O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
நான் ஒரு காயணி
஑ண் ஬ி஫ித்த஡ன். ஑ண்஑ள் ஋ன் உரிம஥஦ாபம஧த் த஡டிண. எத஧ இன௉ட்டு. ஋ன்
ந஢ஞ்சம் த஦த்஡ால் தடதடத்஡து. இன௉ட்டினின௉ந்து...
஋ணக்கு ஬஦து ஌நிக்ந஑ாண்தட ததாணது. ஬஦஡ாண஡ால் அடிக்஑டி உடல் ஢னம்
சரி஦ில்னா஥ல் இன௉ந்஡து. இம஡ ஋ன் ஋ஜ஥ாணி஦ாண அச்சிறு஥ி ஑஬ணித்஡ார...
தள்பி ன௅டிந்து ஬ ீட்மட அமடந்஡ ஋ன் ஋ஜ஥ாணி, ஋ன்மணக் குபி஦ல் அமநக்குத்
தூக்஑ிச் நசன்று, ஭ாம்ன௃஬ால் குபிப்தாட்டி, ந஬ள்மப ன௄சி,...
என௉ ஢ாள் ஬ ீட்டுக்஑ா஧ர் ஡ன் குடும்தத்த஡ாடு ந஬பினைன௉க்குச் நசன்று ஬ிட்டார். ஡ன்
நதரி஦ ஥஑ன் ஥ட்டும் ஬ ீட்மடக் ஑஬ணித்துக் ந஑ா...
என௉ ஢ாள் ஡ின௉.சுத஧ஷ் ஋ன்மண ஬ாங்஑ி ஡ன் ஥஑ன் தானா஬ிற்குப் தரிசா஑க்
ந஑ாடுத்஡ார். தானா ஋ன்மண ஥ி஑வும் ஥஑ிழ்ச்சினேடன் நதற்றுக் ந...
஋ன்மணக் ம஑஦ில் ஋டுத்து அ஬ள் ன௅ன்னும் தின்னும் ஡ின௉ப்தி தார்த்஡ாள். அ஬ள்
஋ன்மண ஋ன்ண நசய்஦ப் ததா஑ிநாதபா ஋ன்று ஋ன் உள்பம் தடத...
நான் ஒரு சலர்க்கா஭ம்
„஥஠ன௅ம் ஥ணன௅ம் ஥஠஥஠க்கும் த஥ணி தப தபக்கும் ஆஹா ஋ன்ண அற்ன௃஡ம் !
ஆஹா ஋ன்ண ஆச்சரி஦ம்‟ அமண஬ரின் ஬ா஦ில் ன௅...
நான் ஒரு மூக்குக்கண்ணாடி
஢ான் இப்நதாழுது இந்஡ி஦ா஬ின் சு஡ந்஡ி஧ ஡ந்ம஡஦ின் ஢ிமண஬ாமன஦த்஡ில்
இன௉க்஑ிதநன். எவ்ந஬ான௉ ஢ால௃ம் ஋ன் இ...
இந்஡ி஦ ஥க்஑ல௃க்கு ஥஑ாத்஥ா தசம஬஦ாற்நிணார் ஋ன்நால் ஢ான் அ஬ன௉க்குச்
தசம஬஦ாற்நிதணன் ஋ன்ந நதன௉஥ி஡த்஡ில் இன்னும் ஬ாழ்ந்து ஬ன௉஑ித...
த஥லும், ஋ன் நசாத்து஑மபப் நதன௉க்஑ிக் ந஑ாள்ப தன ன௃஡ி஦ நசாத்துக்஑ள் ஬ாங்குத஬ன்.
஢ினம், ஬ிடு஡ி஑ள், ன௅஡லீடு ததான்ந஬ற்நின் ஬஫ி ஋...
இது஥ட்டு஥ல்னாது,஑டனில் த஦஠ம் நசய்த஬ர்஑ல௃க்கு அச்சுறுத்஡னா஑ ஬ிபங்கும்
஑டற்ந஑ாள்மப஦ர்஑மபக் ஑ண்஑ா஠ிப்ததன்.அ஬ர்஑ள் த஦஠ிக்கும் ...
஢ான் என௉ ஥ன௉த்து஬஧ாணால் தள்பி஑ல௃க்கு இன஬ச ஥ன௉த்஡஬ தரிதசா஡மண஑மப
அடிக்஑டி த஥ற்ந஑ாள்த஬ன். ஑ண், தல், த஡ால் இன்னும் ஌மண஦ தி஧ச்ச...
஋ணக்கு ஥ந்஡ி஧க்த஑ால் ஑ிமடத்஡ால், ன௅஡னில் ஋ன் ஡ா஦ாரின் த஢ாம஦ப்
ததாக்குத஬ன். சின ஑ான஥ா஑த஬ ஋ன் ஡ா஦ார் ஌த஡ா என௉ ஑டும஥஦ாண த஢ா஦ா...
நான் உருலாக்க லிரும்பும் அ ிச஬ ஫ி ிலண்டி
஥ணி஡ணாய் திநந்஡ அமண஬ன௉க்கும் ஏர் ஆமச இன௉க்கும். அத஡ ததால் ஋ணக்கும்
ஏர் சிநி஦ ஆமச ...
இம்஥ி஡ி஬ண்டி ஥மநனேம் ஡ன்ம஥ ந஑ாண்ட஡ா஑ அம஥ந்஡ின௉க்கும்.
இக்஑ான஑ட்டங்஑பில் ஡ின௉ட்டிச் சம்த஬ங்஑ள் அ஡ி஑ரித்஡ ஬ண்஠஥ா஑த஬
இன௉க்஑ின...
எனக்கு இமந் லர்கலர உ஬ிர்ப்பிக்கும் சக் ி கிலைத் ால் …
இப்ன௄வுன஑ில் ஥ணி஡ன் இநப்ததும் திநப்ததும் இ஦ற்ம஑த஦! இன௉ந்஡ ததாதும்
இந...
லாசிக்கும் பறக்கம்
„ஏ஡ா஥ல் என௉஢ாலும் இன௉க்஑ த஬ண்டாம்‟ ஋ன்தது ஡஥ிழ் னெ஡ாட்டி எபம஬஦ின்
அன௉ள் ந஥ா஫ி஦ாகும். ஢ாம் ஢ாள்த஡ாறும் ஬...
கணினி஬ின் அலசி஬ம்
இன்மந஦ உன஑ில் ஑஠ிணி஦ின் த஡ம஬ அத்஡ி஦ா஬ாசி஦஥ாண என்நா஑ி஬ிட்டது.
எவ்ந஬ான௉஬ன௉ம் ஑஠ிணி஦ின் த஦மண உ஠ர்ந்து ந஑ாள்...
லாசிப்பின் அலசி஬ம்
தள்பி஦ில் ஡ிணன௅ம் தன஬ி஡஥ாண தடிக்஑ின்தநாம். அம஬ அந்஡ந்஡ப் தாடங்஑ள்
சம்தந்஡ப்தட்டம஬஦ாகும். இ஬ற்மநப் தடித்...
கணினி஬ின் ப஬ன்
இன்மந஦ அநி஬ி஦ல் ஬பர்ச்சி஦ில் ஥ணி஡ணின் ஬ாழ்த஬ாடு என்நி஬ிட்ட என௉
நதான௉ள் ஋ன்ணந஬ணில் ஑஠ிணி ஋ணனாம். ஥ணி஡ ஬ாழ்க்...
TAMIL KATTURAIGAL
TAMIL KATTURAIGAL
TAMIL KATTURAIGAL
TAMIL KATTURAIGAL
TAMIL KATTURAIGAL
TAMIL KATTURAIGAL
TAMIL KATTURAIGAL
TAMIL KATTURAIGAL
TAMIL KATTURAIGAL
TAMIL KATTURAIGAL
TAMIL KATTURAIGAL
TAMIL KATTURAIGAL
TAMIL KATTURAIGAL
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

TAMIL KATTURAIGAL

35.724 visualizações

Publicada em

TAMIL KATTURAIGAL

Publicada em: Educação
 • You have to choose carefully. ⇒ www.WritePaper.info ⇐ offers a professional writing service. I highly recommend them. The papers are delivered on time and customers are their first priority. This is their website: ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Yes you are right. There are many essay writing services available now. But almost services are fake and illegal. Only a genuine service will treat their customer with quality essay papers. HelpWriting.net
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2ZDZFYj ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

TAMIL KATTURAIGAL

 1. 1. நான் ஒரு காயணி ஑ண் ஬ி஫ித்த஡ன். ஑ண்஑ள் ஋ன் உரிம஥஦ாபம஧த் த஡டிண. எத஧ இன௉ட்டு. ஋ன் ந஢ஞ்சம் த஦த்஡ால் தடதடத்஡து. இன௉ட்டினின௉ந்து ஋ப்தடி஦ா஬து ந஬பித஦ ஬஧ த஬ண்டும் ஋ன்று ஡஬ித்த஡ன். அங்கும் இங்கும் ன௅ட்டிக் ந஑ாண்தடன். ஢ான் குப்மதத் ந஡ாட்டினுள் இன௉ப்தம஡ உ஠ர்ந்த஡ன். ஋ன் ஢ிமண஬மன஑ள் ஑ம஧ன௃஧ண்தடாடு஑ின்நண. ஋ன் ஑ம஡ம஦ உங்஑பிடம் கூறு஬஡ன் ஬஫ி ஥ண அம஥஡ி஦மடத஬ன். ஢ான் என௉ ஑ான஠ி. ஢ான் ஥தனசி஦ா஬ில் ஭ா ஆன஥ில் திநந்த஡ன். ஋ன் நத஦ர் அடிடாஸ். ஥ல்னிம஑ப் ன௄ ததான்று ந஬ள்மப ஢ிநத்஡ில் அடிதட்டு, குத்துப்தட்டு உன௉஬ாக்஑ப்தட்தடன். அட்மடப் நதட்டி஦ில் அமடக்஑ப்தட்டின௉ந்஡ாலும் தும஠னேடன் அமடக்஑ப்தட்டின௉ந்த஡ன் ஋ன்ந ஥஑ிழ்வு என௉ன௃நம். ஋ன்னுடன் ஆ஦ி஧க்஑஠க்஑ாண ஢ண்தர்஑ல௃ம் திநந்஡ார்஑ள். என௉ ஢ாள், ஭ா ஆன஥ினின௉ந்து குல௃஬ாங் ஋னும் ஊன௉க்கு என௉ ஑ண஧஑ ஬ா஑ணத்஡ில் ஌ற்நி஢ா அனுப்தப்தட்தடாம். அங்கு என௉ நதரி஦ ஑மட஦ில் ஋ங்஑மப இநக்஑ிணார்஑ள். அக்஑மடக்஑ா஧ர் ஋ங்஑மபக் ஑ண்஠ாடி அன஥ாரி஦ில் ன௅மந஦ா஑ அடுக்஑ி ம஬த்஡ார். அந்஡க் ஑மடக்குப் தனர் ஬ந்து நசன்நணர். இப்தடித஦ தன ஢ாட்஑ள் ஏடிண. ஢ான் ஥ி஑வும் ஥஑ிழ்ச்சி஦ா஑ ஋ன் ஢ண்தர்஑ல௃டன் அப஬பா஬ிக் ந஑ாண்டின௉ந்த஡ன். ஢ாங்஑ள் ஬ாணம்தாடி஑பா஑ ஬ாழ்ந்து ஬ந்த஡ாம். என௉ ஢ாள், என௉ சிறு஥ி ஡ன் ஡ானேடன் அங்கு ஬ந்஡ாள். ஋ன்மணக் கூர்ந்து த஢ாக்஑ிணாள். ஡ன் ஡ா஦ின் ஑ா஡ில் ஑ிசு஑ிசுத்஡ாள். அ஬ர் அந்஡க் ஑மடக்஑ா஧ரிடம் ஋ன்மணச் சுட்டிக் ஑ாட்டி ஋ன் ஥஡ிப்மத ஬ிமன ததசிணார். இறு஡ி஦ில், ஋ன்மண ஬ிமனந஑ாடுத்து ஬ாங்஑ிணார். ஋ன் ஑ன்ணத்஡ில் ஌த஡ா ஬஫ிந்த஡ாடி஦து ததால் இன௉ந்஡து. ந஡ாட்டுப் தார்த்த஡ன். சந்த஡஑஥ில்மன. அஃது ஋ன் ஑ண்஑பினின௉ந்து ஬஫ிந்த஡ாடி஦ ஑ண்஠ ீர்஡ான். ஋ன் சத஑ா஡ரி஑மப ஬ிட்டுப் திரி஦ ஥ண஥ில்னா஥ல் ஑஬மனனேடன் அச்சிறு஥ினேடன் நசன்தநன். ஋ன் உரிம஥஦ாபரின் அ஧஬ம் த஑ட்டு ஢ான் ஋ண்஠ அமன஑பினின௉ந்து ஬ிடுதட்தடன். ஋ன் உரிம஥஦ாபர் எவ்ந஬ான௉ ன௃஡ன்஑ி஫ம஥னேம் ஋ன்மணத் ஡஧஥ாண ஭ாம்ன௃஬ால் குபிப்தாட்டு஬ார். ந஬ள்மபப் ன௄சி ஋ன்மண ந஬஦ினில் உன஧ ம஬ப்தார். இ஡஥ாண ந஬஦ினின் எபி஦ில் ஢ான் குபிர்஑ாய்ந்து ந஑ாண்டின௉ப்ததன். ஢ான் ஋ப்நதாழுதும் தூய்ம஥஦ா஑ இன௉ப்ததன். ஋ன் உரிம஥஦ாபர் ஋ன்மண ஋ங்குச் நசன்நாலும் ஋ன்மணத் ஡ம் ஑ானில் அ஠ிந்து ந஑ாள்஬ார். ஢ானும் அ஬ன௉க்கு இ஧வு த஑ல் தா஧ா஥ல் உம஫த்த஡ன்.
 2. 2. ஋ணக்கு ஬஦து ஌நிக்ந஑ாண்தட ததாணது. ஬஦஡ாண஡ால் அடிக்஑டி உடல் ஢னம் சரி஦ில்னா஥ல் இன௉ந்஡து. இம஡ ஋ன் ஋ஜ஥ாணி஦ாண அச்சிறு஥ி ஑஬ணித்஡ார். ஢ான் இன்னும் தன ஢ாட்஑ல௃க்கு உம஫க்஑ ஥ாட்தடன் ஋ன்று ன௅டிவு நசய்து அன௉஑ில் உள்ப என௉ குப்மதத் ந஡ாட்டி஦ில் ஬ ீசிணார். அ஬ர் ஋ன்மண ஬ ீசி஦ த஬஑த்஡ில் ஋ன் த஡஑ம் ன௅ழு஬தும் ஑ா஦ம்தட்டு, த஬஡மண஦ில் துடிதுடித்துக் ந஑ாண்டின௉க்஑ிதநன். தார்த்஡ீர்஑பா ஋ன் தரி஡ாத ஢ிமனம஦. நான் ஒரு பள்ரிக் காயணி இன்று ஢ாதணா ஡ணிம஥஦ில் ஡஬ிக்஑ிதநன். ஋ன்ணிடம் அன்ன௃ நசலுத்஡த஬ா, தரிவு ஑ாட்டத஬ா ஋஬ன௉஥ில்மன. ஋ன் ஢ிமண஬மன஑ள் ஑டந்஡ ஑ானத்ம஡ த஢ாக்஑ிச் நசன்நண. 30.7.2011 ஋ன் திநந்஡ ஢ாள்.஢ான் ஥ல்னிம஑ப் ததான்ந ந஬ள்மப ஬ண்஠த்஡ில் ஑ாட்சி஦பிப்ததன்.஢ான் ஧ப்த஧ாலும், து஠ி஦ாலும் ஡஦ாரிக்஑ப்தட்தடன். ஢ான் குநிப்தா஑ தள்பிச் சிறு஬ர்஑ல௃க்஑ா஑த஬ உன௉஬ாக்஑ப்தட்ட஬ன். இப்நதாழுது ந஡ரி஑ிந஡ா ஢ான் ஦ார் ஋ன்று? ஆம் ஢ான் ஡ான் தள்பிக் ஑ான஠ி. ஋ன் நத஦ர் “தானாஸ்”. ஋ன்னுடன் ஆ஦ி஧க்஑஠க்஑ாண ஢ண்தர்஑ள் திநந்஡ார்஑ள். என௉஢ாள் ஋ங்஑மப ஜப்தான் ந஡ா஫ிற்சாமன஦ினின௉ந்து , ஥தனசி஦ா஬ிற்க்கு ஬ி஥ாணம் னெனம் ஌ற்று஥஡ி நசய்஡ணர். இ஧ண்டு ஥஠ி த஢஧ப்த஦஠த்஡ிற்குப் திநகு, ஢ாங்஑ள் அமண஬ன௉ம் ஥தனசி஦ துமநன௅஑த்ம஡ அமடந்த஡ாம். அங்கு ஋ங்஑மபக் ஑ணவுந்஡ில் ஌ற்நி அங்குள்ப “ஜஸ்த஑ா” ஋னும் தத஧ங்஑ாடிக்குக் ந஑ாண்டு நசன்நணர். ஋ங்஑மப அங்குள்ப த஬மன஦ாட்஑ள் ஑ண்஠ாடிப் ததம஫க்குள் அடுக்஑ி , ஋ன் த஥ல் ரிங்த஑ட் 60 ஋ன் எட்டப்தட்டது. தள்பி ஡ிநப்த஡ற்கு என௉ ஥ா஡ம் இன௉ந்஡து, ஋ங்஑மப ஬ாடிக்ம஑஦ாபர்஑ள் ஬ாங்கு஬஡ற்குப் ன௃ற்நிசல் ததால் தத஧ங்஑ாடிக்கு ஬ந்஡ ஬ண்஠஥ா஑ இன௉ந்஡ணர். என௉ ஥ா஠஬ி ஡ன் ஡ா஦ான௉டன் ஬ந்து ஋ன்மணத் ஡ன் ஑ால்஑பில் அ஠ிந்஡ால்,தின் அ஬ள் ஋ன்மண ஬ிமன ந஑ாடுத்து ஬ாங்஑ி, அ஬ள் ஬ ீட்டிற்குக் ந஑ாண்டு நசன்நாள். ஑ாமன ந஬஦ில் ஋ன் ஑ண்஑மப கூசிண. ஦ாத஧ா ஋ன்மணப் நதட்டி஦ினின௉ந்து ந஬பித஦ ஋டுத்஡ணர். அ஬ள் நத஦ர் ஡஥ி஫஧சி. அ஬ள் தள்பிச் சீறுமட஦ில் அ஬பின் நத஦ம஧ அநிந்து ந஑ாண்தடன். ஬ிம஧஬ா஑ ஋ன்மணத் ஡ன் ஑ால்஑பிள் அ஠ிந்து ந஑ாண்டு தள்பிக்கு ஬ிம஧ந்஡ாள். ஍த஦ா, அம்஥ா உடம்நதல்னாம் ஬னிக்஑ிநத஡! ஢டக்கும் தாம஡ந஦ல்னாம் அசுத்஡஥ா஑வும் அறு஬ன௉ப்தா஑வும் உள்பத஡! இ஡ில் ஋வ்஬பவு ஢ாள் ஋ன் த஦஠த஥ா! ன௅஡ல் ஢ாதப ஬ாழ்க்ம஑ ந஬றுத்து ஬ிட்டது.
 3. 3. தள்பி ன௅டிந்து ஬ ீட்மட அமடந்஡ ஋ன் ஋ஜ஥ாணி, ஋ன்மணக் குபி஦ல் அமநக்குத் தூக்஑ிச் நசன்று, ஭ாம்ன௃஬ால் குபிப்தாட்டி, ந஬ள்மப ன௄சி, ந஬஦ினில் உன஧ ம஬த்஡ார். ஢ாட்஑ள் ஑டந்஡ண, அம்஥ா஠஬ி ஋ன்மண ஥ி஑வும் தூய்ம஥஦ா஑ த஧ா஥ரித்து ஬ந்஡ாள். ச஑ ஢ண்த஑ல௃டன் எப்திடும஑஦ில் ஢ான் அ஡ிர்ஷ்ட்டசானி. ஌நணணில், ன௅஡ல் ஢ாதப ஬ாழ்க்ம஑ம஦ ந஬றுத்஡ின௉ந்஡ாலும் , ஋ன் ஋ஜ஥ாணி஦ின் அப஬ினா அன்திணாலும் , அ஧஬ம஠ப்தாலும் ஢ான் ஥஑ிழ்ச்சி஦ா஑ ஬ாழ்ந்து ஬ன௉஑ிதநன். இவ்த஬மப஦ில் ஋ன் குநல் ஋ன் ஋ஜ஥ாணிக்குக் த஑ட்டின௉ந்஡ால் அ஬ன௉க்கு ஋ன் ஢ன்நிம஦த் ந஡ரி஬ிக்஑ிதநன். ஥஑ிழ்ச்சி஦ாண ஋ன் ஬ாழ்க்ம஑ப் த஦஠த்஡ில் என௉஢ாள்……. ஬ன௉டங்஑ள் ஢஑஧ ஋ன் ஋ஜ஥ாணி நதரி஦ ஥ா஠஬ி஦ாணால், ஢ாதணா அ஬ன௉மட஦ ஑ால்஑ல௃க்குப் நதான௉ந்஡஬ில்மன. அ஬ள் ன௃஡ி஦஡ா஑ என௉ ஑ான஠ிம஦ ஬ாங்஑ிணாள். த஦ன்தடுத்஡ ன௅டி஦ா஡ ஢ான் இன்று என௉ இன௉ண்ட நதட்டி஦ில் அணாம஡஦ா஑ அமடப்தட்டுக் ஑ிடக்஑ிதநன். நான் ஒரு த ாலயக்காட்சி „஢ான் ஡ான் ந஡ாமனக்஑ாட்சி.‟ ஋ன்று ஑ம்தீ஧஥ா஑ நசால்லும் ஢ிமனம஥஦ில் ஢ான் இப்ததாது இல்மன. ஢ான், அழுது அழுது ந஢ாந்து ததாய்஬ிட்தடன். அது ஥ட்டும் இல்னா஥ல், ஢ான் ஦ான௉஥ில்னா஡ அணாம஡ த஬று. ன௅ன்ன௃, அந்஡க் ஑றுப்ன௃ ஢ிந அன஥ாரி ஥ீது ஑ம்தீ஧஥ா஑ ஬ ீற்நின௉ந்த஡ன். இப்ததாது, நசால்னத஬ ஑஬மன஦ா஑ இன௉க்஑ிநது. ஥ி஑வும் அசுத்஡஥ா஑, த஦ன்தடா஡ப் நதான௉பா஑ ஆ஑ி஬ிட்தடன். குப்மதத்ந஡ாட்டி஦ில் ஑ிடக்஑ிதநன். ஋ன்மண ன௅஡ன் ன௅஡னில் „ன௄ச்தசாங்஑ில்‟ உள்ப என௉ ந஡ா஫ிற்சாமன஦ில் நசய்஡ார்஑ள். அது஡ான் ஋ன் திநந்஡ இடன௅ம் கூட. திநகு ஢ான் ஬ிற்தமணக்கு ஬ந்த஡ன். ஬ந்஡ சின ஬ா஧த்஡ில் என௉஬ர் ஋ன்மண ஬ாங்஑ிச் நசன்நார். ஋ன்மண அ஬ர் அம஫த்துச் நசல்லும்ததாது அ஬ரின் அன்தாண ந஡ாடு உ஠ர்வு ஋ணக்குப் ததரின்தத்ம஡ அபித்஡து. அ஬ர் ஬ ீட்டில் ஋ன்மண என௉ நதரி஦ அன஥ாரி ஥ீது ம஬த்஡ார். அ஬ன௉ம், அ஬ர் குடும்தத்஡ான௉ம் ஋ன்மண ஬ின௉ம்திப் தார்ப்தார்஑ள். ஆடல், தாடல், ஢ாட஑ம், ஡ிம஧ப்தடம், ஋ண ஋ன்மணத் துன௉஬ித் துன௉஬ி தார்ப்தார்஑ள். ஢ான் அமணத்஡ிற்கும் „ஆ஥ாம் சா஥ி‟ ததாட்டு அ஬ர்஑ல௃க்கு உம஫த்த஡ன். ஥ா஡ம் ன௅டிந்஡ தின்ன௃ ஥ின்சா஧ ஑ட்ட஠ம் „஑ிடு ஑ிடு‟ ஋ண ஌நி இன௉ப்தம஡ப் தார்த்தும் அ஬ர்஑ள் ஑஬மனப் தட்ட஡ா஑ ந஡ரி஦஬ில்மன. ஢ானும், ஬ிசு஬ாச஥ா஑ உம஫த்த஡ன். அ஡ற்கு த஬ட்டு ம஬க்஑ என௉ சம்த஬ம் ஢டந்஡து.
 4. 4. என௉ ஢ாள் ஬ ீட்டுக்஑ா஧ர் ஡ன் குடும்தத்த஡ாடு ந஬பினைன௉க்குச் நசன்று ஬ிட்டார். ஡ன் நதரி஦ ஥஑ன் ஥ட்டும் ஬ ீட்மடக் ஑஬ணித்துக் ந஑ாள்ப ஬ ீட்டிதனத஦ ஬ிட்டு நசன்று ஬ிட்டார். அ஬தணா, ஡ான் ஬ாங்஑ி ஬ந்஡ ஡ின௉ட்டு „஬ிசிடி‟ தடத்ம஡ ஬ாங்஑ி ஋ன் ஬஦ிற்றுனுள் ததாட்டான். ன௅஡னில் ஢ான் அது ஋ன்ண தடம்” ஋ண தார்த்த஡ன். ஍த஦ா! அது ஆதாச தடம். உடதண அ஡மண ஢ான் தடம் ந஬பித஦ ஬஧ா஡தடி சின த஑ாபாறு உள்ப஡ா஑ ஢டித்த஡ன். அ஬ன் ஥ீண்டும் ஥ீண்டும் ஋ன்மணத் ஡ட்டி ஡ட்டிப் தார்த்஡ான். ஢ான் அ஬னுக்கு ஬஫ி ஬ிட஬ில்மன. அ஬னுக்குக் த஑ாதம் ஬ந்து ஬ிட்டது. ஋ன்மணத் தூக்஑ிக் ஑ீத஫ ததாட்டான். ஢ான், „தடார்‟ ஋ண ஬ிழுந்த஡ன். ஋ணக்குச் நசம்஥ அடி. ஋ன் உறுப்ன௃஑ள் சின ஑ித஫ ஬ிழுந்து சி஡நிண, சிநிது த஢஧த்஡ில் ஢ான் ஥஦ங்஑ி ஬ிழுந்த஡ன். ஋ன்மண ஦ாத஧ா ஋ழுப்ன௃஬து ததால் உ஠ர்ந்த஡ன். சற்று ஑ண்஬ி஫ித்த஡ன். ஋ன் ன௅஡னாபி஡ான் ஋ன்மணத் ந஡ாட்டு ந஡ாட்டுப் தார்த்துக் ந஑ாண்டின௉ந்஡ார். ஋ணக்கு ஥ட்டும் ஬ா஦ின௉ந்஡ால் அ஬ர் ஥஑ன் நசய்஡ தசட்மட஑மப என்று ஬ிடா஥ல் நசால்னின௉ப்ததன். ஋ணக்கு ஥ட்டும் ம஑ இன௉ந்஡ால் அ஬மண ஏங்஑ி அடித்஡ின௉ப்ததன். ன௅டிந்஡ால் ததானிஸ்஑ா஧ம஧க் கூப்திட்டு அ஬மணச் சிமநக்கு அனுப்தி இன௉ப்ததன். ஆணால், ஆ…ஆ… ஋ன் ஑ண்஑ள் ஥ீண்டும் நசான௉குத஡! அ஬மண அடுத்஡ திந஬ி஦ில் தார்த்துக் ந஑ாள்஑ிதநன். ஑டவுபிடம் நசன்று ஬ன௉஑ிதநன். தாய்,,,தா஦ி… நான் ஒரு தபன்சில். சிறு஬ர் ன௅஡ல் ன௅஡ி஦஬ர் ஬ம஧ ஋ன்மண ஋ழு஡ப் த஦ன்தடுத்து஑ிநார்஑ள். ஋ன் நத஦ர் 2B. ஋ன்மணப் நதாது஬ா஑ நதன்சில் ஋ன்று குநிப்திட்டாலும் ஋ணக்குச் சிநப்தா஑ப் தன நத஦ர்஑ள் இன௉க்஑ின்நண. அம஬ ஸ்ந஡ட்னர், மதநனட் ததான்நம஬஦ாகும். ஢ான் நஜர்஥ணி ஢ாட்டுத் ந஡ா஫ிற்சாமன என்நில் திநந்த஡ன். ஋ன்மணப் ததானத஬ அ஦ி஧க்஑஠க்஑ாணா஬ர்஑ள் அங்த஑ ஡஦ா஧ா஑ி உனந஑ங்஑ிலும் ஬னம் ஬ந்து ந஑ாண்டின௉க்஑ிநார்஑ள். ஢ானும் அங்஑ின௉ந்து ஑ப்தல் ஬஫ி஦ா஑ திணாங்குத் துமநன௅஑த்ம஡ ஬ந்஡மடந்த஡ன். என௉ ஬ி஦ாதாரி ஋ன்மணனேம் ஋ன் உடன் திநப்ன௃஑மபனேம் ஬஧஬ம஫த்஡ின௉ந்஡ார். ஋ங்஑மப அ஬஧து ஑மடக்த஑ ந஑ாண்டு ஬ந்து ஬ாடிக்ம஑஦ாபார்஑பிடம் தத஧ம் ததசி ஬ிற்று ஬ிட்டார்.஥னாக்஑ா஬ிலுள்ப என௉ ஑மட஦ில் தன ஢ண்தர்஑ல௃டன் தசர்த்து ஬ிற்தமணக்கு ம஬த்து஬ிட்டார். தன இணத்஡஬ர்஑ள் அன்நாடம் ஋ங்஑மபப் தார்த்துப் ன௄ரிப்தமட஬ர்.
 5. 5. என௉ ஢ாள் ஡ின௉.சுத஧ஷ் ஋ன்மண ஬ாங்஑ி ஡ன் ஥஑ன் தானா஬ிற்குப் தரிசா஑க் ந஑ாடுத்஡ார். தானா ஋ன்மண ஥ி஑வும் ஥஑ிழ்ச்சினேடன் நதற்றுக் ந஑ாண்டான்.எவ்ந஬ான௉ ஢ால௃ம் ஋ன்மணப் த஦ன்தடுத்து஬ார். ஋ன் தசிக்கு உ஠஬ா஑ அவ்஬ப்ததாது ம஥ ந஑ாடுப்தார். என௉ ஢ாள் சி஬ா ஑஬ணக் குமந஬ா஑ ஋ன்மணத் ஡ன் த஥மச ஥ீது ம஬த்து ஬ிட்டு ந஬பித஦ நசன்று ஬ிட்டார். அவ்஬ம஥஦ம் ஡ற்நச஦னா஑ அங்கு ஬ந்஡ தானா஬ின் ஡ம்தி த஥மச ஥ீ஡ின௉ந்஡ ன௃த்஡஑த்ம஡ ஋டுக்஑ ன௅஦ன்ந ததாது ஢ானும் அத஡ாடு உன௉ண்டு ஬ந்து ஑ீத஫ ஬ிழுந்த஡ன். அவ்஬பவு஡ான் ஋ன் உடம்தில் தன ஑ா஦ங்஑ள் ஌ற்தட்டு ஢ான் ஬ி஑ா஧஥ா஑க் ஑ாட்சி஦பித்த஡ன். தானா ஋ன்மணப் தார்த்து ன௅஑ம் சு஫ித்஡ான். நதன௉னெச்சு ஬ிட்டான். இன்னும் அங்த஑த஦ த஑ட்தா஧ற்றுக் ஑ிடக்஑ின்தநன். நான் ஒரு கல ப்புத் கம் அந்஡ ஥ா஠஬ி஦ின் ம஑஑பில் ஢ான் ஡஬ழ்ந்து ந஑ாண்டின௉ந்த஡ன். அ஬ள் எவ்ந஬ான௉ தக்஑஥ா஑ ஋ன்மணப் ன௃஧ட்டிப் தார்த்துக் ந஑ாண்டின௉ந்஡ாள். ஋ன்மணக் ஑மட஦ினின௉ந்து ஬ாங்஑ி஦ ஢ாள் ன௅஡ல் அ஬ல௃க்கு ஏய்வு த஢஧ங்஑பில் தும஠஦ா஑ ஢ான் ஥ட்டுத஥ இன௉ந்த஡ன். ஥தனசி஦ா஬ின் ஡மன சிநந்஡ ஋ழுத்஡ாப஧ாண ஡ின௉ அன௉஠ன் அ஬ர்஑பின் ஑ற்தமண஦ில் ஢ான் ஥னர்ந்த஡ன். ஢ான் சிறு஬ர்஑ல௃க்஑ாண ஢ீ஡ிக் ஑ம஡஑ள் ஋ணப் நத஦ரிடப்தட்தடன்.஋ன்னுடனில் ந஥ாத்஡ம் 81 தக்஑ங்஑ள் த஡ிக்஑ப்தட்டின௉ந்஡ண. என௉ ஢ாள் அக்஑மடக்கு என௉ ஥ா஠஬ி ஡ன் ஡ாத்஡ாவுடன் ஬ந்஡ின௉ந்஡ாள். அ஬ள் அங்குள்ப ன௃த்஡஑ங்஑மப ஋ல்னாம் தார்ம஬஦ிட்டுக் ந஑ாண்டின௉ந்஡ாள். அ஬ள் ஋ன்மண ம஬த்஡ ஑ண் ஬ாங்஑ா஥ல் தார்த்துக் ந஑ாண்டின௉ந்஡ாள். ஢ான் இ஬பா஬து ஋ன்மண ஬ாங்கு஬ாபா ஋ன்ந ஌க்஑ப் நதன௉னெச்சுடன் அ஬மபத஦ தார்த்துக் ந஑ாண்டின௉ந்த஡ன். சிநிது த஢஧த்஡ிற்குப் தின் ஋ன்மண ஋டுத்துச் நசன்று அ஬ள் ஡ாத்஡ா஬ிடம் ஋ன்மண ஬ாங்஑ித் ஡ன௉஥ாறு த஑ட்டாள். அ஬ள் ஡ாத்஡ாவும் அ஡மண ஬ாங்஑ித் ஡ந்஡ார். அன்று ன௅஡ல் அ஬ள் ஋ன்மண தத்஡ி஧஥ா஑ப் தார்த்துக் ந஑ாண்டாள். ஋ணக்கு ந஢஑ி஫ி அட்மடம஦ப் ததாட்டு ஋ன் அ஫குக்கு த஥லும் அ஫கு தசர்த்஡ின௉ந்஡ாள். என௉ ஢ாள் அ஬ள் ஋ன்மணப் தடித்துக் ந஑ாண்டின௉க்கும் ததாது அ஬ள் ஡ா஦ார் அ஬மப அம஫க்கும் ஏமச த஑ட்டு சம஥஦னமநக்கு ஏடிணாள். அவ்த஬மப஦ில் அங்கு ஬ிமப஦ாடிக் ந஑ாண்டின௉ந்஡ அ஬பது இமப஦ ஡ங்ம஑ ஋ன்மண த஢ாக்஑ி ஬ந்஡ாள்.
 6. 6. ஋ன்மணக் ம஑஦ில் ஋டுத்து அ஬ள் ன௅ன்னும் தின்னும் ஡ின௉ப்தி தார்த்஡ாள். அ஬ள் ஋ன்மண ஋ன்ண நசய்஦ப் ததா஑ிநாதபா ஋ன்று ஋ன் உள்பம் தடதடத்஡து. ஢ான் ஋ன் ஑ண்஑மப இறு஑ னெடிக் ந஑ாண்தடன். அப்நதாழுது ஦ாத஧ா ஋ன்மணப் திடித்து இழுப்தம஡ உ஠ர்ந்த஡ன். “஑டவுதப! ஑டவுதப!” ஋ன்று ன௅ணுன௅ணுத்த஡ன். அப்நதாழுது அம்஥ா஠஬ி஦ின் கு஧ல் த஑ட்஑ ந஥ல்ன ஑ண் ஡ிநந்து தார்த்த஡ன். ஢ல்ன த஬மன! ஋ந்஡ அசம்தா஬ி஡ன௅ம் ஌ற்தடு஬஡ற்கு ன௅ன் அ஬ள் ஋ன்மணத் ஡ன் ஡ங்ம஑஦ிட஥ின௉ந்து ஑ாப்தாற்நி஬ிட்டாள். அன்று ன௅஡ல் அ஬ள் ஋ன்மண ஋ங்கும் ஡஬நத஬ ஬ிடு஬஡ில்மன. ஋ன்மணப் தடித்து ன௅டித்஡துத஥ ஥ந஬ா஥ல் ஑ண்஠ாடி ததம஫க்குள் ம஬த்துக் ஑ண்ம஠ இம஥ ஑ாப்தது ததால் ஑ாத்து ஬ன௉஑ிநாள். நான் ஒரு ல஫னா. ஋ன் நத஦ர் ம஥ணா. ஢ான் தநம஬ இணத்ம஡ச் தசர்ந்஡஬ன். ஢ான் என௉ ஑ாட்டில் ஡ம்தி ஡ங்ம஑஑ல௃டன் சு஑஥ா஑ ஬ாழ்ந்து ஬ந்த஡ன். ஢ான் ஑ன௉ப்ன௃ ஢ிந஥ா஑ இன௉ந்஡ாலும் தார்க்஑ அ஫஑ா஑ இன௉ப்ததன். அ஫குள்ப இட஡ில்஡ான் ஆதத்துண்டு ஋ன்று தனர் கூநக் த஑ட்டின௉க்஑ின்தநன். அ஡ற்த஑ற்த என௉ ஢ாள் ஢ான் இம஧ த஡டிக் ந஑ாண்டின௉க்குததாது த஬டன் என௉஬ன் ததாட்ட ஬மன஦ில் ஥ாட்டிக் ந஑ாண்தடன். அந்஡ த஬டன் ஋ன்மண என௉ இமநச்சிக் ஑மட஦ில் ஬ிற்று ஬ிட்டான். ஑மட ன௅஡னாபி ஋ன்மண கூண்டில் அமடத்து ம஬த்஡ின௉ந்஡ார். ஋ன்மண ஥ி஑வும் தாச஥ா஑ப் தார்த்துக் ந஑ாண்டார். ஡ிணன௅ம் த஫ன௅ம் ஡ண்஠ ீன௉ம் ஡ன௉஬ார். ஑மடக்கு இமநச்சி ஬ாங்஑ப் தனர் ஬ந்து ததா஬ார்஑ள். அ஬ர்஑ள் ததசு஬ம஡க் ஑஬ண஥ா஑க் த஑ட்ததன். ஢ாபமட஬ில் ஢ானும் ததச ஆ஧ம்தித்த஡ன். அ஬ர்஑ள் கூறு஬ம஡ அப்தடித஦ ஡ின௉ம்தக் கூறுத஬ன். ஋ல்தனான௉ம் ஋ன்மண ஆச்சரி஦஥ா஑ப் தார்ப்தார்.சின த஬மப஑பில் ஋ன் ன௅஡னாபி ஋ன்மண அ஡ட்டு஬ார். ஢ான் ஌த஡ா ஡஬று஡னா஑ ஬ார்த்ம஡஑மபப் த஦ன்தடுத்து஑ின்தநன் ஋ன்று அப்ததாது஡ான் உ஠ர்த஬ன். என௉ ஢ாள் ம஡ப்ன௄சத் ஡ின௉஬ி஫ா ஢மடநதற்நது. ஋ன் ன௅஡னாபிக்கு ஋ன் ந஡ால்மன ஡ாங்஑ ன௅டி஦஬ில்மன ஋ன்று ஢ிமணக்஑ின்தநன். அ஬ர் ன௅ன௉஑ப் நதன௉஥ானுக்கு ஑ா஠ிக்ம஑஦ா஑ ஋ன்மண ஬ிடு஬ித்஡ார். ஢ான் சு஡ந்஡ி஧஥ா஑ ஋ன் ஡ம்தி ஡ங்ம஑஑ள் இன௉ப்திடம் த஡டிச் நசன்தநன். ஋ன் ஡ம்தி “இவ்஬பவு ஢ாள் ஋ங்த஑ நசன்நின௉ந்஡ாய்?” ஋ன்று த஑ட்டான். ஢ான் ஢டந்஡ம஡க் கூநிதணன்.அன்று ன௅஡ல் ஢ான் ஋ன் ஡ம்தி ஡ங்ம஑ல௃டன் ஥஑ிழ்ச்சி஦ா஑ ஬ாழ்ந்து ஬ன௉஑ிதநன்
 7. 7. நான் ஒரு சலர்க்கா஭ம் „஥஠ன௅ம் ஥ணன௅ம் ஥஠஥஠க்கும் த஥ணி தப தபக்கும் ஆஹா ஋ன்ண அற்ன௃஡ம் ! ஆஹா ஋ன்ண ஆச்சரி஦ம்‟ அமண஬ரின் ஬ா஦ில் ன௅னுன௅னுத்துக் ந஑ாண்டின௉க்கும் தாடமன த஑ட்டதும் அமண஬ரின் ஋ண்஠ன௅ம் ஋ன்மண என௉ ஑஠஥ா஬து ஦ாந஧ன்று ஢ிமணக்஑த் த஡ான்றும்! ..஬஫ ஬஫ப்தாண த஥ணிம஦க் ந஑ாண்ட ஢ான் தன ஧சா஦ணக் ஑னம஬஑பால் உன௉ப்நதற்தநன். அழுக்ம஑ப் ததாக்஑ி சுத்஡த்ம஡ப் ததணு஬஡ில் ஋ணக்கு ஢ி஑ர் ஋஬ன௉ம் இல்மன. இவ்஬பவு சிநப்ன௃க் ந஑ாண்ட ஢ான் த஑ானசினாங்கூரில் உள்ப என௉ நசம்தமணத் த஡ாட்டத்ம஡ ன௄ர்஬ ீ஑஥ா஑க் ந஑ாண்ட஬ன். நசம்தமண ஋ண்ந஠஦ினின௉ந்து ஡஦ாரிக்஑ப் தட்ட ஢ான் தன ஬டி஬ங்஑பிலும் தன நத஦ர்஑பிலும் ந஬பிக்ந஑ா஠஧ப் தட்தடன். ஋ன்னுடன் தன ஢ண்தர்஑ல௃ம் உன௉஬ாக்஑ப்தட்டணர். த஑ானாசினாங்கூரில் ஡஦ாரிக்஑ப் தட்ட ஢ான் ஬ானூர்஡ி னெனம் திணாங்கு ஥ா஢ினத்஡ிற்கு அனுப்தப்தட்தடன். ஬ானூர்஡ி஦ில் ன௅஡ல் ன௅மந஦ா஑ ஌நி஦஡ால் உல்னாச ஬ாணில் சிநக்஑டித்துப் தநந்஡து ததால் இன௉ந்஡து. சின ஥஠ி த஢஧ங்஑ல௃க்குப் திநகு, ஢ாங்஑ள் ன௅த்துத் ஡ீ஬ில் ஑ால் த஡ித்த஡ாம். திநகு ஋ங்஑மப தன ஬ிற்தமண ம஥஦ங்஑ல௃க்கு ஬ி஢ித஦ா஑ம் நசய்஦ப்தட்தடாம்.஢ாட்஑ள் ஬ா஧஥ா஑ிண, ஬ா஧ம் ஥ா஡஥ா஑ிண, அ஡ற்஑ிமட஦ில் என௉ நதண்஥ணி ஋ன்மண ரிங்஑ிட் ஥தனசி஦ா ஍ந்துக்கு ஬ிமன ந஑ாடுத்து ஬ாங்஑ிணார். ஋ன்னுமட஦ த஦ன்தாட்டிற்கு ஋஡ிர்஥ாநா஑, ஋ன்னுமட஦ ஋ஜ஥ாணி ஋ன்மணப் த஦ன்தடுத்஡ப் ததா஬஡ா஑ ஡ன் ஡ங்ம஑஦ிடம் கூநிணாள். அ஡மணக் த஑ட்ட ஋ன் ஥ணம் தட்டாம்ன௄ச்சிநதால்ல் தடதடத்஡து. ஥று஢ாள், ஋ன் ஋ஜ஥ாணி ஋ன்மண அமண஬ன௉ம் ஬ி஦க்கும் ஬ம஑஦ில் ஏர் அ஫஑ாண ம஑஬ிமணப் நதான௉பா஑ ஥ாற்நிணாள். ஢ான் ஋஫ில் ந஑ாஞ்சும் ந஥ழுகு஬ர்த்஡ி ஬டி஬ிற்கு ஥ாற்நப்தட்தடன். அப்நதாழுது ஋ன்மணப் தார்க்஑ இ஧ண்டு ஑ண்஑ள் ததா஡ாது ஋ன்தந த஡ான்நி஦து. ஋ன் அ஫கு ஋ன்மணத஦ தி஧஥ிக்஑ ம஬த்஡து. ஋ன் ஋ஜ஥ாணி ஋ன்மண ஡ணது ஥஑ணின் திநந்஡ ஢ாள் தரிசா஑ ஬஫ங்஑ிணார். ஋ஜ஥ாணின் ஥஑ல௃ம் அந்஡ ந஢ாடி ன௅஡ல் ஋ன்மண ஥ி஑வும் ஑஬ண஥ா஑ப் தார்த்துக் ந஑ாண்டாள். அன்று ன௅஡ல் இன்று ஬ம஧ ஢ான் அ஬பது தடிப்தமநம஦ அனங்஑ரித்துக் ந஑ாண்டின௉க்஑ிதநன்.அ஬ள் ஡ிணன௅ம் ஋ன்மணக் ஑஬ணித்துக் ந஑ாண்தட த஬மன஑மபச் நசய்஬ாள். ஋ன் ஢ிமனம஥ ஋ன்ண ஆகுத஥ா ஋ன்று ஑஬மனப்தட்ட ஢ான் இன்று உ஦ித஧ாடு உனாவு஬ம஡ ஋ண்஠ி உச்சிக்குபிர்஑ிதநன்.
 8. 8. நான் ஒரு மூக்குக்கண்ணாடி ஢ான் இப்நதாழுது இந்஡ி஦ா஬ின் சு஡ந்஡ி஧ ஡ந்ம஡஦ின் ஢ிமண஬ாமன஦த்஡ில் இன௉க்஑ிதநன். எவ்ந஬ான௉ ஢ால௃ம் ஋ன் இன௉ப்திடத்஡ிற்கு ஆ஦ி஧க்஑஠க்஑ாண ஥க்஑ள் ஬ந்஡ ஬ண்஠ம் இன௉க்஑ின்நணர். தன ஬ன௉டங்஑பா஑ ஢ான் ஋ன் ஋ஜ஥ானுக்குச் தசம஬஦ாற்நி ஬ந்த஡ன். ஆணால், இப்நதாழுது அ஬ன௉மட஦ திரிவு ஋ன்மண ந஬கு஬ா஑ப் தா஡ித்து஬ிட்டது. இன௉ம்தாலும் ஑ண்஠ாடி஦ாலும் நசய்஦ப்தட்ட ஢ான் ஥ி஑வும் ஬ிமனனே஦ர்ந்஡஬ன். ஋ன்மணச் நசய்஡வுடன் என௉ ஑ண்஠ாடிப் ததம஫஦ில் ம஬த்஡ணர். என௉ ஢ாள் ஑ாமன நதாழுது, ஡டி ஊன்நி஦ என௉ ஬஦஡ாண஬ர் ஋ன் இன௉ப்திடத்஡ிற்கு ஬ந்஡ார். அ஬ம஧ப் தார்த்து ஑மட ன௅஡னாபி “ ஢஥ஸ்த஡” ஋ன்று கூநிணார். அ஬ர் ஋ன்மண அ஠ிந்஡தும் அ஬ர் தார்ம஬ ந஡பி஬ாணது. அ஬ர் ன௅஡னாபி஦ிடம் த஠த்ம஡ச் நசலுத்஡ி ஬ிட்டு ஬ ீட்டிற்குத் ஡ின௉ப்திணார். ஋ப்நதாழுதும் அ஬ம஧ச் சுற்நி ஢மந஦ ததர் இன௉ந்஡ணர். அ஬ம஧க் ஑ா஠ ஥க்஑ள் ஬ந்஡ ஬ண்஠ம் இன௉ந்஡ணர். ஑ாமன஦ில் இன௉ந்து ஢ள்பி஧வு ஬ம஧ ஥க்஑ல௃க்குச் தசம஬ ஆற்றும் இந்஡ ஥ணி஡ர் ஦ா஧ா஑ இன௉க்கும் ஋ன்று ஋ன் ஥ண஡ில் தன த஑ள்஬ி஑ள் ஋ழுந்஡ண. அன்று இ஧வு அ஬ர் உநங்஑ச் நசல்லும் ன௅ன், ஋ன்மணக் ஑஫ற்நி த஥மச஦ின் த஥ல் ம஬த்து஬ிட்டு உநங்஑ிணார். ஢ானும் ஑மபப்தில் ஑ண்஠஦ர்ந்த஡ன். “஧குத஡ி ஧ா஑஬ ஧ாஜா ஧ாம் த஡ீர்த்஡ தா஬ண சீ஡ா ஧ாம்” ஋ன்ந தாடமனக் த஑ட்டு ஡ிடுக்஑ிட்டு ஋ழுந்த஡ன். ஋ன் ஋ஜ஥ான் தக்஡ர்஑ல௃டன் ன௄மஜ நசய்து ந஑ாண்டின௉ந்஡ார். அ஡ன் திநகு, த஑ா஦ிலுக்குப் ன௃நப்தட்டார். அ஬ர் த஑ா஦ிமன அமடந்஡தும் ஥க்஑ள் “சக்குதட ஑ாந்஡ி!” “சக்குதட ஑ாந்஡ி!” “சக்குதட ஑ாந்஡ி!” ஋ன்று ஆ஧஬ா஧ம் நசய்஡ணர். அ஬ர் ம஑஑மப அமசத்஡ ஬ண்஠ம் ஢டந்஡ார். அப்நதாழுது஡ான் அ஬ர் இந்஡ி஦ த஡சத்஡ின் சு஡ந்஡ி஧ ஡ந்ம஡ ஥஑ாத்஥ா ஑ாந்஡ி ஋ன்று ஋ணக்கு ந஡ரி஦ ஬ந்஡து. ஋ன் ஥஑ிழ்ச்சிக்கு ஋ல்மனத஦ இல்மன. ஆணந்த்஡ில் ஢ான் துள்பி கு஡ித்த஡ன். ஋ன் சந்த஡ாசம், ஥஑ிழ்ச்சி, ன௄ரிப்ன௃ அ஡ி஑ த஢஧ம் ஢ீடிக்஑஬ில்மன. ஢ான் சற்றும் ஋஡ிர்தா஧ா஡ த஢஧த்஡ில் „டு஥ீர்…!‟ ஋ன்ந சத்஡ம் அவ்஬ிடத்ம஡த஦ அ஡ி஧ நசய்஡து. ஋ன் ஋ஜ஥ான் ஑ீத஫ ஬ிழுந்஡ார். „த஑ாட்சா‟ ஋ன்ந இமபஞன் அ஬ம஧ச் சுட்டு ஬ிட்டான். உன஑த஥ அ஬ரின் ஥மநம஬க் ஑ண்டு ஑ண்஠ ீர் ஬டித்஡து. ஢ானும் ஥ணம் ஑னங்஑ிதணன்.
 9. 9. இந்஡ி஦ ஥க்஑ல௃க்கு ஥஑ாத்஥ா தசம஬஦ாற்நிணார் ஋ன்நால் ஢ான் அ஬ன௉க்குச் தசம஬஦ாற்நிதணன் ஋ன்ந நதன௉஥ி஡த்஡ில் இன்னும் ஬ாழ்ந்து ஬ன௉஑ிதநன். நான் ககாடிஸ்ல஭னானால்… த஠ம்.. ஬ாழ்஬ின் ஋ல்னாத் த஡ம஬஑ல௃க்கும் அடிப்தமட. ஢ன்நா஑ச் சம்தா஡ிக்஑ த஬ண்டும்; ஥஑ிழ்஬டன் ஬ா஫ த஬ண்டுந஥ன்தது அமண஬ரின் ஑ணா. த஠ம் ஋ன்நால் தி஠ன௅ம் ஬ாம஦த் ஡ிநக்கும் ஋ணக் கூறு஬ர். அத்஡ம஑஦ த஠ம் ந஑ா஫ிக்கும் த஑ாடிஸ்஬஧ணாணால்… ஑ற்தமணக் கு஡ிம஧஑மபச் சற்றுத் ஡ட்டி ஬ிட்தடன்.. ஢ான் என௉ த஑ாடிஸ்஬஧ணாணால், ன௅஡னில் ஋ன் ஑ற்தமண இல்னத்ம஡க் ஑ட்டுத஬ன். ஋ன் ஑ணவு஑பில் ஥ி஡ந்து ந஑ாண்டின௉க்கும் அந்஡ இல்னத்஡ிற்கு என௉ ஬டி஬ம் ந஑ாடுப்ததன். ஥ி஑ ஢஬ ீண ஬ ீடா஑வும் அ஡ீ஡ தாது஑ாப்ன௃ ஢ிமநந்஡஡ா஑வும் அவ்஬ில்னம் இன௉க்கும். ஬ ீடா..அது.. அ஧ண்஥மண ஋ன்று தார்ப்ததார் ஬ாம஦ப் திபக்கும் அபவுக்கு அது இன௉க்கும். த஥லும், அ஡ி஢஬ ீண ஬ா஑ணம் என்மநனேம் ஋ணக்கும் ஋ன் குடும்தத்஡ிற்கும் ஬ாங்குத஬ன். அவ்஬ா஑ணத்஡ில் இந்஡ அ஫஑ி஦ ஥தனசி஦ாம஬த஦ ஬னம் ஬ன௉த஬ன். அது஥ட்டு஥ல்னா஥ல், ஋ன்மண ஬பர்த்து ஆபாக்஑ி஦ ஋ன் நதற்தநாம஧ ஥஑ா஧ாஜா, ஥஑ா஧ா஠ி ததால் ம஬த்஡ின௉ப்ததன். அ஬ர்஑ள் ஋ந்஡ த஬மனம஦னேம் நசய்஦ா஥ல் தார்த்துக் ந஑ாள்த஬ன். அ஬ர்஑மபக் ஑஬ணிக்஑ னென்று ஢ான்கு த஬மனக்஑ா஧ர்஑மப அ஥ர்த்துத஬ன். அ஬ர்஑பின் ஋ல்னாத் த஡ம஬஑மபனேம் த஬மனக்஑ா஧ர்஑ள் ஑஬ணித்துக் ந஑ாள்ல௃஥ாறு நசய்த஬ன். ஢ான் என௉ த஑ாடிஸ்஬஧ணாணால் உன஑ ஢ாடு஑ள் அமணத்ம஡னேம் சுற்நிப் தார்ப்ததன். அத்஡ம஑஦ ஢ாடு஑பில் ஥ி஑ ஬ிமனனே஦ர்ந்஡ ஢ட்சத்஡ி஧ ஬ிடு஡ி஑பில் ஡ங்குத஬ன். உன஑ின் ஥ி஑ அற்ன௃஡஥ாண உ஠வு ஬ம஑஑மப இ஧சித்து உண்ததன். சிணி஥ாக்஑பிலும் ந஡ாமனக்஑ாட்சி஑பிலும் தார்த்஡ ஢ாடு஑மப த஢஧டி஦ா஑ப் தார்த்து அ஑ம் ஥஑ழ்த஬ன். அத்஡ம஑஦ ஢ாடு஑ல௃க்கு ஋ன் நதற்தநாம஧னேம் அம஫த்துச் நசல்த஬ன். இந்஡ச் சனெ஑த்ம஡ ஥நக்஑ ன௅டினே஥ா ? ஋ன்மணச் சன௅஡ா஦த்஡ில் ஥ி஑ உ஦ர்ந்஡ ஥ணி஡ணா஑ உ஦ர்த்஡ிக் ந஑ாள்த஬ன். த஑ா஬ில், தள்பிக்கூடங்஑ள், அன்ன௃ இல்னங்஑ள், ன௅஡ித஦ார் இல்னங்஑ள் ததான்ந஬ற்நிற்கு ஋ன்ணால் ஆண த஠ உ஡஬ி஑மப ஬஫ங்குத஬ன். ஑ல்஬ி஦ில் ஥ி஑ச் சிநந்஡ ஥ா஠஬ர்஑ல௃க்கு ஢ி஡ினே஡஬ி நசய்஬஡ற்஑ா஑ என௉ அந஬ாரி஦ம் அம஥ப்ததன். அவ்஬ந ஬ாரி஦த்஡ின் ஬஫ி, அ஬ர்஑ள் த஥ற்஑ல்஬ிம஦த் ந஡ாட஧ உ஡஬ி ன௃ரித஬ன்.
 10. 10. த஥லும், ஋ன் நசாத்து஑மபப் நதன௉க்஑ிக் ந஑ாள்ப தன ன௃஡ி஦ நசாத்துக்஑ள் ஬ாங்குத஬ன். ஢ினம், ஬ிடு஡ி஑ள், ன௅஡லீடு ததான்ந஬ற்நின் ஬஫ி ஋ன் த஠த்ம஡ப் நதன௉க்஑ ன௅஦ற்சி த஥ற்ந஑ாள்த஬ன். ந஬பி஢ாடு஑பிலும் ஋ன் ஬ர்த்஡஑ இநக்ம஑஑மப ஬ிரித்துப் தநப்ததன். உன஑த஥ ததசும் ஬ண்஠ம் என௉ ஥ி஑ச் சிநந்஡ ந஡ா஫ின஡ித஧ாத஬ன். ஆஹா.. த஑ாடிஸ்஬஧ ஬ாழ்க்ம஑ ஋ப்தடி இன௉க்கும் ஋ன்தம஡க் ஑ற்தமண நசய்னேம் ததாத஡ இணிக்஑ிநத஡! ஢ான் த஑ாடிஸ்஬஧ணாணால் ஋ன் ஑ணவு஑ள் அமணத்ம஡னேம் ஢ிமநத஬ற்நிக் ந஑ாள்த஬ன். உருலத்ல ஫லமக்கும் ஆற்மல் கிலைத் ால்…… உன௉஬த்ம஡ ஥மநக்கும் ஆற்நல் ஑ிமடப்தது அரி஡ாகும்.அவ்஬ாறு ஑ிமடத்஡ால் அரி஦ தன ஑ாரி஦ங்஑மபச் நசய்஦ ன௅டினேம். உன௉஬த்ம஡ ஥மநக்கும் ஆற்நமனக் ஢ற்஑ாரி஦ங்஑ல௃க்குப் த஦ன்தடுத்து஬த஡ சிநப்தாகும். .஡ீம஥஦ாண நச஦லுக்கு அவ்஬ாநாண ஆற்நமனப் த஦ன்தடுத்து஬து ன௅ற்நிலும் ஡஬நாகும்.஋ணக்கு அப்தடித஦ார் ஆற்நல் ஑ிமடத்஡ால் நசால்னானாண ஥஑ிழ்ச்சி஦மடத஬ன். இவ்வுன஑ில் இன்று தன குற்நச்நச஦ல்஑ள் ஢மடநதற்ந ஬ண்஠ம் உள்பண.நதரி஦஬ர் ன௅஡ல் சிநித஦ார் ஬ம஧ தன ஡ீம஥ ஡ன௉ம் நச஦ல்஑மபச் நசய்து ஬ன௉஑ின்நணர்.இ஡ணால் நதாது ஥க்஑ல௃க்கும் ஢ாட்டுக்கும் தன இமடனைறு஑ள் ஌ற்தடு஑ின்நண.஋ணக்கு உன௉஬த்ம஡ ஥மநக்கும் ஆற்நல் ஑ிமடத்஡ால் இ஬ற்மநத் ஡டுக்஑ ன௅஦ற்சி நசய்த஬ன். நதாது஥க்஑பின் உடல்஢னத்஡ிற்குக் த஑டு ஬ிமப஬ிக்கும் ததாம஡ப் நதான௉ள்஑மப எ஫ித்த஡ ஆ஑ த஬ண்டும்.ஆணால்,஥ி஑வும் இ஧஑சி஦஥ா஑ச் நச஦ல்தடும் ஡ீ஦ சக்஡ி஦ிணர் ஑ா஬ல் துமந஦ிணரின் ஑ண்஑பில் ஥ண்ம஠த் தூ஬ி ஬ிட்டுத் ஡ப்தித்து ஬ிடு஑ின்நணர்.அ஬ர்஑ள் நச஦ல்தடும் இடங்஑ல௃க்கு ஥ா஦஥ாய்ச் நசன்று ஡஑஬ல்஑மப அநிந்து ஑ா஬ல்துமநக்குத் ந஡ரி஬ிப்ததன்.இ஡ன் னெனம் ஢ாட்டின் இமபத஦ாம஧க் ந஑டுக்கும் ததாம஡ப்நதான௉ள் ஬ி஢ித஦ா஑த்ம஡ ன௅ற்நா஑த் துமடத்ந஡ா஫ிக்஑ப் தாடுதடுத஬ன். ஑ள்பக் குடித஦நி஑பாலும் ஢ம் ஢ாட்டிற்குப் தன சங்஑டங்஑ள் ஌ற்தட்டு ஬ன௉஑ின்நண.இவ்஬ாறு ஆ஦ி஧க்஑஠க்஑ில் ஑ள்பத் த஡ா஠ி஑ள் னெனம் ந஑ாண்டு ஬஧ப்தடும் இ஬ர்஑மபக் ஑ட்டுப்தடுத்஡஬ில்மனந஦ணில் ஢ாட்டின் தாது஑ாப்திற்குப் தங்஑ம் ஌ற்தடு஬து ஡ிண்஠ம்.஋ணத஬,஋ணக்குள் உன௉஬த்ம஡ ஥மநக்கும் ஆற்நமனப் த஦ன்தடுத்஡ி அ஬ர்஑ள் ஢ாட்டுக்குள் த௃ம஫னேம் இடங்஑மபக் ஑ண்஑ா஠ித்துக் ஑ா஬ல்துமநக்கு உ஡வுத஬ன்.
 11. 11. இது஥ட்டு஥ல்னாது,஑டனில் த஦஠ம் நசய்த஬ர்஑ல௃க்கு அச்சுறுத்஡னா஑ ஬ிபங்கும் ஑டற்ந஑ாள்மப஦ர்஑மபக் ஑ண்஑ா஠ிப்ததன்.அ஬ர்஑ள் த஦஠ிக்கும் ஡ிமச஦ிமண ஥ா஦஥ாய் ஥மநந்து த஢ாட்ட஥ிட்டுக் ஑டல் தாது஑ாப்ன௃த் துமந஦ிணன௉க்குத் ஡஑஬ல்஑மப உடனுக்குடன் ந஡ரி஬ிப்ததன்.இ஡ன் னெனம் ஑டற்த஦஠ி஑ள் ஢ிம்஥஡ி஦ா஑ப் தி஧ா஦஠ம் நசய்஬ம஡ உறு஡ி நசய்த஬ன். இவ்஬ாறு ஢ாட்டில் ஢மடநதறும் குற்நச்நச஦ல்஑மபத் ஡டுப்த஡ற்கு உன௉஬த்ம஡ ஥மநக்கும் ஆற்நமனப் த஦ன்தடுத்஡ிக் ந஑ாள்த஬ன்.அத்஡ம஑஦ ஆற்நல் ஑ிமடத்஡ால்,஢ான் ததரின்தம் அமட஬த஡ாடு இமந஬னுக்கு ஢ன்நி ஥ாமன஦ிமணச் ச஥ர்ப்திப்ததன். நான் ஒரு ஫ருத்துல஭ானால்…. ஢ான் என௉ ஥ன௉த்து஬஧ாணால்…. உன஑ில் தல்த஬று ந஡ா஫ில்஑ள் இன௉க்஑ின்நண. எவ்ந஬ான௉஬ன௉ம் ஌஡ா஑ிலும் என௉ ந஡ா஫ிமனத் ஡ங்஑ள் ஬ாழ்க்ம஑ இனட்சி஦஥ா஑ ந஑ாண்டின௉ப்தர். அத்஡ம஑஦ ஑ணவு஑பில், அ஬ர்஑ள் தன஬ாநா஑ ஥ி஡ந்஡ின௉ப்தர். அத்஡ம஑஦ ஑ணவு ஢ண஬ாகும் ததாது, ஬ாழ்த஬ அ஬ர்஑ல௃க்கு ந஬பிச்ச஥ா஑ிநது. அப்தடிப்தட்ட என௉ ஑ணவு ஋ணக்கும் உண்டு. ஢ான் என௉ ஥ன௉த்து஬஧ாணால்………. ஋ணக்கு இத்஡ம஑஦ ஑ணவு த஡ான்று஬஡ற்கு ன௅க்஑ி஦க் ஑ா஧஠஥ாய் இன௉ப்த஬த஧ ஋ன் ஥ா஥ா டாக்டர் ஥஡ி஦஫஑ன் ஡ான். ஥ி஑ப் நதரி஦ ஬ ீடு, அ஫஑ாண ஢஬ ீண ஬ா஑ணம், சன௅஡ா஦த்஡ில் அ஬ன௉க்கு இன௉க்கும் நசல்஬ாக்கு ததான்ந஬ற்மநக் ஑ாணும் ததாது, ஢ானும் என௉ ஥ன௉த்து஬஧ா஑ ஬஧ த஬ண்டும் ஋ன்ந ம஬஧ாக்஑ி஦ம் ஋ன்னும் உறு஡ி நதற்றுக் ந஑ாண்தட ஬ன௉஑ிநது. ஢ான் என௉ ஥ன௉த்து஬஧ாணால், ன௅஡னில் என௉ அ஧சாங்஑ ஥ன௉த்து஬஥மண஦ில் த஠ின௃ரித஬ன். தல்த஬று ஡஧ப்தட்ட த஢ா஦ாபி஑ல௃டன் த஫஑ி, அ஬ர்஑பின் தி஧ச்சிமணம஦க் ஑ண்டநித஬ன். அ஬ர்஑மப அன்தா஑ ஬ிசாரித்து, த஢ாய்க்த஑ற்ந ஥ன௉ந்து ந஑ாடுப்ததன். அ஬ர்஑பிடம் ஢ல்ன நத஦ம஧ச் சம்தா஡ிப்ததன். ம஑஧ாசிக்஑ா஧ ஥ன௉த்஡஬ர் ஋ண அமண஬ன௉ம் ததாற்றும் ஬ண்஠ம் ஢டந்து ந஑ாள்த஬ன். அடுத்து, ஢ான் நசாந்஡஥ா஑ என௉ ஥ன௉த்து஬ ம஥஦ம் ஡ிநப்ததன். அது என௉ ஢ின௃஠த்து஬ ம஥஦஥ா஑ இன௉க்கும். அங்குப் தன஬ி஡ த஢ாய்஑ல௃க்கும் ஢ின௃஠ர்஑ள் இன௉க்கும் ஬ண்஠ம் தார்த்துக் ந஑ாள்த஬ன். ஌ம஫஑ல௃க்கு அங்குச் சிநப்ன௃க் ஑஫ி஬ில் ஥ன௉த்஡஬ ஬ச஡ி஑ள் ஑ிமடக்஑ச் நசய்த஬ன். ஥ி஑ ஌ம஫஑பா஑ இன௉ப்தின், இன஬ச ஥ன௉த்஡஬ ஬ச஡ி஑ள் ஑ிமடக்கு஥ாறு தார்த்துக் ந஑ாள்த஬ன். ஋ன் ஥ன௉த்து஬ ஢ின௃஠த்து஬ ம஥஦த்஡ில், தன சிநந்஡ ஥ன௉த்து஬ர்஑மப த஬மனக்கு அ஥ர்த்துத஬ன்.
 12. 12. ஢ான் என௉ ஥ன௉த்து஬஧ாணால் தள்பி஑ல௃க்கு இன஬ச ஥ன௉த்஡஬ தரிதசா஡மண஑மப அடிக்஑டி த஥ற்ந஑ாள்த஬ன். ஑ண், தல், த஡ால் இன்னும் ஌மண஦ தி஧ச்சிமண஑ள் உள்ப ஥ா஠஬ர்஑ல௃க்கு இன஬ச ஥ன௉த்஡஬ ஬ச஡ி஑ள் ஬஫ங்குத஬ன். ஢ான் நசாந்஡஥ா஑ அந஬ாரி஦ம் என்மந ஢ிறு஬ி, இத்஡ம஑஦ ஥ா஠஬ர்஑ள் இன஬ச ஥ன௉த்஡஬ ஬ச஡ி஑ள் நதறு஬ம஡ உறு஡ி நசய்த஬ன். ஢ான் என௉ ஥ன௉த்து஬஧ாணால், ஋ன்மண உ஦ர்த்஡ி஦ சன௅஡ா஦த்ம஡னேம் ஥நக்஑ ஥ாட்தடன். ஋ன் அந஬ாரி஦த்஡ின் ஬஫ி, தள்பிக்கூடம், த஑ா஦ில் ததான்ந஬ற்நிற்கு ஋ன்ணால் ஆண உ஡஬ி஑மபச் நசய்த஬ன். த஥ற்தடிப்மத த஥ற்ந஑ாள்ப ன௅டி஦ா஡ ஌ம஫ ஥ா஠஬ர்஑ல௃க்கு, ஋ன் அந஬ாரி஦த்஡ின் ஬஫ி ஑ல்஬ி உத஑ா஧ச் சம்தபம் ஬஫ங்குத஬ன். அ஬ர்஑ல௃ம் ஋ன் ததால் ஥ன௉த்து஬ர்஑பா஑ி, ஋ன் ஬ாழ்க்ம஑஦ில் உ஦஧ உ஡஬ி ன௃ரித஬ன். ஥ன௉த்து஬ ந஡ா஫ில் னெனம் ஑ிமடக்கும் ஬ன௉஥ாணத்஡ில் ஋ன் ஬ாழ்க்ம஑ ஢ிமனம஦ உ஦ர்த்஡ிக் ந஑ாள்த஬ன். நதரி஦ ஬ ீடு, ஬ிமனனேள்ப ஬ா஑ணம் ததான்ந ஬ச஡ி஑மபப் நதற்று சன௅஡ா஦த்஡ிலும் ஥ி஑ உ஦ர்ந்஡ இடத்ம஡ப் நதறுத஬ன். „நசல்஬ர்க்஑஫கு நசழுங்஑ிமப ஡ாங்கு஡ல்‟ ஋ன்த஡ற்ந஑ாப்த ஋ன் உந஬ிணர்஑ல௃க்கும் நதான௉பா஡ா஧ ஬ச஡ி஑ள் ஌ற்தாடு நசய்த஬ன். ஢ான் என௉ ஥ன௉த்து஬஧ாணால் ஋ன் ஑ணவு஑ள் அமணத்ம஡னேம் ஢ிமநத஬ற்நிக் ந஑ாள்த஬ன். ஋ன்னுமட஦ ஑ணவு ஢ிமநத஬ந ஑டும஥஦ா஑ தடிப்ததன். ஋ன் ஑ணவுக்஑ாண தாம஡ ஑ல்஬ித஦ ஋ண ஢ான் உ஠ர்த஬ன். ஋ணத஬, ஑ல்஬ி஦ில் ஋ன் ன௅ழுக்஑஬ணத்ம஡னேம் ஑ல்஬ி஦ில் நசலுத்஡ி ஬ன௉஑ிதநன். எனக்கு ஒரு ஫ந் ி஭க்ககால் கிலைத் ால்….. அன்று இ஧வு உ஠வு உண்டதின் ந஡ாமனக்஑ாட்சி஦ில் ஏடிக்ந஑ாண்டின௉ந்஡ ஥ந்஡ி஧ப்தடத்ம஡ ஋ன் நதற்தநான௉டன் தார்த்துக் ந஑ாண்டின௉ந்த஡ன். அப்தடத்஡ில் ஥ந்஡ி஧க்஑ி஫஬ி என௉த்஡ி ஡ன்ணிடம் உள்ப என௉ ஥ந்஡ி஧க்த஑ானால் தன஬ி஡ சா஑சங்஑மபத் நசய்து ந஑ாண்டின௉ந்஡ாள். அ஬ள் நசய்஡ ஥ந்஡ி஧ச் நச஦ல்஑ள் ஋ன் ஬ி஫ி஑மபத் ந஡ாமனக்஑ாட்சி நதட்டி஦ினின௉ந்து அ஑ற்ந ஥றுத்஡ண. அத்஡ம஑஦ ஥ந்஡ி஧க்த஑ால் என்று ஋ணக்குக் ஑ிமடத்஡ால்….஑ற்தமண஑ள் சிநம஑க் ஑ட்டிக் ந஑ாண்டு த஑ட்தா஧ற்று தநக்஑த் ந஡ாடங்஑ிண.
 13. 13. ஋ணக்கு ஥ந்஡ி஧க்த஑ால் ஑ிமடத்஡ால், ன௅஡னில் ஋ன் ஡ா஦ாரின் த஢ாம஦ப் ததாக்குத஬ன். சின ஑ான஥ா஑த஬ ஋ன் ஡ா஦ார் ஌த஡ா என௉ ஑டும஥஦ாண த஢ா஦ால் தா஡ிக்஑ப்தட்டு, ஢டக்஑வும் ன௅டி஦ா஥ல் அ஬஡ிப்தட்டுக் ந஑ாண்டின௉க்஑ிநார். ஋ன்மணப் நதற்று ஬பர்த்஡ ததசும் ந஡ய்஬ம் தம஫஦ ஢ிமனம஦ அமடந்து, ஥ீண்டும் ஋ங்஑பிடம் ஑ன஑னப்தா஑ப் த஫஑ இம்஥ந்஡ி஧க்த஑ாமனப் த஦ன்தடுத்஡ிக் ந஑ாள்த஬ன். அடுத்து, ஏர் அ஫஑ாண நதட்டிம஦ ஬ாங்குத஬ன். அப்நதட்டி஦ில் ஋ப்நதாழுதும் த஠ம் ஢ிமநந்஡ின௉க்கு஥ாறு தார்த்துக் ந஑ாள்த஬ன். த஠ம் குமநனேம் ததாந஡ல்னாம் ஥ந்஡ி஧க்த஑ாமனக் ந஑ாண்டு த஠த்ம஡ ஢ி஧ப்ன௃த஬ன். அ஡ணால் ஋ன் குடும்தம் ஬றும஥ப் திடி஦ின் த஑ா஧த்஡ினின௉ந்து ஥ீல௃ம். ஥ி஑ப்நதரி஦ ஬ ீடு, அ஫஑ாண ஑ார் ததான்ந஬ற்மந ஬ாங்஑ிக் ந஑ாள்த஬ாம். ஌ம஫஑பா஑ உள்ப ஋ங்஑ள் உந஬ிணர்஑ள் ஥ட்டு஥ின்நி, ஢ண்தர்஑ல௃க்கும் த஠ உ஡஬ி நசய்த஬ன். ஡ற்ததாது ஢ம் ஢ாட்டில் ந஑ாமன, ந஑ாள்மப, ஑ற்த஫ிப்ன௃, ஆள்஑டத்஡ல் ததான்ந ஡ீ஦ச்நச஦ல்஑ள் ஡மன஬ிரித்து ஆடு஑ின்நண. ஋ணக்கு ஥ந்஡ி஧க்த஑ால் ஑ிமடத்஡ால் இத்஡ம஑஦ குற்நங்஑ள் ன௃ரினேம் தா஡஑ர்஑மப ஢ாதண ஡ண்டிப்ததன். ஋ன் ஥ந்஡ி஧க்த஑ாமன அனுப்தி, அ஬ர்஑மப ஆமச ஡ீ஧ அடிக்கு஥ாறு நசால்த஬ன். அ஬ர்஑ள் ஡஬று நசய்னேம் ததாந஡ல்னாம், ஋ன் ஥ந்஡ி஧க்த஑ால் அ஬ர்஑மபத் ஡ண்டிக்கு஥ாறு நசால்த஬ன். இ஡ன் னெனம், ஢ாட்டில் ஢டக்கும் ஡஬நாண நச஦ல்஑மபக் ஑மப஬஡ில் ஢ானும் தங்஑ாற்ந ன௅டினேம். ஋ணக்கு ஥ந்஡ி஧க்த஑ால் ஑ிமடத்஡ால், ஋ன் ஬ ீட்டு த஬மன஑ள் அமணத்ம஡னேம் நசய்஦ச் நசால்த஬ன். து஠ி தும஬த்஡ல், சம஥த்஡ல், ஬ ீடு கூட்டு஡ல், தாத்஡ி஧ங்஑ள் ஑ழுவு஡ல், ஬ா஑ணம் ஑ழுவு஡ல், ஬ ீட்டிற்கு ஬ண்஠ப்ன௄ச்சு ன௄சு஡ல் ததான்ந஬ற்மநச் நசய்஦ச் நசய்த஬ன். இ஡ணால், ஋ன் ஡ா஦ான௉ம் அக்஑ாவும் சி஧஥ப்தடா஥ல் ஡ங்஑ள் த஬மன஑மபக் ஑஬ணிக்஑ ன௅டினேம். ஬ ீட்டு த஬மன஑ல௃ம் ஋பி஡ில் ன௅டினேம். ஑ற்தமண஑ள் ஋வ்஬பவு அ஫஑ாணம஬. ஢ாம் ஢ிமணக்கும் அமணத்தும் ஢டந்஡ால்……! அச்ச஥஦ம், ஢ிமணப்தந஡ல்னாம் ஢டந்து ஬ிட்டால் ந஡ய்஬ம் ஌து஥ில்மன ஋ன்ந தம஫஦ தாடல் ஋ன் நச஬ி஥டல்஑மபத் ஡ட்டி஦து. அப்தா, அமன஬ரிமசம஦த் ஡஥ிழ்ப்தடத்஡ிற்கு ஥ாற்நி ஬ிட்டார். ஢ான் சிரித்துக்ந஑ாண்தட, ஋ன் ஬ ீட்டுப்தாடங்஑மபச் நசய்஬஡ற்கு அமநக்குச் நசன்தநன்.
 14. 14. நான் உருலாக்க லிரும்பும் அ ிச஬ ஫ி ிலண்டி ஥ணி஡ணாய் திநந்஡ அமண஬ன௉க்கும் ஏர் ஆமச இன௉க்கும். அத஡ ததால் ஋ணக்கும் ஏர் சிநி஦ ஆமச உண்டு. அது ஋ன்ணந஬ன்நால் ஢ான் ஬ின௉ம்ன௃ம் ஏர் அ஡ிச஦ ஥ி஡ி஬ண்டிம஦ உன௉஬ாக்கு஬து஡ான்.஥ி஡ி஬ண்டிம஦ அமண஬ன௉க்கும் திடிக்கும். ஆணால், ஢ான் என௉ ஬ித஢ா஡ ஥ி஡ி஬ண்டிம஦ உன௉஬ாக்஑ ஬ின௉ம்ன௃஑ிதநன். அம்஥ி஡ி஬ண்டிம஦ப் தற்நி அமண஬ன௉ம் ததசு஬ர். அம்஥ி஡ி஬ண்டிக்கு தன ஬ித஢ா஡த் ஡ன்ம஥஑ள் இன௉க்கும். ஢ான் உன௉஬ாக்கும் ஥ி஡ி஬ண்டிக்குப் தநக்கும் ஆற்நல் இன௉க்கும். அம்஥ி஡ி஬ண்டி஦ில் உள்ப ஬ிமசம஦ அழுத்஡ிணால் சு஦஥ா஑ இ஧ண்டு இநக்ம஑஑ள் ந஬பி஬ன௉ம். அது அ஡ித஬஑஥ா஑ நசல்னக்கூடி஦஡ா஑ இன௉க்கும். த஡ம஬க்த஑ற்த த஬஑த்ம஡க் குமநக்஑வும், கூட்டவும் ன௅டினேம். அ஡ணால், ந஢டுந்தூ஧ப் த஦஠ம் நசய்஦ ன௅டினேம். உ஡ா஧஠த்஡ிற்கு, அம்஥ி஡ி஬ண்டிம஦க் ந஑ாண்டு, ஢ான் இந்஡ ஥தனசி஦த் ஡ின௉஢ாடு ன௅஫஬தும் தநந்து நசல்த஬ன் ஥ற்றும் ஸ்தத஦ின், ஜப்தான், இந்஡ி஦ா, அத஥ரிக்஑ா, ஧ஸ்஦ா ததான்ந ஢ாடு஑மப எரி ஬னம் ஬ந்து உன஑ சா஡மணப் தமடப்ததன்.அம்஥ி஡ி஬ண்டி஦ின் னெனம், ஢ம் ஢ாட்டின் அ஫஑ி஦ ஑ாட்சி஑மபக் ஑ண்டு இ஧சிப்ததன் அத஡ாடு இம்஥ி஡ி஬ண்டிம஦க் ந஑ாண்டு ஬ிண்ந஬பிக்குச் நசல்லும் ஋ணது ஑ணம஬ ஢ிமண஬ாக்஑ிக் ந஑ாள்த஬ன். அது஥ட்டு஥ின்நி, ஋ணது ஥ி஡ி஬ண்டி த஑ட்கும் ஡ன்ம஥னேம், ததசும் ஡ன்ம஥னேமட஦஡ா஑வும் உன௉஬ாக்குத஬ன். இம்஥ி஡ி஬ண்டிக்கு “ஜிதி஋ஸ்” ஋னும் ஑ன௉஬ித஦ த஡ம஬஦ில்மன. ஢ாம் நசல்ன஬ின௉க்கு இடத்ம஡ கூநிணால் ததாதும், அ஡மண ஑ி஧஑ித்துக் ந஑ாண்டு நசல்ன த஬ண்டி஦ இடத்஡ிற்குச் சுனத஥ா஑ ந஑ாண்டு தசர்த்து஬ிடும். உ஡஧ா஠஥ா஑, ஢ான் த஑ானானம்ன௄ரிலுள்ப ஜானான் சுல்஡ான் இஸ்஥ா஦ிலுக்குச் நசல்ன த஬ண்டுந஥ன்நால் அ஡ற்த஑ற்த அவ்஬ிடத்ம஡க் ஑ி஧஑ித்துக் ந஑ாண்டு நசல்லும் ஬஫ி஦ில் உள்ப இடத்ம஡னேம் , சரி஦ாண தாம஡ம஦னேம் ஢஥க்கும் கூநிக்ந஑ாண்தட நசல்லும். இ஡ன் னெனம் ஢ாம் நசல்லும் ஬஫ி஦ில் உள்ப அமணத்து இடத்ம஡னேம் ந஡ரிந்துக் ந஑ாள்஬துடன் குநிப்திட்ட த஢஧த்஡ில் நசல்ன த஬ண்டி஦ இடத்ம஡னேம் அமட஦ ன௅டினேம். அ஡ிச஦ங்஑ள் ஢ிமநந்஡ின௉க்கும் இம்஥ி஡ி஬ண்டி஦ில் உன௉஥ாறும் சக்஡ினேம் அடங்஑ினேள்பது. அம்஥ி஡ி஬ண்டி நசல்னக்கூடி஦ இடங்஑மப அநிந்து அ஡ற்த஑ற்த ஡ன்மண உன௉஥ாற்நிக் ந஑ாள்ல௃ம். இம்஥ி஡ி஬ண்டி ஬ாணத்஡ிற்கு நசல்லும் நதாழுதும் , ஑டலுக்஑டி஦ில் நசல்லும் நதாழுதும் ஡ன்னுமட஦ உடமன த஡ம஬க்த஑ற்த உன௉஥ாற்நிக் ந஑ாள்ல௃ம்.உ஡ா஧஠஥ா஑,஬ாணத்஡ிற்கு நசல்லும் ததாது இநக்ம஑஑ள் ஬ிரித்து தநந்து நசல்லும் ஥ற்றும் ஑டலுக்஑டி஦ில் நசல்லும் ததாது சுற்நிலும் ஑ண்஠ாடிப் ததம஫஦ா஑ உன௉ந஬டுக்கும். அ஡ணால், ஑டலுக்஑டி஦ில் உள்ப இ஦ற்ம஑க் ஑ாட்சி஑மபனேம் ஢ாம் இ஧சிக்஑ ன௅டினேம்.
 15. 15. இம்஥ி஡ி஬ண்டி ஥மநனேம் ஡ன்ம஥ ந஑ாண்ட஡ா஑ அம஥ந்஡ின௉க்கும். இக்஑ான஑ட்டங்஑பில் ஡ின௉ட்டிச் சம்த஬ங்஑ள் அ஡ி஑ரித்஡ ஬ண்஠஥ா஑த஬ இன௉க்஑ின்நண. ஆ஡னால், இத்஡ன்ம஥ம஦ உமட஦ இம்஥ி஡ி஬ண்டி ஡ன்மண ஥மநத்து ஡ற்஑ாத்துக் ந஑ாள்ல௃ம்.இத்஡ம஑஦ ஥ி஡ி஬ண்டிம஦ உன௉஬ாக்஑ ஢ான் சிநந்து தடிப்ததன். அநி஬ி஦ல் தாடத்஡ில் ஑஬ணம் நசலுத்஡ி, ஋஡ிர்஑ானத்஡ில் என௉ ஬ிஞ்ஞாணி஦ா஑ி இம்஥ி஡ி஬ண்டிம஦ உன௉஬ாக்குத஬ன் எனக்குப் கபசும் ஆற்மல் தகாண்ை ஫டிக் கணினி கிலைத் ால் … ஢ம் ஢ாடு துரி஡ ஬பர்ச்சி அமடந்து ஬ன௉ம் என௉ ஢ாடு. திந ஢ாடு஑ல௃க்கு ஈடா஑ ஢஥து ஢ாடும் ஡஑஬ல் னே஑த்஡ிற்கு ஌ற்த ஥ாற்நங்஑ண்டு ஬ன௉஑ிநது. ஋ல்னாத்துமந஦ிலும் ஡஑஬ல் ந஡ா஫ில் த௃ட்தத்ம஡ப் த஦ன்தடுத்஡ி ஬பர்ச்சி ஑ண்டு ஬ன௉஑ிநது. இவ்த஬மப஦ில் ஋ணக்குப் ததசும் ஆற்நல் ந஑ாண்ட ஥டிக் ஑஠ிணி என்று ஑ிமடத்஡ால் ஋ப்தடி இன௉க்கும்? ன௅஡னில் அக்஑஠ிணி என௉ ஡ாணி஦ங்஑ி஦ா஑ச் நச஦ல்தடும். ஢ான் ஑ல்஬ி ந஡ாடர்தா஑ப் நதந ஬ின௉ம்ன௃ம் ஡஑஬ல்஑மபக் த஑ட்டவுடதணத஦, அது எப்ன௃஬ிக்கும். ததாது஥ாண ஆ஡ா஧ங்஑ல௃டன் ஬ிபக்஑஥பிக்கும். ஋ழுத்து ஬டி஬ில் நதறும் ஡஑஬மன ஬ிட அ஡ன் ததசும் சக்஡ி஦ால் த஑ட்஑ப்நதறும் ஡஑஬ல் ஋ணக்கு ஥ட்டும் அல்ன ஋ன்மணச் சார்ந்஡஬ர்஑ல௃க்கும் ஥ி஑ த஦னுள்ப஡ா஑ இன௉க்கும். த஥லும், அக்஑஠ிணிம஦ ஋ணக்குப் தாடம் நசால்னிக் ந஑ாடுக்஑ ஢ான் த஦ன்தடுத்துத஬ன். ஡ிணசரி ஢ான் ஑ற்கும் தாடங்஑மப அது எப்ன௃஬ிக்கும். தாடத்஡ில் ஋ழும் சந்த஡஑ங்஑மபக் ஑஠ிணி ஡ிம஧ ஑ாட்சி஦ில் ஋ணக்கு த஥லும் ஬ிபக்஑ப்தடுத்தும். இ஡ன் ஬஫ி ஋ணது ஑ல்஬ித் ஡ிநமண ஢ான் த஥ம்தடுத்஡ிக் ந஑ாள்த஬ன். ந஡ாடர்ந்து அக்஑஠ிணி஦ின் ஬஫ி ஢஥து சான்தநார்஑பாண ஡ின௉஬ள்ல௃஬ர், ஐம஬஦ார், தா஧஡ி஦ார் ததான்தநார் இ஦ற்நி஦ நசய்னேள்஑மபனேம் ஑஬ிம஡஑மபனேம் ன௅மந஦ா஑ உச்சரிக்஑ ம஬த்து ஢ானும் ன௅மந஦ா஑க் கூநிப் த஫குத஬ன். அத்த஡ாடல்னா஥ல் திந ஥ா஠஬ர்஑ல௃ம் அ஡ன் த஦ன் நதற்று இன்ன௃ந ஬஫ி ஬குப்ததாம். தள்பி ஥ா஠஬ர்஑ல௃ம் ஋ன் ததசும் ஆற்நல் ந஑ாண்ட ஥டிக் ஑஠ிணி஦ால் ஥஑ி஫ த஬ண்டும் அல்ன஬ா? அ஡ணால் ஋ன் ஥டிக் ஑஠ிணிம஦க் ந஑ாண்டு ஬ிடு஑ம஡஑ள், குறுக்ந஑ழுத்துப் ததாட்டி, ன௃஡ிர்ததாட்டி ததான்ந ந஥ா஫ி஬ிமப஦ாட்டு஑மப ஢டத்துத஬ன். ஋ன் ஥டிக் ஑஠ிணி த஑ள்஬ி஑ள் த஑ட்஑ ஥ா஠஬ர்஑ள் த஡ில் அபிப்தார்஑ள் அல்னது ஥ா஠஬ர்஑ள் த஑ட்கும் த஑ள்஬ி஑ல௃க்கு ஋ன் ஥டிக் ஑஠ிணினேம் த஡ில் அபிக்கும். இ஡ன் னெனம் ஥ா஠஬ர்஑ள் நதாது அநிம஬ ஬பர்த்துக் ந஑ாள்ப ஬஫ி ஬குத்தும் ஡ன௉ம். இத்஡ம஑஦ப் த஦ன் ஥ிக்஑ ஥டிக் ஑஠ிணி ஑ிமடக்குந஥ண ஢ான் ஋஡ிர்தார்த்துக் ந஑ாண்டின௉க்஑ிதநன்.
 16. 16. எனக்கு இமந் லர்கலர உ஬ிர்ப்பிக்கும் சக் ி கிலைத் ால் … இப்ன௄வுன஑ில் ஥ணி஡ன் இநப்ததும் திநப்ததும் இ஦ற்ம஑த஦! இன௉ந்஡ ததாதும் இநப்மத ஌ற்஑ ஥ணம் ஬ின௉ம்ன௃஬஡ில்மனத஦ ஋ன்று ஋ண்ணும஑஦ில் ஋ணக்கு இநந்஡஬ர்஑மப உ஦ிர்ப்திக்கும் ஆற்நல் ஑ிமடத்஡ால் ஋ப்தடி஦ின௉க்கும் ஋ன்று த஡ான்நி஦து. என௉஑ால் ஋ணக்கு இச்சக்஡ி ஑ிமடத்஡ால் இநப்மதத் ஡டுத்து ஢ிறுத்துத஬ன். இ஡ணால் அன்தாண தன உள்பங்஑ள் ஥ணம் ஬ன௉ந்஡ி ஬ாழ்஬ம஡ ஋ன்ணால் ஥ாற்நி அம஥க்கும் சந்஡ர்ப்தம் ஑ிட்டும். குடும்தத்஡ிணர், உற்நார் உந஬ிணர், ஢ண்தர்஑ள், நதாது ஥க்஑ள் அமண஬ம஧னேம் இந஬ா஥ல் உ஦ிர்ப்தித்துக் ந஑ாடுப்ததன். இ஡ன் ஬஫ி ஡ணித்து ஬ாழும் ஡ாய்஥ார்஑ள் இல்னா஥ல் நசய்த஬ன். இந்஡ச் சக்஡ிம஦க் ந஑ாண்டு ஢ான் ஢஥து ந஡ய்஬ப் ன௃ன஬஧ாண ஡ின௉஬ள்ல௃஬ம஧ உ஦ிர்ப்திப்ததன். ஡஥ிழ் கூறும் ஢ல்லுகுக்கு ஥ட்டு஥ல்னாது உன஑ ஥க்஑ல௃க்த஑ நதாது஬ாண ஡ின௉க்குநமப ஋ழு஡ி஦ இ஬ம஧ அமண஬ன௉ம் தார்க்கும் தாக்஑ி஦த்ம஡ப் நதற்றுத்஡ன௉த஬ன். அ஬ம஧ப் தன ஑ன௉த்஡஧ங்கு஑பில் உம஧஦ாற்நி ஥க்஑ள் ஥ண஡ில் ஬ன்஥ம், ன௅மந஦ற்ந சிந்஡மண ததான்ந஬ற்மந த஬ன௉டன் அ஫ிப்ததன். இ஬ம஧ப்ததான்ந ஏபம஬ தி஧ாட்டி஦ாம஧னேம் தா஧஡ி஦ாம஧னேம் உ஦ிர்ப்தித்து ஡஥ிழ் ந஡ாண்டாற்ந ம஬ப்ததன். அ஬ர்஑மபத் ஡஥ிழ்ப்தள்பி஑ல௃க்ந஑ல்னாம் அம஫த்துச்நசன்று நசய்னேள், தாடல்஑ள், ஑஬ிம஡஑ள் ததான்ந஬ற்மநக் ஑ற்றுத்஡஧ ம஬ப்ததன். இ஡ன்஬஫ி ஡஥ிழ்ந஥ா஫ி ஬ப஧ நதறும் தாடுதடுத஬ன். ஥க்஑ள் ஥ண஡ில் ஬ி஫ிப்ன௃஠ர்ம஬னேம் ஊட்டுத஬ன். ஢஥து இணத்஡ின் ஥ாண்ன௃஑மப அநி஦ச்நசய்து ந஥ா஫ி஦ின் அ஫ிம஬த் ஡டுத்து ஢ிறுத்துத஬ன். ந஥ா஫ி, இணம் ஋ன்று ஥ட்டும் இல்னா஥ல் ஥ணி஡ த஢஦த்ம஡னேம் ஥ண஡ில் ந஑ாண்டு அன்மண ஡ித஧சா அ஬ர்஑மபனேம் உ஦ிர்ப்திப்ததன். „உ஦ிர்஑பிடத்஡ில் அன்மத ம஬‟ ஋னும் ஡த்து஬த்ம஡ உ஠ர்த்஡ி஦த஡ாடல்னா஥ல் ஥ணி஡ த஢஦த்஡ிற்குத் ஡ா஦ா஑ ஬ிபங்஑ி஦ அந்஡ அன்மணக்கு இநப்தத இல்மன ஋ன்த஡மண ஥க்஑ல௃க்கு உ஠஧ ம஬ப்ததன். அன்மண ஡ித஧சா அ஬ர்஑மப உன஑ின் அமணத்துப் தகு஡ிக்கும் அம஫த்துச் நசன்று ஥க்஑ள் ஥ண஡ில் ஥ணி஡ த஢஦த்ம஡ ஬ிம஡ப்ததன். இவ்஬பவும் நசய்னேம் அந்஡ அன்மணக்கு ஢ான் தசம஬ நசய்த஬ணா஑வும் ஬ிபங்குத஬ன். இப்தடி என௉ சக்஡ி ஑ிமடக்கும் ஋ன்று ஢ானும் ஑ாத்஡ின௉க்஑ிதநன்.
 17. 17. லாசிக்கும் பறக்கம் „ஏ஡ா஥ல் என௉஢ாலும் இன௉க்஑ த஬ண்டாம்‟ ஋ன்தது ஡஥ிழ் னெ஡ாட்டி எபம஬஦ின் அன௉ள் ந஥ா஫ி஦ாகும். ஢ாம் ஢ாள்த஡ாறும் ஬ாசிக்கும் த஫க்஑த்ம஡ த஥ற்ந஑ாள்ப த஬ண்டும். இப்தடிச் நசய்஬஡ணால் ஢ம் அநிவு ஬பன௉ம். „இபம஥஦ில் ஑ல்஬ி சிமனத஥ல் ஋ழுத்து‟ ஋ன்தது த஫ந஥ா஫ி஦ாகும். ஥ா஠஬ப் தன௉஬த்஡ில் இன௉க்கும்ததாத஡ ஑ல்஬ி஦ில் ஥ிகு஡ி஦ாண ஈடுதாடும், அக்஑மநனேம் ன௅஦ற்சினேம் ந஑ாண்டு ஑ற்நால் ஋஡ிர்஑ானத்஡ில் சிநந்஡ ஢ிமனம஦ அமட஦னாம். தள்பி஦ில் த஢஧ம் ஑ிமடக்கும் ததாந஡ல்னாம் த௄ல்஢ிமன஦த்஡ிற்குச் நசன்று தடிக்஑னாம். „ந஡ாட்டமணத் தூறும் ஥஠ற்த஑஠ி ஥ாந்஡ர்க்குக் ஑ற்நமணத் தூறும் அநிவு. ஋ன்தது ததான ஢ாம் ஋ந்஡ அபவுக்குத் த஡ாண்டு஑ிதநாத஥ா அந்஡ அபவுக்கு ஢ீர் ஥஠ற்த஑஠ி஦ில் ஊறும். அதுததான ஋ந்஡ அபவுக்குக் ஑ல்஬ி ஑ற்஑ிதநாத஥ா அந்஡ அப வுக்கு அநிவு நதன௉கும். ஆ஑த஬, ஢ாம் த஢஧த்ம஡ ஬ிம஧஦ம் நசய்஬ம஡ ஬ிட ஬ாசிக்கும் த஫க்஑த்ம஡ த஥ற்ந஑ாள்பனாம். இ஡ணால் ஢ம் ஑ல்஬ி஦நிம஬னேம் நதாது அநிம஬னேம் ஬பப்தடுத்஡ ன௅டினேம். ஢஥து அ஧சாங்஑ம் ஬ாசிக்கும் த஫க்஑த்ம஡ ஊக்கு஬ிக்஑ப் தன஡஧ப்தட்ட ன௅஦ற்சி஑மப த஥ற்ந஑ாண்டு ஬ன௉஑ிநது. ஥ா஬ட்டம்த஡ாறும் நதாது த௄ல்஢ிமன஦ம் அம஥த்துள்பது. இ஬ற்மந ஢ாம் ன௅ழும஥஦ா஑ப் த஦ன்தடுத்஡ிக் ந஑ாள்ப த஬ண்டும். ஡஥ிழ், ஥னாய், ஆங்஑ினம் ஆ஑ி஦ ன௅ம்ந஥ா஫ி த௄ல்஑மபனேம் தடித்து ஬ன௉஬து ஥ிகுந்஡ தனமண அபிக்கும். இ஡ணால் ன௅ம்ந஥ா஫ி஑பிலும் ஢ாம் சிநந்து ஬ிபங்஑ ன௅டினேம். ஢ாம் தன இண ஥க்஑தபாடு ஋பிம஥஦ா஑ உம஧஦ாடவும் ஢ட்ன௃நம஬ த஥ம்தடுத்஡வும் சுனத஥ா஑ இன௉க்கும். அது ஥ட்டு஥ல்னாது ஢ம் ஑ல்஬ித் ஡஧ன௅ம் உ஦ன௉஑ிநது. ஆ஑த஬, ஥ணி஡ர்஑பா஑ி஦ ஢ாம் ஑ண்டிப்தா஑ ஑ல்஬ி஦நிம஬ நதற்நின௉க்஑ த஬ண்டும்.
 18. 18. கணினி஬ின் அலசி஬ம் இன்மந஦ உன஑ில் ஑஠ிணி஦ின் த஡ம஬ அத்஡ி஦ா஬ாசி஦஥ாண என்நா஑ி஬ிட்டது. எவ்ந஬ான௉஬ன௉ம் ஑஠ிணி஦ின் த஦மண உ஠ர்ந்து ந஑ாள்஬து அ஬சி஦஥ா஑ி஬ிட்டது. ஑஠ிணிம஦ப் த஦ன்தடுத்து஬து ஡஬ிர்க்஑ ன௅டி஦ா஡ா஑ி஬ிட்டது. ஥ணி஡ன் ஑ண்டுப்திடித்஡ அரி஦ ஑ன௉஬ி ஑஠ிணி. ஑஠ிணிப் நதாநி஦ின் த஦ன்தாட்டிணால் ஥ணி஡ர்஑பின் த஬மன ஬ாய்ப்ன௃ குமநனேம் ஋னும் ஍஦ம் ஆ஧ம்தத்஡ில் இன௉ந்஡து. ஆணால், இன்தநா ஥ணி஡னுமட஦ ஋ல்னாத் த஡ம஬஑ல௃க்கும் ஑஠ிணித஦ ன௅க்஑ி஦஥ா஑ ஬ிபங்கு஑ின்நது. ஑ல்஬ித்துமந, அநி஬ி஦ல் துமந, ந஡ா஫ில்துமந, ஥ன௉த்து஬த் துமந, இ஧ாணு஬த் துமந, ததாக்கு஬஧த்துத் துமந ஋ன்று தன துமந஑பில் ஑஠ிணி஦ின் தங்கு ஥ி஑ ன௅க்஑ி஦஥ா஑க் ஑ன௉஡ப்தடு஑ிநது. ஑஠ிணிப் நதாநி஦ிணால் ஥ணி஡ன் ஥ி஑க் குமநந்஡ த஢஧த்஡ில், த஬மன஑மப ஥ி஑ச் சரி஦ா஑ச் நசய்஦ ன௅டி஑ிநது. ஏத஧ இடத்஡ில் இன௉ந்து ந஑ாண்டு ஥ின்ணஞ்சல் னெனம் உன஑ம் ன௅ழு஬தும் ந஡ாடர்ன௃ ந஑ாள்ப ன௅டி஑ிநது; உடனுக்குடன் ஑ன௉த்து஑மபப் தரி஥ாநிக் ந஑ாள்ப ன௅டி஑ிநது. இ஡ணால் ஑டி஡ம் னெனம் ந஡ாடர்ன௃ ந஑ாள்ல௃ம் ன௅மந குமநந்து ஬ன௉஑ிநது. ஬ங்஑ி஑பில் ஑஠ிணி஦ின் தங்கு ஥ி஑ ன௅க்஑ி஦த்து஬ம் ஬ாய்ந்஡஡ா஑ உள்பது. ஬ங்஑ி஦ில் த஠ம் ததாடு஬தும் ஋டுப்ததும்கூட ஑஠ிணி னெனம் ஢மடநதறு஑ிநது. இந்஡ச் தசம஬ம஦ அலு஬ன஑ த஢஧த்஡ிற்குப் திநகும் நதந ன௅டினேம். அ஡ணால் ஬ங்஑ி஦ில் ன௅ன்ததால் ஬ரிமசப்திடித்து அ஡ி஑ த஢஧ம் ஑ாத்஡ின௉க்஑ த஬ண்டி஦஡ில்மன. ஬ி஥ாண ஢ிமன஦ங்஑ள், ததன௉ந்து ஥ற்றும் இ஧஦ில் ஢ிமன஦ங்஑பில் ஑஠ிணி஦ின் னெனம் த஦஠ச் சீட்டு஑மபப் நதற்றுக் ந஑ாள்பனாம். ஬ ீட்டினின௉ந்து ந஑ாண்தட ஑஠ிணி னெனம் த஦஠ச் சீட்டு஑மப ஬ாங்஑ிக் ந஑ாள்பனாம். இ஡ணால் ஥ணி஡ர்஑ல௃மட஦ த஢஧ன௅ம், சி஧஥ன௅ம் குமந஑ின்நண. ஬ிண்ந஬பி ஆய்ம஬ த஥ற்ந஑ாள்ப ஑஠ிணித஦ ன௅க்஑ி஦ப் தங்கு ஬஑ிக்஑ிநது. ஆய்ம஬த் ஡ிட்ட஥ிடவும் நச஦ல்தடுத்஡வும் ஑஠ிணி நதரிதும் உ஡வு஑ிநது. ன௄஥ிக்கும் ஬ிண்ந஬பிக்கும் இமடத஦ ஑஠ிணி னெனம் ஡஑஬ல்஑ள் தரி஥ாநிக் ந஑ாள்பப்தடு஑ின்நண. ஥ணி஡ ன௅ன்தணற்நத்஡ிற்கு உறுதும஠஦ா஑ இன௉க்கும் ஑஠ிணிம஦ அமண஬ன௉ம் த஦ன்தடுத்஡ிப் த஦ணமடத஬ாம்
 19. 19. லாசிப்பின் அலசி஬ம் தள்பி஦ில் ஡ிணன௅ம் தன஬ி஡஥ாண தடிக்஑ின்தநாம். அம஬ அந்஡ந்஡ப் தாடங்஑ள் சம்தந்஡ப்தட்டம஬஦ாகும். இ஬ற்மநப் தடித்து஬ிட்டு ஢ான் ஡ிணன௅ம் தடிக்஑ின்தநன் ஋ன்நால் ஡஬நாகும். தள்பிப் தாடங்஑ள் ஥ட்டும் ஢ம் அநிம஬ ஬பர்க்஑ாது. தாடங்஑ள் சம்தந்஡ப்தட்ட த஥லும் தன ஡஑஬ல்஑மபப் நதந ஢ாம் த஬று தன த௄ல்஑மப ஬ாசிக்஑ த஬ண்டி஦து அ஬சி஦஥ா஑ிநது. என௉ ந஥ா஫ி஦ில் ன௃னம஥ நதந அம்ந஥ா஫ி஦ில் ந஬பி஬ந்துள்ப தன ன௃த்஡஑ங்஑மப ஬ாசிக்஑ த஬ண்டும். அவ்஬ாறு ஬ாசிப்த஡ணால் அம்ந஥ா஫ி஦ில் ஢ாம் ன௃னம஥ நதந ன௅டினேம். ந஥ா஫ி ஬பத்ம஡ப் நதன௉க்஑ி ந஑ாள்ப ன௅டினேம். என௉ ந஥ா஫ி஦ில் உள்ப தன ன௃஡ி஦ நசாற்஑மப அநி஦ அம்ந஥ா஫ி த௄ல்஑மப ஬ாசிக்஑ த஬ண்டும். அத்துடன் அ஬ற்நின் நதான௉மப உ஠ர்ந்து சரி஦ாண ன௅மந஦ில் த஦ன்தடுத்஡வும் ஬ாசிப்ன௃ அ஬சி஦஥ா஑ிநது. ந஥ா஫ி ஬பத்ம஡ப் நதன௉க்கும் அத஡ த஬மப஦ில், நதாது அநிம஬னேம் ஬ாசிப்த஡ன் னெனம் ஬பர்த்துக் ந஑ாள்ப ன௅டினேம். தன துமந஑மபச் சார்ந்஡ ன௃த்஡஑ங்஑மப ஬ாசிப்த஡ால் அத்துமந஑மபப் தற்நி஦ ஡஑஬ல்஑மப அநிந்துக் ந஑ாள்ப ன௅டி஑ிநது. இடன் னெனன் ஢ாம் ஡஑஬ல் அநிந்஡ சன௅஡ா஦஥ா஑ ஥ாந, ஬ாசிப்ன௃ தும஠ன௃ரி஑ிநது. இந்஡ ஢஬ ீண உன஑ில் ஥ணி஡ன் இ஦ந்஡ி஧஥ா஑ ஬஫ த஬ண்டி஦ ஢ிமன ஌ற்தட்டுள்பது. இவ்஬ி஦ந்஡ி஧ ஬ாழ்க்ம஑஦ினின௉ந்து ஥ீண்டு ஥ண஥஑ிழ்வு நதநவும் ஬ாசிக்கும் த஫க்஑ம் உ஡வு஑ிநது. ஑மட, ஑ட்டும஧, ஑஬ிம஡.,நசய்னேள் ததான்ந஬ற்மந ஬ாசிப்த஡ன் னெனம் அ஬ற்நின் சும஬ம஦ உ஠ர்ந்து இ஧சிப்தது ஥ணம் ஥஑ிழ்஑ின்நது. நசாந்஡஥ா஑க் ஑ம஡, ஑ட்டும஧, ஑஬ிம஡ ஋ழு஡ ஬ின௉ம்ன௃஑ிந஬ர்஑ள் ன௅஡னில் அம஬ ந஡ாடர்தாண தன த௄ல்஑மபப் தடித்து அநி஦ த஬ண்டும். அப்ததாது஡ான் நசாந்஡ப் தமடப்ன௃஑மபப் தமடக்கும் ததாது அம஬ ஡஧஥ாணம஬஦ா஑ இன௉க்கும். தன ஡஑஬ல்஑மபத் ஡ன்னுமட஦ தமடப்ன௃஑பில் ன௃குத்஡ ன௅டினேம். ஋ணத஬, ஬ாசிப்ன௃ ஢஥க்கு ஋வ்஬பவு அ஬சி஦஥ா஑ிநது ஋ன்தம஡ அநி஦ ன௅டி஑ிநது. ”த௄னபத஬ ஆகு஥ாம் த௃ண்஠நிவு” ஋ன்த஡ற்த஑ற்த தன த௄ல்஑மப ஬ாசித்து ஢ம் அநிம஬ப் நதன௉க்஑ிக் ந஑ாள்த஬ாம்.
 20. 20. கணினி஬ின் ப஬ன் இன்மந஦ அநி஬ி஦ல் ஬பர்ச்சி஦ில் ஥ணி஡ணின் ஬ாழ்த஬ாடு என்நி஬ிட்ட என௉ நதான௉ள் ஋ன்ணந஬ணில் ஑஠ிணி ஋ணனாம். ஥ணி஡ ஬ாழ்க்ம஑஦ில் ஑஠ிணி த஧஬ா஡ இடம் ஌து஥ில்மன. ஑஠ிணி ஥ணி஡னுக்குப் தன ஬ம஑஑பில் த஦ணாண என்நா஑ ஬ிபங்கு஑ிநது. ஑ல்஬ி, ஥ன௉த்து஬ம், ததாக்கு஬஧த்து, அன்நாட அலு஬ன஑ப்த஠ி஑ள் ஥ற்றும் ஌மண஦த் துமந஑பிலும் ஑஠ிணி஦ின் ம஑த஦ த஥தனாங்஑ி ஢ிற்஑ிநது. ஑ல்஬ித்துமந஦ில் ஑஠ிணி஦ின் தங்ம஑ ஦ான௉ம் ஥றுக்஑ ன௅டி஦ாது. ஡ற்ததாது ஋ல்னா தள்பி஑பிலும் ஑஠ிணி ஬஫ிக்஑ல்஬ி நதரிதும் ஬னினேறுத்஡ப்தடு஑ிநது. குநிப்தா஑, அநி஬ி஦ல் ஑஠ி஡ப் தாடங்஑ல௃க்஑ா஑ தள்பி஑பில் ஥டிக்஑஑஠ிணி஑ள்,எபி஦ிம஫ ஬ட்டு஑ள், தாட நசநி஬ட்டு஑ள், ததான்நம஬ ஑ல்஬ி அம஥ச்சால் தள்பி஑ல௃க்கு ஬஫ங்஑ப்தட்டுள்பண. ஆசிரி஦ர்஑ல௃ம் அநி஬ி஦ல், ஑஠ி஡ப் தாடங்஑மப இ஬ற்நின் னெனம் ஥ா஠஬ர்஑ல௃க்குப் ததா஡ிக்஑ின்நணர். த஥லும், ஑஠ிணி஦ின் அ஬சி஦த்ம஡னேம் ஡஑஬ல் ந஡ா஫ில் த௃ட்தத்ம஡னேம் ஢ன்கு அநிந்துள்ப அ஧சாங்஑ம், தள்பி஑பில் ஑஠ிணி ம஥஦ங்஑மபனேம் அம஥த்து ஬ன௉஑ிநது. எவ்த஬ார் ஆண்டும், தன த஑ாடி ந஬ள்பிம஦ அ஧சாங்஑ம் நசனவு நசய்஬து ஑஠ிணி஦ின் அ஬சி஦த்ம஡ உ஠ர்த்து஑ிநது. ஥ன௉த்து஬த்துமந஦ிலும் ஑஠ிணி நதன௉ம் தங்஑ாற்று஑ிநது. ஡ற்ததாது, த஢ாய்஑ல௃க்஑ாண ஑ா஧஠ங்஑ள், அ஡ற்஑ாண ஆய்வு஑ள், ஥ன௉ந்து஑ள் ததான்ந஬ற்நிற்குக் ஑஠ிணி஦ின் உ஡஬ி நதன௉஥ப஬ில் ஢ாடப்தடு஑ிநது. உடனில் உள்ப த஢ாய்஑மபக் ஑஠ிணி஦ின் னெனத஥ ஆய்ந்து, ஑ண்டுதிடிக்஑ின்நணர். ஋டுத்துக்஑ாட்டா஑, „சிட்டி ஸ்த஑ன்‟ ஋ணப்தடும் இ஦ந்஡ி஧த்஡ின் ஬஫ி, ஡மன஦ில் ஌ற்தடும் தி஧ச்சிமண஑மப ஥ன௉த்து஬ர்஑பால் ஑ண்டுதிடிக்஑ ன௅டினேம். த஥லும், அறும஬ சி஑ிச்மச ததான்ந஬ற்நிற்கும் ஑஠ிணித஦ நதன௉஥ப஬ில் உற்ந ஢ண்தணாய் ஬ிபங்கு஑ிநது. இன்மந஦ ஢஬ ீண ஑ானத்஡ில் ஑஠ிணி உனம஑த஦ சுன௉க்஑ி஬ிட்டது ஋ண கூநிணால் அது ஥ிம஑஦ா஑ாது. ஥ின்ணஞ்சல், இம஠஦ம் ஋ன்த஡ன் ஬஫ி உன஑ின் ஋ந்஡ னெமனம஦னேம் ஢ாம் ஋பி஡ில் ந஡ாடர்ன௃ ந஑ாள்ப ன௅டினேம். ஢ம் உந஬ிணர்஑தபா அல்னது ஢ண்தர்஑தபா, உன஑ின் ஋ந்஡ னெமன஦ில் இன௉ந்஡ாலும் ஑஠ிணி஦ின் னெனம் அ஬ர்஑ள் ன௅஑த்ம஡ப் தார்த்து, த஢஧டி஦ா஑ உம஧஦ாட ன௅டினேம். இம஠஦த்஡ின் ஬஫ி ஋த்஡ம஑஦ ஡஑஬மனனேம் ஢ம்ன௅மட஦ ஬ி஧ல் த௃ணி஦ில் ம஬த்துக் ந஑ாள்ப ன௅டினேம். இது, ஥ா஠஬ர்஑ள் ஥ட்டு஥ன்நி, ஋ல்னாத் துமந஦ிணன௉க்கும் நதன௉ம் த஦ணாய் அம஥஑ிநது.

×