O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Abiotic natural resources of Armenia

1.324 visualizações

Publicada em

Abiotic natural resources of Armenia

 • Abiotic natural resources of Armenia: actually this presentation was includen in the most favorited presentation of all time on SS. http://www.slideshare.net/most-favorited/all-time?language=hi&media=all
  Thanks slide share team for this honor, for appreciate!!!!
  Frankly yours: Loucine Ghalechyan.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Thank you my friends for your comments!! Thank You that you liked Armenia, the Armenain's music!
  I think that every country in our planet is beyond the comparision as Armenia!
  Have a nice weekend as well !
  Loucine Ghalechyan
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Beautiful places and very nice music!
  Thank you,,,,
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Good morning dear Loucine ,thank you for this nice tour !! Very beautiful photos and very nice music. Wish you a beautiful day! Best greetings from Greece. I wish you also a wonderful weekend. Nikos
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Abiotic natural resources of Armenia

 1. 1. Օդ<br />ՀՀ-նԱբիոտիկբնականռեսուրսները<br />Ջուր<br />Հող<br />Ընդերք<br />
 2. 2. ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ<br />ԷԿՈԼՈԳԻԱ<br />
 3. 3.
 4. 4. ՀայաստանիՀանրապետությանտարածքումկանէկոլոգիականմեծտարողություն, իներցիաունեցողերեքտարածաշրջաններ՝ Լոռի-Տավուշ (անտառապատվածությունը՝ 28%), Զանգեզուր (13%) եւՍեւանալճիէկոհամակարգ<br />Տավուշ<br />Զանգեզուր<br />Սևանալիճ<br />
 5. 5. Մ. Ն. Սկատկինըգրել է.<br />« - էկոլոգիականդաստիարակությունըշատկարևորկենսախնդիր է , որիլուծումից է մեծմասամբկախվածշրջակամիջավայրիպահպանությունը և մարդուառողջությունը:<br />
 6. 6. Հերոսիմա & Նագասակի1945թ<br />Ճապոնիայիհասարակությանմեջձևավորվեցէկոլոգիականգիտակցություն<br />
 7. 7. ՆՕՕՍՖԵՐԱ<br />ԲՆություն+Մարդ+Հասարակություն<br />
 8. 8. ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ<br />Ինչպե՞ս պահպանել,ինչպե՞ս օգտագործել:<br />ԷԿՈԼՈԳԻԱ<br />
 9. 9. Օդ<br />
 10. 10. O<br />O<br />O<br />O<br />Մթնոլորտումթթվածնիպարունակությունըկազմում է 20.94%:<br />
 11. 11. Բնապահպանությաննախարարությանվիճակագրությամբ` անտառածածկ է Երևանիտարածքիընդամենը2 %-ը :<br /> <br />Անտառներիկրճատման,քիմիականարդյունաբերությանաճիհետևանքով` թթվածնինվազումըօդումկդառնաէկոլոգոէկոնոմիկականուշադրությանառարկա: <br />
 12. 12. Առաջինմարդածինհրդեհներիհետևանքովմթնոլորտըկորցրեցողջթթվածնի0.02%ը, իսկձեռքբերեցածխաթթուգազի12%-ը: <br />
 13. 13. ԸստակադեմիկոսՖ. Ֆ. Դավիթայի, 2020թ-ինմթնոլորտումկանհետանամոտ 12000 մլդտոննաթթվածին (0.77%): <br />
 14. 14. Ջերմոցային<br />Էֆֆեկտ<br />
 15. 15.
 16. 16. Ածխաթթուգազ CO2<br />Ջերմոցայինգազեր<br />ՄեթանCH4<br />Նիտրոօքսիդ<br />H<br />
 17. 17. Հայաստանըմիացել է Կիոտոյիարձանագրությանը2002թ-ին<br />Կիոտոյիարձանագրության<br />Մաքուրզարգացմանմեխանիզմիշրջանակներումնախատեսվում է Լուսակերտիթռչնաբուծականտոհմայինֆաբրիկայիտարածքումկառուցելկենսագազիգործարան: <br />
 18. 18. Ըստգիտնականների , եթեարհեստականորեն ` ինքնաթիռներիօգնությամբ ,Երկիրարտանետելաերոդիսպերսհամակարգեր` 1մլնտոննա, ապաըստիրենցհաշվարկների, այդհամակարգերիարտանետումը,կնվազեցնիարևիճառագայթներիհոսքըդեպիերկիր 1%-ով, որնէլկբերիիրհերթինջերմաստիճանի 1oC-ովնվազմանը:<br />
 19. 19. Արև<br />Օքսիդացում<br />Քայքայում<br />Չորմնացորդ<br />Խոնավմնացորդ<br />Արտանետմանաղբյուր<br />Արտանետվողգազերի, աերոզոլերիչորմնացորդներ<br />Թթվայինմնացորդներ<br />Բնականամոնիակ<br />Ջերմոէլեկտրոկայաններըտարեկանմթնոլորտենարտանետում33 տոննածծմբայինանհիդրիդ, այնկարող է վերածվել50 տոննածծմբականթթվի: <br />
 20. 20. Օզոնայինշերտըինտենսիվկերպովկլանում է Արևիկոշտուլտրամանուշակագույնճառագայթները:<br />ԵՐԿԻՐ<br />
 21. 21. Էկզոսֆերա<br />Թերմոսֆերա<br />Մեզոսֆերա<br />Օզոնայինշերտ<br />Ստրատոսֆերա<br />Տրոպոսֆերա<br />
 22. 22. Միջինումմեկավտոմեքենանմեկտարվաընթացքումմթնոլորտ է արտանետումմոտ 200կգածխաթթուգազ, 60կգազոտիօքսիդ, 40կգածխաջրածին, 3 կգմետաղական և ռեզինեփոշի, կապար, պոլիկոնդենսացվածարոմատիկհամակարգեր և այլն:<br />
 23. 23. Ավտոմեքենաներիցարտանետումներիքանակությունըգերակշռում է Նալբանդյանփողոցում: <br />Նալբանդյանփողոց<br />Աբովյանփողոց<br />
 24. 24. Մեքենաներըմարդկանցիցյոթնանգամավելիարագենստեղծվում:<br />
 25. 25.
 26. 26. Կտրուկկրճատվելենմայրաքաղաքիկանաչտարածքները: ԹվարկվածգործոններըպատասխանատուենԵրևանիաղտոտման97 տոկոսիհամար: <br />  <br />
 27. 27. Ստեղծվելենհատուկկետեր, որտեղյուրաքանչյուրմեքենատարվամեջմեկանգամպետք է ենթարկվիստուգման` պարզելու, թեարտանետվողգազըորքանո՞վ է համապատասխանումթույլատրելինորմերին (ծառայությանարժեքը1200 դրամ է):<br />
 28. 28. ՀՀներկրվողմեքենաներիքանակությունըմինչ2009թ-ը<br />
 29. 29. Բրոնխիալասթմա<br />ԸստՀՀգլխավորթոքաբան` ԱնդրանիկՈսկանյանի. <br />- Վերջինտարիներինասթմահայտնաբերումենքնույնիսկ1-2 տարեկաններիմոտ: <br />Շնչառականուղիները`առողջ և հիվանդ<br />
 30. 30. Պաշտոնականտվյալներիհամաձայն` արտանետումներըՀՀ-ումպակասելեն40-90 %-ով, սակայննույննյութերըօդայինավազանումպակասելենընդամենը12-30 %-ով:<br />
 31. 31. Հայաստանում մթնոլորտայինօդի վնասակարնյութերիարտանետումնամբողջությամբկազմել է206,5հազարտոննա: <br />Արտանետումներ<br />
 32. 32. Վնասակարարտանետումներիքանակիմեջտոկոսայինբաժնեմասովառաջինըբենզինն է` վտանգավորարտանետումներիմոտ77 %-ը: Դիզելայինվառելիքի և բնականգազիայրումից 2006 թվականին 17 հազարականտոննավնասակարարտանետում է արձանագրվել, դրանցիցյուրաքանչյուրիբաժնեմասըկազմել է11 %:   <br />
 33. 33. Ալավերդուպղնձամոլիբդենայինկոմբինատ<br />ՀՀ-ումվնասակարնյութերիարտանետումների65,1%-ը կազմում է ծծմբայինանհիդրիդը :2008թ. Ալավերդուպղնձամոլիբդենայինկոմբինատըարտանետեց22,4 հազարտոննածծմբայինանհիդրիդ: <br />
 34. 34. Մթնոլորտայինտեսակարարարտանետումներնըստմարզերի2001թ:<br />Ընդհանուրարտանետումներիմեծմասըբաժին է ընկելԵրևանքաղաքի, Արարատի, Լոռու և Կոտայքիմարզերիկազմակերպություններին, որոնցգումարայինարտանետումներըկազմելեն16.4 հազ. տ. կամընդհանուրարտանետումների96.5 %-ը: <br />
 35. 35. Արարատի և Հրազդանիցեմենտիգործարաններ<br />2009թ. ցեմենտայինփոշուպարունակությունը Հրազդանիմթնոլորտում4,6 անգամգերազանցել է ՍԹԿ-ն,իսկԱրարատում` 4.1 անգամ: <br />
 36. 36. Նկատելի և սպասվողգլոբալտաքացումըՀՀ-ում:<br />1935- 1990թթ-ներինմթնոլորտայինջերմաստիճաանիանոմալիաներըընդամենըփոփոխվելեն ± 10C-ի սահմաններում:<br />Ուսումնասիրվածժամանականահատվածում, ՀՀ-ումօդիջերմաստիճանիամենանկատելիբարձրացումդիտվել է ձմռանը` 0.8 0C-ով, գարնանամիսներին` 0.19 0C,ամռանը` 0.73 0C, և նվազումաշնանը` 0.1 0C-ով: ՀՕԿհաշվել է ջերմաստիճանայինգլոբալփոփոխությունները` հաշվիառնելովջերմոցայինգազերիարտանետումները: Ստացվածարդյունքներըցույցտվեցին, որՀայաստանումօդիմիջինջերմաստիճանը2100թ-ի համարկբարձրանա1.7 0 C-ով:    <br />Հայաստանումմթնոլորտայինօդիջերմաստիճայինփոփոխությունները 1935 – 1990թթ-ներիհամար:<br />
 37. 37. Գազիցփոշուկլանմանսարքերըլինումենմեխանիկական և էլեկտրականբնույթի<br />
 38. 38. Կերամիկական, ապակիարտադրմանգործարաններումարտանետումներիմաքրմանհամարօգտագործումենցիկլոններ և հիդրոդինամիկփոշեկլանիչներ:<br />ՑԻԿԼՈՆ<br />
 39. 39. Ջուր<br />
 40. 40. Քաղցրահամջրերիանվերադարձկորուստներըկազմումեն150կմ3/տարի, այսինքն` քաղցրահամջրերիհամաշխարհայինպաշարներիշուրջ 1%-ը: Պետք է հիշատակել, որմիայն2000թ. քաղցրահամջրերիկորուստներըկազմելեն300կմ3 :<br />
 41. 41. ՀՀՋՐԱՅԻՆՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻՀԱՄԱՌՈՏՆԿԱՐԱԳԻՐԸ<br />
 42. 42. Առկաջրայինռեսուրսներից, Հայաստանըօգտագործում է միայն35 %-ը, իսկմնացած65%-ը ՀՀ-իցդուրս է արտահանվում: <br />35%<br />65%<br />
 43. 43. 1. Մակերևութայինջրեր<br />Հանրապետությանտարածքումհամեմատաբարխոշորգետերնեն. Արաքսգետիավազանում` Ախուրյանը` Կարկաչունվտակով, Մեծամորը` Քասախվտակով, Հրազդանը` Մարմարիկով, Արփան` Եղեգիսով, Որոտանը` Սիսիանով և Գորիսով, Ազատը, Վեդին, Մեղրին և Ողջին, Կուրիավազանում` Դեբեդը` Փամբակ և Ձորագետ<br />վտակներով, Աղստևը` Գետիկով, Տավուշը և Հախումը, որոնքունեն 100 կմ և ավելիերկարությունկամ 1000 կմքառ. և ավելիմեծջրհավաքավազան: <br />
 44. 44. Հայաստանիտարածքումեղածլճերըհիմնականումբարձրլեռնայինեն և փոքր, բացառությամբ` ԿովկասիՄարգարիտ` գեղեցկուհիՍեվանա  լճից, որիմակերեսըկազմում է1326 քառ.կմ և գտնվում է ծովիմակերևույթից1897 մբարձրությանվրա:<br />
 45. 45. ՀՀմյուսլճերիցկարելի է նշել` Արփի, Քուր, Ակնա, Այղր և Սևլճերը, որոնցումկուտակվածմակերևութայինհոսքիջրերըմասնակցումենաղբյուրների և գետերիսնուցմանը: <br />
 46. 46. ՀՀ-ն հիդրոլոգիականցիկլիամենավերջինհաշվարկներիհամաձայն, ամենտարիտեղումներիտեսքովլրացուցիչգոյանում է ավելիքան17.6 մլրդ. խորանարդմետրջուր, իսկմոտ11.5 մլրդ. խոր. մետրջրիքանակությունենթարկվում է գոլորշիացման: <br />
 47. 47. ՀՀ-ն ջրայինբալանսըլրացվում է 2 անդրսահմանայինջրայինաղբյուրներիհաշվին. 0.94 մլրդ. խոր. մետրջրիգետայինհոսքըկատարվում է ՀայաստանիԱրաքսգետից, իսկջրի1.19 մլրդ. խոր. մետրդեպիԱրարատյանարտեզյանավազան է հոսումԹուրքիայիստորգետնյաջրերը: <br />
 48. 48. Հայաստանիգետերիմեծմասըփոքր, արագահոս և լեռնայինեն, որոնքարտացոլվումենձնհալքների, աղբյուրների և ստորգետնյաջրայինդրենեժայինցանցիմիջոցով: <br />
 49. 49. Գետերիընդհանուրհոսքըկազմում է 7.15 մլրդ. խորմետր, որիցմոտ6.25 մլրդ. խոր. մետրգոյանում է երկրիներսում: Աղբյուրներիտեսակարարկշիռըկազմում է 1.6 մլրդ. խոր. մետր, իսկդրենեժայինստորգետնյաջրերինը`1.43 մլրդ. խոր. մետր: <br />
 50. 50. ՀՀ-ն հիմնականգետերիբնութագրերը  <br />
 51. 51. ՀՀ-ն հիմնականլճերիբնութագրերը  ըստմարզերի`<br />
 52. 52. 2. Ստորգետնյաջրեր<br />ՀՀ-ը այնեզակիերկրներից է, որտեղ 1 մլն-իցավելբնակչությունունեցողմայրաքաղաքԵրևանիջրամատակարարումնիրականացվում է ստորգետնյաաղբյուրներիջրերով, առանցլրացուցիչմաքրմանգործընթացիանհրաժեշտության: <br />
 53. 53. Ստորգետնյաջրերիպաշարների 70%-ը բաժին է ընկնումԱրարատյանհարթավայրին: Խիստսակավաջուրենհանրապետությանհյուսիսային (Աղստևգետի և Կուրիմանրվտակներիավազաններ) տարածքները, ինչպեսնաևԱրագածլեռանհյուսիսարևմտյան և արևելյանտարածքները (Ախուրյանգետիավազանիմիջինհոսանքները):<br />
 54. 54. Հայաստանումառկաընդհանուրվերականգվողստորգետնյառեսուրսներըկազմելենտարեկան 4.1 մլրդ. խոր. մետր, որիցմոտ 1.6 մլրդ. խոր. մետրըերկրումառաջանում է աղբյուրներիձևով, իսկ 1.4 մլրդ. խոր. մետրըսպառվում է գետերում և լճերում: Հայաստանումսկզբնավորվողխորքայինստորգետնյաջրերըմոտավորապեսկազմումեն1.0 մլրդ. խոր. մետր: <br />
 55. 55. ԽորքայինստորգետնյակարևորագույնաղբյուրներենհայտնաբերվելԱրարատյանարտեզյանավազանում: Արտեզյանհորերըարտադրումեն5-100 լիտր/վարկյանջուր` առանցմեխանիկականջրհանի: <br />Ստորգետնյաջրայինռեսուրսներիպաշարներըըստտվյալներիկազմումեն2.4 մլրդ. խոր. մետր, որից66%-ը գտնվում է Արարատիարտեզյանջրավազանում<br />
 56. 56. Աղբյուրներիմոտավորապես25%-ըպարունակումեննիտրատների, նիտ-րիտների և<br />ֆտորիբարձրկոնցենտրացիաներ: Որպեսզիհնարավորլինիկանխելհետագաաղտոտումը, ստոր-գետնյաաղբյուրներիշրջակայքումպետք է ստեղծվենսանիտարականգոտիներ: <br />
 57. 57. Արարատյանարտեզյանավազանիմիքանիջրհորներպարունակումենհանքայինտարրերիբարձրբաղադրություն(0.5-իցմինչև 2 գրամ/լիտր), որըգերազանցում է առողջապահականընդունվածստանդարտները, այդպատճառովջուրըչիթույլատրվումօգտագործելխմելունպատակով:<br />
 58. 58. Մակերևութայինջրերիաղտոտմանաղբյուրներնեն` <br />կենցաղային- տնտեսականհոսքաջրերը;<br />արդյունաբերականհոսքաջրերը;<br />արդյունաբերականգործարաններից և բնակավայրերիցմակերևութայինհոսքաջրերը;<br />գյուղատնտեսականհոսքաջրերը;<br />հանքահորային և հանքայինտիպիհոսքաջրերը:<br />
 59. 59. Կեղտաջրերիմաքրումըիրենիցներկայացնում էինժեներո- էկոլոգիական և էկոլոգո- էկոնոմիկականսուրդրվածխնդիրներից: <br />
 60. 60. Կեղտաջրումառկադիսպերսվածմասնիկներիմաքրումնիրականացվում է`<br />
 61. 61. Կեղտաջրումառկամանրդիսպերսված և կոպիտմասնիկների (d>10-3 սմ) մաքրումնիրականացվում է`<br />
 62. 62. Հոսքաջրումլուծվածանօրգանականթթուներից և հիմքերիցառաջացածաղերիանջատմանհամարգոյությունունենտարբերեղանակներ, որոնցից, տնտեսականառումով, նպատակահարմարենիոնափոխանակման և հետադարձօսմոսի (ուլտրաֆիլտրման) եղանակները:<br />
 63. 63. Կեղտաջրումառկալուծվածօրգանականմիացություններպարունակողհոսքաջրերիմաքրումնիրականացվում է`<br />
 64. 64. Թունավոր և ռադիոակտիվաղտոտմանենթարկվածդժվարվնասազերծվողհոսքաջրերիմաքրմանհամարտարածում է ստացելվերջիններիսթաղումըընդերքիխորըշերտերում, ծովիհատակում (հատուկկոնտեյներով) և այլն: <br />
 65. 65. Ամենտարի, Համաշխարհայինօվկիանոս է նետվումավելիքան2-10 մլն. տոննանավթ: ՀիմնականումաղտոտվածենՄիջերկրականԾովը, Ատլանտյանօվկիանոսը և նրաափերը: Մեկլիտրնավթըզրկում է քառասունհազարլիտրծովիջուրըձկներիհամարայդքանկարևորթթվածնից: Մեկտոննանավթըաղտոտում է 12կմ2օվկիանոսիմակերևույթ:   <br /> <br />
 66. 66. Ժ. Ի. Կուստոյինտվյալներիհամաձայն, օվկիանոսիվերինշերտերում և 300մխորությանվրաառկաենկապար, սնդիկ, կադմիում, որոնքսպանումենձկներին, նույնիսկ` մարդուն: <br />
 67. 67. Ժ. Ի. Կուստոնգրում է` «- Ծովըդարձել է կոյուղայինփոս, ուրնեխումենբոլորաղտոտիչները` աղտոտվածգետերիցարտահոսած - բոլորաղտոտիչները, որոնքանձրևներնուքամինհավաքումենմերաղտոտվածմթնոլորտում, բոլորայնաղտոտողնյութերը, որոնքարտանետվումենայնպիսիթունավորկառույցներիկողմից, ինչպիսիքենլցանավերը:Այսպիսով` պետքչէզարմանալ, եթեաստիճանաբարայդկոյուղայինփոսումկյանքըվերջանա »:<br />
 68. 68. Ջ ՈՒ Ր Ը Կ Յ Ա Ն Ք Ի Հ Ի Մ Ք Ն Է<br />«- Ջուր, դուչունեսոչհամ, ոչհոտ, ոչգույն, քեզհնարավորչէնկարագրել, քեզնովհիանումեն, չիմանալով, թեդուինչես: Չիկարելիասել, որդուանհրաժեշտեսկյանքին, դուհենցկյանքնես: Դումեզերջանկությունեսբերում, որըչեսկարողբացատրելմերզգացմունքներով: Քեզնովմեզենվերադառնումմերուժերը, որոնցհետմենքարդենբաժանվելէինք: Քոբարյացակամությամբմերմեջկրկինսկսում է փոթորկելմերսրտիչորացածաղբյուրները» :Անտուան- դե- Սենտ- Էկզյուպերի<br />
 69. 69. Հ<br />Ո<br />Ղ<br />
 70. 70. Հող<br />իրենիցներկայացնում է բնականռեսուրս, որըչիավելանումշահագործմանժամանակ, բայցփոխում է իրհատկությունները` բերքատվությունը<br />
 71. 71. Հողայինռեսուրսներիմշտականկորուստներըլինումեն` <br /><ul><li>Հողիէռոզիա` պայմանավորվածբնականբուսականծածկույթիփոփոխություններով ,
 72. 72. Տարբերօբյեկտներիկողմիցգրավվածմեծմակերեսներ
 73. 73. հողերիերկրորդայինաղակալում `պայմանավորվածհողերիոչդրենաժայինոռոգումից և ջրիանկանոնհոսքից
 74. 74. ագրոտեխնիկայիոչճիշտկիրառմանարդյունքումբերքատվությանկորուստ
 75. 75. հողիդեգրադացիա` կապվածմետաղական և ոչմետաղականօգտակարհանածոներիարդյունահանմանհետ
 76. 76. հողիքիմիականաղտոտում</li></li></ul><li>
 77. 77. Հանքաքարեր<br />
 78. 78. Հայաստանումհայտնաբերվելենշուրջ 60 տեսակիօգտակարհանածոներիպաշարների 667 հանքավայրեր, որոնցտնտեսական-համախառնարտադրանքն  ընդերքումգնահատվել է ավելիքան170 մլրդդոլար: <br />
 79. 79. Ընդերքօգտա-գործմանհիմնականոլորտներնեն.<br /><ul><li>° ընդերքիերկրաբանականհետազոտությունները,</li></ul>° օգտակարհանածոներիարդյունահանումը,<br />° հանքավայրերիուսումնասիրության և շահագործմանհետչկապվածընդերքիօգտագործումը:<br />
 80. 80. ՓորձագետներըառանձնացնումենՊետականհաշվեկշռումգտնվողհանքավայրերի 3 խմբեր՝<br /><ul><li>Հանքավայրերնորմալտնտեսականպաշարներով, որոնցշահագործումընպատակահարմար է մրցակցայինշուկայիպայմաններում:
 81. 81. Հանքավայրերսահմանափակվածտնտեսականպաշարներով, որոնքկարողենշահագործվելհատուկաջակցությանպայմաններում (հարկայինարտոնություններ), ինչպեսնաևհատուկտեխնոլոգիաներիկիրառմանդեպքում:
 82. 82. Հանքավայրերսահմանափակվածտնտեսականպաշարներով, որոնցշահագործումըներկապայմաններումտնտեսապեսաննպատակահարմար է:</li></li></ul><li>ՀՀ-ն տարածքումհայտնաբերվածեն 92 մետաղականհանքավայրեր : ՍակայնպաշարներիՊետականՀաշվեկշռումհաշվառվածեն և նախնականգնահատվածմիայն 18 տեսակմետաղների և 47 տեսակոչմետաղականհանքայինհանածոներիպաշարներ: <br />
 83. 83. 1980 թվականինՀայաստանիարտադրանքի 4.9%-ը կազմումէրհանքաարդյունաբերությունը, որումոչմետաղականհանքայինաղբյուրներըկազմումէին 2.4%: <br />
 84. 84. ՀՀ-ն հիմնականոչմետաղականբնականռեսուրսներըզբաղեցնումեն 575 հանքավայրեր<br />
 85. 85.
 86. 86. ՀՀ-ն ոչմետաղականռեսուրսներըըստօգտագործմանոլորտի:<br />
 87. 87. Քվարց<br />Բազալտ<br />Գրանիտ<br />Տուֆ<br />
 88. 88. ՀՀ-ն մետաղականհանքավայրերը<br />ԽՍՀՄՕգտակարՀանածոներիՊետականՀաշվեկշռի, 01.01.1991թ. դրությամբԱնդրկովկասիմոլիբդենիպաշարների 99.9%-ը (մոլիբդենիարտադրությամբՀայաստանըԱՊՀ-ի երկրներումզբաղեցնում է 2-րդտեղը), ոսկու 80%-ը, պղնձի 85%-ը ( պղնձիարտադրությամբ` 3-րդտեղը), երկաթիավելիքան 50%-ը հաշվառվածենեղելՀայաստանիտարածքում:<br />
 89. 89. Պղնձիպաշարներիզգալիմասըկենտրոնացված է պղնձա-մոլիբդենային (Քաջարան, Ագարակ, Լիճք), ինչպեսնաևպղինձ- պիրիտային (Կապան, Ալավերդի, Շամլուղ) և ոսկի-բազմամետաղային (Շահումյան, Արմանիս) հանքավայրերում: Հայաստանըհարուստ է նաևմոլիբդենով (Քաջարան): 1952թ-իցգործում է Զանգեզուրիպղնձամոլիբդենայինկոմբինատը` Քաջարանիպղնձամոլիբդենայինհանքիբազայիվրա: Ագարակիհանքավայրըշահագործվում է 1963թ-իցսկսած: <br />Կապան<br />Շահումյան<br />Քաջարան<br />Ագարակ<br />
 90. 90. Պղնձիև մոլիբդենիպաշարներիզգալիմասըկենտրոնացված է նաևԹեղուտիպղնձա-մոլիբդենայինհանքավայրում:<br />Թեղուտ<br />
 91. 91. Մոլիբդենիարդյունաբե-րականստացումը:<br />Այսպրոցեսըուղեկցվում է ֆլոտացիոնմեթոդովհանքանյութիհարստացումով: Առաջացածկոնցենտրատըայրումեն` մինչևМоО3 -ի առաջացումը` <br />2MoS2 + 7O2 -> 2MoO3 + 4SO2,<br />МоО3 –ը ենթարկումենհավելյալմաքրման` այնջրածնովվերականգնելով. <br />MoO3 +H2 -> Mo + H2O<br />
 92. 92. Ոսկուզգալիպաշարներկանոսկու (Սոթք, Մեղրաձոր, Լիճքվազ-Թեյ) և ոսկի-բազմամետաղային (Շահումյան, Արմանիս, Ազատեկ, Գլա-ձոր, Մարջան) հանքավայրերում:Սոթքիհանքավայրումմաքուրոսկինմոտ 200 տոննա է, և դավերջնականթիվըչէ:<br />Սոթք<br />
 93. 93. ԵրկաթիհանքավայրերըտեղակայվածենԿոտայքիմարզում, և ներկայացվածենհիմնականումՀրազդանիսկարնային և Աբովյանիհիստերո-մագնատիկհանքավայրերով: <br />Հրազդան<br />Աբովյան<br />
 94. 94. ՀՀ-ն բոլորուսումնասիրվածհանքերիարդյունաբերականյուրացումնուշահագործումըկազմում է 32մլնտոննա` տարեկանվերամշակմանհամար: Հումքիարդյունավետօգտագործումըհնարավորություն է տալիսարտադրել140 հզ. տոննամետաղայինարտադրանք, 30մլնտոննատարբերշինարարականնյութեր, որոնցընդհանուրարժեքըկազմում է 1600 մլրդ. դրամ:<br />
 95. 95. Պինդօգտակարհանածոներիպաշարներըկշռայինտեսքովորոշվումենհետևյալընդհանուրբանաձևով` <br /> Q = V d,<br /> <br />V -ն հանքամարմնիծավալն է (մ3)<br /> d –ն հանքաքարիծավալայինզանգվածն է ընդերքում (տ/մ3):<br /> <br />V = S m,<br />S -ը հանքամարմնիմակերեսն է հզորությանըուղղահայացհարթությանվրա<br /> m –ը հանքամարմնիմիջինհզորությունն է:<br />
 96. 96. Օգտակարբաղադրիչիպարունակությանպաշարըկշռայինտեսքովորոշվում է հետևյալբանաձևով.<br />P = Q c<br />P –ն օգտակարբաղադրիչիպաշարն է<br />c –ն օգտակարբաղադրիչիմիջինպարունակությունն է հանքաքարում:<br />Եթեc –ն ներկայացված է տոկոսներով, ապա`<br />P = Q c/100<br />S = S1cosα<br />S1–ը հանքամարմնիմակերեսն է չափվածհատակագծիվրա<br />α –ն հանքամարմնիտարածմանհարթությանըուղղահայացհարթության և հատակագծիհարթությանմիջևկազմածանկյունն է<br />
 97. 97. Շնորհակալություն<br />

×