04 07

L
• Διαχείριση αδρανών (μπάζα). Πλήρης κεντρικός έλεγχος της διαχείρισης των αδρα-
νών υλικών, καταπολέμηση της πειρατικής εναπόθεσης αδρανών υλικών αλλά και
σκουπιδιών που ρυπαίνουν το περιβάλλον, προσβάλλουν την αισθητική και είναι επι-
κίνδυνα για τη δημόσια υγεία.
• Εγκατάσταση (αν δεν υπάρχει) και αποτελεσματική λειτουργία στην έδρα του Δήμου κατ’
αρχάς, αλλά και στα Κοινοτικά διαμερίσματα στη συνέχεια, των απαραίτητων υποδομών
των Νέων Τεχνολογιών που θα διευκολύνουν τους δημότες, θα παρέχουν ελεύθερα
την πληροφόρηση και θα συμβάλλουν στην προβολή της περιοχής αλλά και στη μείωση
του κόστους επικοινωνίας των δημοτών και των επαγγελματιών. Είναι τα ασύρματα δί-
κτυα Wi-Fi, το Internet, το ηλεκτρονικό marketing, η δωρεάν τηλεφωνία κ.α.
4.΄Υδρευση
• Μέριμνα για επάρκεια πόσιμου νερού σ’ όλα τα Δημοτικά διαμερίσματα και πρόβλεψη
εναλλακτικών δρόμων υδροδότησής τους.
• Έλεγχος ποιότητας νερού και του κόστους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης.
• Αποτελεσματικός τρόπος λειτουργίας των αντλιοστασίων και των δικτύων ύδρευσης,
με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα νέα συστήματα λειτουργίας των
και οι Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των επικοινωνιών.
4
Το παρόν και το μέλλον δεν είναι επιμήκυνση του παρελθόντος.
Έχει τη δική του φυσιογνωμία.
• Δημιουργία Μουσείου Νερού ( Επίδειξη υδροκίνησης, ψεκασμού, υδραυλικών εφαρ-
μογών κ.ά.), ίσως στο χώρο που υπάρχουν σήμερα τα λυόμενα και στεγάζουν το Γυ-
μνάσιο και Λύκειο Θέρμου.
5. Περιβάλλον
• Προστασία και ανάδειξη υγροτόπων (λίμνη Τριχωνίδα, Εύοινος ποταμός κ.α.).
• Προστασία και ανάδειξη των παραλίμνιων περιοχών με κάθετους προς την Τριχωνίδα
οδικούς άξονες στις περιοχές: Ξηρόρεμα Σιταραλώνων, Άμμος, Φωτμός και Αη-Γιώρ-
γης Πετροχωρίου, Σιταραλώνων - Κάτω Μυρτιάς και εκπόνηση σχετικών μελετών.
• Λουτρά Μυρτιάς: Χρηματοδότηση από προγράμματα για νέες εγκαταστάσεις, καθ’ ότι
η αναγνώρισή τους ως ιαματικών, βρίσκεται στο τελικό στάδιο.
• Παρεμβάσεις για εξασφάλιση καθαριότητας και λειτουργικότητας σε κοινόχρηστους
χώρους και παιδικές χαρές.
• Δράσεις ευαισθητοποίησης των δημοτών, ομιλίες, σεμινάρια, συνέδρια για θέματα
αύξησης του πράσινου και διαφύλαξης - βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος.
• Μέριμνα για την προστασία των δασών που είναι τεράστιοι φυσικοί πόροι, και οποι-
αδήποτε ξύλευση να γίνεται μετά από έγκριση της δασικής υπηρεσίας.
• Ανάδειξη της πέτρας που βγαίνει απ' τα νταμάρια της περιοχής, προβολή της ως
σπουδαίου φυσικού πόρου, πιστοποίηση και εκμετάλλευσή της.
6. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου
(ΚΠΕ Θέρμου).
Είναι γνωστό ότι από το 2011 το ΚΠΕ Θέρμου συγχωνεύτηκε με το ΚΠΕ Μεσολογγίου
με μεταφορά της έδρας στο Μεσολόγγι. Έκτοτε τα προγράμματα στο Θέρμο και ιδιαίτερα
τα δύο τελευταία χρόνια είναι ελαχιστότατα και οι δαπάνες του ΚΠΕ Μεσολογγίου -Θέρ-
μου , στην περιοχή του Θέρμου είναι μηδενικές. Το θέμα δεν πρέπει να γίνει αντικείμενο
διαπαραταξιακής διαπάλης αλλά να αντιμετωπισθεί άμεσα και ενωτικά. Προτείνουμε:
Να συγκροτηθεί ευρύτερη Επιτροπή με επικεφαλής τον εκάστοτε Δήμαρχο και
μέλη από όλες τις παρατάξεις αλλά και από την κοινωνία του Θέρμου και η οποία σε
συνεργασία με όλους τους φορείς της περιοχής να αγωνιστεί, με όλες τις δυνατές
δράσεις για την επαναλειτουργία του ΚΠΕ στο Θέρμο.
5
Πρόγραμμα ΔΡΑΣΗΣ
«Δεν κληρονομούμε τη γη από τους προγόνους μας,
τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας»
7. Οδικό δίκτυο
• Συντήρηση των δρόμων εντός των οικισμών και του επαρχιακού οδικού δικτύου (αρ-
μοδιότητα της Περιφέρειας). Επιδίωξή μας θα είναι όλοι οι δρόμοι που οδηγούν από
τις τοπικές κοινότητες στο κέντρο να είναι ασφαλτοστρωμένοι.
• Συντήρηση των παλιών και χάραξη νέων αγροτικών δρόμων για την καλύτερη εκμε-
τάλλευση των αγροτεμαχίων στη γεωργία και την κτηνοτροφία.
• Άσκηση πιέσεων προς κάθε κατεύθυνση (Υπουργεία, Περιφέρεια, κ.α. αρμόδιους φο-
ρείς) για τη δημιουργία των βασικών οδικών αξόνων, που είναι οι ευσεβείς πόθοι
πολλών δεκαετιών ΟΛΩΝ ΜΑΣ κι αποτελούν το ανεκπλήρωτο όνειρο ζωής του Από-
κουρου κατά τον τελευταίο αιώνα. Πιστεύουμε πως είναι χρέος της Πολιτείας η εκ-
πλήρωση του ονείρου αυτού και η κατασκευή των οδικών αξόνων. Η ιστορία της
περιοχής και ο πολιτισμός της που χάνονται στα βάθη των χιλιετιών, ΑΠΑΙΤΟΥΝ και
προβάλλουν επιβεβλημένη την κατασκευή των οδικών αξόνων:
Από Θέρμο προς Ναύπακτο, προς Αγρίνιο και προς Προυσσό -Καρπενήσι.
• Κατασκευή οδικού δικτύου ορεινού όγκου και σύνδεση αυτού με Ευρυτανία από εναλ-
λακτικές διαδρομές (Κόνισκα, Κοκκινόβρυση, Αργυρό Πηγάδι) με εκπόνηση σχετικών
μελετών (όπου δεν υπάρχουν)και ένταξή τους σε προγράμματα από Δημόσιες Επεν-
δύσεις ή σε Περιφερειακά Προγράμματα. Εδώ (όπως και σε άλλα θέματα) απαιτείται η
Διαδημοτική συνεργασία με όμορους Δήμους ακόμη και από άλλες Περιφέρειες.
• Διάνοιξη περιφερειακών δρόμων για την αποσυμφόρηση της κίνησης των οχημάτων
στο Κέντρο του Δήμου.
• Βελτίωση της εξυπηρέτησης των τοπικών Διαμερισμάτων με πύκνωση των δρομο-
λογίων του Αστικού ή Υπεραστικού ΚΤΕΛ.
8. Αγροτικά - Κτηνοτροφικά
• Ενίσχυση προσπαθειών για νέες καλλιέργειες και βιοκαλλιέργειες και πιστοποίηση
μοναδικών φρούτων και προϊόντων της περιοχής μας π.χ. σαγκουίνι, κ.α.
• Ενίσχυση προσπαθειών καθετοποίησης της αγροτικής και της κτηνοτροφικής παρα-
γωγής.
• Μέριμνα για την ηλεκτροδότηση και υδροδότηση ποιμνιοστασίων.
• Συνεργασίες με Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και
Τ.Ε.Ι. για να ενημερώνονται οι αγρότες - κτηνοτρόφοι της περιοχής σε θέματα που
τους αφορούν, δηλαδή σε θέματα μεθόδων παραγωγής, ζήτησης προϊόντων, τυπο-
ποίησης και διάθεσης νέων προϊόντων.
6
«Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις
να σου απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι.
Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις»
Οδυσσέας Ελύτης
Ο μεγάλος μας αντίπαλος είναι τα προβλήματα της περιοχής
και όχι οι άνθρωποι.
9. Μελέτες - Επενδύσεις
Υπάρχουν νέα δεδομένα, υπάρχει προηγούμενο, υπάρχουν δοκιμασμένες μέθοδοι και
πρακτικές, υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Δυστυχώς δεν υπάρχει διάχυση της πληροφό-
ρησης στους άμεσα εμπλεκόμενους, στους παραγωγούς. Για το λόγο αυτό είναι απα-
ραίτητη η Δημιουργία Κέντρου εξυπηρέτησης Αγροτών.
Υπάρχει γνώση και εμπειρία, υπάρχουν ιδρύματα κυρίως Δημόσια που στηρίζουν τις
παραγωγικές διαδικασίες. Απουσιάζει δυστυχώς η συνεργασία όλων αυτών με τους
παραγωγούς. Η περιοχή μας έχει μικρή μεν, ΑΡΙΣΤΗ δε ποιότητα αγροκτηνοτροφικών
προϊόντων. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΥΜΕ.
• Μελέτη και επιδίωξη χρηματοδότησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή άλλης
ήπιας μορφής ενεργειακών συστημάτων σε Δημοτικά κτήρια και σχολεία.
• Μελέτη και επιδίωξη χρηματοδότησης για εγκαταστάσεις γεωθερμίας και τηλεθέρ-
μανσης, σε κτήρια και οικισμούς.
• Μελέτη και επιδίωξη χρηματοδότησης δράσεων βιοκτηνοτροφίας, τυποποιητηρίων
κά. που θα αναβαθμίσουν τα προϊόντα της περιοχής, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατό-
τητα χρηματοδότησης των παραγωγών με Κοινοτικά κονδύλια.
• Προώθηση όλων των έργων που έχουν προγραμματιστεί από το προηγούμενο Δ.Σ.
• Μεταφορά τεχνογνωσίας για επενδύσεις από τη διαδημοτική επιχείρηση: ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΙΑΚΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΕΤ ΑΕ – ΟΤΑ καθώς και από άλλες αναπτυξιακές
επιχειρήσεις του νομού μας.
10. Σφαγεία Θέρμου.
Μελέτη και επιδίωξη χρηματοδότησης για την μετεγκατάσταση και επαναλειτουργία
των σφαγείων Θέρμου με ταυτόχρονη επιδίωξη τη δημιουργία και βιολογικής γραμμής
σφαγής. Προσπάθεια να ενταχθούν και ορεινοί Δήμοι σε προγράμματα για δημιουργία
νέων σφαγείων όπως γίνεται σε νησιά (ίσως χρειάζεται και προώθηση τροπολογίας στη
Βουλή μέσω της συνεργασίας και με άλλους Δήμους).
11. Τουρισμός
• Διάδοση και Προβολή του Πολιτισμικού αποθέματος της περιοχής.
Το Πολιτισμικό απόθεμα της περιοχής μας είναι τεράστιο.
Είναι όμως δυστυχώς “εν πολλοίς άγνωστο” και εντελώς αναξιοποίητο.
Πρώτος μας στόχος, βασική μας μέριμνα, η γνώση της Ιστορίας μας. Πρέπει να γνω-
ρίζουν όλοι οι δημότες μας την Ιστορία του τόπου τους κι αυτό θα επιδιωχθεί ΑΜΕΣΑ.
Είναι όμως και υποχρέωσή μας να προβάλουμε αυτόν τον Πολιτισμό και να αξιοποι-
ήσουμε τις δυνατότητες που μας παρέχει. Όταν ο κόσμος μάθει το Θέρμο, όταν γνωρίσει
το Απόκουρο, την ιστορία του και τον Πολιτισμό του, τότε θα υπάρχει αύξηση του τουρι-
στικού ρεύματος. Όσο δε μας γνωρίζουν, δεν έχουμε πιθανότητα επίσκεψης.
7
Πρόγραμμα ΔΡΑΣΗΣ

Recomendados

Fyladio8selido por
Fyladio8selidoFyladio8selido
Fyladio8selido24news
278 visualizações5 slides
προταση πολιτειας ευριπου por
προταση πολιτειας ευριπουπροταση πολιτειας ευριπου
προταση πολιτειας ευριπουEVIA2020
279 visualizações28 slides
προσκλήσεις περιβάλλον 2 por
προσκλήσεις περιβάλλον 2προσκλήσεις περιβάλλον 2
προσκλήσεις περιβάλλον 2TAXHEAVEN TAX
566 visualizações10 slides
προσκλήσεις περιβάλλον για δήμους 1 por
προσκλήσεις περιβάλλον για δήμους 1προσκλήσεις περιβάλλον για δήμους 1
προσκλήσεις περιβάλλον για δήμους 1TAXHEAVEN TAX
541 visualizações6 slides
2 por
22
2Paraskevi Spiridakou
19 visualizações2 slides
Πλατάρος Γιάννης.Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία. Τόμπς Γ΄ (208 σελίδες) por
Πλατάρος Γιάννης.Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία. Τόμπς Γ΄ (208 σελίδες) Πλατάρος Γιάννης.Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία. Τόμπς Γ΄ (208 σελίδες)
Πλατάρος Γιάννης.Εκπαιδευτικές-εργασίες-και-αρθρογραφία. Τόμπς Γ΄ (208 σελίδες) Γιάννης Πλατάρος
309 visualizações208 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Giannis goupios por
Giannis goupiosGiannis goupios
Giannis goupioscitybrandinggr
2.7K visualizações20 slides
έντυπο τατούλη 2 por
έντυπο τατούλη 2έντυπο τατούλη 2
έντυπο τατούλη 2Leonidion
120 visualizações12 slides
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα... por
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...Παππάς Θανάσης
335 visualizações41 slides
τελική παρουσίαση por
τελική παρουσίασητελική παρουσίαση
τελική παρουσίασηΒασίλης Σταυρόπουλος
126 visualizações28 slides
Η σημασία και η αναγκαιότητα του αστικού και περιαστικού πρασίνου στις σύγχρο... por
Η σημασία και η αναγκαιότητα του αστικού και περιαστικού πρασίνου στις σύγχρο...Η σημασία και η αναγκαιότητα του αστικού και περιαστικού πρασίνου στις σύγχρο...
Η σημασία και η αναγκαιότητα του αστικού και περιαστικού πρασίνου στις σύγχρο...2oGymnasio Pefkis
196 visualizações32 slides
ΑΥΤΑ ΕΙΠΑΜΕ - ΑΥΤΑ ΚΑΝΑΜΕ por
ΑΥΤΑ ΕΙΠΑΜΕ - ΑΥΤΑ ΚΑΝΑΜΕ ΑΥΤΑ ΕΙΠΑΜΕ - ΑΥΤΑ ΚΑΝΑΜΕ
ΑΥΤΑ ΕΙΠΑΜΕ - ΑΥΤΑ ΚΑΝΑΜΕ Voula Zisopoulou
71 visualizações28 slides

Mais procurados(11)

Giannis goupios por citybrandinggr
Giannis goupiosGiannis goupios
Giannis goupios
citybrandinggr2.7K visualizações
έντυπο τατούλη 2 por Leonidion
έντυπο τατούλη 2έντυπο τατούλη 2
έντυπο τατούλη 2
Leonidion120 visualizações
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα... por Παππάς Θανάσης
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...
Παππάς Θανάσης335 visualizações
Η σημασία και η αναγκαιότητα του αστικού και περιαστικού πρασίνου στις σύγχρο... por 2oGymnasio Pefkis
Η σημασία και η αναγκαιότητα του αστικού και περιαστικού πρασίνου στις σύγχρο...Η σημασία και η αναγκαιότητα του αστικού και περιαστικού πρασίνου στις σύγχρο...
Η σημασία και η αναγκαιότητα του αστικού και περιαστικού πρασίνου στις σύγχρο...
2oGymnasio Pefkis196 visualizações
ΑΥΤΑ ΕΙΠΑΜΕ - ΑΥΤΑ ΚΑΝΑΜΕ por Voula Zisopoulou
ΑΥΤΑ ΕΙΠΑΜΕ - ΑΥΤΑ ΚΑΝΑΜΕ ΑΥΤΑ ΕΙΠΑΜΕ - ΑΥΤΑ ΚΑΝΑΜΕ
ΑΥΤΑ ΕΙΠΑΜΕ - ΑΥΤΑ ΚΑΝΑΜΕ
Voula Zisopoulou71 visualizações
Παρουσίαση από την ΓΣ των Πολιτών στο Προσκήνιο por Dimitris Bakalakos
Παρουσίαση από την ΓΣ των Πολιτών στο ΠροσκήνιοΠαρουσίαση από την ΓΣ των Πολιτών στο Προσκήνιο
Παρουσίαση από την ΓΣ των Πολιτών στο Προσκήνιο
Dimitris Bakalakos1.5K visualizações
Μίλτος Τασούλης - Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοιχτού χώρου Δήμου Κορδε... por PolisConference
Μίλτος Τασούλης - Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοιχτού χώρου Δήμου Κορδε...Μίλτος Τασούλης - Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοιχτού χώρου Δήμου Κορδε...
Μίλτος Τασούλης - Βιοκλιματική αναβάθμιση δημόσιου ανοιχτού χώρου Δήμου Κορδε...
PolisConference958 visualizações
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα... por Παππάς Θανάσης
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...
Παρουσίαση Απολογισμού Αντιδημαρχίας Ανακύκλωσης και Καθαριότητας Δήμου Θεσσα...
Παππάς Θανάσης442 visualizações
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΦΟΥΣΕΚΗ por Kafeneio Megalopolis
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΦΟΥΣΕΚΗΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΦΟΥΣΕΚΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΝΝΗ ΦΟΥΣΕΚΗ
Kafeneio Megalopolis148 visualizações
Το Κάστρο της Χίου παρουσίαση Αγροτουρισμός por Giorgos Sgoutas
Το Κάστρο της Χίου παρουσίαση ΑγροτουρισμόςΤο Κάστρο της Χίου παρουσίαση Αγροτουρισμός
Το Κάστρο της Χίου παρουσίαση Αγροτουρισμός
Giorgos Sgoutas488 visualizações

Destaque

Fotos National geographic por
Fotos National geographic Fotos National geographic
Fotos National geographic evaysila
1.8K visualizações25 slides
La dieta natural para perros, un ejemplo práctico por
La dieta natural para perros, un ejemplo prácticoLa dieta natural para perros, un ejemplo práctico
La dieta natural para perros, un ejemplo prácticoevaysila
415 visualizações3 slides
01 - 03 por
01 - 0301 - 03
01 - 03lylafyow
188 visualizações3 slides
Solutions-Overview por
Solutions-OverviewSolutions-Overview
Solutions-OverviewAlan Klein
175 visualizações10 slides
Final mor.mangsir por
Final mor.mangsirFinal mor.mangsir
Final mor.mangsirManoj Yadav
443 visualizações23 slides
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ por
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑlylafyow
1.3K visualizações16 slides

Destaque(18)

Fotos National geographic por evaysila
Fotos National geographic Fotos National geographic
Fotos National geographic
evaysila1.8K visualizações
La dieta natural para perros, un ejemplo práctico por evaysila
La dieta natural para perros, un ejemplo prácticoLa dieta natural para perros, un ejemplo práctico
La dieta natural para perros, un ejemplo práctico
evaysila415 visualizações
01 - 03 por lylafyow
01 - 0301 - 03
01 - 03
lylafyow188 visualizações
Solutions-Overview por Alan Klein
Solutions-OverviewSolutions-Overview
Solutions-Overview
Alan Klein175 visualizações
Final mor.mangsir por Manoj Yadav
Final mor.mangsirFinal mor.mangsir
Final mor.mangsir
Manoj Yadav443 visualizações
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ por lylafyow
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΣΟΛΑ
lylafyow1.3K visualizações
12 15 por lylafyow
12 1512 15
12 15
lylafyow248 visualizações
12 -15 por lylafyow
12 -1512 -15
12 -15
lylafyow338 visualizações
01 03 por lylafyow
01 0301 03
01 03
lylafyow107 visualizações
Fotazas por evaysila
FotazasFotazas
Fotazas
evaysila281 visualizações
12 - 15 por lylafyow
12 - 1512 - 15
12 - 15
lylafyow448 visualizações
04 - 07 por lylafyow
04 - 0704 - 07
04 - 07
lylafyow175 visualizações
Exxon Mobil B2B Project por Ali Raza Anjum
Exxon Mobil B2B ProjectExxon Mobil B2B Project
Exxon Mobil B2B Project
Ali Raza Anjum2.1K visualizações
CRM Semester Project (Customer Experience) por Ali Raza Anjum
CRM Semester Project (Customer Experience)CRM Semester Project (Customer Experience)
CRM Semester Project (Customer Experience)
Ali Raza Anjum346 visualizações
Brain computer interface por Disi Dc
Brain computer interfaceBrain computer interface
Brain computer interface
Disi Dc640 visualizações
Khaadi business case (semester project) por Ali Raza Anjum
Khaadi business case (semester project)Khaadi business case (semester project)
Khaadi business case (semester project)
Ali Raza Anjum32K visualizações
Congestion on computer network por Disi Dc
Congestion on computer networkCongestion on computer network
Congestion on computer network
Disi Dc15.9K visualizações
Russian Trade Mission, the art of new business development por Thijs van Hofwegen
Russian Trade Mission, the art of new business developmentRussian Trade Mission, the art of new business development
Russian Trade Mission, the art of new business development
Thijs van Hofwegen276 visualizações

Similar a 04 07

Προτάσεις για την βιώσιμη οικονομία της Λαμίας στα πλάισια της κρίσης por
Προτάσεις για την βιώσιμη οικονομία της Λαμίας στα πλάισια της κρίσηςΠροτάσεις για την βιώσιμη οικονομία της Λαμίας στα πλάισια της κρίσης
Προτάσεις για την βιώσιμη οικονομία της Λαμίας στα πλάισια της κρίσηςΠαναγιώτης Στασινός
277 visualizações46 slides
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14 por
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-142ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14Σάρα Παρλαπάνη
220 visualizações36 slides
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14 por
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-142ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14Σάρα Παρλαπάνη
274 visualizações36 slides
Ολοκληρωμενη Διαχειρηση Παρακτιασ Ζωνησ Μαρινασ Φλοισβου por
Ολοκληρωμενη Διαχειρηση Παρακτιασ Ζωνησ Μαρινασ ΦλοισβουΟλοκληρωμενη Διαχειρηση Παρακτιασ Ζωνησ Μαρινασ Φλοισβου
Ολοκληρωμενη Διαχειρηση Παρακτιασ Ζωνησ Μαρινασ ΦλοισβουMichael Michalakopoulos
1.1K visualizações27 slides
Έντυπο Τατούλη 3 por
Έντυπο Τατούλη 3Έντυπο Τατούλη 3
Έντυπο Τατούλη 3Leonidion
121 visualizações16 slides
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου por
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου ioannouyian
187 visualizações20 slides

Similar a 04 07(20)

Προτάσεις για την βιώσιμη οικονομία της Λαμίας στα πλάισια της κρίσης por Παναγιώτης Στασινός
Προτάσεις για την βιώσιμη οικονομία της Λαμίας στα πλάισια της κρίσηςΠροτάσεις για την βιώσιμη οικονομία της Λαμίας στα πλάισια της κρίσης
Προτάσεις για την βιώσιμη οικονομία της Λαμίας στα πλάισια της κρίσης
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14 por Σάρα Παρλαπάνη
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-142ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14
Σάρα Παρλαπάνη220 visualizações
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14 por Σάρα Παρλαπάνη
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-142ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14
2ο γυμν.αμαρουσίου εργασία βιώσιμη πόλη 2013-14
Σάρα Παρλαπάνη274 visualizações
Ολοκληρωμενη Διαχειρηση Παρακτιασ Ζωνησ Μαρινασ Φλοισβου por Michael Michalakopoulos
Ολοκληρωμενη Διαχειρηση Παρακτιασ Ζωνησ Μαρινασ ΦλοισβουΟλοκληρωμενη Διαχειρηση Παρακτιασ Ζωνησ Μαρινασ Φλοισβου
Ολοκληρωμενη Διαχειρηση Παρακτιασ Ζωνησ Μαρινασ Φλοισβου
Michael Michalakopoulos1.1K visualizações
Έντυπο Τατούλη 3 por Leonidion
Έντυπο Τατούλη 3Έντυπο Τατούλη 3
Έντυπο Τατούλη 3
Leonidion121 visualizações
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου por ioannouyian
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου
Πρόγραμμα Ανεξάρτητου Δημάρχου Γιαννάκη Ιωάννου
ioannouyian187 visualizações
1999 Στρατηγική εγκατάστασης Καθαρισμoύ Λυμάτων στους Καποδιστριακούς Δήμ... por NIKOLAOSKOTSOVINOS
1999 Στρατηγική εγκατάστασης Καθαρισμoύ Λυμάτων στους Καποδιστριακούς Δήμ...1999 Στρατηγική εγκατάστασης Καθαρισμoύ Λυμάτων στους Καποδιστριακούς Δήμ...
1999 Στρατηγική εγκατάστασης Καθαρισμoύ Λυμάτων στους Καποδιστριακούς Δήμ...
NIKOLAOSKOTSOVINOS3 visualizações
Δραστηριότητες και Προτεραιότητες των Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών για την Προστ... por Eleni Hatziyanni
Δραστηριότητες και Προτεραιότητες των Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών για την Προστ...Δραστηριότητες και Προτεραιότητες των Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών για την Προστ...
Δραστηριότητες και Προτεραιότητες των Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών για την Προστ...
Eleni Hatziyanni378 visualizações
Έντυπο Τατούλη 2 por Leonidion
Έντυπο Τατούλη 2Έντυπο Τατούλη 2
Έντυπο Τατούλη 2
Leonidion135 visualizações
Παρουσιάση ΠΕΔΑ ΠΕΑΣ 24 Ιουνίου 2015 24062015 PRESENTED por Theodora Zacharia
Παρουσιάση ΠΕΔΑ ΠΕΑΣ 24 Ιουνίου 2015 24062015 PRESENTEDΠαρουσιάση ΠΕΔΑ ΠΕΑΣ 24 Ιουνίου 2015 24062015 PRESENTED
Παρουσιάση ΠΕΔΑ ΠΕΑΣ 24 Ιουνίου 2015 24062015 PRESENTED
Theodora Zacharia120 visualizações
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών... por PolisConference
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...
Αλέξανδρος Αντωνόπουλος - Χρηματοδοτικά προγράμματα του Ταμείου Παρακαταθηκών...
PolisConference456 visualizações
Πρακτικό Σύσκεψης Τοπικού Οργάνου por eretrianews
Πρακτικό Σύσκεψης Τοπικού ΟργάνουΠρακτικό Σύσκεψης Τοπικού Οργάνου
Πρακτικό Σύσκεψης Τοπικού Οργάνου
eretrianews 3.1K visualizações
Axones por 24news
AxonesAxones
Axones
24news283 visualizações
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010 por Koukas George
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Δήμος Λαμιέων - Πεπραγμένα 2010
Koukas George102 visualizações
31. Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας por Petros Michailidis
31. Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας31. Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας
31. Τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας
Petros Michailidis45 visualizações
προτάσεις por eytyxia
προτάσειςπροτάσεις
προτάσεις
eytyxia326 visualizações

Mais de lylafyow

16 por
16 16
16 lylafyow
77 visualizações1 slide
10 - 11 por
10 - 1110 - 11
10 - 11lylafyow
105 visualizações2 slides
08 - 09 por
08 - 0908 - 09
08 - 09lylafyow
122 visualizações2 slides
16 por
1616
16lylafyow
175 visualizações1 slide
08 09 por
08 0908 09
08 09lylafyow
68 visualizações2 slides
11 por
1111
11lylafyow
76 visualizações1 slide

Mais de lylafyow(6)

16 por lylafyow
16 16
16
lylafyow77 visualizações
10 - 11 por lylafyow
10 - 1110 - 11
10 - 11
lylafyow105 visualizações
08 - 09 por lylafyow
08 - 0908 - 09
08 - 09
lylafyow122 visualizações
16 por lylafyow
1616
16
lylafyow175 visualizações
08 09 por lylafyow
08 0908 09
08 09
lylafyow68 visualizações
11 por lylafyow
1111
11
lylafyow76 visualizações

04 07

 • 1. • Διαχείριση αδρανών (μπάζα). Πλήρης κεντρικός έλεγχος της διαχείρισης των αδρα- νών υλικών, καταπολέμηση της πειρατικής εναπόθεσης αδρανών υλικών αλλά και σκουπιδιών που ρυπαίνουν το περιβάλλον, προσβάλλουν την αισθητική και είναι επι- κίνδυνα για τη δημόσια υγεία. • Εγκατάσταση (αν δεν υπάρχει) και αποτελεσματική λειτουργία στην έδρα του Δήμου κατ’ αρχάς, αλλά και στα Κοινοτικά διαμερίσματα στη συνέχεια, των απαραίτητων υποδομών των Νέων Τεχνολογιών που θα διευκολύνουν τους δημότες, θα παρέχουν ελεύθερα την πληροφόρηση και θα συμβάλλουν στην προβολή της περιοχής αλλά και στη μείωση του κόστους επικοινωνίας των δημοτών και των επαγγελματιών. Είναι τα ασύρματα δί- κτυα Wi-Fi, το Internet, το ηλεκτρονικό marketing, η δωρεάν τηλεφωνία κ.α. 4.΄Υδρευση • Μέριμνα για επάρκεια πόσιμου νερού σ’ όλα τα Δημοτικά διαμερίσματα και πρόβλεψη εναλλακτικών δρόμων υδροδότησής τους. • Έλεγχος ποιότητας νερού και του κόστους λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης. • Αποτελεσματικός τρόπος λειτουργίας των αντλιοστασίων και των δικτύων ύδρευσης, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα νέα συστήματα λειτουργίας των και οι Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των επικοινωνιών. 4 Το παρόν και το μέλλον δεν είναι επιμήκυνση του παρελθόντος. Έχει τη δική του φυσιογνωμία.
 • 2. • Δημιουργία Μουσείου Νερού ( Επίδειξη υδροκίνησης, ψεκασμού, υδραυλικών εφαρ- μογών κ.ά.), ίσως στο χώρο που υπάρχουν σήμερα τα λυόμενα και στεγάζουν το Γυ- μνάσιο και Λύκειο Θέρμου. 5. Περιβάλλον • Προστασία και ανάδειξη υγροτόπων (λίμνη Τριχωνίδα, Εύοινος ποταμός κ.α.). • Προστασία και ανάδειξη των παραλίμνιων περιοχών με κάθετους προς την Τριχωνίδα οδικούς άξονες στις περιοχές: Ξηρόρεμα Σιταραλώνων, Άμμος, Φωτμός και Αη-Γιώρ- γης Πετροχωρίου, Σιταραλώνων - Κάτω Μυρτιάς και εκπόνηση σχετικών μελετών. • Λουτρά Μυρτιάς: Χρηματοδότηση από προγράμματα για νέες εγκαταστάσεις, καθ’ ότι η αναγνώρισή τους ως ιαματικών, βρίσκεται στο τελικό στάδιο. • Παρεμβάσεις για εξασφάλιση καθαριότητας και λειτουργικότητας σε κοινόχρηστους χώρους και παιδικές χαρές. • Δράσεις ευαισθητοποίησης των δημοτών, ομιλίες, σεμινάρια, συνέδρια για θέματα αύξησης του πράσινου και διαφύλαξης - βελτίωσης του φυσικού περιβάλλοντος. • Μέριμνα για την προστασία των δασών που είναι τεράστιοι φυσικοί πόροι, και οποι- αδήποτε ξύλευση να γίνεται μετά από έγκριση της δασικής υπηρεσίας. • Ανάδειξη της πέτρας που βγαίνει απ' τα νταμάρια της περιοχής, προβολή της ως σπουδαίου φυσικού πόρου, πιστοποίηση και εκμετάλλευσή της. 6. Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου (ΚΠΕ Θέρμου). Είναι γνωστό ότι από το 2011 το ΚΠΕ Θέρμου συγχωνεύτηκε με το ΚΠΕ Μεσολογγίου με μεταφορά της έδρας στο Μεσολόγγι. Έκτοτε τα προγράμματα στο Θέρμο και ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια είναι ελαχιστότατα και οι δαπάνες του ΚΠΕ Μεσολογγίου -Θέρ- μου , στην περιοχή του Θέρμου είναι μηδενικές. Το θέμα δεν πρέπει να γίνει αντικείμενο διαπαραταξιακής διαπάλης αλλά να αντιμετωπισθεί άμεσα και ενωτικά. Προτείνουμε: Να συγκροτηθεί ευρύτερη Επιτροπή με επικεφαλής τον εκάστοτε Δήμαρχο και μέλη από όλες τις παρατάξεις αλλά και από την κοινωνία του Θέρμου και η οποία σε συνεργασία με όλους τους φορείς της περιοχής να αγωνιστεί, με όλες τις δυνατές δράσεις για την επαναλειτουργία του ΚΠΕ στο Θέρμο. 5 Πρόγραμμα ΔΡΑΣΗΣ «Δεν κληρονομούμε τη γη από τους προγόνους μας, τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας»
 • 3. 7. Οδικό δίκτυο • Συντήρηση των δρόμων εντός των οικισμών και του επαρχιακού οδικού δικτύου (αρ- μοδιότητα της Περιφέρειας). Επιδίωξή μας θα είναι όλοι οι δρόμοι που οδηγούν από τις τοπικές κοινότητες στο κέντρο να είναι ασφαλτοστρωμένοι. • Συντήρηση των παλιών και χάραξη νέων αγροτικών δρόμων για την καλύτερη εκμε- τάλλευση των αγροτεμαχίων στη γεωργία και την κτηνοτροφία. • Άσκηση πιέσεων προς κάθε κατεύθυνση (Υπουργεία, Περιφέρεια, κ.α. αρμόδιους φο- ρείς) για τη δημιουργία των βασικών οδικών αξόνων, που είναι οι ευσεβείς πόθοι πολλών δεκαετιών ΟΛΩΝ ΜΑΣ κι αποτελούν το ανεκπλήρωτο όνειρο ζωής του Από- κουρου κατά τον τελευταίο αιώνα. Πιστεύουμε πως είναι χρέος της Πολιτείας η εκ- πλήρωση του ονείρου αυτού και η κατασκευή των οδικών αξόνων. Η ιστορία της περιοχής και ο πολιτισμός της που χάνονται στα βάθη των χιλιετιών, ΑΠΑΙΤΟΥΝ και προβάλλουν επιβεβλημένη την κατασκευή των οδικών αξόνων: Από Θέρμο προς Ναύπακτο, προς Αγρίνιο και προς Προυσσό -Καρπενήσι. • Κατασκευή οδικού δικτύου ορεινού όγκου και σύνδεση αυτού με Ευρυτανία από εναλ- λακτικές διαδρομές (Κόνισκα, Κοκκινόβρυση, Αργυρό Πηγάδι) με εκπόνηση σχετικών μελετών (όπου δεν υπάρχουν)και ένταξή τους σε προγράμματα από Δημόσιες Επεν- δύσεις ή σε Περιφερειακά Προγράμματα. Εδώ (όπως και σε άλλα θέματα) απαιτείται η Διαδημοτική συνεργασία με όμορους Δήμους ακόμη και από άλλες Περιφέρειες. • Διάνοιξη περιφερειακών δρόμων για την αποσυμφόρηση της κίνησης των οχημάτων στο Κέντρο του Δήμου. • Βελτίωση της εξυπηρέτησης των τοπικών Διαμερισμάτων με πύκνωση των δρομο- λογίων του Αστικού ή Υπεραστικού ΚΤΕΛ. 8. Αγροτικά - Κτηνοτροφικά • Ενίσχυση προσπαθειών για νέες καλλιέργειες και βιοκαλλιέργειες και πιστοποίηση μοναδικών φρούτων και προϊόντων της περιοχής μας π.χ. σαγκουίνι, κ.α. • Ενίσχυση προσπαθειών καθετοποίησης της αγροτικής και της κτηνοτροφικής παρα- γωγής. • Μέριμνα για την ηλεκτροδότηση και υδροδότηση ποιμνιοστασίων. • Συνεργασίες με Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Τ.Ε.Ι. για να ενημερώνονται οι αγρότες - κτηνοτρόφοι της περιοχής σε θέματα που τους αφορούν, δηλαδή σε θέματα μεθόδων παραγωγής, ζήτησης προϊόντων, τυπο- ποίησης και διάθεσης νέων προϊόντων. 6 «Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν μια ελιά, ένα αμπέλι κι ένα καράβι. Που σημαίνει: με άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις» Οδυσσέας Ελύτης Ο μεγάλος μας αντίπαλος είναι τα προβλήματα της περιοχής και όχι οι άνθρωποι.
 • 4. 9. Μελέτες - Επενδύσεις Υπάρχουν νέα δεδομένα, υπάρχει προηγούμενο, υπάρχουν δοκιμασμένες μέθοδοι και πρακτικές, υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Δυστυχώς δεν υπάρχει διάχυση της πληροφό- ρησης στους άμεσα εμπλεκόμενους, στους παραγωγούς. Για το λόγο αυτό είναι απα- ραίτητη η Δημιουργία Κέντρου εξυπηρέτησης Αγροτών. Υπάρχει γνώση και εμπειρία, υπάρχουν ιδρύματα κυρίως Δημόσια που στηρίζουν τις παραγωγικές διαδικασίες. Απουσιάζει δυστυχώς η συνεργασία όλων αυτών με τους παραγωγούς. Η περιοχή μας έχει μικρή μεν, ΑΡΙΣΤΗ δε ποιότητα αγροκτηνοτροφικών προϊόντων. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΥΜΕ. • Μελέτη και επιδίωξη χρηματοδότησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή άλλης ήπιας μορφής ενεργειακών συστημάτων σε Δημοτικά κτήρια και σχολεία. • Μελέτη και επιδίωξη χρηματοδότησης για εγκαταστάσεις γεωθερμίας και τηλεθέρ- μανσης, σε κτήρια και οικισμούς. • Μελέτη και επιδίωξη χρηματοδότησης δράσεων βιοκτηνοτροφίας, τυποποιητηρίων κά. που θα αναβαθμίσουν τα προϊόντα της περιοχής, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατό- τητα χρηματοδότησης των παραγωγών με Κοινοτικά κονδύλια. • Προώθηση όλων των έργων που έχουν προγραμματιστεί από το προηγούμενο Δ.Σ. • Μεταφορά τεχνογνωσίας για επενδύσεις από τη διαδημοτική επιχείρηση: ΑΝΑΠΤΥ- ΞΙΑΚΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΝΕΤ ΑΕ – ΟΤΑ καθώς και από άλλες αναπτυξιακές επιχειρήσεις του νομού μας. 10. Σφαγεία Θέρμου. Μελέτη και επιδίωξη χρηματοδότησης για την μετεγκατάσταση και επαναλειτουργία των σφαγείων Θέρμου με ταυτόχρονη επιδίωξη τη δημιουργία και βιολογικής γραμμής σφαγής. Προσπάθεια να ενταχθούν και ορεινοί Δήμοι σε προγράμματα για δημιουργία νέων σφαγείων όπως γίνεται σε νησιά (ίσως χρειάζεται και προώθηση τροπολογίας στη Βουλή μέσω της συνεργασίας και με άλλους Δήμους). 11. Τουρισμός • Διάδοση και Προβολή του Πολιτισμικού αποθέματος της περιοχής. Το Πολιτισμικό απόθεμα της περιοχής μας είναι τεράστιο. Είναι όμως δυστυχώς “εν πολλοίς άγνωστο” και εντελώς αναξιοποίητο. Πρώτος μας στόχος, βασική μας μέριμνα, η γνώση της Ιστορίας μας. Πρέπει να γνω- ρίζουν όλοι οι δημότες μας την Ιστορία του τόπου τους κι αυτό θα επιδιωχθεί ΑΜΕΣΑ. Είναι όμως και υποχρέωσή μας να προβάλουμε αυτόν τον Πολιτισμό και να αξιοποι- ήσουμε τις δυνατότητες που μας παρέχει. Όταν ο κόσμος μάθει το Θέρμο, όταν γνωρίσει το Απόκουρο, την ιστορία του και τον Πολιτισμό του, τότε θα υπάρχει αύξηση του τουρι- στικού ρεύματος. Όσο δε μας γνωρίζουν, δεν έχουμε πιθανότητα επίσκεψης. 7 Πρόγραμμα ΔΡΑΣΗΣ