O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Βυζαντικά και μεταβυζαντινά μνημεία του τόπου μας - 3

445 visualizações

Publicada em

Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας της Α' λυκείου του ΓΕΛ Κάτω Μηλιάς με θέμα "Βυζαντικά και μεταβυζαντινά μνημεία του τόπου μας"

Publicada em: Educação
 • Login to see the comments

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Βυζαντικά και μεταβυζαντινά μνημεία του τόπου μας - 3

 1. 1. ΕΡΕΤΝΘΣΙΚΘ ΕΡΓΑ΢ΙΑ Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά μνημεία του Τόπου μας. ΟΜΑΔΑ Γ ΜΑΘΗΤΕΣ Σο Μοναςτιρι Αγίου Γεωργίου ςτθ Ρθτίνθ. Κουκουλιάτασ Αντϊνθσ Αρχαίο Λουτρό ςτο Ελατοχϊρι. Κουματηιάσ Διονφςθσ Βροντιςμζνθ. Βακάροσ Χριςτοσ Αγία Παραςκευι, Άγιοσ Κοςμάσ και Πφργοσ Λαηαίων ςτθ Μθλιά. Γκόλιασ Θωμάσ
 2. 2. ΑΡΧΑΙΟ ΛΟΤΣΡΟ ΢τθ περιοχι παλιοκλιςςι Ελατοχωρίουςτο εκκλθςάκι τθσ Αγίασ παραςκευισ βρίςκεται το (αρχαιολογικό εφρθμα) Αρχαίο Λουτρό, εικάηεται ότι εκεί υπάρχει μια αρχαία πολιτεία και χρονολογείται από τον 3ο με 4ο αιϊνα μ.Χ. ςτα πρϊτα Χριςτιανικά χρόνια των Βυηαντινϊν Αυτοκρατόρων Ιουςτινιανοφ και Θεοδοςίου.
 3. 3. Αρχαίο Λουτρό - Ελατοχϊρι
 4. 4. ΒΡΟΝΣΙ΢ΜΕΝΘ • Πρόκειται για τον αρχαιότερο χριςτιανικό οικιςμό τθσ Πιερίασ. • Ιδρφκθκε γφρω ςτα 400 μΧ. • Θ βαςιλικι τθσ Βροντιςμζνθσ είναι θ παλαιότερθ ελλθνιςτικι βαςιλικι ςτθ Μεςόγειο.
 5. 5. Σο δάπεδο τθσ παλαιοχριςτιανικισ τθσ Βροντιςμζνθσ
 6. 6. Βροντιςμζνθ
 7. 7. ΗΙΑΗΙΑΚΟ΢ • Θ ίδρυςθ του πικανολογείται ςτα μζςα του 18ου αιϊνα. • ΢τολίδι του χωριοφ ιταν ο Ιερόσ Ναόσ κοιμιςεωσ τθσ Θεοτόκου. • Πανθγυρίηει ςτισ 21 Νοεμβρίου.
 8. 8. «Αγία Παραςκευι και Άγιοσ Κοςμάσ» • Σρίκλιτθ Βαςιλικι ςτθν Άνω Μθλιά. • Σον Απρίλιο του 1822 οι Οκωμανοί ζκαψαν το χωριό και τθν εκκλθςία. • Γφρω ςτο 1854 οι κάτοικοι ξαναζχτιςαν τθν εκκλθςία.
 9. 9. Αγία Παραςκευι και Άγιοσ Κοςμάσ • Λίγο πιο κάτω από τθν Αγία Παραςκευι ο Κοςμάσ ο Αιτωλόσ ςτερζωςε ζναν ςιδερζνιο ςταυρό και φωλιάηει ςτθν διχάλα του πεφκου εδϊ και 230 χρόνια περίπου.
 10. 10. Αγία Παραςκευι και Άγιοσ Κοςμάσ
 11. 11. Πφργοσ των Λαηαίων
 12. 12. «Πφργοσ Λαηαίων» • Ανάμεςα ςτουσ ιδρυτζσ τθσ Μθλιάσ, ιταν και θ οικογζνεια των κλεφταρματωλϊν. • Ζηθςαν και ζδραςαν ςτθν περιοχι για 150 χρόνια. • Μάρτυρασ τθσ δράςθσ των είναι τα ερείπια του ξακουςτοφ πφργου ςτο κοινϊ μζροσ του χωριοφ. ου αιϊνα. • Οι Λαηαίοι τον ζχτιςαν ςτισ αρχζσ του 17 • Θ πρϊτθ καταςτροφι του πφργου ζγινε το 1813. • Σο 1822 ςτισ 2 Απριλίου ζγινε θ δεφτερθ μεγάλθ καταςτροφι.
 13. 13. Σο Μοναςτιρι του Αγίου Γεωργίου Ρθτίνθσ
 14. 14. Σο Μοναςτιρι του Αγίου Γεωργίου • • • • • • Πρζπει να κεωρθκεί κτίςμα του τζλουσ του 15ου αι. Ο ναόσ εςωτερικά είναι ολόκλθροσ αγιογραφθμζνοσ. Θ πρϊτθ τοιχογράφθςθ ζγινε ςτα 1494. ΢ιμερα φαίνονται μόνο δυο παραςτάςεισ του 1494. Ο υπόλοιποσ ναόσ διατθρεί τοιχογραφίεσ του 1619. Θ μονι υπιρξε ςθμαντικό κζντρο κατά τθν περίοδο τθσ τουρκοκρατίασ και βριςκόταν ςε μεγάλθ ακμι ωσ τθ δεκαετία του 1930. • Εγκαταλείφκθκε οριςτικά από τουσ μοναχοφσ τθν περίοδο 1940-1943.
 15. 15. Σο Μοναςτιρι του Αγίου Γεωργίου
 16. 16. Άγιοσ Γεϊργιοσ Θ πρϊτθ τοιχογράφθςθ ζγινε ςτα 1494. Ο Άγιοσ Γεϊργιοσ φονεφει το δράκοντα, τοιχογραφία πάνω από τθν κεντρικι είςοδο του ναοφ

×