Anúncio
Pengenalan kepada lukisan elektrik satu fasa
Pengenalan kepada lukisan elektrik satu fasa
Pengenalan kepada lukisan elektrik satu fasa
Pengenalan kepada lukisan elektrik satu fasa
Anúncio
Pengenalan kepada lukisan elektrik satu fasa
Pengenalan kepada lukisan elektrik satu fasa
Pengenalan kepada lukisan elektrik satu fasa
Pengenalan kepada lukisan elektrik satu fasa
Pengenalan kepada lukisan elektrik satu fasa
Anúncio
Pengenalan kepada lukisan elektrik satu fasa
Pengenalan kepada lukisan elektrik satu fasa
Pengenalan kepada lukisan elektrik satu fasa
Pengenalan kepada lukisan elektrik satu fasa
Pengenalan kepada lukisan elektrik satu fasa
Anúncio
Pengenalan kepada lukisan elektrik satu fasa
Pengenalan kepada lukisan elektrik satu fasa
Pengenalan kepada lukisan elektrik satu fasa
Pengenalan kepada lukisan elektrik satu fasa
Pengenalan kepada lukisan elektrik satu fasa
Anúncio
Pengenalan kepada lukisan elektrik satu fasa
Pengenalan kepada lukisan elektrik satu fasa
Pengenalan kepada lukisan elektrik satu fasa
Pengenalan kepada lukisan elektrik satu fasa
Próximos SlideShares
kabel dan sistem pendawaian elektrikkabel dan sistem pendawaian elektrik
Carregando em ... 3
1 de 23
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Pengenalan kepada lukisan elektrik satu fasa

 1. TAJUK : PENGENALANKEPADALUKISANELEKTRIKSATUFASA TUJUAN: Kertas peneranganiniakanmenerangkanmengenai lukisanelektrikfasatunggal. PENERANGAN : 1. Definasi Lukisan Pemasangan Elektrik Lukisan pemasangan elektrik bolehlah ditakrifkan sebagai lukisan yang menerangkan kedudukan alat lengkap dan peralatan elektrik, kaedah kawalan litar, saiz kabel yang digunakan dan kadar arus perlindunganlitar. Dengan ini ia dapat dijadikan panduandanmemudahkan kerja-kerjapemasangan dan penyelenggaraan elektrik Lukisan elektrik juga dapat memberikan maklumat yang lengkap mengenai perancanganpemasangandananggaranbekalanyangdiperlukanbagisesuatupemasanganelektrik. 2. KenalpastiSistemBekalan Elektrik Sistem satu fasa - Sistem bekalan yangmenggunakan dua kabeliaitu satu kabel hidup dari satu kabel neutral bagimembawa bekalan voltan rendah piawai. Lazimnya di Malaysia voltan piawai tersebut adalah240VAC norminal.Sistem satufasa (Singlephase) - Beban kurangsepertirumahkediaman Sistem tiga fasa (Three phase) - Sistem bekalan yang menggunakan empat dawai iaitu tiga kabel hidup dan satu kabel neutral bagi membawa bekalan voltan sederhana piawai. Lazimnya di Malaysia voltan piawai tersebut adalah 415V AC. - Beban besar seperti kilang dan bangunan bertingkat serta besar. 3. Peraturan AmPemasanganAlatTambah Peraturan am pemasangan alat tambah boleh dirujuk dari buku peraturan yang dikeluarkan oleh SuruhanjayaTenaga.Antara peraturanyang terdapatadalahsepertiberikut: a. Suis i. Suis hendaklah ditempatkan didalan bilik, bersebelahan dengan pintu masuk dan tidak terlindung supaya , mudahdikendalikan. ii. Bagibilik mandi,suishendaklahditempatkandiluarbilikmandi.Jikasuisperludipasangdidalam bilik mandi,suisjenis tarik hendaklahdigunakan. iii. Suisdua halasesuaidigunakanuntukkoridor,tanggadan bilikmandikonsibagiduabuahbilik. iv. Suis lampu dan kipas hendaklah dipasang pada satu tempat supaya kelihatan lebih kemas dan memudahkan
 2. kawalan. Ini boleh dilakukan dengan menggunakan unit kotak suis yang mengandungi suis kembar duaatau lebih. b. Lampu i. Setiap bilikmestilah mempunyai sekurang-kurangnya satu poin lampu. Bagi bilik yang besar, bilangan poin lampubolehditambahdanjarakdiantarapinhendaklahsesuaisupayapencahataansamarata. ii. Jenislampuyang digunakandidalam bilikmandiialahlampufilamenbertutupkaca. iii. Poin lampu hendaklah ditempatkan pada jarak tertentu supaya sinaran lampu tidak terganggu oleh bilah kipas. c. SoketKeluar i. Bilangan soket keluar bagi bilik bersaizsederhana tidak boleh lebih daripada dua. Bagi bilik yang lebih besar peraturaninidilonggarkan. d. UnitKawalan pengguna i. Kotak unit kawalan pengguna hendaklah dipasang didalam bangunan supaya mudah dikendalikan ketika berlakukecemasan 4. FaktorKepelbagaian PepasanganElektrik Faktor kepelbagaian ialah satu kiraaan anggaran pengurangan kadaran arus bagi kabel dan alat-alat dari kadaran arus yang sebenar kerana kita menganggapkan tidak semua beban digunakan dengan serentak. Oleh kerana itu kadaran arus alat-alat atau kabel tidak semestinya mengikut kadaran arus keseluruhanbebandisesuatupemasanganitu. JADUAL 1 : FAKTOR KEPELBAGAIAN BAGI BEBERAPA JENIS PEMASANGAN BIL Penggunaan kepelbagaian bagi litar akhir yang disuapkan dari pengalir atau peralatan suis Jenis pemilik bangunan Pemasangan rumah persendirian termasuk blok penginapan persendirian Kedai kecil, stor, dan pejabat bangunan perniagaan persendirian Hotel kecil, rumah rehat ruang tamu dan sebagainya 1 Lampu 66% daripada jumlah permintaan arus 90% daripada jumlah permintaan arus 75% daripada jumlah permintaan arus. 2 Bekalan kuasa dan pemanas (lihat bilangan 3 hingga 8) 100% daripada jumlah permintaan arus 100% beban penuh perkakas yang 100% beban penuh perkakas yang terbesar
 3. yang melebihi 10A tambah 50% daripada permintaan arus melebihi 10A terbesar tambah 75% beban penuh perkakas. tambah 80% beban penuh perkakas yang kedua terbesar tambah 60% bebeanpenuhbaki. 3 Perkakas memasak 10A yang pertama tambah + 30% beban penuh perkakas memasak yang disambungkan melebihi 10A + tambah 5A jika unit itu menyediakan soket alur keluar 100% beban penuh perkakas yang terbesar tamba 20% beban penuh perkakas yang kedua tambah 60% beban penuh perkakas baki. 4 Motor selain pengangkat yang memerlukan perhatian khusus 100% beban penuh motor yang terbesar tambah 80% beban penuh motor kedua terbesar tambah 60% beban penuh motor baki 100% beban penuh motor yang terbesar tambah50% beban penuh motor baki. 5 Pemanas air (jenis segera) 100% beban penuh motor yang terbesar + 100% beban penuh motor kedua terbesar + 25% beban penuh motor baki 100% beban penuh motor yang terbesar tambah 100% beban penuh motor kedua terbesar tambah 25% beban penuh motor baki 100% beban penuh motor yang terbesar tambah 100% beban penuh motor kedua terbesar tambah256% beban penuh motor baki 6 Pemanas air (kawalan laras suhu) Tidak dibenarkan kepelbagaian 7 Pemasangan pemanas lantai Tidak dibenarkan kepelbagaian 8 Pemasangan ruang simpanan haba Tidak dibenarkan kepelbagaian 9 Susunan standard litar akhir mengikut lampiran 5 100% beban penuh litar yang terbesar tambah 40% permintaan arus bagi setiap litar lain 100% beban penuh litar yang terbesar tambah 50% permintaan arus bag setiap litar lain 10 Soket alur keluar selain bilangan 9, dan kelengkapan yang dinyatakan diatas. 100% permintaan arus titik penggunaan terbesar tambah 40% bagi permintaan arus bagi setiap titik penggunaan lain 100% permintaan arus titik penggunaan terbesar tambah 75% bagi permintaan arus bagi setiap titik penggunaan lain 100% permintaan arus titik penggunaan terbesar tambah 75% permintaan arus bagi setiap titik dibilik utama (seperti di ruang makan) tambah 40% permintaan bagi setiap titik penggunaan yang lain. Nota:  Bagi blok kediaman, penginapan, hotel besar, bangunan perdagangan besar dan kilang, faktor kepelbagaianhendaklahditaksirolehorangyangberkelayakan.  Bagimaksudpenggunaanjadual ini,pemanasairjenissegeradianggappemanasairdalam sebarangbebananyangmemanaskanairhanyaketikapiliterbuka danbekalanelektrik digunakanpadaketikatertentusahaja(tidak berterusan).
 4.  Perkarayang amatmustahakialahmemastikanpapanagihanitumempunyaikadaranyang mencukupi untukmenampungjjumlahbebanyangdipasangkan,tanpasebarang kepelbagaian.
 5. 5. Akta Bekalan Elektrik/Pertauran-PeraturamElektrik/JadualKetiga/Jadual A Permintaanarusyang diandaikanuntukpoindankelengkapanmenggunakanarus: Poin penggunaanatau kelengkapan menggunakan arus Permintaan arus diandaikan Soket alur keluarselain daripadasoketalurkeluar2A Arus terkadar Alir keluarlampu Arus setara denganbebandisambungkan, denganminimum 100Wsetiappemegang Jam elektrik, unit bekalanpencukurelektrik,pengubahloceng, dankelengkapanaruspadakadarantidakmelebihi 5A Bolehdiabaikan Perkakas memasakrumahtangga 10A pertamadaripadaarusterkadar+ dengan 30%daripadabakiarus + 5A jika soket alir keluardigabungkandidalam unitkawalan Semuakelengkapanpegunlain Arus terkadar StandardMalaysiaatauarus
 6. normal 6. Jenis Pengalir di Dalam Pendawaian Elektrik 1 fasa Pengalir ialah satu bahan yang membenarkan arus elektrikmengalir melaluinya. Sebahagian besarterdiri daripadalogam. Pengaliryang baikdapat mengalirkanarusdenganbaik. Bahan Sifat-sifat Kegunaan 1. Emas · Hargayang mahal · Tahanhakisan · Merupakanpengaliryang terbaik · Litar bersepadu(tambatan) · Penyentuh suis 2. Tembaga/ Kuprum · Pengalirkeduaterbaik · Bolehdidapatidalam bentuk lembutdan keras · Mempunyaikerintangan yang rendah · Liat danmudahdilentur, mudahdipateri · Semuakabelpendawaiandanpalangbas belitanmotor · Pengalirbelitanautopengubah 3. Aluminium · Ringan · Murah · Talianatas · Kabelbawahtanah 4. Tungsten · Mudahmengahailsan kepanasan · Sukar lebur · Tahapleburyangtinggi · Filamenlampuatautiubelektronik 5. Nikel · Bersifat keras · Liat · Tidakmudahhausatau lebur · Elemenpemanasalat-alatelektrikseperti seterika, pemanasair,dapurpemateridan sebagainya 7. JenisKabel DalamSistemPendawaian Elektrik1Fasa Kabel merupakan bahan utama dalam penyambungan aksesori elektrik. Ia bertindak sebagai perantaraan sambungan bagi membekalkan tenaga elektrik kepada peralatan elektrik. Secara amnya, kabel pendawaian domestik terbahagi kepada tiga bahagian iaitu pengalir, penebat dan perlindungan mekanikal. 7.1 PemilihandanPemasanganKabel
 7. Asasnya satu kabel elektrik terdiri daripada tiga bahagian utama iaitu penebat, pengalir dan perlindungan mekanikal. Selain daripada bahan penebat yang digunakan ciri-ciri seperti pengalir dan perlindunganmekanikalmerupakanfaktorutamadalam menentukanpemilihandanpemasangankabel. Litar Akhir LitarAkhirLampu  Peraturan IEE telah menetapkan bahawa bagi satu litar yang dikawal oleh satu alat pelindung mestilah tidak melebihi 1000 Watt. Pada amnya satu lampu berkadar 100 Watt setiap satu dengan litar lampu tidak melebihi 10poin.  Kabel yang digunakan ialah kabel jenis kuprum bersalut PVK.  Saiz minima kabel yang digunakan mestilah tidak kurang 1.5mm2.  Kadaran alat pelindung yang digunakan mestilah tidak melebihi 6Amp. ( sama ada fius atau MCB)  Pemasangan litar lampu menggunakan lebih dari satu litar akhir kerana sekiranya salah satu litar mengalami kerosakan litar ianya tidak menggangu litar yang lain.  Bagi pemasangan lampu dalam industri biasanya kuasa sesebuah lampu mungkin berbeza, contohnya 300 Watt, 500 Watt atau 1000 Watt, dengan itu litar ini boleh dikawal oleh fius berkadar 15 Amp. dan saiz kabel yang digunakan mestilah tidak kurang dari 2.5mm2 . LitarAkhirKuasa Litar Soket Alir Keluar ( BS 1363) Litar Soket Alir Keluar BS 1363 terdiri daripada dua jenis litar iaitu : a ) Litar Jejari b ) Litar Gelang a) Litar Jejari  Peraturan IEE ke 16 menetapkan bilangan soket alir keluar bergantung kepada keluasan lantaibilik saiz pengalirdankadaranperlindungan.  Litar ini mestilah dikawal oleh alat pelindungan sama ada fius atau MCB.  Kabel yang digunakan ialah kabel jenis tembaga bersalut PVC dan saiz kabel mestilahtidakkurang daripada 2.5mm2. b) Litar Gelang JenisA1
 8.  Peraturan IEE telah menetapkan Litar Gelang hanya boleh di pasang pada kawasan yang tidak melebihi 100 meter persegi.  Jumlah bilangan soket yang boleh di pasang pada satu Litar Gelang tidak terhad.  Walau bagaimanapun jumlah arus yang digunakan mestilah tidak melebihi kadaran arus fius yang mengawal litar berkenaan.  Jumlah 'spur' atau sulur bagi satu Litar Gelang tidak melebehibilangansoket.  Kadaran alat perlindungan arus lebih ialah 30 Amp. / 32 Amp.  Saiz kabel yang digunakan mestilah tidak kurang daripada 2.5mm2.  Konduktor litar membentuk suatu gelang berterusan bermula dari punca bekalan ( litar akhir ) ke beberapa poin soket alir keluar dan balik semula ke punca bekalan.  'Spur' boleh disambung pada: a ) terminal soket dalam litar b ) menggunakan kotak sambungan diantara poin soket. c ) ditempat asal gelang itu. LitarakhirKhas  Terdapat juga litar yang dipasang secara berasingan dalam litar akhir lampu dan kuasa disebabkanpengunaanarusyang rendahdan perlu  Pengiraanarusbebanbebaninitidak termasukdalam jadualperaturanFaktorPelbagaian  Tigajenislitaryang perlupengasinganialah: i. Litar locengdanPenggeraelektrik ii. Litar lampukecemasan iii Litar soket pencukur i. LitarLampu Kecemasan  Litar lampukecemasanbiasanyatidakmempunyaisuiskawalan  Bekalan biasa digunakan untok mengecas bateri lampu secara automatik apabila dalam keadaannormal
 9.  Saiz kabelyang digunakanialah1.5mm dandilindongiolehpemutuslitar 6Amp  Biasanya di katogerikankepadajenisSenggaradanTaksenggara  Dalam system senggara lampu kecemasan akan sentiasa dihidupkan melalui pengubah langkah turun dan jika berlaku kegagalan bekalan ianya akan terus menyala melalui bekalan bateri  Dalam system Tak senggara pula lampu kecemasan akan hanya menyala apabila berlaku kegagalanbekalanutama ii. LitarPencukur  Satu litar yang di pasangdidalam bilikairbagikemudahanalatpencukur  Menggunakanunitpencukurdwivoltan  Saiz kabelyang digunakanialah 1.5mm dankadaralatperlindonganialah6amp 8. Peranti Perlindungan Di DalamPendawaianElektrik1Fasa MengikutkeperluanIEEsetiap litarkawalan/jujukanpenggunamestilahmengadakan:  Pengasingan dan Perlindungan arus lebihan dan pengasingan mestilah dipasang pada tempat yang mudahdicapai/dikendalikan.  Pengasinganmestilahdilakukandenganmemutuskankedua-duapuncahidupdanneutral.  Alat perlindunganmestilahberkadaranyangbetuldan berfungsi 9. Jenis-jenisKabel  PVC kabel – PolyVinyl Chloride.  PVC/swa/PVC – Armouredcable(PVC-Stell wireArmoured-PVC).  MICC– MineralInsulatedCopperCovered.  PICDSTA–Paper InsulatedCover DoubleSheatTarArmoured.  XLPE – Cross LinePoly Ethylene 9.1 PVC kabel – PolyVinylChloride. Kabelini biasanya digunakanuntukpendawaiandomestikdankabel perhidmatanolehpihakberkuasa bekalan.
 10. 9.2 PVC/swa/PVC – Armouredcable(PVC-Stell wireArmoured-PVC).  Mempunyaiperisaisebagai perlindunganmekanikal.  PenebatanPVC yang digunakanadalahteguh danbolehtahanpanassehingga85°C.  Pengalirbiasanyadibuatdari aluminium atautembaga.  Terdapat dalam beberapa teras iaitu : 2 teras. 3 teras. 4 teras. Pelbagai teras ( multicore cable). KEGUNAANNYA :  Untuk penyambungandiantaraalatubahdanpapan pembahagianvoltanrendah.  Untuk penyambungandiantaraalatubahdanpapanagihanvoltanrendah.  Untuk penyambungandiantaraalatubahdanpapansuisutamapengguna.  Untuk sistem pembahagianpelbagaipengguna.  Untuk sistem pemasanganlampu-lampujalandanawam  9.3 PICDSTA –PaperInsulatedCover DoubleSheatTarArmoured.
 11. PENGALIR  Pengalirterdiridaripada aluminiumdantembaga  Pengenalanpengalir 0 – Neutral 1 – Merah 2 – Kuning 3 – Biru  Rupabentuk pengalir-kurangdari 16mm berbentuklembaranbulatdanlebihdari16mm berbentuklembaran“shaper”.  Isian - “ImpergrantFiller”–Impergrantdiperbuatdaripadatapisan“ViscousbersertaRefinde Rosin(GumPasfree)”,dandiantara fungsi-fungsiimpergrantialah: - Memperbaiki keteganganelektrik. - Pelincirbagimemudahkanpergerakantapeapabilakabel tersebutditambah. - Mempertingkatkanpengaliran haba.  Jut - Diletakkandiantarapenebatkertas dan ia jugamembentukkabelmenjadibulat.  Penebattaliankertas (Belt Paper) -berfungsisebagaipenebattambahandiantarapengalirdan bumi  Tebal talian kertasialah : 1.4mm - di antara pengalir dan 1.2mm –di antara pengalir dan sarung plumbum JENIS BEDDING :  Pita kertas beserta “Bitumin”(ataupita PVC)  Bahan“FibrosBitumin”  “Serving” - diperbuatdaribahan-bahanFibros-Bitumindantebalnya2mm, o digunakanuntukmenyalutibahagianluarkabeldan o jugadiperbuatdaripada“JuteYam”,“Hessian o Tape”,“NeutralCotton”atau“Synthetic Fiber o Tape”.-lapisanserbukputih digunakanuntukmengelakkandarimelekat 9.4 XLPE – Cross LinePoly Ethylene
 12.  Maksud“XLPE” ialahCrossLink Ethylene.  Penebatnya dibuat dari bahan plastik yang diberi nama“Cross Link Poly Ethylene” yang menggantikan kertas. Penebat plastik pepejal ini disalut pada setiap pengalir fasa yang terdiri daripengaliraluminium dantembaga.  Mudahdibentukmengikut saizpengalirdengancara “Tool & Die”mengeliling pengalir agar tiada ronggaterjadidi antarapengalirdanplastic.  Plastik adalahbahanyang ringandanmudahpenjagaanya.  Pemasanganyangmudahjikadibandingkankabeljenislain  Tidakmudahmenyerapair. Sebabmenggantikanpenebatplastikialah:  Kehilangandayaelektrikadalahrendah.  Harganya mahaljikadibandingkanjeniskabellain.  “Thermoset Plastik” digunakan untuk perencat nyalaan disebabkan bahan ini tidak mudah berubahnilaidanbentukserta dapat menahantekananhabageseran ataupuntarikan.  Pembawaarusyang tinggidari kabelPILCDSTA. KEGUNAANYA :  Kawasanpencemarankimiadanminyak.   Kawasanpaya atau tanah berat 9.5 MICC – MineralInsulatedCopperCovered.
 13.  Sarungluaran diperbuatdaritembagatanpa pateripadatakat lebur1038°C.  Penebatnya darijenisMagnesium Oksidadengantakatleburpada2800°C.  Pengalirnyadarijenistembagaelektronik(electrolytic copper)takatlebur1083°C  British Standardbagikabelini ialah BS 6207.  Pengalirdidapatidalam duajenisiaitu: o LIGHT DUTYL500V– digunakanuntukkuasa rendah. o HEAVY DUTYH 750V – digunakanuntukkuasatinggi. - Pengalirdalam bentukterasiaitu 1,2,3 dan4 teras. - Kabelini digunakanuntukpendawaianditempatsuhu yang tinggiatau tempatmudahterbakar sepertirumahdandang(boilerhouse)untuksystem pencegahkebakarandanlain-lain. - Penamatankabelinimengunakabelgland. 10. Peranti PerlindunganSistemPendawaian 1Fasa Dalam kerja-kerja pepasangan elektrik, perlindungan bermaksud memberi jagaan kepada alat-alat dan pepasangandaripadasebarangbahayayang disebabkanoleharuselektrik.  Semua papan agihan ,unit pengguna hendaklah mengandungi peranti peranti perlindungan yang mengawallitarakhirdariperkaraberikut: i) Lebihanarusbeban ii) Litarpintas. iii)Kebocoranaruske rangkalogam(bumi) Fungsi (i) dan (ii) biasanya dikawal oleh fius atau MCB(Pemutus litar kenit) Fungsi(iii) dikawal oleh RCD(Perantiarusbaki) danmungkinjugaoleh(i)&(ii) 10.1 Jenis-jenisalatperlindungan litar 10.1.1 Fius
 14. Fius sepatutnya memutuskan litar bila berlakunya litar pintas dan lebihan arus. Semua fius yang mengawallitarakhirdidalam pendawaianelektrikmestilahtidakmelebihi kadararusbagikabel. 10.1.2 FiusSeparuhTertutup YangBolehDidawaikanSemula  DibawahBS 3036  Murahdanbolehdiperbaikidenganmengantikanunsur(elemen)  Elemendiperbuatdaripadatimah,plumbum atau“tinnedcopperwire”. Jadual SaizElemen Fius  Jika penggantian elemen tidak berkadaran betul menyebabkan risiko kebakaran bila kerosakanberlaku.  Kadaranarus nominalbergantungkepadasaizdawaielemenditentukanjadual diatas  Faktor fius ialahkelasR, 1.75 – 3 kali.  Contoh, fius yang berkadar 10A akan lebur pada kira-kira 1.75 x 10 = 17.5 hingga 3 x 10 = 30 kali. 10.1.3 Fiuskatrij  DibawahBS 1362.  Penghubungfiusdimasukkankedalamsuatutiubkacaatauseramik.  Berbentukkecildanbolehdikadarkanagaktepat.  Kemerosotannyakurangberbandingdenganfiusseparuhtertutup.  Faktorfiusnya dalam kelasQ1dan Q2,iaitu -1.25 – 1.50kali , 1.50 –1.75 kali-2.4 kali. 10.1.4 FiusHRC& HBC  DibawahBS 88dan 1361.
 15.  Penghubung fius ialah satu tiub seramik,yang mana penutup hujungnya diperbuat daripada logam yang berbagaibentuk  Elemen fius diperbuat daripada jalur kupram bersalut perak dan disokong oleh silicon serta diselaputiserbukmineral.  Tujuandimasukkanserbukmineralialahuntukmengelakkanarkadanbunyi yang kuat  Direka untuk mengatasi arus litar pintas dengan lebih cepat dan selamat atau kapasiti pemutusanyangtinggi.  Lebihbaikdari fius katrij.  Kos pengantianpenyambungnyalebihtinggidaripadafiusjenislain.  Faktorfiusnya 1.0 – 1.25 kali. 10.2 Istilah-istilah berkaitan fius  KadaranFius(Fuserating) Kadararus maksimum yangbolehmengalirdalam elemenfiustanpa meleburkannya.  Kadararus pencairan(arusfiusan/fusingcurrent) – Kadararus minimayangbolehmenyebabkanelemenfiuslebur.  Faktorfius(Fusingfactor) - Kadaranarus pencairan Kadararus fius 10.2.1 Pemutus litar 10.2.1.1 Pemutus litarkenit- Miniaturecircuit breaker  Alat suis otomatikyang direkauntuk memutuskanbekalanpadanilai yangditentukan.  Dikendalikansecaramekanisma termadanmagnet.  KomponenutamasebuahMCBterdiridaripada: a) sebuahmekanismapenyuisan b) sebuahalat pelantikanotomatik c)sebuahalat pemadam arka. d) sesentuhtetap dan bergerak  Kebaikanminiaturecircuitbreaker: a) Sifat terpelantikbebanlebihanditataholehpihakpengeluar. b) Litar-litaryang rosaksenangdikesan. c)Bekalanbolehdibekalkandenganmudahdansegerabilakerosakandiperbaiki  Dapatberoperasipadabebanlampautidakmelebihi1.5x arus beban. 10.2.2 Pemutus litarbocor kebumi
 16.  Apabila berlaku kebocoran arus kebumi,pengalir atau bahagian logam pepasangan yang terdedah akah menjadi laluan arus bocor kebumi,jika tiada keterusan boleh menyebabkan renjatanelektrik.  Bagi mengelak dari terkena kejutan,alat perlindungan digunakan bagi memutuskan bekalan utama.  Alat yang digunakanbagitujuaniniialah:- i) Peranti pelindung arus lebih dengan syarat galangan bahagian arus bocor dilitar tersebut cukup rendah untuk mengendalikanfiusataupemutus litarpelindungarus. ii) Pemutuslitarbocorkebumi. 11. Jenis-jenisPendawaian Satu Fasa Terdapat3jenispendawaianelektrikiaitu:  PendawaianPermukaan.  PendawaianTerbenam.  PendawaianPembuluh(conduit) – o (i) Pembuluhkeluli,bukankelulidan bolehlentur,(ii)Sesalur, (iii)Salur Faktoryang perludiambilkiradalam pemilihanjenispendawaianadalah:  Jenisbebanyang hendakdipasang  Keadaantempatpemasangan  Kos perbelanjaan  Tempohketahananpemasangan  Kekemasandankecantikan  Keadaan sekeliling  Tempohmasamenyiapkan  Perubahanataupenambahanlitardimasaakandatang  Jenisvoltan bekalan  KeselamatandankelulusanJBE/TNB/JKR Pendawaian Permukaan (SurfaceWiring)  Satu sistem dimana kabel – kabel yang digunakan dalam sesuatu pemasangan dipasang pada permukaandindingatausilingtanpasebarangperlindungantambahan.
 17.  Kabel yang digunakan mestilah daripada jenis bersalut kerana terdedah kepada keadaan persekitarandankerosakanmekanikal. Rajah : Pendawaian yang bertebat di permukaan  Bagi pendawaian permukaan yang dibuat di bangunan batu satu simen, kabel akan diklipkan atas satu bilahpapan(woodenbatten)yang sebelum inidipakukankedindingatausiling.  Jenisklip yang biasadigunakanialahklipaluminium atauplumbum.  Kebaikan sistem ini ialah ia mudah disiapkan dengan perbelanjaan yang murah, pemasangan tambahanjugamudahdilakukan.  Biasanya diaplikasikan di rumah kediaman (lama dan sudah tidak digunakan di kawasan perumahanbaruuntuktujuankeselamatan).  Kelemahan sistem ini ialahia tidak tahan dengan suhu yang panasdanlembap, tidakcantik dan sistem perlindunganmekanikyangkurangmemuaskan. Pendawaian Terbenam (Embedded Wiring)  Kabel litar dipasang di dalam dinding atau siling dan tidak kelihatan langsung kecuali penghujung kabelyangdigunakanuntuksambunganketerminalaksesoriataubeban.  Kaedahinidilakukandenganmembenamkankabelkelurahalurdidindingatausilingyangtelah disediakan.  Pada kebiasaannya ia dibuat semasa peringkat pembinaan bangunan iaitu sebelum kerja penurapansimen(plaster)dijalankan.  Kabel tersebut mestilah disusun dengan rapi agar tidak berlaku sebarang kerosakan mekanikal ke atasnya.
 18.  Kaedah inicantik dan kemas. Ia tidakmenghadapibahaya mekanikal dn tahanpada perubahan cuaca,tahanlama dankosnya jugarendah.  Tetapi sistem ini sukar untuk dibaiki apabila berlaku kerosakan dan boleh mendatangkan bahaya semasamemakudindingyangtersimpankabelyangtersembunyi. Pendawaian Pembuluh(conduit)  Dalam sistem ini,konduitdigunakanuntukmenyalurkankabel–kabel.  Sistem inidigunakan di tempat yang terdapat bahaya kerosakanmekanikatau kimia,contohnya di kilang–kilangperusahaan,makmal,bengkeldll.  Sistem ini bolehdipasangdipermukaanatautersembunyi.  Beberapa keistimewaan pendawaian sistem ini ialah konduit ini boleh dijadikan pengalir perlindung litar (grounding), mudah diubahsuai untuk tambahan, tahan lama, dapat mengelakkankebakarandankabelnyatidakmudahtercacat.  Sistem ini melibatkan perbelanjaan yang tinggi serta mengambil masa yang lama untuk disiapkan.  Bentuknya tidak kemasjikadipasangpadapermukaan.  Untuk pembuluh boleh lentur (logam) yang boleh dibentuk mengikut kehendak pemasangan amat berguna terutamanya untuk sambungan bagi penghujung beban yang bergerak atau di tempat– tempatyang bebannyaselaludiubahsuai.  Sesalur – Sistem pendawaian ini menggunakan sesalurlogam atau bahan penebat yang pada kebiasaanya bersegi empat dan dipasang secara menegak atau mendatar di permukaan dindingataubesirangkabangunan.  Kabeldimuatkandalam sesalurdanbiasanyabersaizbesar serta bilanganyangbanyak.  Salur –dibuat daripadalogam yangberbentuksegiempatbujurmemanjangtanpapenutup.  Lazimnya, salur initersembunyidi bawahlantaiyang biasadisebutsalur bawahlantai.  Jika dilihatdariatas, sistem ini dipasangsepertisistem griddalam sesebuahbangunan.  Kesemuakotaksimpangberadapadaselekohbengkokan90.  Sistem ini amat sesuai digunakan di pejabat kerana alatan dan perkakas sering diubah – ubah kedudukannya. 12. SistemPembumian  Merupakansalahsatukaedahperlindungan.  Ia jugamerupakansambunganyangdibuatantaralogam danbumi.  Bumi merupakan pengalir yang terbesar dari segi saiz dan jumlah kawasan liputan menyediakanlaluanbergalanganrendahbagiarusrosakatau arus bocor.  Sebarangbendayang disambungakanmempunyaikeupayaansifar.
 19.  Bumi yang berada pada beza-upaya sifar (Beza-upaya rujukan) dapat menyahkan beza-upaya yang besar dengancepat.  Inilah tujuan asaspembumian sesuatu alat atau benda iaitu sebagai laluan balik arus atauuntuk keselamatan.  Olehitu, pembumianmemberi keselamatandaripadabahayarenjatanelektrikdankebakaran. ApaYang Perlu Dibumikan (DisambungkeBumi)  Semuastruktur logam dalam sistem pendawaian(yangbukanmembawaarus)sepertisaluran logam,perisaipembuluh,salur,sesalur,dawaikatenaridansebagainya.  Struktur logam terdedahbagisuatuperalatanelektriktermasukyang bukanberkaitandengan elektrikseperti paipair, rangkarumahdansbgnya. 12.1 Caradan Istilah Pembumian(Rajah Berkaitan) Pembumiandilakukandenganmenyambungkanapayangperludibumikankedawaiataupuncabumi pengguna;  0 – Dawaipengikatsamaupaya  1 – Bumi,sambunganyangberkesanke bumi  2 – Elektrod Bumi.Batang(rod) logam,platlogam dansistem paip logam dalam tanahatau sebarangbendaberpengalirbagimemperolehsambunganbumiyangberkesan  3 – Pengalirperlindunglitar  4 – Dawaipembumi  5 – Dawaipengikatsamaupaya,  10 – Puncabumipengguna.
 20. Rajah: Istilah – istilah pembumian 12.2 Elektrod –elektrodBumi Berikut adalahjeniselektrodyang diperakuidanmemenuhikehendakperaturanpendawaian.  Rod–roddanpaip – paipbumi  Pita–pitaatau dawai – dawaibumi  Plat–platbumi  Elektrod–elektrodbumiyangterbenam didalam tanah  Konkrit yang bertetulanglogam  Sistem – sistem paiplogam  Sarung plumbum dan sarung daripada logam yang digunakan untuk menyarung kabel dalam tanah  Struktur – struktur bawahtanahlainyang bersesuaian Rajah : Jenis – jenis elektrod bumi (a) Earth rods 4 pipes (b) Tapesorwires (c)Plates
 21. Rajah 21: Jenis-jenis elektrod bumi (d) Undergroundstructuralmetalworkembeddedinfoundation (e) Weldedmetalreinformentof concrete(notprestressed) (f) Leador metallic coveringofcables 12.3 Pemutus LitarBocorkeBumi(ELCB)  Pemutuslitar bocorkebumidigunakanapabilapembumianyangbaiktidakdiperolehikerana galanganbagigelunglitarrosakkebumiterlalutinggisehinggatidakmampuuntukmemutuskan pelindungaruslebih.  Pemutuslitar inibolehbekerjapadavoltan yang rendah(50V).
 22. Rajah: Pemutus litar bocor ke bumi Umumnyasetiaprumahataumana –manapemasanganelektrikakandipasangdenganalatini. TerdapatbeberapajenisELCB,antaranya yang kini digunakan:  Pemutuslitar bocorke bumikendalianarusbaki.  Pemutuslitar bocorkebumijenisarusimbang.  Pemutuslitar bocorkebumidenganmenggunakangeganti. 13. Green Card (Kad Hijau) Merupakan sebuah program bersepadu yang melibatkan pendaftaran dan akreditasi Personel Binaan, untuk meningkatkan tahap keselamatan di tapak kerja pembinaan. Kepentingannya :
 23.  UntukmemastikanPekerjaBinaanmenyedarikepentingantempatkerjayangselamatdansihat;  Untuk memberi pengetahuan asas mengenai keselamatan dan kesihatan di tapak kerja pembinaan;  Untuk memaklumkanPekerjaPembinaantentangkeperluanundang-undang,berhubung dengankeselamatandankesihatan.  Pemegang Kad Hijau CIDB secara automatik dilindungi oleh Skim Insurans khas yang menginsuranskan Personel Binaan terhadap kematian dan kemalangan.
Anúncio