O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Telugu PPT మూడు ప్రశ్నలు

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 13 Anúncio

Telugu PPT మూడు ప్రశ్నలు

 1. 1. మూడు ప్ర శ్నలు By Madan Mohan Mallajosyula Business Trainer, Certified Six Sigma Black Belt, Business Essentials Inc, Madan.vna@gmail.com
 2. 2. ఒక ప్ర ముఖ వ్యాపార సంసఠ లో మనోజ్ శ్రమ అనే ఉద్యాగి ఒకడుండేవ్యడు. అతడు జ్ఞా నము, తెలివితేటలు కలిగిన వ్యడై ఉండి, అధికారుల వద్ద ను,తోటి ఉధ్యాగస్తు ల వద్ద ను, నిజ్ఞయితీప్రుడనే మంచి పేరు సంపాదంచుకున్ననడు.
 3. 3. ఒకన్నడు ఒక సహోధ్యాగి ఆయన వద్ద కు వచిి, "అయ్యా మనోజ్ గారు, "మీ స్ననహితుడొకని గురంచి నేను ఒక వ్యరు విన్ననను. అద మీకు చెపాాలని వచ్చిను“ అని అనగా,
 4. 4. అందుకు మనోజ్ , ఒకక నిమిషం ఆగండి. మీరు చెప్ాబోయే విషయం చెపేాముందు, మీరు ఒక చినన ప్రీక్షలో నెగాా లి. అద ఏమిటంటే "మూడు ప్ర శ్నల ప్రీక్ష" అని బదులివవగా....
 5. 5. అందుకు ఆ సహోధ్యాగి.... "మూడు ప్ర శ్నల ప్రీక్షా ?" అని ఆశ్ిరాపోయ్యడు....
 6. 6. అప్పుడు మనోజ్.... న్న స్ననహితుని గురంచి మీరు చెప్ాబోయే ముందు, ఒక 3 ప్ర శ్నలకు న్నకు సమధానం ఇవవండి. మొటట మొద్టి ప్ర శ్న.... మీరు చెప్ాబోయే విషయం, పూరు గా నిజమేన్న ?
 7. 7. అందుకు ఆ సహోద్యాగి...... ”అద నిజమో కాద్య న్నకు తెలియదు గాని, నేను వినిన సంగతి చెపాాలనుకున్ననను " అని అన్ననడు.
 8. 8. అందుకు మనోజ్ సరే..మీరు చెప్ాలనుకునన సంగతి నిజమో కాద్య మీకు తెలియదు. ఇప్పుడు న్న రండవ ప్ర శ్న.. "న్న స్ననహితుని గురంచి మంచి విషయమే చెప్ాబోతున్ననరా ?
 9. 9. కాదు. అద మంచి విషయం కాదు అని బదులిచ్చిడు…. ఆ సహోద్యాగి......
 10. 10. కాబటిట , మీరు న్న స్ననహితుని గురంచి,ఏద్య చెడడ విషయం చెప్ాబోతున్ననరు. సరే....ఇక మూడవ ప్ర శ్న... మీరు చెప్ాబోయే సంగతి, న్నకు ఏమై న్న ఉప్యోగకరమా ? అని మనోజ్ అడిగినప్పుడు
 11. 11. " మీకు ఉప్యోగకరం కాదు " అని బదులిచ్చిడు ఆ సహోద్యాగి.
 12. 12. సరే.. మీరు చెప్ాబోయేద నిజమో కాద్య మీకు తెలియదు.... దాని వలన న్నకు ఏ మాతర ం ఉప్యోగం లేదు..... పై గా అద మంచి విషయం కాదు. ఇంకందుకు న్నకు ఈ సంగతి చెప్ాడం ? ద్యచేసి ఇద ఇకకడితో ఆపేయండి అని మనొజ్ బదులిచ్చిడు.
 13. 13. మనం అనేకసారుు , వేరొకర గురంచి చెడు వినడానికి , మాట్లు డాట నికి సముఖత చూపిస్తు ఉంట్లం. దానివలన మనకు తెలియకుండానే మనకు చెడడ పేరు వస్తు ంద. ద్యచేసి వినండి. జీవితంలో ఉననత శిఖరాలు చేరుకోవ్యలనుకునేవ్యరు, వీటికి దూరంగా ఉండటం చ్చలా మంచిద. Thank You :Madan Mohan Mallajosyula ఎవర గురంచెై న్న మాట్లు డినప్పుదు , ఈ మూడు ప్ర శ్నలు ఒకసార, మనకు మనం వేస్తకుందాం

×