜ (Ï›ÁÔ ÈÔ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÁfiÓ·- Ó¿ÎÔ˘ Â¤- ¶ÚÔÎfiË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘. «™·˜ ·- ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ Óˆ˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ÊÙ·›ÂÈ Î·Ó›˜, ··Û¯fiÏËÛ ÚÒÙ· Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ) ˘Ô‚Ï‹ıËΠ¯ı˜ Ë ÛÙÚ„ ÛÙË Ú·‰›‰ˆ Ì›· ηڤÎÏ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ıË- ¶∞™√∫, ¡›ÎÔ˜ ª›ÛÙ˘, Ô‡ÙÂ Ô ÁÈ·Ïfi˜ Â›Ó·È ÛÙÚ·‚fi˜». ηٿÛÙ·ÛË, ÌÂÙ¿ ÙÔ AÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜, ªÔÓ¿‰· ÌÂÚÈÓ¿ ‰¤Î· χ˜ Î·È Ì›· ¯·Ú¿. ™·˜ ·ÊÔ‡ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ «ÙÔ Úfi‚ÏË- ¢ÈÂÌ‹Ó˘ÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÛÙÔÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ™ÎÔÈ·Ófi. Δ· ª·ÚȤÙÙ· °È·ÓÓ¿ÎÔ˘, ηıÒ˜ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ ·Ú·‰›‰ˆ ¤Ó· ÁÚ·ÊÂ›Ô ÔÏ˘ÙÂϤ˜, Ì· Â›Ó·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÌÔÓ›·, °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ÚÔ- Â˘Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ı· ··- ·˘Ùfi ¤ÎÚÈÓ ·Ó·Áη›Ô ÙÔ È·- £ÂÚ·›·˜ fiÔ˘ fï˜ Ë ÛÙÂÓ·¯ÒÚÈ· Â›Ó·È Â- Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È. ¢ÂÓ ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ¤ÎÙ·ÎÙ· ̤ÙÚ·, Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÙÚÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤- ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÈÛÛfiÙÂÚË», ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ- ÌÔÚ› Ó· ÔÚ¢fiÌ·ÛÙÂ Û·Ó ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏË- Δ‡Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. £· Û˘- ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ ÓÔÛËÏ¢fi- ο Ô Î. ¢ËÌÔÛ¯¿Î˘. Ó· ÌË Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈØ Û˘Ì- ÊıÔ‡Ó «ÙÒÚ·, ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ì Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÓfiËÙÔ ·ÈÁÓ›‰È, Úfi‚ÏËÌ· ÙÔÈ΋˜ ÊÏÂÁÌÔ- Ù·Ó ˘fi ñ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Ó¤Ô˜ ·Ú¯Ë- ‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÔ‚·- ÊÙ¿ÛÂÈ Û ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ·Ú¿ ÙȘ ʈӤ˜ Ù˘ fiÔÈ·˜ Âͤ- Ó‹˜ Ô˘ ›¯Â ÂÌÊ·ÓÈÛÙ›, Ì ηٷÛÙÔÏ‹ Áfi˜ Ù˘ ∂§.∞™., ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· Úfi – Ù· ›¯·Ì ÂÈ Î·È ·ÏÈfi- Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡- ‰Ú·˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÌ›ÓÂÈ, ÁÈ·Ù› ÛÎÔfi Ó· ·ÔÙÚ·› Ô Î›Ó‰˘- ηÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ıÂÚ¿- Ó¤· ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ·, ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙÂÚ· – Î·È Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÌÔ˘ Ì ÚÒÙ· Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ¿ÏÏÔ Ó· ÓÔ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ÔÓÙ˜ È·ÙÚÔ‡˜ Ù˘, Ë ÌÂÙÂÁ- ÁÓÒÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈ- ‹Ù·Ó ‰È¿¯˘ÙË», ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÌÓ‡ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ·›˙Ô˘Ó. Ïԛ̈͢. ¯ÂÈÚËÙÈ΋ Ù˘ ÔÚ›· ÂÍÂÏ›Û- ÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›·, Ë ÔÔ›· ÂÚÈ- ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÎfiÛÌÔØ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÔ˘ ™˘- ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÛÂÙ·È ÈηÓÔÔÈËÙÈο. ̤ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· ‚Ú›ÛÎÂ- ‚ÚÂı› ÙÔ ¶∞™√∫, Û Â›Â‰Ô Ó‰ڛԢ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰ÂÏÙ›Ô Ô˘ ÂΉfiıËΠÙÔ ·fi- ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔ- Ù·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘. ÀÔ- ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛˆÓ, ÙÚ›ÙÔ ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ·. √Ù·Ó ¤¯ÂȘ ÁÂ˘Ì·, Ë ·ÛıÂÓ‹˜ ‹Ù·Ó ·ÈÌÔ- ڛ˜, ¤¯ÂÈ ·ÔÌÔÓˆı› Ô ÌÈ- Û¯¤ıËÎÂ, ‰Â, ˆ˜ ı· οÓÂÈ fi,ÙÈ ÌÔ- ÎfiÌÌ·, ·ÊÔ‡, fiˆ˜ ·Ú·‰¤- Ó· ‰ÒÛÂȘ ÌÈ· Ì¿¯Ë, Ú¤ÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙ·ıÂÚ‹ ηı’ fiÏË ÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ‰ËÌÈ- Ú›, Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ÙËΠÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο, «ˆ˜ ÚÒÙ· Ó· οÓÂȘ ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â¤Ì‚·Û˘ Ô‡ÚÁËÛ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈ- ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ÌÔ- ÛÔ˘ ÛÙÚ·Ùfi. √ ÛÙÚ·Ùfi˜ Ú¤- °È¿ÓÓ˘ Δ·ÛÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ www.giannis.tasiopoulos@metrorama.gr Î·È Ë Î·Ú‰È¿ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡- ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È Ë ÚÔ¤ÏÂ˘Û‹ ÌÂÙˆÈÛÙ› Ë ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. METRO Ú› Ó· ÙÔ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ...». ÂÈ ÚÒÙ· Ó· Â›Ó·È Âӈ̤ÓÔ˜ Û Ôχ ÈηÓÔÔÈËÙÈο. ÙÔ˘. METRO ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ë Î. ∞ÓÓ· Î·È Ì ÊÚfiÓËÌ·». METRO
  3. 3. ΔÚ›ÙË 04-03-2008 Metro 04 ÂÏÏ¿‰· ∞¶√ºÀ§∞∫π∑∂Δ∞π °π∞ §√°√À™ À°∂π∞™ √ ∞πªπ§π√™ ª∂Δ∞•√¶√À§√™ ªÂ ÂÁÁ‡ËÛË 100.000 ¢ÚÒ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ ¶ÂÓÙ·ÌÂϤ˜ ∂ÊÂÙÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ë 25ÂÙ‹˜ οıÂÈÚÍË, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› ÛÙÔÓ ÚÒËÓ Ú‡Ù·ÓË ∞ÈÌ›ÏÈÔ ªÂÙ·ÍfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ˘ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ÛÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ η٤ıÂÛ·Ó fiÙÈ ¯Ú‹˙ÂÈ ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘Û˘ ‹·ÙÔ˜. ∞˘Ï›‰· ¶Ú¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ «·Ó·‚Ú·ÛÌfi˜» ÁÈ· ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ METRO ª·ÚÔ‡ÙÈ «Ì˘Ú›˙ÂÈ» ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ٷ Û˘Ó‰Èοٷ £E™∂π™ ª AÃ∏™ ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·. ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÌÏ·Î ¿Ô˘Ù ™ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÙÔ °ÂÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶√∂- Ô˘, ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘, ·Ó·- ∞ÂÚÁ›Â˜ ÛÙË ¢∂∏ ñ ∂ÎÎÏËÛË ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ηٷӿ- √Δ∞ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ Ú·ÁÌ·- ̤ÓÂÙ·È Ó· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó ·˘Ù‹ ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚ- ψÛ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙ· ·Ô- ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÙËÓ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ Î˘‚ÂÚ- Áȷ΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Ï‡Ùˆ˜ ·Ó·Áη›· Â›‰·, ΢ڛˆ˜ ηٿ ¶·Ú·Û΢‹ 7 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜, ∞§§∞ 1.500 ¢∂¡¢ƒÀ§§π∞ ª∞Àƒ∏™ ¶∂À∫∏™ ʇÙ„·Ó, ÛÂ Û˘ÓÂÚ- ÓËÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹. ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ¢∂∏, Ô˘ ÙȘ ÒÚ˜ ·È¯Ì‹˜ Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ ·Ô¯‹ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ Á·Û›· Ì ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô ÷ÏΛ‰·˜, ‰Âο‰Â˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›- ∞ÈÊÓȉȷÛÙÈΤ˜ ηٷϋ„ÂȘ, ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Ì ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ·fi 10.00 ¤ˆ˜ 14.00 Î·È ·fi 18.30 ™¿‚‚·ÙÔ 8, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 9 Î·È ¯·Ó ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 29/2-2/3 Û ̛· ·ÎfiÌË ·ÔÛÙÔÏ‹ ·Ó·‰¿ÛˆÛ˘ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ ÎÈÓËÙÔ- ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ fiÔ˘ ÚԂϤÂ- ¤ˆ˜ 21.30, ·¢ı‡ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ηٷӷ- ÙËÓ ∫·ı·Ú¿ ¢Â˘Ù¤Ú· 10 ª·Ú- ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞˘Ï›‰·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «∂fiÌÂÓË ÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ·ÂÚÁȷ΋ ÂÙÔÈ- Ù·È Ë ÂÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ψ٤˜ Ë ¢∂∏. Ù›Ô˘, fiˆ˜ Î·È 48ˆÚË ·ÂÚ- ª¤Ú·», Ô˘ ۯ‰ȿÛÙËÎÂ Î·È ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙË ªË ∫˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÌfiÙËÙ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÎË- ÙÔ˘˜ Ì ¿ÏÏ·, ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ì ñ ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ Âȯ›- Á›· ÁÈ· ÙËÓ ΔÚ›ÙË 11 Î·È ÙËÓ √ÚÁ¿ÓˆÛË PRAKSIS. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÚˆÙÔÔÚȷ΋ ‰Ú¿ÛË, Ô˘ ÓÈÎfi ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 24 ˆÚÒÓ ÌÏ·Î ¿Ô˘Ù fiÏË Ë ¯ÒÚ·. ÚËÛ˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ Î˘ÏÈfiÌÂÓˆÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 12 ª·ÚÙ›Ô˘. Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 30 ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ-ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈ- ÛÙË ¯ÒÚ·, Ë ÔÔ›· ÚÔÂÙÔÈ- §fiÁˆ Ù˘ Â·Ó·Ï·Ì‚·Ófi- 24ˆÚˆÓ ·ÂÚÁÈÒÓ Ô˘ ΋ڢÍÂ Ë ÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË, ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ì¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÓ˘ ·ÂÚÁ›·˜, Ë ÔÔ›· ı· °∂¡√¶/¢∂∏ ·fi 3 ¤ˆ˜ Î·È 6 ÙÔ˘ ™‡ÛÎÂ„Ë ÛÙË °™∂∂ ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ Â- Ì·¯ËÙÈÎfi, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙˆÓ Û˘Ó¯ÈÛÙ› ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ÌËÓfi˜ Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÙÚÂȘ ÌÔÓ¿- ™‹ÌÂÚ· Ë °ÂÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ- ÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∏Ï›·˜ Î·È Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜ Ô˘ ÂÏ‹ÁË- ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ì‹Ó·, ÂÓfiÛˆ ÙÔ ¶¤ÌÙË, 6 ÌÔÓ¿‰Â˜ ËÏÂÎÙÚÔ- ‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÙÂı› ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰›· ∂ÚÁ·ÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ú·ÁÌ·- Û·Ó ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ (ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔ- ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈ- ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ¢∂∏ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘, Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜ Ô Î›Ó- ÙÔÔÈ› ¢Ú›· Û‡Û΄Ë, ÚÔ- ڛ˜: PRAKSIS, 210-5205200, Î·È ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂Ù·È- ÛÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ·›ÚÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰˘ÓÔ˜ ‰È·ÎÔÒÓ Ú‡̷ÙÔ˜. METRO ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË, 210-3231982, 6944428299). METRO ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË μÔ˘Ï‹. Ô˘ 3 ·ÎfiÌË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Ãı˜, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÏfiÁˆ ÚÔÁÚ·Ì- Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ÔÈ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ Ù˘. ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿- Ì·ÙÈṲ̂Ó˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ. 줂·ÈÔ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ı· ÚÔ- ‰Ô˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ·ÈÊÓÈ- ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, 24ˆÚË ·ÂÚ- ÎËÚ‡ÍÂÈ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÚˆÙÈ¿ ÛÙÔ ÛÂÍ ‰È·ÛÙÈ΋ 24ˆÚË Î·Ù¿ÏË„Ë «μÚÔ¯‹» ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Á›· ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÁÈ· ÙȘ 6 ÙÔ˘ ·ÂÚÁ›· ÁÈ· ÙËÓ Ë̤ڷ ηٿ- ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘, ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÁÈ· ·‡ÚÈÔ, 5 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÔÏÏ·Ï¿ ÌËÓfi˜, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È μÔ˘Ï‹. METRO ¢ËÏÒÓÔ˘Ì Û ÔÛÔÛÙfi ÙÔ fiÙÈ, ·Ó Î·È ÙÔ ÛÂÍ ıˆÚÂ›Ù·È 87% fiÙÈ ÙÔ «Î¿ÓÔ˘Ì» ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi Î·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ- ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÌÈ· ÈÛÔÚÚÔ- Ë̤ÓË ˙ˆ‹ ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔÓfi- ÀfiıÂÛË ª∂μ°∞§ «∂›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ª‹Ó˘Ì· ÛÙ· ∞∂π ÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ, Ï›ÁÔÈ ÀÔ¯Ú¤ˆÛË «¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi» ÁÈ· ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ Â›Ó·È Ô ÈÔ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ- Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ (ÌfiÓÔ ÙÔ 44%) Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ÙËÓ ∞Ê‹ Ù˘ ºÏfiÁ·˜» Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ∂Àƒø∫π¡∏™∏/∞ƒÃ∂π√ Îfi˜ Ï·fi˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì¿˜ ·fi ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹. ∫·È ‰›ÓÔ˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Ò˜ ‚¤‚·È· Ó· ÌË Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·- οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, fiÙ·Ó ÌfiÓÔ Ô ¤Ó·˜ O§∞ ∂ π¡∞π ¤ÙÔÈÌ· ÁÈ· ÙËÓ T∏¡… À¶√Ã∂ø™∏ ÙˆÓ ∞∂π Ó›·˜ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈÎÒÓ Durex. ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô (48%) ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ TÂÏÂÙ‹ AÊ‹˜ Ù˘ OÏ˘Ìȷ΋˜ Î·È ÙˆÓ Δ∂π Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û √È ∂ÏÏËÓ˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÊÙ¿ÓÂÈ Û ÔÚÁ·ÛÌfi, Ô ¤Ó·˜ ºÏfiÁ·˜ ÛÙËÓ AÚ¯·›· OÏ˘- ÂÛˆÙÂÚÈ΋, Â͈ÙÂÚÈ΋ Î·È Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¿Ó‰Ú˜ fiÙÈ ·ÓÙÈ- Ì›·, ηıÒ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÂıÓÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, ÚÔÎÂÈ- ∂Àƒø∫π¡∏™∏ ÙÔ˘ ÛÂÍ, Ì ÔÛÔÛÙfi 87% Ó· ÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙ‡Û˘ ¤ÁηÈÚ· ÔÈ ÏËÁ¤˜ ·fi ÙȘ ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙÂÚ·Èfi- ‰ËÏÒÓÂÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤Ú¢- Î·È ÙÔ 29% fiÙÈ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ¢È·ÎfiËÎÂ Ë ‰›ÎË ˘ÚηÁȤ˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ÙËÙ· ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, Ó·˜ fiÙÈ Î¿ÓÂÈ ¤ÚˆÙ· ÙÔ˘Ï¿¯È- Ì ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛ‹ Ù˘ ηٿ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÔ‡. Â·Ó¤Ï·‚ ¯ı˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙÔÓ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ÂÚˆÙÈ΋ Â·Ê‹. ñ °È· ÙȘ 18 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ‰È·ÎfiËΠ¯ı˜ √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ¶·È‰Â›·˜, E˘ÚÈ›‰Ë˜ ™Ù˘ÏÈ·- ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ∂ÊÂÙÂ›Ô ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ Mȯ¿Ï˘ §È¿˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ó›‰Ë˜, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÔÈ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔÈ Ì 82% Î·È ∏ Ê·ÓÙ·Û›· ηÏ¿˙ÂÈ... Ë ‰›ÎË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÔÈ ƒÒÛÔÈ, Ì ÔÛÔ- ∏ ¤Ú¢ӷ ¤‰ÂÈÍ ·ÎfiÌË fiÙÈ, ÂÓÒ ˘fiıÂÛË Ù˘ ª∂μ°∞§, ηıÒ˜ Ô Û˘Ó‹- ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÚÔÎÂÈ̤- ™KA´. ÛÙfi 80%. ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÁÔÚÔ˜ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘, ∞Ϥ͢ ∫Ô‡ÁÈ·˜, ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙËÓ «¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· ·Ó·Ï¿- ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎfiÛÌÔ Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ÙÔÏ- ›¯Â ÎÒÏ˘Ì· ·Ú¿ÛÙ·Û˘. ∫·ÙËÁÔ- ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ- ‚Ô˘Ì οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙËÓ ÔÈ π¿ˆÓ˜, Ì ÔÛÔÛÙfi 37% ÌËÚÔ› fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÛÂÍÔ˘- ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Â›Ó·È ÔÈ ¶. ∞‰·- Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ›Û·Ì». ¢ı‡ÓË Ì·˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Î¿ÓÂÈ ¤ÚˆÙ· 1 ·ÏÈΤ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‹ıÂȘ – ÌfiÔ˘ÏÔ˜, ÚÒËÓ ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ TÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Û˘Ófi‰Â˘ÛÂ Ô ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ™ÙËÓ ›‰È· ηıÒ˜, ÂÎÙfi˜ Ù˘ ÎÚ‚·ÙÔο- Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ (ʈÙfi), ¢ڇÙÂÚÔ˘ ÙÔ›Ô˘, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √Ï˘- ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û ·˘Ù‹ ÙË ÌÔ›Ú· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ∞ÁÁÏÔÈ Î·È Ì·Ú·˜, ÙÔ ÈÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ¶. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÎÙÂψÓÈÛÙ‹˜, «Â›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ˘Ô‰Â- Ìȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ª›Óˆ˜ ¯ÒÚ·», ÙfiÓÈÛÂ. ∞ÌÂÚÈηÓÔ›, ÂÓÒ ÔÈ ∞˘ÛÙÚ·ÏÔ›, ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ÓÔ˘Ó ¤ÚˆÙ· Î·È ∫. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, ¤ÌÔÚÔ˜ ÛÈÙË- ¯Ùԇ̠ÙËÓ ÎÈÓÂ˙È΋ ·ÓÙÈÚÔ- ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ÂÓË- ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ™Ù˘ÏÈ·Ó›- ·Ó Î·È Î·Ù¿ ÙÈ ÈÔ «ÎÈÓËÙÈÎÔ›», Â›Ó·È ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ (50%), ÔÈ ÚÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ٷ ·‰È΋- Ûˆ›·, ÁÈ· Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÙË Ì¤ÚˆÛ ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎfi ‰Ë˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 6 ÈÔ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ (39%), ÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì·Ù· Ù˘ Â΂›·Û˘ Î·È ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜, ºÏfiÁ· Û ÌÈ· ·¤ÚÈÙÙË Î·È Ù˘ ∞Ê‹˜, ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰È·- ÛÙȘ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· «ÛÙÂÚË̤ÓÔ˘˜» ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ (36%) Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ Î·ÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ··ÁÁ¤ÏıËÎ·Ó ÛÂÌÓ‹ ÙÂÏÂÙ‹, fiˆ˜ ·ÚÌfi˙ÂÈ ‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ºÏfiÁ·˜ ÛÙȘ 24 ÙÔ˘ ÙËÓ ¶·È‰Â›· ¿Û¯Ô˘ÌÂ, Ë Ï·Ô‡˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. (31%) – ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi (37%) ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂÏ›· Ù˘ ª∂μ°∞§ fiÙÈ ÛÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ÌËÓfi˜. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô Î. ∫˘ÚÈ·- ‚·ÛÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ıˆÚ› ηıÔ- Ù˘ ˙ËÙ‹ıËΠ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÁÈ· Ó· ∞ÁÒÓˆÓ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó ÎÔ‡ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· «ı·‡Ì·», ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ «æ¿¯ÓÔ˘Ó» ÙÔÓ ÔÚÁ·ÛÌfi ÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚˆ- ¤¯ÂÈ Â˘ÓÔ˚΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ·fi ÙËÓ ∂È- ÌÂÁ¿Ï·, fiˆ˜ ÌÂÁ¿ÏË ‹Ù·Ó Ë Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ 1,8% ÙÔ˘ ∞∂¶, ∂ÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÂÓ ÙÈ΋ ÙÔ˘ ˙ˆ‹ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÙÚÔ‹ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. METRO ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÂÈÎÚ·Ù› Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ‰ËÏ·‰‹ Ë ˘„ËÏfiÙÂÚË ÛÙËÓ ÏfiÁˆ ¤Ú¢ӷ˜ Â›Ó·È Â›Û˘ Î·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. METRO Ë ˘ÚηÁÈ¿ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ÂÚÈÔ¯‹. METRO ∂˘ÚÒË. METRO π‰ÈÔÎÙËÛ›·: METƒOƒAMA EK¢OTIKH ∂¶∂ ñ¢È¢ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜: KˆÛÙ‹˜ ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜ ñ∂ΉfiÙ˘-¢È¢ı˘- ∂ÌÔÚÈÎfi ΔÌ‹Ì·: ñ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ EÌÔÚÈ΋˜ AÓ¿- OÈ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊˆÓ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ı¤ÛË Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. quot;METƒOƒAMA E¶Equot;. ÓÙ‹˜: °È¿ÓÓ˘ §È¿ÚÔ˜ ñ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·Í˘: °È¿ÓÓ˘ T·ÛÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ Ù˘Í˘: ºÚ·ÁΛÛÎÔ˜ MÔÓÔÁ˘Èfi˜ ñ Creative ∂Ù·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ metro international SA ñ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ OÈÎÔÓ/ÎÒÓ & ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ YËÚÂÛÈÒÓ: °È¿ÓÓ˘ MÂÏÈÛ- Director: AÓÙ· £ˆÌ¿, Senior Account Manager: ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÊËÌÂÚ›‰·. ¢È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ̤ۈ ÛÙ·ıÂÚÒÓ ÚÔıËÎÒÓ Î·È ¯ÂÈÚԉȷ- The World’s Largest Newspaper ÛÔ˘ÚÁfi˜ ñ¢È‡ı˘ÓÛË ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜: K·ÙÂÚ›Ó· X·Û¿Ë ñ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi- M›Úη K·Ú·Ó›Î·, Account Managers: §›· μ·˙¿Î·, ÓÔÌ‹˜ ·fi ΔÚ›ÙË Ò˜ ¶¤ÌÙË ÛÙËÓ AÙÙÈ΋ Î·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· & ¶·Ú·Û΢‹ Û Aı‹Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔ- ∂‰Ú·: ¢·‚¿ÎË 1 & ∫ËÊÈÛ›·˜ 116 ∞ÙÂÏȤ: °È¿ÓÓ˘ £·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ƒÔ‡ÓÙ·˜, °ˆÁÒ ΔÚÈÎÂÚÈÒÙË °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Î·Ó¿Î˘, ª¤ÓÈ· ∫Ô˘ÎÔ˘ÁÈ¿ÓÓË, ™ÙÚ¿- Ó›ÎË, ¶¿ÙÚ·, BfiÏÔ Î·È §¿ÚÈÛ·. ñ™ÙËÓ Aı‹Ó· ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ METPO, TPAM, H.™.A.¶., ∞ı‹Ó·, 11526 ñLifestyle Editor: ª·Ú›· ∫·ÏÔÔ‡ÏÔ˘ ñ™‡ÓÙ·ÍË: ñÃÚÈÛÙ›Ó· ¢È·Ì·- ÙÔ˜ KÔ˘ÙÛÔ‚›Ï˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ∫·ÙÂ- Û ÎÂÓÙÚÈο ÂÌÔÚÈο ÛËÌ›·, Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· STARBUCKS, °PH°OPH™ MIKPO°EYMATA, email: editorial@metrorama.gr ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, XÚ˘Û¿ÓıË EÏ¢ıÂÚfiÁÏÔ˘, Zˆ‹ KÔÛÎÈÓ›‰Ô˘, M·Ú›· §È¿ÎÔ˘, Ú›Ó· ¶·˘ÏÔÔ‡ÏÔ˘ ñ¢È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ PÔ‹: ¶·Ó·- McDONALDS, Û cafe/ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ E§. BENIZE§O™ ̤ۈ Ù˘ SWISSPORT, ÛÙÔ˘˜ www.metrogreece.gr °È¿ÓÓ˘ MÔ˘Ù·ÊÙÛ‹˜, £·Ó¿Û˘ ºÒÙ˘ ñI.T. Manager: KÒÛÙ·˜ ¢È·- ÁÈÒÙ· TÂÓ¤˙Ô˘ ñÀÔ‰Ô¯‹ ¢È·Ê‹ÌÈÛ˘: ∞Ó·ÛÙ·- ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ POLIS PARK, Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ȉڇ̷ٷ & Û ÍÂÓԉԯ›· Ù˘ AÙÙÈ΋˜. ΔËÏ.: 210 - 6901.400 Ì¿ÓÙ˘ ñ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ Marketing: °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÓÔ‡Û˘ ñ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢È·- Û›· ΔÛ·ÁÁ·‰Ô‡Ú· (ÙËÏ.: 210 6901414, fax: 210 ñ™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›·, ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ M·Î‰ÔÓ›·, ÛÙÔÓ ÛÙ·ıÌfi Fax: 210 - 6901.470 ÓÔÌ‹˜: T¿ÛÔ˜ ¢Ú·ÎˆÙfi˜ ñ∂ÎÙ‡ˆÛË: EKTY¶ø™EI™ IRIS AEBE. 6930644, email: a.tsagadoura@metrorama.gr KTE§, Û cafe & ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, ÙÔÓ BfiÏÔ Î·È ÙË §¿ÚÈÛ· Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›·. H metro Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË & Ù·¯‡ÙÂÚ· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ÂÊËÌÂÚ›‰· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. K˘ÎÏÔÊÔÚ› Û 83 ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂΉfiÛÂȘ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 100 fiÏÂȘ, Û 23 ¯ÒÚ˜ & 19 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÙË μfiÚÂÈ· & ¡fiÙÈ· AÌÂÚÈ΋ & ÙËÓ AÛ›· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ¿Óˆ ·fi 23,1 ÂÎ. ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ & ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 42 ÂÎ. ‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜.
  4. 4. ΔÚ›ÙË 04-03-2008 Metro 06 ·ı‹Ó· ΔȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË ÙÔ˘ ¶Â‰›Ô˘ ÙÔ˘ ∞Úˆ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ë ˘ÂÚÓÔ̿گ˘ ∞ıËÓÒÓ-¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¡Ù›Ó· ª¤Ë, Î·È Ë ÚÒËÓ ˘ÂÚÓÔ̿گ˘ ºÒÊË °ÂÓÓËÌ·Ù¿. ∏ «∂ÓÔÏË ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ «•‹ÏˆÌ·» Î·È ‰ÂÓÙÚÔʇÙ¢ÛË •ÂÎÈÓÔ‡Ó Ù· ÂÓËÌÂÚˆÙÈο ¢Ú¿ÛË» ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ... ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ METRO ∏ √ƒ°∞¡ø™∏ «EÓÔÏË ∂·Ó·- ÛÙ·ÙÈ΋ ¢Ú¿ÛË» Â›Ó·È ›Ûˆ ΔÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™Â μÔÙ·ÓÈÎfi Î·È §Âˆ- ·fi ÙË ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠٷ ÍËÌÂÚÒ- ¯Ù‡ËÌ· ÊfiÚÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ o Ì·Ù· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙË ¢È‡- ñ ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›ıÂÛË Ù˘ «EÓÔ- ∫ÈÓËÙfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ ∂ÓË- ı˘ÓÛË ¢·ÛÒÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ï˘ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ ¢Ú¿Û˘» ñ ªÂ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ̤ڈÛ˘. ∞ÙÙÈ΋˜, ÛÙË §ÂˆÊfiÚÔ ªÂÛÔ- ›¯Â Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 23/1/2007, ÛÙË ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘, °. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, Á›ˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ¢√À ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ÔÏ˘, fiÔ˘ ›¯Â ∂ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ù· ‰ÚÔ- ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ÙÔÔıÂÙËı› ·ÚfiÌÔÈ· ‚fiÌ‚· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Ú·Á- πC√¡ ÌÔÏfiÁÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ √ˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÛÙÔ Ì¤Û· Û ¯‡ÙÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ Ì·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ fiÏ˘ Â›Ó·È Ô ∫ÈÓËÙfi˜ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈÎfi ÙËÏÂÊÒÓË- ›¯Â ÂÎÚ·Á›. Â͈ڷ˚ÛÌÔ‡ Î·È ‰ÂÓÙÚÔʇ- ™Ù·ıÌfi˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ Ì· Ô˘ ¤ÁÈÓ ›ÎÔÛÈ ÏÂÙ¿ Ù¢ÛË ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÎÙ‹Ì· ¢‹ÌÔ˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ, Ì ·Ô- ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË Û ·Ô- ¯ÈÎfi, ·ÏÏ¿ Ë ‚fiÌ‚· ›¯Â ÙÔ- Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ÛÙÔÏ‹ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ÚÔ- ÙfiÛÔ ÙÔÓ ¯ÔÚËÁfi, Î. ™·Ú·Î¿- ψÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ‰‹- ÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÂÊËÌÂÚ›‰· ·Ó·ÊÂ- ÔıÂÙËı› Û ÎÔÓÙÈÓfi ÎÙ›ÚÈÔ, ∫·ÚÓ¿‰Ô˘ 7. ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÎË, ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ. ÚfiÙ·Ó Ë ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ÔÚÁ¿- Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ñ Δ· Û˘ÓÂÚÁ›· ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙËÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔ- ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔ- ÓˆÛ˘, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ÙÔ Ì‹Ó˘- ¢·ÛÒÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜. ÂÚ›ÊÚ·ÍË Ô˘ ›¯·Ó ·˘ı·›- Ó· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· Ù· ÓÔ˘ Van, fiÛÔ Î·È ÙÔÓ ∑·Î ™ÙÂ- ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì· ‹Ù·Ó ˯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ, ‰ÂÓ ÚÂÙ· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÔÈ ÊÂÚfiÌÂ- ¤ÚÁ· Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi Ê¿ÓÔ˘, Ô˘ ‰È¤ıÂÛ ÙÔ˘˜ ÛÙ›- ∂fiÌÂÓ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™Ù·ı- ·ÎÔ‡ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ¢ÂÓ ÂÍÂÚÚ¿ÁË ÓÔÈ ˆ˜ ȉÈÔÎً٘, ʇÙÂ˘Û·Ó ÙÔÓ ‰‹ÌÔ. ¯Ô˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÔ‡ ∂ÓË̤ڈÛ˘, ÛÙÔ ‰È¿- ÛÙÈÁÌ‹. √Ù·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÔÈ √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ fï˜ ‰ÂÓ ÂÍÂÚ- ‰¤ÓÙÚ· Í·Ó¿ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ¶ÚÒÙË ÛÙ¿ÛË, ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÛÙ· Ï·˚Ó¿ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ÛÙËÌ· ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ¤ˆ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¿ÎÔ˘Û·Ó ÙË Ì·- Ú¿ÁË Î·È Ô ıfiÚ˘‚Ô˜ Ô˘ Â·Ó·ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÈӷΛ‰· Ì‹Ó·, ÙÔ˘ Ó¤Ô˘, ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔ- «√ Ó¤Ô˜ ∫ÈÓËÙfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ı· Â›Ó·È Ù· ÂÙ¿ ÁÓËÙÔÙ·ÈÓ›·, ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ·ÎÔ‡ÛÙËΠÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·ÏÒ˜ ÓÔ˘ Î·È Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂- ∂ÓË̤ڈÛ˘, Ô˘ Â›Ó·È Ô ¢ËÌÔÙÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó Ë ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÙÔ˘ ˘ÚÔ- ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È fiÙÈ ÓÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο, Ì ÔıfiÓ˜ ÚÒÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ı· ÏÂÈ- fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ‰È·‚ԇϢÛË ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. øÛÙfiÛÔ, Ë ¤ÎÚË- ÎÚÔÙËÙ‹. °È’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ÚÔ- «ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ·Î›ÓËÙÔ (∞.μ.∫. Î·È ÚÔÙ˙¤ÎÙÔÚ˜ Van, ı· ÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ‰È·- ÁÈ· ÙË «Ã¿ÚÙ· Ú·Û›ÓÔ˘» Î·È ÍË, Èı·Ófiٷٷ ·fi Ï¿ıÔ˜ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ˙ËÌȤ˜. 2055) ·ÔÙÂÏ› ÂÚÈÔ˘Û›· Â›Ó·È Ô μÔÙ·ÓÈÎfi˜ Î·È Ë §. ‚Ô‡Ï¢Û˘ Î·È ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ì ٷ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ, ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ √ ÂÎÚËÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜, ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, ÔÈ ‰‡Ô ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘˜ ∞ıËÓ·›Ô˘˜ Î·È ÙȘ ∞ıË- Ì ÙÔÓ Û¯ÔÏÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ˆ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÌÈÛfi Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ «¢ÈÏ‹˜ ·Ó¿Ï·- Ó·›Â˜. ∂ÁÒ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„· ÔÙ¤ «ΔÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÛÙfi¯Ô˜ ÛÙÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ·. ÎÈÏfi ˙ÂÏ·ÙÔ‰˘Ó·Ì›Ùȉ· Ë ÔÔ›· ¢3950/ 1246/19-9- Û˘». Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙËÓ fiÙÈ ı· ÚÔÛʇÁˆ ÛÙÔ˘˜ ÌÔ˘». £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ∏ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ‹Ù·Ó fiÙÈ fï˜ ‹Ù·Ó ÓÔÙÈṲ̂ÓË ·fi 1984 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ À. ¶Ï·Ù›· ∫ÔÙ˙È¿, ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ȉÈÒÙ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚ÔË- ¿ÏϘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂÎÚ·Á› ‚fiÌ‚· ˘ÁÚ·Û›·, ÚÔÏfiÈ, ˘ÚÔÎÚÔÙËÙ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ», fiˆ˜ ·Ó·Ê¤- ÂÁη›ÓÈ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú- ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‰‹ÌÔ Î·È ˘fi ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Û 20 ÏÂÙ¿ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË Î·È Ì·Ù·Ú›·, ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¯Ô ∞ıËÓ·›ˆÓ, ¡È΋ٷ ∫·ÎÏ·- ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ·˘Ù‹ ÚÔÛ¤Ê˘Á· Ôϛ٘ Û 129 ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ ¢·ÛÒÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔ- ‰‹ÌÔ˘. ª∂ΔRO Ì¿ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛÂ Î·È ÛÙÔÓ Î. ™·Ú·Î¿ÎË», ‰‹- ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜. ª∂ΔRO ÛÙË ªÂÛÔÁ›ˆÓ, ÛÙÔ ¡¤Ô æ˘- ÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. ª∂ΔRO

×