O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Actividades

186 visualizações

Publicada em

maffer

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Actividades

 1. 1. Vdlcrcó P¡ dcmrudeó . . . . * a - l "a à: :: àixàíiàzàd4ecy: :“4:é*°ã“xà“: dr  *sà%»ãj”à°°fàlíhi= cwa~ o d» cquíço. E v3 3th dd 5 wk¡1@o ewvhgucíâêe apoyo) qs ôfvcvszLs ddíuíÀqàr g e 4- r v _ CJ QM d CÍXWÔV* Wah? Ad @No e YGWHÊEYTÕXS- ÍycHmd qu( to *mcáci &GU; cj õñbmo? , DÍçcYthcÃd um": Peso ywsód O _, ,- / ' - - . , aÍ1ÊUÓ§ÍÃ+LÍCÊÃÍPÉÕ rszçaqísmazaz” a: : d DcFíhd Cdàd Cho X05 japievücó Cóhr q) ? usíõh E b) fdfcxxwcíõh c) iÍÍàíÊfcddÕh A) cownàonadcíén é) Jubtímdóõh PSOFÍBÀGÀE-í à: ld *mdhíYíd d) EñcMx/ dá: ddr 7 çjtmphxs 7 agia» màd ur, b) ÍWJFEXWÕÍVÓO . .Adr 'Ô cjgh? o; , y (dy Cdàd _no ; mp6 eo dons Ncíàad? f. . ¡cçík-_ó óoh csa ? Ytfigàcsàní (Xgó-rkdg à( 03 õlàhlasí?
 2. 2. ig' 14 ¡ f). x , n . ..4 _! j¡ t” Y '. É A à¡ ' -ziñâu mxcomamícnica . mimar a AI_ ¡ ' - ~ . .u a, ' . i 312!_¡1:1.. ..'-' ; V _HLX Liu# F - n . 1., . x l z: c; _ 'q, m. . n . ' , s A4.. À *' ' -; . .. Ata* , .; q.'¡, ¡-: §:¡ *É nào 'áhñ6"P°*°” r . Ldqtéâ . w, _r _lu 4__1q; ,:: : . . s: çmqcãâeêa; ›_ diz-L' , MM 4. - T ' : ga wa 0%, ; amwümm». , ' ¡Í. #u; .- '. 'n lvl? ? ' f'. . › › ~ , _ a 7"'g_r"ÍÍJ>: _7U›C Àz > 3,¡ i 4 _4_
 3. 3. p À I _Nü - É . › 'Ah-¡báéz Agfa aíigmmenfe, oa Farinhas que; 'nhñuych É; Em au mu: - E. .dEC1ÕÍOhC~Í›-› A ' . ãscm= çà° ; zmâzíçñàüüu ': .%:3;+à*. *:; °:: :3 _ . › que. 3m. . . çn+d1e5 Í Exp? «ha b: Touche. ? denhncaõ »Cacá Pam m . sdodãn de çrchÀ a coiíàíohos. ; Hc 1-a. ›r-; ~ › cm Bruna Jcfkhcv ck : Àçhudí cnh! ” 106 po_ V *i.2:: :°: ..ê**°"**f= *°= é“; ;nfa&: f a
 4. 4. .. ., › » . nulla, mu. : UHE: M' wwmn A/ [HITHJ ' ~"xj. 'I. 'Ir1.L M na n. ¡P- «- e. ; | '¡! 'x')ÍV^". 4 Ir . . 4-1 ~vu 2M í ' M / W ÍumHI-I' '-"'“'“" IU” “' ( ~ ». 1 ' ¡¡ 1 , 7 " ”" n t) 1 1 ! .r
 5. 5. QC mçzígrvjd clzneñía_ ehhâ Ch K3** * C l 'm 95105# C'CW”'C'LCÚQCÃ AÂÓCCM 'nc * C bhrcn t, 3.: ;Nf Fc* 'y Wc. : W355 c ÇTLVJ; . ' &Ii; Ã$tj YÉIÊVÓIWÀÍ C FH. : LUHULC LÍJIHKJ HHHLU MIM. :ru: : mu: _Li 444." . . f -. .g4›__ . n- L- '. . , A r E k, w _ . V) Q D › o ÉÃ): ur' V¡ it. : r v " f VÊ¡ L f¡ "'21 Í. . . Í -J vwígrx C1; x/ ,ll a. › ¡' r I _¡. x7 M( 'x . .btt ' v -LA _[4_ , 1 I
 6. 6. f. Hdcc. cds¡ 50 um. : ÓWüchÍeó çlgícos 671W: lo. : Qu_ pt cfrtconirdbc¡ , cl brí-Hyhíco PCH( 17h93-? , f05Í°dB°“ m CxifjntLhCid, cn cidñm o *hd mwfí ° ai"" . t, SL' ? Hay-W qqpçcrvncoñd; d sãdcno 1:/ ÔoTdhc fgçtm _ht 'm1, »Jan a cá FcHu 0h15 r? @WWE dim' *E __° “n63” àíhrunc-Vhài s ck ! as . vn he ! o 'Ítthcñn v nõfm d 'J Vdocíàdí Íd Ma, Cocina c ÇCWLÓÚ í U ? mov *Ídbçruqqfío _de Haícc à( poWLÍcu _ . CERN' nntncçó¡ ch 'uno d; LCVÀ and 3-33 . Ldçmtfwñgwcj cg AJ vr, .n««7 <~ 'lgà imcvhcu-ichdie. : de' 'UMM à": 5721"( 'v' _ '¡“~*)370“ '“" *t”›"¡f5 . Uh BoacXW, ot ? Nm ddr' ld rox-huck: 1V ”'~k0<Ê': 'Vd *t* Camo A; 31;. l &ãíñ . ~ beach H ¡íín uma d$HcMd *Frfuhíw : Win f"" . H . W , - hdbün í a . Óhfmo», 'nl õmdñu GJ, n¡ Emhgííoa, 'n ob-vicYQcriTç *muy-xe gç-“rçj 'Vc. ,,_ 'iV*DYV-_r'FÍF: rm; z . Huambo. Exact: .ílcw _w Ut* hd mçcnhdcc» Àc que 'Je (hd óx›cuñí«: 'rr+cí un ; dmçc hLH-_vc- Ôâ 1m 'ma', MÃE V” ° 7" AJ CERNÀ ÍUÚOD mçy CdL-ÍC: y ~Lcia »cckíbcrcscichço ATLAS x CNJ n-JU 1.1:* mrx-wrrn ÊGUOÍÍLHhÔÉ tf ; › Àcrhíu Lab (TH CNO? kl? fícyidÀru . , _ r” da Íd “Lú/ d jadíJfícqh) y *ode ^I~ÍC"-L“ _ '›À'? í7›“›v; x«: :› p_ k¡ ('J)¡ÍÍL'O LYLCÉÍh-dad E5 Ú 505373 d: N Hfqj. LC. kit *v HNGCÁÕh ÁjJ LHC CY¡ 'ZC*15, dtüfttb Lx(- Çítdar' srçcrxzíchokét_ ; cHgichçy à; UfitTDlcLj , =_. _fruL. :. ntgw» fudsÍd 1h encha eh uh CJÇQÍQTCÍLLCÍ'. E' LHC ÉÊFÍG qhtpbvfuy “fomüín “$151 M_ : cbn _ É gw; «r Phil'. .j Lj ÔÍCÓ CCF) mcbcjÍck ' 1o FTC W fg' gi( w' 3d CNYQYÕC. y HdCn. 'N50 (31705 Ch ÇC.3P~': o81Af1 . je 'rgfrfn rfr m# , cauda, É as§tõhcimç ph' Y¡ apico/ .sro OÍYnÇdÓrÀ : h 'r. i¡L^¡h; ,¡ FYVrL ZUÃÇK 64:, CY¡ 63 cmo', +TcihTd, u: hq¡ j¡ mosca ó: lb: CÕYrMoó 'de dÍdE-: íaã ~ 'N27 x 1_- _, w p_ à- qu. chddó* Ídâ Vdódàdã off V a_ , Ffwlvn p, 'Í H t. u cs «Mdxífcíá ch . su Juno, o único omc dq y¡ : MAO “O ÕÊ. YR ÚYÕ Ú) C1 (Lj rf'~(-'C. ~ ld j, .r. v» DWd ' TCMÀ Lóhhôdã: .AC YnçÕc-'ríg 113g vggbL_ 'T , _ g, ¡, _rf *UN-taum* hljfdo Pa' tüdc 'c3(“§c¡'ÍrÀ'§(›_ ' ' ICTÍTL iÔÀÍÍVH) TYTS 2 Í": tíjã( 1( ÉC-; Êrtcü htpcpdño 306m cXívhYwxn* m3 qfmdmuwYü' q C “O5 “tqoh dd v“. <-, ~.; l'. -,n “Jong v l Ôbs 'll*. ' Íohv '¡
 7. 7. .pasar fc? tfÀcóo Íquk O. u; cu' , c E? ) nf¡ rrn-icrdrirÁ »JZÍTTWÚVÁÓ a ara; EÇÍ/ ;rfnIYa ! ça / trIuÀ-líàd CL_ M¡ Ylvlar¡ ÍHLY ~ d: 'a mdíd vrj'-Ííjtlr_. hci . .Caí : f: õhrrc? 8 ( jíí_ 'd ; W603 'f; :'rr; ÍÍ'Íu/ ¡'JÚ«; wa. ; íye¡¡a_~n. h(iàr M. ; Yrrürvh crosraríc: q-; +ícm M: FÍCYÍIMÀ: u Á» «m wh-vnrmio CJTFÇÓ. Cfçáucric ; rfht ? Jc yYndjd _ Lo fruit: !L9 ; rd rmJXÔKJ ; à H (jurfííônà (M h. zs't“'itd qu; '(30513' 'JI E7171.? c rrñ. nha. ; qkllf H *af m c J MYR** ITÇÓJIÔ-Cx à! 'o 'LÇZIJ ', (ru/ MAH , rbni CJ 4 MGLUT p: : pro Marilda Ag_ ln rMnVrKHr A¡ Ivwüüírt en; E (3.1 Far : a wrap; 3f'j/ Í=4O¡FYef3_ -Çr_§'~_: ; . fc-rx Ící. . 'Cióâú fíoírrm; «m H'. rpg. "rvnnívrtlnrü Pr-Ãn cru à 94116.2. É _ s ' "_ u ~-3 d Tñülfthdf t-_zfçísrrí " 5. pac-J or* Carr'. fu rá r¡ . und Ás 'uhídcg »m 1 ; c : Cariri 7:14'" QçV/ J l 'fa' WÍ' M3. , a -wcÇóho à_ *Í w Í cawfíriítq. n M *xmmd (M . QCQW- . J, Àc Ccríiínç; ~ÍU"rc-. .3 da , r "w. 'nrsum-níd Íd LÇ¡-; ~_ _T_¡¡! ' r_ dr; E 0;, - . ›. É, _ d; n:r~r. '›'r~~, - m5 'Ú gdmà , L re y» síam¡ qm 'hn v TC. ? re rf ~, "_*u'rn. ;›Á níào, 2-- pá? _+21 : :rf-çrgllr_ f: fr) (nrÍíÍa M? , m; uYHArEZ¡ . V¡ h ' w ' 'E › Í ¡Í/ fxl/ ÍCKJNW; I'1r', '*'(1<' W* o o -í A , r LU) ”, IU. .. ,' / v¡ , ,,. ,. - A L -, › Í _lqjP f __. ',n'": _Í l , IaTWÊ x LJÚL J ' d : cá: 'JLC à; lc', 'íÍrv. ;í*Jr›J(L:3 Cah( J E* FIcL-: :c ? auras «L IÍQÚÔLÍÉC : YW d cnmbr à: 1g mgjcrío, c: : @Âaáo ; ralzôo d¡ pdciôc ltcfJàn, V CJ Cedar. r, - E5 çrlrgjfclafrccwo Yragàídhk' (à rilrlÍ (Í cj: : CcmLÍa 'fc t-ÍLdAÔC, aço v) (Mack íquíào «dmbíd é: ?crn-. rÉt c¡ *í_: +d c COÓCDÊO. . Ei ; n ^ "fcniírzao (fc/ NCQ -Ui, Crsnbítíh CY) 5» 'm-DÍC dt @+060 [o Yñcdtñtí lcUqtñôo d rf] J -__; rcà', v_: Í-Âc çcr ur: àlsrnlhuçYh PYYkj *('rn-~¡-'¡dfíuh1_ 'l 'Cfnuo A; :cfc o àaL ca mehr¡ (mk: Sc duzrfrro ; j crmct _of/ cosa d norma fl-'qút * . À Cr, c¡ jmçãçóo 30k» críwflcítc um ç ' 'L JO (-1 n › cambio de_ . sñfcóc ót, u c. &Çikcfaxw anacom um
 8. 8. MÁÍÍÔC: _¡rÀ/1_r1_, _ fa¡ 'VJ' y¡ '^¡& y( , z _ , . t “MWM É q Ya np. ; › /1 íprhw 0.a' m¡ l/ 'Iir' W Csrxgvwr _ _›. ),n¡ A . ~¡ m , (H) n hwÚl W' i m” lTv-"êilííí. Í', |c1 çarí' Ành rm (ra rn' M) ' K' 1" hu| l4 hd . .C/ I "kim rar* E5' "tr "WIRHNH in. ? I Índn A¡ I' "l" 'n- . i Wp; ¡›t; :“1LxL. hclqrÂ. ,jr àr-*Í- ¡irmw 'lua' «Í H vyü ¡ 1 w ' ' if** _Çtrkx Q_ l f , çdrlr (Ú 'ml MWM ^" "T" i'm* ~ " 'N '5'-'3~Ç"'í: r-'. ífY, çmrrrrh Adri ^C < Í r rr(l 'L-ÁO › [F « 1'* “F Í A( JL' lIndÍ/ (L x www m: (líl K 'M' 'OTC D, r(, ›g, Aüà f(¡ 2 (A M) WuÍL 1M) g _an Po¡ Hc. nj Çoàd ML. mu, q¡ Mru. A_ -. CYXCVL-Lrà. rm›¡, .”~. . À « x (Ânnln mmri ! WH W" o ? WH lr' ' . Y ; uuh QYT íYrÍcrucY V, ¡- A¡ 'É kÚM" 5 "hàí-*v “; :s; '~5~Y-. ÍXQ-; Jzn ck; a "mL “rwrVr *À r "n93 » › ' * ›5*. "J'Íyy1(. i(§(7yu, 'f(¡, "¡'rV'Yf)f| (lf; Ú Â( ln. :hwunñr I'. "h ~ * = "'À f-¡rCÍÍ/ Ícíàck à* 3d( rz1'rwíc› (lr . Í jin_ HV( d r* 'k(l. “L” ÇÉYCS t' YU. Ill”, › 'ÍYJQ yYnx'Lr. jII1Í¡Jr, W 'lu v( v¡ ! (1 g» u' *H1 . I Fchvxvneú, às¡ : :Her m. 43H; ¡I›L'= ¡l(')n1' W 4 H~ »W HV. qâg/ - x 'P' . À n x ». ^1C“Y”›. E; e_ , mt mn, mT- n 'l-JÍVl¡ mw dt; Íd Lizfujg ¡jwdt1_'. (cw rfrWsu' 'm ; v »; ¡|¡" . ' Ju. ,. L . - ' Vdcúdax , nd rmõhiê- Á f» a( 'a - 'trwul . dt: Ã~0Lñrr›1c. 'r. 'í«* rÍ-x. gh' mb' . % ›1.('u~ í' ' 'M . rln. Vc. uff"-“r› ›_: ; ~_: :: Í Fim 1: y ÊJ VW¡ rm . fdíkgx p¡ i ul, u, - m* rm 'rYudjt-trídl- ' “ P'. ~Y“*c riu cn'>ul“~'~¡: ,ír_l. 'r› Em duuNWd 'um c-: IIW srt [n V: .l ? › ~ 6h fi ~r [ÓÀ hrquÀc (_')'”¡'1~, !À fi ir'. 1. eh w¡ z_ 3_ ? ahh cm; (15375 Y». E") cs “ÍE-, YWF o M¡ CM Í. ». 1:' . HL-x . ' g çüíjràio . í_, ÍÇ5._/ ) ícVào Líqxwóo Q UÃYÍÊLAWOA qgñmwíkà : Jfxcúcft Y-, zeñàçx (Qd ; lx ? Exa ; XL ¡x~. .3;, t_ xjtõccoàdà. 1:3 ici cãfftcãch u: "rluÃo M44.; [k ›¡'m›<. J¡ DÚYÊÃÍ-Ó- E5 cà C . yJLL/ ;Yl ru mdf : l -lrfx. í' i1 4 Írx mhz* , .21 [d O Í<73W'¡3». f'h, *à . ITU/ CAC, 'JJT'1X'AL'~YW, àíÇCÍÍTHFICYÍLÍJ 1 www, r* ~ . V, (rh uGLLê t0 ÚGIIÍÍCÍÓÕÕ? Ld COPd(jr(”( x_, (], _;¡«_'1f¡; j~ _ dd-afcrmctcíoyn-s cççmàosç hi Joiraúh; ' ÍL_~__, ;,_5 (. _.-_. Avm¡ _ wc 'ueckh _Jar miawr-: Eblcs o dógf~$¡f _a3 &; Y«¡, »,, q nc¡ü¡-(¡ . ÍLMJÍEj ; th &di; ?Xc¡; nk ¡Ão ¡›ÓÓ›, Ç¡¡¡¡, _¡A“H_JC', “ a bhõ-Hqàrdi 'l ezóíçmghdühmíeñb WCLCdVI-! CO Í~. ;Vt_"I/ ç)¡E JW) c tdctáfn c; DCD” mu¡ a g_ À Eáâuerzo' E5 l ~uc~xza aew: : bt c-hju »A - . ., ' . _ ' a* í «cüite m 706% D196¡ much om dhrd. h-êàt àsll SyL-zdo a f) cãçço-¡-¡, ..(_. :c¡ô. he PI' . .nx 'H'*. *'C. ¡'t”
 9. 9. m -«~. ¡L~« rh ' 1 C: -› k. _i , líktjg¡ à¡ ÍÕYVÓÍÂÕ 'x l *Ynvàwtíc VHF, x '*¡“r“'jl*›çdrld C. *nha* [WH “ " ' . ~._ ' r " 1T u¡ K “ Í -T É' M' › À x ›~' - 7 7- . . E "x ' 'uw t. (J "XII ( 15s d cabala ck »W t** . "“*k“ 1 fucYzdj cFccj ao' ? cv ic d “m "- . _ _ . . ' n «t 73cm ç', “. "'¡-c. :.. ñ «ñY7'l'*V'›'°" Í ' t” H «udwü . ›'(! : ..$() . - 'L » _ . ¡ i 1 . - 'n , -' r Ú. ' »j N , Âhíbtdncá Oãfitdmm J “iu u" m Alf ( x. Cn; :CYMUHC “CAM Lbh'1'| ”w1 ÍÀÚXCÍU” ¡~. ~". _ . ~ »w O' L › kk Ux 1 7' xxdum' kw¡ e sky¡ *›*f. “"&, ^ ; g Í , _ a, L u; c" : g ? sima vm-éiv “Á 'rui-MFA' L °“n“i, _( in h b' *f* ( t . . 7 _ . 3 x r x W. ? ' "ÃCÍíÍ 'O hdct cn *kadu “› LVILLIIÔT- í y '~ “ 'L ' É . _ 22.» w - «A “, , *o . .Cita : a . t4 lê” H°°'“' ")_“'n“f' 'V' Jg , m i 'q _H 3p. ; . m Czfnñtrrío L1; c= xüivncirnfd Uh . amzñdmQ çkimh¡ r . » t» - tõTofoYíioYfd d KCÍ ÍLKíYÍÍCi dfÍícrxÀc¡ fx* si_ a. M à "W _ N Cí. Cyyaíqkí C: ¡-¡'_›; ~Ê-Ç, Í:C? E t. &j; Wiíwrh 1') ñ ~'. /¡i'¡'~. /¡ H H N ” o / - r - . ri ” x « . l Cvnçábhcil elcsshs¡ Íujncd Jsçnrici? n -› w M' -“^ ( “'* fa» 'rPcfHCYThLO' . .k . . C: : : :A es 'nWc-. lsí d, vo: F51¡ › un w RIM H ' k ~. *~' í (Á Ccm o*r*<1.“m°»zjnÊ: , CL: ;n n# u t¡ , Lv . xíc X UN N* À '“ 7* Id (à: A: : JFMJ bm TL. I'_'»'¡ V* »T -pv í' ' noWa / cvíj- Prífãüàaôas. cÂríxííücbk* v'n1~“1l"; '1*“^= <'í ' Y . L- , .- J . L. › s_ . ;1'r'~xc wÍ-: :Ykj (Lwürr mr, n a . sui r t” : lr «ç 'rJcYTH: ~“u Una c, ¡; 'Éi, tí1 7%, ÂÍ WW n* 'íon VL %. » ”' >éí“', »n°*; rg; : ; ig , “í/ ?i » Ú; :ic: Vrum¡ -L"*; ;“Ã'h *'¡*L'Í“›:1 ¡Àfu IEEE/ ti¡ W V? 'W 'lr _ d_ : l @O5 , k _ EJ' Un MCAKLTÍÍXLÍIT W1C vlcv ; Mali irjwL * m. .Jinm íllf . Y ÓHCÍÍÕ H CTÍÇÚLIIÍL¡ CN lt? . .VhW-'Íi d» ' . . É. ; Jh h. iíb. ;“íãt» '”CIU_L. . x ~ vxçkl: : N] ? u h : :0731365 'ECT UT] G(JGNÇWÍÚJÍ» ÃDV “Rg ru LY-TÊ_ . ó(¡'. '; ,j'_àç. f;” , ' ¡_ i ? mui gh dgtãixt* , àjtci c. “~. .kf›l›íJ-. -; _: ”¡! ;3;sw. ¡'* "J. - ~ - - c” ; Own #YR .13 Uh ° % ' ("lrkcl ) LÂ- ç_ ›- _ fr_ 7 ¡7 g k . J IÍTL l _. À L a-Tyn à (11 c : to "I Ci* LTWctur«'n, Vycoh ? E30 Cuf^wza _»_¡¡, _.-,41| 12.: : xíVahíÃo daí: uh CUWDÇÍ _ Í Vl J* Éódn* 1 _-: .Í~I3:›. “ík* í* F15 &hàt; ÍÍJLTLQJL' Ô C( Cj ; Ã'”¡"'! *.J_L*: 'I, ví L FL ) “mt › k Vlw ñ w°1”ç¡vr_3¡ « ~' É: : »J
 10. 10. M! PVCFÍLAdàe-S Áe Éca íquícloí aumentar Tc lPTcãió/ Y): uh áínenrmo Cg( díkcrhcxóh 'TtYmÍçd v¡ d7^+5"“”“° 3° C cm pa; 056m . E; Un* Frcccío d: mommicnt- Ynultcdnh ~ L » ~ -. 'Ea' ía opcsrcjõn àc gn HoíÔ/ D d las óc(“©í'-*~0C¡C*"'->" 'fonschcícüe/ a. . . v _ w -_ ›Ld cdYVkàaà Âe cYNCYTJÍd “ríccrpmxfd çdVí ocwnchtxr 5._ SCFQYiÍCix; Fox' Lfnickcà cíeí cYLd. Éã um _çYcçíc-: Kjà (c. : Ícpócç *Êç-(chdt Ar. .51. &Àxdídn KjIFW-'Yçfddhy d SL* UCL : E ct . Lch 1th «'39 íícltítào. #LÁ “Ícàoà 8.». cs wncdtrid Fair ld cual i7; _Such 7 'C55 Scrxvçfçíca dc « atingiu 13.0135 o (Wckrajíes 7 4 ~. ;With h* kJkjÍSVLÊÇÍH _a . ' Dtçüçm 51]L$C*n. (, : cácrüclr ¡ldaw7àfi c¡ to CAMÍÀIS " ai; hcóq m. m vdomn me 0M c3'~; «~:4. PE . ' Lc» rucsâéh : hm »ao di: urg-t aus-íon in 2, : :a : t: nm c: fo. ) Mu¡ co** Cdrdchvfa ? com da. : «C106 ea Xíàr mLcrlicd? E, ld “ñnrxçl . :~_Íx0ír*u;1*; ~.? crr *k ? í do &R; rd ? Win3110 'lcd 36,, &cãíc-Íd cgi FÍUÍ . ;› : J ~Ârnw; '*r. ~___“: rx5bl «ah tâhjaó à; C Ulhbvíç; ckcír, ;fm gy. ;n33 rf *&; <.À_= ..3hz. «aí.5 &gh; _°+^lt; f) m) mad_ g/ (Âírtskxp ? ocxcxçn CO. ;,'*(¡*1»fíp; ugun g 'catoYÍpEâ mfnd mdyu m# Hat-ci qu- “rwnàu ii qjí: 'r”': ;«; ;'» h _ à : bh àirccí-Ídíyn «*¡~. .=r= .vxàí›cudv ; og-jr I)T›Í(. àj. à ixí ' x¡ 'Í “' àíF-J: Çcxmç _CriiafT «fíwfrp : :c 'ícñca 0”¡'›, jx_ ? Lund 315k dgwoóçthceji. :j Li fuçkjzc! &De; uhigsÁ À¡ fa¡ ~, » _by ÊãpW-'f *SUR dobhi 'l «íVçiTãcbíík ' LIx“= .ç~IN--. À
 11. 11. ?rir-ipi- cy- _pYqtfuvàeat-ÉS. 5 uq wird Io rx . . r 4T Ffciõn vrorogrçn-xcg, Ídpàíxceychcjci china ta çrcswh 3h21» o C Yaoi x¡ x. , frcsvyn càrvmbáícxêca, F"': ;'~: ~'Y dàüícFf; _'Td. .íÉó. .ld Ycóbh “Ífíáàjwççüth ? rm cYnÊbÊoO (Fm) LPTCSÍÊÊ Clvc. -JÍc “mlk, (and *mim íi-Icdübcj: ,l r . › . l H - . . 'l- ' (r : :pvc of, cõccL ? Fáühd l e ü uma: ' "- : :M55 Bq'¡5c”, .| )d6ECÀ/ d lóÍL3-LôÉ2) QC( 5C: í_f,5_7_""§_: o (FTcx-fcí. ? Ycáichí ! Add @big “nau o¡ co. _vôag . , d". "ira Bi: : '“ mu: ;_. Cc“f 305d 'WTXÚIÍÉÚO- . , V_: ..«: TÊÊ” crer-sa EÊ/ àrcsulícdfc 55 'o'ó"'nccqw~'.5h1o; ÇpY§C *run *^ ; cv 5.'. «.~;5c5 cêmukúccrqres ¡hpúâdàcõ por * 'fdneá c. ; 3x1 'rc' 5h30 ^; .;, 9:Í›: >“c11*c, FcHTIÍTC 0% C061” OÀÍÉdS ? fdp *fô- 1 t À “gia-a que, o'TÊ'-“. '~rx~: ; : i: : - Uh cc; a ; cial c ; esta Yu m. , . ju @Ysfxcânã : q uh Fluid; :h 'reíoâcw caiba. uh “rnxç'~t : Í , 2350]? *Enix çVrwb-. i *CMA : ü 7- 'l › ; a 3;; “fcluYrxç-“n : :sell A-cíuc, &c; ' v; '.', aP-r; .k, a: 511g; çwíuzíuízs 2. : í SJ, :í QeYzci àç¡ Qçüdçh p çmgcgcü : E: ›, . v-roce/ :cx @Tsícrcuxrnla da» P; -vàaxis r ! bÉaXi-_à ~ r 'r . . ' - ~x " _cíaóàcxs cr: : "nua &fx- cçírwVo ci 3:3 Orggon àv 7 % «wa Frz-*rexalcs ; a cmg m_ já. ; »Nín '_ . _ v? a À A'; ~:›Í*'Tic: .'3ó rnxütü 5 & d “twuó c: cure. , já -m-ztzg_ a ¡-«: 'rr; ¡1o ç A* . f, ~
 12. 12. . Çvãks , jon lag oFWmcÍohc-z . . À à. x d 1 . › _ w ~I. l ¡ / y . lan . .ig , mi mu'. w C ; LCÁMO . a A *da «uÀ [fed, ã: afâçac” $253 uwa mv: A? Cjãmbcârc nn Juh life? , - ; W , .XCAQOWO to »qm oia» oxímn C/ r-x Ka J x ! JI éLÀQ-. xí a5 el ccpédl 3d Uh Hcf QcéÀ attcâe : Ç »Rimas Fmwxçíeid í a. .. A1 . 1 l YBR¡ ç Cohsewdddh ; Às “Jia à( YIUQST Tm _ya . ' J, a › &ldílíquídogJà Pcrciugt, w~ : À¡a: ¡. _ 3,, ácâ; dba? v n , › UE a5 »héceâáxrío @Ú ehitpbdr cdr A# YtcôtsñYdcíoYl? 3 ( onàc meáím atvcwíàdà d( l; ~'f| x'; ~4¡x; ÍAóflL“" u Ílr_ *m Oh* : :TWT J à: d ÍIÍAYOAÍYWGYHÍCV! ? f »tunada À' tcdohõ _ l_ um 4 MWM' 'vo a xr ' r¡ 'I (› @Mexe Àcw s) › Í CFM' YOU AVPU¡ H' «En H1* «L , ,a; CMA : 'JYÍY“~_. ; I @r d : Jzrg "z x

×