O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall 
BBrreevvee ddeessccrriiççããoo ddaa ssuuaa eevvoolluuççããoo 
11114433-- 22001144
AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall 
IIggnnoorraa--ssee ccoommoo sseerriiaa aa 
bbaannddeeiirraa uussaaddaa ppoorr DD.. A...
AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall 
► CCoomm DD.. SSaanncchhoo II aappaarreecceemm 
aass cciinnccoo qquuiinnaass nnaass ...
AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall 
► CCoomm DD.. AAffoonnssoo IIIIII ssuurrggee 
nnaass AArrmmaass RReeaaiiss aa bboorr...
AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall 
► CCoomm DD.. JJooããoo II iinniicciiaa--ssee aa 
SSeegguunnddaa DDiinnaassttiiaa ppo...
AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall 
DD.. JJooããoo IIII ((11448811--11449955)) 
► EEmm 11448855,, DD.. JJooããoo IIII rree...
AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall 
► CCoomm DD.. MMaannuueell ssuurrggeemm nnoovvooss 
eelleemmeennttooss dduurraaddoou...
AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall 
► DD.. SSeebbaassttiiããoo tteerráá uussaaddoo aattéé 
ffiinnaall ddoo sseeuu rreeiin...
AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall 
► DDuurraannttee ttooddoo eessttee ppeerrííooddoo 
aa bbaannddeeiirraa éé aalltteerr...
AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall 
► EEmm 11880077,, ccoomm aass iinnvvaassõõeess 
ffrraanncceessaass ((11880077--11881...
AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall 
► CCoomm oo lliibbeerraalliissmmoo éé ccrriiaaddaa 
uummaa nnoovvaa bbaannddeeiirraa...
AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall 
► AA 55 ddee OOuuttuubbrroo ddee 11991100 
uummaa rreevvoolluuççããoo ddeerrrruubbaa ...
AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall 
PPrroojjeettooss ddee 11991100
AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall 
PPrroojjeettooss ddee 11991100
AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall 
PPrroojjeettooss ddee 11991100
AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall 
PPrroojjeettooss ddee 11991100
AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall 
PPrroojjeettooss ddee 11991100
AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall 
PPrroojjeettooss ddee 11991100
AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall 
PPrroojjeettooss ddee 11991100
AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall 
PPrroojjeettooss ddee 11991100 
► AA 1155 ddee OOuuttuubbrroo rreeuunniiuu uummaa 
c...
AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall
AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall 
PPrroojjeettooss ddee 11991100 
► AA 11 ddee DDeezzeemmbbrroo ddee 11991100 ffooii 
...
AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall 
► AA 1199 ddee JJuunnhhoo ddee 11991111 éé 
aapprroovvaaddaa ooffiicciiaallmmeenntte...
AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall
BBaannddeeiirraass ddee PPoorrttuuggaall 
RReeaalliizzaaddoo ppeelloo GGrruuppoo ddee HHiissttóórriiaa
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Bandeiras adaptado final

1.787 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Bandeiras adaptado final

 1. 1. AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall BBrreevvee ddeessccrriiççããoo ddaa ssuuaa eevvoolluuççããoo 11114433-- 22001144
 2. 2. AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall IIggnnoorraa--ssee ccoommoo sseerriiaa aa bbaannddeeiirraa uussaaddaa ppoorr DD.. AAffoonnssoo HHeennrriiqquueess.. TToorrnnoouu--ssee ttrraaddiiççããoo rreepprreesseennttaarr aa bbaannddeeiirraa ddoo nnoossssoo pprriimmeeiirroo rreeii ccoomm uummaa ccrruuzz aazzuull ssoobbrree ccaammppoo ddee pprraattaa,, àà iimmiittaaççããoo ddaa qquuee éé aattrriibbuuííddaa aa sseeuu ppaaii oo CCoonnddee DD.. HHeennrriiqquuee.. DD.. AAffoonnssoo HHeennrriiqquueess ((11114433--11118855))
 3. 3. AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall ► CCoomm DD.. SSaanncchhoo II aappaarreecceemm aass cciinnccoo qquuiinnaass nnaass aarrmmaass rreeaaiiss,, aass qquuaaiiss,, ccoomm lliiggeeiirraass aalltteerraaççõõeess,, ppeerrssiisstteemm aaiinnddaa hhoojjee.. ► NNããoo ddiissppoommooss ddee cceerrtteezzaass ssoobbrree aass oorriiggeennss ddooss cciinnccoo eessccuuddeetteess ddiissppoossttooss eemm ccrruuzz.. PPooddeerrããoo ssiimmbboolliizzaarr ooss eessccuuddooss ddooss ccaavvaalleeiirrooss.. ► DDúúvviiddaass eexxiisstteemm,, ttaammbbéémm,, ssoobbrree oo ssiimmbboolliissmmoo ddooss bbeessaanntteess ((ooss ppoonnttooss bbrraannccooss nnaass qquuiinnaass)).. PPooddeerrããoo ssiimmbboolliizzaarr rreeffoorrççooss ppaarraa ttoorrnnaarr ooss eessccuuddooss mmaaiiss ffoorrtteess.. D. Sancho I(1185-1211) D. Afonso I(1211-1223) D. Sancho II(1223-1248)
 4. 4. AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall ► CCoomm DD.. AAffoonnssoo IIIIII ssuurrggee nnaass AArrmmaass RReeaaiiss aa bboorrddaadduurraa ddee ccaasstteellooss qquuee ddeessddee eennttããoo aattéé hhoojjee nnããoo aabbaannddoonnoouu aass bbaannddeeiirraass ddee PPoorrttuuggaall.. ► FFooii eessttee mmoonnaarrccaa qquuee iinnccoorrppoorroouu oo AAllggaarrvvee nnoo tteerrrriittóórriioo nnaacciioonnaall.. DD.. AAffoonnssoo IIIIII((11224488--11227799)) DD.. DDiinniiss ((11227799--11332255)) DD.. AAffoonnssoo IIVV((11332255--11335577)) DD.. PPeeddrroo((11335577--11336677)) DD.. FFeerrnnaannddoo((11336677--11338833))
 5. 5. AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall ► CCoomm DD.. JJooããoo II iinniicciiaa--ssee aa SSeegguunnddaa DDiinnaassttiiaa ppoorrttuugguueessaa.. ► MMaannttêêmm--ssee ooss mmeessmmooss ssíímmbboollooss,, tteennddoo DD.. JJooããoo II aaccrreesscceennttaaddoo qquuaattrroo fflloorreess--ddee-- lliiss àà bboorrddaadduurraa ddooss ccaasstteellooss,, eelleemmeennttooss hheerráállddiiccooss iiddeennttiiffiiccaattiivvooss ddaa oorrddeemm mmiilliittaarr ddee AAvviiss qquuee eellee ddiirriiggiiuu..  DD.. JJooããoo II((11338855--11443333)) DD.. DDuuaarrttee((11443333--11443388)) DD.. AAffoonnssoo VV((11443388--11448811))
 6. 6. AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall DD.. JJooããoo IIII ((11448811--11449955)) ► EEmm 11448855,, DD.. JJooããoo IIII rreettiirroouu ddaass AArrmmaass RReeaaiiss ooss rreemmaatteess ddee fflloorr--ddee--lliiss qquuee vviinnhhaamm ddeessddee DD.. JJooããoo II.. ► OO mmeessmmoo rreeii ddeetteerrmmiinnoouu qquuee ttooddaass aass QQuuiinnaass ffoosssseemm ppoossttaass aa ddiirreeiittoo,, iissttoo éé,, vveerrttiiccaallmmeennttee.. ► FFiixxoouu oo nnúúmmeerroo ddee bbeessaanntteess eemm 55 ee oo nnúúmmeerroo ddee ccaasstteellooss eemm 77..
 7. 7. AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall ► CCoomm DD.. MMaannuueell ssuurrggeemm nnoovvooss eelleemmeennttooss dduurraaddoouurrooss nnooss ssíímmbboollooss nnaacciioonnaaiiss.. SSoobbrree oo aannttiiggoo EEssccuuddoo ddaass AArrmmaass RReeaaiiss éé ccoollooccaaddaa uummaa ccoorrooaa rreeaall qquuee ppeerrssiissttiirráá,, aaiinnddaa qquuee ccoomm aalltteerraaççõõeess vváárriiaass,, aattéé àà iinnssttaauurraaççããoo ddaa aaccttuuaall BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall eemm 11991111.. DD.. MMaannuueell II((11449955--11552211)) DD.. JJooããoo IIIIII((11552211--11555577))
 8. 8. AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall ► DD.. SSeebbaassttiiããoo tteerráá uussaaddoo aattéé ffiinnaall ddoo sseeuu rreeiinnaaddoo aa mmeessmmaa bbaannddeeiirraa ddooss sseeuuss aanntteecceessssoorreess.. PPaarraa aa BBaattaallhhaa ddee AAllccáácceerr QQuuiibbiirr,, eemm 11557788,, lleevvoouu uummaa bbaannddeeiirraa ddee ddaammaassccoo ccaarrmmeessiimm.. ► CCoomm aa UUnniiããoo IIbbéérriiccaa,, eemm 11558800,, mmaannttiivveerraamm--ssee ooss ssíímmbboollooss nnaacciioonnaaiiss,, jjáá qquuee,, sseegguunnddoo oo eessttiippuullaaddoo nnaass CCoorrtteess ddee TToommaarr aass dduuaass ccoorrooaass ppeerrmmaanneecciiaamm sseeppaarraaddaass,, aaiinnddaa qquuee nnaa ppoossssee ddoo mmeessmmoo rreeii.. DD.. SSeebbaassttiiããoo((11555577--11557788)) DD.. HHeennrriiqquuee((11557788--11558800)) FFiilliippeess ddee EEssppaannhhaa((11558800--11664400))
 9. 9. AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall ► DDuurraannttee ttooddoo eessttee ppeerrííooddoo aa bbaannddeeiirraa éé aalltteerraaddaa lliiggeeiirraammeennttee.. ► AA ccoorrooaa ppaassssaa aa tteerr cciinnccoo aarrccooss.. ► CCoomm DD.. JJooããoo VV aa ccoorrooaa éé ffoorrrraaddaa ddee uumm bbaarrrreettee ddee ccoorr vveerrmmeellhhaa oouu ppúúrrppuurraa,, ee oo bboorrddoo iinnffeerriioorr ddoo eessccuuddoo ppaassssaa aa tteerrmmiinnaarr eemm bbiiccoo ddee aarrccoo ccoonnttrraaccuurrvvaaddoo.. DD.. JJooããoo IIVV((11664400--11665566)) DD.. AAffoonnssoo VVII((11665566--11668833)) DD.. PPeeddrroo IIII((11668833--11770066)) DD.. JJooããoo VV((11770066--11775500)) DD.. MMaarriiaa II((11777777--11881166))
 10. 10. AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall ► EEmm 11880077,, ccoomm aass iinnvvaassõõeess ffrraanncceessaass ((11880077--11881111)),, aa FFaammíílliiaa RReeaall ee aa sseeddee ddoo ggoovveerrnnoo ppoorrttuugguuêêss ttrraannssffeerreemm--ssee ppaarraa oo BBrraassiill.. ► OO PPrríínncciippee DD.. JJooããoo iinnssttiittuuiiuu,, ppeellaa ccaarrttaa ddee lleeii ddee 1166 ddee DDeezzeemmbbrroo ddee 11881155,, oo RReeiinnoo UUnniiddoo ddee PPoorrttuuggaall,, BBrraassiill ee AAllggaarrvveess.. ► CCoomm aa ddeeccllaarraaççããoo ddee iinnddeeppeennddêênncciiaa ddoo BBrraassiill eemm 11882222 ee oo sseeuu rreeccoonnhheecciimmeennttoo ppoorr PPoorrttuuggaall eemm 11882255,, ttoorrnnoouu-- ssee nneecceessssáárriioo aalltteerraarr ooss ssíímmbboollooss nnaacciioonnaaiiss,, ttaarreeffaa eemmpprreeeennddiiddaa aappeennaass eemm 11883300.. RReeiinnoo UUnniiddoo ddee PPoorrttuuggaall,, BBrraassiill ee AAllggaarrvveess DD.. JJooããoo VVII ((11881166--11882266))
 11. 11. AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall ► CCoomm oo lliibbeerraalliissmmoo éé ccrriiaaddaa uummaa nnoovvaa bbaannddeeiirraa aappóóss aa iinnddeeppeennddêênncciiaa ddoo BBrraassiill.. ► OO ppaannoo ddaa bbaannddeeiirraa ffiiccoouu bbiippaarrttiiddoo ddee aazzuull ee bbrraannccoo,, ccoomm oo EEssccuuddoo ddaass AArrmmaass RReeaaiiss ccoollooccaaddoo aaoo cceennttrroo.. ► DDeessaappaarreecciiaa aa EEssffeerraa AArrmmiillaarr qquuee aa RReeppúúbblliiccaa rreeccuuppeerraarriiaa ccoomm aa aalltteerraaççããoo ddooss ssíímmbboollooss nnaacciioonnaaiiss eemm 11991111.. DD..PPeeddrroo IIVV ((11882266)) DD.. MMaarriiaa IIII((11883344--11885533)) DD.. PPeeddrroo VV((11885533--11886611)) DD.. LLuuííss((11886611--11888899)) DD.. CCaarrllooss((11888899--11990088)) DD.. MMaannuueell IIII((11990088--11991100))
 12. 12. AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall ► AA 55 ddee OOuuttuubbrroo ddee 11991100 uummaa rreevvoolluuççããoo ddeerrrruubbaa aa mmoonnaarrqquuiiaa ee iimmppllaannttaa aa RReeppúúbblliiccaa eemm PPoorrttuuggaall.. ► CCoomm oo ffiimm ddaa MMoonnaarrqquuiiaa ssããoo pprreecciissooss nnoovvooss ssíímmbboollooss nnaacciioonnaaiiss:: uumm hhiinnoo,, uummaa mmooeeddaa ee uummaa bbaannddeeiirraa.. ► SSuurrggiirraamm eennttããoo vváárriiooss pprroojjeettooss ppaarraa aa nnoovvaa bbaannddeeiirraa nnaacciioonnaall rreeaalliizzaaddooss ppeellooss cciiddaaddããooss ppoorrttuugguueesseess::
 13. 13. AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall PPrroojjeettooss ddee 11991100
 14. 14. AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall PPrroojjeettooss ddee 11991100
 15. 15. AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall PPrroojjeettooss ddee 11991100
 16. 16. AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall PPrroojjeettooss ddee 11991100
 17. 17. AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall PPrroojjeettooss ddee 11991100
 18. 18. AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall PPrroojjeettooss ddee 11991100
 19. 19. AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall PPrroojjeettooss ddee 11991100
 20. 20. AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall PPrroojjeettooss ddee 11991100 ► AA 1155 ddee OOuuttuubbrroo rreeuunniiuu uummaa ccoommiissssããoo ppaarraa eellaabboorraarr uumm pprroojjeettoo ddee bbaannddeeiirraa.. ► AA 2299 ddee OOuuttuubbrroo ddee 11991100 ffooii aapprreesseennttaaddoo oo pprriimmeeiirroo pprroojjeettoo ooffiicciiaall ddaa nnoovvaa bbaannddeeiirraa nnaacciioonnaall.. ► OO GGoovveerrnnoo ssuuggeerriiuu aallgguummaass mmuuddaannççaass..
 21. 21. AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall
 22. 22. AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall PPrroojjeettooss ddee 11991100 ► AA 11 ddee DDeezzeemmbbrroo ddee 11991100 ffooii aapprreesseennttaaddaa aa nnoovvaa BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall..
 23. 23. AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall ► AA 1199 ddee JJuunnhhoo ddee 11991111 éé aapprroovvaaddaa ooffiicciiaallmmeennttee aa nnoovvaa bbaannddeeiirraa nnaacciioonnaall.. ► AA 3300 ddee JJuunnhhoo ddee 11991111 éé ppuubblliiccaaddoo oo ddeeccrreettoo lleeii NN..º 115500 qquuee ddáá ffoorrmmaa àà bbaannddeeiirraa nnaacciioonnaall..
 24. 24. AA BBaannddeeiirraa NNaacciioonnaall
 25. 25. BBaannddeeiirraass ddee PPoorrttuuggaall RReeaalliizzaaddoo ppeelloo GGrruuppoo ddee HHiissttóórriiaa

×