O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Структура регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства

334 visualizações

Publicada em

Семінар 29.08.2016

Publicada em: Governo e ONGs
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Структура регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства

 1. 1. Структура регіональної програми сприяння розвитку громадянського суспільства Володимир КУПРІЙ, виконавчий директор Творчого центру ТЦК
 2. 2.  Наказ Мінекономіки “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання” (№367)  Розпорядження голови Дніпропетровської ОДА (від 12.06.2007 №Р-211/0/3-07), Херсонської ОДА (від 06.09.2013 № 578) Правова рамка
 3. 3.  Сукупність взаємопов'язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв'язання найактуальніших проблем розвитку регіону або окремих галузей економіки чи соціально-культурної сфери регіону, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету і є складовою щорічної програми соціально-економічного розвитку на відповідний рік Регіональна цільова програма
 4. 4. Структура програми  паспорт програми;  визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма;  визначення мети програми;  обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування;  строки та етапи виконання програми;  перелік завдань і заходів програми та результативні показники;  напрями діяльності та заходи програми;  координація та контроль за ходом виконання програми.
 5. 5. Паспорт програми  назва,  рішення про розроблення,  відомості про розробника та перелік співрозробників програми,  відповідальний виконавець програми та інші співвиконавці,  строк виконання,  обсяги та джерела фінансування
 6. 6.  чітко сформульоване визначення проблеми;  обов’язкове обґрунтування щодо віднесення проблеми до найважливіших;  використання офіційних статистичних даних не менше ніж за 5 останніх років;  обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, а також необхідності фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету.  порівняння з відповідними показниками сусідніх областей  аналіз причин та наслідків виникнення проблеми формулюється і здійснюється у чіткій послідовності Визначення проблеми
 7. 7. Визначення проблеми є основою для формулювання мети та всіх інших розділів програми. Проблема – це завжди стан незадоволення поточною ситуацією, наявність перешкод, розрив між бажаним та існуючим станом Визначення проблеми
 8. 8. Визначення мети програми  комплекс взаємопов’язаних завдань і заходів, які спрямовані на розв’язання найважливіших проблем розвитку громадянського суспільства в регіоні;  сформульоване визначення мети програми повинно мати логічний зв’язок із її назвою;  мета програми – це відправна точка в оцінці результативності програми
 9. 9. забезпечення умов для створення та діяльності ОГС Визначення мети (приклади)
 10. 10.  консолідація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і громадських організацій щодо реалізації державної політики та розбудови громадянського суспільства Визначення мети (приклади)
 11. 11. Створення в області належних умов для всебічного розвитку громадянського суспільства Визначення мети (приклади)
 12. 12.  Створення умов для розвитку в області інфраструктури громадянського суспільства, підвищення громадянської позиції населення та налагодження співпраці органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування з громадськістю у вирішенні місцевих проблем і забезпеченні належної якості життя мешканців області Визначення мети (приклади)
 13. 13. зазначаються  шляхи, методи і засоби розв’язання проблеми  строки та етапи виконання програми Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми
 14. 14.  Переконання (інформування, спонукання до певних дій, установка на певний тип поведінки і т.п.)  Примус (регуляція, встановлення податків та зборів, контроль, інспектування, санкції, встановлення вимог, стандартизація, покарання за певний тип поведінки і т.п.) шляхи, методи і засоби розв’язання проблеми
 15. 15.  створення належних умов для інституційного розвитку організацій громадянського суспільства;  забезпечення ефективних процедур участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення;  стимулювання участі організацій громадянського суспільства в соціально-економічного розвитку області в цілому та територіальних громад, зокрема;  стимулювання міжсекторальної взаємодії. шляхи розв’язання проблеми (приклад)
 16. 16.  Створення системи інституційної підтримки розвитку ОГС  Інформаційно-просвітницькі кампанії  Громадянська освіта  Підвищення кваліфікації працівників ОГС та державних службовців  Державно-приватне партнерство  Соціальне замовлення  Конкурсні механізми надання фінансової підтримки ОГС з місцевого бюджету методи і засоби розв’язання проблеми (приклад)
 17. 17.  Завдання програми – це конкретні дії, які планується здійснити в межах певного часового проміжку  Виконання завдань веде до досягнення мети Завдання та заходи програми
 18. 18. •Форум ОГС •Впровадження механізму соціального замовлення Дії •Стимулювати розвиток міжсекторальної взаємодії у наданні соціальних послуг Завдання •Створення в області належних умов для всебічного розвитку громадянського суспільства Мета Взаємозв'язок заходів та завдань програми
 19. 19.  Питання  Коментарі  Зауваження  ………………………..
 20. 20. Результативні показники програми. Оцінка, моніторинг виконання програми Володимир КУПРІЙ, виконавчий директор Творчого центру ТЦК
 21. 21.  Співвідносяться із кожним окремим завданнями Програми  Характеризують виконання кожного завдання програми  Мають причинно-наслідковий зв'язок із заходами  Є придатним для вимірювання Очікувані результати
 22. 22.  Досягнення результатів перебуває в межах повноважень органів виконавчої влади та місцевого самоврядування Приклад: чи варто передбачати в очікуваних результатах збільшення кількості ОГС в регіоні? Очікувані результати
 23. 23.  Позитивно впливати на створення сприятливих нормативно-правових умов для діяльності ОГС  Інформувати жителів області про діяльність органів виконавчої влади;  Забезпечити розвиток громадянської активності молоді Чи вимірюється? Що вимірюється?
 24. 24.  кількісні та якісні показники, які характеризують результати виконання програми (у цілому і за етапами)  підтверджуються формами державних статистичних спостережень, бухгалтерською та іншою звітністю  на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання коштів місцевих бюджетів на виконання програми, аналіз досягнутих результатів та витрат. Результативні показники
 25. 25.  Система обраних показників використовується для відстеження динаміки процесів та оцінки кількісних змін.  наводяться диференційовано з розбивкою за роками. Результативні показники
 26. 26.  Показники витрат (ресурсне забезпечення програми). Складається за спеціальною формою  Показники продукту  Показники ефективності  Показники якості Групи результативних показників
 27. 27.  Показник продукту: кількість територіальних громад, в яких до надання соціальних послуг залучені ОГС;  Показник ефективності – питома вага отримувачів соціальних послуг через ОГС серед усіх осіб, що потребують соціальних послуг;  Показник якості: рівень доступності соціальних послуг до місця проживання отримувача, рівень задоволення; Результативні показники (приклад)
 28. 28. № з/п Назва показ- ника Оди- ниця виміру Вихідні даніна початок дії програми Іетапвиконання програми ІІ етап (20__- 20__ рр.) ІІІ етап (20__- 20__ рр.) Всього за період дії програми (або до кінця дії програми)20__ рік 20__рік 20__рік 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 І Показники продукту програми 1. 2. ІІ Показники ефективності програми 1. 2. 3. ІІІ Показники якості програми 1. 2.
 29. 29.  Зазначається орган, який здійснює координацію дій між виконавцями програми та контролює її виконання, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), звітування тощо. Координація та контроль за ходом виконання програми
 30. 30.  Систематичне спостереження за станом реалізації програми  Передбачає збір інформації про значення заздалегідь встановлених індикаторів  Результати моніторингу є підставою для вжиття заходів з корекції запланованих заходів, внесення змін у разі потреби до самої програми  Результати мають розглядатися Координаційною радою Моніторинг реалізації

×