Anúncio
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Anúncio
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Anúncio
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Anúncio
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Anúncio
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Anúncio
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Anúncio
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Anúncio
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Anúncio
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Anúncio
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Tư tưởng triết học của nguyễn trãi  đặc điểm và giá trị lịch sử
Próximos SlideShares
Luận văn: Tiềm năng khai thác các điểm du lịch tại Ninh Bình, HOTLuận văn: Tiềm năng khai thác các điểm du lịch tại Ninh Bình, HOT
Carregando em ... 3
1 de 198
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Tư tưởng triết học của nguyễn trãi đặc điểm và giá trị lịch sử(20)

Anúncio

Mais de RealTEQ Club(20)

Último(20)

Anúncio

Tư tưởng triết học của nguyễn trãi đặc điểm và giá trị lịch sử

 1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ---o0o--- BÙI TRỌNG BẮC TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA NGUYỄN TRÃI - ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ LỊCH SỬ Chuyên ngành: LỊCH SỬ TRIẾT HỌC Mã số: 62.22.80.01 Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS, TS. TRỊNH DOÃN CHÍNH Phản biện độc lập 1: PGS, TS. TRẦN NGUYÊN VIỆT Phản biện độc lập 2: PGS, TS. NGUYỄN THUÝ VÂN Phản biện 1: PGS, TS. TRƯƠNG VĂN CHUNG Phản biện 2: PGS, TS. TRẦN NGUYÊN VIỆT Phản biện 3: PGS, TS. LƯƠNG MINH CỪ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - 2014
 2. LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, đây là công trình do tôi nghiên cứu và thực hiện, dưới sự hướng dẫn của PGS,TS. Trịnh Doãn Chính. Nội dung, kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận án là trung thực. Các tài liệu sử dụng trong luận án đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Người cam đoan BÙI TRỌNG BẮC
 3. MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU………………………………………………………………..1 PHẦN NỘI DUNG……………………………………………………………22 Chương 1: CƠ SỞ XÃ HỘI VÀ TIỀN ĐỀ LÝ LUẬN HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA NGUYỄN TRÃI...…………………………….22 1.1. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VIỆT NAM THẾ KỶ XIV - XV -- CƠ SỞ XÃ HỘI HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA NGUYỄN TRÃI………………………………...22 1.1.1. Sự biến chuyển xã hội Việt Nam thế kỷ XIV - XV và thực tiễn chống quân Minh xâm lược với sự hình thành tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi…..23 1.1.2. Nhiệm vụ củng cố, xây dựng và phát triển nhà nước phong kiến Đại Việt thời Hậu Lê với sự hình thành tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi……………38 1.2. TIỀN ĐỀ LÝ LUẬN HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA NGUYỄN TRÃI……………………………………………………………….50 1.2.1. Những giá trị tư tưởng, văn hoá truyền thống Việt Nam với sự hình thành tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi…………………………………………….50 1.2.2. Tư tưởng “Tam giáo” với sự hình thành tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi……………………………………………………………………………..58 Kết luận chương 1…………………………………………………………….71 Chương 2: NỘI DUNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA NGUYỄN TRÃI 2.1. QUAN ĐIỂM VỀ THẾ GIỚI VÀ VẤN ĐỀ NHẬN THỨC TRONG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA NGUYỄN TRÃI………………………………...74 2.1.1. Quan điểm về vũ trụ, trời đất, về “Thiên mệnh” và con người trong tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi………………………………………………..79 2.1.2. Quan điểm về nhận thức và giáo dục trong tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi……………………………………………………………………………..87
 4. 2.2. QUAN ĐIỂM VỀ XÃ HỘI VÀ NHÂN SINH TRONG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA NGUYỄN TRÃI………………………………………..................93 2.2.1. Quan điểm về đạo lý làm người và tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi…………………………………………………………………..................94 2.2.2. Quan điểm về nhân dân trong tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi…….107 2.2.3. Quan điểm về thời thế và về quốc gia dân tộc trong tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi…………………………………………………………………...114 Kết luận chương 2……………………………………………………………126 Chương 3: ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ LỊCH SỬ TRONG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA NGUYỄN TRÃI………………...……………………...129 3.1. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN TRONG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA NGUYỄN TRÃI………………………………………………………………129 3.1.1. Tính chất kế thừa, dung hợp, khai phóng trong tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi…………………………………………………………………...129 3.1.2. Tính chất triết lý hành động trong tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi...136 3.1.3. Tính chất nhân văn trong tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi…………144 3.2. GIÁ TRỊ VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ TRONG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA NGUYỄN TRÃI………………………………………………………..149 3.2.1. Những giá trị chung về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng của Nguyễn Trãi…………………………………………………………………................149 3.2.2. Giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn trong tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi…………………………………………………………………................160 Kết luận chương 3……………………………………………………………178 KẾT LUẬN CHUNG………………………………………………………..181 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………...187 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ……......194
 5. 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thực tiễn lịch sử của nhân loại đã khẳng định, một xã hội muốn tồn tại và phát triển bền vững thì xã hội đó phải được phát triển một cách toàn diện và hài hòa trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, bao gồm đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Trong quá trình phát triển của lịch sử xã hội Việt Nam, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế do Đảng, Nhà nước và nhân dân ta khởi xướng, lãnh đạo và tiến hành, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, an ninh quốc phòng, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhằm xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới” [22, tr. 70], chúng ta còn có một trong những nhiệm vụ rất quan trọng mà Đảng và Nhà nước ta dành một sự quan tâm đặc biệt, đó chính là việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, tương xứng với sự phát triển kinh tế - xã hội. Bởi lẽ, văn hóa nói chung và những giá trị tinh thần, tư tưởng của dân tộc nói riêng, không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển xã hội. Đúng như tổ chức Văn hóa - Khoa học - Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) khẳng định rằng văn hóa là động lực phát triển của xã hội,
 6. 2 và như Hồ Chí Minh khi bàn đến vấn đề văn hóa cũng đã chỉ rõ: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” [55, tr. 64]. Điều đó khẳng định văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người và đảm bảo tính kế tục trong sự phát triển của lịch sử xã hội. Cùng với sự nghiệp đổi mới đất nước gần 30 năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn chủ trương chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng. Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế là một xu thế tất yếu, nhưng nó luôn mang tính hai mặt; về mặt tích cực, quá trình toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế giúp chúng ta chủ động, sáng tạo trong sự tiếp thu, kế thừa các tri thức về khoa học công nghệ tiên tiến, học tập các kinh nghiệm trong tổ chức quản lý và phát triển kinh tế - xã hội, tiếp thu các giá trị văn hóa phong phú của các quốc gia trên thế giới, từ đó thúc đẩy nền kinh tế nước ta không ngừng phát triển, chính trị ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ta không ngừng được nâng cao, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được củng cố. Nhưng mặt trái của quá trình toàn cầu hóa cũng đã tác động tiêu cực đến sự phát triển của xã hội Việt Nam. Đó là sự ảnh hưởng của lối sống và văn hóa ngoại lai, thực dụng, có nguy cơ làm phai nhạt về lý tưởng và suy thoái về đạo đức, xa rời truyền thống và làm mất bản sắc văn hóa dân tộc, chệch hướng xã hội chủ nghĩa. Đúng như Nghị quyết Trung ương năm khoá VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nghiêm túc đánh giá: “Tệ sùng bái nước ngoài, coi thường những giá trị văn hoá dân tộc, chạy theo lối sống thực dụng, cá nhân vị kỷ… đang gây hại đến thuần phong mỹ tục của dân tộc … Nghiêm trọng hơn là sự suy thoái về đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ có chức có quyền. Nạn tham nhũng, dùng tiền của Nhà nước tiêu xài phong phí, ăn chơi sa đoạ không được ngăn chặn có hiệu quả. Hiện tương quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu dân, kèn cựa, địa vị, cục bộ, địa phương, bè phái, mất đoàn kết khá phổ
 7. 3 biến. Những tệ nạn đó gây sự bất bình của nhân dân, làm tổn thương uy tín của Đảng, của Nhà nước.” [20, tr. 46 - 47] Do đó, cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thì nhiệm vụ bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc là một trong những nhiệm vụ vừa có tính cấp bách, vừa có tính chiến lược lâu dài, như Nghị quyết Trung ương năm khóa VIII của Đảng đã chỉ rõ: “Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế - xã hội, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội” [20, tr. 54 - 55]; và như trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta cũng đã nhấn mạnh: “Tiếp tục xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tiếp thu văn hóa nhân loại” [22, tr. 321]. Trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam, với những đặc điểm nổi bật, đó là một đất nước hình thành quốc gia dân tộc rất sớm (mặc dù là nhà nước phôi thai), luôn phải đối đầu với thiên tai, dân tộc ta đồng thời lại phải liên tiếp đấu tranh chống giặc ngoại xâm để xây dựng và bảo vệ chủ quyền đất nước, khẳng định nền độc lập, tự chủ của mình. Suốt chặng đường dài ấy của lịch sử, dân tộc Việt Nam luôn phải đương đầu với các thế lực xâm lược hùng mạnh nhất của thế giới; từ Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh đến thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Chính trong tiến trình lịch sử đó của dân tộc, đã làm xuất hiện những anh hùng hào kiệt và tạo dựng nên những trang sử vẻ vang, hun đúc nên một nền văn hóa rực rỡ, mang đậm bản sắc và truyền thống của mình, mà sợi chỉ đỏ xuyên suốt đó là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, là tinh thần độc lập dân tộc cao cả “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” [46, tr. 480]. Cùng với quá trình lịch sử vẻ vang ấy, dân tộc ta đã sản sinh ra những nhà tư tưởng với tầm vóc, tâm hồn và ý chí lớn như: Lý Công Uẩn, Lý
 8. 4 Thường Kiệt, Trần Thánh Tông, Tuệ Trung Thượng Sỹ, Trần Nhân Tông, Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn, Lê Hữu Trác, Ngô Thì Nhậm, Nguyễn Trường Tộ, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh… và Hồ Chí Minh. Thời kỳ Lê sơ, với sự biến chuyển lịch sử đặc biệt, nhất là yêu cầu đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng một nước Đại Việt vững mạnh, chống lại sự xâm lược của giặc Minh bảo vệ nền độc lập dân tộc, đã xuất hiện nhà tư tưởng, nhà chính trị kiệt xuất, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới - Nguyễn Trãi. Bằng tài năng, trí tuệ và nhân cách tuyệt vời, Nguyễn Trãi đã giúp Thái Tổ chiến thắng giặc Minh xâm lược, giúp Thái Tông xây dựng đất nước Đại Việt. Những tư tưởng của Nguyễn Trãi, đặc biệt là tư tưởng triết học không chỉ có ý nghĩa đối với thời đại Lê sơ mà còn có ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, nhất là quan điểm của ông về lòng yêu nước, về tinh thần độc lập dân tộc và chủ quyền quốc gia, về nhân nghĩa, an dân, về vai trò của quần chúng nhân dân đối với sự tồn vong của đất nước, về tư tưởng xây dựng một nền thái bình muôn thuở. Chính vì thế, tôi đã chọn vấn đề “Tư tưởng triết học Nguyễn Trãi - đặc điểm và giá trị lịch sử”, làm đề tài luận án tiến sĩ chuyên ngành lịch sử triết học của mình. 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Nguyễn Trãi là một thiên tài trên nhiều lĩnh vực, ông không chỉ là một nhà chính trị, nhà hoạt động thực tiễn, mà còn là một nhà tư tưởng lớn, vì vậy cuộc đời và sự nghiệp của ông đã thu hút sự quan tâm, nghiên cứu của nhiều nhà khoa học, với nhiều công trình, dưới nhiều góc độ khác nhau. Có thể khái quát các công trình nghiên cứu về tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi ở các chủ đề sau: Chủ đề thứ nhất, đó là các công trình nghiên cứu liên quan đến những đặc điểm điều kiện lịch sử hình thành tư tưởng triết học của
 9. 5 Nguyễn Trãi. Tiêu biểu cho chủ đề nghiên cứu này, trước hết là công trình Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, năm 1998. Đây là một bộ sử có giá trị về nhiều mặt, đặc biệt là giá trị về lịch sử và lịch sử tư tưởng Việt Nam; một di sản quý báu của nền văn hóa dân tộc. Đó là một công trình khá đồ sộ được biên soạn bởi nhiều nhà sử học lớn của nước ta từ Lê Văn Hưu đời Trần qua Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên đến Phạm Công Trứ, Lê Hy… đời Lê Trung Hưng cùng những người cộng sự với họ. Theo bản in từ ván khắc năm Chính Hòa thứ XVIII (1697) mang hiệu bản in Nội các quan bản; bộ sử này gồm quyển thủ và 24 quyển, biên chép một cách hệ thống, chi tiết tỉ mỉ các sự kiện, nhân vật lịch sử, dân tộc từ họ Hồng Bàng đến 1675. Dù với tư cách là sử ký, nhưng trong đó chúng ta thấy rất rõ về vấn đề tư tưởng, triết học, chính trị, văn hóa, giáo dục, khoa học, quân sự… được đề cập đến trong tác phẩm lớn này. Đặc biệt là quyển IX Kỷ hậu Trần, quyển X Kỷ nhà Lê và phần Đại Việt sử ký thực lục gồm quyển XI, XII, XIII Kỷ nhà Lê thuộc tập 2 bộ sử ký và quyển XIV và toàn bộ tập 3 đã cung cấp cho chúng ta thấy rõ sự biến chuyển tình hình xã hội cuối nhà Trần, sự thống trị của giặc Minh và tình hình kinh tế, chính trị - xã hội cũng như tư tưởng thời kỳ hậu Lê, ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển tư tưởng triết học Nguyễn Trãi. Tiếp đến là cuốn Đại Việt sử ký tiền biên. Đây là bộ quốc sử thứ hai được khắc in trong ba năm Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Canh Thân và được hoàn thành vào năm Canh Thân, niên hiệu Cảnh Thịnh thứ VIII (1800 - Triều Tây Sơn). Bộ sử gồm 17 tập được Sử quán triều Tây Sơn cho khắc in trên cơ sở công trình biên soạn của sử gia Ngô Thì Sỹ, được con ông là Ngô Thì Nhậm tu đính. Đại Việt sử ký tiền biên, về phương diện sử liệu căn bản dựa theo Đại Việt sử ký toàn thư, nhưng giá trị chủ yếu là ở những bình luận sắc sảo và những vấn đề tác giả nêu lên để đính chính hoặc đánh giá lại. Trong Đại Việt sử lý tiền biên được chia làm hai phần.
 10. 6 Phần 1 là Đại Việt sử ký tiền biên Ngoại kỷ, gồm 7 quyển, từ quyền I đến quyển VII, tác giả đề cập đến thời kỳ lịch sử Việt Nam từ Kỷ họ Hồng Bàng (2879 - 208 trước Công nguyên) đến Kỷ Nam Bắc phân tranh (907 - 938) và Kỷ nhà Ngô (939 - 967). Tác giả tập trung trình bày khái quát các giai đoạn lịch sử Việt Nam (2879 trước Công nguyên đến năm 967) trong đó có sự nhận định, phân tích, bình luận và đưa ra các kết luận sâu sắc. Phần 2 là Đại Việt sử ký tiền biên Bản kỷ, gồm 10 quyển, tác giả đề cập đến thời kỳ lịch sử Việt Nam từ kỷ nhà Đinh (968) đến Kỷ hậu Trần, Kỷ Thuộc Minh (1007 - 1427). Đặc biệt là từ quyển V thuộc Kỷ hậu Trần (1226) đến quyển X thuộc Kỷ hậu Trần, Kỷ thuộc Minh (1414 - 1427). Tác giả đi sâu phân tích, đánh giá điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, cũng như sự khủng hoảng, suy vong của giai cấp quý tộc nhà Trần. Bàn về vua Trần Dụ Tông, sử thần Phan Phu Tiên viết: “Phép nhà Trần nghiêm cấm đánh bạc như vậy mà đến đời Dụ Tông còn ngang nhiên buông thả, chiêu nạp những người nhà giàu vào cung đánh bạc. Về sau người trong nước bắt chước không thể cấm được, rốt cuộc vì tệ đánh bạc mà dẫn đến mất nước” [81, tr. 427]. Sách Cương mục nhận xét: “Dụ Tông nghiện rượu, mê đàn hát, xa xỉ làm cung điện nguy nga và tường vách chạm trổ, lãng phí tiền của, hoang dâm, chơi bời, món gì Dụ Tông cũng mắc; cơ nghiệp nhà Trần sao khỏi suy được”. Tác phẩm cũng phân tích, đánh giá nguyên nhân thất bại của Hồ Quý Ly, cũng như sự xâm lược của giặc Minh. Đó chính là những điều kiện, tiền đề kinh tế chính trị, văn hóa, xã hội tác động trực tiếp đến sự ra đời và phát triển tư tưởng triết học Nguyễn Trãi. Cũng trong hướng nghiên cứu này, còn có cuốn Lịch triều hiến chương loại chí (hai tập), Nxb. Sử học, Hà Nội, 1962; hay tác phẩm Đại cương lịch sử Việt Nam (toàn tập) do Trương Hữu Quýnh, Đinh Xuân Lâm, Lê Mậu Hãn chủ biên, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, năm 2010. Như tên gọi, đây là cuốn sách trình bày khái quát, và khá sâu sắc tiến trình lịch sử phát triển lịch sử
 11. 7 Việt Nam, gồm 3 giai đoạn: Lịch sử Việt Nam từ thời nguyên thủy đến 1858, lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1945 và lịch sử Việt Nam từ 1945 đến năm 2000. Trong đó ở các chương 7, 8, 9, 10 thuộc phần 4 của giai đoạn lịch sử Việt Nam từ nguyên thủy đến 1858, các tác giả đã tập trung trình bày và phân tích tình hình kinh tế - xã hội Đại Việt cuối thế kỷ XIV và cuộc cải cách của Hồ Quý Ly, phong trào kháng chiến chống Minh và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội Đại Việt thế kỷ XIV (thời kỳ Lê sơ) gắn liền với việc hình thành, phát triển tư tưởng triết học Nguyễn Trãi. Tóm lại, tất cả các công trình nghiên cứu, liên quan đến điều kiện lịch sử hình thành tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi, từ nhiều góc độ khác nhau, đều tập trung trình bày, chỉ ra rằng chính sự chuyển biến của xã hội Việt Nam thế kỷ XIV – XV, đặc biệt là thực tiễn của cuộc kháng chiến chống giặc Minh xâm lược hết sức gian khổ, nhưng vô cùng oanh liệt và yêu cầu củng cố, xây dựng, phát triển nhà nước phong kiến Đại Việt thời Lê sơ đã tác động, ảnh hưởng và là cơ sở xã hội cho việc hình thành, phát triển tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi. Chủ đề thứ hai nghiên cứu về tư tưởng triết học Nguyễn Trãi, đó là các công trình khảo cứu về cuộc đời và các bản văn liên quan đến tư tưởng của ông. Về chủ đề này nổi bật có các tác phẩm: Ức Trai tập, tập thượng quyển 1, 2, 3 Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá, Sài Gòn, xuất bản năm 1971. Quyển 1: Ức Trai thi tập gồm 109 bài thơ chữ Hán. Nhà nghiên cứu Nguyễn Năng Tĩnh nhận xét: “Văn có đủ sửa trị đời thì mới truyền cho đời được. Cứ như thế, thì trong một nước văn hiến, như nước Đại Việt ta, đã có Ức Trai tiên sinh” [70, tr. 24]. Qua Ức Trai thi tập đã thể hiện tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi, đó là tư tưởng về vai trò của nhân dân trong đời sống xã hội “chìm thuyền mới biết
 12. 8 dân như nước” (bài số 27, Quan hải) [70, tr. 60]; đó còn là tư tưởng về trời đất, thiên mệnh “cây hiểm hay đâu mệnh tại trời” (bài số 27, Quan hải), [70, tr. 60], và tư tưởng của con người suốt đời chỉ lo cho dân, cho nước: “lòng nghĩ việc đời sinh tóc bạc” (bài số 37, Hoạ thơ tiên sinh) [70, tr. 70] với một chí khí, một tâm hồn vĩ đại, một tấm lòng luôn lo trước cái lo của thiên hạ. Quyển 2: Phụ lục Nguyễn Phi Khanh thi văn gồm 80 bài thơ. Thể hiện Nguyễn Trãi có một người cha uyên bác, thông thái. Năm 19 tuổi ông đỗ tiến sĩ và lý tưởng của ông cũng sống và hoạt động vì dân, vì nước. Quyển 3: Ức Trai di tập văn loại gồm 32 bài. Đó là những bài chiếu biểu gửi cho vua Minh, các tướng giặc Minh chiếm đóng trong các đồn; chiếu cầu hiền tài. Ở đó thể hiện rõ tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi, đó là tư tưởng về dân, về mệnh trời. Trong Chiếu hậu tự huấn (Dạy con nối ngôi) để dạy thái tử, ông viết: “Cha đã dựng nền, mà con không xây nhà, lợp mái; cha đã khẩn ruộng mà con không cấy lúa, trồng cây; như thế sao thành được chí ta, sao giữ được nghiệp ta, mà mong truyền dõi lâu dài. Vả lại, trông mong vào người có nhân, đó là dân. Chở thuyền, đắm thuyền cũng lại là dân. Giúp đỡ cho người có đức là trời, khó biết không thường cũng lại là trời” [70, tr. 396]. Tiếp theo là Ức Trai tập, tập hạ, gồm quyển 4, 5, 6; Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hoá, Sài Gòn, xuất bản năm 1971. Trong quyển 4: Quân trung từ mệnh tập, bao gồm các tập thư, từ gửi cho các tướng giặc Minh như: Thái giám Sơn Thọ, Phương Chính, Vương Thông, Đả Trung, Lương Nhữ Hốt. Trong đó thể hiện rõ tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi. Đó là tư tưởng về nhân nghĩa của ông. Trong quyển 5: Sự trạng (Các việc được chép). Quyển này do Trần Khắc Kiệm soạn, khẳng định tài kinh bang tế thế của Nguyễn Trãi, ông đã được Lê Lợi tin tưởng, phàm việc nước đều được bàn định. Ông luôn ở cạnh Lê Lợi, thảo thư từ gửi đi khuyến dụ các thành về hàng và từng năm lần vượt hiểm vào thành của giặc.
 13. 9 Trong quyển 6: Ức Trai di tập (Dư địa chí). Quyển Dư địa chí có giá trị to lớn về mặt lịch sử nước nhà. Ông đã khái quát lịch sử xã hội Đại Việt từ thời kỳ dựng nước - vua Hùng. Đặc biệt Nguyễn Trãi đã mô tả rất rõ vị trí địa lý của Đại Việt rằng: “Nước ta mở nước có núi, có sông, phía Đông tới bể, phía Tây giáp Thục (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), phía Nam tới Chiếm Thành, phía Bắc tới Động Đình (tên Hồ ở đất Sở)”. Đây là bộ sách đã khảo cứu và ghi chép khá đầy đủ liên quan đến tư tưởng Nguyễn Trãi. Gồm cả tiếng Hán, phiên âm, dịch nghĩa, chú giải giúp ích cho người nghiên cứu tiếp cận bản gốc liên quan trực tiếp đến tư tưởng triết học Nguyễn Trãi. Về chủ đề này còn phải kể đến tác phẩm Nguyễn Trãi toàn tập, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1976. Đây cũng là công trình được khảo cứu và sưu tập khá công phu, toàn diện các bản văn liên quan đến tư tưởng triết học Nguyễn Trãi. Tác phẩm gồm: Phần giới thiệu, các tác giả đã khẳng định lịch sử Việt Nam có không ít những anh hùng cứu nước. Trong số các anh hùng của dân tộc chúng ta, thì Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ là những nhân vật lỗi lạc nhất. Phần tiểu sử Nguyễn Trãi, qua nghiên cứu cuộc đời Nguyễn Trãi về tất cả các mặt, các tác giả đã trình bày những đặc điểm quan trọng nhất: Nguyễn Trãi là nhân vật yêu nước nồng nàn, là một mưu sĩ uy tín trong nghĩa quân Lam Sơn. Ông là nhà kinh bang tế thế rất hiếm có của dân tộc Việt Nam trong thời đại phong kiến, trước sau lúc nào cũng luôn luôn trung thành với lý tưởng của mình, sống cuộc đời giản dị thanh cao. Nguyễn Trãi rất tự hào về lịch sử dân tộc, tin tưởng ở tương lai của dân tộc. Ở ông, ý thức dân tộc đã phát triển đến trình độ cao. Ông cũng là người đã đưa chiến tranh nhân dân, chiến tranh du kích đến đỉnh cao của nó. Trong cuộc kháng chiến chống Minh, Nguyễn Trãi đã đề ra và thực hiện chính sách vừa đánh vừa đàm từ đầu cho đến cuối. Chính sách địch vận tài tình của Nguyễn Trãi đã làm cho nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Minh bớt đi sự hy sinh xương máu.
 14. 10 Ở Nguyễn Trãi chữ “thời” nổi bật lên như một sợi chỉ đỏ xuyên qua toàn bộ hệ thống tư tưởng của ông. Đó chính là thời cơ và thời thế. Các tác giả còn cung cấp cho chúng ta hiểu không chỉ về thân thế sự nghiệp Nguyễn Trãi mà cả những vấn đề sự biến lịch sử như vụ án Lệ Chi Viên và cái chết thảm khốc của Nguyễn Trãi. Đồng thời các tác giả còn cung cấp chúng ta một cách hệ thống, đầy đủ các bản văn của Nguyễn Trãi liên quan đến hệ thống tư tưởng về triết học, quân sự, ngoại giao, giáo dục,… qua các tác phẩm: Lam Sơn thực lục, Bình Ngô đại cáo, Phú núi Chí Linh, Truyện cũ về Băng Hồ tiên sinh, Văn bia Vĩnh Lăng, Quân trung từ mệnh tập, Chiếu biểu viết dưới triều Lê, Dư địa chí, Ức Trai thi tập, Quốc âm thi tập. [72, tr. 845]. Cùng với chủ đề này còn có các công trình Nguyễn Trãi cuộc đời và sự nghiệp, Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, năm 2000. Đây là tác phẩm chọn lọc, tập trung phân tích kỹ cuộc đời, sự nghiệp hoạt động chính trị, tư tưởng, văn hóa của Nguyễn Trãi, gắn liền với cuộc kháng chiến chống Minh và triều đại Lê sơ. Hay cuốn Thơ văn Nguyễn Trãi (Tuyển chọn) của Phan Sĩ Tấn, Trần Thanh Đạm, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, xuất bản năm 1980, Nguyễn Trãi của Nguyễn Thiên Thụ, Nxb. Lửa Thiêng, Sài Gòn, xuất bản năm 1973. Nguyễn Trãi khí phách và tinh hoa dân tộc, Viện Văn học Việt Nam. Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, xuất bản năm 1980. Và, công trình Nguyễn Trãi về tác giả và tác phẩm (tuyển chọn) của Nguyễn Hữu Sơn, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, xuất bản năm 2002. Tất cả các công trình nghiên cứu trên, đã cung cấp cho tác giả luận án một cách khá đầy đủ và có căn cứ khoa học các sử liệu và văn bản gốc liên quan đến thân thế, cuộc đời, sự nghiệp và đặc biệt là những nội dung tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi, qua thơ, văn, chiếu, biểu, dụ bằng chữ Hán và chữ Nôm, được dịch nghĩa, chú giải một cách khoa học. Chủ đề thứ ba, đó là các công trình nghiên cứu về nội dung, đặc điểm tư tưởng triết học Nguyễn Trãi. Về chủ đề này, tiêu biểu các tác phẩm như: Giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam của Trần Văn Giàu, Nxb. Thành phố
 15. 11 Hồ Chí Minh, năm 1993. Trong đó các giả nêu bật giá trị văn hóa truyền thống, lòng yêu nước, tư tưởng nhân nghĩa, cao cả của Nguyễn Trãi. Tiếp đến là tác phẩm Lịch sử tư tưởng Việt Nam gồm 7 tập của Nguyễn Đăng Thục, Nxb. Thành phố Hồ Chí Minh, tái bản 1991. Nhìn chung, đây là công trình nghiên cứu về lịch sử tư tưởng Việt Nam khá phong phú. Trong đó tập 1 nghiên cứu về Tư tưởng bình dân Việt Nam; Tập 2 nghiên cứu về tư tưởng Việt Nam Thời Bắc thuộc và thời Đinh Lê (từ thế kỷ II trước Công nguyên đến thế kỷ X). Trong đó công trình đã hệ thống, phân tích 2 dòng tư tưởng lớn của Việt Nam ở giai đoạn này là Tư tưởng bình dân và Tư tưởng bác học; Tập 3 với tiêu đề Thời Lý, nghiên cứu tư tưởng Việt Nam thời nhà Lý; Tập 4 với tiêu đề Tư tưởng Việt Nam thời Trần (1225 - 1400), công trình được kết cấu thành 7 vấn đề: Một là, bối cảnh xã hội chính trị Lý mạt Trần sơ; hai là, Trần Thái Tông với Quốc học; ba là, Trúc Lâm bí quyết hay thiền học thời Trần; bốn là, triết học Trúc Lâm Yên Tử - Tam tổ; năm là, Quốc học thời Trần; sáu là, đạo làm tướng với Binh pháp thời Trần; bảy là, tư tưởng chính trị thời Trần; Tập 5 với tiêu đề Tư tưởng Việt Nam thời Hồ (1380 - 1407), với 248 trang, đã trình bày và phân tích khái quát các nội dung như: Một là, hoàn cảnh xã hội chính trị cuối thời Trần; hai là, tư tưởng Nho Phật xung đột; ba là, tư tưởng Pháp trị của Hồ Quý Ly, trong đó công trình đã chỉ ra sự bất lực và suy thoái của nhà Trần và vai trò của Hồ Quý Ly trước tình hình khủng hoảng của lịch sử xã hội Việt Nam lúc bấy giờ; bốn là, lai lịch họ Hồ; năm là, dẹp đối phương, củng cố thế lực; sáu là, công cuộc cải cách; bảy là, Trần Nguyên Đán với huyền học thời Trần; tám là, nghĩa sĩ với ý thức dân tộc. Tập 6 và tập 7 được trình bày trong một cuốn sách, trong đó tập 6 với tiêu đề Nguyễn Trãi với khủng hoảng ý thức hệ Lê - Nguyễn (1380 - 1442) với tổng số 302 trang. Nội dung tập 6 được kết cấu thành 5 mục: Một là, Nguyễn Trãi; hai là, sự khủng hoảng ý thức hệ xã hội; ba là, Việt Nam thế kỷ XVI, XVII; bốn là, Nguyễn Dữ; năm là, Tam giáo trong Lâm truyền kỳ ngộ
 16. 12 và Truyền kỳ mạn lục. Tập 7 với tiêu đề Tư tưởng tổng hợp của Lê Quý Đôn (1724 - 1784) đã đi sâu phân tích về tư tưởng của Lê Quý Đôn trên các mặt như: Cuộc đời và sự nghiệp triết học biện chứng lý khí, siêu hình học, vũ trụ quan, tinh thần và vật chất - tri thức lý luận, nhân sinh quan - đạo đức, chính trị học, định đề, phản đề, tổng hợp đề. Tuy nhiên, tác phẩm trình bày thiếu tính hệ thống và tính khái quát; tản mạn, tùy hứng, trích dẫn thiếu xuất xứ; trình bày các giai đoạn, nội dung lịch sử tư tưởng Việt Nam nhưng lại lấy niên đại, các triều đại phong kiến Trung Quốc làm căn cứ. Cùng với chủ đề nghiên cứu này, đó là công trình Lịch sử tư tưởng Việt Nam, tập 1 do Nguyễn Tài Thư chủ biên, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, xuất bản năm 1993, đã được tập thể tác giả kết cấu thành 7 phần, 23 chương. Phần mở đầu với tiêu đề Mấy vấn đề lý luận và phương pháp luận của môn Lịch sử tư tưởng Việt Nam, nhóm tác giả đã đi sâu phân tích nhằm đưa ra “một quan niệm phù hợp hơn, sát với thực tế lịch sử hơn, và gắn với chuyên ngành lịch sử triết hơn”. Phần thứ nhất với tiêu đề Tư tưởng thời kỳ tiền sử và sơ sử, trong phần này đã khái quát thành hai gian đoạn, đó là tư tưởng thời nguyên thủy, tư tưởng buổi đầu dựng nước. Phần thứ hai với tiêu đề Tư tưởng thời kỳ đấu tranh lâu dài giành độc lập dân tộc (Bắc thuộc từ cuối thế kỷ II trước Công nguyên đến đầu thế kỷ X). Phần thứ ba với tiêu đề Tư tưởng thời kỳ phục hồi và xây dựng quốc gia độc lập (từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV), các tác giả đã trình bày, phân tích những bước phát triển mới trong tư tưởng nói chung của các nhà tư tưởng về các mặt như: tư tưởng chính trị - xã hội (trong Chương VIII: Sự phát triển của tư tưởng chính trị - xã hội), tư tưởng quân sự Trần Quốc Tuấn (trong Chương IX: Trần Quốc Tuấn - Nhà quân sự thiên tài, nhà tư tưởng lỗi lạc), tư tưởng thiền học thời Đinh, Lê, Lý, Trần (trong Chương X), hay tư tưởng Nho giáo, và sự phê phán Phật giáo ở cuối thế kỷ XIV (trong Chương XI). Phần thứ 4 với tiêu đề Tư tưởng thời kỳ ổn định và thịnh vượng của chế độ phong kiến (Thế kỷ XV) được trình bày
 17. 13 qua 4 chương, từ trang 233 đến trang 332. Phần này đã tập trung luận giải tình hình chính trị - xã hội, văn hóa, tư tưởng cũng như những ảnh hưởng của nó đối với việc hình thành tư tưởng thời kỳ này, từ đó công trình đã khái quát những tư tưởng cơ bản của Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông và các nhà sử học thời Lê. Phần thứ 5 gồm 4 chương, 77 trang (từ trang 333 đến trang 400) với tiêu đề Tư tưởng thời kỳ khủng hoảng và chia cắt của chế độ phong kiến (từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVII). Từ việc phân tích những điều kiện xã hội, văn hóa tư tưởng, phần này đã trình bày khái quát nội dung quan điểm của các nhà tư tưởng như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Dữ, Phùng Khắc Khoan và tư tưởng Phật giáo từ thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XVIII. Phần thứ 6 với tiêu đề Tư tưởng thời kỳ các cuộc chiến tranh nông dân và sụp đổ của các chính quyền Đàng trong, Đàng ngoài được nhóm tác giả trình bày từ Chương XX đến chương XXIII nhằm làm rõ: Một là, tình hình xã hội, văn hóa, tư tưởng ở thời kỳ này; hai là, khái quát các quan điểm của ba nhà tư tưởng tiêu biểu của thời kỳ này là Lê Quý Đôn, Lê Hữu Trác, Ngô Thì Nhậm. Trong hướng nghiên cứu này, tiếp theo còn có cuốn sách Tư tưởng Nguyễn Trãi trong tiến trình lịch sử Việt Nam của Võ Xuân Đàn, Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, năm 1996. Trong đó, tác giả tập trung trình bày, phân tích một số vấn đề: Một là, sơ lược về hoàn cảnh xã hội và cuộc đời Nguyễn Trãi. Tác giả đã giúp người đọc thấy được xã hội Đại Việt cuối thế kỷ XIV, đầu thế kỷ XV là xã hội chứa chấp nhiều mâu thuẫn, và là giai đoạn với những biến động sâu sắc. Tầng lớp quý tộc, quan liêu nhà Trần ngày càng suy đồi, tăng cường bốc lột vơ vét để hưởng thụ sau những năm tháng kháng chiến. Nhà Trần sụp đổ, Hồ Quý Ly chiếm ngôi vua Trần, tự xưng là hoàng đế, nhưng cải cách của Hồ Quý Ly cũng bị thất bại vì không thu phục được lòng dân. Lợi dụng khủng hoảng của xã hội Đại Việt, giặc Minh tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược. Tư tưởng triết học Nguyễn Trãi đã hình thành, phát triển từ điều kiện lịch sử, xã hội ấy. Về cuộc đời Nguyễn Trãi,
 18. 14 cuốn sách khẳng định, Nguyễn Trãi sinh ra trong một gia đình bình dân, nhưng vốn thông minh, lại chăm chỉ dùi mài kinh sử nên đến tuổi thanh niên ông đã nổi tiếng là người học giỏi trong giới Nho học: “Thanh niên phương dự ái Nho lâm - Thuở thanh niên tiếng thơm ngát rừng Nho”. Năm 20 tuổi, ông thi đỗ tiến sĩ và được bổ làm quan trong Ngự Sử đài với chức Chánh trưởng. Về sự nghiệp của Nguyễn Trãi, tác giả khẳng định Nguyễn Trãi là người tài năng trên nhiều lĩnh vực như chính trị, quân sự, tư tưởng, văn hóa, giáo dục, lịch sử, địa lý, ngoại giao, văn thơ, nghệ thuật và cuộc đời, sự nghiệp của ông gắn liền với sự nghiệp “kinh bang tế thế”. Hai là, nguồn gốc và các giai đoạn hình thành toàn bộ tư tưởng Nguyễn Trãi. Theo tác giả có ba nhân tố góp phần hình thành nên tư tưởng của Nguyễn Trãi; đó là chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam; là sự tiếp thu những yếu tố tích cực từ các học thuyết Nho, Phật, Lão; và nhân tố chủ quan thiên tài Nguyễn Trãi. Ba là, tư tưởng của Nguyễn Trãi. Tác giả đã trình bày, phân tích tư tưởng chính trị, tư tưởng quân sự, tư tưởng đạo đức, giáo dục và mỹ học. Bốn là, tư tưởng của Nguyễn Trãi trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Tác giả tập trung phân tích, đánh giá vị trí và những giá trị vĩnh cửu của tư tưởng Nguyễn Trãi trong lịch sử tư tưởng Việt Nam. Đó còn là công trình Nguyễn Trãi anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới của Nguyễn Minh Tường, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, năm 2003. Cuốn sách gồm 3 chương; Chương 1: Gia đình, thân thế của Nguyễn Trãi. Tác giả đã trình bày về gia đình, hậu duệ của Nguyễn Trãi, Nguyễn Trãi tham gia khởi nghĩa Lam Sơn và làm quan với nhà Lê từ 1416 - 1442; vụ án Lệ Chi Viên và cái chết thảm khốc của Nguyễn Trãi và việc minh oan cho ông; Chương 2: Nguyễn Trãi đại anh hùng dân tộc. Tác giả tập trung phân tích tư tưởng chiến lược của Nguyễn Trãi như đánh vào lòng người, đó là “tâm công” tức làm tan rã đối phương trên lĩnh vực tinh thần và tư tưởng khiến cho đối phương phải tâm phục; hay tư tưởng dựa vào dân để
 19. 15 đánh lâu dài, xuất phát từ quan điểm nhận thức đúng đắn về vai trò của nhân dân trong lịch sử: “Những quy mô to lớn, lộng lẫy đều là sức lao khổ của quân dân” [72, tr. 196], “hướng về người nhân là dân, chở thuyền, làm lật thuyền cũng là dân” [72, tr. 280 - 281]. Ông còn chỉ rõ binh quý ở chỗ thần tốc và triệt để dùng chiến tranh du kích. Đặc biệt là nắm vững thời - thế; Chương 3: Nguyễn Trãi danh nhân văn hóa thế giới. Tác giả đã phân tích và làm rõ Nguyễn Trãi nhà tư tưởng kiệt xuất, qua tư tưởng về nhân nghĩa, tư tưởng nhân dân, tư tưởng yêu nước của ông. Đáng chú ý trong hướng nghiên cứu này là tác phẩm Đại cương lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam, tập 1 của Nguyễn Hùng Hậu chủ biên, Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, xuất bản năm 2002. Cuốn sách ngoài lời nhà xuất bản, danh mục tài liệu tham khảo thì nội dung được kết cấu thành 6 chương: Chương 1, với tiêu đề Vài vấn đề về phương pháp luận, nhóm tác giả từ sự khái quát các công trình nghiên cứu trong nước đã công bố đi đến khái quát các quan điểm khác nhau về câu hỏi Việt Nam có Tư tưởng triết học hay triết học hay không? Và từ việc luận giải, phân tích sự khác nhau trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học cũng như đặc trưng trong tư tưởng phương Tây, phương Đông với tư tưởng Việt Nam, để từ đó chỉ ra các phương pháp tiếp cận, nghiên cứu tư tưởng Việt Nam như: Khi nghiên cứu triết học Việt Nam “không nên đi từ vấn đề cơ bản của triết học là mối quan hệ giữa vật chất và ý thức” mà có thể đi theo hai cách: Thứ nhất là, đi từ hiện tượng đến những khái quát có tính chất triết học về nhân sinh quan, đạo lý làm người, rồi đến thế giới quan; Thứ hai là, đi từ thế giới quan đến nhân sinh quan rồi đến lý luận đạo đức, đạo lý làm người, ngoài ra theo công trình này khi tiếp cận triết học Việt Nam ngoài việc tiếp cận từ các “văn bản mang tính chất bác học” thì cần tiếp cận qua các thơ ca, hò vè, ca dao, tục ngữ, ngụ ngôn, tiếu lâm, phong giao… Hay nghiên cứu tư tưởng của các nhà tư tưởng Việt Nam cần phải có quan điểm toàn diện, nghiên cứu “ở khắp mọi nơi, trong
 20. 16 hành vi, trong hành động, trong đối nhân xử thế, trong toàn bộ cuộc đời họ”. Chương 2, với tiêu đề Cơ sở hình thành và đặc điểm của triết học Việt Nam, nhóm tác giả đã khái quát cơ sở xã hội đối với việc hình thành tư tưởng triết học Việt Nam, đặc biệt nhóm tác giả xuất phát từ việc phân tích ảnh hưởng của phương thức sản xuất châu Á đến việc hình thành tư tưởng triết học của Việt Nam, từ đó đã chỉ ra sáu đặc điểm của lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam đó là: Tư tưởng Việt Nam “gắn với chủ nghĩa yêu nước, với công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước”; tư tưởng Việt Nam có hướng trội là “đi từ nhân sinh quan đến thế giới quan”, trong đó “vấn đề trung tâm hang đầu là vấn đề con người, đạo làm người”; tư tưởng triết học Việt Nam là “sự thể hiện, phản ánh nhân sinh quan, thế giới quan của cộng đồng dân tộc”; tư tưởng triết học Việt Nam xét trên bình diện vấn đề cơ bản của triết học thì “khuynh hướng duy tâm tôn giáo trội hơn khuynh hướng duy vật vô thần”; tư tưởng triết học Việt Nam hướng nội “lấy trong giải thích ngoài”, và tính biện chứng trong tư tưởng triết học Việt Nam “nghiêng về thống nhất”, “đi theo vòng tròn tuần hoàn”. Chương 3, với tiêu đề Vài nét về kinh tế, xã hội và thế giới quan của người Việt thời tiền sử, nhóm tác giả trình bày khá khái quát về các giai đoạn trong thời tiền sử, về triều đại, về nền kinh tế, văn hóa xã hội, tư tưởng, tôn giáo và đặc trưng trong các giai đoạn ở thời kỳ này. Chương 4, với tiêu đề Tư tưởng triết học Việt Nam trong cuộc đấu tranh thời Bắc thuộc, công trình đã trình bày khái quát quá trình sự du nhập của Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo vào nước ta. Chương 5, với tiêu đề Tư tưởng triết học Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV, (chủ yếu thời Lý - Trần), nhóm tác giả đã trình bày những tư tưởng triết học của Thiền phái Tì Ni Đa Lưu Chi, Thiền phái Vô Ngôn Thông, Thiền phái Thảo Đường, Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sỹ, Thiền Trúc Lâm Yên Tử, Binh pháp Trần Quốc Tuấn và tư tưởng Nho giáo Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV. Chương 6, với tiêu đề Tư tưởng
 21. 17 triết học Việt Nam từ thế kỷ XV đến 1858. Trong chương này, các tác giả đã trình bày khái quát tư tưởng triết học của các nhà tư tưởng như: Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Dữ, Phùng Khắc Khoan, Hương Hải Thiền sư, Chân Nguyên Thiền sư, Lê Quý Đôn, Lê Hữu Trác, Ngô Thì Nhậm, Minh Mệnh, Nguyễn Đức Đạt và khái quát chung về thế giới quan, nhân sinh quan triều Nguyễn. Như vậy, có thể nhận thấy rằng đây là một trong số ít các công trình khi nghiên cứu vấn đề này đã lấy tiêu đề Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam, với 224 trang sách, nhìn chung đây là một công trình khái quát khá toàn diện và sâu sắc về những vấn đề triết học trong lịch sử tư tưởng Việt Nam. Điều đó thể hiện sự cố gắng, nghiêm túc, công phu trong nghiên cứu của nhóm tác giả. Tiếp đến, phải kể đến công trình Lịch sử tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX, do Doãn Chính chủ biên, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2011; cuốn sách là kết quả cuộc Hội thảo khoa học của trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Trong đó có các bài viết tập trung vào nghiên cứu tư tưởng triết học Nguyễn Trãi như là: Góp phần tìm hiểu tư tưởng triết học Nguyễn Trãi; Về tư tưởng nhân nghĩa của Nguyễn Trãi; Quan niệm quốc gia dân tộc trong Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi. Tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi còn được trình bày trong tác phẩm Lịch sử triết học phương Đông, do Doãn Chính chủ biên, Nxb. Chính trị quốc gia, xuất bản năm 2012, trong đó tác giả đã trình bày, phân tích khái quát tư tưởng triết học Nguyễn Trãi trên các mặt như: về thiên mệnh, quan điểm về thời thế, quan điểm về nhân nghĩa, quan điểm dân là gốc… Đánh giá về sự nghiệp, cuộc đời và giá trị tư tưởng của Nguyễn Trãi cũng có nhiều tác phẩm. Trước hết, đó là công trình Kỷ niệm 600 năm ngày sinh của Nguyễn Trãi, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, năm 1962. Trong tác phẩm này cố Thủ tưởng Phạm Văn Đồng đã nhận xét: “Nguyễn Trãi là một
 22. 18 tiêu biểu rất đẹp của thiên tài Việt Nam, tiêu biểu về sự nghiệp giữ nước và dựng nước, về xây dựng cuộc sống với những tình cảm đẹp đẽ giữa người và người, thiên tài lộng gió bốn phương và vẫn giữ nguyên vẹn bản lĩnh và tinh hoa của dân tộc, kiên trì phấn đấu vì sự nghiệp cao quý của mình cùng với những sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân thế giới. Nguyễn Trãi là một bài học lớn vô cùng quý báu đối với chúng ta ngày nay”; tiếp theo là các tác phẩm Kỷ yếu hội thảo khoa học về Nguyễn Trãi, Viện Khoa học xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, 1980; Nguyễn Trãi khí phách và tinh hoa của dân tộc, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, năm 1980; Nguyễn Trãi: Cuộc đời và sự nghiệp của Trần Huy Liệu, Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, năm 2000; Nguyễn Trãi - về tác giả và tác phẩm (tuyển chọn) của Nguyễn Hữu Sơn, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, năm 2002; Nguyễn Trãi trên đất Thanh, Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, năm 2003. Đặc biệt trong đó là cuốn Trên đường tìm hiểu sự nghiệp thơ văn Nguyễn Trãi, Nxb. Văn học, Hà Nội, xuất bản năm1980. Đây là công trình tập hợp các bài nghiên cứu về Nguyễn Trãi của các nhà nghiên cứu có tên tuổi đã tiếp cận và đưa ra những nhận xét, đánh giá về nhiều mặt về Nguyễn Trãi như: Nguyễn Trãi người anh hùng dân tộc của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng; Nguyễn Trãi là người tài đức vẹn toàn của Trần Huy Liệu; Nguyễn Trãi, người đứng đầu một một phái yêu nước thân dân, có lý tưởng xã hội cao cả của Trần Văn Giàu; “Đại cáo bình Ngô” bản tuyên ngôn của một dân tộc anh hùng và văn hiến của Vũ Khiêu,… và phần phụ lục ghi lại những lời nhận định, đánh giá của các nhà tư tưởng Việt Nam qua các thế hệ khác nhau như Nguyễn Mộng Tuân, Phan Phu Tiên, Lê Thánh Tông, Trần Khắc Kiệm, Ngô Thì Sỹ, Lê Quý Đôn, Bùi Huy Bích, Phạm Đình Hổ, Dương Bá Cung, Nguyễn Năng Tĩnh, Cao Bá Quát… Ngoài ra còn có các bài báo khoa học Về tư tưởng nhân nghĩa Nguyễn Trãi của Lương Minh Cừ và Nguyễn Thị Hương đăng trên tạp chí Triết học
 23. 19 số 5 năm 2006; Tìm hiểu tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi của Doãn Chính, đăng trên tạp chí Triết học số 9 năm 2009; Luận văn thạc sĩ Triết học của Nguyễn Thị Hương năm 2005; tất cả đã góp phần giúp tác giả luận án tìm hiểu một cách hệ thống và toàn diện tư tưởng triết học Nguyễn Trãi trên các mặt thế giới quan, nhân sinh quan, chính trị xã hội và đặc biệt là những đánh giá của các công trình trên về giá trị, ý nghĩa lịch sử trong tư tưởng của Nguyễn Trãi nói chung và tư tưởng triết học của ông nói riêng, dưới các góc độ nhà văn hoá, nhà tư tưởng và nhà chính trị. 3. Mục đích, nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của luận án Mục đích của luận án: Thông qua việc tìm hiểu nội dung tư tưởng triết học Nguyễn Trãi, luận án nhằm đánh giá, rút ra những đặc điểm chủ yếu trong tư tưởng triết học của ông, từ đó nêu lên những giá trị lịch sử của nó đối với thực tiễn lịch sử xã hội Việt Nam thế kỷ XIV - XV cũng như đối với sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Nhiệm vụ của luận án: Để đạt được mục đích trên, luận án cần giải quyết các nhiệm vụ sau: - Một là, trình bày những cơ sở xã hội và tiền đề hình thành tư tưởng triết học Nguyễn Trãi, qua phân phân tích những đặc điểm, yêu cầu xã hội Việt Nam thế kỷ XIV - XV và đặc biệt là thực tiễn của cuộc kháng chiến chống giặc Minh; cùng với sự ảnh hưởng của tư tưởng “tam giáo” và tư tưởng văn hoá Việt Nam truyền thống. - Hai là, trình bày và phân tích những nội dung tư tưởng triết học cơ bản của Nguyễn Trãi qua các vấn đề về vũ trụ, trời đất, vạn vật, về nhận thức và giáo dục, về nhân sinh, và về chính trị - xã hội. - Ba là, trên cơ sở nội dung tư tưởng triết học cơ bản của Nguyễn Trãi, luận án rút ra những đặc điểm chủ yếu và từ đó nêu lên những giá trị, ý nghĩa lịch sử trong tư tưởng triết học của ông đối với tiến trình phát triển của lịch
 24. 20 sử tư tưởng Việt Nam cũng như đối với yêu cầu của thực tiễn lịch sử xã hội Đại Việt thời Lê sơ nói riêng và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nói chung. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án Luận án không nghiên cứu toàn bộ nội dung tư tưởng và cuộc đời của Nguyễn Trãi nói chung mà chỉ tập trung nghiên cứu tư tưởng triết học chủ yếu của ông mà thôi. 4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu Để thực hiện và đạt được mục đích và nhiệm vụ trên, luận án dựa trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử; đồng thời tác giả còn sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: lôgic và lịch sử, phân tích và tổng hợp, quy nạp và diễn dịch, đối chiếu và so sánh… để nghiên cứu và trình bày luận án; và luận án được tác giả tiếp cận dưới góc độ triết học lịch sử và triết học văn hóa. 5. Cái mới của luận án - Một là, luận án đã trình bày, phân tích một cách hệ thống tư tưởng triết học Nguyễn Trãi, góp phần làm sâu sắc nội dung tư tưởng của ông qua những vấn đề về thế giới quan, về nhận thức và giáo dục, về nhân sinh quan, về chính trị - xã hội; - Hai là, luận án đã trình bày, phân tích, lý giải làm rõ những đặc điểm cơ bản trong tư tưởng triết học Nguyễn Trãi; đó là tính kế thừa, dung hợp và khai phóng; tính thực tiễn sinh động; tính nhân văn cao cả. Từ đó luận án đã rút ra những giá trị và ý nghĩa lịch sử của tư tưởng triết học Nguyễn Trãi về mặt lý luận và về mặt thực tiễn đối với quá trình phát triển của lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam và đối với công cuộc kháng chiến chống giặc Minh, xây dựng quốc gia Đại Việt ở thế kỷ XIV - XV cũng như đối với sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.
 25. 21 6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của luận án Về ý nghĩa khoa học: Luận án góp phần hệ thống hoá và làm rõ nội dung, đặc điểm và những giá trị lịch sử trong tư tưởng triết học Nguyễn Trãi, trên các mặt quan điểm về thế giới, quan điểm về nhận thức và giáo dục, về nhân sinh và về vấn đề chính trị - xã hội, từ đó giúp người đọc có sự hiểu biết sâu sắc hơn nội dung, giá trị tư tưởng triết học của ông. Về ý nghĩa thực tiễn: Thông qua việc trình bày một cách hệ thống nội dung và đặc điểm tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi, những giá trị lịch sử to lớn, cả về mặt lý luận và về mặt thực tiễn mà luận án rút ra trong tư tưởng của ông, trên các phương diện tư tưởng triết học, chính trị, quân sự, văn hoá, khoa học, đặc biệt là tư duy triết học, thực sự là những bài học lịch sử bổ ích góp phần vào việc giữ gìn và phát huy cốt cách, bản sắc, truyền thống văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nói chung. Kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm tài liệu tham khảo trong công tác giảng dạy và nghiên cứu lịch sử tư tưởng Việt Nam cho sinh viên và học viên cao học trong các ngành Triết học, Văn hóa học, Sử học trong các trường cao đẳng và đại học. 7. Kết cấu cơ bản của luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, luận án được kết cấu 3 chương 6 tiết.
 26. 22 PHẦN NỘI DUNG Chương 1 CƠ SỞ XÃ HỘI VÀ TIỀN ĐỀ LÝ LUẬN HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA NGUYỄN TRÃI 1.1. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ, KINH TẾ, CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VIỆT NAM THẾ KỶ XIV - XV -- CƠ SỞ XÃ HỘI HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC NGUYỄN TRÃI Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sử, tồn tại xã hội và ý thức xã hội có mối quan hệ tác động biện chứng với nhau; trong đó tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội. Ngược lại, ý thức xã hội cũng có tính độc lập tương đối, nó tác động trở lại tồn tại xã hội. Do vậy mọi tính chất, nội dung, khuynh hướng của ý thức xã hội suy cho đến cùng đều chịu sự tác động và chi phối của tồn tại xã hội. Là một trong những hình thái ý thức xã hội, tư tưởng triết học luôn luôn phản ánh và chịu sự quy định của tồn tại xã hội. Đúng như C.Mác và Ph.Ăngghen đã nói: “Chính con người khi phát triển sự sản xuất vật chất và sự giao tiếp vật chất của mình, đã làm biến đổi, cùng với hiện thực đó của mình, cả tư duy lẫn sản phẩm tư duy của mình. Không phải ý thức quy định đời sống mà chính đời sống quy định ý thức” [42, tr. 38]. Sự hình thành và phát triển tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi cũng không nằm ngoài tính tất yếu đó. Một mặt, tư tưởng triết học của ông bị chi phối bởi đặc điểm, nhu cầu xã hội Đại Việt thế kỷ XIV - XV; mặt khác, nó là sự kế thừa những tiền đề tư tưởng triết học trước đó, cùng với sự phản ánh, chắt lọc những tinh hoa giá trị văn hóa của dân tộc. Như C.Mác đã chỉ rõ: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học” [41, tr. 156]. Vì thế nghiên cứu tư tưởng triết học Nguyễn
 27. 23 Trãi chúng ta không thể không tìm hiểu đặc điểm hoàn cảnh lịch sử và điều kiện kinh tế, chính trị - xã hội, văn hóa, cũng như những tiền đề lý luận hình thành tư tưởng triết học của ông. 1.1.1. Sự biến chuyển xã hội Việt Nam thế kỷ XIV - XV và thực tiễn chống quân Minh xâm lược với sự hình thành tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi Có thể nói tư tưởng triết học của Nguyễn Trãi hình thành và phát triển, phản ánh và bị chi phối bởi hai yếu tố quan trọng nhất của điều kiện lịch sử xã hội Đại Việt ở thế kỷ XIV - XV. Một là, sự chuyển biến xã hội từ nhà Trần sang nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống giặc Minh xâm lược; và hai là, thực tiễn nhu cầu củng cố, xây dựng và phát triển nhà nước phong kiến tập quyền Đại Việt thế kỷ XV - triều đại Lê sơ. Chính vua Lê Nhân Tông đã nói: “Nguyễn Trãi là người trung thành giúp đức Thái Tổ dẹp giặc, giúp đức Thái Tông sửa sang thái bình” [65, tr. 252] Trước hết, về sự chuyển biến của xã hội Đại Việt thế kỷ XIV - XV, như chúng ta đã biết, thế kỷ XIII, nhà Trần thay thế nhà Lý mở ra một thời kỳ tiếp tục phát triển cao hơn của xã hội Đại Việt, nhà Trần đã tạo ra một nền chính trị thống nhất, ổn định và một nền văn hóa độc lập, thoát dần khỏi sự ảnh hưởng của văn hóa ngoại lai, và một hệ tư tưởng độc lập làm chỗ dựa về mặt tinh thần vững chắc cho xã hội Đại Việt. Với ba lần đánh tan quân Nguyên, kẻ thù mạnh nhất thế giới thời kỳ phong kiến, đã khẳng định sự lãnh đạo tài tình của các vua nhà Trần và sức mạnh đoàn kết một lòng của quân dân Đại Việt. Sử thần Ngô Thì Sĩ viết: “Triều nhà Trần từ năm Nguyên phong đời Thái Tông đến khi ấy trải qua ba đời vua. Trong khoảng vài chục năm, quân Nguyên nhiều lần sang cướp phá. Mỗi lần có tin báo ngoài biên giới, thì ắt tự ra ngoài trông coi. Việc quân chọn người ủy thác coi giữ kinh thành, vợ con của cải đều cất đặt trước khi sự việc xảy ra, không để cho giặc lợi dụng.
 28. 24 Đường vua đi khi thì phía đông, khi thì phía tây, không nhất định; dinh vua ở khi thì dưới nước, khi trên bờ không nhất định ở đâu. Đó không phải là khiếp sợ. Có lẽ nhà vua ở ngoài dễ kêu gọi mọi người, cổ vũ tướng sĩ. Thanh niên trai tráng đều là lính, của nhà giàu đều là lương. Thời cơ có thể nắm thì cổ vũ cho tiến lên; thế lực chưa đủ, thì tùy tiện mà lui giữ. Khi tiến lên thì như sấm sét kinh động, khi im lặng thì như rồng rắn ẩn mình không ai lường được. Hơn nữa, bản thân ra trận thì mưu cơ được quyết định ngay, thưởng phạt được thi hành ngay. Các tướng tuân theo mệnh lệnh, ba quân vui vẻ hy sinh. Nếu cứ bo bo làm kế giữ thành, kẻ địch có thể xem đó là sào huyệt, nó sẽ chặn bên trong khiến cho đường vận chuyển không thông; chặn bên ngoài khiến cho quân tiếp viện không đến. Như vậy lương hết, lực cùng thì điều bại vong có thể ngồi mà đợi. Đó chính là điều mà nhà Trần thắng được giặc Nguyên, cũng là đường lối hay trong việc đánh địch và thắng địch. Hơn nữa binh quyền thuộc Trần Hưng Đạo, giao trọng trách để đòi hỏi sự thành công. Vậy còn lo gì tướng sỹ không tuân lệnh, sự thành công lại không nhanh chóng. Muốn biết công nhà Trần thắng giặc nên tìm ở hai điểm đó.” [81, tr. 470] Sau ba cuộc chiến thắng oanh liệt đế chế Nguyên - Mông, những khó khăn về kinh tế, xã hội của đất nước do phải huy động sức dân chống giặc ngoại xâm, giữ vững nền độc lập dân tộc và chủ quyền đất nước dần dần được khắc phục, xã hội Đại Việt trở lại ổn định và phát triển. Tuy nhiên, vào nửa sau thế kỷ XIV, xã hội Đại Việt đã lâm vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Đó là sự suy thoái về kinh tế, sự băng hoại về chính trị xã hội, sự sa đọa của tầng lớp quý tộc cầm quyền và cuộc sống cực khổ của nhân dân lao động trong xã hội. Về kinh tế, nền sản xuất nông nghiệp sa sút, nhà nước không còn đủ sức quan tâm đến việc tu bổ và bảo vệ đê điều và các công trình thủy lợi, cho nên nông nghiệp đình đốn, nạn hạn hán, mất mùa, đói kém thường xuyên xảy ra,
 29. 25 nông dân phải bán ruộng đất, vợ con và bán cả bản thân mình làm nô tỳ cho quý tộc và tầng lớp địa chủ giàu có. Ngân quỹ quốc gia trống rỗng, triều đình đã phải nhiều lần bán quan tước cho nhà giàu để bổ sung ngân quỹ, và tăng thuế bằng cách thu mỗi hộ đinh nam phải đóng ba quan tiền thuế hàng năm. “Theo lệ cũ, các trấn hễ có việc binh thì lệnh cho mỗi huyện có bao nhiêu ruộng thì phải nộp bao nhiêu vàng, bạc, tiền, lụa, không tính thêm số nhân đinh sinh ra, cũng không trừ bớt theo số người đã chết.” [75, tr. 165] Về chính trị xã hội, bộ máy chính quyền từ triều đình đến địa phương suy thoái, rệu rã. Việc chia bè kéo cánh trong hàng ngũ quý tộc dẫn đến nội bộ càng rối ren. Bọn gian thần tìm cách lũng đoạn việc triều chính. Nhân dịp này tầng lớp quý tộc phong kiến ra sức mở rộng điền trang, thái ấp, đồng thời tăng thêm số lượng tầng lớp nông nô, nô tỳ để củng cố địa vị thống trị ở các địa phương của mình. Ở cấp trung ương, đến triều vua Trần Dụ Tông (1341 - 1369), hiện tượng suy thoái trong triều đình ngày càng gia tăng. Trần Dụ Tông sai dân chúng đào hồ lớn ở vườn Ngự, chất đá làm núi, bốn biển đào kênh thông với sông lớn để lấy nước vào hồ làm chỗ vui chơi, thưởng ngoạn. Bọn quan lại nhân cơ hội đó thả sức bắt quân dân xây dựng dinh thự, đền đài, chùa chiền, nuôi con hát phục vụ chơi bời. Trong triều đình xuất hiện hàng loạt tên nịnh thần và việc triều chính ngày càng lũng đoạn. Trước tình hình đó, tư nghiệp Quốc Tử Giám là Chu Văn An đã nhìn thấy nguy cơ đe dọa triều đình và ông dâng sớ xin chém bảy tên nịnh thần bao gồm Hoạn quan chi hậu cục Mai Thọ Đức, Viên ngự y Trâu Canh, Chính chưởng phụng ngự Bùi Khoan, Văn hiến hầu, Hành khiển tả y lang trung Nguyễn Thanh Lương, Hành khiển hữu ty, hữu bộc, xạ Tâm Đức Ngưu, Đồng binh chương sự Đoàn Nhữ Cầu. Nhưng vua Dụ Tông không nghe, ông đã xin trả ấn từ quan. Bàn về vua Trần Dụ Tông và tình hình xã hội thời kỳ này, Phan Phu Tiên nói: “Nhà Trần từ sau khi Dụ tông hoang dâm, phóng túng, lại thêm Chiêm Thành xâm lược, quấy rối, thì giặc cướp rất nhiều. Chúng cướp của bắt người
 30. 26 giữa ban ngày, pháp luật không thể ngăn cấm được” [75, tr. 184], và: “Phép nhà Trần nghiêm cấm đánh bạc như vậy mà đến đời Dụ Tông còn công nhiên buông thả, chiêu nạp những người nhà giàu vào cung đánh bạc. Về sau người trong nước bắt chước không thể cấm được, rốt cuộc vì tệ đánh bạc mà dẫn đến mất nước” [81, tr. 472]. Sách Cương mục nhận xét: “Dụ Tông nghiện rượu, mê đàn hát, xa xỉ làm cung điện nguy nga và tường vách chạm trổ, lãng phí tiền của, hoang dâm chơi bời, món gì Dụ Tông cũng mắc; cơ nghiệp nhà Trần sao khỏi suy được”. Nhận xét, phân tích về thời kỳ nhà Trần ở những giai đoạn khác nhau, sử thần Ngô Thì Sỹ viết: “Khi nhà Trần thịnh vượng đánh đuổi giặc Hồ, giữ gìn thế nước, nhờ sức gia nô của vương hầu rất nhiều. Đến khi nhà Trần suy, tản ra làm trộm cướp, tụ tập thì làm giặc, tai hại do gia nô của vương hầu càng lắm. Các vương hầu nhà Trần đều được cho mở để đệ nuôi gia đồng. Cho nên mối tệ lưu lại đến đời sau có lẽ bắt nguồn từ đấy chăng?. Nếu không phải thế ngày mới dựng nước có nhiều người giỏi, tôn thất đều là bậc văn võ toàn tài. Như Trần Hưng Đạo là người hơn cả, còn các ông Nhật Duật, Quang Khải, Hoài Văn, Hưng Vũ, Nhân Huệ cũng không ai là không sáng suốt trong việc biết người, khéo chế ngự người dưới, người lớn, người nhỏ không ai là không tỏ hết tài năng. Người sang, người hèn không ai là không hết lòng, như đẩy xe tiến lên không bỏ bê. Tiến thì như Phạm Ngũ Lão, thoái thì như Dã Tượng, Yết Kiêu. Làm ra thần thì đều muốn mài dũa để biểu hiện tài năng, Thiên tử cũng coi như người nhà đối đãi gọi tên hỏi chủ, ân cần khen ngợi. Vua tướng đối xử như thế thì dù có đuổi cũng không bỏ đi. Há không được họ hết sức giúp đỡ hay sao?. Cho đến đời sau Văn Túc nổi tiếng về văn học, Uy Giảng thì quên cả thế lực cao thấp. Trong dòng họ nhà vua cũng gọi là bậc trội hơn. Còn như Huệ Vũ thì hay cố chấp, Bảo Uy thì dâm tà, Huệ Túc không thành công ở Chiêm Thành, Hưng Hiếu thì cũng không có công trạng với Chế Mỗ, đều là bọn nhỏ mọn, tầm thường, chỉ biết chạy ngựa mà chơi đạn vàng mang chim ưng mong ăn chả gà. Vui đàn hát
 31. 27 trong nhà lộng lẫy khoe cung tên với bọn theo hầu không nghe người khách có lời “muốn ăn cá”. Bọn gia nô có ước nguyện được miễn đánh đập họ, coi họ như cỏ rác, nuôi họ như súc vật. Những người tài năng không được biểu dương trong triều mà để mặc họ bị đè nén. Kẻ hèn kém thì không thương gia đình họ mà để mặc họ đói rét. Cho nên bọn phóng đãng thích hò hét trong đời gió bụi, bọn hèn hạ thì chỉ nghĩ đến sự ăn uống được no nê. Vì thế họ đi khắp bốn phương làm trộm cướp” [81, tr. 539]. Với sự ăn chơi ngày càng sa đọa của Trần Dụ Tông và các quan đại thần, xã hội Đại Việt cuối thế kỷ XIV rơi vào tình cảnh mất mùa, đói kém triền miên, người nông dân phải bán vợ, bán con, bán mình làm phận nô tỳ cho các quý tộc, địa chủ giàu có. Bọn quý tộc, địa chủ nhân đó xâm chiếm hoặc ép buộc mua rẻ ruộng đất, mở rộng điền trang, tăng thêm số lượng người làm. Nhiều nhà chùa cũng trở thành chủ đất lớn với nhiều điền nô. Cùng với tình trạng đó các cuộc chiến tranh với Chămpa, Ai Lao lại buộc người nông dân nghèo phải rời bỏ ruộng đồng của mình. Nhà nước phong kiến thì mất khả năng quản lý nền kinh tế - xã hội, không còn sức để quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, tu sửa đê điều, cũng như các công trình thủy lợi. Và hậu quả là đã chín lần vỡ đê, lụt lội lớn. Có những năm vừa hạn hán, vừa lụt lội như năm 1348, 1355, 1393… Tướng quốc Trần Nguyên Đán mới ngày nào đó còn vui mừng phấn khởi thốt lên rằng: “Trăm họ mừng ca cảnh thịnh giầu”, thì nay đã buồn rầu ai oán, viết: “Năm nay hè hạn thu nước to, Mạ thối lúa khô hại biết bao. Đọc sách triệu trang mà bất lực, Bạc đầu xin phụ nỗi thương dân.” [58, tr. 248] Còn Thái học sinh Nguyễn Phi Khanh, ông vốn là người sống cùng với nhân dân, hiểu và thông cảm với cuộc sống của nhân dân, cho nên khi thấy cảnh lầm than của nhân dân, trong thư gửi cha, ông đã viết:
 32. 28 “Ruộng lúa ngàn dặm đỏ như cháy, Đồng quê than vãn trông vào đâu. Lưới chài quan lại còn vơ vét, Máu thịt nhân dân cạn nửa rồi…” [58, tr. 249] Trước tình hình kinh tế - xã hội như vậy, nhiều cuộc đấu tranh của nông dân nghèo, nông nô và nô tỳ đã nổi dậy khắp nơi. Đại Việt sử ký toàn thư viết: “Năm nay (1343) mất mùa, đói kém, dân nhiều kẻ làm trộm cướp, nhất là gia nô các vương hầu” [75, tr. 128]. Năm 1344, dưới sự lãnh đạo của Ngô Bệ, nông dân đã nổi dậy ở vùng Yên Phụ (Hải Dương) chống lại bọn địa chủ, quan lại, cường hào. Tuy nhiên, cuộc khởi nghĩa bị đàn áp, nhưng 14 năm sau, năm 1357 - 1358, nghĩa quân của Ngô Bệ lại vùng lên đấu tranh ở Yên Phụ, Yết Bàng, chống lại quân triều đình. Nghĩa quân đã làm chủ cả một vùng rộng lớn thuộc huyện Chí Linh, chiến đấu cho đến năm 1360 mới bị đàn áp. Đại Việt sử ký toàn thư viết: “Bấy giờ, quân của lộ bắt được Bệ ở Yên Phụ. Bệ chạy trốn, định về kinh sứ tự thú tội. Các quan bản lộ bắt được Bệ cùng 30 tên bè đảng của hắn, đóng cũi giải về kinh, đều bị chém cả.” [75, tr. 140] Năm 1354, một người tên là Tề tự xưng là cháu ngoại của Trần Hưng Đạo đã đứng lên tập hợp các gia nô bỏ trốn, đấu tranh đánh phá cả một vùng từ Lạng Giang (Bắc Giang) đến Nam Sách (Hải Dương). Năm 1354, “bấy giờ đói kém, dân khổ vì giặc cướp. Có kẻ tự xưng là cháu ngoại của Hưng Đạo Đại Vương tên là Tế, tụ họp bọn gia nô bỏ trốn của các vương, hầu làm giặc, cướp bóc các xứ Lạng Giang, Nam Sách” [75, tr. 134]. Gia nô các nhà vương hầu nhân cơ hội này trốn khỏi điền trang của tầng lớp quý tộc ngày càng nhiều. Năm 1379 ở Thanh Hóa, Nguyễn Thanh đứng lên tập hợp nông dân khởi nghĩa, tự xưng là Linh Đức Vương, hoạt động ở vùng Lương Giang (Sông Chu). Nguyễn Kỵ cũng xưng vương hoạt động ở vùng Nông Cống. “Mùa thu, tháng 8 (1379), Nguyễn Bồ, người lộ Bắc Giang
 33. 29 tự xưng là Đường lang tử y, dùng pháp thuật, tiếm hiệu xưng vương làm loạn bị giết.” [75, tr. 166] Năm 1390 nhà sư Phạm Sư Ổn tập hợp nông dân phất cờ khởi nghĩa ở Quốc Oai (Hà Tây). Nghĩa quân ngày càng đông, lực lượng ngày càng mạnh, đã kéo quân về đánh kinh thành Thăng Long, Trần Nghệ Tông và Trần Thuận Tông phải bỏ chạy sang Bắc Giang. Nghĩa quân chiếm thành trong ba ngày rồi rút lên Quốc Oai và sau đó bị đàn áp. Năm 1399, cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Nhữ Cái nổ ra ở vùng Sơn Tây, Vĩnh Phúc nhân lúc Trần Thuận Tông bị giết. Đến đầu năm 1400 cuộc khởi nghĩa bị dập tắt. Như vậy các cuộc khởi nghĩa của nông dân cuối thời kỳ nhà Trần đã chứng tỏ những mâu thuẫn xã hội sâu sắc trong chế độ ruộng đất và nông nghiệp đương thời là không thể điều hòa, và sự suy thoái của chế độ chính trị xã hội cuối thời kỳ nhà Trần là trầm trọng. Các cuộc khởi nghĩa không chỉ tập hợp nông dân mà còn lôi cuốn cả hàng loạt nông nô, nô tỳ trong các điền trang, thái ấp của từng lớp vương hầu, quý tộc. Bên cạnh đó, nhà Trần thời kỳ này còn đương đầu với cuộc chiến tranh với Chămpa từ đầu những năm 60 của thế kỷ XIV. Vương quốc Chămpa hùng mạnh lên, thường xuyên đánh phá Châu Hóa giết người, đòi đất. Nhà Trần nhiều lần đem quân vào chống cự nhưng cũng nhiều lần bị thất bại. Năm 1371, quân Chămpa đi theo đường biển vào Đại An (Nghĩa Hưng, Nam Định) rồi tiến thẳng lên kinh thành Thăng Long. Trần Nghệ Tông bỏ chạy, quân Chămpa cướp phá nhà cửa, kho tàng, đốt cung điện rồi lui quân về. Năm 1378 quân Chămpa đánh ra Nghệ An rồi vượt biển đánh vào Thăng Long. Hai năm sau chúng lại đánh Nghệ An, nhưng lần này bị quân của Hồ Quý Ly đánh bại. Năm 1382, tướng quân của Hồ Quý Ly là Nguyễn Đa Phương kéo quân vào Thanh Hóa đánh lui quân Chămpa. Những năm sau đó, quân Chămpa do Chế Bồng Nga và La Ngai chỉ huy lại theo đường núi kéo ra Quảng Oai uy hiếp Thăng Long. Tướng Lê Mật Ôn được lệnh đem quân
 34. 30 tiến đánh, nhưng thua trận và bị chết. Vua Trần Nghệ Tông phải rút khỏi kinh thành Thăng Long lên Đông Ngàn (Bắc Ninh), để Nguyễn Đa Phương ở lại trấn giữ. Đầu năm sau, quân Chămpa rút về Nam. Tháng 10 năm 1389, quân Chămpa lại tiến đánh ra Thanh Hóa. Quân nhà Trần do Hồ Quý Ly chỉ huy đã bị thất bại. Hơn 70 tướng bị giết. Hồ Quý Ly bỏ về, xin thêm quân cứu viện không được, bèn tự giải chức. Vua Trần Nghệ Tông cử tướng Trần Khát Chân đem quân Long Tiệp vào chống cự. Khát Chân khóc phải lạy tạ ra đi. Quân Chămpa kéo ra Thiên Trường. Quân của Trần Khát Chân tạm đóng ở Hải Triều (Bắc Hưng Nhân, Thái Bình). Cuộc giáp chiến bắt đầu. Nhận định được thuyền chỉ huy của Chế Bồng Nga, tướng Trần Khát Chân chỉ huy nã súng lớn tấn công. Chế Bồng Nga trúng đạn, tử trận. Quân Khát Chân nhân cơ hội đó tấn công ồ ạt. Quân Chămpa bại trận, tướng La Ngai rút quân theo đường núi chạy về nước. Từ đó Chămpa suy yếu dần. Có thể nói cuộc chiến tranh với Chămpa, chứng tỏ sự suy yếu của nhà Trần, mặt khác gây nhiều khó khăn cho triều đình và nhân dân đương thời. Cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội ngày càng trầm trọng. Xã hội Đại Việt thời kỳ này tiếp tục đứng trước nguy cơ xâm lược từ phương Bắc. Năm 1368, sau khi lật đổ nhà Nguyên, vua Minh Thái Tổ ổn định dần tình hình nội bộ đất nước Trung Quốc rồi tiến hành chiến tranh xâm lược các nước phương Nam. Sự khủng hoảng, suy yếu của nhà Trần là điều kiện thuận lợi cho kẻ thù thực hiện mưu đồ bành trường của mình. Năm 1384, quân Minh tiến đánh Vân Nam, bắt nhà Trần phải cung cấp lương thực cho chúng. Vua Trần buộc phải cho người vận chuyển 5000 thạch lương cống nạp. Năm 1388, nhà Minh sai sứ giả sang đòi giai cấp quý tộc nhà Trần phải nộp các thứ quả ngon ngọt và mượn đường đi đánh Chămpa bằng cách bắt nhà Trần phải nộp 50 thớt voi, đặt các kho chứa lương thảo cho quân của chúng nhưng thực chất đó là âm mưu xâm lược của nhà Minh diễn ra liên tục cho đến đầu thế kỷ XV.
 35. 31 Về mặt tư tưởng, tư tưởng Phật giáo tiếp tục phát triển ở thời Trần, mặc dù cuối thời kỳ nhà Trần có phần phát triển hạn chế hơn do sự hưng khởi của Nho giáo. Các vua đầu thời Trần đã tìm đến cửa Phật, vua Trần Nhân Tông đã cạo đầu, từ bỏ áo bào, trở thành một vị sư danh tiếng. Các chùa đều có đất riêng. Nhiều chùa lớn như Quỳnh Lâm (Đông Triều, Quảng Ninh) có trên 2000 mẫu ruộng, hàng trăm tam bảo nô... Ý tưởng của các vua thời Lý được các vua đầu thời Trần tiếp nhận và thực hiện. Trần Thái Tông, một ông vua đã từng xông pha nơi trận mạc, suốt đời nhớ mãi câu nói của quốc sư Phù Vân: “Phàm đã làm vua của thiên hạ, phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, phải lấy tấm lòng của thiên hạ làm tấm lòng của mình” [88, tr. 28 - 29], nhưng không quên sùng Phật. Trong tựa Thiền tông chỉ nam, ông đã nói lên mối quan hệ giữa đạo với đời: “Phật không chia Nam Bắc, đều có thể tu mà tìm. Tính người có trí có ngu, cùng nhờ giác ngộ mà thành đạt. Vì vậy, phương tiện dẫn dụ đám người mê muội, con đường tắt sáng tỏ lẽ tử sinh, ấy là đại giáo của đức Phật. Đặt mực thước cho hậu thế, làm khuôn mẫu cho tương lai, ấy là trách nhiệm của tiên thánh.” [88, tr. 27]. Phát triển tư tưởng đó của Trần Thái Tông, và dựa vào tư tưởng của Tuệ Trung Thượng Sỹ (Trần Tung), Trần Nhân Tông đã xây dựng nên dòng Phật Đại Việt với tên gọi thiền Trúc Lâm Yên Tử. Xuất phát từ giáo lý Thiền tông, Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử lấy sự gắn liền giữa “Tâm” và “Phật”, “Phật ở trong lòng” làm hạt nhân. Từ đó mà có quan niệm: “Lấy tâm truyền tâm, không dùng văn chính là chân Phật”, nghĩa là “Giác ngộ được bản tâm” có thể thành Phật. Một khi lòng đã giác ngộ, thanh tĩnh thì cũng đạt được: “Chẳng còn bỉ thử, tranh nhân chấp ngã Trần duyên dũ hết, thị phi chẳng nề... Thân này chẳng quản bữa đói bữa no Công danh chẳng trọng, phú quý chẳng màng,” [88, tr. 532]
 36. 32 Và lúc ấy, dù là vua quan, đại thần, thừa tướng hay quốc sư, cư sĩ đều có thể trở thành Phật. Như vậy, thiền Trúc Lâm lấy sự giác ngộ trong lòng mỗi người làm gốc, với mong muốn đưa Phật đến với mọi nhà, mọi người đồng thời cũng gắn bó chặt chẽ giữa Phật với cuộc sống thực tại, với vận mệnh của dân tộc. Tuy nhiên, vào cuối thế kỷ XIV công cuộc xây dựng nhà nước theo mô hình Hán - Đường, cùng với việc tiếp xúc thường xuyên với nền văn minh Trung Hoa và sự nghiệp chống ngoại xâm của dân tộc đã làm cho Phật giáo, trong đó có Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử không còn giữ được vai trò là quốc giáo. Tóm lại, xã hội Đại Việt vào những năm cuối thế kỷ XIV đang lâm vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc và toàn diện từ kinh tế đến chính trị, xã hội, kết hợp với giặc bên ngoài đe dọa, đó là những tiền đề dẫn đến cuộc cải cách của Hồ Quý Ly. Năm 1400, Hồ Quý Ly ép Thiếu Đế nhường ngôi cho mình, lập nên triều Hồ, lấy niên hiệu Thánh Nguyên, quốc hiệu Đại Ngu. Trước và sau khi lên ngôi, Hồ Quý Ly đã tiến hành một loạt các biện pháp cải cách về nhiều mặt. Về chính trị: Từ năm 1375 khi được giao chức tham mưu quân đội, ông đã đề nghị chọn các quan viên, người nào tài năng, luyện tập võ nghệ, thông hiểu thao lược thì không cứ là tôn thất, đều cho làm tướng coi quân. Ông tìm cách chấn chỉnh và tăng cường quân đội, thải bớt người yếu, bổ sung những người khỏe mạnh, kể cả sư tăng, tăng cường quân số. Về kinh tế: Năm 1397 theo đề nghị của Hồ Quý Ly, vua Trần xuống chiếu hạn định số ruộng tư gọi là chính sách “hạn điền”: “Đại vương và trưởng công chúa thì số ruộng không hạn chế; đến thứ dân thì số ruộng là 10 mẫu. Người nào có nhiều nếu có tội thì cho tùy ý được lấy ruộng để chuộc tội, bị biếm chức hay mất chức cũng được làm như vậy. Số ruộng thừa phải hiến cho nhà nước” [75, tr. 192 - 193]. Việc đặt ra phép hạn điền đã đánh mạnh vào thế lực của tầng lớp quý tộc, điền trang và địa chủ tư hữu, tăng nguồn thu nhập, sưu thuế cho nhà nước, đem lại lợi ích cho người nghèo ít ruộng.
 37. 33 Về tài chính, cải cách nổi bật nhất là việc cho ban hành tiến giấy, thu hồi hết tiền đồng. Năm 1396, khi giữ cương vị là Phụ chính Thái sư của triều Trần, Hồ Quý Ly đã cho lưu hành tiền giấy. Đến năm 1400, chính sách sử dụng tiền giấy mới được thực hiện một cách rộng rãi và triệt để trong cả nước. Tiền gồm bảy loại: 10 đồng, 30 đồng, 1 tiền, 2 tiền, 3 tiền, 5 tiền và 1 quan đều có hình in khác nhau, gọi là “Thông bảo hội sao”. “In xong, cho người đến đổi, cứ 1 quan tiền đồng đổi lấy 2 quan tiền giấy. Thể thức [tiền giấy]: tờ 10 đồng vẽ rồng, tờ 30 đồng vẽ sóng, tờ 1 tiền vẽ mây, tờ 2 tiền vẽ rùa, tờ 3 tiền vẽ lân, tờ 5 tiền vẽ phụng, tờ 1 quan vẽ rồng.” [75, tr. 189] Về xã hội: Một chính sách có tầm quan trọng lớn là hạn chế nô tì. Xuất phát từ thực trạng lực lượng nông nô, nô tỳ trong các điền trang, thái ấp của các vương hầu, quý tộc tăng lên đông đảo và một loạt các cuộc khởi nghĩa của nông nô và nô tỳ diễn ra khắp nơi và kéo dài nhiều năm, làm cho sản xuất nông nghiệp sa sút, xã hội xáo trộn, Hồ Quý Ly đã ban hành chính sách hạn nô. Năm 1401, quy định các quan lại, quý tộc: “Chiếu theo phẩm cấp được có số lượng khác nhau, còn thừa phải dâng lên, mỗi tên được trả 5 quan tiền. Nô nước ngoài thì không theo lệ này. Các nô đều thích vào trán để đánh dấu: Quan nô thì thích hình viên ngọc hỏa châu, có khi lấy bổ sung vào quân điện tiến; của công chúa thì thích hình cây dương, cây đường; của đại vương thì thích hai khuyên đỏ, của quan nhất phẩm thích một khuyên đen, của quan nhị phẩm trở xuống thích hai khuyên đen.” [75, tr. 201]. Năm 1401, nhà Hồ quy định các quan lại, quý tộc chiếu theo phẩm cấp chỉ được nuôi một số nô tì, nông nô nhất định. Số thừa ra phải sung công. Mỗi gia nô được nhà nước đền bù 5 quan tiền, trừ loại mới nuôi hoặc gia nô người nước ngoài. Số gia nô còn lại phải ghi dấu hiệu ở trán theo tước phẩm của chủ. Về văn hóa - giáo dục: Năm 1392, Hồ Quý Ly soạn sách “Minh đạo” nhằm phê phán Khổng Tử, chê trách các nhà Tống nho, đề cao Chu Công.
 38. 34 Năm 1396, Hồ Quý Ly đưa ra quy định bắt tất cả các nhà sư dưới 50 tuổi phải hoàn tục và tổ chức thi về giáo lý nhà Phật, ai thông hiểu mới được ở lại làm sư. Ông cũng cho sửa đổi chế độ thi cử, đặt kỳ thi Hương ở địa phương và thi Hội ở kinh thành. Những người đã thi hội phải làm thêm một bài văn sách do vua ra đề để trên cơ sở đó quyết định thứ bậc. Có thể thấy, Hồ Quy Ly là một nhân vật hành động, có tầm nhìn, có năng lực và sự quyết đoán mạnh mẽ. Đề ra những biện pháp cải cách lật đổ triều Trần, ông muốn tìm ra con đường giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội Đại Việt cuối thời kỳ nhà Trần, tìm ra lối thoát nhằm xây dựng một nhà nước tập quyền vững mạnh. Tuy nhiên Hồ Quý Ly cũng là một con người đầy thủ đoạn, độc đoán, chủ quan duy ý chí, cộng với các chính sách cải cách nửa vời, thiếu triệt để, dẫn đến chỗ làm mất lòng dân. Kết cục là ông bị chống đối từ nhiều phía, dân chúng không đồng tình ủng hộ. Nhân cơ hội này, nhà Minh đe dọa và tiến hành cuộc xâm lược. Nhà Hồ mau chóng sụp đổ (1400 - 1407). Tư tưởng triết học Nguyễn Trãi không chỉ phản ánh chi phối bởi điều kiện lịch sử xã hội Đại Việt thế kỷ XIV - XV mà còn phản ánh thực tiễn cuộc kháng chiến mười năm chống giặc Minh gian khổ và thắng lợi vẻ vang của quân dân Đại Việt. Âm mưu, thủ đoạn của giặc Minh là chúng muốn đồng hóa dân tộc ta. Âm mưu đó được thống nhất, quán triệt trong toàn bộ chính sách đô hộ của nhà Minh và được thực hiện ráo riết bằng nhiều thủ đoạn hiểm độc, đặc biệt là những thủ đoạn tiêu diệt văn hóa, tiêu diệt dân tộc Việt. Tất cả những gì đã từng quy định sự tồn tại độc lập của dân tộc ta, đã tạo nên sức sống mãnh liệt của dân tộc ta với hàng ngàn năm lịch sử, chúng đều tìm mọi cách để tiêu diệt và đồng hóa. Cụ thể là tên nước Đại Việt bị xóa bỏ, đất đai bị chia cắt thành quận, huyện, châu, phủ của nhà Minh. Trong bộ máy chính quyền đô hộ, bên cạnh những tướng sĩ, quan lại nhà Minh cử sang giữ những chức vụ chủ chốt, chúng còn tích cực đào tạo một đội ngũ quan lại
 39. 35 người Việt khá đông gọi là thổ quan. Bọn thổ quan này được tuyển lựa trong số những quý tộc quan lại cũ của triều đình Trần, Hồ đã đầu hàng giặc. Chúng bắt những trẻ em khỏe mạnh, khôi ngô tuấn tú (gọi là “Giao đồng” - trẻ con đất Giao Chỉ) đưa về Trung Quốc, biến các em thành những tôi đòi trung thành, người thì phục dịch trong cung cấm triều đình nhà Minh, người thì đưa trở về nước làm thổ quan. Trong âm mưu đồng hóa, nhà Minh đặc biệt dùng nhiều thủ đoạn tiêu diệt nền văn hóa dân tộc của ta, bởi văn hóa chính là cơ sở tồn tại quan trọng của một dân tộc, là biểu hiện tập trung sức sống, bản lĩnh và tâm hồn của dân tộc. Trước lúc xuất quân xâm lược, Minh Thành Tổ đã trực tiếp ra lệnh cho bọn tướng lĩnh: “Khi tiến quân vào An Nam thì trừ những bản kinh về Thích và Đạo không hủy, còn tất cả các bản in sách, các giấy tờ cho đến sách học của trẻ con như loại “thượng, đại, nhân, khâu, ất, kỷ”, thì nhất thiết một mảnh giấy, một chữ đều phải thiêu hủy hết. Trong nước ấy, chỉ có những bia do Trung Quốc dựng lên ngày trước thì để lại, còn những bia do An Nam lập ra thì phải phá cho hết, một chữ cũng không được để lại.” [58, tr. 281] Do chủ trương hủy diệt văn hóa của nhà Minh, nên phần lớn các sách điển chương, các bộ luật cũng như các sách về lịch sử, văn học, địa lý, quân sự… của xã hội Đại Việt thời kỳ này bị quân giặc cướp đoạt và tiêu hủy. Theo nghiên cứu của Lê Quý Đôn thì “đời nhà Hồ mất nước, tướng nhà Minh là Trương Phụ lấy hết sách vở cổ kim của ta gửi theo đường sông về Kim Lăng và sau đó, nhà Lê ra sức thu thập, nhưng “mười phần còn được bốn, năm phần”. Nhà Minh còn bắt người dân thay đổi những phong tục tập quán lâu đời theo những quy định cưỡng bức của chính quyền đô hộ. Chúng bắt người dân không được nhuộm răng đen, đàn ông không được cắt tóc, phụ nữ không được mặc váy mà phải mặc quần dài, áo ngắn theo kiểu người Hoa. Với âm mưu thâm độc đó, sau khi nhà Hồ sụp đổ, Đại Việt đã rơi vào ách đô hộ của nhà Minh trong hai thập kỷ (1407 - 1427). Năm 1407, sau khi chiếm
 40. 36 được Đông Đô, nhà Minh đã đổi nước ta thành quận Giao Chỉ, coi như một địa phương quận huyện của Trung Quốc. Chúng tiến hành lập chính quyền theo mô hình “chính quốc”. Đứng đầu quận Giao Chỉ là ba ti: Một là Đô chỉ huy sứ ti (hay gọi tắt là Ti đô) phụ trách về quân chính; hai là Thừa tuyên bố chính sứ ti (hay Ti bố chính) có nhiệm vụ trông coi về dân chính và tài chính; ba là Đề hình án sát ti hay Ti án sát, nắm quyền tư pháp và giám sát. Dưới quận nhà Minh phân chia lại các phủ, châu, huyện... Đó mới chỉ là sự phân chia khu vực hành chính trên bản đồ. Trong thực tế thì đến năm 1414, nhà Minh mới thiết lập được hệ thống chính quyền các cấp phủ, châu, huyện ở nước ta. Trong thời gian nhà Minh xâm lược, chúng đã thực thi nhiều chính sách đô hộ tàn bạo. Chúng tập trung tước đoạt mọi vũ khí trong tay nhân dân ta. Ai chế tạo vũ khí, dù là loại thô sơ nhất, hoặc cất giấu chiến thuyền, đều bị khép vào tội “phản nghịch”. Mỗi khi nhân dân ta đứng lên phản kháng, đấu tranh hay vùng lên khởi nghĩa thì lập tức chúng dùng vũ lực đàn áp khốc liệt với nhiều hình thức, thủ đoạn man rợ. Quân giặc thì hoành hành, “đi đến đâu chém giết thả cửa, hoặc chất thây người làm núi, hoặc rút ruột người quấn vào cây, hoặc rán thịt người lấy mỡ, hoặc làm nhục hình bào lạc để mua vui, thậm chí có người theo lệnh giặc, mổ bụng người có thai, cắt tay của người mẹ và con để dâng cho giặc,” [90, tr. 113]. “Những người sống sót thì bị bắt làm nô tỳ và bị đem đi bán mà tan tác bốn phương” [75, tr. 227]. Những người yêu nước bị quân Minh bắt bớ giam cầm, nếu không bị giết chết một cách dã man thì cũng bị đày sang Trung Quốc và không mấy ai được trở về quê hương. Về mặt kinh tế, nhà Minh đẩy mạnh vơ vét của cải và bóc lột nhân dân ta một cách tàn độc. Vừa chiếm được kinh thành nước ta, Trương Phụ đã cho quân lính mặc sức cướp phá và thu gom tiền đồng chở về chính quốc. Mùa hạ năm 1408, sau hơn một năm xâm lược và cướp bóc, số “chiến lợi phẩm”
Anúncio