Anúncio
Resum executiu sobre l'estudi de clàusules d'accessibilitat digital en els processos de compra pública
Resum executiu sobre l'estudi de clàusules d'accessibilitat digital en els processos de compra pública
Resum executiu sobre l'estudi de clàusules d'accessibilitat digital en els processos de compra pública
Resum executiu sobre l'estudi de clàusules d'accessibilitat digital en els processos de compra pública
Anúncio
Resum executiu sobre l'estudi de clàusules d'accessibilitat digital en els processos de compra pública
Resum executiu sobre l'estudi de clàusules d'accessibilitat digital en els processos de compra pública
Resum executiu sobre l'estudi de clàusules d'accessibilitat digital en els processos de compra pública
Resum executiu sobre l'estudi de clàusules d'accessibilitat digital en els processos de compra pública
Próximos SlideShares
Estudi sobre clàusules d’accessibilitat digital en els processos de contracta...Estudi sobre clàusules d’accessibilitat digital en els processos de contracta...
Carregando em ... 3
1 de 8
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Resum executiu sobre l'estudi de clàusules d'accessibilitat digital en els processos de compra pública(20)

Anúncio

Mais de m4Social(19)

Último(20)

Anúncio

Resum executiu sobre l'estudi de clàusules d'accessibilitat digital en els processos de compra pública

  1. m4SocialI N C L U S I V E M O B I L E Estudi sobre clàusules d’accessibilitat digital en els processos de contractació pública Resum executiu
  2. En aquest sentit, és fonamental assenyalar que la clàusula d’accessibilitat digital no solament es tracta d’un instrument de política social, o una eina per evitar la discriminació cap als propis funcionaris de l’Administració, sinó que és una eina perquè l’Administració no violi els drets de la ciutadania amb discapacitat. L’accés de totes les persones, incloses aquelles amb discapacitat, a la informació i a tots els avantatges de les TIC es considera un dret. Aquest document presenta els resultats de l’estudi de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya sobre les clàusules d’accessibilitat digital en la contractació pública relacionada amb la compra pública digital i de nova tecno- logia, inquietud que es va plantejar durant el M4Social Day, celebrat a l’octubre de 2017 i centrat en el tema de l’accessibi- litat digital, l’estat actual i propostes per millorar-la. En concret, l’objectiu general de l’estudi ha estat l’anàlisi de les clàusules d’accessibilitat digital que s’inclouen en les licita- cions públiques de Catalunya, realitzant, al seu torn, una com- parativa amb les clàusules d’accessibilitat incorporades en licitacions públiques d’Estats Units i Canadà. Entenent les clàusules d’accessibilitat com una clàusula social mitjançant la qual s’incorporen criteris d’accessibilitat uni- versal i disseny per a tots en els processos de contractació La societat en la qual ens trobem no pot concebre’s sense l’ús de les noves tecnologies. Aquesta creixent importància i la bretxa digital que origina fan trans- cendental que aquestes siguin accessibles. Doncs, de no ser-ho estaran condemnant a l’ostracisme a part de la població mundial. Una accessibilitat de les noves tecnologies que resulta clau en la relació de l’Administració Pública amb la ciutadania.
  3. pública, amb la finalitat de fomentar i/o garantir el dret d’ac- cés a totes les persones indistintament de les seves capa- citats físiques i/o intel·lectuals als béns productes i serveis objecte de contractació per part de l’Administració Pública en igualtat de condicions. La metodologia ha estat fonamentalment qualitativa, si bé s’ha complementat amb l’anàlisi quantitativa quan les dades derivades de l’estudi de les licitacions així ho han permès. Partint d’aquest plantejament, l’enfocament metodològic s’ha recolzat en tres pilars: ◗◗ Revisió bibliogràfica i documental ◗◗ Entrevistes a informants clau. En concret 5 perso- nes tècniques de les administracions de Catalunya a nivell local, provincial i autonòmic. Així com, 1 per- sona experta representant del Fòrum Europeu de la Discapacitat a nivell internacional. ◗◗ Anàlisi de 78 licitacions. El mostreig ha estat de tipus no probabilístic, mentre la selecció respon a crite- ris mínims de representativitat i proporcionalitat dels diferents àmbits territorials de Catalunya i a nivell Internacional, analitzant en aquest àmbit Licitacions d’Estats Units i Canadà. Seguint aquest enfocament metodològic l’estudi parteix d’un marc teòric i legal per després centrar-se en l’anàlisi de clàu- sules socials d’accessibilitat digital en les Licitacions TIC de Catalunya. En aquest s’aborda en profunditat principalment l’anàlisi de la Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública, la normativa de transposició d’aquesta i la Llei 13/2014, d’ac- cessibilitat de Catalunya. Aquesta normativa en relació amb les clàusules d’accessibilitat digital assenyala l’obligació d’in- corporar aquest tipus de clàusules en les especificacions
  4. tècniques quan la contractació estigui destinada a persones físiques. A més, la mateixa estableix la possibilitat d’incloure clàusules d’accessibilitat com a criteri d’adjudicació. Una pos- sibilitat que es vincula amb la qualitat, que haurà de ser tin- guda en compte, per l’òrgan de contractació, juntament amb el preu per a l’adjudicació. Aquests dos tipus de clàusules són dues de les principals clàu- sules d’accessibilitat que estan presents en les licitacions ana- litzades a Catalunya. Així, si bé les clàusules d’accessibilitat digital en especificacions tècniques es troben en major per- centatge que com a condicions d’adjudicació la diferència no és significativa (6,8% i 5,1% respectivament). En relació amb les clàusules d’adjudicació és remarcable que en les licita- cions analitzades no s’atorga puntuació específica a accessi- bilitat, sinó que se li assigna conjuntament amb usabilitat. Si bé en les guies de contractació pública socialment respon- sable i en la clàusula model sí es proposa atorgar puntuació específica i separada a l’accessibilitat. Malgrat la falta de referència expressa en la normativa sobre condicions d’execució a l’accessibilitat digital, són el tercer tipus de clàusules d’accessibilitat digital analitzades. ja que, han anat adquirint rellevància en la pràctica i apareixen tant en les guies de contractació social de la Generalitat i de Barcelona com en el Codi de Contractació Social de la Generalitat. D’altra banda, després de l’anàlisi de la mostra de licitacions TIC, es pot observar que en l’àmbit autonòmic és on existeix una major incorporació de condicions d’exe- cució d’accessibilitat. En concret aquestes clàusules suposen un 30% de les licitacions TIC autonòmiques analitzades, sent el percentatge total de clàusules d’accessibilitat en aquest àmbit del 40%. El que indica que 3 de cada 4 clàusules d’ac- cessibilitat de les licitacions analitzades són condicions espe- cials d’execució. Això està directament relacionat amb la clàusula d’Accessibilitat de l’Acord marc CTTI-2016-44 que
  5. segueix el model de clàusula de la Guia per a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, malgrat el potencial que les condicions d’execució tenen per fomentar l’accessibilitat de béns i ser- veis, existeix un gran repte en relació amb les mateixes, que ha estat apuntat en les entrevistes realitzades com un dels principals reptes en relació amb la incorporació de les clàusu- les d’accessibilitat, aquest és, el seguiment. Una anàlisi conjunta de totes les clàusules d’accessibilitat oposades en les Licitacions Tic de Catalunya revela que estan presents en un 18,9% de les licitacions. El que suposa un ascens des dels inicis d’aquesta dècada, anys en els quals s’estaven donant els primers passos en la incorpora- ció d’aquest tipus de clàusules a Catalunya. Mostrant una tendència a l’alça, que estaria en relació amb la nova legis- lació en la matèria, especialment després de l’entrada en vigor i transposició de la Directiva 2014/24/UE. Així mateix, l’estudi, al mateix temps que aprofundeix en les clàusules d’accessibilitat digital, també analitza les clàusules de dis- capacitat. Aquestes últimes es van començar a incorporar amb anterioritat i en l’actualitat es troben d’una forma o una altra en més del 90% de les Licitacions analitzades a Catalunya. A nivell internacional l’estudi aprofundeix, en els casos d’Es- tats Units i Canadà. Estats Units ha estat un referent: en el qual tant països com Canadà, com la pròpia Unió Europea s’han inspirat i, que, al seu torn, també juntament amb els estàndards internacionals, ha contribuït al procés d’una pro- gressiva harmonització dels requeriments d’accessibilitat en l’àmbit internacional. Una trajectòria, indissolublement unida a al text legal Secció 508, que ja compta amb una implemen- tació de més de dues dècades.
  6. En termes comparatius, a Catalunya, s’estan donant encara els primers passos en relació amb els requeriments d’ac- cessibilitat digital en la contractació pública. Malgrat això, l’estudi mostra que a Catalunya existeix una destacable implementació de les clàusules d’accessibilitat digital, que, en l’àmbit autonòmic, fins i tot és superior a la de les licita- cions d’Estats Units a les quals s’ha tingut accés. Tot i que, com s’ha assenyalat, la mateixa està molt relacionada amb un Acord marc específic, el CTTI-2016-44, sense el qual la presència d’aquest tipus de clàusules en el període analit- zat seria menor. Així, tant a Catalunya com a Estats Units destaca la incorporació de clàusules d’accessibilitat digi- tal com a requisits tècnics mínims en especificacions tèc- niques. A Estats Units, en al·ludir a les mateixes es feia esment directe a la secció 508. En aquest sentit, els anne- xos relacionats amb la mateixa i la documentació reque- rida aporten un major nivell de detall i permeten conèixer tant a les empreses com a l’Administració, d’una forma més eficaç, si els productes compleixen amb els estàndards d’accessibilitat. A Canadà, per la seva banda, destacava la incorporació de l’accessibilitat en les condicions especials d’execució. I l’es- ment que ja es feia en alguna de les licitacions analitzades de la nova legislació d’accessibilitat en l’àmbit Federal que està per venir. Incorporant referència específica a criteris de l’estàndard WCGA 2.0, la qual cosa es considera una bona pràctica. En termes generals, tant a Catalunya com a Canadà i Estats Units s’ha fet al·lusió a aquests estàndards i d’una forma o una altra s’ha mostrat aposta per l’harmonització a nivell internacional. Partint d’aquesta comparativa de les clàusules d’accessibi- litat a Estats Units i Canadà l’estudi finalitza realitzant una sèrie de propostes per a Catalunya, que pretenen ser vímets d’una cistella de propostes creada de forma col·laborativa
  7. perquè cada dia les clàusules d’accessibilitat s’incorporin en major i millor mesura en la contractació pública de Catalunya. Aquestes propostes són: ◗◗ Creació d’una Web a Catalunya sobre compra pública accessible seguint el model de la web de la Secció 508 i convocatòria d’una licitació accessible per a la seva realització ◗◗ Creació d’una guia sobre accessibilitat en la contrac- tació a nivell autonòmic i incorporació de les clàusules d’accessibilitat digital en altres guies ◗◗ Convocatòria periòdica d’estudis de seguiment de la incorporació de clàusules d’accessibilitat digital en la contractació pública de Catalunya ◗◗ Formació digital i presencial sobre accessibilitat digi- tal en les compres públiques i clàusules d’accessibilitat digital El propòsit és, com s’ha apuntat al principi, que les noves tec- nologies a Catalunya suposin una finestra d’oportunitat per apropar a les persones amb discapacitat a l’Administració i, no un mur, i que la contracció pública serveixi com a mitjà per contribuir a l’increment de l’accessibilitat de les TIC. Perquè, com assenyalen els objectius de desenvolupament sostenible de 2020, ningú sigui deixat enrere. En aquest sentit, aquest estudi pretén posar un petit gra de sorra perquè la contrac- tació pública segueixi fomentant de la millor manera les TIC accessibles mitjançant la seva compra pública. El que, al seu torn, contribuirà a millorar l’accés de la ciutadania, en general, i de les persones amb discapacitat, en particular, a l’adminis- tració i al seu empoderament.
  8. Socis del projecte: m4SocialI N C L U S I V E M O B I L E Escaneja per accedir a l’estudi ➜
Anúncio