Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017

Azalea
AzaleaAzalea

Pentaksiran Pertengahan Tahun 2018

SULIT 015/1
1
1 ‘Tiga ratus enam ribu lima ratus lapan' ditulis dalam angka ialah
A 30 658 C 306 580
B 306 508 D 360 508
2 Hitung jumlah bagi 328 477, 159 616, dan 27 636.
A 504 812 C 509 383
B 506 412 D 515 729
3
A 84 + 2 765 C 2 765 x 84
B 74 + 2 765 D 2 765 x 74
4 6 020 - 112 360 ÷ 40 =
A 3 016 C 3 231
B 3 211 D 3 361
5
A C
B D
6
A 82kg C 492kg
B 410kg D 590kg
Hitung
5
6
daripada 492 kg.
1
1
9
1
1
3
1
4
9
1
2
3
Pilih langkah pengiraan yang betul 12 x 7 + 2 765 =
Rajah 1 di bawah terdiri daripada petak-petak segi tiga yang sama besar.
Pecahan bahagian berlorek daripada seluruh rajah ialah
Rajah 1
SULIT 015/1
2
7 Antara nilai berikut, yang manakah paling kecil?
A 0∙012 x 100 C 0∙021 x 1000
B 0∙084 x 100 D 0∙009 x 1000
8
A 37% C 370%
B 314% D 375%
9 45% x 60 =
A 24 C 28
B 27 D 32
10 Rajah 2 di bawah menunjukkan satu tanda harga.
Rajah 2
Antara berikut, yang manakah mempunyai nilai yang sama dengan tanda harga itu ?
A RM300 + RM50 + RM1 + 5 sen
B RM300 + RM50 + RM1 + 50 sen
C RM300 + RM10 + RM5 + 5 sen
D RM300 + RM50 + RM5 + 50 sen
11 Darabkan RM736.80 dengan 36
A RM22 824.80 C RM26 524.80
B RM24 724.40 D RM28 124.60
12 Tukarkan 3 hari 4 jam kepada jam.
A 76 C 168
B 84 D 184
13 6 tahun 3 bulan - 2 tahun 7 bulan =
Tukarkan3
7
10
kepada peratus.
RM 355.50
SULIT 015/1
3
A 3 tahun 8 bulan C 3 tahun 10 bulan
B 3 tahun 9 bulan D 4 tahun 6 bulan
14 Antara yang berikut, yang manakah tidak benar?
A 63mm = 6cm 3mm C 5050m = 50km 50m
B 10cm 4mm = 104mm D 12km 150m = 12150m
15 Bahagikan 116cm 8mm dengan 8.
A 14cm 6mm C 15cm 6mm
B 15cm 1mm D 16cm 2mm
16 Jadual 1 di bawah menunjukkan bilangan kemeja yang dihasilkan di sebuah kilang.
Warna Bilangan Kemeja
Putih 41 375
Merah 50 850
Biru
1 200 lebih daripada
kemeja putih
Jadual 1
Hitung jumlah kemeja yang dihasilkan di kilang itu.
A 104 225 C 134 800
B 133 600 D 144 275
17 Jadual 2 di bawah menunjukkan bilangan pengunjung ke suatu pameran buku dalam tiga hari.
SULIT 015/1
4
Hari Bilangan pengunjung
Jumaat 24 575
Sabtu
1
5
daripada bilangan pengunjung hari Jumaat
Ahad 3 kali bilangan pengunjung hari Sabtu
Jadual 2
Hitung bilangan pengunjung ke pameran buku itu pada hari Ahad.
A 14 745 C 15 745
B 14 846 D 15 846
18 Samad menjual 48 helai baju. Ismail menjual 4 kali jumlah baju yang dijual oleh Samad.
Berapakah jumlah baju yang dijual oleh mereka?
A 144 C 240
B 192 D 288
19 Jadual 3 di bawah menunjukkan bilangan murid di dua buah sekolah.
Sekolah P Q
Bilangan murid 458
3 kali bilangan murid
sekolah P
Jadual 3
Bilangan murid lelaki di sekolah Q ialah 728 orang. Berapakah bilangan murid perempuan
di sekolah Q?
20 Aliah membeli reben. Dia menggunakan reben itu untuk mengikat bungkusan
A 624 C 672
B 646 D 696
SULIT 015/1
5
3
4
5
𝑚 1
9
10
𝑚
hadiah. Berapakah panjang reben yang tinggal?
A C
B D
21 Jadual 4 di bawah menunjukkan jisim tiga buah kotak.
Kotak P Q R
Jisim (kg) 3∙36 2∙875 1
3
4
Jadual 4
Berapakah jumlah jisim tiga buah kotak itu?
A 6∙859kg C 7∙985kg
B 6∙985kg D 7∙859kg
22 Aida mempunyai RM180. Dia menggunakan 35% daripada wangnya untuk membeli sepasang
kasut. Berapakah harga kasut itu?
A RM59 C RM65
B RM63 D RM69
23 Pendapatan Encik Razak setahun ialah RM116 275.50. Pendapatan Encik Hassan setahun adalah
RM15 450.80 lebih daripada Encik Razak. Berapakah jumlah pendapatan Encik Razak dan Encik
Hassan setahun?
A RM234 002.80 C RM334 002.80
B RM248 001.80 D RM348 001.80
24 Zamri menyimpan RM350 dalam bulan Januari. Dalam bulan Februari, Zamri menyimpan RM100
1
9
10
𝑚
1
19
10
𝑚
2
9
10
𝑚
2
19
10
𝑚
SULIT 015/1
6
lebih daripada simpanan pada bulan Januari. Pada bulan Mac, Zamri menyimpan kurang 15
peratus daripada simpanan pada bulan Februari. Berapakah jumlah simpanan Zamri untuk tiga
bulan itu?
A RM1 105 C RM1 205
B RM1 183.50 D RM1 295.50
25 Antara berikut, yang manakah salah ?
A
B
26 Encik Hassan membeli dua kotak air soya yang masing-masing berisi padu
Dia minum 800𝑚ℓ air soya itu. Berapakah isi padu air soya yang tinggal?
A C
B D
27 Rajah 3 di bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat.
Rajah 3
Berapakah bilangan pasangan garis selari pada rajah di atas?
A 1 C 3
B 2 D 4
28 Rajah 4 di bawah menunjukkan sebuah kuboid.
2ℓ 350 𝑚𝑙 𝑑𝑎𝑛 1ℓ 200 𝑚𝑙.
2ℓ 250𝑚𝑙
2ℓ 450𝑚𝑙
2ℓ 750𝑚𝑙
2ℓ 800𝑚ℓ
2 ∙ 6 ℓ = 2600 𝑚𝑙
40 ∙ 06 ℓ = 40ℓ 60 𝑚𝑙
15ℓ 7 𝑚𝑙 = 15007 𝑚𝑙
30ℓ 2 𝑚𝑙 = 30 ∙ 02 ℓ
c
D
SULIT 015/1
7
4cm
6cm
14cm
Hitung isi padu, dalam cm3, kuboid itu.
A 272 C 308
B 288 D 336
29 Rajah 5 di bawah dirujuk.
4
3
2
1
A B C D E
Rajah 5
Jika bulatan dipindahkan secara mengufuk ke kiri dua unit, di manakah kedudukan
bulatan tersebut?
A C3 C E1
B B3 D 3C
30 Jadual 5 di bawah menunjukkan jisim dua buah kotak.
SULIT 015/1
8
Kotak Jisim
X 4kg 250g
Y
1kg 600g kurang
daripada kotak X
Jadual 5
Berapakah jumlah jisim kotak X dan kotak Y.
A 6kg 300g C 6kg 900g
B 6kg 450g D 7kg 200g
31 Jefri memerlukan 42cm 5mm tali untuk mengikat sebuah kotak. Berapakah jumlah panjang
tali untuk mengikat 5 buah kotak yang sama?
A 200cm C 215cm
B 210cm D 217cm
32 Puan Julia mengisi 8kg 700g tepung secara sama banyak ke dalam 6 buah bekas. Berapakah
jumlah jisim tepung bagi 4 buah bekas itu?
A 5 150g C 5 800g
B 5 400g D 6 150g
33 Jisim 3 biji kek keju yang sama ialah 4∙38kg. Hitung jumlah jisim 8 biji kek keju yang sama.
A 11kg 68g C 35kg 40g
B 11kg 680g D 35kg 400g
34 Rajah 6 di bawah menunjukkan dua bekas, X dan Y yang berisi air. Bekas X mengandungi
air. .
SULIT 015/1
9
Rajah 6
Air di dalam bekas X dan bekas Y dituang sama banyak ke dalam 9 biji botol. Isi padu air
di dalam botol ialah . Berapakah isi padu air, dalam bekas Y?
A 7∙15 C 11∙75
B 8∙15 D 12∙11
35 Umur Norliza ialah 16 tahun. Umur datuknya ialah kali umur Norliza. Berapakah
umur datuknya.
A 64 tahun C 80 tahun
B 68 tahun D 84 tahun
36 Rajah 7 di bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat QRST yang dibahagi kepada tiga bahagian
yang membentuk segi empat sama.
Rajah 7
Hitung perimeter, dalam cm, kawasan berlorek.
A 12 C 18
B 15 D 21
37 2 liter petrol berjisim 2 500g. Berapakah jisim 20 liter petrol dalam kilogram?
A 250kg C 12 500kg
4ℓ
1ℓ 350𝑚ℓ ℓ
4
1
4
R
S
3cm
T
Q
SULIT 015/1
10
B 2 500kg D 25 000kg
38 Jadual 6 di bawah menunjukkan barang yang dibeli oleh Encik Zaim.
Barang Harga
Televisyen RM2 950
Set Katil RM5 300
Mesin basuh
Jumlah RM11 870.90
Jadual 6
Berapakah harga mesin basuh itu?
A RM3 620.10 C RM3 980.90
B RM3 620.90 D RM8 250.10
39 Berdasarkan rajah 6 di bawah.
Hitung jumlah mata yang diperolehi dua rumah sukan yang mendapat mata paling rendah.
A 35 C 50
B 45 D 60
40 Carta pai di bawah menunjukkan bilangan peserta mengikut acara sukan.
0
10
20
30
40
Merah Hijau Biru Kuning
Mata
Rumah Sukan
Mata 4 rumah sukan
Rajah 6
SULIT 015/1
11
Bilangan peserta yang mengambil bahagian bagi acara lontar peluru ialah 23 orang
Berapakah jumlah peserta dalam ketiga-tiga acara?
A 96 C 90
B 92 D 89
Lompat
tinggi
Lontar
peluru
Renjam
lembing
ACARA SUKAN

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

Matematik Pertengahan Tahun 2014 Tahun 4Matematik Pertengahan Tahun 2014 Tahun 4
Matematik Pertengahan Tahun 2014 Tahun 4
أمير اخمال حاج بحرين1.7K visualizações
Soalan math tahun 4 2016 yg betulSoalan math tahun 4 2016 yg betul
Soalan math tahun 4 2016 yg betul
encikudang681 visualizações
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 4 kertas 1
Muhamad Azam Ismail3.1K visualizações
Ujian mac tahun 5Ujian mac tahun 5
Ujian mac tahun 5
meriajau694 visualizações
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1
Peperiksaan pertengahan tahun matematik tahun 5 kertas 1
Muhamad Azam Ismail499 visualizações
kertas 1 matematik tahun 4kertas 1 matematik tahun 4
kertas 1 matematik tahun 4
Norfaizah Salim22.1K visualizações
M3 thn 3 pat 2016M3 thn 3 pat 2016
M3 thn 3 pat 2016
Siti Rozita Misngat152 visualizações
Unit01Unit01
Unit01
mygaze191 visualizações
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
IMSHA LEARNING578 visualizações
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Nor Ashraf323 visualizações
Mt tahun 5 k1Mt tahun 5 k1
Mt tahun 5 k1
krock17116 visualizações
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 uploadFormatif 2 matematik tahun 4 2013 upload
Formatif 2 matematik tahun 4 2013 upload
Norhazlina Izam6.8K visualizações
Soalan mt k1Soalan mt k1
Soalan mt k1
Syahmi Zakaria308 visualizações
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1
Syahmi Zakaria133 visualizações
Kertas 1 matematik tahun 3 2017Kertas 1 matematik tahun 3 2017
Kertas 1 matematik tahun 3 2017
Rodzer Jaimis1.8K visualizações
Pat mt thn-4_k1_2017Pat mt thn-4_k1_2017
Pat mt thn-4_k1_2017
nur dalila47 visualizações
Matematik tahun 4 kertas 1Matematik tahun 4 kertas 1
Matematik tahun 4 kertas 1
Fatimah Azzahra542 visualizações
Ujian akhir tahun 5 matematik k1Ujian akhir tahun 5 matematik k1
Ujian akhir tahun 5 matematik k1
sarah marissa224 visualizações

Similar a Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017

Ujian diagnostik m3 t6 k1Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1penaabadi1979
99 visualizações15 slides
UPSR 2017 Matematik - Johor UPSR 2017 Matematik - Johor
UPSR 2017 Matematik - Johor IMSHA LEARNING
2.4K visualizações70 slides
K1  julai2014K1  julai2014
K1 julai2014amierulkaramah
253 visualizações19 slides

Similar a Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017(20)

Ujian diagnostik m3 t6 k1Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1
penaabadi197999 visualizações
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
ar-rifke.com32.1K visualizações
LATIHAN BERFOKUS.pdfLATIHAN BERFOKUS.pdf
LATIHAN BERFOKUS.pdf
Ministry of Education Malaysia104 visualizações
UPSR 2017 Matematik - Johor UPSR 2017 Matematik - Johor
UPSR 2017 Matematik - Johor
IMSHA LEARNING2.4K visualizações
K1  julai2014K1  julai2014
K1 julai2014
amierulkaramah253 visualizações
Matematik Trial Kelantan K1 2016Matematik Trial Kelantan K1 2016
Matematik Trial Kelantan K1 2016
Mohd Asrul Yahya208 visualizações
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
Orait Boss498 visualizações
Kertas 1 kem elit marangKertas 1 kem elit marang
Kertas 1 kem elit marang
Razita Hamid73 visualizações
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Wan Fairuz129 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 (3)Mt thn 4 kertas 1 (3)
Mt thn 4 kertas 1 (3)
Sarinah Salleh44 visualizações
Set 2Set 2
Set 2
Syuk Mohd147 visualizações
Set 1Set 1
Set 1
share with me540 visualizações
Gempur kertas 1 set 2 2014Gempur kertas 1 set 2 2014
Gempur kertas 1 set 2 2014
Ahmad'Fauzi Samsudin266 visualizações
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1
IMSHA LEARNING122 visualizações
Ujian mac matematik tahun wahidaUjian mac matematik tahun wahida
Ujian mac matematik tahun wahida
Norwahidah Rashid44 visualizações
Set 2Set 2
Set 2
share with me1.7K visualizações
Kertas math thn 5(k1)Kertas math thn 5(k1)
Kertas math thn 5(k1)
Francis Vedamuthu60 visualizações
soalan math tahun 6 2020soalan math tahun 6 2020
soalan math tahun 6 2020
aishahdorayacob1307 visualizações
Selaras 1 y4 p1Selaras 1 y4 p1
Selaras 1 y4 p1
Syahida Atiqah289 visualizações

Mais de Azalea

Kuiz matematik tahun 4Kuiz matematik tahun 4
Kuiz matematik tahun 4Azalea
4.5K visualizações62 slides
Modul ppgb edisi 3 2014Modul ppgb edisi 3 2014
Modul ppgb edisi 3 2014Azalea
335 visualizações82 slides
Rpt (pk) thn 5 2015Rpt (pk) thn 5 2015
Rpt (pk) thn 5 2015Azalea
1.9K visualizações14 slides
Konstituen frasa namaKonstituen frasa nama
Konstituen frasa namaAzalea
6.9K visualizações31 slides
Pedoman umum ejaan bmPedoman umum ejaan bm
Pedoman umum ejaan bmAzalea
1.7K visualizações65 slides

Mais de Azalea(6)

Kuiz matematik tahun 4Kuiz matematik tahun 4
Kuiz matematik tahun 4
Azalea4.5K visualizações
Modul ppgb edisi 3 2014Modul ppgb edisi 3 2014
Modul ppgb edisi 3 2014
Azalea335 visualizações
Rancangan aktiviti kelab bola jaring SK KotaRancangan aktiviti kelab bola jaring SK Kota
Rancangan aktiviti kelab bola jaring SK Kota
Azalea15.4K visualizações
Rpt (pk) thn 5 2015Rpt (pk) thn 5 2015
Rpt (pk) thn 5 2015
Azalea1.9K visualizações
Konstituen frasa namaKonstituen frasa nama
Konstituen frasa nama
Azalea6.9K visualizações
Pedoman umum ejaan bmPedoman umum ejaan bm
Pedoman umum ejaan bm
Azalea1.7K visualizações

Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017

 • 1. SULIT 015/1 1 1 ‘Tiga ratus enam ribu lima ratus lapan' ditulis dalam angka ialah A 30 658 C 306 580 B 306 508 D 360 508 2 Hitung jumlah bagi 328 477, 159 616, dan 27 636. A 504 812 C 509 383 B 506 412 D 515 729 3 A 84 + 2 765 C 2 765 x 84 B 74 + 2 765 D 2 765 x 74 4 6 020 - 112 360 ÷ 40 = A 3 016 C 3 231 B 3 211 D 3 361 5 A C B D 6 A 82kg C 492kg B 410kg D 590kg Hitung 5 6 daripada 492 kg. 1 1 9 1 1 3 1 4 9 1 2 3 Pilih langkah pengiraan yang betul 12 x 7 + 2 765 = Rajah 1 di bawah terdiri daripada petak-petak segi tiga yang sama besar. Pecahan bahagian berlorek daripada seluruh rajah ialah Rajah 1
 • 2. SULIT 015/1 2 7 Antara nilai berikut, yang manakah paling kecil? A 0∙012 x 100 C 0∙021 x 1000 B 0∙084 x 100 D 0∙009 x 1000 8 A 37% C 370% B 314% D 375% 9 45% x 60 = A 24 C 28 B 27 D 32 10 Rajah 2 di bawah menunjukkan satu tanda harga. Rajah 2 Antara berikut, yang manakah mempunyai nilai yang sama dengan tanda harga itu ? A RM300 + RM50 + RM1 + 5 sen B RM300 + RM50 + RM1 + 50 sen C RM300 + RM10 + RM5 + 5 sen D RM300 + RM50 + RM5 + 50 sen 11 Darabkan RM736.80 dengan 36 A RM22 824.80 C RM26 524.80 B RM24 724.40 D RM28 124.60 12 Tukarkan 3 hari 4 jam kepada jam. A 76 C 168 B 84 D 184 13 6 tahun 3 bulan - 2 tahun 7 bulan = Tukarkan3 7 10 kepada peratus. RM 355.50
 • 3. SULIT 015/1 3 A 3 tahun 8 bulan C 3 tahun 10 bulan B 3 tahun 9 bulan D 4 tahun 6 bulan 14 Antara yang berikut, yang manakah tidak benar? A 63mm = 6cm 3mm C 5050m = 50km 50m B 10cm 4mm = 104mm D 12km 150m = 12150m 15 Bahagikan 116cm 8mm dengan 8. A 14cm 6mm C 15cm 6mm B 15cm 1mm D 16cm 2mm 16 Jadual 1 di bawah menunjukkan bilangan kemeja yang dihasilkan di sebuah kilang. Warna Bilangan Kemeja Putih 41 375 Merah 50 850 Biru 1 200 lebih daripada kemeja putih Jadual 1 Hitung jumlah kemeja yang dihasilkan di kilang itu. A 104 225 C 134 800 B 133 600 D 144 275 17 Jadual 2 di bawah menunjukkan bilangan pengunjung ke suatu pameran buku dalam tiga hari.
 • 4. SULIT 015/1 4 Hari Bilangan pengunjung Jumaat 24 575 Sabtu 1 5 daripada bilangan pengunjung hari Jumaat Ahad 3 kali bilangan pengunjung hari Sabtu Jadual 2 Hitung bilangan pengunjung ke pameran buku itu pada hari Ahad. A 14 745 C 15 745 B 14 846 D 15 846 18 Samad menjual 48 helai baju. Ismail menjual 4 kali jumlah baju yang dijual oleh Samad. Berapakah jumlah baju yang dijual oleh mereka? A 144 C 240 B 192 D 288 19 Jadual 3 di bawah menunjukkan bilangan murid di dua buah sekolah. Sekolah P Q Bilangan murid 458 3 kali bilangan murid sekolah P Jadual 3 Bilangan murid lelaki di sekolah Q ialah 728 orang. Berapakah bilangan murid perempuan di sekolah Q? 20 Aliah membeli reben. Dia menggunakan reben itu untuk mengikat bungkusan A 624 C 672 B 646 D 696
 • 5. SULIT 015/1 5 3 4 5 𝑚 1 9 10 𝑚 hadiah. Berapakah panjang reben yang tinggal? A C B D 21 Jadual 4 di bawah menunjukkan jisim tiga buah kotak. Kotak P Q R Jisim (kg) 3∙36 2∙875 1 3 4 Jadual 4 Berapakah jumlah jisim tiga buah kotak itu? A 6∙859kg C 7∙985kg B 6∙985kg D 7∙859kg 22 Aida mempunyai RM180. Dia menggunakan 35% daripada wangnya untuk membeli sepasang kasut. Berapakah harga kasut itu? A RM59 C RM65 B RM63 D RM69 23 Pendapatan Encik Razak setahun ialah RM116 275.50. Pendapatan Encik Hassan setahun adalah RM15 450.80 lebih daripada Encik Razak. Berapakah jumlah pendapatan Encik Razak dan Encik Hassan setahun? A RM234 002.80 C RM334 002.80 B RM248 001.80 D RM348 001.80 24 Zamri menyimpan RM350 dalam bulan Januari. Dalam bulan Februari, Zamri menyimpan RM100 1 9 10 𝑚 1 19 10 𝑚 2 9 10 𝑚 2 19 10 𝑚
 • 6. SULIT 015/1 6 lebih daripada simpanan pada bulan Januari. Pada bulan Mac, Zamri menyimpan kurang 15 peratus daripada simpanan pada bulan Februari. Berapakah jumlah simpanan Zamri untuk tiga bulan itu? A RM1 105 C RM1 205 B RM1 183.50 D RM1 295.50 25 Antara berikut, yang manakah salah ? A B 26 Encik Hassan membeli dua kotak air soya yang masing-masing berisi padu Dia minum 800𝑚ℓ air soya itu. Berapakah isi padu air soya yang tinggal? A C B D 27 Rajah 3 di bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat. Rajah 3 Berapakah bilangan pasangan garis selari pada rajah di atas? A 1 C 3 B 2 D 4 28 Rajah 4 di bawah menunjukkan sebuah kuboid. 2ℓ 350 𝑚𝑙 𝑑𝑎𝑛 1ℓ 200 𝑚𝑙. 2ℓ 250𝑚𝑙 2ℓ 450𝑚𝑙 2ℓ 750𝑚𝑙 2ℓ 800𝑚ℓ 2 ∙ 6 ℓ = 2600 𝑚𝑙 40 ∙ 06 ℓ = 40ℓ 60 𝑚𝑙 15ℓ 7 𝑚𝑙 = 15007 𝑚𝑙 30ℓ 2 𝑚𝑙 = 30 ∙ 02 ℓ c D
 • 7. SULIT 015/1 7 4cm 6cm 14cm Hitung isi padu, dalam cm3, kuboid itu. A 272 C 308 B 288 D 336 29 Rajah 5 di bawah dirujuk. 4 3 2 1 A B C D E Rajah 5 Jika bulatan dipindahkan secara mengufuk ke kiri dua unit, di manakah kedudukan bulatan tersebut? A C3 C E1 B B3 D 3C 30 Jadual 5 di bawah menunjukkan jisim dua buah kotak.
 • 8. SULIT 015/1 8 Kotak Jisim X 4kg 250g Y 1kg 600g kurang daripada kotak X Jadual 5 Berapakah jumlah jisim kotak X dan kotak Y. A 6kg 300g C 6kg 900g B 6kg 450g D 7kg 200g 31 Jefri memerlukan 42cm 5mm tali untuk mengikat sebuah kotak. Berapakah jumlah panjang tali untuk mengikat 5 buah kotak yang sama? A 200cm C 215cm B 210cm D 217cm 32 Puan Julia mengisi 8kg 700g tepung secara sama banyak ke dalam 6 buah bekas. Berapakah jumlah jisim tepung bagi 4 buah bekas itu? A 5 150g C 5 800g B 5 400g D 6 150g 33 Jisim 3 biji kek keju yang sama ialah 4∙38kg. Hitung jumlah jisim 8 biji kek keju yang sama. A 11kg 68g C 35kg 40g B 11kg 680g D 35kg 400g 34 Rajah 6 di bawah menunjukkan dua bekas, X dan Y yang berisi air. Bekas X mengandungi air. .
 • 9. SULIT 015/1 9 Rajah 6 Air di dalam bekas X dan bekas Y dituang sama banyak ke dalam 9 biji botol. Isi padu air di dalam botol ialah . Berapakah isi padu air, dalam bekas Y? A 7∙15 C 11∙75 B 8∙15 D 12∙11 35 Umur Norliza ialah 16 tahun. Umur datuknya ialah kali umur Norliza. Berapakah umur datuknya. A 64 tahun C 80 tahun B 68 tahun D 84 tahun 36 Rajah 7 di bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat QRST yang dibahagi kepada tiga bahagian yang membentuk segi empat sama. Rajah 7 Hitung perimeter, dalam cm, kawasan berlorek. A 12 C 18 B 15 D 21 37 2 liter petrol berjisim 2 500g. Berapakah jisim 20 liter petrol dalam kilogram? A 250kg C 12 500kg 4ℓ 1ℓ 350𝑚ℓ ℓ 4 1 4 R S 3cm T Q
 • 10. SULIT 015/1 10 B 2 500kg D 25 000kg 38 Jadual 6 di bawah menunjukkan barang yang dibeli oleh Encik Zaim. Barang Harga Televisyen RM2 950 Set Katil RM5 300 Mesin basuh Jumlah RM11 870.90 Jadual 6 Berapakah harga mesin basuh itu? A RM3 620.10 C RM3 980.90 B RM3 620.90 D RM8 250.10 39 Berdasarkan rajah 6 di bawah. Hitung jumlah mata yang diperolehi dua rumah sukan yang mendapat mata paling rendah. A 35 C 50 B 45 D 60 40 Carta pai di bawah menunjukkan bilangan peserta mengikut acara sukan. 0 10 20 30 40 Merah Hijau Biru Kuning Mata Rumah Sukan Mata 4 rumah sukan Rajah 6
 • 11. SULIT 015/1 11 Bilangan peserta yang mengambil bahagian bagi acara lontar peluru ialah 23 orang Berapakah jumlah peserta dalam ketiga-tiga acara? A 96 C 90 B 92 D 89 Lompat tinggi Lontar peluru Renjam lembing ACARA SUKAN