Anúncio

Paleobiologija 2 lj 2015

Nastavnik em Šesta beogradska gimnazija
20 de Feb de 2015
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Mais de Ljubica Lalić Profesorski Profil(19)

Anúncio

Último(20)

Paleobiologija 2 lj 2015

 1. PALEOBIOLOGIJA Geološka doba. Kalendar života.
 2. Šta su fosili? • Fosili su okamenjeni ostaci ili tragovi bića koja su nekada živela. • To mogu biti čitavi organizmi ili njihovi delovi, tragovi aktivnosti (npr. tragovi kretanja) ili tragovi organskih materija specifičnih za živi svet (tzv. hemijski fosili). • Fosil je ono što je iskopano (lat. fossilis - iskopan). • Fosili se nalaze u sedimentnim stenama; u metamorfnim, koje nastaju od sedimentnih pod uticajem toplote i pritiska, fosili su uništeni.
 3. Fosili kao izvor podataka o evoluciji • Fosili predstavljaju direktne dokaze evolucije. • Mada uporedna analiza recentnih organizama pruža mnogo podataka, samo fosilni ostaci pružaju direktan uvid u evolucionu istoriju živog sveta. • Sedimentni slojevi sadrže zapise o poreklu današnjih vrsta, o postojanju i izgledu ogromnog broja iščezlih vrsta, o nastanku i nestanku zajednica živih bića potpuno drugačijih od sadašnjih. • Fosili omogućavaju da se rekonstruiše izgled izumrlih organizama, da se proceni brzina evolucije, da se dođe do podataka o istoriji biodiverziteta, o promenama biotičke i abiotičke sredine, o uzrocima izumiranja i adaptivnih radijacija.
 4. • Fosilizacija počinje kada se organizmi nađu zatrpani u sedimentnom sloju. • Pri tome, najveću šansu da budu sačuvani imaju tvrdi delovi (kosti, ljušture, drvenasti delovi). • Zato su među fosilnim nalazima mnogo zastupljenije vrste koje poseduju skelet; verovatnoća da vrste mekanog tela ostave fosilne tragove je znatno manja. • Takođe, pošto se fosili formiraju u sedimentnim slojevima, verovatnoća fosilizacije je veća za vrste koje žive u odgovarajućoj sredini - veća je za morske nego za terestrične organizme, kao i za one koji žive na samoj površini sedimentnog sloja (npr. na morskom dnu).
 5. Istorija Zemlje i života na njoj • Zemlja stara 4.5 milijardi godina • Život na Zemlji star 3.5 milijardi godina Brojne promene i živog i neživog sveta. • Geologija
 6. Geološka istorija Zemlje • Na osnovu izučavanja slojeva stena i fosila, Zemljinu istoriju možemo podeliti u 4 doba (ere): 1. Pradoba (PREKAMBRIJA – ”Kriptozoik”) Od pre oko 4.6 milijardi godina do pre 541 milion g. 2. FANEROZOIK 1. Staro doba (paleozoik) 570-245 miliona godina 2. Srednje doba (mezozoik) 245-66 miliona godina 3. Novo doba (kenozoik) 66 miliona-do danas
 7. PRA DOBA (PROTERPZOIK)
 8. Pradoba (PREKAMBRIJA) • pre oko 4.6 milijardi godina do pre 541 milion g. • Hemijska evolucija-neorganski molekuli su se usložnjavali i izgradili organske molekule. • Nasledni materijal i proteini=život • Nastanak života • Nastanak prvih ćelija; najstariji mikrofosili: oko 3.5 mlrd g (Australija), oko 3.2mlrd g (južna Afrika) • Pojava fotosinteze, eukariotske ćelije, višećelijske organizacije, polnog razmnožavanja.... • Sve se dešavalo u vodi. • Jednoćelijski prokarioti-jednoćelijski eukarioti-višećelijski eukarioti.
 9. Početak proterozoika
 10. Kraj proterozoika
 11. Najstariji fosili • Stromatoliti-fosili modrozelenih bakterija • Slojevite strukture koje su se formirale u plitkoj vodi tako što su se cijanobakterije nahvatale, vezale i cementirale sedimentna zrnca.
 12. STARO DOBA (PALEOZOIK)
 13. Staro doba (paleozoik) • DOBA BESKIČMENJAKA, PREČICA, RASTAVIĆA, PAPRATI... • Kambrijska eksplozija - ‘Eksplozija’ života-dokaz brojni fosili • Trilobiti – marker fosili, pojava prvih kičmenjaka bez vilice. • Nastale sve glavne grupe živih organizama. • Silur - Najstarije vaskularne biljke, izlazak biljaka na kopno i adaptacije na suvozemni način života... • Devon – ’doba riba’ - ‘Procvat’ beskičmenjaka i riba • Prelazak na kopno • • Karbon i perm • Karakteristike biljnog i životinjskog sveta • Šume drvenastih paprati, prečica i rastavića, gigantski predatorski insekti • Veliko permsko izumiranje
 14. • Prvi zglavkari-trilobiti
 15. • Prve ribe-oklopne
 16. Povećanje količine kiseonika u atmosferi • Prve biljke i prve životinje prešle su na kopno. Mahovine, drvenaste paprati, prve golosemenice Insekti, prvi vodozemci i gmizavci
 17. SREDNJE DOBA (MEZOZOIK)
 18. Srednje doba (mezozoik) • "DOBA GMIZAVACA", VREME DOMINACIJE GOLOSEMENICA I POJAVE PRVIH SKRIVENOSEMENICA • Biljni svet mezozoika - cikasi, benetiti (cikadeoidi), ... Ginkgo – živi fosil • ‘Procvat’ gmizavaca-dinosaurusi • Pojava prvih sisara • Evolucija ptica - pero, pojava i niz prelaznih formi kod različitih grupa dinosaurija. • Evolucija cvetnica – fosilni podaci, molekulski sat, • Koevolucija sa insektima-oprašivačima. • Kraj ere – rogati dinosaurusi, najmlađa grupa (poznati i kao primer trenda povećanja broja rogova i veličine tela); krupne forme pterosaurija sa velikim rasponom krila. • Masovno izumiranje krajem krede. DOBA GMIZAVACA
 19. • Mezozoik je bio vreme intenzivne tektonske aktivnosti. • Do tada jedinstveno svetsko kopno, Pangea, počelo je da se deli, najpre na dva velika kontinenta, a zatim na više manjih, koji su se međusobno udaljavali i zauzimali pozicije sve sličnije današnjim. • Ta podela i delimična izolacija kontinenata imale su velikih posledica po faunu i floru. • Umesto prilično homogenog živog sveta, kakav je bio tokom velikog dela paleozoika i u ranom mezozoiku, od sredine perioda diferenciraju se različite zajednice u raznim delovima sveta.
 20. NOVO DOBA (KENOZOIK)
 21. Novo doba (kenozoik) • "DOBA SISARA", VREME DOMINACIJE SKRIVENOSEMENICA • Biljke-cvetnice • Beskičmenjaci-insekti • Kičmenjaci-ptice i sisari • Nastaje i čovek kao vrsta (rod Homo) pre oko 2.5 miliona godina DOBA SISARA
 22. • Posle izumiranja mnogih grupa gmizavaca, u kenozoiku je došlo do adaptivne radijacije ptica i sisara. • Karakteristična je 'megafauna' – krupne forme ptica (neletačica) i sisara. • Klima, topla i vlažna tokom najvećeg dela mezozoika, postala je hladnija i suvlja, što je pogodovalo širenju novih vrsta cvetnica. Došlo je do velike diverzifikacije zeljastih biljaka, što je bilo vezano sa širenjem savana pod uticajem suvlje klime.
 23. Promene klime, smena ledenih i međuledenih doba • Za pleistocen su karakteristične dramatične fluktuacije klime i globalno zahlađenje. • Tada se odigralo više manjih i bar 4 velike glacijacije. • Tokom tih ledenih doba, led se spuštao sa polova, klima na Zemlji je postajala hladna i suva, nivo mora je opadao, a areali biljnih i životinjskih vrsta pomerali se ka tropskim oblastima. (Tako su npr. fosili vrsta karakterističnih za daleki sever pronađeni u južnim oblastima.) • Za vreme međuledenih doba, dešavalo se suprotno: klima je postajala toplija i vlažnija, nivo mora rastao, a areali se pomerali ka polovima, pa su recimo u Evropi pronađeni fosili vrsta karakterističnih za ekvatorijalni pojas. • Ledena doba uticala su na fragmentaciju areala i genetičku diferencijaciju populacija, jer su se populacije mnogih vrsta našle u "refugijumima" (lokalnim staništima sa povoljnim uslovima), izolovane nastupajućim ledom od ostalih populacija. U tropskim oblastima, tu ulogu je odigrala suša, koja je izazvala fragmentaciju zajednica tropskih kišnih šuma. Poslednji glacijalni maksimum bio je pre oko 18 000g.
 24. • Ove dramatične fluktuacije pleistocenske klime nisu izazvale masovna izumiranja. • Pleistocenske zajednice su bile vrlo slične današnjim. • Povećane stope izumiranja pogodile su npr. "megafaunu", krupne ptice i sisare. • Mnoge vrste, kao što su sabljozubi tigar, mamut, džinovski lenjivac, izumrle su pre oko 11.000g. • Smatra se da uzrok tome nisu samo promene klime, već i pojava novog činioca - plemena lovaca.
 25. EKSTINKCIJA (IZUMIRANJE) • Uzroci masovnih izumiranja • Složeni i višestruki, dramatične promene sredine • Ugrožene grupe • Iako nema opšteg pravila, ugroženiji su specijalisti nego generalisti, vrste krupnog tela u odnosu na sitne, kao i one koje su pri vrhu lanca ishrane...
 26. PERMSKO IZUMIRANJE • Pre oko 250 mlg • Nestalo oko 95% vrsta morskih organizama i oko 70% kopnenih vrsta • % izumrlih rodova: foraminifere 97, korali 96, amoniti 97, trilobiti 100% • Na kopnu pogodilo insekte, mnoge gmizavce, velike vodozemce, semene paprati • Dug period oporavka – oko 10mlg za kompleksne ekosisteme • Pretpostavljeni uzroci – Vulkanska aktivnost (Sibir) - vulkanski pepeo, kisele kiše, zahlađenje i zagrevanje, promena hemijskog sastava mora, anoksija
 27. IZUMIRANJE KRAJEM KREDE • Pretpostavljeni uzroci – Udar nebeskog tela u području Jukatana – Posledice, neposredne i dugoročne - uništenje na mestu direktnog udara, katastrofalni zemljotresi i požari, cunami pustoši obale; – promene temperature, odsustvo svetlosti, kisele kiše – Vulkanska aktivnost (Dekan) • Procenjuje se da je posle 100 000 – 300 000 g. došlo do konačnog izumiranja dinosaurusa i amonita, a da je za oporavak ekosistema bilo potrebno oko 2.5 mlg.
 28. Literatura • Sinopsis za predavanje – autorizovana skripta, Dr Dragana Cvetković, Biološki fakultet, 2006 • http://www.bionet- skola.com/w/Evolucija_%C5%BEivota

Notas do Editor

 1. Iako bismo možda pomislili da nešto tako malo i nježno kao što je bakterijska stanica ne može ostaviti nikakve fosilne ostatke, najstariji pronađeni fosili datiraju upravo iz razdoblja modrozelenih bakterija. Zovu se stromatoliti. http://www.bioteka.hr/modules/evolucijasvijeta/article.php?storyid=5
Anúncio