Minhocão, qual a solução?

170 visualizações

Publicada em

Solution for Minhocão, in São Paulo.

Publicada em: Meio ambiente
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Minhocão, qual a solução?

 1. 1. Pic by: AndréàFugica 1 . ,_. ._-----. .-_ ”- . .--_-------; ., I ia r u: % x x IUV. F- l Í ffíu", I -v Ifnluhqã ' ' "'“* ? az-atacava
 2. 2. MINHOCÃO. WHAT'S TH E SOLUTION? i i . l i x Ín: =u-_; |'| ¡ vzidittlt *i'm wii¡ iin- -t ; Em : uniu iii'. Hi' Ir l : _›. :_': « . .Ni t“. .l~ Ii i i Zi ll _i 1 1:; ."°~_l »r ! Làr 2:; 'rÃiN ll' . r . .lg gli . lj , li zac; . ' , g . ,, ._: . . . ' à, x . _ v . pl, À vii: 5:', É Praia: :- 31|¡ 1- _e ›_ Ii » Jim u» _t « atá. ; n*- i*_| ¡ Ig. g» u: : ›. _ "Vit. i . . ' . . '4 ' . . ÍÍtHusi . .lu iÍI t_ v» I; th: : gt/ li I- i I¡ lí' I: : 'ÍW', __, Lau¡ gp: :vii ziii'. 'lí i1' n: : vlw» url» ii ñalijizuví vlviilíi: na ? ãutílttfílí iñIÊiI'il. .1'í'. ~. . IP n¡ 'l _ÍIÃÍ ›
 3. 3. MINHOCÃO. WHAT'S THE SOLUTION? r i r i v' , .. li “iram ur* wall'. Cite: f; Ii' ir: I; :: ui ~ -? “-l| í -'*'; IÍ°5“Í~_~'. '°^- -"-. Ií i-Í ir i , y a 1 'em u- I-: iln , Í If: a Ilgiâlí iiitzs: . ? r : v : r Ii' LÍIH; .L ÍÍll'“= “ 72a? t? ? usam “ : :í til-cz: : ; V * . Hlvít' Tirar¡ n . JW r › _ salutar» . .Iívuiàuiu I3": :n1í: -.. :i. an_ n- *: .&- jus» : '¡-. _¡: ,~çà fl IiVuL; VÇÍj"| '|E“¡-“. Ii] : eu: 11's iai iír'¡: :;. -:; ;:; ? , ' i lena; ÍÍIi _Mía 71;¡ 1-. “WI '" Ii' "": .-; :."*. íÍ'Mf: ã¡l-f: f' i3'. . , ' ' ; v "i › . *' g-"W ' ; -'~ ~ -' _- a ' í 1' ' . 4.1¡ , ,tim , u: : -. -=. )., :<. _'_| ¡ 1. eu: : s, n¡ . rar. _ I| f j : f ': ¡:“I› "l-lili . t: : Ií'TIi”I'. Ii Il» . W". ¡í. -._: -Í 'li sí" iilàálVÍ ta. : 95 _ ' ' " . ' ']I. :': ”"-, "". l ' "ÍW-*vsr- ' ' rg __ 'K¡u< " “'44 ' «pg , ' y. -'. |' ; il "i Lane. -. .' 'i . I- , a --zÍl I' . l , Wi -~ . w ; I-: Í ~' .
 4. 4. , . , , os i . -, . _ 1.* _ . t. P, V_ 1- L», LL '° . 9:. .i. lijlljil¡f"›ici_lk i3 Ia_ l'__. l~ n; _lí li. , . :. _ ma_ , o ' . '_ ' = w MINHOCÃO. WHATS THE SOLUTION? › ' ! h V ' L4|'“. "(2 'ne-J I¡ . ,_. (,' . i. ._ ; ,- g. ... ._. ¡_. _. l_, ..«, _|i m vw li. _I. L-_ _ 1:; nã; - , n _l-Jlflljañlifl"'Ii' ari¡ r. 4ií_1í'_'i~xi¡r: *~. ur ? vu-i *fjidií“iz; aõi_ v; r"íi'f › . o t _N 'iàii . It's t1' ter vlws** 'Em * ' _› 7-.44 : a t. «_. -'c_ V. .uv- -íÍI l», i , li li III l' » *Ar k-'ãlê raia-ii: ai¡ i-Í : íuiuizwñií: Ii” : ~ ILIlÍ ' 'A , 'i1 til”  p” n". |l-ft. c"i“'a raw “ - ' I _ v ' t_ ›c1_ . o ; luñíuç_ q. : 'A . f ; g _í [Mit rar_ _I . . . . , Í _xr n_ | l . _ t_ , 'l , . , Ii
 5. 5. MINHOCÃO, WHAT'S THE SOLUTION? m m _ ¡ _ _ f i . ziréaifàí : r tfiriiir. : . .ii-ze : :- plant ; iÍiufü ii_ '~g; ,u. :'i. .¡› : ventoinha iríiââalÍfÍñ ãlflt? 'fkii-". .l~nit'. ».lí'ãníít *: ~nnIL. .I3ii~Í : Blá 'Canirzcii' fui-t:
 6. 6. MINHOCÀO. WH/ TS THE SOLUTION? F' ' ' ~': . pl_ ; , . _ « : '›. , . .aii , Il- t? Ii! . ; ,i : :ti ',222 rei¡ f. _iiTf-? Íul Matta-í, :ii là. ; ' IS 't í. :'i-. ;at~¡r; 'iííi« : t-utí LM? ípigizzaí; na¡ r: :'i': vi'ilàií 'q ; i : Ii i= i.. iit'i<= .-< : ii r ii fi' i: : 15|? ” n: : íflrri: : 'r il¡ íi'irr*'aà; irz: ir- ii: ' "make. . _ _. . , | (mu. 'suliWí-g* Lutar 'lis . L : it's 'I«. :lsa; nriíí'i: °'ic int "$411 Ii"rfn"-'Û"í“. i'lÍÍli”IQr t. ; : rm f: : "nara Ir 2232.31: | -_. nas: : Ir . .li 12:3!? *íiai-Ízí: 7:21:92: rf- *ii , . < . t. .~ r_, .-, . _x . . , “_V "y-M , ._. ks. nv 4 t. . w. , , kill' INÍ. . lí a: .na n24 irrita. . li - . .u-fi n »uaitiâui . , _ , __ . 7 l'v. __tl 0.71.. __ , i_ _ r^'un, !gl'i. l“í-í. ãi : f: 7.1:: ugiilr _Pim It' I-. :. » u: : "WI. . re t"Íli"li““li v . aii- Êll. 'Ii i¡“| fA7"_
 7. 7. '¡. _›-f. r v. '_r -r, _-r -. ; . v . : . . . , li | ›_, |, H l¡ Ii , i 1:. ; 2237,. ; I: ;1vÍ ñli l' li lr_ Í' : :Ji ñ¡ | - MINHOCÀO. WHATS THE SOLUTION? Í 'lí 13"¡ | §:| ¡'*i! ›"'i *íi- | i'”| ::; '. -f| i'*¡~”_ Ii 25:_ 1-: :Í íànfjçlã; _'i âiiívhci- Í'_~'“lt§; ,â': ;:i“: z~, ,|ij; ,_| í'áil Íifieií Iijíitj' 'ikv-rá; j '_. .»ll, ,I5Í i, i; ¡:, ::ij3"¡: ;~5 a; .~:1ií'. '_” l› . ql. 1 u'. l' 'd' II ! g "pk, _ . ;: , e , __ _ ___, _ . _ _v m. ,r , ,_ . .:_ . . . __y. _ . _ . lu [tw jiqgloâàb” Êli : aii-Ju [Ir Ike: : Ii É. , RI, _Pi-ii “IWcüQIi |31|' 75,11 l', * l' Vê» °: .,~~*: ~¡¡. i:; =i› Í"_= ' , |l : I: - in* . tirar 'ist ; Iiíâ-líà-i: :t : ÍL ii 2*: :: ii Iljli '¡ ; '13 ij: ice¡ -_' 1:3» . im _t*: .': ,: f' next: : . c A " ~' . ma. 4'¡ 1¡ ' r" i' "' ' "L ñ '^ V' "t. t" * : k 'i 11' run i ' (g. Í» '47 . - . .Íi -nr «zll Í'_' l v4', ¡' ía' ' I'- , Í 'ai' w- '”ii? :“«'iv'= ;?- ii âíLl, atriz'. 'ürñíf ii” 'answer i"Í"li"li'I' É» mw: : w lulu'. 'w121i item. Iii: viiüñt? ,t“; ;:: ;:z-*Í, "; -_ 1:; ' IWIÍ. .. . IÍi lí' " lí' t¡ ii” : :n53 n¡ ir', ' 'P' j *à* ñiflví “lãk-'VÃV
 8. 8. MINHOCÃO, WHAT'S THE SOLUTION? TÉl “Zljtií iÊJÍttVÍZTT FÊÍLLI' ' . Têm rãlljlv, i . i', r>t'rii; e~ : p »rlzzifiijifijia-ií iii; . u' ul. _ t. ; ill: IJ 'vZVÍÍlÍi t. : ! H . i ní"'li"ií'-“, lí'l'la“ "nas ; irgusari à» “iii m* sãurivíl “i *Wei ; ri , IL II , Iiüííifijllv Ii L, *i* Ii"? Vlililgl Ííiré: 'I"ÍÍ%Í~'Ii'IlÍiii'vf ~ nr *file ; irv , n'iex› fl i ie r «rei» . Ííral, l Ii *ÍI l' ILIi u U na r Ii* ; iriam it_
 9. 9. People are attractive, new actions are attractive, SP is attractive, why notjoining all of it? rwiiiwiíiãitocão WHAT'S THE SOLUTION? By: Lucas Marques

×