Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Ārvalstīs dzīvojošo situācija, vēlmes un vajadzības

 1. Latvijas emigrantu kopienas Nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika LU Filozofijas un Socioloģijas institūts Dr.Inta Mieriņa un kolēģi Ārvalstīs dzīvojošo situācija, vēlmes un vajadzības 24.07.2015., Cēsis
 2. ĪSI par pētījumu › Finansējums: Eiropas Sociālais Fonds «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei» › Neatkarīga 11 migrācijas pētnieku un 5 piesaistītu ekspertu grupa › LU Filozofijas un Socioloģijas institūtā sadarbībā ar Ekonomikas un Vadības Fakultāti. › Norises laiks: 2014.g. janvāris – 2015.g. augusts www.migracija.lv
 3. ESF projekts "Latvijas emigrantu kopienas: nacionālā identitāte, transnacionālās attiecības un diasporas politika" Nr. 2013/0055/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/040 Metodoloģija • Politikas dokumentu analīze: • aptvertais laika periods 2008.-2014.gads • (attīstības un politikas plānošanas dokumenti, tiesību akti un to projekti, informatīvie ziņojumi) • Aptaujas dati: 14 068 Latvijas emigrantu 15+ aptauja no 118 valstīm. • Aptaujas metode: internetaptauja. • Aptaujas laiks: 2014. gada 4. augusts – 30. oktobris • Turpmākā analīzē izmantoti statistiski svērti dati, lai korekti atspoguļotu visu vecuma/dzimuma/tautību/izglītības/valstu/emigrācijas viļņu viedokli. • Padziļinātas intervijas u.c. metodes: • 18 padziļinātās daļēji strukturētās intervijas ar tiem, kuri un atgriezušies. • 90 padziļinātās daļēji strukturētās intervijas ar Latvijas emigrantiem Lielbritānijā (13), Zviedrijā (10), Norvēģijā (15), ASV (15), Vācijā (22) • Intervijas ir veiktas laikā no 2014. gada februārim līdz novembrim
 4. Cik nopietna problēma ir emigrācija? Kas notiek ar aizbraucējiem?
 5. Ko viņi dara, kā viņiem iet? Mīts vai patiesība?
 6. Mīts Nr.1. › Aizbraukušie kā «sēņu lasītāji», zemu kvalificēti strādnieki, dara neadekvati zemas kvalifikācijas darbu
 7. Patiesība › Diasporas pārstāvji vidēji izglītotāki nekā Latvijas iedzīvotāji (t.sk. OECD dati) › Aptuveni puse Latvijas diasporas pārstāvju strādā kā biroja darbinieki: vadītāji, speciālisti, kalpotāji › Salīdzinoši mazāk Īrijā (trešdaļa), vairāk - ASV, Kanādā, Austrālijā, Jaunzēlandē, Austrumeiropā (ES) un NVS valstīs. › Divas trešdaļas «jaunās» diasporas pārstāvju, kuri strādāja ‘biroja darbu’ Latvijā strādā biroja darbu arī ārzemēs › 44% «jaunās» diasporas pārstāvju lielā mērā darbā izmanto savu iegūto kvalifikāciju/izglītību – nedaudz mazāk nekā vidēji Latvijā › Salīdzinoši mazāk (35%) savu kvalifikāciju izmanto tie, kuri aizbrauca krīzes un pēckrīzes gados (2009.g. vai vēlāk) › No tiem, kuri aizbrauca 2000.g. vai vēlāk, 41% šobrīd strādā zemākā profesijā nekā Latvijā, bet 23% – augstākā
 8. Mīts Nr.2. › Emigranti kā vieglas dzīves tīkotāji, sava labuma meklētāji
 9. Patiesība › Daudzi jaunās diasporas pārstāvji jūt, ka viņiem nebija iespējas neaizbraukt: › 43% aizbrauca, jo nespēja «savilkt galus» kopā; › 23% aizbrauca, jo nespēja atrast darbu Latvijā; › 14% nespēja tikt galā ar kredīta saistībām (un nevar atgriezties nenokārtotu kredītsaistību dēļ) › 11% aizbrauca, jo apprecējās ar ārzemnieku/-ci › 34% regulāri un 38% reizēm finansiāli atbalsta tuviniekus Latvijā › Tikai 5% tuvinieki neatbalsta aizbraukšanu, 48% spēcīgi (pilnībā) atbalsta › Daudz biežāk aizbraukšanas iemesls ir zemās algas un perspektīvu trūkums, nevis nespēja atrast jebkādu darbu
 10. Mīts Nr.3. › Aizbraukušajiem iet smagi – krāpniecības, diskriminācija darba tirgū, slikta attieksme no darba devēju un apkārtējo puses
 11. Patiesība › Nodarbinātības rādītāji ļoti augsti – daudzās valstīs augstāki nekā vietējo vidū (Hazans, 2015); maz bezdarbnieku. › Zināma diskriminācija pastāv: › 17% jaunās diasporas pārstāvju par līdzīgu darbu saņem mazāku atalgojumu nekā vietējie › 14% biežāk nekā vietējiem uzdod neizdevīgus un/vai nepatīkamus darbus › 12% izvirza stingrākas disciplīnas, produktivitātes un darba grafika prasības › 9% darba devējs nemaksā sociālās apdrošināšanas iemaksas › Tomēr jaunās diasporas pārstāvji šobrīd ir būtiski apmierinātāki ar darbu ārzemēs nekā Latvijā: vairāk kā 70% ir apmierinātāki ar darbu un darba apstākļiem (tikai 7% neapmierinātāki) › Darba devēju attieksmi ārzemēs jaunās diasporas pārstāvji vērtē būtiski labāk nekā Latvijā!
 12. Mītnes zemes un Latvijas salīdzinājums Skalā no 1 līdz 7 Skalā no 1 līdz 10
 13. Attiecības ar apkārtējiem › 64% Latvijas diasporas pārstāvju starp draugiem ir arī vietējie (t.sk. 62% pēc 2000.g. aizbraukušajiem) › Lielākā daļa (47%) jaunās diasporas pārstāvju ir apmierinātāki arī ar attiecībām ārpus ģimenes (16% neapmierinātāki). › 72% apmierinātāki ar dzīvi kopumā (6% neapmierinātāki › Tikai 20% jaunās diasporas pārstāvju drīzāk vai pilnībā piekrīt, ka «Ir sajūta, ka ārzemēs nevienam neesmu vajadzīgs»
 14. Mīts Nr.5. › Aizbraukušajiem nerūp Latvija un Latvijā notiekošais
 15. Patiesība › Saikne ar Latviju nav zudusi: – 63% (t.sk. 71% latviešu un 49% krievu) Latvijas diasporas pārstāvju jūtas cieši vai ļoti cieši saistīti ar Latviju, kas ir vairāk nekā ar valsti, kurā dzīvo šobrīd – 66% regulāri seko ziņām par Latviju – 52% katru dienu, un 75% vismaz reizi nedēļā lasa Latvijas ziņu portālus – 63% (t.sk. 72% latviešu un 49% krievu) atzīmē Jāņus un 34% (t.sk. 48% latviešu un 9% krievu) – 18.novembri – 42% pozitīvi vērtētu ieceri veidot atsevišķu TV kanālu ārzemēs dzīvojošajiem, 33% būtu pret, 25% grūti pateikt
 16. Cik daudzi gribētu...
 17. Mīts Nr.6. › Latviešu kopiena ka monolīts veselums
 18. Patiesība › Ļoti daudzveidīga: augstu un zemu kvalificētie, «vecā» un «jaunā» diaspora › Trūkst pašorganizēšanās un kopienas sajūtas Ir  biedrs/piedalās... Visi diasporas pārstāvji Latvieši Ārzemēs dzīvojošo latviešu (diasporas) organizācija 10,9 16,2 Ārzemēs dzīvojošo latviešu mākslinieciskās pašdarbības grupa (piemēram, latviešu koris vai deju kopa) 4,0 6,1 Neformāla interešu grupa, kur pulcējas Latvijas izcelsmes cilvēki (grāmatu klubs, adīšanas pulciņš, sporta komanda, utml.) 6,6 8,7 Reliģiskā vai baznīcas organizācija, draudze 8,7 6,5 Nav biedrs nevienā organizācijā vai grupā 67,6 63,8 Pats vai bērns (-i) piedalījies diasporas nometnē 9 10 Bērns apmeklē vai ir apmeklējis latviešu skoliņu 16 20 Piedalās Latvijas diasporas On-line grupās un vēstkopās. 26 34
 19. Mīts Nr.7. › Tikai būtiska ekonomiskās situācijas uzlabošanās var atgriezt viņus mājās (līdz ar to šo procesu nekā nav iespējams veicināt)
 20. Mīts Nr.8. › Ārzemēs dzīvojošie kaut ko gaida, ka viņiem piedāvās
 21. Patiesība › Tā vietā, lai sekmētu cilvēku atgriešanos, drīzāk būtu jākoncentrē dažāda veida resursi uz to, lai saglabātu esošo cilvēkkapitālu Latvijā : › (..) Tad, ja mēs viņus kaut kā dabūsim šeit, viņiem dzīves līmenis smagi kritīsies (..). Mēs neko neiegūsim no tā. Jautājums man ir – kāpēc mums vajag, lai atbrauc atpakaļ tie, kas aizbraukuši? Dēļ tā skaita? Dēļ profesionālisma? (..) varbūt viņi var dzīvot Anglijā un vienalga kaut ko dot Latvijai, viņiem te nav obligāti jādzīvo, un to saikni noteikti vajadzētu veidot un izmantot tos cilvēkus vai viņu profesionalitāti, vai vienalga, dažādi tie mehānismi. (..) tas varbūt ir tas, ko vairāk vajadzētu veicināt, nekā fizisku atgriešanos. (Sieviete, 29 gadi, atgriezusies) › (..) tas ir grūti piesaistīt latviešus Latvijai, bet man otrs jautājums, – vai tas tiešām vajadzīgs? Jo redziet, tas, kas gribēs, tas tāpat dzīvos Latvijā. (..) es domāju, ka šis lēmums jāatstāj katram indivīdam tomēr. Latvijas valstij jācenšas darīt vienkārši, ko var, lai latvieši Latvijā justos laikam omulīgāk vēl, lai galvenais uzlabotos ekonomiskā situācija. (Vīrietis, 36 gadi, atgriezies)
 22. Patiesība › Potenciālajiem atpakaļmigrantiem atgriezties palīdzētu: › atbalsts nodarbinātības jomā – palīdzība darba atrašanā; › minimālās algas līmeņa celšana līdz līmenim, kas ļauj apmierināt cilvēka pamatvajadzības; › mājokļa nodrošinājums vismaz pirmajam laikam (pirmie mēneši līdz pusgadam); › sociālā palīdzība bērnu vajadzību nodrošināšanai (bērnu pabalsti); › atbalsts skolēniem, iekļaujoties Latvijas izglītības sistēmā. › Identitātes un valodas saglabāšana diasporā, t.sk. bērnu vidū › skaidra pārliecība par valsts pozitīvu virzību un stabilu attīstību!
 23. Vēlamā alga › Tiem pēc 2000.g.aizbraukušajiem, kurus atgriezties kavē nespēja Latvijā atrast pieņemamu darbu, tika jautāts, kādai būtu jābūt neto darba samaksai mēnesī, lai viņus varētu ieinteresēt darbs Latvijā. › Alga līdz 500EUR ieinteresētu reti kuru ārpus Latvijas dzīvojošo, kuru atgriešanos kavē nespēja atrast pieņemamu darbu; › 700EUR būtu pieņamama 20%; › 1000 EUR turpretī varētu ieinteresēt aptuveni pusi (54%) aizbraukušo (!) › Alga 1500 EUR piesaistītu 75% aizbraukušo.
 24. Pētniecība › Nopietna diasporas pētniecība Latvijā ir tikai aizsākumos › Joprojām nav vienotības par jēdzieniem › Nepieciešama regulāra informācijas ieguve par mūsu tautiešiem ārpus Latvijas(migrācijas monitorings)
 25. Pateicamies › Pētnieku grupa pateicas katram, kas piedalījās pētījumā, kā arī mūsu informatīvajiem atbalstītājiem!
 26. Paldies par uzmanību! inta.mierina@lu.lv
Anúncio