O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
მასწავლებლის შექმნილი სასწავლო ციფრული ობიექტები,ისტ-ის ტექნოლოგიების
ეფექტური გამოყენების მაგალითი.
საინფორმაციო-ტექნოლოგ...
ან კიდევ თამაში „გამოიცანი სიტვა“(игра « Назови слова с данным звуком“)
Цель:научитьправильно воспроизводить конкретныйзву...
ლექსიკური მარაგის გამდიდრებაში და მართლწერის შესწავლაში ხელს გვიწყობს თამაშები
„ვინ მეტად?“(игра:Кто больше?)
Цель:Ученики...
ან კიდევ ტექნოლოგიების გამოყენებით აჩვენებ მათ თემატიკიდან გამომდინარე
სურათებს.გამარჯვებულია ის ჯგუფი ვინც მეტ სურათს გამ...
ან კიდევ,სიმღერები საყვარელი მულტფილმებიდან:
«Антошка»,«Песенка Крокодила Гены», «Улыбка»,«Голубойвагон»
და ეს არ სრულდება...
მოსწავლეები დიდი აზარტით ერთვებიან ამ პროცესში და გაკვეთილის ბოლოს სიამოვნებით
აღმოაჩენენ ,რომ ლექსი უკვე დამახსოვრებული ა...
კადრები სპექტაკლიდან
იმისათვის რომ წარმატებით შევისწავლოთ უცხოური ენა შესაძლებელია გამოვიყენოთ
არამხოლოდ ტრადიციული მეთოდე...
ენის შესწავლის პროცესში მოსწავლეები იყენებენ ინფორმაციის აღქმის ყველა საშუალებას,ეს
შეიძლება იყოს სმენა,მხედველობა, შეხება...
მთავარი ამოცანაა-მასწავლებელმა შეამოწმოს რამდენად გასაგები იყო მოსწავლეებისთვის ნანახი
კინოფრაგმენტი.
ეს შეიძლება მოხდეს შ...
მოსწავლეები ხდებიან კომუნიკაბელურები,ერთვებიან საგაკვეთილო პროცესში,ცდილობენ
ჩაწვდნენ ნანახის აზრს,გაიგონ საუბარი და სიუჟე...
ა.ახმატოვას ცხოვრება და მოღვაწეობა,(ს8 დონე , ТЕМА 4 «Это было, когда улыбался только мертвый,
спокойствию рад.»
Общая инф...
ს7 დონე თემა 2 -До самого донышка
Отрывок из повести Владимира Тендрякова «Ночь после выпуска» .
ამ თემასთან დაკავშირებით ...
საგანი
რ უსული ენა
დონე/კლასი
საშუალო საფეხური , XI კლასი
განხორციელების დროის ჩარჩო
4 ,45წთ-იანი გაკვეთილი, 6 კვირა
თემის...
● საღი მსჯელობა და აღქმა;
● მიზნობრივი კითხვების ფორმულირება და დასმა სხვადასხვა მოსაზრების
გასაცნობად და უკეთესი გადაწყვე...
 გამო კვე თე ნ საკითხს, პრ ო ბლე მას;
 განიხილავ ე ნ მას სხვადასხვა ასპე ქტით;
 გამო კვე თე ნ დადე ბით და უარ ყ ო ფით მ...
შეფასების გეგმა
შეფასების დროის ჩარჩო
პროექტზე მუშაობის დაწყებამდე მოსწავლეები მუშაობენ პროექტებზე და ასრულებენ
დავალებებს...
პროექტის დასაწყისში გონებრივი იერიშის დახმარებით და ფსიქოლოგიური ტესტების გამოყენებით, მასწავლებელი არკვევს
რ ამდენად იცნო...
არის მშობლიური)
მაღალი
აკადემიური
მოსწრების
მოსწავლეები
მოსწავლეებს ,რომლებსაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვთ
საგანში,მას...
მოტივაციის ასამაღლებლად ,საკუთარი თავის უკეთ შეცნობის მიზნით მოუმზადე
ფსიქოგიური ტესტები:ფსიქოლოგიური ტესტები
Правильно ли...
в) самоуверенность - не моя черта характера, а есть ли у человека способности - это должны определить другие.
10. Критикув...
გამოუშვით გაზეთი,ბუკლეტი თემატური შაბლონების გამოყენებით,
ბუკლეტი
ძვირფასომეგობრებო!
ყველას ,ვისაცსურვილი გაქვთ
მიიღოთპასუ...
კოსტიუმებს,აწყობენ ინტერიერს,რადგან იღებენ ფილმს,ავითარებენ წერის
კულტურას,გაზეთების,ბუკლეტების გამოშვებით,იწყებენ აზროვნე...
გამოყენებული ინტერნეტ რესურსები:
http://www.audiopoisk.com/artist/aleksandr-malinin/
http://www.kinopoisk.ru/film/77253/
h...
ელექტრონული სასწავლო ციფრული ობიექტის რეფლექსიის კითხვ
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

ელექტრონული სასწავლო ციფრული ობიექტის რეფლექსიის კითხვ

1.386 visualizações

Publicada em

1

Publicada em: Internet
 • Seja o primeiro a comentar

ელექტრონული სასწავლო ციფრული ობიექტის რეფლექსიის კითხვ

 1. 1. მასწავლებლის შექმნილი სასწავლო ციფრული ობიექტები,ისტ-ის ტექნოლოგიების ეფექტური გამოყენების მაგალითი. საინფორმაციო-ტექნოლოგიებისა და თამაშების ,სიმღერების,ინსცენირებების - მნიშვნელობა უცხოური ენის სწავლა -სწავლების პროცესში. მოგეხსენებათ ცნობილია,რომ საგაკვეთილო პროცესის ცენტრში დგას მოსწავლე და მიღწეული შედეგი(მნიშვნელოვანია,არა იმდენად ის,თუ რის სწავლებას ცდილობს მასწავლებელი,არამედ ის,თუ რა ისწავლა მოსწავლემ,და არა მარტო ის რა ისწავლა მოსწავლემ,არამედ როგორ ისწავლა და როგორ შეუძლია ამ ცოდნის გამოყენება. ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით უცხოური ენის სწავლება 6 მიმართულებით მიმდინარეობს:მოსმენა, წერა, ლაპარაკი, კულტურათა დიალოგი,უცხოური ენის პრაქტიკული გამოყენება(მედიტაცია). თითოეული მიმართულებით უკეთესი შედეგის მიღწევაში გვეხმარება, თამაშების ,სიმღერების, ინსცენირებების , ინფორმაციის-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება,რადგან მოსწავლე შეძლებს ინფორმაციის დამოუკიდებლად მოპოვებას,მართვას,დამუშავებას,შეფასებას,ანალიზს,უვითარდებათ დამოუკიდებელი აზროვნება, შემოქმედებითი უნარი,ცდილობს ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას,თავად შექმნის ღირებულებებს და საკუთარ წვლილს შეიტანს საზოგადოების წინსვლაში პრაქტიკა გვიჩვენებს,რომ მოსწავლეებს უჩნდებათ ინტერესი შესასწავლი მასალის მიმართ მაშინ,როცა ისინი აღმოაჩენენ თავისთვის რაღაც ახალს,შთამბეჭდავს,როცა მასწავლებელი ქმნის სიტუაციას,რომელიც საშუალებას აძლევს მათ გაოცდნენ და ამავდროულად ჩაფიქრდნენ.ასეთი სიტუაციის შექმნაში კი მას ხელს უწყობს თამაშები,სიმღერები,სპექტაკლები,მულტფილმები და ფილმები. დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებს უჭირთ მთელი 45 წუთი აქტიურად აღიქვან შესასწავლი მასალა ,ამიტომ თამაშები არის ეფექტური საშუალება მთელი ფსიქოლოგიური შესაძლებლობების მობილიზაციისა და აქტუალიზაციისთვის.გაკვეთილზე თამაშები განსხვავდება იმ თამაშებისგან,რომლებსაც შეჩვეულები არიან.ასეთ თამაშებში მცირდება თავისუფალი მოძრაობა და იზრდება ინტელექტუალური შესაძლებლობები.გაკვეთილზე თამაშებს უნდა ქონდეს მიზანმიმართული ხასიათი. მაგალითად,თამაში „გამოიცანი ასობგერა“ ( игра «Отгадай букву») Цель: Отработка восприятия на слух и произношения звуков и звукосочетаний. Ход игры: Ученик, который должен отгадать букву,выходит из класса.Остальные ученики задумывают слова в которых есть эта буква.Отгадывающего приглашают в класс. Ему называют слова,а он должен отгадатькакую буквузагадалиодноклассники.
 2. 2. ან კიდევ თამაში „გამოიცანი სიტვა“(игра « Назови слова с данным звуком“) Цель:научитьправильно воспроизводить конкретныйзвук илизвуки, звучащее слово в целом. Оборудование:Большоймяч. Ход игры: Игру начинает учитель,затем ведущим может стать кто-либо из учеников.Ведущий называет имя ученика,бросает мяч и произносит звукбнапример, «Е». Ученикловит мяч и вспоминает и говорит слово с данным звуком, например, «Хлеб».Мяч возвращается к ведущему. შემდგომ საფეხურზე,გრამატიკული მასალის შესწავლის დროს ,მაგალითად არსებითი სახელის და ზედსართავი სახელის შეთანხმების შესწავლისას.ეფექტურია ლექსიკური თამაში „გამოიცანი ვინ არის ის?“ (Кто это?) Цель:Лексические игры способствуют лучшему усвоению детьми русских слов,накоплению у них определённого словарного запаса,активизации речевойдеятельности. Ход игры: Дети становятся по кругу,в центре- ученик,укоторого завязаны глаза.Все детиидут по кругу и поют песню на русском языке.Учитель останавливает их.Ребёнок,стоящийв центре круга,протягивает вперёд руки и идёт по кругу.Кактолько он дотронется до кого-либо руками,дети спрашивают : «Кто это?»Тот ,кто водит,должен угадать,до кого он дотронулся,и сказатьвсё,что о нём знает:-Это мальчик,его зовут Гия,его фамилия…..и т. д.Есливсё сказано правильно,он встаёт в круг, а ведущим становится другой ребёнок.Есливедущийошибся,то он должен выполнить какое-либо задание: Исполнитьна русском языке песню или прочитатьстихотворение, и снова водит.
 3. 3. ლექსიკური მარაგის გამდიდრებაში და მართლწერის შესწავლაში ხელს გვიწყობს თამაშები „ვინ მეტად?“(игра:Кто больше?) Цель:Ученикиовладевают умением отбирать слова,обединённые однойтемой. Ход игры: (Вариант 1)Ведущий предлагает тему,а дети (по очереди) говорят или соответствующие слова.Например,одежда и обувь.Дети могут назвать следующие слова: платье,брюки,туфли,сапоги и др. Выигрывает та группа,которая назавёт большее каличество слов. (Вариант 2) Ведущий пишет на доске слово-название предмета.Ученикиподбирают к нему определения.Кто пишет больше слов-определений,тот выйдет победителем.Например, Дерево- зелёное,высокое,большое,стройное,цветущее,огромное. თამაში: „ კიბე სიტყვებისაგან“ (игра «Лестница слов“) Цель: Развитиеумения правописания слов и закрепления пройденной лексики. Ход игры: Составить лестницу слов,т. е. сначала записать слово из трёх букв, затем четырёх,пяти,шести,и т. д. Выигрывает тот,кто за 5 минут напишет самую длинную «лестницу».Во время проведения данной игры ученикам иногда можно разрешить пользоваться (словарём).В этом случае игра способствует развитию навыка переписывания.
 4. 4. ან კიდევ ტექნოლოგიების გამოყენებით აჩვენებ მათ თემატიკიდან გამომდინარე სურათებს.გამარჯვებულია ის ჯგუფი ვინც მეტ სურათს გამოიცნობს და შესაბამისად მეტ სიტყვას დაასახელებს. საგაკვეთილო გარემო,სადაც გამოყენებულია დიდაქტიკური თამაშები,ხელს უწყობს მოსწავლეებში გააღვიძოს შინაგანი შემეცნებითი შესაძლებლობები,მობილიზირებას უკეთებს ყურადღებას,ავითარებს მახსოვრობას,სტიმულს აძლევს მოსწავლეებს და ეხმარება მათ განუვითაროს ეთიკური მოქცევის უნარ-ჩვევები.მოსწავლეებს უჩნდებათ ინტერესი გაკვეთილების მიმართ,უვითარდებათ კითხვის,საუბრის,წერის უნარები.თამაში ხელს უწყობს სწავლა და დასვენება ერთმანეთს შეუთავსონ.ახალ მასალას შეისწავლიან მათთვის შეუმჩნევლად და ძალდაუტანებლად. უცხოური ენის შესწავლა იწყება სწორი მეტყველების ჩამოყალიბებით.ყოველი ახალი ასობგერის ან სიტყვის შესწავლა მოითხოვს სწორი გამოთქმის გამომუშავებას .ისეთი ბგერების არსებობა ,რომლებიც უცხოა მშობლიური ენისთვის ურთულებს მოსწავლეებს ათვისების პროცესს,ამიტომ უმჯობესია თუ მათ ხშირად მოვასმენინებთ სიმღერებს,რომლებსაც ისინი სიამოვნებით უსმენენ ,სწავლობენ და იმეორებენ. მაგალითად,საახალწლო სიმღერები,(новогодняя песня:Маленькой ёлочке холодно зимой)
 5. 5. ან კიდევ,სიმღერები საყვარელი მულტფილმებიდან: «Антошка»,«Песенка Крокодила Гены», «Улыбка»,«Голубойвагон» და ეს არ სრულდება სწავლების პირველ ეტაპზე,ამ პროცესს სჭირდება ხანგრძლივი ყოველდღიური მუშაობა,როგორც მასწავლებლის ასევე მოსწავლის მხრივ. სწავლების შემდგომ საფეხურებზე შეიძლება შევთავაზოთ ლექსების უკეთ შესწავლის მიზნით ,ამ ლექსზე შექმნილი სიმღერის აუდიო ჩანაწერის მოსმენა , მაგალითად,ვ.ზაბოლოცკის ლექსის შესწავლის დროს (ს7 დონეТЕМА IV Читаем! Признание) შევთავაზე მათ დავალება მაგრამ თამაშის ფორმით.ლექსის ფრაგმენტში უნდა აღადგინონ გამოტოვებული სიტყვები კონტექსტიდან გამომდინარა მათი ვარაუდის შემდეგ კი მოუსმინონ აუდიოჩანაწერს.
 6. 6. მოსწავლეები დიდი აზარტით ერთვებიან ამ პროცესში და გაკვეთილის ბოლოს სიამოვნებით აღმოაჩენენ ,რომ ლექსი უკვე დამახსოვრებული აქვთ. Зацелована, околдована, С ветром в поле когда-то обвенчана, Вся ты словно в оковы………………….., Драгоценная ………… женщина! Зацелована, околдована, С ветром в поле когда- то обвенчана, Вся ты словно в оковы закована, Драгоценная моя женщина! ა სევე ძალიან ეფექტურია ინსცენირებები,თეატრალიზებული გაკვეთილების ჩატარება იმ შესწავლილი ზღაპრების ,მოთხრობების ან ნანახი მულტფილმების საფუძველზე,სწავლების მაღალ საფეხურზე შესაძლებელია ფილმების გადაღებაც კი.ეს ხელს უწყობს შემოქმედებითი უნარების გამოვლენას და განვითარებას.მოსწავლეები მზადების პროცესში ძალდაუტანებლად საუბრობენ უცხოურ ენაზე ,ეს ხელს უწყობს მეტყველების უნარის განვითარებას.მუშაობის პროცესში ჩართული უნდა იყოს ყველა მოსწავლე,როგორც ძლიერი ისე სუსტი,დავალებები შერჩეული უნდა იყოს მათი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე. მაგალითად,დაწყებით საფეხურზე,მულტფილმის ნახვის შემდეგ დავდგით სპექტაკლი «12 თვე» ს.მარშაკის ზღაპრის «12 თვის» მიხედვით.С. Маршак- Сказка « 12 месяцев» Сценарий сказки "12 месяцев" Д ЕЙСТВУЮЩ ИЕ ЛИЦА: Злая мачеха Р одная дочь мачехи Падчерица Принцесса Проф ессор М инистр 12 месяцев СЦЕНЫ: 1. Во дворце 2. В доме мачехи 3. В зимнем лесу 4. В доме мачехи 5. Во дворце 6. В зимнем лесу მზადების პროცესი
 7. 7. კადრები სპექტაკლიდან იმისათვის რომ წარმატებით შევისწავლოთ უცხოური ენა შესაძლებელია გამოვიყენოთ არამხოლოდ ტრადიციული მეთოდები,არამედ თანამედროვე ტექნოლოგიები.
 8. 8. ენის შესწავლის პროცესში მოსწავლეები იყენებენ ინფორმაციის აღქმის ყველა საშუალებას,ეს შეიძლება იყოს სმენა,მხედველობა, შეხება,ყნოსვა,გემოვნება. ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება ხელს უწყობს-  საგაკვეთილო პროცესი გახდეს მეტად მრავალფეროვანი და მიმზიდველი  ინფორმაციის დამოუკიდებლად მოპოვებას,მართვასა და დამუშავებას  დამოუკიდებელი აზროვნების განვითარებას  შემოქმედებითი უნარების ჩამოყალიბებას  მოტივაციის ზრდას სწავლისადმი  გახდნენ კომუნიკაბელურები, საკუთარ შეასძლებლობებში დარწმუნებული და ღირებულებების შექმნისთვის მოტივირებული ადამიანები კინოფრაგმენტების ჩვენება ხელს უწყობს მოსმენის და აუდირების უნარ-ჩვევების განვითარებას. კინოფრაგმენტების ჩვენება შედგება შემდეგი ეტაპებისგან: 1.თემიდან გამომდინარე უცხო სიტყვებზე მუშაობა. არ არის მიზანშეწონილი იმ სიტყვების თარგმნა,რომლებიც შეიძლება გასაგები იყოს სიტუაციიდან,კონტექსტიდან გამომდინარე. უცხო სიტყვებზე მუშაობა უნდა ჩატარდეს ფილმის ჩვენებამდე,წინა 2-3 გაკვეთილზე და არ უნდა აღემატებოდეს 3-4 წუთს. 2. საუბარი თემის ირგვლივ. ფილმის დემონსტრირებამდე მასწავლებელმა უნდა გაიგოს ,რამდენად სწორად ხვდებიან მოსწავლეები თუ რა თემაზეა ფილმი. 3. კინოფრაგმენტის ჩვენება. თავიდან კინოფრაგმენტი უნდა აჩვენოს მასწავლებელმა ორჯერ მაინც.თუ მოსწავლეების უმრავლესობა ვერ გაერკვა და ვერ გაიგო,მასწავლებელმა უნდა აჩვენოს თავიდან და გააკეთოს კომენტარი. 4. შემოწმება .
 9. 9. მთავარი ამოცანაა-მასწავლებელმა შეამოწმოს რამდენად გასაგები იყო მოსწავლეებისთვის ნანახი კინოფრაგმენტი. ეს შეიძლება მოხდეს შემდეგნაირად: 1.დიალოგი მოსწავლე/მასწავლებელი.კითხვების დასმით. 2.რამდენად შეესაბამება მასწავლებლის მიერ გამოთქმული ვარაუდი ფილმის სიუჟეტს. 3.მასწავლებლის მიერ შინაარსის გადმოცემა,რომელშიც იქნება ინფორმაცია,რომელიც არ ემთხვევა ფილმის სიუჟეტს,მოსწავლეებმა უნდა ამოიცნონ და შეასწორონ ეს შეცდომები. ხშირად უყურებთ ფილმებს.მაგალითად, როდესაც გავდივართ თემას უპატრონო ბავშვების თემასთან დაკავშირებით უყურეთ ფილმს : «Генералы песчанных карьеров» х/ф (ს7 დონე ТЕМАV Слушаем! Текст о беспризх детях.Читаем! О бездомных детях.Поиски выхода.), Читаем! Девочка со спичками. Пишем! Пишем эссе на тему Милосердие. ახალგაზრდების და მშობლების პრობლებს,ნაადრევ ქორწინებას მიუძღვენით ფილმის ჩვენება და შემდეგ მსჯელობა « Вам и не снилось» х/ф ( (ს7 ТЕМА 3По повестиГ. Щербаковой«Вам и не снилось» (отрывок).
 10. 10. მოსწავლეები ხდებიან კომუნიკაბელურები,ერთვებიან საგაკვეთილო პროცესში,ცდილობენ ჩაწვდნენ ნანახის აზრს,გაიგონ საუბარი და სიუჟეტი კონტექსტიდან,სიტუაციიდან გამომდინარე,გამოთქვამენ ვარაუდებს,ერთვებიან მსჯელობის პროცესში ისე,რომ ვერც კი ამჩნევენ როგორ იმეორებენ მოსმენილ უცხო სიტყვებს და ფრაზებს,ცდილობენ გადმოსცენ ნანახი და ვერც კი ამჩნევენ ,რომ საუბრობენ უცხოურ ენაზე. მოსწავლეებს უჩნდებათ ინტერესი და სურვილი მეტი გაიგონ ნანახ და მოსმენილ თემებთან დაკავშირებით,უჩნდებათ მოტივაცია თავისით მოიძიონ მათთვის საინტერესო ინფორმაცია, წაიკითხონ,მოუსმინონ,გააკეთონ პრეზენტაციები (PowerPoint). პრეზენტაციების მომზადების პროცესში მასწავლებელი შეიძლება იყოს როგორც სცენარისტი,ასევე რეჟისორი,ან კიდევ მხატვარი ან შემსრულებელი,რაც საშუალებას აძლევს მას სწორად დაგეგმოს გაკვეთილი. მაგალაითად ასე შეიქმნა მოსწავლეების პრეზენტაციები სხვადასხვა თემებზე: გულმოწყალება, (ს7 დონე ТЕМА V Слушаем! Текст о беспризорных детях. Читаем! О бездомных детях.Поиски выхода. Читаем! Девочка со спичками. Пишем! Пишем эссе на тему Милосердие . Толковый словарь В.И. Даля: «Милосердие- готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь из сострадания,человеколюбия.» Помочь перейти улицуУступить место в транспорте Игра-Активатор Произнести имя сидящего рядам соседа и добавить к нему комплимент,который начинается на первую букву его имени Это Катя ! Она красивая !!! Это Игорь! Он интересный !!!
 11. 11. ა.ახმატოვას ცხოვრება და მოღვაწეობა,(ს8 დონე , ТЕМА 4 «Это было, когда улыбался только мертвый, спокойствию рад.» Общая информация о репрессиях в России и СССР. А. Ахматова. Биографическая справка. А. Ахматова. Реквием (отрывкииз поэмы). Презентация учеников XII класса Батумской публичной школы №14 Террор.Репрессии.Судьбы. Презентация учеников XII класса Батумской публичной школы № 14 Перед этим горем гнутся горы, Не течёт великая река, Но крепки тюремные затворы, А за ними «каторжные норы» И смертельная тоска. За что страдали, гибли и шли на каторгу ? Что такое государственный террор ? Кем были жертвы террора ? Жена и мать «врагов народа» подвеглась замалчиванию цензуре и травле ინტეგრირებული გაკვეთილისთვის მომზადებული პრეზენტაცია თემაზე:თემაზე: „ თარგმანები ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებში შ.რუსთაველის „ვეფხისტყაოსნის“მაგალითზე“) თარგმანები(ს7 დონე ТЕМАIV Читаем! Признание) ПОЭМА ШОТА РУСТАВЕЛИ “ВИТЯЗЬ В ТИГРОВОЙ ШКУРЕ” В ПЕРЕВОДАХ К.БАЛЬМОНТА И Н.ЗАБОЛОЦКОГО ПЕРЕВОД ЗАБОЛОЦКОГО თუცა ქალია, ხელმწიფედ მართ ღმრთისა დანაბადია; არ გათნევთ, იცის მეფობა, უთქვენოდ გვითქვამს კვლა დია; შუქთა მისთაებრ საქმეცა მისი მზებრ განაცხადია. ლეკ-ვი ლო-მი-სა სწო-რი- ა,| ძუ ი-ყოს, თუნ--და ხვა- დი-ა". (8+8)// (a-a-a-a) Хоть и женщина, но богом утверждается царица. Мы не льстим: она способна на престоле потрудиться. Не напрасно лик царевны светит миру, как денница: Де-ти льва рав-ны друг дру-гу, |лев ли это и-ли льви-ца". (8+8)//(a-a-a-a) ПЕРЕВОД БАЛЬМОНТА თუცა ქალია, ხელმწიფედ მართ ღმრთისა დანაბადია; არ გათნევთ, იცის მეფობა, უთქვენოდ გვითქვამს კვლა დია; შუქთა მისთაებრ საქმეცა მისი მზებრ განაცხადია. ლეკ-ვი ლო-მი-სა სწო-რი- ა,| ძუ ი-ყოს, თუნ-და ხვა- დი-ა". (8+8) Дай ей царство, дай царенье. Быть женой ей назначенье. Но от бога смысл правленья ей указан с вышины. Отлучался ты когда-то, -- и сияла без заката. Уж ког-да в пе-ще-ре львя--та,| -- льви-ца, лев впо-лне рав-ны". (8+7)
 12. 12. ს7 დონე თემა 2 -До самого донышка Отрывок из повести Владимира Тендрякова «Ночь после выпуска» . ამ თემასთან დაკავშირებით მომზადდა პროექტი,რომელშიც აქტიურად გამოვიყენეთ საინფორმაციო ტექნოლოგიები. პროექტებზე მუშაობის დროს მოსწავლეებს უვითარდებათ აზროვნება,ინფორმაციის მოძიების,ანალიზის და სინთეზის უნარი.არიან შემოქმედებითნი,კომუნიკაბელური,საკუთარ შესაძლებლობებში დარწმუნებული და ახლის ძიებისთვის მოტივირებული ადამიანები. პროექტი: „„თავისუფლება თუ ძალაუფლება“ პროექტის ფარგლებში გამოყენებული ტექნოლოგიები სასწავლო თემის ავტორი სახელი და გვარი მაია სირ აძე რაიონი აჭარ ა სკოლა №14 საჯარ ო სკო ლა ქალაქი ბათუმი თემის მონახაზი თემის დასახელება თავისუფლება თუ ძალაუფლება თემის შინაარსი მოსწავლეები ეცნობიან ვლადიმერ ტენდრიაკოვის ნაწარმოებს“ბანკეტი“სახელმძღვანელოში,ასევე ისტ-ის გამოყენებით უყურებენ დადგმას და ნაწარმოების სრულ ვერსიას ეცნობიან ინტერნეტ ტექნილოგიების გამოყენებით , იაზრებენ,დგამენ ინსცენირებას ამ ნაწარმოების მიხედვით და მთავარი გმირების მსგავსად შეეცდებიანგაარკვიონ რამდენად იცნობენ საკუთარ თავს და ერთმანეთს,ემთხვევა თუ არა მათი წარმოდგენები,როგორ იმკვიდრებს ადგილს თავისუფალი ადამიანი საზოგადოებაში,რომელიც ემორჩილება ტრადიციებს,სტერეოტიპებს,რელიგიურ დოგმებს,კომპლექსებს,სად იწყება პიროვნული თავისუფლება და სად მთავრდება ის,ძალაუფლება-ეს არის მორჩილება თუ მორგება საკუთარ ეგოზე.მოსწავლეები ფსიქოლოგიური ტესტების,ინსცენირების პრეზენტაციის, დისკუსიის,თვითშეფასების და ურთიერთშეფასების ტესტების ,ნაწარმოების სქემატურად გადმოცემის,,ვენის დიაგრამის,სხვადასხვა გათამაშებების,ინფორმაციის მოძიებისა და მათ რეალობაზე მორგების გზით შეეცდებიან იპოვონ პრობლემის გადაჭრის გზები,რაც მათ მომავალში გაუადვილებს საზოგადოებაში თავის დამკვიდრების პროცესს. პროექტის მიზანი - საკუთარი თავის შეცნობა,საზოგადოებაში ინტეგრირება . აქტუალობა /წინაპირობა - ქ.ბათუმის №14 საჯარო სკოლის XI კლასის მოსწავლეები მონაწილეობდნენ აქციში ძალადობის წინააღმდეგ; კონკრეტულმა ძალადობის ფაქტმა, რომლის წინააღმდეგ გაერთიანდა ახალგაზრდობა და საზოგადოება შეძრა ქალაქი (აქციაში მონაწილეობის ამსახველი ფოტოსურათები გამოყენებულია მოსწავლეთა საპრეზენტაციო ნაშრომში).ნაწარმოების თემიდან გამომდინარე,ასევე რეალური და პირადი შემთხვევების გათვალისწინებით, მოსწავლეებს უჩნდებათ უამრავი კითხვა და ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა გადავწყვიტეთ ამ პროექტის ფარგლებში.
 13. 13. საგანი რ უსული ენა დონე/კლასი საშუალო საფეხური , XI კლასი განხორციელების დროის ჩარჩო 4 ,45წთ-იანი გაკვეთილი, 6 კვირა თემის საფუძვლები შინაარსობრივი სტანდარტები და ინდიკატორები რ უსული ენა მოსმენა- უცხ.ს.VII.2. მოსწავლეს უნდა შეეძლოს მიმართოს სხვადასხვა სტრატეგიას მოსმენილი ტექსტის შინაარსის გასააზრებლად. კითხვა-უცხ.ს.VII.4. მოსწავლეს უნდა შეეძლოს წაიკითხოს, გაიგოსდა გააანალიზოს მხატვრული ტექსტები (მოთხრობა, ნოველა, მინიატურა, პოეზიის, თანამედროვე პროზის ნაწყვეტები). უცხ.ს.VII.5. მოსწავლეს უნდა შეეძლოს გააანალიზოს ტექსტი სტრუქტურული და ენობრივი მახასიათებლების მიხედვით. უცხ.ს.VI.6. მოსწავლე უნდა ფლობდეს სქემატური ჩანაწერების სხვადასხვა ტექნიკას. უცხ.ს.VII.7. მოსწავლეუნდა ფლობდეს და იყენებდეს სტრატეგიებს ტექსტის სიღრმისეულად შესწავლის მიზნით. უცხ.ს.VII.10. წერისას მოსწავლესუნდა შეეძლოს შექმნას ტექსტის სტრუქტურა, ფლობდეს და იყენებდესსაბაზისო ენობრივ-გრამატიკულ უნარ-ჩვევებს. უცხ.ს.VII.11. მოსწავლე უნდა ფლობდესდა იყენებდეს წერის ეფექტურ სტრატეგიებს წერის პროცესის ყველა (მოსამზადებელ, ტექსტის შედგენის, ტექსტის გაუმჯობესების) ეტაპზე. ლაპარაკი-დიალოგური მეტყველება უცხ.ს.VII.12. მოსწავლეს უნდა შეეძლოს ინტერაქციაში მონაწილეობა მისთვის ნაცნობ თემატიკაზე. მონოლოგური მეტყველება უცხ.ს.VII.13. მოსწავლეს უნდა შეეძლოს ისეთ აქტუალურ საკითხებზე საუბარი, რომლებსაცსაკითხავ ტექსტებში გაეცნო. უცხ.ს.VII.14. მოსწავლეს უნდა შეეძლოს წარმოადგინოს ზეპირი მოხსენება (პრეზენტაცია) აქტუალური საკითხის, პრობლემის გარშემო. კულტურათა დიალოგი-უცხ.ს.VII.17. მოსწავლე უნდა იჩენდესინტერესს და ავლენდეს ტოლერანტულ დამოკიდებულებას კულტურათა თავისებურებების მიმართ. უცხოური ენის პრაქტიკული გამოყენება (მედიაცია)-უცხ.ს.VII.18. მოსწავლეს უნდა შეეძლოს უცხოური ენის საგანმანათლებლო მიზნით გამოყენება. სამოქალაქო განათლება პიროვნული განვითარება . მოსწავლეს შეუძლია თვითდამკვიდრება საზოგადოებაში. მოსწავლეს შეუძლია გაანალიზოს ადამიანური ღირსების არსი. მოსწავლეს შეუძლია დააკავშიროსთავისუფალი პიროვნებისა და აქტიური მოქალაქის თვისებები. მდგრადი განვითარება მოსწავლეს შეუძლია გააზრებული მონაწილეობა და თანამშრომლობა სოციალური პრობლემების გადაწყვეტაში. მოსწავლეს შეუძლია გაანალიზოს მრავალფეროვან საზოგადოებაში სამართლიანი ურთიერთობის უზრუნველყოფის საშუალებები. 21-ე საუკუნის უნარ-ჩვევები ● ახალი იდეების განვითარება, განხორციელება და სხვებისთვის გაზიარება;
 14. 14. ● საღი მსჯელობა და აღქმა; ● მიზნობრივი კითხვების ფორმულირება და დასმა სხვადასხვა მოსაზრების გასაცნობად და უკეთესი გადაწყვეტილებების მისაღებად; ● ინფორმაციის კლასიფიკაცია, ანალიზი და სინთეზირება პრობლემების გადასაჭრელად და კითხვებზე პასუხების გასაცემად. ● იდეებისა და აზრის ნათლად და ეფექტურად გამოხატვა წერილობითი თუ სიტყვიერი ფორმით; ● სხვადასხვა ჯგუფთან ეფექტური მუშაობის უნარის დემონსტრირება; ● ინფორმაციის ეფექტურად და ეფექტიანად მოპოვება, კრიტიკული და კომპეტენტური შეფასება, ინფორმაციისზუსტად და შემოქმედებითად გამოყენება მოცემულსაკითხთან თუ პრობლემასთან დაკავშირებით; ● ციფრული ტექნოლოგიების, კომუნიკაციის ინსტრუმენტებისა და/ან ქსელების შესატყვისი გამოყენება ინფორმაციაზე წვდომის, მისი მართვის, ინტეგრაციის, შეფასებისა და შექმნისათვის გენერირება ცოდნის ეკონომიკაში ფუნქციონირების მიზნით; ● განსხვავებულროლებსა და პასუხისმგებლობებთან ადაპტაცია; ● დავალებების განსაზღვრა, პრიორიტეტების მინიჭება და შესრულება პირდაპირი ზედამხედველობის გარეშე; ● დროის და სამუშაო დატვირთვისეფექტური განკარგვა; ● ადეკვატურად და პროდუქტიულად თანამშრომლობა; ● მოსაზრებებისა და გადაწყვეტილებების საჭიროებისამებრ დაბალანსება სხვადასხვა ჯგუფთან ერთობლივი მუშაობისას; ● გულმოდგინებისა და პოზიტიური სამუშაო ეთიკის დემონსტრირება (მაგალითად, პუნქტუალობა და სანდოობა). ლიდერობა და პასუხიმგებლობა ● ინტერპერსონალური და პრობლემების გადაჭრის უნარ-ჩვევების გამოყენება ჩართული მხარეებისმიერ მიზნების მისაღწევად; ● ჩართული მხარების ძლიერი თვისებების/უნარების გამოყენება საერთო მიზნის მისაღწევად; ● ფართო საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინება, პასუხისმგებლიანი მოქმედება. მოსწავლეების ამოცანები/სწავლის შედეგები მო სწავლე ე ბი შე ძლე ბე ნ: რ უსული ე ნა  ამო იცნო ნ, რ ა ტიპის ურ თიე რ თო ბაა მო ნაწილე პირ ე ბს შო რ ის;  გამო კვე თო ნ ძირ ითადი საკითხე ბი, მტკიცე ბულე ბე ბი;  განარ ჩ იო ნ თვალსაზრ ისე ბი;  ამო იცნო ნ ლო გიკურ ი კავშირ ე ბი სხვადასხვა ინფო რ მაციას შო რ ის;  განარ ჩ იო ნ ვარ აუდი ფაქტისაგან , ფაქტე ბს დამო კიდე ბულე ბისაგან , შე ფასე ბისაგან ;  დააკავშირ ო ნ კო ნკრ ე ტულ დე ტალე ბი ძირ ითად ინფო რ მაციასთან ;  დაჯგუფო ნ ინფო რ მაცია კო ნკრ ე ტული მახასიათე ბლე ბის მიხე დვით;  დააკავშირ ო ნ სხვადასხვა სახის ინფო რ მაცია და ამის საფუძვე ლზე გამო აქვ თ სათანადო დასკვნა.  უყ ურ ო ნ და უსმინო ნ მათთვის საინტე რ ე სო უცხო ე ნო ვან ტე ლე /რ ადიო გადაცე მე ბს, ფილმე ბს;  დასვან ის კითხვე ბი, რ ო მლე ბზე პასუხსაც ე ლო დე ბ იან ტე ქსტიდან;  ითანამშრ ო მლო ნ კლასე ლე ბთან , მასწავლე ბე ლთან სქე მატურ ი ჩანაწე რ ის გასაუმჯო ბე სე ბლად. დასმული საკომუნიკაციო ამოცანის გათვალისწინებით, მეხსიერებაში მოიძიონ საჭირო ინფორმაცია, ანუ გაააქტიურონ საჭირო ცოდნა (რ ო გო რ ც ე ნო ბრ ივი, ისე რ იტო რ იკული თუ სიუჟ ე ტთან დაკავშირ ე ბულ ი); საჭირ ო ე ბის შე მთხვე ვაში, რ ე სურ სე ბში მო იძიო ნ დამატე ბით იინფო რ მაცია;  მიმართავენ გონებრივ იერიშს და ჩამოწერენ ყველა იდეას, რომელიც საწერ თე მატიკასთან დაკავშირ ე ბით მო უვა აზრ ად; შეარჩიონ ინფორმაციები და იდეები, მოიფიქრებენ, თუ როგორ დააკავშირებენ მათ ერთმანე თთან, ანუ შე იმუშავე ბე ნ გე გმას;  ტე ქსტის წერის პროცესში მუდმივად აკვირდებიან ნაწე რ ს, განსჯიან, რ ამდე ნად ახე რ ხე ბე ნ სათქმე ლის გასაგე ბად და თანამიმდევრულად გადმოცემას, საჭიროების შემთხვევაში, შეაქვთ ცვლილება - ახდენენ გეგმის თავისებურ რეორგანიზებას, ამატებენ, ან აკლე ბე ნ ინფო რ მაციას და სხვა.გამო ხატავ ე ნ საკუთარ ე მო ციას, განწყ ო ბილე ბას;  აფასე ბე ნ მო ვლე ნე ბს, ფაქტე ბს, ქცე ვე ბს საკუთარ ი პო ზიციიდან;
 15. 15.  გამო კვე თე ნ საკითხს, პრ ო ბლე მას;  განიხილავ ე ნ მას სხვადასხვა ასპე ქტით;  გამო კვე თე ნ დადე ბით და უარ ყ ო ფით მხარ ე ე ბს;  გამო ხატავ ე ნ საკუთარ დამო კიდე ბულე ბას და განმარ ტავ ე ნ მას პირ ად გამო ცდილე ბაზე დაყ რ დნო ბით;  თანამიმდე ვრ ულად, მკაფიო დ და გასაგე ბად აყ ალიბე ბ ე ნ აზრ ს.  ასახე ლე ბე ნ თე მას;  შე სავალ ნაწილში წარ მო ადგე ნ ე ნ, გამო კვე თე ნ პრ ო ბლე მას ;  გამო კვე თე ნ პრ ო ბლე მის გამო მწვე ვ მიზე ზე ბს ;  მო ჰყ ავთ ფაქტე ბი, მაგალითე ბი;  საუბრ ისას იყ ე ნე ბე ნ ვიზუალურ მასალას;  საუბრ ო ბე ნ მიზე ზშე დე გო ბრ ივ კავშირ ე ბზე ;  გამო ხატავ ე ნ თავის დამო კიდე ბულე ბას კო ნკრ ე ტული ფაქტისადმი, მო ვლე ნისადმი;  წარ მო ადგე ნ ე ნ პრ ო ბლე მის გადაჭრ ის გზე ბს;  გამო აქვ თ დასკვნა; საუბრ ისას იცავ ე ნ აზრ ო ბრ ივ თანამიმდე ვრ ო ბას;  მსჯელობენ ტექსტებში ასახული ფასეულობებისა და შეხედულებების შესახებ და გამოხატავ ე ნ თავის დამო კიდე ბულე ბას შესაბამისი არგუმენტების მოყვანით (მაგ., ფაქტები ლიტერატურიდან, ისტორიიდან, პირადი გამო ცდილე ბიდან და სხვა); ამოიცნობს სტერეოტიპულ შეხედულებებს, აანალიზებს და წარმოადგენს მათ წარმომშობ მიზე ზე ბს, მაგალითე ბის მო შვე ლიე ბით ასაბუთე ბს მათ უსაფუძვლო ბას;  უცხოურ ენაზე განახორციელებენ სხვადასხვა ტიპის პროექტს (მაგ., თეატრალური პიესის დადგმა, მულტიპლიკაციური ფილმის შე ქნა, რ ე პო რ ტაჟ ის მო მზადე ბა და გაშვე ბა ვიდე ო ს საშუალე ბით და სხვა );  ამუშავებენ სასკოლო პროექტების ან სხვა საგანმანათლე ბლო მიზნის განსახო რ ციე ლე ბლად საჭირ ო უცხო ე ნო ვან წყ არ ო ე ბს/ტე ქსტე ბს ;  აკეთებენ უცხოენოვანი ტექსტის სქემატურ ჩანაწერებს და მასზე დაყრდნობით სწავლების ენაზე ზეპირად გადმოსცემენ ტექსტის მო კლე შინაარ სს, ან წე რ ე ნ რ ე ზიუმე ს დაინტე რ ე სე ბული პირ ე ბისთვის (მაგ., თანაგუნდე ლე ბისთვის ); სამო ქალაქო განალე ბა ● განსაზღვრავენ საზოგადოებრივ ჯგუფს,რომელსაც მიაკუთვნებს თავს და შეაფასებენ რამდენად შეესაბამე ბა მისი მისწრ აფე ბე ბი და ინტე რ ე სე ბი ჯგუფის მისწრ აფე ბე ბს და ინტე რ ე სე ბს ; ● მსჯელობენ ადამიანური ღირსების პატივისცემის ფაქტორებზე სხვადასხვა საზოგადოებაში; ● საკუთარი დასახლებაში გამოყოფენ სხვადასხვა სოციალურ უმცირესობებს (მაგ.: მარ ტო ხე ლა მო ხუცე ბი, ინვალიდები, მიუსაფარი ბავშვები, იმიგრანტები და ა.შ.); მსჯელობენ ამ ადამიანებისადმი საზოგადოების ურთიე რ თო ბის თავისე ბურ ე ბე ბზე ; ● დაახასიათებენსაზოგადო ე ბაში სამარ თლიანი ურ თიე რ თო ბე ბის პირ ო ბე ბს და უკავშირ ე ბე ნ მრ ავალფე რ ო ვნე ბის ნიშნე ბს; ● დააკავშირებენ თანასწორობის პრინციპსა და ურთიერთობათა სამართლიანობის ნორმე ბს ე რ თმანე თთან ; ● თანაკლასელებთან ერთად, საკუთარი დაკვირვებების საფუძველზე, შეარჩევენ და გაითამაშებენ რ ო მე ლიმე კონფლიქტურ სიტუაციას, განიხილავს მისი მოგვარების შესაძლო გზებს (მაგ.: ინტე რ ე სე ბის პო ზიციიდან , წე სე ბის პო ზიციიდან) აირჩევენ მოცემული შემთხვე ვისათვის ყ ვე ლაზე ე ფე ქტიანს , ასაბუთე ბს თავის მო საზრ ე ბას . ● თავისი კლასის მაგალითზე (საკუთარი და თანაკლასელების ინტერესების გაანალიზების შემდეგ) იმსჯელებენ ადამიანის პიროვნულ და საზოგადოებრივ ინტერესებზე; გამოყოფენ იმ საერთო ინტერესებს, რომელთა გათვალისწინე ბა აუცილე ბე ლია საზო გადო ე ბრ ივი თანხმო ბისთვის; ● მიმართულების მიმცემი საკვანძო შეკითხვები ზოგადი კითხვა რ ო ცა ძალადო ბა უძლურ ია ? თემატური კითხვები სად იწყება პიროვნული თავისუფლება და სად მთავრდება ის. ცხოვრებაში შენ უნდა გემორჩილებოდნენ თუ შენ უნდა ემორჩილებოდე?ან -ან! თუ შუალედური დამოკიდებულება შეიძლება არსებობდეს? შინაარსობრივი კითხვები ვიცნობთ თუ არა ბოლომდე საკუთარ თავს და მეგობრებს? საჭიროა მეგობრებს შორის გულახდილობა ბოლომდე? როგორ უნდა მოიქცე თუ მეგობარი შეცდა? სიმართლე ყოველთვის უნდა ითქვას? რ ამდენად იზღუდება პიროვნების თავისუფლება საზოგადოებრივი ნორმების დაცვის დროს და არის თუ არა ეს ძალადობა საზოგადოების მხრიდან?
 16. 16. შეფასების გეგმა შეფასების დროის ჩარჩო პროექტზე მუშაობის დაწყებამდე მოსწავლეები მუშაობენ პროექტებზე და ასრულებენ დავალებებს პრ ო ე ქტზე მუშაო ბის დასრ ულე ბის შე მდე გ გონებრივი იერიში ფსიქო ლო გიურ ი ტე სტი შეკითხვების დასმა მონიტორინგი ვე ნის დიაგრ ამა ტე სტე ბი ნაწარ მო ე ბის სქე მის შე დგე ნა ინსცე ნირ ე ბა თვითშე ფასე ბის და ურთიე რ თშე ფასე ბის სქე მე ბი პრ ე ზე ნტაცია დისკუსია მონიტორინგი სქემის შეფასების რუბრიკა ჩექლისტი ინსცენირების შეფასების რუბრიკა ჩექლისტი პრეზენტაციის შეფასების რუბრიკა დისკუსიის შეფასების რუბრიკა მონიტორინგი ე სსე გაზე თი ბლო გი ესსეს შეფასების რუბრიკა გაზეთის შეფასების რუბრიკა ბლოგის შეასების რუბრიკა შეფასების/შეფასების ინსტრუმენტების მოკლე მონახაზი მასწავლებელი კითხვების დახმარებით ამოწმებსრა ცოდნა აქვთ მოცემულ თემასთან დაკავშირებით,ფსიქოლოგიური ტესტების გამოყენებით არკვევსრამდენად იცნობენ საკუთარ თავს და ერთმანეთს. მოსწავლეები ნაწარმოების გაგებისა და უკეთ გაანალიზების მიზნით,ახარისხებენ მიღებულინფორმაციას ვენის დიაგრამის გამოყენებით და ასევე მოვლენებისა და ფაქტების დასაკავშირებლად,მთავარი და მეორეხარისხოვანი ნაწარმოების ნაწილებისა და გმირების ნათლადწარმოსაჩენად ნაწარმოებს წარმოადგენენ სქემატურად,დგამენ ინსცენირებას.ნაწარმოების გაანალიზების შემდეგ აწყობენ პრეზენტაციას თემაზე:“თავისუფლება თუ ძალაუფლება“,შემდეგ კი დისკუსიას.აჯამებენთემას და წერენ ესსეს თემაზე:“როგორ უნდა მოიქცეთ თუ მეგობარი შეცდა“ან „როგორ ფიქრობთ,სიმართლე ყოველთვის უნდა ითქვას?“მოცემულ თემას მიუძღვნიან გაზეთს ,ბუკლეტს და ახალ ბლოგს,სადაც განვათავსებენ საინტერესო მასალებს ამ თემასთან დაკავშირებით და ასევე გამოაქვეყნებენ საუკეთესო ესსეებს . სხვა საკითხები საბაზისო უნარ-ჩვევები ინტერნეტში მუშაობის უნარ- ჩვევები ინფორმაციის მოძიების,კვლევის და დამოუკიდებლად მუშაობის უნარ-ჩვევები ინფოემაციული ტექნოლოგიების გამოყენების უნარ- ჩვევებს შემოქმედებითი უნარ-ჩვევები ლაპარაკის(დიალოგური და მონოლოგური მეტყველების) უნარ -ჩვევებს წერის უნარ- ჩვევებს საზოგადოებაში თავის დამკვიდრებისუნარ- ჩვევებს სასწავლო პროცედურები
 17. 17. პროექტის დასაწყისში გონებრივი იერიშის დახმარებით და ფსიქოლოგიური ტესტების გამოყენებით, მასწავლებელი არკვევს რ ამდენად იცნობენ მოსწავლეები საკუთარ თავსდა ერთმანეთს,მაგალითად გადმოეცით საკუთარი შინაგანი მე სიმბოლოთი ან ნახატით,თანაკლასელები შეეცდებიან დაადგინონ და შეაფასონ ,როგორ ადამიანს შეეძლო დაეხატა ეს სიმბოლო ან ნახატი და რა უნდოდა მათვის ეთქვა საკუთარ თავზე,ემთხვევა თუ არა მათი წარმოდგენები ერთმანეთს. მოსწავლეები კითხულობენ ვლადიმერ ტენდრიაკოვის ნაწარმოებს“ ბანკეტი“სახელმძღვანელოში,ასევე ისტ-ის გამოყენებით უყურებენ დადგმას და ნაწარმოების სრულ ვერსიას ეცნობიან ინტერნეტ ტექნილოგიების გამოყენებით , ვენის დიაგრამის დახმერებით ახარისხებენ მასალებს,მაგალითად რა საერთო და განმასხვავებელი თვისებები ახასიათებთ თანაკლასელებს,რა საერთო და განმასხვავებელი თვისებები აქვთ პიროვნებას და საზოგადოებას,ვინ არიან დადებითი და უარყოფითი გმირები,ნაწარმოების უკეთ გასაგებადდა გასაანალიზებლად გადმოსცემენ მას სქემატურად,მაგალითად ვინ როგორ დაახასიათა ერთმანეთი,ნაწარმოების ნათლად წარმოსადგენად დგამენ სპექტაკლს ამ ნაწარმოების მიხედვით,სპექტაკლისთვის მასწავლებელი უნაწილებს თითოეულ მოსწავლეს თავისი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე დავალებებს. შემდეგ ეტაპზე მასწავლებელი აძლევს დავალებებს პრეზენტაციისთვის,ერთი ჯგუფი ატარებს სასკოლო გამოკითხვას,მეორე ჯგუფი მოიძიებს ინფორმაციას ტექნოლოგიების გამოყენებით,მესამე ჯგუფი ზრუნავს პრეზენტაციის შინაარსობრივ მხარეზე,მეოთხე ჯგუფი - ვიზუალურ მხარეზე.იწყებენ საპრეზენტაციო თემაზე მუშაობას,და მოსწავლეები წარმოადგენენ პრეზენტაციას თემაზე:“თავისუფლება თუ ძალაუფლება“.პრეზენტაციისთვის წარმოადგენენროგორც ზეპირ მოხსენებებს,ასევე სლაიდ შოუს .შემდეგ ეტაპზე წარიმართება დისკუსია თემაზე:“ცხოვრებაში შენ უნდა გემორჩილებოდნენ თუ შენ უნდა ემორჩილებოდე?ან-ან! თუ შუალედური დამოლიდებულება შეიძლება არსებობდეს?“ რისთვისაც იყოფიან ჯგუფებად.ჯგუფის ლიდერებს მასწავლებელი არჩევს მათი უნარის მიხედვით,რამდენდ შეუძლიათ დისკუსიის წარმართვა,არის თუ არა აქტიური და შეუძლია თუ არა დისკუსიაში სხვა მონაწილეების ჩართვა, ლიდერები აყალიბებენ საკუთარი ჯგუფის იდეებს ,ჯგუფის წევრებს მოჰყავთ არგუმენტები .ორთავე ჯგუფის მონაწილეები რეგლამენტის,წესების და დროის ლიმიტის გათვალისწინებით წარმართავენ დისკუსიას. პროექტის შემდეგ ეტაპზე წერენ ესსეს თემაზე: „როგორ უნდა მოიქცეთ თუ მეგობარი შეცდა“ან „როგორ ფიქრობთ,სიმართლე ყ ოველთვის უნდა ითქვას?“შეფასებისრუბრიკებით მასწავლებელი აფასებს თითოეულ აქტივობას საინტერესო,აქტუალური მასალების შეგროვების საფუძველზე მოსწავლეები ქმნიან ბუკლეტს,გაზეთს და ბლოგს,რასაც შესაბამისად მასწავლებელი უწევს მონიტორინგს და აფასებს შეფასებისრუბრიკების გამოყენებით. პროექტის შემაჯამებელ ეტაპზე მუშაობის დასასრულს მოსწავლეები აკეთებენ დასკვნებს და პასუხობენ კითხვას: „ჩვენ ვისწავლით ცხოვრება?!“ დიფერენცირებული სწავლება სპეციალური საჭიროებები მასწავლებელი მოსწავლეებისინტერესების და შესაძლებლობების გათვალისწინებითუნაწილებსდავალებებს მოსწავლეებს,სპექტაკლზე მოშაობის დროს მოსწავლეები,რომლებსაც შეუძლიათ კარგი,გამართული მეტყველება აძლევსროლებს,ვისაც ხელეწიფებახელსაქმე მუშაობსკოსტუმებზე,ვისაცშეუძლიაკრეატიული აზროვნება წერს სცენარს,ვინც იცის ვიდეო გადაღება იღებს,ვინც კარგად ერკვევა ტექნოლოგიებში ამონტაჟებს,ასევე ქმნისბლოგს,მხატული მიდრეკილებით მოსწავლეები მუშაობენ გაზეთის და ბუკლეტის შექმნაზე. არაქართულენოვანი მოსწავლეები (მოსწავლეები, რომლებისთვის სწავლების ენა არ __________ არ არიან
 18. 18. არის მშობლიური) მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეები მოსწავლეებს ,რომლებსაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვთ საგანში,მასწავლებელმა დავალებებიმათიშესაძლებლობების შესაბამისადუნდა გადაუნაწილოს.სპექტაკლის დადგმისას შედარებით რთულ ტექსტებს სწავლობენ ისინი,ასევე პრეზენტაციის,დისკუსიის, გაზეთის,ბუკლეტის მომზადებისას უნდა დაევალოთ სუსტ მოსწავლეებს გაუწიონ დახმარება,შეუსწორონ და გამოასწორებინონ შეცდომები,ასწავლონ ,როგორ შეიძლება მიაღწიონ წარმატებას. სასწავლო თემისთვის საჭირო მასალები ტექნოლოგია – ტექნიკა (მონიშნეთ პროექტისათვის საჭიროტექნოლოგიური უზრუნველყოფა) ×ფოტოკამერა ×კომპიუტერი (ები) ×ციფრული კამერა ×DVD ფლეიერი ×ინტერნეტკავშირი ლაზერული დისკი ×საბეჭდიმანქანა/პრინტერი ×პროექტორი ×სკანერი ტელევიზორი VCR, ვიდეო ×ვიდეოკამერა ვიდეო საკონფერენციო აღჭურვილობა. სხვა ტექნოლოგია – პროგრამული უზრუნველყოფა (მონიშნეთ პროექტის ფარგლებში გამოყენებული პროგრამა/პროგრამები ) ×მონაცემთა ბაზა/ცხრილები ×საგამომცემლოპროგრამები ×ელფოსტის პროგრამა ენციკლოპედია კომპაქტდისკზე ×ფოტო/სურათების დამუშავება ×ინტერნეტძიება ×მულტიმედია ×ვებგვერდის შექმნა ×ვორდის პროგრამა სხვა ბეჭდვითი მასალები რუსული ენის სახელმძღვანელო სVii, სამოქალაქო განათლების სახელმძხვანელო , ვლადიმერ ტენდრიაკოვის“ბანკეტი“ http://www.belousenko.com/books/Tendryakov/tendryakov_noch_posle_vypuska.htm ინვენტარი/მასალები მოსწავლეებმა თავად უნდა შექმნან კოსტუმები სპექტაკლისთვის,ასევე ვიდეო კამერა,ფოტოკამერ ინტერნეტრესურსები www.google http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C http://ru.wikihow.com/%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C- %D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BC- %D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC http://medportal.ru/budzdorova/relation/1054/ http://wordassociations.ru/search?hl=ru&w=%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0% http://wordassociations.ru/search?hl=ru&w=%D0%A1%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1% სხვა რესურსები გადაღებული ფილმი - https://youtu.be/blVPt3_-ufo
 19. 19. მოტივაციის ასამაღლებლად ,საკუთარი თავის უკეთ შეცნობის მიზნით მოუმზადე ფსიქოგიური ტესტები:ფსიქოლოგიური ტესტები Правильно ли вы оцениваете себя? Может быть, эти оценки завышены или, наоборот, вы принижаете свои способности? Этот тест поможет разобраться в собственных проблемах. 1. Когда у меня плохое настроение, считаю, что предпринимать что-то бесполезно, само пройдет: а) в большинстве случаев; б) иногда; в) нет, я с этим борюсь. 2. Если кто-то настаивает на своем мнении, я защищаю собственную точкузрения и обстоятельно высказываю все, что думаю о предмете разногласий: а) всегда; б) когда как; в) в спор никогда не вступаю. 3. Выбираю себе друзей среди людей, которые меня любят и ценят: а) как правило; б) случается; в) нет, главное, чтобы человек был мне интересен и разделял мои понятия о дружбе. 4. Полностью отдаю себе отчет в том, что мне нравится, чего недостает, что хочу от жизни: а) да, так и есть; б) временами; в) сомневаюсь постоянно. 5. В любой момент могу поделиться проблемами с друзьями и попросить у них помощи: а) безусловно; б) не всегда; в) нет, рассчитываю только на себя. 6. Полностью распоряжаюсь своим временем, только я решаю, что и когда буду делать, когда буду встречаться с друзьями: а) в большинстве случаев; б) зависит от обстоятельств; в) увы, завишу от других - если кто-то приглашает в гости или на прогулку, не хватает смелости сказать «нет». 7. Отлично знаю все положительные свойства моего характера и какую пользу могу из этого извлечь: а) естественно; б) бывает, и ошибаюсь; в) абсолютно не умею ими пользоваться. 8. Знаю свои недостатки и умею их скрывать: а) а как же! б) не всегда получается; в) скрывать вообще ничего не умею. 9. Мне присуще чувство уверенности, знаю, что мне по плечумногое: а) именно так; б) раз на раз не приходится;
 20. 20. в) самоуверенность - не моя черта характера, а есть ли у человека способности - это должны определить другие. 10. Критикувыношу спокойно: а) всегда; б) стараюсь, хотя это неприятно; в) вообще не выношу. 11. Моя внешность меня устраивает: а) абсолютно; б) временами; в) совсем не устраивает. 12. Считаю, что у меня нормальный вес и нормальная фигура: а) это мое постоянное состояние; б) отклонения есть; в) никогда не было нормального веса, а фигура - ужас. 13. На приемах, презентациях, премьерах - везде, где много людей, чувствую себя легко и непринужденно: а) конечно; б) временами - это зависит от многого; в) толпа, толкотня меня угнетают, стараюсь поскорее уйти. Больше всего «а» Вы абсолютно уверены в себе. Однако это вовсе не означает, что вы не можете впасть в уныние или разочароваться в чем-либо или в ком-либо. Просто, если такое случится, вы легко выйдете из этого состояния и сумеете преодолеть возникшие на вашем пути препятствия. Больше всего «б» Вам довольно часто приходится переживать состояние неуверенности. Когда случаются неудачи, вы падаете духом и сами справиться с возникшей ситуацией не можете. Поэтому зависите от других, нуждаетесь в эмоциональной помощи и поддержке родных и друзей. Наш совет - больше рассчитывайте на свои силы и способности. Они у вас есть, просто надо в это поверить. Больше всего «в» Вы слишком плохого мнения о себе. Однако не беспокойтесь:это еще не значит, что вы никчемный человек или с вами происходит что-то неладное. У вас наверняка немало талантов и достоинств. Скорее всего, в детстве вам «недодали» заботы и внимания, и, возможно, именно поэтому вы считаете, что счастье и уважение - не для вас. Перестаньте без конца думать о своих неудачах, найдите в себе положительные качества и невостребованные способности. Вспомните, что именно вы умеете делать лучше других. Используйте свои способности, чтобы помочь людям, - их похвала и благодарность помогут вам по-иному оценить себя. Старайтесь больше быть с теми, кто понимает и поддерживает вас. Согласитесь, что идеальных людей не бывает, а потому критикупринимайте спокойно и не бойтесь выражать свои чувства и мысли.
 21. 21. გამოუშვით გაზეთი,ბუკლეტი თემატური შაბლონების გამოყენებით, ბუკლეტი ძვირფასომეგობრებო! ყველას ,ვისაცსურვილი გაქვთ მიიღოთპასუხი კითხვებზე: იცნობთთუ არა საკუთარ თავს? შესაძლებელია ადამიანიგაიცნო ბოლომდე? თავისუფლება ყოველთვის შესაძლებელია? სად იწყებაპიროვნული თავისუფლება და სად მთავრდება ის? რამდენადიზღუდება პიროვნული თავისუფლება საზოგადოებვის ნორმების დაცვის დროს და არის თუ არა ეს ძალადობა? ცხოვრებაშიშენ უნდა ემორჩილებოდე თუ შენ გემორჩილებოდნენ?ან-ან! თუ შუალედური დამოკიდებულება შეიძლებაარსებობდეს ?! შემოგთავაზებთ! ვლადიმერტენდრიაკოვის ნაწარმოების“ბანკეტის“ გარჩევას ინსცენირებას თვითშეფასების და ურთიერთშეფასების სქემებს დისკუსიას პრობლემებზემსჯელობას და გადაჭრის გზებს მსურველებს,გთხოვთ დაგვესწროთ!!! სწავლების ზედა საფეხურზე მოსწავლეებმა ფილმიც გადაიღეს ვ.ტენდრიაკოვის ნაწარმოების მიხედვით. და ეს პროცესი იმდენად საინტერესოა მათვის,რომ ისინი ვერც კი ამჩნევენ როგორ ეხვეწებათ მეტყველება, სწავლობენ როლებს ზეპირად,იაზრებენ ნასწავლს,იკერავენ
 22. 22. კოსტიუმებს,აწყობენ ინტერიერს,რადგან იღებენ ფილმს,ავითარებენ წერის კულტურას,გაზეთების,ბუკლეტების გამოშვებით,იწყებენ აზროვნებას უცხოურ ენაზე პრეზენტაციების და დისკუსიების მოწყობით,ასევე ქმნიან საკუთარ ბლოგს,სადაც განათავსებენ მათთვის მნიშვნელოვან მასალებს,აფიქსირებენ საკუთარ მოსაზრებებს ,აფასებენ ერთმანეთს,და ასე თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით გატაცებულები,ასევე მათთვის შეუმჩნევლად სწავლობენ ენას. მუშაობის პროცესი იტაცებს მოსწავლეებს,ცდილობენ ერთმანეთზე უკეთ შეასრულონ დავალებები, ამასთანავე ეხმარებიან ერთმანეთს ,ასწავლიან,უსწორებენ,რადგან თვლიან ,რომ ქმნიან რაღაც მნიშვლელოვანს,ღირებულს,ხედავენ შედეგს,რომელსაც აუცილებლად სხვებიც იხილავენ და შეაფასებენ. ასე იქმნება სხვადასხვა პროდუქტი,ზოგჯერ გაზეთი ან ბუკლეტი,ზოგჯერ ფილმი ან ბლოგი, მჭიდროდ ურთიერთობენ მასწავლებელთან არა მხოლოდ გაკვეთილზე,არამედ Skupe-ით,უგზავნიან ესსეებს,მათ აერთიანებთ საერთო სულისკვეთება,საერთო იდეები და ინტერესები,და ასე მათთვის შეუმჩნევლად თამამდებიან,საუბრობენ,წერენ,აზროვნებენ უცხოურ ენაზე . ასეთი გაკვეთილების შედეგად შექმნილი სპექტაკლები,გაზეთები,ბუკლეტები,ფილმები,პრეზენტაციები,ესსეები,ბლოგი,შეგვი ძლია წარმოვადგინოთ საპრეზენტაციო ფორმატში, და ამით ვაჩვენოთ,რომ თამაშებისა,სიმღერების,ინსცენირებების,ფილმების,მულტფილმების და საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენება ხელს უწყობს უცხოური ენის შესწავლის პროცესს. ელექტრონული სასწავლო ციფრული ობიექტის ელ.მისამართი - https://drive.google.com/folderview?id=0B9ftCoh3BM6SRHBHZHFCY0VfRU0&usp=sharing http://siradzemaia.blogspot.com/p/blog-page_5913.htm გადაღებული ფილმი - https://youtu.be/blVPt3_-ufo სიმღერები რუსული ენის გაკვეთილზე -https://youtu.be/XB2Tk_Mbqjc https://youtu.be/XDhJ56xVeAw ინტეგრირებული გაკვეთილის ვიდეო ჩანაწერი-https://youtu.be/sGojIcvHHVI
 23. 23. გამოყენებული ინტერნეტ რესურსები: http://www.audiopoisk.com/artist/aleksandr-malinin/ http://www.kinopoisk.ru/film/77253/ http://www.kinopoisk.ru/film/45660/ http://www.vitaura.com/test.pravilno_li_vi_ocenivaete_sebja.shtml https://www.youtube.com/watch?v=CfwDflqDhLA http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2013/07/16/stsenariy-po-pese-skazke-sya- marshaka-dvenadtsat

×