O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 27 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4 (18)

Anúncio

Mais de Malin Frykman (20)

Presentation Bedömning för lärande och digitala verktyg, Tjörn, tillfälle 4

 1. 1. @Lära Om bedömning för lärande och digitala verktyg
 2. 2. http://todaysmeet.com/tjornbfl
 3. 3. Bedömning för lärande är ett förhållningssätt till kunskap och lärande med syftet att främja elevers lärande och kunskapsutveckling. Det handlar om att elev och lärare aktivt använder sig av bedömning som ett redskap i lärsprocessen under tiden den pågår så att eleverna utvecklar den metakognitiva förmågan lära @lära.
 4. 4. SAMR-modellen ÄNDRING ERSÄTTNING OMDEFINIERING FÖRBÄTTRING TEKNIKEN FUNGERAR SOM ERSÄTTNING FÖR PAPPER OCH PENNA UTAN FUNKTIONELL FÖRBÄTTRING. ELEVERNA ANVÄNDER SAMMA INFORMATIONSKÄLLOR OCH SOCIALA KONTEXT SOM TIDIGARE. TEKNIKEN FUNGERAR FORTFARANDE SOM ERSÄTTNING MEN NU MED FUNKTIONELL FÖRBÄTTRING. ELEVERNA ANVÄNDER SAMMA INFORMATIONSKÄLLOR OCH SOCIALA KONTEXT SOM TIDIGARE. TEKNIKEN GER MÖJLIGHET TILL STORA FÖRÄNDRINGAR I ARBETSSÄTTET. ELEVER OCH LÄRARE BÖRJAR ANVÄNDA NYA TYPER AV INFORMATIONSKÄLLOR I UNDERVISNINGEN. ARBETET MED ATT VIDGA DEN SOCIALA KONTEXTEN HAR PÅBÖRJATS. ELEVERNA FÖRSES MED UPPGIFTER SOM TIDIGARE VAR OMÖJLIGA ATT SKAPA. NYA TYPER AV INFORMATIONSKÄLLOR ANVÄNDS KONTINUERLIGT OCH ELEVERNA MÖTER REGELBUNDET EN SOCIAL KONTEXT SOM EJ VAR TILLGÄNGLIG INNAN TEKNIKEN.
 5. 5. EU:s åtta nyckelkompetenser Kommunikation på modersmålet. Kommunikation på främmande språk. Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. Digital kompetens Lära att lära! Social och medborgerlig kompetens Initiativförmåga och företagaranda Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer
 6. 6. LGR 11 ”Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga” (Lgr 11 s. 9). ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga” (Lgr 11 s.5) . ”Utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna ”(Lgr 11 s.15). ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Långsiktiga målen s.14). Skolan ansvarar för att varje elev:
 7. 7. Allmänna råd, planering och undervisning Lärare bör vid planeringen av undervisningen • Tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen i det aktuella arbetsområdet ska inriktas mot och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas så att eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven. • Identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från i det aktuella arbetsområdet och avgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper. • Skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling och kontinuerligt ge återkoppling på deras arbete. • Välja arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande målen i läroplanens andra del. • Utgå från erfarenheter från tidigare utvärderingar av den egna undervisningen. • Utgå från elevgruppens intressen, erfarenheter och föreställningar kring det som undervisningen ska behandla så att eleverna får ett reellt inflytande över undervisningen. • Samordna planeringen av undervisningen med andra lärare, så att arbetsbelastningen blir rimlig för eleverna.
 8. 8. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess Tydliggöra mål och kunskapskrav Skapa aktiviteter som synliggör lärandet Ge återkoppling som för lärandet framåt Aktivera eleverna som lärresurser för varandra Fem nyckelstrategier
 9. 9. Tydliggöra mål och kunskapskrav Pedagogisk planering Ord och begreppslista Måldialog i Todays Meet Bakvänd måldialog Elevexempel Gissa kommentaren Målbild varje lektion Temawiki Sambedöm med andra lärare!
 10. 10. Involvera, aktivera och engagera eleverna förmågorna och målen i stället för informera om dem.
 11. 11. Gör den pedagogiska planeringen ihop med eleverna!
 12. 12. Förankra målen och kunskapskraven under hela arbetsprocessen!
 13. 13. Fastna inte i LPP och matristräsket! Det är hur ni använder era LPP:er/ pedagogiska planeringar och matriser som gör skillnad!
 14. 14. Smarta mål i IUP:n? Specifika Mätbara Angelägna Realistiska Tidsbestämda Ansvar
 15. 15. ”Jag hinner läsa och förstå textremsan på tv:n när jag ser på film.” VAR i förhållande till målet befinner du dig? VAD som är nästa steg för att du ska nå målet? HUR kan du ta dig till nästa steg?
 16. 16. Skapa aktiviter som synliggör lärandet Lärande samtal: Feta frågor! Mer basket än pingis! Konvergens och divergens frågor på Corkboard Flippa klassrummet! Skapa en förmågevägg! Exit Ticket i Socrative Webbpublicering med Webbstjärnan Filmskapande Dela dokument i Google Drive Podbean
 17. 17. Ge återkoppling som för lärandet framåt Innehåller information om lärandet Minute by minute, day by day! Kan ges i korta, mellan och långa cykler. Webbpublicering Google Drive Skypefeedback Soundcloud, audiovisuell återkoppling Explain Everything, pratfeedbacka Kommentarsfunktioner i ordbehandlinsprogram....
 18. 18. All återkoppling är inte positiv! Lärarledd struktur och handledning behövs. Se upp för bristfokuseringen! Superviktigt med bra frågeställningar som handlar om målen och vägen dit. Återkoppling till mål, kriterier och förmågor i den dagliga informella feedbacken viktigt! Eleverna behöver få träna ofta! Det är inte så lätt!
 19. 19. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra Kollaborera i wiki eller blogg! Använd samarbetsytor på nätet Google docs Skype education IUP-partner Two stars and a wish Voicethread Bygg en temawiki Låt elever producera digitalt lärmaterial åt varandra. Elevflippfilmer? Videologga!
 20. 20. Aktivera eleven som ägare av sitt eget lärande Regelbunden reflektion och analys kring det egna lärandet Låt eleverna videologga! Självskattning via Exit Ticket Blogg som portfolio? Naturlig pedagogisk dokumentering med hjälp av digitala resurser: film, bilder, ljudinspelningar, texter. Elevledda utvecklingssamtal
 21. 21. Synliggör er bedömningskultur! Väv in BFL i undervisningen och i planeringen! Bedömningssituationerna bör finnas med redan i den pedagogiska planeringen. Skapa rutiner för sambedömning, både för kompetensutvecklingen och för likvärdigheten Skapa ett årshjul över de bedömningsaktiviteter ni gör på skolan i dag. Synliggör dem! Kommunicera dem! Skriv pedagogiska planeringar ihop så mycket det går. Skapa en lärande organisation genom att själva ”lära att lära”. Lärande samtal kring bedömning? Dela, dela dela!
 22. 22. Mer om bedömning FB-gruppen The big five FB-gruppen Bedömning för lärande! http://bedomningforlarande.se/ http://tbfurettformativtperspektiv.wikispaces.com http://bedomningforlarande.se/content/big-five
 23. 23. Frågor? malin.frykman@grkom.se Twitter: @bedomningforlar Skype: malin.frykman

×