O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Детето аутист

1.509 visualizações

Publicada em

Publicada em: Saúde e medicina
 • Seja o primeiro a comentar

Детето аутист

 1. 1. Изготвил:Ева ЙордановаБенефициент: ОДЗ „Валентина Терешкова” Договор: BG051PO001-4.1.04- 0137Проект „Детето със СОП – личност уважавана от възрастните и връстниците си”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие начовешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“
 2. 2. Бенефициент: ОДЗ „Валентина Терешкова” Договор: BG051PO001-4.1.04- 0137Проект „Детето със СОП – личност уважавана от възрастните и връстниците сиПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие начовешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“
 3. 3. Диагнозата се поставя съгласно критериите на международнитекласификатори на болестите.Трите основни симптома са: Качествено нарушение на социалното взаимодействие,проявенопоне в два от следните параметри: неспособност да управлява социалните си контакти чрез невербалноповедение/усмивка,мимика,зрителен контакт/ неспособност за установяване на отношения с връстници/силноизразена липса на интерес към връстници,липса на приятелства/ несподеляне на интереси или чувства с другите липса на социално-емоционална обвързаност с другитеПроектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие начовешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“Бенефициент: ОДЗ „Валентина Терешкова” Договор: BG051PO001-4.1.04- 0137Проект „Детето със СОП – личност уважавана от възрастните и връстниците си”
 4. 4. Бенефициент: ОДЗ „Валентина Терешкова” Договор: BG051PO001-4.1.04- 0137Проект „Детето със СОП – личност уважавана от възрастните и връстниците си”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“Нарушения на речта и езика:индивидите с нормално развита реч имат значителни нарушения призапочване или поддържане на разговоразабавяне или тотална липса на развитие на речтастереотипни,повтарящи се,своеобразни изрази,както инеологизъм,ехолалия.изговаряне на мисли на гласнедостатъчни игри изискващи въображение или игри с имитация насоциални взаимоотношения съответни за развитийното ниво
 5. 5.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие начовешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“Бенефициент: ОДЗ „Валентина Терешкова” Договор: BG051PO001-4.1.04- 0137Проект „Детето със СОП – личност уважавана от възрастните и връстниците си”.Ограничен репертоар,стереотипно поведение,интереси иактивности с поне едно от следните: свръхангажираност със стереотипни дейности и ограничениинтереси свръхангажираност със специфични и нефункционални свойства напредметите.стереотипни и повтарящи се маниеризми/въртене на пръсти предочите,или комплексни движения с цялото тялосвръхангажираност с различни части на обекти или необичаенинтерес към аспекти на сетивата:фиксиране към определенмирис,вкус,докосвания
 6. 6.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие начовешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“Бенефициент: ОДЗ „Валентина Терешкова” Договор: BG051PO001-4.1.04- 0137Проект „Детето със СОП – личност уважавана от възрастните и връстниците си”Съществуват разнообразни теории за етиологията нааутизма.Смята се ,че причината за аутизма е генетична,ноточния механизъм на увреждане на гените е неизяснен.Аномалиив пре-и пери-наталното развитие на детето,например недостигна кислород по време на раждането,са по-скоро следствие отгенетичните аномалии на аутистичните деца,а не причина заразвитието на аутизъм.Оказва се ,че има риск за децата,коитосе раждат в семейства,в които вече има случай на аутизъм.
 7. 7.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие начовешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“Бенефициент: ОДЗ „Валентина Терешкова” Договор: BG051PO001-4.1.04- 0137Проект „Детето със СОП – личност уважавана от възрастните и връстниците си”Какви са физическитехарактеристики на тези деца?Канер бил учуден от интелигентния и атрактивен външенвид на аутистите.• В периода от 2-7г. възраст те обикновено са с по-нисък ръст отвръстниците си.•Много от аутистичните деца могат да си служат еднакво добре ис двете ръце, когато при нормалните деца вече има формиранаводеща ръка.• Те реагират по различен начин при болести,което вероятно се дължина незрялост или абнорменост във вегетативната нервна система.•При инфекциозно заболяване не винаги повишаваттемпература, нямат оплаквания. Тяхното поведение исъответност може да се подобри в значителна степен,когато са болни. В някои случаи това може да е белег за заболяване.
 8. 8.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие начовешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“Бенефициент: ОДЗ „Валентина Терешкова” Договор: BG051PO001-4.1.04- 0137Проект „Детето със СОП – личност уважавана от възрастните и връстниците си”Какви са особеностите в поведението?Аутистите не показват обичайната привързаносткъм родителите си и към други хора. При многоот тях още в бебешка възраст е липсваласоциалната усмивка, често е налице абнорменочен контакт. Социалното развитие нааутистичните деца се свързва с недостатъчно (не езадължителна пълна липса) привързване, както илипса на специфичен обект на привързаност. Тене показват тревожност при раздяла с близките иоставане с непознати.
 9. 9.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие начовешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“Бенефициент: ОДЗ „Валентина Терешкова” Договор: BG051PO001-4.1.04- 0137Проект „Детето със СОП – личност уважавана от възрастните и връстниците си”Какви са особеностите на комуникацията и езика?Грубите дефицити и качествените нарушения вразвитието на езика са основни критерии задиагностициране на аутистично разстройство.Децата с аутизъм не просто отказват да говорят иабнормната реч не се дължи на недостатъчната иммотивация. Отклоненията в речта, а също така изабавянето в речевото развитие са характерни заразстройството. За разлика от нормалните деца итези с умствена изостаналост, аутистите използватограничено езика в процесите на мислене(вътрешна реч). Когато аутистите се научат даговорят гладко, техните диалози сехарактеризират с липсата на реципрочност. Ставаявна социалната им некомпетентост.
 10. 10.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие начовешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“Бенефициент: ОДЗ „Валентина Терешкова” Договор: BG051PO001-4.1.04- 0137Проект „Детето със СОП – личност уважавана от възрастните и връстниците си”През първата година от живота степента надетското бърборене може да е редуцирана илиабнормна. Някои издават шумове, звукове иповтарят безсмислени срички по стереотипенначин, който няма смисъла на комуникация. Заразлика от малките здрави деца, които имат по-добри рецептивни речеви умения и разбиратмного повече от колкото могат да говорят, тоговорещите аутистични деца казват много повечеот колкото разбират. Аутистите могат даизползуват една дума веднъж, след което дълговреме (седмица, месеци) да не я повторят. Речтаим се характеризира с ехолалност- повтарятбуквално казаното от събеседника.
 11. 11.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие начовешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“Бенефициент: ОДЗ „Валентина Терешкова” Договор: BG051PO001-4.1.04- 0137Проект „Детето със СОП – личност уважавана от възрастните и връстниците си”Използуват стереотипни фрази извънконтекст, често се наблюдава специфичнаинтонация и ритъм. Около 50% от всичкиаутисти никога не проговарят. Някои от по-умните деца с аутизъм показватспецифични интереси към буквите ицифрите. Малка част от тях се научаватучудващо добре да четат още впредучилищна възраст (хиперлексия). Впочти всички случаи обаче тези деца четатбез да разбират смисъла на прочетеното
 12. 12.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие начовешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“Бенефициент: ОДЗ „Валентина Терешкова” Договор: BG051PO001-4.1.04- 0137Проект „Детето със СОП – личност уважавана от възрастните и връстниците си”В какво се изразявастереотипното поведение?През първата година от живота изследователскитеигри при аутистичните деца са минимални илилипсват. Често те манипулират по особен начин сиграчките или обектите - не по предназначение,без творчество и въображение. Тези деца не могатда имитират и да използуват абстрактнапантомима. Дейностите и игрите са ригидни,повтарящи се и монотонни. Често в ранното исредно детство се срещат феномени на ритуали иповтарящо се поведение. Тези деца се въртят,удрят и подреждат обектите в редица. Показватнеобичайна привързаност към неодушевенипредмети.
 13. 13.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие начовешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“Бенефициент: ОДЗ „Валентина Терешкова” Договор: BG051PO001-4.1.04- 0137Проект „Детето със СОП – личност уважавана от възрастните и връстниците си”Стереотипиите, маниеризмите, гримасниченето сачесто наблюдавани явления, особено когатодетето е само. Аутистичните деца сепротивопоставят на промените в дома.Преместването в нов дом, разместването намебели могат да доведат до паника и ужас. Някои деца с аутизъм показват внезапни променив настроението с избухвания в смях или плач, безвидима причина. Те селективно могат даигнорират отправена към тях реч и да изглеждаткато глухи, а в същото време да показватнеобичаен интерес към звука, произлизащ отръчен часовник. Много от тях имат повишен праги променен отговор на болка.
 14. 14.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие начовешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“Бенефициент: ОДЗ „Валентина Терешкова” Договор: BG051PO001-4.1.04- 0137Проект „Детето със СОП – личност уважавана от възрастните и връстниците си”Повечето аутисти могат да се наранят сериозно и въпрекитова да не плачат. Тези деца харесват музиката. Често ситананикат мелодии или части от песен. Някои се забавляват с въртене, клатене, движения нагоре-надолу и др. Хиперактивността е чест поведенческипроблем при малките деца с аутизъм. Агресивността иизбухванията се наблюдават без видима причина или каторезултат от настъпила промяна в обкръжението.Себенараняващото поведение включва удряне на главата,хапане, драскане, скубане на коса. Често е намаленовниманието до почти пълна неспособност за фокусираневърху определена задача, инсомния,и проблеми в храненето
 15. 15. Бенефициент: ОДЗ „Валентина Терешкова” Договор: BG051PO001-4.1.04- 0137Проект „Детето със СОП – личност уважавана от възрастните и връстниците си” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие начовешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“Какво е лечението на аутизма?Лечебния план цели намаляване наповеденческите симптоми и подпомаганеразвитието на детето, обучение в умения засамообгрижване. Родителите на такивадеца също много често се нуждаят отдопълнителна подкрепа и съветване.
 16. 16.  Поведенческите методи и обучениетопонастоящем са терапия на избор.Структурираното обкръжение в комбинация споведенческите методи са най-ефективните методиза повлияване на аутистичните деца. Те показватпо-добро повлияване от останалите поведенческиподходи. Обучението на родителите и уменията заповеденческа модификация могат да подобрятфункционирането на детето. Тези тренингиизискват много време, а детето се нуждае отвисока степен на структурираност.Бенефициент: ОДЗ „Валентина Терешкова” Договор: BG051PO001-4.1.04- 0137Проект „Детето със СОП – личност уважавана от възрастните и връстниците си”Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие начовешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд наЕвропейския съюз“
 17. 17. Бенефициент: ОДЗ „Валентина Терешкова” Договор: BG051PO001-4.1.04- 0137Проект „Детето със СОП – личност уважавана от възрастните и връстниците си” В някои случаи може да се окаженеобоходима и медикаментозна терапия,въпреки, че няма специфичномедикаментозно средство за лечение нааутизма. Лекарството може да намалихиперактивността, стереотипиите,себевглъбеността, и раздразнителността.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие начовешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“
 18. 18. Бенефициент: ОДЗ „Валентина Терешкова” Договор: BG051PO001-4.1.04- 0137Проект „Детето със СОП – личност уважавана от възрастните и връстниците си” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие начовешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“Какво е развитието иперспективите на заболяването?Аутистичното разстройство има дълъг ход. Някои отаутистите показват загуба на съществуваща преди товареч. Това става най-често в периода между 12 и 24 месец.Като основно правило децата с IQ над 70 и тези, коитоупотребяват езика за комуникация във възрастта от 5 до 7г. са с най-добра прогноза.
 19. 19. Бенефициент: ОДЗ „Валентина Терешкова” Договор: BG051PO001-4.1.04- 0137Проект „Детето със СОП – личност уважавана от възрастните и връстниците си” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие начовешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“Симптоми, свързани съспсихическото състояние на детето: Проблеми с обучението.• Къси периоди на внимание.• Депресия и неприемливост на ласки.• Ограничена способност за създаване на контакти сдруги хора.• Ограничена способност за започване или поддържане наразговор.• Повтаряне на едни и същи думи.• Загриженост към предмети.• Често детето не проявява интерес при поставяне назадачи и занимателни игри.• Проявява разсеяност и повтаря едни и същи грешки припоставени задачи от липса на внимание.• Не следва инструкциите и не завършва поставените музадачи.• Много лесно губи предмети.• Детето бързо забравя задачите си за деня.
 20. 20. Бенефициент: ОДЗ „Валентина Терешкова” Договор: BG051PO001-4.1.04- 0137Проект „Детето със СОП – личност уважавана от възрастните и връстниците си” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие начовешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“Определено децата аутисти се нуждаят от по-специалнигрижи,и от по специални занимания от страна наквалифицирани психолози и педагози,но те могатуспешно да бъдат интегрирани в обществото и даразвият своите умения и таланти.Тези децааутисти,макар и по-различни от другите,са преди всичкодеца,които се нуждаят от грижи и внимание.Самозащото не по своя вина,те са родени различни,не битрябвало ние като общество да ги изолираме.
 21. 21. Бенефициент: ОДЗ „Валентина Терешкова” Договор: BG051PO001-4.1.04- 0137Проект „Детето със СОП – личност уважавана от възрастните и връстниците си” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие начовешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.Вглеждайки се и опитвайки се да разберемтехният по-пъстър свят,може би има накакво да се научим и ние-на повечетърпение и повече отзивчивост, огромналюбов и вяра ,че пясъчните кули коитостроим,някой ден ще бъдат завършени.Благодаря ви за вниманието.

×