Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Mais de Ljubica Lalić Profesorski Profil(20)

Último(20)

Anúncio

Regulacija fotosinteze c4 i cam

 1. C4 I CAM FOTOSINTEZA
 2. 1. Svetlost 2. Kiseonik 3. Temperatura 4. Vodni deficit
 3.  Skiofite – biljke senke; ne podnose puno dnevno osvetljenje, primer šumske biljke. Povećanje intenziteta svetlosti ne utiče na fotosintezu, na max vrednostima se ona zaustavlja  Heliofite – biljne vrste koje rastu u uslovima pune dnevne svetlosti. Ne podnose zasenčenost. Povećanje intenziteta svetlosti dovodi do povećanja intenziteta fotosinteze
 4. • Višak energije štetno deluje na biljku • Oštećenje membrana • Denaturacija proteina, enzima, PSII • Stvaranje slobodnih radikala kiseonika
 5.  Povišena koncentracija CO2 povećava intenzitet fotosinteze do tačke zasićenja RuBP
 6.  Visoka koncentracija kiseonika smanjuje intenzitet fotosinteze  Pospešuje se fotofosforilacija (glavni problem)  remeti se transport elektrona, fotofosforilacija,, neki enzimi Kalvinovog ciklusa  Niska koncentracija kiseonika utiče na narušavanje procesa disanja čime se posredno remeti fotosinteza
 7.  Kod biljaka umerenih zona (C3 biljke) optimalna tačka je oko 25°C, maksimum je oko 40°C  Biljke sušnih i izuzetno toplih predela (C4 i CAM) su prilagođene da vrše fotosintezu na mnogo višim t
 8.  U uslovima vodnog deficita naglo se smanjuje intenzitet fotosinteze
 9. • Suša • Visok intenzitet sunčevog zračenja • Visoke temperature • Zatvaranje stoma danju • Rubisco ima veći afinitet za O2 nego za CO2 problemi • Niska koncentracija CO2, visoka koncentracija O2 • Pojava fotorespiracije – nepotrebno trošenje ATP-a dobijenog u svetloj fazi • Nemogućnost fotosintetiasnja u mraku posledice • C4 fotosinteza • CAM fotosintezarešenje
 10.  Većina hidrofita, mezofita i kserofita  Fotosintetičko tkivo – mezofil – palisadne ćelije  Stome danju otvorene, noću zatvorene  Primarni akceptor atmosferskog CO2 je RuBP  Prvi enzim Rubisco  Prvi stabilni produkt je – PGA (fosfoglicerat)  Visok nivo fotorespiracije  Za 1 molekul glukoze utroši se 12 molekula NADPH+H+ i 18 molekula ATP-a
 11.  Samo kod tropskih biljaka, ponekad kod mezofita  Mnogo manja ili zanemarljiva fotorespiracija  Za 1 molekul glukoze utroši se 12 molekula NADPH+H+ i 30 molekula ATP-a  Dvostruka fiksacija CO2  Jedinstvena Kranc anatomija lista: ćelije mezofila (palisadne ć.) raspoređene u obliku venca oko krupnih ćelija sare provodnog snopića  “Zamka za CO2 “ - Primarni akceptor atmosferskog CO2 je PEP (fosfoenolpiruvat) u ćelijama kružnog mezofila  Sekundarni akceptor CO2 je RuBP u ćelijama sare provodnog snopića  Prvi enzim je PEP karboksilaza  Prvi stabilni produkt je oksalsirćetna kiselina (OOA)
 12.  Kada je spoljašnja temperatura visoka, stome se zatvaraju da bi se sprečio gubitak vode iz biljke.  Time se sprečava i difuzija CO2, a raste koncentracija O2 u ćeliji  Dolazi do FOTORESPIRACIJE tj. Rubisko počinje da vezuje O2 i time usporava fotosintezu. Jer se troši ATP  U ćelijama kružnog palisadnog tkiva dolazi do vezivanja CO2 na PEP kiselinu i stvaranja jabučne kiseline (malat). Malat sadrži 4 C atoma  Malat se posle toga transportuje u ćelije sare provodnog snopića i raspada se na PEP i CO2.  U ovim ćelijama RuBP ponovo fiksira CO2 i nastavlja se Kalvinov ciklus  BIOLOŠKI SMISAO: prostorno su odvojene ćelije koje sadrže Rubisco od kiseonika koji se nalazi u intercelularima mezofila  Tako se stvara odnosno povećava koncentracija CO2 te C4 biljke imaju "jaču" i "bržu" fotosintezu nego C3 biljke u uslovima više temperature (tropska i suptropska klima)  Primeri C4 biljaka:  kukuruz  šećerna trska  sirak
 13.  CAM biljke – sukulente, kserofite  Stome noću zatvorene, danju otvorene  Palisadne ćelije sa velikim vakuolama  Za 1 molekul glukoze utroši se 12 molekula NADPH+H+ i 39 molekula ATP-a  Dvostruka fiksacija CO2  Primarni akceptor atmosferskog CO2 je PEP (fosfoenolpiruvat) - noću  Sekundarni akceptor CO2 je RuBP – danju  Prvi enzim je PEP karboksilaza  Prvi stabilni produkt je oksalsirćetna kiselina (OOA)
 14.  Tokom noći, dok su im stome otvorene i mali su gubitci vode, one prikupljaju CO2 i u obliku malata ga čuvaju u velikim vakuolama  Po danu, malat prelazi u strome hloroplasta, razlaže se na piruvat i CO2, fiksira ga RuBP i nastavlja se Kalvinov ciklus  BIOLOŠKI SMISAO: vremenski su odvojeni procesi asimilacije i redukcije CO2 da bi se sačuvala voda  Primeri biljaka :  Bryophyllum  ananas  žednjaci (Sedum)
 15. Literatura  Branka M. Stevanović, Milorad M. Janković – EKOLOGIJA BILJAKA, 2001, NNK International, Beograd  Craig Savage - Photosynthesis Part 5: C4 and CAM - https://www.youtube.com/watch?v=Dq38MpYO b8w&list=PL7F691D356A2544A7&index=21  http://www.majordifferences.com/2014/0 4/difference-between-c3-c4-and-cam- plants.html#.ViDUQCv8yZg
Anúncio