O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
ना�शक�ा नव�नम�णाची सु�वात
२०१२ २०१३ २०१४ २०१५
२०१२ २०१३ २०१४ २०१५
१५ माचर् २०१२
स�ा हाती आली
२०१२ २०१३ २०१४ २०१५
१५ माचर् २०१२
स�ा हाती आली
आयु��ची नेमणूक
५ जून २०१२ - १२ एिप्रल २०१४
२०१२ २०१३ २०१४ २०१५
१५ माचर् २०१२
स�ा हाती आली आज
आयु��ची नेमणूक
५ जून २०१२ - १२ एिप्रल २०१४
आयु��ची नेमणूक
१० नो��बर २०१४...
२०१२ २०१३ २०१४ २०१५
१५ माचर् २०१२
स�ा हाती आली आज
आयु��ची नेमणूक
५ जून २०१२ - १२ एिप्रल २०१४
आयु��ची नेमणूक
१० नो��बर २०१४...
२०१२ २०१३ २०१४ २०१५
१५ माचर् २०१२
स�ा हाती आली आज
आयु��ची नेमणूक
५ जून २०१२ - १२ एिप्रल २०१४
आयु��ची नेमणूक
१० नो��बर २०१४...
हातात रा�हले ३३ म�हने.
या ३३ म�ह�ात के लेली कामं :
आसाराम बापू �ब्रज
टाकळ� एस टी पी �ब्रज
संगम �ब्रज
पेठ रोड
�दंडोर� रोड
ल�ी नारायण �ब्रज
हायवे मखमलाबाद �लंक रोड
आर टी ओ कॉनर्र पेठ रोड
हायवे �दंडोर� �लंक रोड
�दंडोर� रोड टारवाला नगर चौक
�दंडोर� रोड टारवाला नगर
�स�ळ रोड
�स�ळ �लंक रोड
पेठ रोड मखमलाबाद �लंक रोड
हायवे �स�ळ �लंक रोड
औरंगाबाद पुणे �लंक रोड
जुना गंगापूर नाका चौक
हायवे सातपूर �लंक रोड
सातपूर अंबड �लंक रोड
चोपडा लॉ� �ब्रज
�ंबक रोड
ए बी बी सकर् ल
औरंगाबाद पुणे �लंक रोड
गोदा घाटावर�ल सुशोभीकरण
गोदापाकर् जॉ�गंग ट�ॅक
गो� �ब ओपन �जम
कृ िषनगर ओपन �जम
गंगापूर रोड
शंकर लॉ� रोड
पय�यी शाही मागर्
संगम पुलाजवळ�ल घाट
साधुग्राम
रामानंदाचायर् प्रवेश�ार
कृ िषनगर सायकल सकर् ल
ए बी बी सकर् ल
शहीद चौक, गंगापूर रोड
गोदा पाकर्
बोटॅ�नकल गाडर्न
ना�शक घाट: आजची ��ती
शहर� ग�रब�साठ� मूलभूत सोयी सु�वधा ना�शकम�े
देत आहोत.
उदाहरणाथर्: जवाहरलाल नेह� पुन��ान घरकु ल
योजने अंतगर्त ३०० घरं �दली.
�वशेष लक्ष देऊन शहरातील एखा�ा भागाचा
सव�गीण �वकास.
‘सव�गीण’ �णजे: �व�ीणर् र�े, पुरेशी मोकळ� जागा,
मूलभूत सोयी-सु�वधा.
उदाह...
ना�शकला वहातूक सुधारणा कर�ासाठ�
आ�ी अनेक गो�ी करत आहोत.
उदाहरणाथर्:
गोदावर��ा पा�ातून सावर्ज�नक वहातूक �व�ा.
आनंदवली
होळकर �ब्रज
शहर बस सेवा:
सावर्ज�नक सायकल शेअ�रंग:
अ�तशय अ�ाधु�नक संपकर् �व�ेनं पाणी-पुरवठा
सुरळ�त करणे.
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
न�ा तंत्रज्ञानानं संपकर् �व�ा बळकट के �ाने
पािक� ग �व�ा सुरळ�त होईल.
ॲप, सोशल नेटवक�ग, मा�हती प्रसृत कर�ाची
सावर्ज�नक यंत्...
पाणी पुरवठा:
गंगापूर धरणातून:
दारणा नदीतून:
मुकणे धरणातून:
४५० एम एल डी
४० एम एल डी
४०० एम एल डी
पाणी आण�ाचे काम सु� आहे.
+
पाणीप��:
नाग�रक�वर कमीत कमी भार पाडून अ�धका�धक सु�वधा
दे�ाचा प्रय�.
िप�ाचं पाणी:
१००० लीटरचा दर:
नवी मुंबई
ठाणे
क�ाण-ड��बव...
स�डपाणी प्रिक्रया �व�ा:
संदभर्: www.pas.org.in
लोकसं�े�ा प्रमाणात के लेली �व�ा:
क�ाण-ड��बवली
ना�शक
= ३० %
= १०२ %
स�डपाणी एकत्र कर�ाची �व�ा:
ना�शक
क�ाण-ड��बवली
= ८५ %
= ७ %
स�डपाणी एकत्र कर�ाची �व�ा:
ना�शक
क�ाण-ड��बवली
= ८५ %
= ७ %
मग रोगराई पसरणार नाही तर काय?
मल�न�ारण �व�ापन:
मलिनःसारण +व-थापन - मुलभूत मािहती
शहराची लोकसं<या (2011) 14.86 लG
आजची लोकसं<या (2015) सुमारे 17 लG
शहराला होणारा पाणी पुर...
मलिनःसारण +व-थापन - स[ि-थती
अि-तSवातील मलवािहका (लांबी) - 1553 Pक.मी.
अि-तSवातील िसवेज पं^पग -टेश_सची सं<या - 14
अि-तSवाती...
143
मलिनःसारण +व-थापन - िसवरेज झोन (6)
तपोवन
चेहेडी
पंचक
मलजल शुkीकरण कab
Ongoing	STP	(72	mld)	

							Under	JNNURM
Tapovan STP - 78+ 52 = 130 mld
Chehedi STP - 22 + 20 = 42 mld
Panchak STP - 7.5...
िविवध महानगरपािलका येथील सांडपाणी OP`या Gमता : तुलना
अ.`. महानगरपािलकेचे नाव 2011 ची लोकसं<या
(लG)
सांडपाणी OP`या
उपलoधता ...
िविवध महानगरपािलकांमधील सांडपाणी संकलन (Collection Efficiency)
tटप : उपरोuS मािहती कायUGमता मुrयांकन पvदतीwया (performance...
घन कचरा �व�ापन:
घनकचरा +व-थापन – िविवध शहरांची तुलना
अ. `. शहर लोकसं<या
दैनंPदन तयार
होणारा कचरा
(मे. टन)
दैनंPदन गोळा
होणारा कचरा
(मे. टन...
कचरा सम�ा:
कचरा - �ाचं वग�करण, �ावरची प्रिक्रया
�ावर आधु�नक पध्दतीनं कायर्वाही करत आहोत.
घनकचरा गोळा करणाऱ्Āया घंटा गा��चे
जी.पी.एस. प्रणाली �ारे सं�नयंत्रण.
�ाटर् ना�शक ॲप
ना�शक�ा �वकासासाठ� बन�व�ात आले�ा �ाटर् ना�शक ॲप म�े
१) ना�शक कर तक्रार �नवारण कायर्प्रणाली
२) मनपामधील सवर् प्रशासनातील आ�...
ना�शक�ा �वकासासाठ� बन�व�ात आले�ा �ाटर् ना�शक ॲप म�े
८) नाग�रक कु ठ�ाही क्षणी कु ठूनही तक्रार न�दवू शकतात.
९) तक्रार संब�धत...
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015

4.651 visualizações

Publicada em

Glimpse Nashik Navnirman presented by Maharashtra Navnirman Sena Suprimo Honourable Raj Thackeray during KDMC Election 2015

Publicada em: Mídias sociais
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/vaar3gl } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/vaar3gl } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/vaar3gl } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/vaar3gl } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/vaar3gl } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/vaar3gl } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Glimpse of Nashik Navnirman - presented by Honourable Raj Saheb Thackeray during KDMC Election 2015

 1. 1. ना�शक�ा नव�नम�णाची सु�वात
 2. 2. २०१२ २०१३ २०१४ २०१५
 3. 3. २०१२ २०१३ २०१४ २०१५ १५ माचर् २०१२ स�ा हाती आली
 4. 4. २०१२ २०१३ २०१४ २०१५ १५ माचर् २०१२ स�ा हाती आली आयु��ची नेमणूक ५ जून २०१२ - १२ एिप्रल २०१४
 5. 5. २०१२ २०१३ २०१४ २०१५ १५ माचर् २०१२ स�ा हाती आली आज आयु��ची नेमणूक ५ जून २०१२ - १२ एिप्रल २०१४ आयु��ची नेमणूक १० नो��बर २०१४ - आजपय�त
 6. 6. २०१२ २०१३ २०१४ २०१५ १५ माचर् २०१२ स�ा हाती आली आज आयु��ची नेमणूक ५ जून २०१२ - १२ एिप्रल २०१४ आयु��ची नेमणूक १० नो��बर २०१४ - आजपय�त ? ?
 7. 7. २०१२ २०१३ २०१४ २०१५ १५ माचर् २०१२ स�ा हाती आली आज आयु��ची नेमणूक ५ जून २०१२ - १२ एिप्रल २०१४ आयु��ची नेमणूक १० नो��बर २०१४ - आजपय�त ? ?
 8. 8. हातात रा�हले ३३ म�हने. या ३३ म�ह�ात के लेली कामं :
 9. 9. आसाराम बापू �ब्रज
 10. 10. टाकळ� एस टी पी �ब्रज
 11. 11. संगम �ब्रज
 12. 12. पेठ रोड
 13. 13. �दंडोर� रोड
 14. 14. ल�ी नारायण �ब्रज
 15. 15. हायवे मखमलाबाद �लंक रोड
 16. 16. आर टी ओ कॉनर्र पेठ रोड
 17. 17. हायवे �दंडोर� �लंक रोड
 18. 18. �दंडोर� रोड टारवाला नगर चौक
 19. 19. �दंडोर� रोड टारवाला नगर
 20. 20. �स�ळ रोड
 21. 21. �स�ळ �लंक रोड
 22. 22. पेठ रोड मखमलाबाद �लंक रोड
 23. 23. हायवे �स�ळ �लंक रोड
 24. 24. औरंगाबाद पुणे �लंक रोड
 25. 25. जुना गंगापूर नाका चौक
 26. 26. हायवे सातपूर �लंक रोड
 27. 27. सातपूर अंबड �लंक रोड
 28. 28. चोपडा लॉ� �ब्रज
 29. 29. �ंबक रोड
 30. 30. ए बी बी सकर् ल
 31. 31. औरंगाबाद पुणे �लंक रोड
 32. 32. गोदा घाटावर�ल सुशोभीकरण
 33. 33. गोदापाकर् जॉ�गंग ट�ॅक
 34. 34. गो� �ब ओपन �जम
 35. 35. कृ िषनगर ओपन �जम
 36. 36. गंगापूर रोड
 37. 37. शंकर लॉ� रोड
 38. 38. पय�यी शाही मागर्
 39. 39. संगम पुलाजवळ�ल घाट
 40. 40. साधुग्राम
 41. 41. रामानंदाचायर् प्रवेश�ार
 42. 42. कृ िषनगर सायकल सकर् ल
 43. 43. ए बी बी सकर् ल
 44. 44. शहीद चौक, गंगापूर रोड
 45. 45. गोदा पाकर्
 46. 46. बोटॅ�नकल गाडर्न
 47. 47. ना�शक घाट: आजची ��ती
 48. 48. शहर� ग�रब�साठ� मूलभूत सोयी सु�वधा ना�शकम�े देत आहोत. उदाहरणाथर्: जवाहरलाल नेह� पुन��ान घरकु ल योजने अंतगर्त ३०० घरं �दली.
 49. 49. �वशेष लक्ष देऊन शहरातील एखा�ा भागाचा सव�गीण �वकास. ‘सव�गीण’ �णजे: �व�ीणर् र�े, पुरेशी मोकळ� जागा, मूलभूत सोयी-सु�वधा. उदाहरणाथर्: साधुग्राम
 50. 50. ना�शकला वहातूक सुधारणा कर�ासाठ� आ�ी अनेक गो�ी करत आहोत. उदाहरणाथर्: गोदावर��ा पा�ातून सावर्ज�नक वहातूक �व�ा.
 51. 51. आनंदवली होळकर �ब्रज
 52. 52. शहर बस सेवा:
 53. 53. सावर्ज�नक सायकल शेअ�रंग:
 54. 54. अ�तशय अ�ाधु�नक संपकर् �व�ेनं पाणी-पुरवठा सुरळ�त करणे. SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
 55. 55. न�ा तंत्रज्ञानानं संपकर् �व�ा बळकट के �ाने पािक� ग �व�ा सुरळ�त होईल. ॲप, सोशल नेटवक�ग, मा�हती प्रसृत कर�ाची सावर्ज�नक यंत्रणा बसेल.
 56. 56. पाणी पुरवठा: गंगापूर धरणातून: दारणा नदीतून: मुकणे धरणातून: ४५० एम एल डी ४० एम एल डी ४०० एम एल डी पाणी आण�ाचे काम सु� आहे. +
 57. 57. पाणीप��: नाग�रक�वर कमीत कमी भार पाडून अ�धका�धक सु�वधा दे�ाचा प्रय�. िप�ाचं पाणी: १००० लीटरचा दर: नवी मुंबई ठाणे क�ाण-ड��बवली ना�शक = ८ �पये = ७ �पये = ७.५ �पये = ५ �पये
 58. 58. स�डपाणी प्रिक्रया �व�ा: संदभर्: www.pas.org.in लोकसं�े�ा प्रमाणात के लेली �व�ा: क�ाण-ड��बवली ना�शक = ३० % = १०२ %
 59. 59. स�डपाणी एकत्र कर�ाची �व�ा: ना�शक क�ाण-ड��बवली = ८५ % = ७ %
 60. 60. स�डपाणी एकत्र कर�ाची �व�ा: ना�शक क�ाण-ड��बवली = ८५ % = ७ % मग रोगराई पसरणार नाही तर काय?
 61. 61. मल�न�ारण �व�ापन:
 62. 62. मलिनःसारण +व-थापन - मुलभूत मािहती शहराची लोकसं<या (2011) 14.86 लG आजची लोकसं<या (2015) सुमारे 17 लG शहराला होणारा पाणी पुरवठा - सरासरी 400 द.ल.िल. OितPदन िवतरण तुट (सुमारे 20%) नुसार होणारा OSयG पाणी पुरवठा - 320 द.ल.िल. OितPदन दररोज िनमाUण होणारे सरासरी सांडपाणी (320 X 80%) - 260 द.ल.िल. OितPदन या Oमाणे भिवXयातील गरज - 2021 - 392 द.ल.िल. OितPदन 2026 - 455 द.ल.िल. OितPदन 2041 - 671 द.ल.िल. OितPदन
 63. 63. मलिनःसारण +व-थापन - स[ि-थती अि-तSवातील मलवािहका (लांबी) - 1553 Pक.मी. अि-तSवातील िसवेज पं^पग -टेश_सची सं<या - 14 अि-तSवातील मलिनःसारण OP`या कab - तपोवन - 78 + 52 = 130 द.ल.ली. OितPदन आगरटाकळी - 70 + 40* = 110 द.ल.ली. OितPदन पंचक - 7.5 + 21 + 32* = 60.5 द.ल.ली. OितPदन चेहेडी - 22 + 20 = 42 द.ल.ली. OितPदन 
 ---------------------------------------------------------------------------- एकूण - 342 द.ल.ली. OितPदन 
 
 * Oगतीत/पूणUSवातील कामे

 64. 64. 143 मलिनःसारण +व-थापन - िसवरेज झोन (6)
 65. 65. तपोवन चेहेडी पंचक मलजल शुkीकरण कab
 66. 66. Ongoing STP (72 mld) 
 Under JNNURM Tapovan STP - 78+ 52 = 130 mld Chehedi STP - 22 + 20 = 42 mld Panchak STP - 7.5 + 21 = 28.50 mld (Ongoing - 32 mld) Takali STP - 70 mld
 (ongoing - 40 mld) Existing STP (270.5 mld) Gangapur STP - 18 mld Pimpalgaon Khamb STP - 32 mld Proposed STP (50 mld) 145 मलिनःसारण +व-थापन - स[ि-थती
 67. 67. िविवध महानगरपािलका येथील सांडपाणी OP`या Gमता : तुलना अ.`. महानगरपािलकेचे नाव 2011 ची लोकसं<या (लG) सांडपाणी OP`या उपलoधता टpेवारी 1 नवी मुंबई 11.12 160 % 2 ^पपरी ^चचवड 17.29 111 % 3 नािशक 14.86 102 % 4 कोrहापूर 5.49 75 % 5 पुणे 31.24 74 % 6 नागपूर 24.05 42 % 7 ठाणे 18.19 36 % 8 कrयाण डsिबवली 12.47 30 % 9 मीरा भायंदर 8.14 19 % tटप : उपरोuS मािहती कायUGमता मुrयांकन पvदतीwया (performance assessment system-www.pas.org.in) वेबसाईटव‡न घे‰यात आलेली आहे.
 68. 68. िविवध महानगरपािलकांमधील सांडपाणी संकलन (Collection Efficiency) tटप : उपरोuS मािहती कायUGमता मुrयांकन पvदतीwया (performance assessment system-www.pas.org.in) वेबसाईटव‡न घे‰यात आलेली आहे. अ.`. महानगरपािलकेचे नाव 2011 ची लोकसं<या (लG) सांडपाणी संकलन (Collection Efficiency) टpेवारी 1 नािशक 14.86 85% 2 ^पपरी ^चचवड 17.29 83% 3 नवी मुंबई 11.12 79% 4 कोrहापुर 5.49 75% 5 पुणे 31.24 67% 6 सांगली िमरज 5.03 37% 7 नागपुर 24.05 30% 8 नांदेड 5.50 27% 9 ठाणे 18.19 17% 10 कrयाण डsबीवली 12.47 7%
 69. 69. घन कचरा �व�ापन:
 70. 70. घनकचरा +व-थापन – िविवध शहरांची तुलना अ. `. शहर लोकसं<या दैनंPदन तयार होणारा कचरा (मे. टन) दैनंPदन गोळा होणारा कचरा (मे. टन) दैनंPदन कच•याची वाहतूक 
 (मे. टन) दैनंPदन OP`या केला जाणारा कचरा (मे. टन) 1 नािशक 16,00,000 480 400 400 400 2 नागपुर 24,05,421 1000 1000 1000 160 3 ठाणे 20,00,000 650 624 624 46 4 मीरा भायंदर 8,14,655 380 380 380 0 5 वसई िवरार 1,221,233 600 600 600 0 6 ^पपरी ^चचवड 17,29,359 800 800 800 535 7 उrहासनगर 5,06,098 410 370 370 0
 71. 71. कचरा सम�ा: कचरा - �ाचं वग�करण, �ावरची प्रिक्रया �ावर आधु�नक पध्दतीनं कायर्वाही करत आहोत.
 72. 72. घनकचरा गोळा करणाऱ्Āया घंटा गा��चे जी.पी.एस. प्रणाली �ारे सं�नयंत्रण.
 73. 73. �ाटर् ना�शक ॲप
 74. 74. ना�शक�ा �वकासासाठ� बन�व�ात आले�ा �ाटर् ना�शक ॲप म�े १) ना�शक कर तक्रार �नवारण कायर्प्रणाली २) मनपामधील सवर् प्रशासनातील आ�धकार�,महापौर,नगरसेवक य�चे भ्रमण�नी क्रम�क ३) पो�लस �ानके ,��ालये,र�पेढ�,आद�चे आप�ालीन क्रम�क ४) ज� दाखले, मृ�ु दाखले, पाणी�बल,घरप�� भरणे. ५) मराठ� व इंग्रजी दो�ी भाषा उपल�. मनपाचे अ�धकृ त फे सबुक पेज,िट्वटर अकाउंट,यु�ूब चानेल. ६) Google map �ा आधारे सु� असले�ा �वकासकाम�ची मा�हती. ठेके दारा�ा सं�ेचे नाव,काम�चे नाव,कामाचा कालावधी,कामाची र�म आदी मा�हती. ७) सवर् इंजी�नयसर् व ठेके दारासाठ� काम चालु हो�ा आधीचे फोटोज,काम चालु असतानाचे फोटोज व काम पूणर् झा�ानंतरचे फोटोज व �विडयो रेकॉिड�ग टाकणे बंधनकारक.
 75. 75. ना�शक�ा �वकासासाठ� बन�व�ात आले�ा �ाटर् ना�शक ॲप म�े ८) नाग�रक कु ठ�ाही क्षणी कु ठूनही तक्रार न�दवू शकतात. ९) तक्रार संब�धत �वभगाला प्रा� झा�ावर खाते प्रमुख, अ�धकार�, आयु� य�ना �ा तक्रार� �दसतात. १०) के लेली तक्रारार�चे दीघर्काळ �नवारण झाले नाही तर color coding नुसार तक्रार�चे ग��भयर् वाढले जाते. तक्रार जा� काळ प्रलं�बत रा�ह�ामुळे सदर तक्रार�चा अहवाल अ�धकाऱ्

×