O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

قانون 11 لسنة 2013 بتعديل قانون الضريبة علي الدخل

1.039 visualizações

Publicada em

قانون 11 لسنة 2013 بتعديل قانون الضريبة علي الدخل

Publicada em: Direito
  • Seja o primeiro a comentar

قانون 11 لسنة 2013 بتعديل قانون الضريبة علي الدخل

  1. 1. W‡M‡‡ ë Êu L)«Ë W œU ë  UN}M ≥sL ë ‡ ±¥≥¥ WM V — ∏ v —œUBë ©  ≤∞±≥ WM u UÄ ±∏ ® o «u*« ≤∞ œb‡‡‡‡Fë © —dJÄ ®
  2. 2. ≤∞±≥ WM u UÄ ±∏ v ©—dJÄ® ≤∞ œbFë ≠ WOL dë …b d'« ≤ ≤∞±≥WM ñ±rÁ—Êu UÁ qšbë wKŽ W³¹dCë Êu½UÁ ÂUJŠ√ iFÐ q¹bFð ÊQAÐ tðö¹bFðË ≤∞∞µ WM à π± rÁ— Êu½UIÃUÐ —œUBë ≤∞±≤ WM à ±∞± rÁ— Êu½UIÐ —«dIÃUÐ ‰bF*«Ë VFAër U W —uNL'«fOz— ª —u bë vK Ÿö ô« bF ª t ö bF Ë ≤∞∞µ WM à π± rÁ— Êu UIÃU —œUBë q bë vK W dCë Êu UÁ vK Ë ª ≤∞±≤ WM à ±∞± rÁ— Êu UI —«dIë vK Ë ª ¡«—“uë fK Ä WI «uÄ bF Ë ∫ ÁU —b √ bÁË ¨ tB v ü« Êu UIë È—uAë fK Ä —dÁ ©vÃË_«…œU‡‡‡‡*« ÂUJ √ iF q b?F ≤∞±≤ WM à ±∞± rÁ— Êu U?I —«dIë ÂUJ Q qLF?ë a —U ‰bFÔ ¨ t‡‡?‡‡ ö b??F Ë ≤∞∞µ WM à π± r?Á— Êu U??IÃU —œU??Bë q‡‡‡?‡ bë vK W‡?‡‡‡ d??Cë Êu‡?‡‡‡‡ U??Á ∫ vK UÄ …U «d0 ¨ Êu UIë «c dA a —U à vÃU ë ÂuOë sÄ «Î—U « Èd Oà vÃU ë dNAë ‰Ë√ sÄ «Î—U? « UNLJ v UÄË  U d*« W d?C WIKF *« ÂUJ _« Èd ≠ ± ©±≥® …œU*« sÄ ©±® bM? ÃU qL??F Ê√ vK W??O?L?? dë …b d?'« v? Êu U?Ië «c? d?A a —U?? à ≤∞±≥Øπر sÄ «Î—U « Êu UIë «c sÄ WO U ë …œU*« v tOÃ≈ —UA*« ¨ «Î—dJÄ µπ œ«u*« v t?O?Ã≈ —U?A*« W? U?{ù« ÂU‡EM W‡‡‡?‡‡IKF? *« ÂUJ _« Èd‡‡?‡‡‡ ≠ ≤ l M*« sÄ W?F?DI? ? *« W? d?Cë pÃc?ÂË ©≥® «Î—dJ?Ä µπ ¨ ©≤® «Î—dJÄ µπ ¨ ©±® «Î—dJÄ µπ q bë v?K W?? ? d??Cë Êu? U??Á sÄ ©µ∂® …œU*« s?Ä …d??O??? _« …d‡‡‡?I??Hë v U?‡‡‡‡?‡N??O?Ã≈ —U‡‡‡?‡A*« vÃU?? ë d??N?A?ë ‰Ë√ sÄ «Î—U? ?? ?? « pÃ–Ë ¨ ≤∞±≤ WM à ±∞± r?Á— Êu U?I? —«d?IÃU? W? U??C*«Ë Æ Êu UIë «c dA a —U à v UM?BÃ«Ë È—U? ?? ë ◊U??AMë  «œ«d? ≈ vK W?? d?C?ÃU W??IKF?? *« ÂUJ _« Èd?? ≠ ≥ 5O??F?O?? Dë ’U? ?? úà W‡‡?‡ —U?I??Fë …Ëd? ë  «œ«d? ≈Ë W‡‡‡‡ —U‡?‡‡‡‡ ?? ë d‡‡‡‡?O? s‡‡?‡N*«  «œ«d ≈Ë W —U? ? ? ô« ’U? ? _« ÕU —√ vÃ≈ W? ? MÃU? Èd? Ë ¨ ≤∞±≥ W?O? d?Cë …d? ?Hë sÄ «Î—U? ? ? « Æ Êu UIë «cN qLFë a —U bF √b v ë WO dCë …d Hë Ë√ ≤∞±≥ WO dCë …d Hë sÄ «Î—U «
  3. 3. ≤∞±≥ WM u UÄ ±∏ v ©—dJÄ® ≤∞ œbFë ≠ WOL dë …b d'«≥ ©WO U ë…œU‡‡‡‡*« ¨ ©∂® bM ©≥±® ¨ ©±® b?M ©±≥® ¨ ©±±® ¨ ©∏® ÂU?Á—√ œ«u?*« ’u?BM? ‰b? ?? ?? ¨ ©∏∂® ¨ ©≥® bM? Ë ©≤® bM ©∏≤® ¨ ©∑≥® ¨ ©∑≤® ¨ ©µ≥® ¨ ©¥≤® ¨ ©µ® b?M ©≥∂® t ö? b??F? Ë q bë v?K W??? d???Cë Êu? U???Á sÄ ©±≥µ® ¨ ©¥® bM ©±≥≥® ¨ «Î—d?JÄ ©∏∑® ∫ WOÃU ë ’uBMë ∫©∏ …œUÄ ∫ v ü« u Më vK W dCë —UF √ ÊuJ Æ W dCë sÄ …UHFÄ WM ë v tOM µ∞∞∞ v ∫ vÃË_« W dAë Æ ©•±∞® t‡‡‡OM ≥∞∞∞∞ v t‡‡‡OM µ∞∞∞ sÄ d Â√ ∫ WO U ë W dAë Æ ©•±µ® t‡‡‡OM ¥µ∞∞∞ v tOM ≥∞∞∞∞ sÄ d Â√ ∫ W ÃU ë W dAë Æ ©•≤∞® tOM ≤µ∞∞∞∞ v tOM ¥µ∞∞∞ sÄ d Â√ ∫ WF «dë W dAë Æ ©•≤µ® ≤µ∞∞∞∞ sÄ d Â√ ∫ W ÄU)« W dAë Æ qÁ√  UNOM …dA »dÁ_ W dCë »U bM ÈuM ë q bë v U ŸuL Ä V dI r Ë ∫©±± …œUÄ mÃU *« vK W? dCë Èd ¨ q bë vK W? dCë Êu UÁ sÄ ©∏® …œU*« ÂUJ √ sÄ Î¡UM ? « ©•±∞® d?F? pÃ–Ë WO?K _« rNKL?  U‡‡N? dO? sÄ Êu‡‡?‡‡LO?I*« U‡‡?‡‡NO?K q‡‡‡‡B? v ë Æ d ¬ rB È√ ¡«d ≈ ÊËœË nOÃUJ ë WN «u* iOH È√ dOG W?B? ?<« Vz«d?Cë W —u?ÄQ?Ä vÃ≈ U b —u Ë W? d?Cë e? ? r ‰«u‡‡?‡ _« l‡‡‡‡O?L? v Ë U œb‡‡‡?% v ë  «¡«d‡‡‡ ù«Ë b?? «u?IKà U?ÎI? ? d?N? q sÄ vÃË_« U??ÎÄu d?A? W? ??L?)« ‰ö? Æ W cOHM ë W zöë ∫©± bM ©±≥ …œUÄ Æ ‰uLLKà UÎ uM UÎOB ΡUH ≈ tOM ∑∞∞∞ mK Ä ≠ ± ∫©∂ bM ©≥± …œUÄ v U?L ô« ‚Ëb?MBë sÄ q uL? …QAM*« …b b?'«  U Ëd?A*« sÄ oI ? v ë ÕU —_« ≠ ∂ ©•µ∞® ‰œUF U?Ä vBÁ√ b? Ë ¨ dL ? *« ‰U*« ”√— vÃ≈ q u?L ë «c W ? œËb v WO?LM Kà a —U sÄ ¡«b? «  «uM fL …b* pÃ–Ë t?OM nÃ√ 5 ?L “ËU? ô U0Ë ¨ ÈuM ë ` dë sÄ Æ WLE MÄ  U U Ë d U œ „U Ä≈ ◊dA pÃ–Ë Æ ‰«u _« V ÃU ù« ¡b Ë√ ◊UAMë WÃË«eÄ
  4. 4. ≤∞±≥ WM u UÄ ±∏ v ©—dJÄ® ≤∞ œbFë ≠ WOL dë …b d'« ¥ ∫©µ bM ©≥∂ …œUÄ WOM?NÄ  U UI v 5?KÄU ¡UC? Q s b?OI*« …d?(« sN*« »U √  «œ«d? ≈ v U ≠ µ vB?Á√ b? Ë …d?(« sN?*« WÃË«e?Ä a —U sÄ  «uM Àö …b* p?Ã–Ë ¨ rN?B?B? ‰U? ?Ä v vÃU?? ë d‡?‡‡N‡‡A?ë ‰Ë√ sÄ «Î—U?? ? ?? « ô≈ W?? d??CÃU Êu??ÄeK? ôË ¨ UÎ uM t??OM n?Ã√ Êu? ??L?? WMN*« WÃË«eÄ Êu UÁ U?N KD v ë s dL ë …b?Ä UNOÃ≈ UÎ UCÄ d?Âcë WHÃU ¡UH ù« …b?Ä ¡UCI ô W‡‡‡‡?OÃU X U? «–≈ ◊U‡‡‡‡O?? ? öà ¡U‡‡‡‡ b? ? ô« Ë√ b?‡‡‡‡OM ? ë Ë√ W?ÄU??Fë W?Äb?)« ¡«œ√  «d? ? Ë W‡‡‡?MN*« ‰Ë«e s* …b? «Ë WM? vÃ≈ ¡U?H? ûà …—d??I*« …b*« iH? ? Ë ¨ WMN*« WÃË«e?Ä ¡b a? —U? Ã Æ UÎÄU dA W L sÄ d Â√ t d vK vCÄ bÁ ÊU «–≈ …dÄ ‰Ë_ ∫©¥≤ …œUÄ ·d?B ë W?LO?Á vÃUL? ≈ vK iOH? È√ d?OG Ë ©•≤[µ® d‡‡‡‡F? W‡‡‡‡ d?{ ÷d‡‡‡H UN ÃU UNOK ·dB ë VB « ¡«u ¨ ÈdIë «b ¨ UNOK ¡UM Kà v{«—_« Ë√ WOM *«  «—UIFë v t‡‡‡‡MÄ ¡e‡‡‡ Ë√ t‡‡‡?‡K —U‡‡‡IFë Îö?ÄU ·dB? ë «c ÊU ¡«u? Ë UNOK  P?AMÄ WÄU?Á≈ bF Ë√ ‰uL?LKà WÂuK?2 ÷—√ vK WÄU?IÄ  PAM?*« X U ¡«u Ë p?Ö dO Ë√ tM?Ä W‡‡‡OMJ …b‡‡‡ Ë Ë√ Æ …dNAÄ dO Ë√ …dNAÄ  U dB ë Ác œuI X U ¡«u Ë ¨ dOGKà Ë√  «—U‡‡‡‡I?Fë v À—«u?ë  U d‡?‡‡B W? d?Cë Ác?Nà W?F{U?)«  U? d?B? ë sÄ vM ? ? Ë ‰UÄ ”√— v W?OMO W?B ? —UI?Fë .bI pÃc?ÂË À«dO*« bM U?N ÃU? t —uÄ sÄ t?OÃ≈ Xì v ë Æ  «uM fL …b* UNà WK UI*« rN _« v ·dB ë Âb ◊dA WL U *«  UÂd q U?IÄ Èd? Ë ·dB? ë a —U sÄ U?ÎÄu 5 ö ‰ö W? d?Cë œ«b ·d?B *« Âe? K Ë vÃU?? ë Âu??Oë sÄ «Î—U?? ? ?? « q bë vK W?? d??Cë Êu U??Á sÄ ©±±∞® …œU*U —d??I*« d??O? Q?? ë Æ …œb;« …b*« ¡UN ô W?? d??Cë qO??B?% È—U??I??Fë d?N??Aë V U?JÄ vK ÊuJ  U?? d??B? ?ë d?N?? WÃU?? v Ë ¨ d‡‡‡N?Aë VK .b‡‡‡‡I a‡?‡‡‡ —U sÄ U·‡‡Äu 5 ö ‰ö‡‡‡?‡‡ Vz«dCë W? KB?Ä vÃ≈ U b —u Ë Æ a —U ë «c q Á Vz«dCë W KBÄ vÃ≈ W dCë œ«b - bÁ sJ rà UÄ
  5. 5. ≤∞±≥ WM u UÄ ±∏ v ©—dJÄ® ≤∞ œbFë ≠ WOL dë …b d'«µ Ÿd ë Ë√ W?O uÃU ·dB ë W? dCKà UÎF{U? UÎ dB d ?F …œU*« Ác ÂUJ √ oO D v Ë Ád?O Q? Ë√ —UI?Fë vK ŸU?H? « o d d?I Ë√ ŸËdHë Ë√ ë˓_« Ë√ ‰u?‡‡‡‡ _« d?OGà W? ?NÃU Ë√ X U W —«œ≈ W d '« ŸuO ë W dCKà UÎF{U? UÎ dB d F ôË ¨ UÎÄU 5 L vK b e …b* U?Î d?B d? ? ?F ô U?L ¨ 5 ? ? Kà Ë√ W?ÄU?Fë W‡‡?‡F?HMLKà W‡‡‡‡OJ?K*« Ÿe pÃc?ÂË W‡‡‡‡OzU?C?Á Ë√ W‡‡‡‡‡OK;« …—«œù«  «b‡?‡‡‡‡ Ë Ë√ W‡‡‡‡‡ÄuJ Kà W‡‡‡‡? NÃU Ë√ Ÿd‡‡‡ ? ÃU ·d?B ë W? dCKà U?ÎF{U? Æ ÂUFë lHMë  «–  U ËdA*« Ë√ WÄUFë W —U ô« ’U _« Ë√ ‰u?L*« vK WI? ? *« Vz«d?Cë vÃUL? ≈ sÄ W? dCë Ác sÄ Áœ«b‡‡?‡ - UÄ r‡‡‡B? Ë Æ t ö bF Ë q bë vK W dCë Êu UÁ sÄ ©±π® …œU*« sÄ ©∑® bM ë oO D WÃU v ∫©µ≥ …œUÄ ÕU —√ U??N??O?? U0 ¨ rO??O??I? ?ë …œU? ≈ s? W?&U?Më W??OÃU??L? √dë ÕU? —_« W? ? d?C?Kà lC?? È—U ô« h AKà ÊuJ? Ë ¨ È—U ô« h AKà v u UIë qJAë dOO?G WÃU v –«u ô« d?OO?G XÁË W d ? bë U?N ?LO?I  UÄ«e? Ãô«Ë ‰u? _«  U ≈ ◊d?A W ? dCKà Ÿu?C)« qO? Q ‰u? _« vK „ö ù« »U? ? r? Ê√Ë ¨ W? d?Cë »U? ? ÷«d? _ pÃ–Ë v u? U?Ië qJAë Æ dOOG ë «c ¡«d ≈ q Á …—dI*« b «uIKà UÎI Ë  UO UO ô«Ë  UBB<« qO d Ë ∫ v Q UÄ h _« vK v u UIë qJAKà «ÎdOOG bF Ë Æ d Â√ Ë√ 5 LOIÄ 5 Âd ÃUÄb « ≠ ± Æ d Â√ Ë√ 5 LOIÄ 5 Âd vÃ≈ WLOIÄ WÂd rO I ≠ ≤ Æ Èd √ ‰«uÄ√ WÂd vÃ≈ ‰«uÄ√ WÂd ‰u% Ë√ ‰«uÄ√ WÂd vÃ≈ ’U √ WÂd ‰u% ≠ ≥ ¨ X u??B? ë ‚u?I?? Ë√ rN? _« sÄ d?? ?Â√ Ë√ ©•≥≥® vK –«u?? ? ?? ô« Ë√ ¡«d? ≠ ¥ Æ WLOIÄ WÂd v WLOIë Ë√ œbFë YO sÄ ¡«u Æ Èd √ WLOIÄ WÂd  UÄ«e Ã«Ë ‰u √ sÄ d Â√ Ë√ ©•≥≥® vK –«u ô« Ë√ ¡«d ≠ µ Æ ‰«uÄ√ WÂd vÃ≈ È—U « h ‰u% ≠ ∂ W&UM?ë h‡‡B(« Ë√ rN‡‡‡ _« v ·d?B ë r ô√ W? dCKà Ÿu?C)« qO? Q à ◊d? A Ë v u UI?ë qJAë dOO?G a —U à W?OÃU ë  «uM ë Àö? ë ‰ö v‡‡‡ u U?Ië qJAë dO?OG s Æ rOIÄ dO h v u UIë qJAë dOOG WOKL ·«d √ b √ ÊuJ ô√ Ë√
  6. 6. ≤∞±≥ WM u UÄ ±∏ v ©—dJÄ® ≤∞ œbFë ≠ WOL dë …b d'« ∂ ∫©∑≤ …œUÄ ¨ ©≤® «Î—dJÄ µπ ¨ ©±® «Î—dJÄ µπ ¨ «Î—dJÄ µπ® œ«u*« v U?NOK ’u?BM*«  UN?'« Âe K ¨ t ö b??F Ë q bë vK? W? d??Cë Êu U??Á sÄ ©∑± ¨ ∑∞ ¨ ∂π ¨ ∂∏ ¨ ∂∑ ¨ ∂∂ ¨ ©≥® «Î—dJÄ µπ ¨ W KB*« vÃ≈ W? dCë »U X% mÃU? Ä sÄ t U{≈ Ë√ t? LB Ë√ t? KB UÄ WL?OÁ b —u Æ W cOHM ë W zöë U œb% v ë bO «u*« ‰ö Ë  «¡«d ûà UÎI pÃ–Ë U?N? ? U?{≈ Ë√ U?N?L?B? V «uë mÃU? *« b —u Ë√ W‡‡? U{≈ Ë√ r?‡‡‡B? Âb‡‡‡‡ WÃU?‡‡‡‡ v Ë Æ dO Q q UIÄ sÄ UNOK o UÄ vÃ≈ W U{ùU mÃU *« Ác W KBLKà ȜR ÊQ WN'« Âe K ∫©∑≥ …œUÄ ‰u‡‡‡‡?L*« vK W‡‡‡‡ ? d?Cë »U? ? X% qO??B? ? Ã«Ë W? U?{ù«Ë rB??)« ÂUJ √ Èd? ô Æ W dCKà t uC Âb Ë√ tzUH ≈ …d ‰ö ∫©≥¨≤ «bM ©∏≤ …œUÄ U?N?MÄ tK œ v U? “ËU?? ? r?ÃË W —U?I?F?ë …Ëd? ë  «œ«d ≈ vK? tK œ d?B?? ?Á« «–≈ ≠ ≤ Æ t ö bF Ë q bë vK W dCë Êu UÁ sÄ ©∏® …œU*« v …UHF*« W dAë v œb;« mK *« W‡‡‡ —U?I?Fë …Ëd? ë  «œ«d ≈Ë U?NLJ? v UÄË  U‡?‡‡‡‡ d*« vK t‡‡‡‡?‡K œ dB? ?Á« «–≈ ≠ ≥ Êu U?Á sÄ ©∏® …œU*« v …U?HF*« W? d?Aë v œb?;« mK *« U?LNM?Ä tK œ v U “ËU? ? rÃË Æ t ö bF Ë q bë vK W dCë ∫©∏∂ …œUÄ b? uÄ v WK?B;« mÃU? *« ¡«œ√ W? U{ù«Ë rB?)« ÂUJ √ oO? D W?Äe K?*«  UN?'« vK W?Ä“öë  ö? ? ë d?O? u U??N?OK Ë ÂU? q sÄ d UM Ë d u? ?Â√Ë u?O?Ãu Ë q d √ d? «Ë√ ÁU?B?Á√ ∫ WO d{ …d q s WOÃU ë  U UO ë sLC Ê√ vK ¨ W KB*« W dF0 h HKÃ Æ W U{ù«Ë rB)« ÂUEM rNFÄ qÄUF ë - s cë ’U _«Ë  öÄUF ë W U © √ ® Æ W dCë »U ( qB;« ©»® UÎI Ë pÃ–Ë kH? Kà W KB*« vÃ≈ UN?OÃ≈ —UA*«  ö ë sÄ …—u  U?N'« pK q d Ë Æ Êu UIë «cNà W cOHM ë W zöë U œb% v ë  «¡«d ù«Ë b «uIKÃ
  7. 7. ≤∞±≥ WM u UÄ ±∏ v ©—dJÄ® ≤∞ œbFë ≠ WOL dë …b d'«∑ ∫«Î—dJÄ©∏∑ …œUÄ ¨ UÎ}zU?N …—bI*« W? dCë W?LO?Á sÄ qÁQ v dC?ë —«dÁù« v W d?Cë mK ?Ä ‰uL*« ל√ «–≈ v U{≈ mK ?Ä ¡«œQ Âe K ¨ UN QA W œU?Fë sFDë ‚d œUHM U Ë√ U?NOK ‰uL*« WI? «u0 ¡«u ∫ WOÃU ë  ôU(« sÄ WÃU q s dÁ …œb;« W Më ‰œUF WOzUNMë W dCKà —«d?ÁùU W —b?*« W d?Cë 5 ‚d?Hë ÊU? «–≈ UN? «—œ≈ r rà v ë W? d?Cë sÄ ©•µ® Æ WOzUNMë W dCë —«bIÄ sÄ ©•≤∞® vÃ≈ ©•±∞® sÄ ‰œUF WOzUNMë W dCë 5 Ë —«dÁùU W —b*« W? dCë 5 ‚dHë ÊU «–≈ UN? «—œ≈ r rà v ë W dCë sÄ ©•±µ® Æ WOzUNMë W dCë —«bIÄ sÄ ©•µ∞® vÃ≈ ©•≤∞® sÄ d Â√ ‰œUF WOzUNMë W dCë 5 Ë —«dÁùU W —b*« W? dCë 5 ‚dHë ÊU «–≈ UN? «—œ≈ r rà v ë W dCë sÄ ©•¥∞® Æ WOzUNMë W dCë —«bIÄ sÄ ©•µ∞® sÄ d Â√ ‰œUF WOzUNMë W dCë 5 Ë WMO?FÃU h ?Hë ÂUE U?N?OK o DM? ô v ë  ôU?(« vK …œU*« Ác ÂUJ √ Èd? ôË Æ q bë vK W dCë Êu UÁ sÄ ©π¥® …œU*« hMà UÎI Ë ∫©¥ bM ©±≥≥ …œUÄ W K?B*« ÂUN ù  «bM ? *« sÄ U dO? Ë√ lO ë Ë√ ¡«d?Aë dO «u? dOO?G Ë√ ŸUMD « ≠ ¥ Æ dzU )« …œU “ Ë√ ÕU —_« WKI ∫©±≥µ …œUÄ VJ —« sÄ q t?OM ·ô¬ …d?A? “ËU‡?‡‡& ôË t‡‡‡‡‡OM v?HÃ√ s qI ô W?Ä«d?G VÁU?F ∫ WO ü« ‰UF _« sÄ UÎ √ Æ ◊UAMë WÃË«eÄ —UD ≈ .bI s ŸUM Äô« ≠ ± Æ v dCë —«dÁù« .bI s ŸUM Äô« ≠ ≤ ©∑∏® …œU*« sÄ W? ÃU ë …d?IHë v U?NOK? ’uBM*« …—u U?Hë rOK Ë√ —«b ≈ Âb? ≠ ≥ Æ Êu UIë sÄ Æ ©±® …dI ©π∂® …œU*« ÂUJ √ nÃU sÄ q W uIFë  «c VÁUF UL ŸUDI ? « ÂUE oO D s lM Ä« sÄ q …«œR?*« dO mÃU *« sÄ ©•≤µ® U —«b?IÄ WÄ«d?G VÁUF Ë Æ WO u UIë bO «u*« v W dCë b —u Ë qOB%Ë W U{≈Ë rB Ë ©±® bM ©∑∏® 5 œU*« ÂUJ √ nÃU? sÄ q tOM ·ô¬ …d?A U —«bI?Ä WÄ«d?G VÁUF Ë Æ ©≥® …dI ©∏≥®Ë WH?ÃU<«  «– »UJ —« vÃ≈ œu?Fë WÃU v U?NOK ’u?BM*« WÄ«d?Gë n UC ‰«u? _« lOL? v Ë Æ  «uM Àö ‰ö
  8. 8. ≤∞±≥ WM u UÄ ±∏ v ©—dJÄ® ≤∞ œbFë ≠ WOL dë …b d'« ∏ ©W ÃU ë…œU‡‡‡‡*« ¨ ©≤¥® …œULKà ©∂® r?Á— b b bM t ö b?F Ë q bë vK W d?Cë Êu UÁ œ«u?Ä vÃ≈ ·UC ∫ v üU ULNB ©π¥® …œULKà WO U …dI Ë ∫©∂ bM ©≤¥ …œU*« ¨ UÎ u U??Á W? d?Cë sÄ …U??H?F*«  «œ«d ùU W??IKF? *« —U??L? ? ?? ô«Ë q u?L? ë W??HKJ ≠ ∂ Æ WHKJ ë Ác »U « WI d W cOHM ë W zöë œb%Ë ∫WO U …dI ©π¥ …œU*« W??LE MÄ  U? U? ?? Ë d‡‡?‡ U? œ p? 1 ô Ècë ‰u‡‡?‡‡L*« vK …œU?*« Ác ÂUJ √ Èd?? ôË Æ q bë vK W dCë Êu UÁ sÄ ©∑∏® …œU*« rJ( UÎI Ë ©WF «dë…œU‡‡‡‡*« œ—«uë q b?F? ë vGK Ë ¨ ≤∞±≤ WM à ±∞± r?Á— Êu UI? —«dIë s?Ä vÃË_« …œU*« vGK q bë vK W? dCë Êu? UÁ sÄ ©µ∞® …œU*« sÄ ©¥® ¨ ©≥® s bM ë ¡U?GÃS tMÄ W?F «dë …œU*U ©≤® bM ©µ≤® …œU*« vGK U?L? ¨ UL?NzU?GÃ≈ q Á s b?M ë s cN qL?Fë d?L ? Ë t ö b?F Ë Æ t ö bF Ë q bë vK W dCë Êu UÁ sÄ «Î—dJÄ ©µ∂® …œU*«Ë ©√® …dI ©W ÄU)«…œU‡‡‡‡*« Æ Êu UIë «c ÂUJ √ oO D à WÄ“öë W cOHM ë W zöë WOÃU*« d “Ë —bB ©W œU ë…œU‡‡‡‡*« ¨ ÁdA a? —U à vÃU? ë ÂuOë sÄ «Î—U? « t q?LF Ë ¨ WO?L dë …b d?'« v Êu UIë «c d?AM Æ ÂUJ √ sÄ t ¡U UÄ nÃU rJ q vGK Ë Æ UNMO «uÁ sÄ Êu UI cHM Ë ¨ WÃËbë -U Êu UIë «c rB ‡ ±¥≥¥ WM V — ∏ v W —uNL'« W Uzd —b Æ ©  ≤∞±≥ WM u UÄ ±∏ o «u*« ® v dÄbL Ä ±∂∞∑ ≠ ≤∞±≤ ” ≤µ∂±± W dO?Ä_« l UD*« Êu Aà W?ÄUFë W ?ONë ≤∞±≥Ø∂µ V Jë —«b Ÿ«b ù« rÁ—

×