ACCIÓ SINDICAL , NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA, CONFLICTE I VAGA: PERSPECTIVA D’ECONOMIA LABORAL

Lluís Rodríguez Algans
Lluís Rodríguez AlgansEkonomialaria em Ekonomialaria
Lluís Rodríguez Algans. Economista assessor laboral.
Maiatzaren Lehena Aholkularitza, Koop.
ACCIÓ SINDICAL , NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA,
CONFLICTE I VAGA:
PERSPECTIVA D’ECONOMIA LABORAL
JORNADA D’ESTRATÈGIA
I ACCIÓ SINDICAL.
COORDINADORA OBRERA SINDICAL
Barcelona, 21 de Maig del 2016
INDEX
1.- Introducció.
2.- Fonts i construcció de poder laboral i
sindical.
3.- Negociació Col·lectiva i control sindical.
4.- Conflicte, boicot i vaga: introducció a
l’anàlisis cost-benefici.
5.- Conclusions.
2
1.- Introducció
- Mirada des de les relacions de poder, el
poder de negociació i l’economía laboral.
- Perspectiva metodològica d’anàlisi i
intervenció en l’acció col·lectiva.
- Perspectiva “maximalista” per tal d’avançar
de forma ambiciosa.
- Utilització de casos coneguts i assessorats
en negociació col.lectiva i crisi empresarial
amb conflicte i vaga.
- Caracterització de models sindicals i
sindicalisme a Euskal Herria (Euskal
Langileen Alkartasuna -ELA-, Langile
Abertzale Batzordeak -LAB- i altres).3
2.- Fonts i construcció de poder
laboral i sindical
Poder Sindical:
-Poder Institucional. Autonomía política.
-Poder Organitzatiu. Autonomía de negociació
col·lectiva. Autonomía financera.
-Poder Social i ideològic / cultural.
Poder Laboral-Estructural:
-Poder als mercats de treball i dinàmica
econòmica.
-Poder a l’estructura productiva-econòmica,
empreses-grups, centres de treball i llocs de
treball. 4
2.- Fonts i construcció de poder
laboral i sindical
- Poder Sindical: Poder Institucional. Autonomía Política. (Elorrieta,
2012a; Letamendia 2009).
- Sindicat-Institució obrera/social. Poder institucional vía autonomía
política, de negociació col·lectiva i control sindical.
- Autonomía política respecte partits, governs i administracions.
Capacitat d'influencia en àmbit legislatiu i judicial. Capacitat de
marcar agenda, programes i models propis (econòmics, socials).
Aliances sindicals i socials / acords estratègics en acció sindical
empresa/sector i política sindical.
- Autonomía política respecte la concertació social bi-tripartita.
Burocratisme sindical (Offe, 1992).
- Debat de models alternatius: ¿aparells polítics al món laboral o
sindicats de contrapoder amb objectius econòmics i sociopolítics
transformadors?
5
2.- Fonts i construcció de poder
laboral i sindical
Poder Sindical: Poder Organitzatiu. Autonomía de Negociació
Col·lectiva. Autonomía Financera. (Elorrieta, 2012a).
- Recursos d’infraestructura. Comarca integral. Organització compacta.
- Recursos militants. Assessores sindicals, organitzadores i formadores.
- Gabinets tècnics jurídics, econòmics, socials i de salut laboral. Intervenció
professional interdisciplinar amb assessors. Estudis, investigació / discurs propi.
- Sindicalisme de militancia i afiliació. Seccions Sindicals: arees de treball sindical
per càrrecs i pla metodològic de treball. Treball empresa a empresa,
sector/territori. Donar resposta a les necessitats laborals i socials. Conflicte com
a eix de l’acció sindical, contestació, confrontació i movilització.
- Capacitat de conflicte i movilització. Capacitat de complir compliment de
l'acordat.
- Negociació col·lectiva amb continguts. Introducció d'objectius i instruments de
política economica i continguts que reforcin el poder sindical.
- Acció Sindical-Social: connexió atur, protecció social i economia social /
assemblees d'aturats, borses de treball, cooperativisme de producció i consum.
- Control sindical permet interpel·lar patronals i governs fora de la concertació
social en política económica, laboral i social.
- Quota sindical alta. Autofinançament. Caixa de resistència potent.
6
2.- Fonts i construcció de poder
laboral i sindical
- Poder Laboral als mercats de treball, dinàmica econòmica i
política econòmica. (Kalecki, 1943; Roca, 1993; Silver, 2005).
Perspectiva plural i col·lectiva (sindical).
- Cicle econòmic capitalista (expansió, crisi). Política econòmica-
industrial: plena ocupació. Baix nivell d’atur (professió/general). Fonts
alternatives d’ingressos (subsidis d’atur, caixes de resistència).
- Regulació laboral: contractació (no temporalitat, no ETTs); negociació
col·lectiva erga omnes / no “llibertat sindical” negativa; blindatge de
negociació col.lectiva -despenjament / ultraactivitat-; prohibició/limitació
acomiadament. En cas d’acomiadament no-procedent, nul·litat. Alta
indemnització per acomiadament. ¿Sistema Genth? (gestió sindical
subsidis d’atur).
- Grups professionals d’habilitats, formació i preparació escasses.
- Control sindical (territorial / borses de treball empresa)
contractació/acomiadament i atur. Contractació fixa. No subcontractació
(externalització, ETTs). Control sindical en negociació col·lectiva
(política sindical que maximitza objectius de política econòmica:
activitat econòmica, salaris i nivell d’ocupació).
7
2.- Fonts i construcció de poder
laboral i sindical
Poder Laboral en l’estructura productiva-econòmica, empreses-
grups, centres de treball i llocs de treball. (Dunlop, 1978; Silver,
2005; Womack, 2007). Perspectiva plural i col.lectiva (sindical).
- Poder tècnic i situació estratègica de grups de treballadors/es en centre
de treball, empresa o sector industrial clau. Correlacionat amb procés
de treball i divisió tècnico/productiva. Sectors i branques d’activitat
d’arrossegament cap a enrere o cap endavant. Sectors estratègics.
- Regulació mercantil: grups d’empreses, cadenes de valor,
subcontractació - externalització: ruptura del poder tècnic, productiu i
econòmic.
- Perfils professionals: mobilitat empresa, perfils tècnics i amb informació
i coneixement empresarial estratègic.
- Control sindical informació i documentació empresarial. Comptable,
econòmica, productiva i laboral (via legal, institucional i sindical).
- Control sindical producció i org. treball.
- Control sindical inversió i canvi tècnic (inversió productiva i política
industrial).
8
3.- Negociació col·lectiva
i control sindical
Seccions Sindicals
- Organització d'afiliats/des al centre de
treball/empresa.
- Flexibilitat organitzativa vs. Representació unitaria.
Seccions Sindical de centre de treball (multiempresa,
subcontractació), d'empresa, de grups d'empreses,
etc. Correspondencia amb negociació col·lectiva de
centre de treball, polígon, districte industrial, etc.
- Càrrecs i árees de treball sindical: Delegat/da
sindical -portaveu-, Sec. Organització i gènere, Sec.
Tresorería-economía, Sec. Producció, Sec. Salut
Laboral i ecología.
- Base de contrapoder, control sindical: identificació,
cohesió sindical.
9
3.- Negociació col·lectiva
i control sindical
Objectius d'una Secció Sindical
(segons profunditat de política sindical):
- Perspectiva reivindicativa:
• Incompliments del conveni col·lectiu i altra regulació
laboral, seguretat i salut, etc.
• Negociació col·lectiva. Millora de convenis.
- Perspectiva progressiva:
• Contrapoder i control sindical (org. treball-productiva /
econòmic / presa de decisions), vs. Cogestió.
- Perspectiva transformadora:
• Recuperació, cooperativització i autogestió.
10
3.- Negociació col·lectiva
i control sindical
Tipus de Negociació Col·lectiva segons la política
sindical:
- D’acompanyament al capital: de pacte, de consecució
d’objectius a canvi de pau social i no qüestionar poder
empresarial de direcció i mitjans de producció.
- De contrapoder i control sindical: d’ofensiva, de temps d’espera,
de treva temporal en la lluita de classes per major control
productiu, econòmic, d’inversió, dels mitjans de producció, cap
a un model econòmic socialista, col·lectivista, autogestionari.
- ¿Política sindical cap a l’autogestió? Control obrer de la
incertesa economica / Gestió òptima conflicte capital/treball /
Necessitat de nova economia i societat sense retorn al sistema
capitalista.
Tipus de negociació col·lectiva segons fase de cicle
econòmic capitalista:
- Defensiva. Reestructuracions empresarials (ERE, ERTE, MSCT).
- Ofensiva i d’espera. Pactes i convenis col·lectius d’empresa-
grups, sectorials, territorials. Reforçar poder sindical.11
3.- Negociació col·lectiva
i control sindical
Reestructuracions empresarials (ERE, ERTE,
MSCT).
-Anticipació econòmica. Informació i consulta.
-Negociació – pressió / conflicte i vaga.
-Anàlisi de viabilitat (ingresos i despeses reals); causalitat
econòmica, productiva i organitzativa. Proporcionalitat i
adeqüació. Alternatives. Recuperació d’empreses i
cooperativització autogestionada.
-Acords amb contingut fort de control sindical, en funció del poder
negociador.
-Perspectiva de poder empresarial / poder sindical de negociació:
- Fort / fort. Algunes grans empreses i multinacionals amb
sindicalisme fort.
- Fort / dèbil. Empreses sense sindicalisme de contrapoder.
- Dèbil / fort. Empreses amb sindicalisme de contrapoder.
- Dèbil / dèbil. Majoría de concursos de creditors i tancaments
que no siguin grups amb beneficis. 12
3.- Negociació col·lectiva
i control sindical
Pactes i Convenis Col·lectius: continguts que
reforcen poder sindical (I).
- Unitat de negociació segons mercat de productes i treball i
estratègicament segons correlació de forces (centre de treball, empresa /
sectorial; local / territorial) i reforçament de poder sindical.
-Clàusules de blindatje enfront reformes laborals (no inaplicació de
conveni, ultraactivitat indefinida).
- Negociació col.lectiva curta (1, 2 anys) amb ultraactivitat indefinida de
clàusules obligacionals.
- Negociació empresa a empresa amb clàsula d’extensió al sector/territori
per construir la negociació sectorial/territorial des de les empreses.
-Ampliació de drets d’informació, consulta i control sindical.
-Control sindical de contractació (borses de treball).
-Control sindical de producció i organització del treball.
-Control sindical d’inversió i canvi tècnic.
13
3.- Negociació col·lectiva
i control sindical
Pactes i Convenis Col·lectius: continguts que
reforcen el poder sindical (II).
-Tipus de contractació: fixa, fixa-discontinua. Estabilitat.
-Salaris:
- Increments salarials linials, majors en la part baixa
d’escala salarial. Salvaguarda de vinculació a IPC /
increment segons nivell real de vida (territori).
- Increment fort de salaris minims. Salaris màxims dins
conveni. Reducció del ventall salarial.
- Eliminació de dobles escales i salaris variables.
14
3.- Negociació col·lectiva
i control sindical
Pactes i Convenis Col·lectius: continguts que
reforcen el poder sindical (III).
- Temps de treball. Reducció de jornada laboral i
repartiment del treball:
- Conciliació de temps de treball productiu, reproductiu i
comunitari (militància).
- Creació de llocs de treball. Amb control sindical de
contractació, recomposició estratègica de fractura atur-
precarietat-ocupació.
Públic objectiu de sindicalisme de contrapoder.
Redistribució de rendes i cohesió de plantilles i social.
15
4.- Conflicte, boicot i vaga:
introducció a l’anàlisi cost-benefici
• Relació entre activitat productiva-econòmica i
capacitat de pressió, poder de negociació.
• Estrategia de vaga determinada per:
- Temps. Moment i duració:
• Moments de major capacitat de pressió
econòmica i social/política.
• Defensiva (llibertat sindical, ERE), ofensiva
(negociació col·lectiva).
• Duració: hores, díes, complerta. Definida,
indefinida.
16
4.- Conflicte, boicot i vaga:
introducció a l’anàlisi cost-benefici
• Estrategia de vaga determinada per:
- Terreny. Extensió territorial i sectorial:
categoría, centre de treball, empresa, grup
empreses, sectorial / municipi, comarca,
general, etc.
- Vaga de “trinxera”, vaga de moviments:
• De zel. “No col·laboració”.
• Intermitent.
• Rotatoria.
• Escalonada.
• Estratègica.
• Solidaria.
17
4.- Conflicte, boicot i vaga:
introducció a l’anàlisi cost-benefici
• Estrategia de vaga determinada per:
- Instruments complementaris:
• Boicot:
– Relacionat amb el “Label sindical”.
– Primari. Contra productes/serveis de
l'empresa.
– Secundari. Contra qui consumeix
productes/serveis de l'empresa en conflicte.
• Sabotatje:
– Passiu. “No col·laboració”.
– Actiu. Edificis, maquinaria, vehicles,
aprovisionamients, stock de producte. Es
realitza per contrarrestar vulneracions de
dret a vaga pels empresaris. 18
4.- Conflicte, boicot i vaga:
introducció a l’anàlisi cost-benefici
Estrategies empresarials per limitar o anular l'impacte
econòmic i productiu de la vaga (Sanguinetti, 2006):
- Intimidació com a primera opció:
• Comunicats per part de l'empresa de grups de
treb. Pro-empresa.
• Convocatoria de reunions per l'empresa.
• Interposar demandes ilegalitat vaga
• Negociacions individualitzades amb membres
de Comitè de Vaga, treballadors, etc.
- Reduir control sindical per reforçar
l'empresarial (prohibir l'accés al comitè de
vaga, coaccionar al comitè de vaga, etc.).19
4.- Conflicte, boicot i vaga:
introducció a l’anàlisi cost-benefici
Estrategies empresarials per limitar o anular l'impacte
econòmic i productiu de la vaga (Sanguinetti, 2006):
- Reorganitzar i anticipar la producció afectada per la vaga:
• Incrementar càrrega de treball previ a la vaga.
• Anticipar treballs a la jornada previa.
• Pactar hores extra amb esquirols.
- Desviar producció a altres centres de treball, empreses del
grup, subcontractes, autònoms:
• Redirigir comandes a centres de treball de l'empresa que no
estan en vaga.
• Redirigir comandes a empreses del grup a nivell estatal o
extranger.
• Encarregar la realització o incrementar el volum a empreses
contractistes i autònoms.
20
4.- Conflicte, boicot i vaga:
introducció a l’anàlisi cost-benefici
Estrategies empresarials per limitar o anular l'impacte
econòmic i productiu de la vaga (Sanguinetti, 2006):
- Substitució de vaguistes per treballadores d'oriegen intern,
extern i virtual:
• Movent personal de l'empresa, funcionalment, incloent
empresari, encarregats, familiars, amics, etc.
• Movent personal d'empreses del grup.
• Ampliant jornada a personal eventual o ETT.
• Contractant directament personal.
- Utilització improcedent o abusiva dels serveis minims de
seguretat i manteniment o serveis essencials:
• Establiment unilateral de serveis minims abusius.
• Superar en la práctica els serveis minims establerts.
21
REFERÈNCIES D’INTERÈS (I)
- AA.VV. (2011 a 2015). Anuario del Conflicto Social. [ http://www.observatoridelconflictesocial.org ].
- AA.VV. (2001). Construyendo poder en el lugar de trabajo. Washington, AFSCME, AFL-CIO.
- AA.VV. (2007). Análisis económico de la negociación colectiva en España. Una propuesta metodológica.
Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
- AA.VV. (2010). Manual de organización. Londres, Federacion Internacional de Trabajadores del Transporte
(ITF).
- Albarracín D; Gutierrez, E. (2012). Financiarización, nuevos perímetros empresariales y retos sindicales.
Cuadernos de Relaciones Laborales.
- Alvarez, I (2013). Financiarización, nuevas estrategias empresariales y dinámica salarial. El caso de Francia
1980-2010. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid.
- Amat, O (2008). Análisis integral de empresas. Claves para un chequeo completo: desde el análisis cualitativo
al análisis de balances. Barcelona, ACCID – Profit.
- Aragón, J. et al (2011). La negociación colectiva y la información económica en España. Madrid, Fundación 1º
de Mayo.
- Bretones, M.T. (2003). Una nova societat civil: accions col·lectives de masses a l'Espanya postransicional (ca.
1982-2002). Barcelona, Fundació Jaume Bofill.
- Caire, G. (1978). La grève ouvrière. Paris, Editions Ouvrieres.
- Calleja, J.P. (2016). Estrategias de revitalización de los sindicatos españoles. Tesis Doctoral. Universitat de
Valencia.
- Carrier, D. (1982). La estrategia de las negociaciones colectivas. Madrid, Tecnos.
- Dallery, Th; Van Treeck, T (2009). Objetivos empresariales, regímenes de crecimiento macroeconómico y
finanzas. Ekonomiaz N.º 72, 3.er cuatrimestre, 2009.
- Del Rosal, M (2015). El capitalismo sueco y los límites del socialismo reformista: una critica marxista del
modelo Rhen-Meidner (1932-1983). Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid.
- Dunlop, J. T (1978). Sistemas de relaciones industriales. Madrid, Peninsula.
- Edwards, P.K.; Scullion, H (1987). La organización social del conflicto laboral. Control y resistencia en la
fabrica. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
- Elorrieta, J. (2012a). Renovación sindical: una aproximación a la trayectoria de ELA. Mecanismos y procesos.
Tafalla, Txalaparta.
- Elorrieta, J. (2012b). Sindicalismo combativo (ELA 2012: crecer desde el contrapoder). Lan Harremanak/27
(2012-II) (91-124)
- Kohler, H-D. (2008). Los sindicatos en España frente a los retos de la globalización y del cambio tecnológico.
Documento de trabajo 142/2008. Madrid, Fundación Alternativas. 22
REFERÈNCIES D’INTERÈS (II)
- Falguera, M.A (2016). El poder en la empresa: ¿feudalismo o democracia?. Pasos a la izquierda nº5.
- Fernandez Steinko, A. (2002). Democracia en la empresa. Madrid, Ediciones HOAC.
- Fisher, M (1973). Mesure des conflits du travail et de leurs répercussions économiques. Paris, OCDE.
- Foster, J.B. (2013). Marx, Kalecki, Keynes y la estrategia socialista: la superioridad de la economía política del
trabajo sobre la economía política del capital. Sin Permiso.
- Garrido, E. (1995). La información en la empresa: análisis jurídico de los poderes de información de los
representantes de los trabajadores. Madrid, Consejo Economico y Social.
- Glyn, A (2010). Capitalismo desatado. Finanzas, globalización y bienestar. Madrid, La Catarata – FUHEM.
- Juez Martel, P (2010). Manual de contabilidad para juristas. Madrid, Wolters Kluwer.
- Kalecki, M (1943). “Aspectos políticos de la ocupación plena” en M. Kalecki, Ensayos escogidos sobre la
dinámica de la economía capitalista 1933-1970. México DF, Fondo de Cultura Económica.
- Letamendia, F. (2009). Estructura política del mundo del trabajo. Fordismo y postfordismo. Madrid, Tecnos.
- Luque, D (2010). Las huelgas en España: intensidad, forma y determinantes. Tesis Doctoral, Universidad de
Oviedo.
- Marin, F (2015). Los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores. Tesis Doctoral,
Universitat de Valencia.
- McIllroy, John (1984). Strike! How to fight, how to win. Londres, Pluto Press.
- Monge, J.L. (2008). Técnicas de negociación colectiva. Decálogo el buen negociador. Madrid, Confemetal.
- Negri, A (2005). Los libros de la autonomía obrera. Madrid, Akal.
- Roca, B (2016). Transformaciones en el trabajo y movimiento sindical. Propuestas para una renovación
necesaria. Documento de trabajo 86/2016. Madrid, Fundación Alternativas.
- Roca, B; Rodríguez, Ll. (2013). El poder laboral. Una propuesta teórica para analizar las relaciones de poder en
la empresa y las estrategias de los actores, en CNT (ed.), Sindicalismo en la empresa y el territorio. Zaragoza,
CNT.
- Roca, J. (1993). Pactos sociales y política de rentas. El debate internacional y la experiencia española (1977-
1988). Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
- Sanguinetti, W (2006). Los empresarios y el conflicto laboral. Valencia, Tirant lo Blanch.
- Sellier, F; Tiano, A (1964). Economía del trabajo. Barcelona, Ariel.
- Silver, B. (2005). Los movimientos obreros y la globalización desde 1870. Madrid, Akal.
- Sola, J (2014). La desregulación laboral en España (1984-1997). Recursos de poder y remercantilización del
trabajo. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid.
- Womack, J. (2007). Posición estratégica y fuerza obrera. Hacia una nueva historia de los movimientos obreros.
Mexico DF, Fondo de Cultura Económica. 23
1 de 23

Recomendados

Negociació colectiva. control sindical i contrapoder [ugt catalunya] por
Negociació colectiva. control sindical i contrapoder [ugt catalunya]Negociació colectiva. control sindical i contrapoder [ugt catalunya]
Negociació colectiva. control sindical i contrapoder [ugt catalunya]Lluís Rodríguez Algans
648 visualizações35 slides
Balanc Social Ei 2006 por
Balanc Social Ei 2006Balanc Social Ei 2006
Balanc Social Ei 2006tribunavisrtual
281 visualizações44 slides
Treball economia de l'empresa. Judit Veciana, Xai Rodriguez i Diana Lecha por
Treball economia de l'empresa. Judit Veciana, Xai Rodriguez i Diana LechaTreball economia de l'empresa. Judit Veciana, Xai Rodriguez i Diana Lecha
Treball economia de l'empresa. Judit Veciana, Xai Rodriguez i Diana LechaClot
503 visualizações13 slides
RSC i la sostenibilitat por
RSC i la sostenibilitatRSC i la sostenibilitat
RSC i la sostenibilitatderjami
314 visualizações21 slides
Tema 1 Introducció A Lempresa por
Tema 1 Introducció A LempresaTema 1 Introducció A Lempresa
Tema 1 Introducció A Lempresafelbaile
288 visualizações16 slides
Empresa por
EmpresaEmpresa
EmpresaClot
410 visualizações10 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a ACCIÓ SINDICAL , NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA, CONFLICTE I VAGA: PERSPECTIVA D’ECONOMIA LABORAL

CSR Competitivitat Sostenible i Responsable por
CSR Competitivitat Sostenible i ResponsableCSR Competitivitat Sostenible i Responsable
CSR Competitivitat Sostenible i ResponsableAddVANTE
655 visualizações16 slides
Presentacio Rsc Grup Agnitio por
Presentacio Rsc Grup AgnitioPresentacio Rsc Grup Agnitio
Presentacio Rsc Grup AgnitioEduard
272 visualizações15 slides
Beneficis de l` ètica empresarial por
Beneficis de l` ètica empresarialBeneficis de l` ètica empresarial
Beneficis de l` ètica empresarialsmarinzrabi
1.2K visualizações33 slides
El treball i la legislació laboral (t6) por
El treball i la legislació laboral (t6)El treball i la legislació laboral (t6)
El treball i la legislació laboral (t6)Laura
9.8K visualizações54 slides
Power Point Eco.Empresa por
Power Point Eco.EmpresaPower Point Eco.Empresa
Power Point Eco.EmpresaClot
510 visualizações10 slides
2014 01 Col·laboració: treballar junts per la societat por
2014 01 Col·laboració: treballar junts per la societat2014 01 Col·laboració: treballar junts per la societat
2014 01 Col·laboració: treballar junts per la societatObservatori del Tercer Sector
5.7K visualizações34 slides

Similar a ACCIÓ SINDICAL , NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA, CONFLICTE I VAGA: PERSPECTIVA D’ECONOMIA LABORAL(20)

CSR Competitivitat Sostenible i Responsable por AddVANTE
CSR Competitivitat Sostenible i ResponsableCSR Competitivitat Sostenible i Responsable
CSR Competitivitat Sostenible i Responsable
AddVANTE655 visualizações
Presentacio Rsc Grup Agnitio por Eduard
Presentacio Rsc Grup AgnitioPresentacio Rsc Grup Agnitio
Presentacio Rsc Grup Agnitio
Eduard272 visualizações
Beneficis de l` ètica empresarial por smarinzrabi
Beneficis de l` ètica empresarialBeneficis de l` ètica empresarial
Beneficis de l` ètica empresarial
smarinzrabi1.2K visualizações
El treball i la legislació laboral (t6) por Laura
El treball i la legislació laboral (t6)El treball i la legislació laboral (t6)
El treball i la legislació laboral (t6)
Laura9.8K visualizações
Power Point Eco.Empresa por Clot
Power Point Eco.EmpresaPower Point Eco.Empresa
Power Point Eco.Empresa
Clot510 visualizações
L'RSC a les Institucions Financeres com a sortida a la crisi por MACSGRUP
L'RSC a les Institucions Financeres com a sortida a la crisiL'RSC a les Institucions Financeres com a sortida a la crisi
L'RSC a les Institucions Financeres com a sortida a la crisi
MACSGRUP145 visualizações
Autoocupacio por nurietica
AutoocupacioAutoocupacio
Autoocupacio
nurietica160 visualizações
Entendre alguns conceptes econòmics por Rosa Domingo
Entendre alguns conceptes econòmicsEntendre alguns conceptes econòmics
Entendre alguns conceptes econòmics
Rosa Domingo1.6K visualizações
M6. Autoocupació. Crea la teva pròpia empresa por tcborges
M6. Autoocupació. Crea la teva pròpia empresaM6. Autoocupació. Crea la teva pròpia empresa
M6. Autoocupació. Crea la teva pròpia empresa
tcborges347 visualizações
Resumen empresa tema 1 por cfgmi
Resumen empresa tema 1Resumen empresa tema 1
Resumen empresa tema 1
cfgmi703 visualizações
Models negoci - Business Models [català] por Antoni Barniol
Models negoci - Business Models [català]Models negoci - Business Models [català]
Models negoci - Business Models [català]
Antoni Barniol950 visualizações
Breu Guia Laboral d'Autodefensa per a Precàries (Valencià) por CGTPV
Breu Guia Laboral d'Autodefensa per a Precàries (Valencià)Breu Guia Laboral d'Autodefensa per a Precàries (Valencià)
Breu Guia Laboral d'Autodefensa per a Precàries (Valencià)
CGTPV1.6K visualizações
Consell Industrial de Parets. Intervenció jornada empresarial Ripollet 11.04.18 por Consell Industrial
Consell Industrial de Parets. Intervenció jornada empresarial Ripollet 11.04.18Consell Industrial de Parets. Intervenció jornada empresarial Ripollet 11.04.18
Consell Industrial de Parets. Intervenció jornada empresarial Ripollet 11.04.18
Consell Industrial79 visualizações
La Cooperativa, una aposta de futur por Parets Empreses
La Cooperativa, una aposta de futurLa Cooperativa, una aposta de futur
La Cooperativa, una aposta de futur
Parets Empreses174 visualizações
Pac1 mena ariño por Laietta M
Pac1 mena ariñoPac1 mena ariño
Pac1 mena ariño
Laietta M223 visualizações
ActivitatsTema5. por andresjoan3a
ActivitatsTema5.ActivitatsTema5.
ActivitatsTema5.
andresjoan3a194 visualizações
Models de negoci anella accio por Emprèn UPF
Models de negoci anella accioModels de negoci anella accio
Models de negoci anella accio
Emprèn UPF713 visualizações

ACCIÓ SINDICAL , NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA, CONFLICTE I VAGA: PERSPECTIVA D’ECONOMIA LABORAL

 • 1. Lluís Rodríguez Algans. Economista assessor laboral. Maiatzaren Lehena Aholkularitza, Koop. ACCIÓ SINDICAL , NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA, CONFLICTE I VAGA: PERSPECTIVA D’ECONOMIA LABORAL JORNADA D’ESTRATÈGIA I ACCIÓ SINDICAL. COORDINADORA OBRERA SINDICAL Barcelona, 21 de Maig del 2016
 • 2. INDEX 1.- Introducció. 2.- Fonts i construcció de poder laboral i sindical. 3.- Negociació Col·lectiva i control sindical. 4.- Conflicte, boicot i vaga: introducció a l’anàlisis cost-benefici. 5.- Conclusions. 2
 • 3. 1.- Introducció - Mirada des de les relacions de poder, el poder de negociació i l’economía laboral. - Perspectiva metodològica d’anàlisi i intervenció en l’acció col·lectiva. - Perspectiva “maximalista” per tal d’avançar de forma ambiciosa. - Utilització de casos coneguts i assessorats en negociació col.lectiva i crisi empresarial amb conflicte i vaga. - Caracterització de models sindicals i sindicalisme a Euskal Herria (Euskal Langileen Alkartasuna -ELA-, Langile Abertzale Batzordeak -LAB- i altres).3
 • 4. 2.- Fonts i construcció de poder laboral i sindical Poder Sindical: -Poder Institucional. Autonomía política. -Poder Organitzatiu. Autonomía de negociació col·lectiva. Autonomía financera. -Poder Social i ideològic / cultural. Poder Laboral-Estructural: -Poder als mercats de treball i dinàmica econòmica. -Poder a l’estructura productiva-econòmica, empreses-grups, centres de treball i llocs de treball. 4
 • 5. 2.- Fonts i construcció de poder laboral i sindical - Poder Sindical: Poder Institucional. Autonomía Política. (Elorrieta, 2012a; Letamendia 2009). - Sindicat-Institució obrera/social. Poder institucional vía autonomía política, de negociació col·lectiva i control sindical. - Autonomía política respecte partits, governs i administracions. Capacitat d'influencia en àmbit legislatiu i judicial. Capacitat de marcar agenda, programes i models propis (econòmics, socials). Aliances sindicals i socials / acords estratègics en acció sindical empresa/sector i política sindical. - Autonomía política respecte la concertació social bi-tripartita. Burocratisme sindical (Offe, 1992). - Debat de models alternatius: ¿aparells polítics al món laboral o sindicats de contrapoder amb objectius econòmics i sociopolítics transformadors? 5
 • 6. 2.- Fonts i construcció de poder laboral i sindical Poder Sindical: Poder Organitzatiu. Autonomía de Negociació Col·lectiva. Autonomía Financera. (Elorrieta, 2012a). - Recursos d’infraestructura. Comarca integral. Organització compacta. - Recursos militants. Assessores sindicals, organitzadores i formadores. - Gabinets tècnics jurídics, econòmics, socials i de salut laboral. Intervenció professional interdisciplinar amb assessors. Estudis, investigació / discurs propi. - Sindicalisme de militancia i afiliació. Seccions Sindicals: arees de treball sindical per càrrecs i pla metodològic de treball. Treball empresa a empresa, sector/territori. Donar resposta a les necessitats laborals i socials. Conflicte com a eix de l’acció sindical, contestació, confrontació i movilització. - Capacitat de conflicte i movilització. Capacitat de complir compliment de l'acordat. - Negociació col·lectiva amb continguts. Introducció d'objectius i instruments de política economica i continguts que reforcin el poder sindical. - Acció Sindical-Social: connexió atur, protecció social i economia social / assemblees d'aturats, borses de treball, cooperativisme de producció i consum. - Control sindical permet interpel·lar patronals i governs fora de la concertació social en política económica, laboral i social. - Quota sindical alta. Autofinançament. Caixa de resistència potent. 6
 • 7. 2.- Fonts i construcció de poder laboral i sindical - Poder Laboral als mercats de treball, dinàmica econòmica i política econòmica. (Kalecki, 1943; Roca, 1993; Silver, 2005). Perspectiva plural i col·lectiva (sindical). - Cicle econòmic capitalista (expansió, crisi). Política econòmica- industrial: plena ocupació. Baix nivell d’atur (professió/general). Fonts alternatives d’ingressos (subsidis d’atur, caixes de resistència). - Regulació laboral: contractació (no temporalitat, no ETTs); negociació col·lectiva erga omnes / no “llibertat sindical” negativa; blindatge de negociació col.lectiva -despenjament / ultraactivitat-; prohibició/limitació acomiadament. En cas d’acomiadament no-procedent, nul·litat. Alta indemnització per acomiadament. ¿Sistema Genth? (gestió sindical subsidis d’atur). - Grups professionals d’habilitats, formació i preparació escasses. - Control sindical (territorial / borses de treball empresa) contractació/acomiadament i atur. Contractació fixa. No subcontractació (externalització, ETTs). Control sindical en negociació col·lectiva (política sindical que maximitza objectius de política econòmica: activitat econòmica, salaris i nivell d’ocupació). 7
 • 8. 2.- Fonts i construcció de poder laboral i sindical Poder Laboral en l’estructura productiva-econòmica, empreses- grups, centres de treball i llocs de treball. (Dunlop, 1978; Silver, 2005; Womack, 2007). Perspectiva plural i col.lectiva (sindical). - Poder tècnic i situació estratègica de grups de treballadors/es en centre de treball, empresa o sector industrial clau. Correlacionat amb procés de treball i divisió tècnico/productiva. Sectors i branques d’activitat d’arrossegament cap a enrere o cap endavant. Sectors estratègics. - Regulació mercantil: grups d’empreses, cadenes de valor, subcontractació - externalització: ruptura del poder tècnic, productiu i econòmic. - Perfils professionals: mobilitat empresa, perfils tècnics i amb informació i coneixement empresarial estratègic. - Control sindical informació i documentació empresarial. Comptable, econòmica, productiva i laboral (via legal, institucional i sindical). - Control sindical producció i org. treball. - Control sindical inversió i canvi tècnic (inversió productiva i política industrial). 8
 • 9. 3.- Negociació col·lectiva i control sindical Seccions Sindicals - Organització d'afiliats/des al centre de treball/empresa. - Flexibilitat organitzativa vs. Representació unitaria. Seccions Sindical de centre de treball (multiempresa, subcontractació), d'empresa, de grups d'empreses, etc. Correspondencia amb negociació col·lectiva de centre de treball, polígon, districte industrial, etc. - Càrrecs i árees de treball sindical: Delegat/da sindical -portaveu-, Sec. Organització i gènere, Sec. Tresorería-economía, Sec. Producció, Sec. Salut Laboral i ecología. - Base de contrapoder, control sindical: identificació, cohesió sindical. 9
 • 10. 3.- Negociació col·lectiva i control sindical Objectius d'una Secció Sindical (segons profunditat de política sindical): - Perspectiva reivindicativa: • Incompliments del conveni col·lectiu i altra regulació laboral, seguretat i salut, etc. • Negociació col·lectiva. Millora de convenis. - Perspectiva progressiva: • Contrapoder i control sindical (org. treball-productiva / econòmic / presa de decisions), vs. Cogestió. - Perspectiva transformadora: • Recuperació, cooperativització i autogestió. 10
 • 11. 3.- Negociació col·lectiva i control sindical Tipus de Negociació Col·lectiva segons la política sindical: - D’acompanyament al capital: de pacte, de consecució d’objectius a canvi de pau social i no qüestionar poder empresarial de direcció i mitjans de producció. - De contrapoder i control sindical: d’ofensiva, de temps d’espera, de treva temporal en la lluita de classes per major control productiu, econòmic, d’inversió, dels mitjans de producció, cap a un model econòmic socialista, col·lectivista, autogestionari. - ¿Política sindical cap a l’autogestió? Control obrer de la incertesa economica / Gestió òptima conflicte capital/treball / Necessitat de nova economia i societat sense retorn al sistema capitalista. Tipus de negociació col·lectiva segons fase de cicle econòmic capitalista: - Defensiva. Reestructuracions empresarials (ERE, ERTE, MSCT). - Ofensiva i d’espera. Pactes i convenis col·lectius d’empresa- grups, sectorials, territorials. Reforçar poder sindical.11
 • 12. 3.- Negociació col·lectiva i control sindical Reestructuracions empresarials (ERE, ERTE, MSCT). -Anticipació econòmica. Informació i consulta. -Negociació – pressió / conflicte i vaga. -Anàlisi de viabilitat (ingresos i despeses reals); causalitat econòmica, productiva i organitzativa. Proporcionalitat i adeqüació. Alternatives. Recuperació d’empreses i cooperativització autogestionada. -Acords amb contingut fort de control sindical, en funció del poder negociador. -Perspectiva de poder empresarial / poder sindical de negociació: - Fort / fort. Algunes grans empreses i multinacionals amb sindicalisme fort. - Fort / dèbil. Empreses sense sindicalisme de contrapoder. - Dèbil / fort. Empreses amb sindicalisme de contrapoder. - Dèbil / dèbil. Majoría de concursos de creditors i tancaments que no siguin grups amb beneficis. 12
 • 13. 3.- Negociació col·lectiva i control sindical Pactes i Convenis Col·lectius: continguts que reforcen poder sindical (I). - Unitat de negociació segons mercat de productes i treball i estratègicament segons correlació de forces (centre de treball, empresa / sectorial; local / territorial) i reforçament de poder sindical. -Clàusules de blindatje enfront reformes laborals (no inaplicació de conveni, ultraactivitat indefinida). - Negociació col.lectiva curta (1, 2 anys) amb ultraactivitat indefinida de clàusules obligacionals. - Negociació empresa a empresa amb clàsula d’extensió al sector/territori per construir la negociació sectorial/territorial des de les empreses. -Ampliació de drets d’informació, consulta i control sindical. -Control sindical de contractació (borses de treball). -Control sindical de producció i organització del treball. -Control sindical d’inversió i canvi tècnic. 13
 • 14. 3.- Negociació col·lectiva i control sindical Pactes i Convenis Col·lectius: continguts que reforcen el poder sindical (II). -Tipus de contractació: fixa, fixa-discontinua. Estabilitat. -Salaris: - Increments salarials linials, majors en la part baixa d’escala salarial. Salvaguarda de vinculació a IPC / increment segons nivell real de vida (territori). - Increment fort de salaris minims. Salaris màxims dins conveni. Reducció del ventall salarial. - Eliminació de dobles escales i salaris variables. 14
 • 15. 3.- Negociació col·lectiva i control sindical Pactes i Convenis Col·lectius: continguts que reforcen el poder sindical (III). - Temps de treball. Reducció de jornada laboral i repartiment del treball: - Conciliació de temps de treball productiu, reproductiu i comunitari (militància). - Creació de llocs de treball. Amb control sindical de contractació, recomposició estratègica de fractura atur- precarietat-ocupació. Públic objectiu de sindicalisme de contrapoder. Redistribució de rendes i cohesió de plantilles i social. 15
 • 16. 4.- Conflicte, boicot i vaga: introducció a l’anàlisi cost-benefici • Relació entre activitat productiva-econòmica i capacitat de pressió, poder de negociació. • Estrategia de vaga determinada per: - Temps. Moment i duració: • Moments de major capacitat de pressió econòmica i social/política. • Defensiva (llibertat sindical, ERE), ofensiva (negociació col·lectiva). • Duració: hores, díes, complerta. Definida, indefinida. 16
 • 17. 4.- Conflicte, boicot i vaga: introducció a l’anàlisi cost-benefici • Estrategia de vaga determinada per: - Terreny. Extensió territorial i sectorial: categoría, centre de treball, empresa, grup empreses, sectorial / municipi, comarca, general, etc. - Vaga de “trinxera”, vaga de moviments: • De zel. “No col·laboració”. • Intermitent. • Rotatoria. • Escalonada. • Estratègica. • Solidaria. 17
 • 18. 4.- Conflicte, boicot i vaga: introducció a l’anàlisi cost-benefici • Estrategia de vaga determinada per: - Instruments complementaris: • Boicot: – Relacionat amb el “Label sindical”. – Primari. Contra productes/serveis de l'empresa. – Secundari. Contra qui consumeix productes/serveis de l'empresa en conflicte. • Sabotatje: – Passiu. “No col·laboració”. – Actiu. Edificis, maquinaria, vehicles, aprovisionamients, stock de producte. Es realitza per contrarrestar vulneracions de dret a vaga pels empresaris. 18
 • 19. 4.- Conflicte, boicot i vaga: introducció a l’anàlisi cost-benefici Estrategies empresarials per limitar o anular l'impacte econòmic i productiu de la vaga (Sanguinetti, 2006): - Intimidació com a primera opció: • Comunicats per part de l'empresa de grups de treb. Pro-empresa. • Convocatoria de reunions per l'empresa. • Interposar demandes ilegalitat vaga • Negociacions individualitzades amb membres de Comitè de Vaga, treballadors, etc. - Reduir control sindical per reforçar l'empresarial (prohibir l'accés al comitè de vaga, coaccionar al comitè de vaga, etc.).19
 • 20. 4.- Conflicte, boicot i vaga: introducció a l’anàlisi cost-benefici Estrategies empresarials per limitar o anular l'impacte econòmic i productiu de la vaga (Sanguinetti, 2006): - Reorganitzar i anticipar la producció afectada per la vaga: • Incrementar càrrega de treball previ a la vaga. • Anticipar treballs a la jornada previa. • Pactar hores extra amb esquirols. - Desviar producció a altres centres de treball, empreses del grup, subcontractes, autònoms: • Redirigir comandes a centres de treball de l'empresa que no estan en vaga. • Redirigir comandes a empreses del grup a nivell estatal o extranger. • Encarregar la realització o incrementar el volum a empreses contractistes i autònoms. 20
 • 21. 4.- Conflicte, boicot i vaga: introducció a l’anàlisi cost-benefici Estrategies empresarials per limitar o anular l'impacte econòmic i productiu de la vaga (Sanguinetti, 2006): - Substitució de vaguistes per treballadores d'oriegen intern, extern i virtual: • Movent personal de l'empresa, funcionalment, incloent empresari, encarregats, familiars, amics, etc. • Movent personal d'empreses del grup. • Ampliant jornada a personal eventual o ETT. • Contractant directament personal. - Utilització improcedent o abusiva dels serveis minims de seguretat i manteniment o serveis essencials: • Establiment unilateral de serveis minims abusius. • Superar en la práctica els serveis minims establerts. 21
 • 22. REFERÈNCIES D’INTERÈS (I) - AA.VV. (2011 a 2015). Anuario del Conflicto Social. [ http://www.observatoridelconflictesocial.org ]. - AA.VV. (2001). Construyendo poder en el lugar de trabajo. Washington, AFSCME, AFL-CIO. - AA.VV. (2007). Análisis económico de la negociación colectiva en España. Una propuesta metodológica. Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. - AA.VV. (2010). Manual de organización. Londres, Federacion Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF). - Albarracín D; Gutierrez, E. (2012). Financiarización, nuevos perímetros empresariales y retos sindicales. Cuadernos de Relaciones Laborales. - Alvarez, I (2013). Financiarización, nuevas estrategias empresariales y dinámica salarial. El caso de Francia 1980-2010. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. - Amat, O (2008). Análisis integral de empresas. Claves para un chequeo completo: desde el análisis cualitativo al análisis de balances. Barcelona, ACCID – Profit. - Aragón, J. et al (2011). La negociación colectiva y la información económica en España. Madrid, Fundación 1º de Mayo. - Bretones, M.T. (2003). Una nova societat civil: accions col·lectives de masses a l'Espanya postransicional (ca. 1982-2002). Barcelona, Fundació Jaume Bofill. - Caire, G. (1978). La grève ouvrière. Paris, Editions Ouvrieres. - Calleja, J.P. (2016). Estrategias de revitalización de los sindicatos españoles. Tesis Doctoral. Universitat de Valencia. - Carrier, D. (1982). La estrategia de las negociaciones colectivas. Madrid, Tecnos. - Dallery, Th; Van Treeck, T (2009). Objetivos empresariales, regímenes de crecimiento macroeconómico y finanzas. Ekonomiaz N.º 72, 3.er cuatrimestre, 2009. - Del Rosal, M (2015). El capitalismo sueco y los límites del socialismo reformista: una critica marxista del modelo Rhen-Meidner (1932-1983). Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. - Dunlop, J. T (1978). Sistemas de relaciones industriales. Madrid, Peninsula. - Edwards, P.K.; Scullion, H (1987). La organización social del conflicto laboral. Control y resistencia en la fabrica. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. - Elorrieta, J. (2012a). Renovación sindical: una aproximación a la trayectoria de ELA. Mecanismos y procesos. Tafalla, Txalaparta. - Elorrieta, J. (2012b). Sindicalismo combativo (ELA 2012: crecer desde el contrapoder). Lan Harremanak/27 (2012-II) (91-124) - Kohler, H-D. (2008). Los sindicatos en España frente a los retos de la globalización y del cambio tecnológico. Documento de trabajo 142/2008. Madrid, Fundación Alternativas. 22
 • 23. REFERÈNCIES D’INTERÈS (II) - Falguera, M.A (2016). El poder en la empresa: ¿feudalismo o democracia?. Pasos a la izquierda nº5. - Fernandez Steinko, A. (2002). Democracia en la empresa. Madrid, Ediciones HOAC. - Fisher, M (1973). Mesure des conflits du travail et de leurs répercussions économiques. Paris, OCDE. - Foster, J.B. (2013). Marx, Kalecki, Keynes y la estrategia socialista: la superioridad de la economía política del trabajo sobre la economía política del capital. Sin Permiso. - Garrido, E. (1995). La información en la empresa: análisis jurídico de los poderes de información de los representantes de los trabajadores. Madrid, Consejo Economico y Social. - Glyn, A (2010). Capitalismo desatado. Finanzas, globalización y bienestar. Madrid, La Catarata – FUHEM. - Juez Martel, P (2010). Manual de contabilidad para juristas. Madrid, Wolters Kluwer. - Kalecki, M (1943). “Aspectos políticos de la ocupación plena” en M. Kalecki, Ensayos escogidos sobre la dinámica de la economía capitalista 1933-1970. México DF, Fondo de Cultura Económica. - Letamendia, F. (2009). Estructura política del mundo del trabajo. Fordismo y postfordismo. Madrid, Tecnos. - Luque, D (2010). Las huelgas en España: intensidad, forma y determinantes. Tesis Doctoral, Universidad de Oviedo. - Marin, F (2015). Los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores. Tesis Doctoral, Universitat de Valencia. - McIllroy, John (1984). Strike! How to fight, how to win. Londres, Pluto Press. - Monge, J.L. (2008). Técnicas de negociación colectiva. Decálogo el buen negociador. Madrid, Confemetal. - Negri, A (2005). Los libros de la autonomía obrera. Madrid, Akal. - Roca, B (2016). Transformaciones en el trabajo y movimiento sindical. Propuestas para una renovación necesaria. Documento de trabajo 86/2016. Madrid, Fundación Alternativas. - Roca, B; Rodríguez, Ll. (2013). El poder laboral. Una propuesta teórica para analizar las relaciones de poder en la empresa y las estrategias de los actores, en CNT (ed.), Sindicalismo en la empresa y el territorio. Zaragoza, CNT. - Roca, J. (1993). Pactos sociales y política de rentas. El debate internacional y la experiencia española (1977- 1988). Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. - Sanguinetti, W (2006). Los empresarios y el conflicto laboral. Valencia, Tirant lo Blanch. - Sellier, F; Tiano, A (1964). Economía del trabajo. Barcelona, Ariel. - Silver, B. (2005). Los movimientos obreros y la globalización desde 1870. Madrid, Akal. - Sola, J (2014). La desregulación laboral en España (1984-1997). Recursos de poder y remercantilización del trabajo. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. - Womack, J. (2007). Posición estratégica y fuerza obrera. Hacia una nueva historia de los movimientos obreros. Mexico DF, Fondo de Cultura Económica. 23