Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio
Anúncio

Bflochikthalland

 1. @Lära! Bedömning för lärande med hjälp av IKT Malin Frykman, GR utbildning
 2. Syfte med dagen Att utforska några digitala verktyg som kan användas i arbetet med formativ bedömning.
 3. Liten måldialog :) Gå in på http://todaysmeet.com/plonninge Hur arbetar du med formativ bedömning dag? Finns det något du önskar att vi berör extra noga? Frågor som du vill ha besvarade?
 4. ”The only skills of the 21 st century is the skill of learning how to learn.” Dylan Wiliam, University of London, professor i Bedömning för lärande (Assessment for learning)
 5. Vi lever i en föränderlig värld där förmågan att ”lära om och lära nytt” är en av de viktigaste kompetenser vi behöver. Att lära att lära är en av EU:s åtta nyckelkompetenser och grunden i allt formativt arbete.  Vi vet i dag att bedömning för lärande främjar elevernas kommunikationsförmåga, ansvar, inflytande och kreativitet långt bättre än den klassiska konventionella, summativa bedömningen. Genom att låta eleverna möta ett formativt förhållningssätt stimulerar vi deras förmåga att vara delaktiga, samtidigt som vi tillsammans med dem synliggör kunskapskvalitéer i lärprocessen. Hur, var och när vi lär påverkas också av Internets kraftfullhet. I dag kan vi skönja en allt  otydligare gräns mellan formellt lärande och informellt lärande. Lärande sker överallt och bortom tid och rum. Eleverna möter i dag en komplex mängd information i olika medier vilket ger dem många olika  perspektiv på tillvaron.” Sanningen” har mer än ett svar och problem en mängd olika lösningar. Elevernas sociala kontext har vidgats och förändrats tack vare tekniken. Socialt nätverkande via olika medier är idag en naturlig del av unga människors vardag och begreppet social har fått en ny, vidare och mer global innebörd.  Med hjälp av tekniken kan vi ta in hela världen i våra liv och möta människor som vi tidigare inte hade möjlighet att möta. Detta påverkar givetvis vår metakognitiva utveckling och vårt sätt att lära. Genom möten med andra människor utvecklas, formas, utmanas och förändras vi. Ett gemensamt långsiktigt mål för alla skolformer är att skapa förutsättningar för individens möjligheter till ett livslångt lärande. För att nå dit behöver våra elever kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder för att tillägna sig, använda sig av, och omforma ny kunskap är viktiga strategier. Våra elever behöver därför ges möjlighet att träna och utveckla förmågan att "Lära att lära" i den dagliga verksamheten. Det kräver att vi organiserar lärandet och läraktviteter på ett sätt som verkligen stimulerar och utmanar. Lära sig att lära behöver integreras som en naturlig del i all undervisning så att eleverna successivt får en möjlighet att utveckla sin förmåga att organsiera sitt eget, personliga lärande.
 6. Omdefiniering ELEVERNA FÖRSES MED UPPGIFTER SOM TIDIGARE VAR OMÖJLIGA ATT SKAPA. NYA TYPER AV INFORMATIONSKÄLLOR ANVÄNDS KONTINUERLIGT OCH ELEVERNA MÖTER REGELBUNDET EN SOCIAL KONTEXT SOM EJ FANNS TILLGÄNGLIG INNAN TEKNIKEN. Modifiering TEKNIKEN GER MÖJLIGHET TILL STORA FÖRÄNDRINGAR I ARBETSSÄTTET. ELEVER OCH LÄRARE BÖRJAR ANVÄNDA NYA TYPER AV INFORMATIONSKÄLLOR I UNDERVISNINGEN. ARBETET MED ATT VIDGA DEN SOCIALA KONTEXTEN HAR PÅBÖRJATS. Förbättring TEKNIKEN FUNGERAR FORTFARANDE SOM ERSÄTTNING MEN NU MED FUNKTIONELL FÖRBÄTTRING. ELEVERNA ANVÄNDER SAMMA INFORMATIONSKÄLLOR OCH SOCIALA KONTEXT SOM TIDIGARE. Ersättning TEKNIKEN FUNGERAR SOM ERSÄTTNING FÖR PAPPER OCH PENNA UTAN FUNKTIONELL FÖRBÄTTRING. ELEVERNA ANVÄNDER SAMMA INFORMATIONSKÄLLOR OCH SOCIALA KONTEXT SOM TIDIGARE.
 7. Vad är formativ bedömning? ”En bedömning som görs under pågående arbetsprocess, dv.s under tiden ett undervisningsområde pågår.” Källa:IUP-processen, Skolverket, s.37
 8. Kärt barn har många namn! Bedömning för lärande Lärande bedömning Formativ bedömning
 9. Tre centrala frågor Förståelse av VAR eleven befinner sig i sitt lärande. Förståelse av VAD som är nästa steg i lärprocessen. Förståelse av HUR man kommer till nästa steg i lärprocessen.
 10. Vinster med BFL Ökad motivation Lärprocessen synliggörs Gemensamt språk Studenterna blir aktiva ägare av sitt lärande! Verktyg för att styra undervisningen i riktning mot de långsiktiga målen och examensmålen. Tidsbesparande på sikt
 11. Vad säger forskningen? Elever som blir föremål för BFL kan på 6 månader lära sig en bestämd kunskapsmängd som det ”normalt” sätt tar 1 år att lära (D. William Does assesment hinder learning, 2006 s. 6A). John Hattie kom i sin studie ”Visible learning” fram till att formativt förhållningssätt är en av de viktigaste framgångsfaktorerna i lärprocessen. BFL ger en dubbelt så stor effekt på lärandet än att minska klasserna med 30 % (D. William Does assesment hinder learning, 2006). Lusten för skolan och lärandet ökar både hos elever och lärare (Assesment for learning Putting it into practice 2003).
 12. Summativ bedömning Summativa bedömningar är bedömningar som sammanfattar elevernas kunskapsnivå i förhållande till ett kriterium, en norm eller ett statiskt värde (t.ex.poäng). Oftast har de funktionen som en utvärdering i efterhand. En summativ bedömning innehåller ingen information om hur eleven kan utveckla lärandet.
 13. Summativ eller formativ bedömning? Båda behövs! Båda behövs men har olika roller och funktioner.
 14. Tydliggör mål och kunskapskrav so Ak de m an so m ti v äg er t lär er a a lär re a ele ör tet pr v s ven gg ivi oc in nli kt es eg sy pa a s en a Sk ra Aktive m Återkop a so pling elevern er för lärandet som för lärresu rs framåt
 15. Hur gör du för att tydliggöra mål och kunskapskrav?
 16. LPP/pedagogisk plan/planerinsgprocess Elevexempel kopplade till kunskapskrav Självskattning ”Gissa kommentaren” Tydliggör mål och Målbild kunskapskrav kurswiki Ord och begreppslista Målplansch under lektionen Det handlar om att eleverna ska ha en rimlig chans att förstå vad som förväntas av dem i skolarbetet. Om man inte vet vart man ska hur vet man då när man är framme? det handla också om att genom att tydllgöra mål och kunskapskrav så utrustar vi eleverna med olika strategier kring HUR dessa mål kan nås. Det är ett viktigt steg i arbetet med att lära sig att lära. Allt framgångsrikt utvecklingsarbete kräver att vi skapar en målbild som är känd och implementerad hos alla berörda. Planeringsdokument: Ett planeringsdokument är ett mycket bra verktyg för att sätta ord på den tänkta kunskapsresan innan den påbörjas. Själva arbetet med at ta fram ett planeringsdokument blir blir också ett ypperligt tillfälle för reflektion kring vad vi gör i undervisningen och varför vi gör det. Den är det första steget mot ett integrerat arbete med tydliga mål och kunskapskrav. Det är dock viktigt att komma ihåg att planeringsdokumentet i sig sällan tydliggör målen hos eleverna per automatik, utan det kräver mer än så. Vi behöver jobba med att tydliggöra målen på fler sätt i den dagliga verksamheten.
 17. Förankra målen under hela arbetsprocessen
 18. Gör den pedagogiska planeringen ihop med eleverna!
 19. Involvera, aktivera och engagera eleverna i målen i stället för informera om dem.
 20. Fastna inte i LPP och matristräsket! Det är hur ni använder era LPP:er/pedagogiska planeringar och matriser som gör skillnad!
 21. Frågor som väcker frågor. Majevtik! ”The flipped classroom” Filma praktiska övningar Använd responssystemet Socrative Skriv artiklar på Wikipedia Konvergens och divergensfrågor med Corkboard? Mer basket än pingis! Skapa aktiviteter som Blogg Wiki synliggör lärandet Podcast med Cinch Forumsdiskussioner på Todays meet Sänd live TV-med bambuser http://www.socrative.com/ http://www.youtube.com/watch?v=029fSeOaGio http://www.youtube.com/watch?v=UPeAT06afds http://www.webbstjarnan.se/ http://bambuser.com/
 22. Exempel ”Minute by minute, day by day” Röstmemo? Audiovisuell återkoppling? Videomail? Återkoppling som för Återkoppling via chatt? lärandet framåt Skype, mentorsamtal? Forumsrespons via lärplattform eller google docs Måldialoger med återkoppling Kommentarsfunktioner Webbpublicering, använd historikfunktionen:) It´s learning! http://education.skype.com/
 23. All återkoppling är inte positiv! Lärarledd struktur och handledning behövs. Se upp för bristfokuseringen! Superviktigt med bra frågeställningar som handlar om målen och vägen dit. Återkoppling till mål, kriterier och förmågor i den dagliga informella feedbacken viktigt! Ordlista, målbild och matris underlättar. Eleverna behöver få träna ofta! Det är inte så lätt!
 24. Exempel Kollaborera i wiki eller blogg! Använd samarbetsytor på nätet Google docs Skype education Aktivera eleverna IUP-partner Kamratrespons som lärresurser för Dela dokument varandra Voicethread Bygg en temawiki Speed dating i chatten How to filmer: student till student Låt elever producera digitalt lärmaterial åt andra! Google docs:!! http://pcworkshop.wikispaces.com/Google+apps. Voicethread:! ! http://voicethread.com/ Wiki: ! ! ! http://www.wikispaces.com
 25. Exempel Naturlig pedagogisk dokumentering med hjälp av digitala resurser. Videologga! Aktivera eleven Ljudinspelningar som ägare av sin egen Lärblogg? lärprocess Synliggör lärandet ihop!
 26. Tydliggör mål och kunskapskrav so Ak de m an so m ti v äg er t lär er a a lär re a ele ör tet pr v s ven gg ivi oc in nli kt es eg sy pa a s en a Sk ra Aktive m Återkop a so pling elevern er för lärandet som för lärresu rs framåt
 27. www.bedomningforlarande.se
 28. Praktisk workshop http://pcworkshop.wikispaces.com/ http://pcworkshop.wikispaces.com/
 29. Frågor? malin.frykman@grkom.se
Anúncio