O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Tcvn 5040 1990

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Tcvn 5040 1990

  1. 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5040 : 1990 ISO 6790 : 1986 ThiÕt bÞ phßng ch¸y vµ ch÷a ch¸y - KÝ hiÖu h×nh vÏ dïng trªn s¬ ®å phßng ch¸y - Yªu cÇu kÜ thuËt Fire prevention and protection equipments - Graphical symbols used for protection schemes - Specifications Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng kÝ hiÖu dïng trªn s¬ ®å phßng ch¸y trong c¸c lÜnh vùc thiÕt kÕ kiÕn tróc, x©y dùng, kÜ thuËt vµ trong c¸c lÜnh vùc cã liªn quan nh»m quy ®Þnh c¸c chi tiÕt cña c¸c thiÕt bÞ phßng ch¸y, chèng ch¸y vµ nh÷ng ph|¬ng tiÖn tho¸t n¹n trªn c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ, x©y dùng, phôc håi hay cÊp giÊy chøng nhËn cho nh÷ng vô háa ho¹n. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh nh÷ng h×nh d¸ng h×nh häc cña nh÷ng kÝ hiÖu c¬ b¶n sao cho ph©n biÖt ®|îc tõng lo¹i thiÕt bÞ phßng ch¸y vµ chèng ch¸y, ®ång thêi còng quy ®Þnh nh÷ng kÝ hiÖu bæ sung kÌm theo nh÷ng kÝ hiÖu c¬ b¶n vµ ý nghÜa cña tõng kÝ hiÖu. Khi cÇn thiÕt cã thÓ quy ®Þnh thªm nh÷ng h×nh vÏ, sè hay ch÷ viÕt t¾t kÌm theo c¸c kÝ hiÖu. Nh÷ng kÝ hiÖu quy ®Þnh trong tiªu chuÈn ¸p dông cho nh÷ng ®èi t|îng sau : - B×nh dËp ch¸y x¸ch tay; - HÖ thèng dËp ch¸y cè ®Þnh; - Vßi dËp ch¸y; - ThiÕt bÞ dËp ch¸y hçn hîp; - ThiÕt bÞ kiÓm tra vµ chØ dÉn; - ThiÕt bÞ b¸o ®éng ban ®Çu ; - ThiÕt bÞ b¸o ch¸y; - ThiÕt bÞ thæi khÝ dËp ch¸y; - Vïng cã nguy c¬ ch¸y vµ næ; - Lèi tho¸t n¹n. Tiªu chuÈn nµy hoµn toµn phï hîp víi ISO 6790 : 1986
  2. 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5040 : 1990
  3. 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5040 : 1990
  4. 4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5040 : 1990
  5. 5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 5040 : 1990 (1) Sè l|îng nh¸nh x¸c ®Þnh theo sè l|îng häng n|íc ra, vÝ dô: Trô n|íc cã 3 häng ra cßn trô n|íc ngÇm cã 1.
  6. 6. tiªu chuÈn viÖt nam 4. tcvn 5040 : 1990 Phèi hîp c¸c kÝ hiÖu Chó thÝch: ViÖc phèi hîp sö dông nh÷ng kÝ hiÖu c¬ b¶n vµ nh÷ng kÝ hiÖu bæ sung cã thÓ rÊt ®a d¹ng, tïy thuéc vµo môc ®Ých ¸p dông nh÷ng kÝ hiÖu ®ã.

×