O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Carregando em…3
×
1 de 4

რესურსი რეფლექსია

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

1

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

რესურსი რეფლექსია

  1. 1. ქ.ბათუმის №14 საჯარო სკოლის რუსული ენის მასწავლებლის მაია სირაძის VI კლასში გამჭოლი კომპეტენციის განვითარებაზე ორიენტირებულ გაკვეთილზე გამოყენებული რესურსების რეფლექსია. https://drive.google.com/file/d/0B9ftCoh3BM6STXV6NUUxTlJiNXc/view?usp=sharing https://www.slideshare.net/maiasiradze/ss-76735579 http://siradzemaia.blogspot.com/p/blog-page_5913.html უპირველეს ყოვლისა თემატური გეგმის მიხედვით შევარჩიე თემა,დავგეგმე ესგ-ით მოცემული სტანდარტის მიხედვით გაკვეთილის მიზანი და მისაღწევი შედეგები.გავაანალიზე გაკვეთილის თემა და დავაკავშირე თუ რომელი გამჭოლი კომპეტენციის განვითარებას უწყობს ის ხელს,ესენია წიგნიერება და სემიოტიკური კომპეტენცია,ასევე დავგეგმე თუ რა მეთოდებითა და გზებით არის შესაძლებელი სასურველი შედეგის მიღწევა. სასკოლო განათლების ხარისხის ამაღლებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს წიგნიერების კომპეტენციის განვითარება. მოვიძიე ხელმისაწვდომი,კომპიუტერული და ვიზუალური რესურსები კონკრეტული თემისთვის,როგორიცაა გამოცანები,ანდაზები,თამაშები,დავგეგმე შემოქმედებითი პრაქტიკული სამუშაო,ბლიც-ინტერვიუ;თითოეული რესურსი და აქტივობა კონკრეტული მიზნის და კომპეტენციის განვითარებაზე არის გათვლილი. მოსწავლეებთან შეთანხმებით და კოლეგებთან თანამშრომლობის შედეგად შევიმუშავეთ შეფასების,ურთიერთშეფასების და თვითშეფასების რუბრიკები. ზემოდაღწერილი სამუშაოს ჩატარების შემდგომ დავგეგმე გაკვეთილი. I ფაზა -გამოწვევა - მოტივაციის ამაღლების მიზნით.(რებუსი,გამოცანები,ანდაზები) ამოხსენით რებუსი , გამოიცანით გამოცანები, დაახარისხეთ ანდაზები -ეს აქტივობები ხელს უწყობს არა მხოლოდ მოტივაციის ამაღლებას და კითხვის ,მოსმენის, წერის,ლაპარაკის უნარის განვითარებას ,არამედ წიგნიერების კომპეტენციის განვითარებასაც,კერძოდ კი აყალიბებს ზეპირი ,ვიზუალური,ნაბეჭდი თუ ციფრული ტექსტების გააზრებისა და ინტერპრეტაციის უნარ-ჩვევებს.
  2. 2. 77 7 Я Знакомы срожденья и с детства дружны, Поэтому очень друг другу нужны! Спасибо зато, что ты добр иумён, Отзывчив, надёжен, красив исилён! Готов тыпомочь и понять меня рад, Ты — самый хороший и преданный .. Кто нежнее всех на свете? Кто готовит нам обед? И кого так любят дети? И кого прекрасней нет? Кто читает на ночь книжки? Разгребая горы хлама. Не ругает нас с братишкой. Кто же это? Наша... Кто научит гвоздь забить, Даст машину порулить И подскажет, как быть смелым, Сильным, ловким и умелым? Все вы знаете, ребята,- Это наш любимый Кто носки внучатам свяжет, Сказку старую расскажет, С медом даст оладушки? - Это наша..... Кто всю жизнь работал, Окружал заботой Внуков, бабушку, детей, Уважал простых людей? На пенсии много лет Нестареющий наш,,, Со мною всегда она рядом, Как может смягчает беду. Спасибо вам, папа имама, Что мне подарили... Кто же с маминой сестрой Приезжает к нам порой? На меня с улыбкой глядя, «Здравствуй!»- говорит мне. Мамы старшая сестра- С виду вовсе не стара, С улыбкой спросит: «Как живете?» Кто в гости к нам приехал? …. Задание : Давайте разделим эти пословицы и поговорки на две группы: в первую соберем все те, которые относятся к счастливой семье, а во второй оставим те, чего не должно быть в семье. •В гостях хорошо, а дома лучше. •В дружной семье и в холод тепло. •В недружной семье добра не бывает. •В семье согласно, так идет дело прекрасно. •В семье разлад, так и дому не рад. •Вся семья вместе, так и душа на месте. •В хорошей семье хорошие дети растут. •В семью, где лад, счастье дорогу не забывает. •В семье, где нет согласия, добра не бывает. •Согласие да лад _ в семье клад. •Не будет добра, коли в семье вражда. •Отца с матерью почитать- горя не знать. •Человек без семьи, что дерево без плодов. •Дом согревает не печь, а любовь и согласие. •Семья-опора счастья. II ფაზა - სიღრმისეული წვდომა (მასალის მიწოდება) – ისაუბრეთ თქვენი ოჯახის შესახებ, დაასრულეთ ნახატი ,რომელიც გამოხატავს თუ რასთან ასოცირდება თქვენი ოჯახი და ახსენით რატომ ? - ეს აქტივობა მიზნად ისახავს არა მხოლოდ შემოქმედებითი და ინტერპრეტაციის უნარის განვითარებას,არამედ სემიოტიკური კომპეტენციის განვითარებასაც,კერძოდ კი საკუთარი ნააზრევისა და განცდილის სხვადასხვა საშუალებით გადმოცემისა და სიტყვიერი ტექსტისა და ნახატის ერთმანეთთან დაკავშირების უნარს. Задание: Дорисовать круг до предмета, с которым вы ассоциируете семью, объясните Почему ? 1.Логическое мышление. 2б. 2.Точное соответствие условию задания. 2б. 3.Правильное использование лексико-грамматических норм. 2б. 4.Участие всех членов группы. 2б. 5.Лимит времени. ( 5мин.) 2б. აქტოვობები -აღადგინეთ დიალოგი, უპასუხეთ კითხვებს ,დიალოგში მოსმენილი პროფესიაების დასახელება ,შევქმენი რესურსი -პროფესიების გამოცნობა სურათების და მინიშნებების მიხედვით,ასევე შევქმენი რესურსი- გრამატიკული მასალის ვიზუალურად უკეთ აღსაქმელად და დასამახსოვრებლად ,კონცტრუქციის ჩვენება /ახსნა /გამოყენება,ავითარებს კითხვის ,მოსმენის,წერის,ლაპარაკის უნარს,ტექნოლოგიების მიზანმიმართულად გამოყენების,ურთიერთ თანამშრომლობისა და დახმარების უნარ
  3. 3. ჩვევებს,ასევე უვითარდებათ გადაწყვეტილების მიღების უნარი ,ინფორმაციის დამუშავების უნარი,ენის სიმბოლოების ამოცნობა -გამოყენების უნარი,რაც წარმოადგენს წიგნიერების კომპეტენციას. Профессии Журналист Спортсмен Продавец Учитель Актёр Официант Журналистка Спортсменка Продавщица Учительница Актриса Официантка Инженер Юрист Врач Экономист Менеджер Водитель Он Она Он/Она Запомните: Эти имена существительные могут обозначать профессию и род занятий лиц как мужского, так и женского пола: врач, доктор , магистр, секретарь, инженер, (фото)модель, шофёр, водитель, директор, адвокат, юрист, судья, бизнесмен, президент, министр. Это связано с тем, что долгое время многие профессии и должности были "мужскими" III ფაზა - გააზრების ,რეფლექსიის ეტაპი- თამაში გამოიცანი პროფესია, ბლიც-ინტერვიუ , შეფასების ,თვითშეფასების,ურთიერთშეფასების რუბრიკები -მიზნად ისახავს კომუნიკაციის უნარის განვითარებას და ასევე ვითარდება წიგნიერების კომპეტენცია,კერძოდ კი იდეებისა და მოსაზრებების გამოთქმის უნარი . На уроке и расскажет, И подскажет и покажет, Чтобы понемногу дети Узнавали всё на свете. Кто у постели больного сидит И как лечиться ему говорит? Кто болен- он капли предложит принять. Тому кто здоров,- разрешит погулять. Встаёт рано, Ведь его работа- Всех отвозить По утрам на работу. Конкурс « Бюро находок» Определите, представителям каких профессий принадлежат данные предметы. ამგვარად,სხვადასხვა რესურსების გამოყენებამ ,კერძოდ კი თამაშებისა და ტექნოლოგიების,შემოქმედებითმა და პრაქტიკულმა დავალებებმა,მოსწავლეების ჯგუფურმა
  4. 4. ურთიერთთანამშრომლობაზე და დახმარებაზე გათვლილმა დავალებებმა საშუალება მომცა მიმეღო სასურველი შედეგი,გამჭოლი კომპეტენციების განვითარებაზე ორიენტირებული და ასევე სტანდარტით დასახული მიზნისთვისაც მიმეღწია.

×