Vocalisme

Vocalisme

Ortografia catalana
Dossier de teoria
lurdes.saavedra1@gmail.com/www.dv.davinci.es
1
EL VOCALISME (Català oriental)
1. Característiques de les vocals:
• L’aire surt lliurement de la boca.
• Les cordes vocals vibren; les vocals són sons sonors.
• Poden constituir síl·laba i en són el nucli.
• Són tòniques o àtones segons tinguin o no accent fonètic.
Sons tònics Canvi d’accent Sons àtons
símbol exemple
+ eta /εtə/
exemple símbol
/i/ pila pileta /i/
/e/ peça peceta
[ə]/ ε/ pela peleta
/a/ pala paleta
/ ɔ/ mona moneta
[u]/o/ foca foqueta
/u/ fusta fusteta
En el quadre anterior, podem veure:
• sons que no canvien en passar de posició tònica a posició àtona: i, u (/i/, /u/)
• sons que es transformen en un altre ja existent: o (/ ɔ/, /o/)
• sons que es transformen en un de nou (només en posició àtona): e, a (/e/,/ ε/, /a/)
Ortografia catalana
Dossier de teoria
lurdes.saavedra1@gmail.com/www.dv.davinci.es
2
Per això, oralment, no diferenciem els sons a,e ni o,u si són àtones, cosa que crea confusions a
l’hora d’escriure:
2. Ortografia de la vocal neutra
Ortografia catalana
Dossier de teoria
lurdes.saavedra1@gmail.com/www.dv.davinci.es
3
Tipus de mot Situació de [ə] Norma Exemple Observacions
Noms i
adjectius
Arrel Consulteu el
primitiu
Pauet (Pau)
peuet (peu)
Casos que no es justifiquen amb
aquest mètode (cavall). Cal fixar-s’hi.
Terminació Masculí -e home Excepcions: dia, mapa...
Mots acabats en:
-arca: monarca, patriarca.
-cida: suïcida, homicida.
-ista: dentista, artista.
-ma: drama, panorama.
-ta: profeta, hipòcrita.
Femení -a dona Excepcions: mare, febre, base,
piràmide, imatge, espècie...
Plurals de mots
acabats en a
(masculins o
femenins)
dones, dies Atenció als canvis en les arrels:
-ca: vaca -ques: vaques
-ga: botiga -gues: botigues
-ça: plaça -ces: places
-ja: granja -ges: granges
-gua: aigua -gües: aigües
-qua: pasqua -qües: pasqües
Verbs Arrel Consulteu la 3a.
persona del
singular del
Present (ell)
pagava (ell paga)
pegava (ell pega)
Atenció als verbs amb alternances:
haver: havia, hem
caure: cauré, quèiem
fer: faré, fèiem
saber: sabrem, sé
jeure, néixer, treure i péixer:
Si l’arrel és àtona, s’escriu amb a:
jauré, naixia, traiem, paixent
Terminació Última lletra, a
Penúltima, e
Ell canta
Ells canten
Excepcions:
Infinitius: caure, viure, pondre...
Formes obre, corre, vine, omple
Ortografia catalana
Dossier de teoria
lurdes.saavedra1@gmail.com/www.dv.davinci.es
4
3. Ortografia de la u feble
Tipus de mot Situació de [u] Norma Exemple Observacions
Noms i
adjectius
Arrel Consulteu la
paraula
primitiva
puntet (punt)
pouet (pont)
Casos que no es justifiquen amb aquest
mètode (conversió). Cal fixar-s’hi.
Pseudoderivats: mots que provenen
directament del llatí i en conserven la
grafia. (volcà; vulcanisme; corb; curvatura)
Terminació Normalment
sempre en o
duro Excepcions: Liceu, correu, cacau...
Plurals de mots
acabats en o
ferros Invariables: globus, tipus, focus, ficus...
Verbs Arrel Consulteu la
3a. persona del
singular del
Present (ell)
formava
(ell forma)
fumava
(ell fuma)
Verbs amb alternances; arrel àtona, o:
collir: collia, cull
cosir: cosiré, cus
escopir: escopint, escup
sortir: sortint, surt
tossir: tossís, tussis
Atenció a poder i voler:
Present indicatiu: puc, vull
Present subjuntiu: pugui... vulgui...
Terminació 1a per. present
indicatiu
Jo canto
Ortografia catalana
Dossier de teoria
lurdes.saavedra1@gmail.com/www.dv.davinci.es
5
Per saber-ne més:
• http://www.iecat.net/institucio/seccions/filologica/gramatica/
• http://cultura.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl5/scl52/scl52.htm
• http://www.ub.edu/slc/autoaprenentatge/gramatik/
• http://usuaris.tinet.org/aragones/ortocat/a-e.pdf
4. La separació de síl·labes
La síl·laba és un so o un grup de sons que pronunciem en un sol cop de veu. Ex: e-lec-tri-ci-tat, ciu-tat.
Segons el nombre de síl·labes, les paraules poden ser:
• Monosíl·labes: Tenen una sola síl·laba. Ex. nen, cor, amb, a
• Polisíl·labes: Tenen més d’una síl·laba. Ex. a-mic, ti-a, a-ma-ni-rem
Els dígrafs: Són grup de dues lletres que representen un únic so. Cal tenir en compte que alguns se
separen i d’altres no:
no se separen se separen
gu, qu, ll, ny rr, ss, l·l, ix, sc, tj, tg, tx, dj
ai-gua, Pa-qui-ta, pa-lla, ca-nya car-rer, pas-sar, til-la, pis-ci-na, plat-ta, met-
ge, met-xa, ad-jec-tiu
Els diftongs i els hiats: De vegades, en una paraula, podem trobar dues o més vocals seguides.
• Si formen part de la mateixa síl·laba, tenim un diftong (o un triftong). En aquest cas, cal que
almenys una de les vocals sigui feble
• Si pertanyen a síl·labes diferents tenim un hiat.
vocals fortes vocals febles
a, e, o i, u
Ortografia catalana
Dossier de teoria
lurdes.saavedra1@gmail.com/www.dv.davinci.es
6
i/u consonants: La i i la u tenen so consonàntic quan es troben en les situacions següents:
Triftong: Hi trobem tres vocals juntes: feble, forta i feble
Hiat: qualsevol combinació que no figuri en els casos anteriors:
Ortografia catalana
Dossier de teoria
lurdes.saavedra1@gmail.com/www.dv.davinci.es
7
5. L’accentuació
Conceptes previs:
• Les síl·labes poden ser:
o Tòniques: Reben la força de l’accent, es pronuncien més fortes o més llargues. Ex: e-
lec-tri-ci-tat, plà-tan
o Àtones: Qualsevol síl·laba que no rebi la força de l’accent. Ex: e-lec-tri-ci-tat, plà-tan
• Accent fonètic: La força amb què pronunciem una síl·laba tònica. Ex: e-lec-tri-ci-tat
• Accent gràfic: La marca escrita amb què s’assenyala la síl·laba tònica. Ex: plà-tan
• Paraules monosíl·labes: Tenen una sola síl·laba. Poden ser:
o Àtones: (articles, preposicions, conjuncions i alguns pronoms) el, a, que, us...
o Tòniques (noms, adjectius, verbs, adverbis i alguns pronoms): pa, bo, hem, més, què...
• Paraules polisíl·labes: Tenen més d’una síl·laba. Una és tònica i la resta són àtones. Segons la
posició de la síl·laba tònica la paraula pot ser aguda, plana o esdrúixola. I les normes
d’ortografia ens indiquen quan porta accent gràfic.
aguda plana esdrúixola
Situació de
l’accent
fonètic
Última síl·laba Penúltima síl·laba Avantpenúltima
síl·laba o anterior
Normativa
d’accentuaci
ó gràfica
Porta accent quan acaba en les
terminacions
-a -e -i -o -u
-as -es -is -os -us
-en -in
Porta accent quan
no acaba en les
terminacions de les
agudes.
Sempre s’accentua.
Exemples Amb accent gràfic:
dem
à
cafè molí canç
ó
men
ú
seràs anés morís arròs obús
amé
n
Dublí
n
Sense accent gràfic:
direu, Ramon, cosins, plats...
fàcil, éreu, exàmens,
cànon
música, farmàcia,
ciència...
Segons les característiques de les vocals catalanes, l’accent pot ser obert (`) o tancat (´)
sempre oberta obertes o tancades sempre tancades
obertes tancades
a: màquina e: Mercè e: també i: príncep
o: arròs o: canó u: autobús
Ortografia catalana
Dossier de teoria
lurdes.saavedra1@gmail.com/www.dv.davinci.es
8
Recordeu el següent quadre comparatiu per diferenciar entre /e/ i / ε/ i entre / ɔ/ i /o/
obertes tancades
e: be (=xai) e: bé (=no malament)
o: dona (=senyora) o: dóna (=verb donar)
• Accent diacrític: Distingeix paraules que s’escriuen igual. Passa amb alguns monosíl·labs tònics i
amb alguns polisíl·labs. Els més corrents són:
amb accent obert sense accent
mà (part del cos) ma (possessiu)
pèl, pèls (del cos) pel, pels (contracció)
què (pronom tònic) que (pronom àton/conjunció)
sòl (terra) sol (adjectiu/astre)
verbs amb accent tancat sense accent
dóna, dónes (donar) dona, dones (persona)
és (ser) es (pronom)
fóra (ser) fora (adverbi)
sé (saber) se (pronom reflexiu)
sóc (ser) soc (tronc)
són (ser) son (ganes de dormir)
véns, vénen (venir) vens, venen (vendre)
vés (anar) ves (veure)
té (tenir) te (infusió)
amb accent tancat sense accent
bé, béns (adverbi/propietats) be, bens (animal)
bóta, bótes (recipient) bota, botes (calçat/verb botar)
déu, déus, adéu (divinitat) deu, deus (numeral/verb deure)
més (adverbi de quantitat) mes (part de l’any)
món (univers) mon (possessiu)
nét, néta, néts, nétes (nom) net, neta, nets, netes (adjectiu)
ós, óssa, óssos, ósses (animal) ós, óssa, óssos, ósses (animal)
sí (afirmació) si (conjunció, nota musical)
ús (usar, utilitzar) us (pronom feble)
vós (tractament de cortesia) vos (pronom feble)
• Paraules compostes: Unió de dos o més mots simples, o de prefixos. Sovint mantenen els accents
dels primitius: palplantat. Col·loquem accent gràfic en els casos següents:
o El darrer mot conserva l’accent: gairebé
o Lexemes units amb guionet: físico-químic
o Mots acabats en –ment conserven l’accentuació del primitiu:
 fàcilment (fàcil)
 pobrament (pobra)
Ortografia catalana
Dossier de teoria
lurdes.saavedra1@gmail.com/www.dv.davinci.es
9
6. La dièresi
La dièresi és un símbol que assenyala una pronunciació no habitual de la i o de la u. Es dóna en tres
situacions diferents:
Tot i que no sempre és la raó de l’aparició de la dièresi, pareu atenció a les sèries següents per
entendre’n millor l’ús:
Estalvi de la dièresi. Casos en què no cal posar dièresi:
Infinitiu, gerundi, futur i condicional
(límit de morfema)
con-du-ir, con-du-int, con-du-i-ré, con-du-i-ri-a
Límit de prefix re-u-ni-ó, an-ti-in-fla-ma-to-ri
Mots amb sufix –isme, -ista pan-te-is-me, pan-te-is-ta
Terminacions –us, -um Mà-ri-us, har-mò-ni-um
Per saber-ne més:
• http://www.iecat.net/institucio/seccions/filologica/gramatica/
• http://cultura.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl5/scl52/scl52.htm
• http://cultura.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl5/scl52/scl52.htm
• http://cultura.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl5/scl52/scl52.htm
Ortografia catalana
Dossier de teoria
lurdes.saavedra1@gmail.com/www.dv.davinci.es
10
L’apostrofació i la contracció: Les vocals e/a en posició àtona, desapareixen en combinar alguns mots:
Apostrofem els articles singulars (el, la/ en, na), la preposició de i alguns pronoms febles (em, et, es,
ens, el, la, els, en)
Apostrofació Situació Exemple Excepcions
Article el/en l’ Davant de vocal o h
Davant dels números 1, 11
l’orgue, l’home
n’Oriol
l’1, l’11
Davant de h aspirada: el hall,
el hobby
Davant de i/u consonants: el
ianqui, el uacari
Article la/na l’ Davant de a, e, o,
precedides o no de h
Davant de i, u tòniques,
precedides o no de h
l’aigua, l’herba,
l’Odissea,
n’Anna
l’illa, l’ungla
Davant de i/u àtones,
precedides o no de h: la idea,
la humitat
Davant de h aspirada: la
hippy
Davant de i/u consonants: la
hiena
En cas de provocar equívoc:
la ira, la una
En el nom de les lletres la
ema, la essa
En mots amb el prefix a-:
la anormalitat, la asimetria
Preposició
de
d’ Davant de vocal o h:
Davant dels números 1, 11
d’hora, d’amics
d’1, d’11
Davant de h aspirada: de
hobby
Davant de i/u consonants:
de iogurt
Davant noms de lletres: de
essa
Mai en mots amb el prefix a-:
de asimetria
Pronoms
em, et, es
ens
el, els
la
en
Convé consultar l’apartat dels pronoms febles del dossier de morfologia.
m’/’m; t’/’t; s’/’s
‘ns
l’/’l; ‘ls
l’
n’, ‘n
m’odia, odia’m; t’aixeca, aixeca’t; s’obliga, obligui’s
compra’ns
l’omple, omple’l; omple’ls
l’ajuda, l’infla. Però la invita, la humilia
n’omple, omple’n
Ortografia catalana
Dossier de teoria
lurdes.saavedra1@gmail.com/www.dv.davinci.es
11
Atenció:
• Les sigles s’apostrofen sempre: l’URSS, l’IVA, l’ONU... Menys quan hi ha i/u àtones: la UEC, la
UNESCO...
En les contraccions unim una preposició i un article:
combinació contracció exemple Quan s’apostrofa no
es contrau
a + el al Anem al camp Anem a l’estadi
a + els als Anem als llocs
de + el del Venim del camp Venim de l’estadi
de + els dels Venim del s llocs
per + el pel Passem pel camp Passem per l’estadi
per + els pels Passem pels camps
ca + en (casa d’en) can Anem a can Joan Anem a ca l’Andreu
Per saber-ne més:
• http://cultura.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl15/scl15_01_01.htm
• http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/ortografia/apostrof.html
• http://www.upf.edu/leupf/04quest/32_1.htm
Vocalisme

Recomendados

Power Point Treball De Recerca por
Power Point Treball De RecercaPower Point Treball De Recerca
Power Point Treball De RecercaANEDJO
39.5K visualizações23 slides
PràCtiques FonèTica por
PràCtiques FonèTicaPràCtiques FonèTica
PràCtiques FonèTicaLluis Rius
55.3K visualizações11 slides
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada por
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinadaOració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinadalluchvalencia
26.3K visualizações9 slides
Els complements por
Els complementsEls complements
Els complementsfinnyjake
25.5K visualizações8 slides
Oda a la pàtria por
Oda a la pàtriaOda a la pàtria
Oda a la pàtriaSílvia Montals
78.1K visualizações15 slides
Els dialectes del Català por
Els dialectes del Català Els dialectes del Català
Els dialectes del Català gloriaalmazor
36.7K visualizações17 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

El modernisme i santiago rusiñol por
El modernisme i santiago rusiñolEl modernisme i santiago rusiñol
El modernisme i santiago rusiñolsergi16
1.6K visualizações4 slides
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic por
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic lurdessaavedra
4.6K visualizações15 slides
Pronominalització del Complement Directe por
Pronominalització del Complement DirectePronominalització del Complement Directe
Pronominalització del Complement Directelluchvalencia
5.7K visualizações7 slides
La literatura trobadoresca batxillerat por
La literatura trobadoresca batxilleratLa literatura trobadoresca batxillerat
La literatura trobadoresca batxilleratManelic
7.8K visualizações17 slides
Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà... por
Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...
Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...Josep Bargalló Valls
25.8K visualizações53 slides
fonètica catalana. Vocals por
fonètica catalana. Vocalsfonètica catalana. Vocals
fonètica catalana. VocalsLluis Rius
56.2K visualizações18 slides

Mais procurados(20)

El modernisme i santiago rusiñol por sergi16
El modernisme i santiago rusiñolEl modernisme i santiago rusiñol
El modernisme i santiago rusiñol
sergi161.6K visualizações
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic por lurdessaavedra
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic
Fonètica de batxillerat. Fenòmens de contacte vocàlic
lurdessaavedra4.6K visualizações
Pronominalització del Complement Directe por lluchvalencia
Pronominalització del Complement DirectePronominalització del Complement Directe
Pronominalització del Complement Directe
lluchvalencia5.7K visualizações
La literatura trobadoresca batxillerat por Manelic
La literatura trobadoresca batxilleratLa literatura trobadoresca batxillerat
La literatura trobadoresca batxillerat
Manelic7.8K visualizações
Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà... por Josep Bargalló Valls
Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...
Els sonets de Francesc Vicent Garcia, el Rector de Vallfogona: propostes didà...
Josep Bargalló Valls25.8K visualizações
fonètica catalana. Vocals por Lluis Rius
fonètica catalana. Vocalsfonètica catalana. Vocals
fonètica catalana. Vocals
Lluis Rius56.2K visualizações
El Dialecte Valencià por jaumeprofessor
El Dialecte ValenciàEl Dialecte Valencià
El Dialecte Valencià
jaumeprofessor2.5K visualizações
Figures Retòriques por LLenguablogpower
Figures RetòriquesFigures Retòriques
Figures Retòriques
LLenguablogpower63.5K visualizações
Tema 1. fonètica por Sílvia Montals
Tema 1. fonèticaTema 1. fonètica
Tema 1. fonètica
Sílvia Montals26.5K visualizações
Contactes Consonàntics por Lluis Rius
Contactes ConsonànticsContactes Consonàntics
Contactes Consonàntics
Lluis Rius24K visualizações
El noucentisme por Sílvia Montals
El noucentismeEl noucentisme
El noucentisme
Sílvia Montals57.4K visualizações
Els determinants i els pronoms por Sílvia Montals
Els determinants i els pronomsEls determinants i els pronoms
Els determinants i els pronoms
Sílvia Montals56.5K visualizações
Substitució pronominal cd ci por selegna curso
Substitució pronominal cd ciSubstitució pronominal cd ci
Substitució pronominal cd ci
selegna curso83.5K visualizações
Verbs derivats por Dolors Taulats
Verbs derivatsVerbs derivats
Verbs derivats
Dolors Taulats30.2K visualizações
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xx por joanpol
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xxLITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xx
LITERATURA CATALANA. Moviments literaris SEGLES xix I xx
joanpol20K visualizações
Pronoms forts i febles por annaasiscar
Pronoms forts i feblesPronoms forts i febles
Pronoms forts i febles
annaasiscar54.6K visualizações
La sardana, joan maragall por joanmolar
La sardana, joan maragallLa sardana, joan maragall
La sardana, joan maragall
joanmolar5.4K visualizações
Tema11 la crisi de la restauració. (i). el reformisme dinàstic . por Rafa Oriola
Tema11 la crisi de la restauració. (i). el reformisme dinàstic .Tema11 la crisi de la restauració. (i). el reformisme dinàstic .
Tema11 la crisi de la restauració. (i). el reformisme dinàstic .
Rafa Oriola4.7K visualizações
"El teatre modernista regeneracionista" por lidiaaaaaa
"El teatre modernista regeneracionista""El teatre modernista regeneracionista"
"El teatre modernista regeneracionista"
lidiaaaaaa4.9K visualizações
1 Funcions domini i recorregut por eixarc
1 Funcions domini i recorregut1 Funcions domini i recorregut
1 Funcions domini i recorregut
eixarc21.8K visualizações

Destaque

Vocal neutra por
Vocal neutraVocal neutra
Vocal neutralurdessaavedra
8.4K visualizações10 slides
Apòstrof i contracció por
Apòstrof i contraccióApòstrof i contracció
Apòstrof i contracciólurdessaavedra
9.6K visualizações14 slides
Ortografia de les consonants oclusives por
Ortografia de les consonants oclusivesOrtografia de les consonants oclusives
Ortografia de les consonants oclusiveslurdessaavedra
7K visualizações2 slides
Accentuacio por
AccentuacioAccentuacio
Accentuaciolurdessaavedra
9.1K visualizações10 slides
Ortografia de les consonants fricatives por
Ortografia de les consonants fricativesOrtografia de les consonants fricatives
Ortografia de les consonants fricativeslurdessaavedra
3.2K visualizações2 slides
Com s'escriu una notícia? Convertim un conte popular en notícia por
Com s'escriu una notícia? Convertim un conte popular en notíciaCom s'escriu una notícia? Convertim un conte popular en notícia
Com s'escriu una notícia? Convertim un conte popular en notícialurdessaavedra
6.3K visualizações3 slides

Destaque(20)

Vocal neutra por lurdessaavedra
Vocal neutraVocal neutra
Vocal neutra
lurdessaavedra8.4K visualizações
Apòstrof i contracció por lurdessaavedra
Apòstrof i contraccióApòstrof i contracció
Apòstrof i contracció
lurdessaavedra9.6K visualizações
Ortografia de les consonants oclusives por lurdessaavedra
Ortografia de les consonants oclusivesOrtografia de les consonants oclusives
Ortografia de les consonants oclusives
lurdessaavedra7K visualizações
Accentuacio por lurdessaavedra
AccentuacioAccentuacio
Accentuacio
lurdessaavedra9.1K visualizações
Ortografia de les consonants fricatives por lurdessaavedra
Ortografia de les consonants fricativesOrtografia de les consonants fricatives
Ortografia de les consonants fricatives
lurdessaavedra3.2K visualizações
Com s'escriu una notícia? Convertim un conte popular en notícia por lurdessaavedra
Com s'escriu una notícia? Convertim un conte popular en notíciaCom s'escriu una notícia? Convertim un conte popular en notícia
Com s'escriu una notícia? Convertim un conte popular en notícia
lurdessaavedra6.3K visualizações
Ortografia de les consonants vibrants por lurdessaavedra
Ortografia de les consonants vibrantsOrtografia de les consonants vibrants
Ortografia de les consonants vibrants
lurdessaavedra6.9K visualizações
Ortografia de les consonants africades por lurdessaavedra
Ortografia de les consonants africadesOrtografia de les consonants africades
Ortografia de les consonants africades
lurdessaavedra7.4K visualizações
Ortografia de les consonants nasals por lurdessaavedra
Ortografia de les consonants nasalsOrtografia de les consonants nasals
Ortografia de les consonants nasals
lurdessaavedra6.8K visualizações
Ortografia de les consonants laterals por lurdessaavedra
Ortografia de les consonants lateralsOrtografia de les consonants laterals
Ortografia de les consonants laterals
lurdessaavedra6.4K visualizações
La narració: Com s'escriu un conte tradicional por lurdessaavedra
La narració: Com s'escriu un conte tradicionalLa narració: Com s'escriu un conte tradicional
La narració: Com s'escriu un conte tradicional
lurdessaavedra5.1K visualizações
Notícia: La Caputxeta Vermella por lurdessaavedra
Notícia: La Caputxeta VermellaNotícia: La Caputxeta Vermella
Notícia: La Caputxeta Vermella
lurdessaavedra5.2K visualizações
El nom substantiu, gènere i nombre por lurdessaavedra
El nom substantiu, gènere i nombreEl nom substantiu, gènere i nombre
El nom substantiu, gènere i nombre
lurdessaavedra9.7K visualizações
Com escrivim una carta? por lurdessaavedra
Com escrivim una carta?Com escrivim una carta?
Com escrivim una carta?
lurdessaavedra6.6K visualizações
Morfologia de l'adjectiu qualificatiu por lurdessaavedra
Morfologia de l'adjectiu qualificatiuMorfologia de l'adjectiu qualificatiu
Morfologia de l'adjectiu qualificatiu
lurdessaavedra9.3K visualizações
Com fem una narració? Com escrivim un conte? por lurdessaavedra
Com fem una narració? Com escrivim un conte?Com fem una narració? Com escrivim un conte?
Com fem una narració? Com escrivim un conte?
lurdessaavedra5.6K visualizações
El text argumentatiu por lurdessaavedra
El text argumentatiuEl text argumentatiu
El text argumentatiu
lurdessaavedra4.6K visualizações
Com estudio els verbs irregulars? por lurdessaavedra
Com estudio els verbs irregulars?Com estudio els verbs irregulars?
Com estudio els verbs irregulars?
lurdessaavedra4.3K visualizações
Canvi i caiguda de preposicions por lurdessaavedra
Canvi i caiguda de preposicionsCanvi i caiguda de preposicions
Canvi i caiguda de preposicions
lurdessaavedra4.6K visualizações
Sintaxi: Solucions als exercicis por lurdessaavedra
Sintaxi: Solucions als exercicisSintaxi: Solucions als exercicis
Sintaxi: Solucions als exercicis
lurdessaavedra97.7K visualizações

Similar a Vocalisme

Valencià mitja por
Valencià mitjaValencià mitja
Valencià mitjapepe5507
12K visualizações240 slides
Ortografia catalana por
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalanaescola santa teresa de lisieux
1K visualizações22 slides
Les normes ortogràfiques por
Les normes ortogràfiquesLes normes ortogràfiques
Les normes ortogràfiquesGiselaSolaRotes
86 visualizações22 slides
Ortografia catalana por
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalanacamelero10
617 visualizações22 slides
Normes ortogràfiques por
Normes ortogràfiquesNormes ortogràfiques
Normes ortogràfiquesOriol Batlló
97 visualizações21 slides
El vocalisme por
El vocalismeEl vocalisme
El vocalismeMª Carme González Hostalet
477 visualizações18 slides

Similar a Vocalisme(20)

Valencià mitja por pepe5507
Valencià mitjaValencià mitja
Valencià mitja
pepe550712K visualizações
Les normes ortogràfiques por GiselaSolaRotes
Les normes ortogràfiquesLes normes ortogràfiques
Les normes ortogràfiques
GiselaSolaRotes86 visualizações
Ortografia catalana por camelero10
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalana
camelero10617 visualizações
Normes ortogràfiques por Oriol Batlló
Normes ortogràfiquesNormes ortogràfiques
Normes ortogràfiques
Oriol Batlló97 visualizações
Reforç llengua 1 por Rocío Avila Gamero
Reforç llengua 1Reforç llengua 1
Reforç llengua 1
Rocío Avila Gamero1.3K visualizações
Ortografia catalana por tabolafi
Ortografia catalanaOrtografia catalana
Ortografia catalana
tabolafi2.3K visualizações
7 accents 1 por spons5
7 accents 17 accents 1
7 accents 1
spons5950 visualizações
Cursacceleratdevalencia por fdocarrasco
CursacceleratdevalenciaCursacceleratdevalencia
Cursacceleratdevalencia
fdocarrasco385 visualizações
2n eso tema 1 por Dani Mas Barcos
2n eso tema 12n eso tema 1
2n eso tema 1
Dani Mas Barcos820 visualizações
NORMES D'ACCENTUACIÓ por Mary H.M.
NORMES D'ACCENTUACIÓNORMES D'ACCENTUACIÓ
NORMES D'ACCENTUACIÓ
Mary H.M.64.8K visualizações
Morfologia verbal por marclia
Morfologia verbalMorfologia verbal
Morfologia verbal
marclia5K visualizações
Morfologia verbal por marclia
Morfologia verbalMorfologia verbal
Morfologia verbal
marclia10.6K visualizações
Ortografia U1 La Vocal Neutra por Àngel Carrera
Ortografia U1 La Vocal NeutraOrtografia U1 La Vocal Neutra
Ortografia U1 La Vocal Neutra
Àngel Carrera12.6K visualizações
Unitat 02 superior por Barbara Sales Alos
Unitat 02 superiorUnitat 02 superior
Unitat 02 superior
Barbara Sales Alos1.4K visualizações
Fonètica sintàctica por Anna De Valencià
Fonètica sintàcticaFonètica sintàctica
Fonètica sintàctica
Anna De Valencià 6.1K visualizações
Les vocals del català por lurdessaavedra
Les vocals del catalàLes vocals del català
Les vocals del català
lurdessaavedra4K visualizações
FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. Transcripció por Fred Sentandreu
FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. TranscripcióFO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. Transcripció
FO02 Sistemes fonètics. Contacte vocàlic i consonàntic. Transcripció
Fred Sentandreu177 visualizações

Mais de lurdessaavedra

Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2 por
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2lurdessaavedra
3.3K visualizações24 slides
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1 por
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1lurdessaavedra
3.2K visualizações15 slides
Literatura historia poesia por
Literatura historia poesiaLiteratura historia poesia
Literatura historia poesialurdessaavedra
3.7K visualizações6 slides
Fotofrasefeta. Exercicis de sentit figurat por
Fotofrasefeta. Exercicis de sentit figuratFotofrasefeta. Exercicis de sentit figurat
Fotofrasefeta. Exercicis de sentit figuratlurdessaavedra
1.7K visualizações8 slides
Els sons fricatius por
Els sons fricatiusEls sons fricatius
Els sons fricatiuslurdessaavedra
868 visualizações11 slides
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes por
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. ContactesFonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contacteslurdessaavedra
843 visualizações24 slides

Mais de lurdessaavedra(20)

Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2 por lurdessaavedra
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 2
lurdessaavedra3.3K visualizações
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1 por lurdessaavedra
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1
Fonètica de Batxillerat. Consonantisme 1
lurdessaavedra3.2K visualizações
Literatura historia poesia por lurdessaavedra
Literatura historia poesiaLiteratura historia poesia
Literatura historia poesia
lurdessaavedra3.7K visualizações
Fotofrasefeta. Exercicis de sentit figurat por lurdessaavedra
Fotofrasefeta. Exercicis de sentit figuratFotofrasefeta. Exercicis de sentit figurat
Fotofrasefeta. Exercicis de sentit figurat
lurdessaavedra1.7K visualizações
Els sons fricatius por lurdessaavedra
Els sons fricatiusEls sons fricatius
Els sons fricatius
lurdessaavedra868 visualizações
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes por lurdessaavedra
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. ContactesFonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes
Fonètica catalana. Sons consonàntics 2. Contactes
lurdessaavedra843 visualizações
Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1 por lurdessaavedra
Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1
Fonètica de batxillerat. El consonantisme 1
lurdessaavedra527 visualizações
Història de la literatura catalana. La narració por lurdessaavedra
Història de la literatura catalana. La narracióHistòria de la literatura catalana. La narració
Història de la literatura catalana. La narració
lurdessaavedra4K visualizações
Llengua catalana de batxillerat. Fonètica: Descripció dels sons vocàlics. por lurdessaavedra
Llengua catalana de batxillerat. Fonètica: Descripció dels sons vocàlics.Llengua catalana de batxillerat. Fonètica: Descripció dels sons vocàlics.
Llengua catalana de batxillerat. Fonètica: Descripció dels sons vocàlics.
lurdessaavedra2.8K visualizações
La producció del so. Fonètica de Batxillerat por lurdessaavedra
La producció del so. Fonètica de BatxilleratLa producció del so. Fonètica de Batxillerat
La producció del so. Fonètica de Batxillerat
lurdessaavedra2.1K visualizações
Esquema de la història de la literatura por lurdessaavedra
Esquema de la història de la literaturaEsquema de la història de la literatura
Esquema de la història de la literatura
lurdessaavedra3.8K visualizações
Antologia poètica de batxillerat youtube por lurdessaavedra
Antologia poètica de batxillerat youtubeAntologia poètica de batxillerat youtube
Antologia poètica de batxillerat youtube
lurdessaavedra1.7K visualizações
Bitacola por lurdessaavedra
BitacolaBitacola
Bitacola
lurdessaavedra3.4K visualizações
Exercicis de poesia. Primer d'ESO por lurdessaavedra
Exercicis de poesia. Primer d'ESOExercicis de poesia. Primer d'ESO
Exercicis de poesia. Primer d'ESO
lurdessaavedra5.1K visualizações
Bitàcoles por lurdessaavedra
BitàcolesBitàcoles
Bitàcoles
lurdessaavedra129 visualizações
Biografia de Pilar Garriga, autora d'Un estiu a Borneo por lurdessaavedra
Biografia de Pilar Garriga, autora d'Un estiu a BorneoBiografia de Pilar Garriga, autora d'Un estiu a Borneo
Biografia de Pilar Garriga, autora d'Un estiu a Borneo
lurdessaavedra2.1K visualizações
Pronoms febles. Exercicis por lurdessaavedra
Pronoms febles. ExercicisPronoms febles. Exercicis
Pronoms febles. Exercicis
lurdessaavedra7.3K visualizações
Com s'analitza sintàcticament una oració? Primers passos per a l'anàlisi por lurdessaavedra
Com s'analitza sintàcticament una oració? Primers passos per a l'anàlisiCom s'analitza sintàcticament una oració? Primers passos per a l'anàlisi
Com s'analitza sintàcticament una oració? Primers passos per a l'anàlisi
lurdessaavedra10.2K visualizações
Formació de mots: la composició por lurdessaavedra
Formació de mots: la composicióFormació de mots: la composició
Formació de mots: la composició
lurdessaavedra1.3K visualizações
Ortografia de la ela geminada por lurdessaavedra
Ortografia de la ela geminadaOrtografia de la ela geminada
Ortografia de la ela geminada
lurdessaavedra1.9K visualizações

Vocalisme

 • 1. Ortografia catalana Dossier de teoria lurdes.saavedra1@gmail.com/www.dv.davinci.es 1 EL VOCALISME (Català oriental) 1. Característiques de les vocals: • L’aire surt lliurement de la boca. • Les cordes vocals vibren; les vocals són sons sonors. • Poden constituir síl·laba i en són el nucli. • Són tòniques o àtones segons tinguin o no accent fonètic. Sons tònics Canvi d’accent Sons àtons símbol exemple + eta /εtə/ exemple símbol /i/ pila pileta /i/ /e/ peça peceta [ə]/ ε/ pela peleta /a/ pala paleta / ɔ/ mona moneta [u]/o/ foca foqueta /u/ fusta fusteta En el quadre anterior, podem veure: • sons que no canvien en passar de posició tònica a posició àtona: i, u (/i/, /u/) • sons que es transformen en un altre ja existent: o (/ ɔ/, /o/) • sons que es transformen en un de nou (només en posició àtona): e, a (/e/,/ ε/, /a/)
 • 2. Ortografia catalana Dossier de teoria lurdes.saavedra1@gmail.com/www.dv.davinci.es 2 Per això, oralment, no diferenciem els sons a,e ni o,u si són àtones, cosa que crea confusions a l’hora d’escriure: 2. Ortografia de la vocal neutra
 • 3. Ortografia catalana Dossier de teoria lurdes.saavedra1@gmail.com/www.dv.davinci.es 3 Tipus de mot Situació de [ə] Norma Exemple Observacions Noms i adjectius Arrel Consulteu el primitiu Pauet (Pau) peuet (peu) Casos que no es justifiquen amb aquest mètode (cavall). Cal fixar-s’hi. Terminació Masculí -e home Excepcions: dia, mapa... Mots acabats en: -arca: monarca, patriarca. -cida: suïcida, homicida. -ista: dentista, artista. -ma: drama, panorama. -ta: profeta, hipòcrita. Femení -a dona Excepcions: mare, febre, base, piràmide, imatge, espècie... Plurals de mots acabats en a (masculins o femenins) dones, dies Atenció als canvis en les arrels: -ca: vaca -ques: vaques -ga: botiga -gues: botigues -ça: plaça -ces: places -ja: granja -ges: granges -gua: aigua -gües: aigües -qua: pasqua -qües: pasqües Verbs Arrel Consulteu la 3a. persona del singular del Present (ell) pagava (ell paga) pegava (ell pega) Atenció als verbs amb alternances: haver: havia, hem caure: cauré, quèiem fer: faré, fèiem saber: sabrem, sé jeure, néixer, treure i péixer: Si l’arrel és àtona, s’escriu amb a: jauré, naixia, traiem, paixent Terminació Última lletra, a Penúltima, e Ell canta Ells canten Excepcions: Infinitius: caure, viure, pondre... Formes obre, corre, vine, omple
 • 4. Ortografia catalana Dossier de teoria lurdes.saavedra1@gmail.com/www.dv.davinci.es 4 3. Ortografia de la u feble Tipus de mot Situació de [u] Norma Exemple Observacions Noms i adjectius Arrel Consulteu la paraula primitiva puntet (punt) pouet (pont) Casos que no es justifiquen amb aquest mètode (conversió). Cal fixar-s’hi. Pseudoderivats: mots que provenen directament del llatí i en conserven la grafia. (volcà; vulcanisme; corb; curvatura) Terminació Normalment sempre en o duro Excepcions: Liceu, correu, cacau... Plurals de mots acabats en o ferros Invariables: globus, tipus, focus, ficus... Verbs Arrel Consulteu la 3a. persona del singular del Present (ell) formava (ell forma) fumava (ell fuma) Verbs amb alternances; arrel àtona, o: collir: collia, cull cosir: cosiré, cus escopir: escopint, escup sortir: sortint, surt tossir: tossís, tussis Atenció a poder i voler: Present indicatiu: puc, vull Present subjuntiu: pugui... vulgui... Terminació 1a per. present indicatiu Jo canto
 • 5. Ortografia catalana Dossier de teoria lurdes.saavedra1@gmail.com/www.dv.davinci.es 5 Per saber-ne més: • http://www.iecat.net/institucio/seccions/filologica/gramatica/ • http://cultura.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl5/scl52/scl52.htm • http://www.ub.edu/slc/autoaprenentatge/gramatik/ • http://usuaris.tinet.org/aragones/ortocat/a-e.pdf 4. La separació de síl·labes La síl·laba és un so o un grup de sons que pronunciem en un sol cop de veu. Ex: e-lec-tri-ci-tat, ciu-tat. Segons el nombre de síl·labes, les paraules poden ser: • Monosíl·labes: Tenen una sola síl·laba. Ex. nen, cor, amb, a • Polisíl·labes: Tenen més d’una síl·laba. Ex. a-mic, ti-a, a-ma-ni-rem Els dígrafs: Són grup de dues lletres que representen un únic so. Cal tenir en compte que alguns se separen i d’altres no: no se separen se separen gu, qu, ll, ny rr, ss, l·l, ix, sc, tj, tg, tx, dj ai-gua, Pa-qui-ta, pa-lla, ca-nya car-rer, pas-sar, til-la, pis-ci-na, plat-ta, met- ge, met-xa, ad-jec-tiu Els diftongs i els hiats: De vegades, en una paraula, podem trobar dues o més vocals seguides. • Si formen part de la mateixa síl·laba, tenim un diftong (o un triftong). En aquest cas, cal que almenys una de les vocals sigui feble • Si pertanyen a síl·labes diferents tenim un hiat. vocals fortes vocals febles a, e, o i, u
 • 6. Ortografia catalana Dossier de teoria lurdes.saavedra1@gmail.com/www.dv.davinci.es 6 i/u consonants: La i i la u tenen so consonàntic quan es troben en les situacions següents: Triftong: Hi trobem tres vocals juntes: feble, forta i feble Hiat: qualsevol combinació que no figuri en els casos anteriors:
 • 7. Ortografia catalana Dossier de teoria lurdes.saavedra1@gmail.com/www.dv.davinci.es 7 5. L’accentuació Conceptes previs: • Les síl·labes poden ser: o Tòniques: Reben la força de l’accent, es pronuncien més fortes o més llargues. Ex: e- lec-tri-ci-tat, plà-tan o Àtones: Qualsevol síl·laba que no rebi la força de l’accent. Ex: e-lec-tri-ci-tat, plà-tan • Accent fonètic: La força amb què pronunciem una síl·laba tònica. Ex: e-lec-tri-ci-tat • Accent gràfic: La marca escrita amb què s’assenyala la síl·laba tònica. Ex: plà-tan • Paraules monosíl·labes: Tenen una sola síl·laba. Poden ser: o Àtones: (articles, preposicions, conjuncions i alguns pronoms) el, a, que, us... o Tòniques (noms, adjectius, verbs, adverbis i alguns pronoms): pa, bo, hem, més, què... • Paraules polisíl·labes: Tenen més d’una síl·laba. Una és tònica i la resta són àtones. Segons la posició de la síl·laba tònica la paraula pot ser aguda, plana o esdrúixola. I les normes d’ortografia ens indiquen quan porta accent gràfic. aguda plana esdrúixola Situació de l’accent fonètic Última síl·laba Penúltima síl·laba Avantpenúltima síl·laba o anterior Normativa d’accentuaci ó gràfica Porta accent quan acaba en les terminacions -a -e -i -o -u -as -es -is -os -us -en -in Porta accent quan no acaba en les terminacions de les agudes. Sempre s’accentua. Exemples Amb accent gràfic: dem à cafè molí canç ó men ú seràs anés morís arròs obús amé n Dublí n Sense accent gràfic: direu, Ramon, cosins, plats... fàcil, éreu, exàmens, cànon música, farmàcia, ciència... Segons les característiques de les vocals catalanes, l’accent pot ser obert (`) o tancat (´) sempre oberta obertes o tancades sempre tancades obertes tancades a: màquina e: Mercè e: també i: príncep o: arròs o: canó u: autobús
 • 8. Ortografia catalana Dossier de teoria lurdes.saavedra1@gmail.com/www.dv.davinci.es 8 Recordeu el següent quadre comparatiu per diferenciar entre /e/ i / ε/ i entre / ɔ/ i /o/ obertes tancades e: be (=xai) e: bé (=no malament) o: dona (=senyora) o: dóna (=verb donar) • Accent diacrític: Distingeix paraules que s’escriuen igual. Passa amb alguns monosíl·labs tònics i amb alguns polisíl·labs. Els més corrents són: amb accent obert sense accent mà (part del cos) ma (possessiu) pèl, pèls (del cos) pel, pels (contracció) què (pronom tònic) que (pronom àton/conjunció) sòl (terra) sol (adjectiu/astre) verbs amb accent tancat sense accent dóna, dónes (donar) dona, dones (persona) és (ser) es (pronom) fóra (ser) fora (adverbi) sé (saber) se (pronom reflexiu) sóc (ser) soc (tronc) són (ser) son (ganes de dormir) véns, vénen (venir) vens, venen (vendre) vés (anar) ves (veure) té (tenir) te (infusió) amb accent tancat sense accent bé, béns (adverbi/propietats) be, bens (animal) bóta, bótes (recipient) bota, botes (calçat/verb botar) déu, déus, adéu (divinitat) deu, deus (numeral/verb deure) més (adverbi de quantitat) mes (part de l’any) món (univers) mon (possessiu) nét, néta, néts, nétes (nom) net, neta, nets, netes (adjectiu) ós, óssa, óssos, ósses (animal) ós, óssa, óssos, ósses (animal) sí (afirmació) si (conjunció, nota musical) ús (usar, utilitzar) us (pronom feble) vós (tractament de cortesia) vos (pronom feble) • Paraules compostes: Unió de dos o més mots simples, o de prefixos. Sovint mantenen els accents dels primitius: palplantat. Col·loquem accent gràfic en els casos següents: o El darrer mot conserva l’accent: gairebé o Lexemes units amb guionet: físico-químic o Mots acabats en –ment conserven l’accentuació del primitiu:  fàcilment (fàcil)  pobrament (pobra)
 • 9. Ortografia catalana Dossier de teoria lurdes.saavedra1@gmail.com/www.dv.davinci.es 9 6. La dièresi La dièresi és un símbol que assenyala una pronunciació no habitual de la i o de la u. Es dóna en tres situacions diferents: Tot i que no sempre és la raó de l’aparició de la dièresi, pareu atenció a les sèries següents per entendre’n millor l’ús: Estalvi de la dièresi. Casos en què no cal posar dièresi: Infinitiu, gerundi, futur i condicional (límit de morfema) con-du-ir, con-du-int, con-du-i-ré, con-du-i-ri-a Límit de prefix re-u-ni-ó, an-ti-in-fla-ma-to-ri Mots amb sufix –isme, -ista pan-te-is-me, pan-te-is-ta Terminacions –us, -um Mà-ri-us, har-mò-ni-um Per saber-ne més: • http://www.iecat.net/institucio/seccions/filologica/gramatica/ • http://cultura.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl5/scl52/scl52.htm • http://cultura.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl5/scl52/scl52.htm • http://cultura.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl5/scl52/scl52.htm
 • 10. Ortografia catalana Dossier de teoria lurdes.saavedra1@gmail.com/www.dv.davinci.es 10 L’apostrofació i la contracció: Les vocals e/a en posició àtona, desapareixen en combinar alguns mots: Apostrofem els articles singulars (el, la/ en, na), la preposició de i alguns pronoms febles (em, et, es, ens, el, la, els, en) Apostrofació Situació Exemple Excepcions Article el/en l’ Davant de vocal o h Davant dels números 1, 11 l’orgue, l’home n’Oriol l’1, l’11 Davant de h aspirada: el hall, el hobby Davant de i/u consonants: el ianqui, el uacari Article la/na l’ Davant de a, e, o, precedides o no de h Davant de i, u tòniques, precedides o no de h l’aigua, l’herba, l’Odissea, n’Anna l’illa, l’ungla Davant de i/u àtones, precedides o no de h: la idea, la humitat Davant de h aspirada: la hippy Davant de i/u consonants: la hiena En cas de provocar equívoc: la ira, la una En el nom de les lletres la ema, la essa En mots amb el prefix a-: la anormalitat, la asimetria Preposició de d’ Davant de vocal o h: Davant dels números 1, 11 d’hora, d’amics d’1, d’11 Davant de h aspirada: de hobby Davant de i/u consonants: de iogurt Davant noms de lletres: de essa Mai en mots amb el prefix a-: de asimetria Pronoms em, et, es ens el, els la en Convé consultar l’apartat dels pronoms febles del dossier de morfologia. m’/’m; t’/’t; s’/’s ‘ns l’/’l; ‘ls l’ n’, ‘n m’odia, odia’m; t’aixeca, aixeca’t; s’obliga, obligui’s compra’ns l’omple, omple’l; omple’ls l’ajuda, l’infla. Però la invita, la humilia n’omple, omple’n
 • 11. Ortografia catalana Dossier de teoria lurdes.saavedra1@gmail.com/www.dv.davinci.es 11 Atenció: • Les sigles s’apostrofen sempre: l’URSS, l’IVA, l’ONU... Menys quan hi ha i/u àtones: la UEC, la UNESCO... En les contraccions unim una preposició i un article: combinació contracció exemple Quan s’apostrofa no es contrau a + el al Anem al camp Anem a l’estadi a + els als Anem als llocs de + el del Venim del camp Venim de l’estadi de + els dels Venim del s llocs per + el pel Passem pel camp Passem per l’estadi per + els pels Passem pels camps ca + en (casa d’en) can Anem a can Joan Anem a ca l’Andreu Per saber-ne més: • http://cultura.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl15/scl15_01_01.htm • http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteris/ortografia/apostrof.html • http://www.upf.edu/leupf/04quest/32_1.htm