CUESTIONARIO 4

208 visualizações

Publicada em

REGIMEN

Publicada em: Arte e fotografia
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

CUESTIONARIO 4

  1. 1. __ E Éüül III¡ É ; $ ll ll IIm! @@ãMãüÊ@H@&mmm@§§l! "'““E§@H§l¡3 ilmãpüüm@àm@@Eu@@@! ülM@§! l!_@! li2 mmmmmmmniãmummmmnigunmnuumnuna wí« w“%¡'EüB@nmm@%m@§mmamãuag @Em R_ *“ÊWHÊEm%ÊãñE @ÉÊ%IV M. 32%. '1*"”'âuã * 7 » . .. @mataram A , n¡ I Muü$@; *x› H@WʧÊ$@mEH@üñ: aum_m@m@&w §gm@Éâmmmm@@üü: ,, mmm@mmn ; aW Ema@mmawu üm§m@m&› ; _ÊKáa%É%ÊÉãMIE, w ; ,mm@m@% ; mmm@mg ¡ ç _É _ +K&mummu§; »u m; WpgmMU@EMUEMHHUÚH H. w&ã%ÊEagwm§uÊ@mEÊãmãüãÉãwm@müÉÊ: _wâããw-mm%wmmm@@%@mu@$w$+@@@âa; ; _ ma_%ã%âã%%§ã@%%E%âÉãÊW®Mmm “*w_**A *gvfãâãm*'*@wm@@aãEmm@EmEma@a W@ãñ _ imuümmmmmpnuuuns ãpñ uma »§ñ§@WmEmmÊm®@mnñ%@m@mmmÊ; q f'. " ' 5” '“' “'“ ÉÉÉEQQQ7 à¡ . 'É í . z s= _<-q s f ~ ? E ar ? amiga n II “üüíaííma < Ú m¡ : %'m . wxqn. .N _ 'FÉEHÊÊÊWÉQL~L'@mW@®ÊWÉã@%WãmM§@gE4 l inlêhaâàãlããsíígããüííêmfiâm umragiããtñââl l gamammíwwwmmmmámmmmmuàâmguWÀa: __u§Eu: 4E%@EâFmuüÉm@w@ü@mm@@üñ@WmWE_mmããm_; rümg@âãMEm”um§g@Emñ@T %üÊ%%WWi@¡mÊ! gg. ;I@%§§@ÊWÉ®§mãÊ@WWÊm%a@@@rÊ%Í%%Í%@WmÊL ¡ : _kmum@mmg@mmug@; ;ü›H@mmím= §muü: _= Em Eüàmegãâüâ EE 1;_ _^”r _g1_'“Í sã** ¡ v l 4 j, 71; w _ 'ñ'- ãeãfíd . 'Ç a. ; . _ 1 . *$175 %_ f mW&mãüÊÉâHm@a _$@EñãÊâí@J l *í *ñgmñkããwngggímnsràgmàzgim a2¡ ! Eaãíiããiã n luêmí-fãwar” . ?tem M A! *ráhl- f** *f* = _, 'mú@mgãQ@gRhã; m@wM«mnn%um@mmuun; Fm V' Matüãmmãfãgãíl; A ñâáM@U¡X@ñÉü®@2~" ML «mIaÂm%%mE müããmãfwwüñãâñâã <~-n , W a» _jmmmz A; EM4 a4§QE%@m@ü_ mmmmmümmm%n WÊEQ¡ › , v. k FãEm@a@%mà_%n; w W__ _W wW%4», » I '. 'H3 r &imxíáüâídíêfzféñlullil; vmmm&m§mmm@@üãm@mL<m, T mmmmmwmmãmãls ; MmÉ@mÊ%®@@&%”a@%WE%u %ÉnWmãm@M§@QMlf ¡ _ ” “ E pg : muU, u@ü: üEmmnmmn vzÀ% : »;%_g 13 E À ggmggugggugunagmgmugmw_ _Wu I Whüb íniumimliIHMANMMMUIQQMMUMÇMMAMw1úA_% E b. ; m@%%ãʧ$_ A Wâããiñãâãf aüEÊÊʧÊÊÊ ai** ag É â à¡ Tê: à i “Í 1:11" r x-ÊÍ . J _ Émxã aaa L ííâ E- va V_ LW: : í â à "a
  2. 2. i E l E . ú II l¡ É nn¡ É II -, 4, n_ _ í . . . à L_ _ _ . p HT: : . .É , aw1m§Êàgm á %mÚW§r p . ÊF Mmãm&m 3¡ u V: av ÊÉñ í É É o 4 É Í ü s NJ % ÀWL_mH@ ÊEgVÊ7_ - Àüi&m@i@iEü@ñü »I @üW_mWgx'y"; V nimnmnmmmmu mu: : mamã-ã maãmawzmmüããngm % L" « Hãmmmmmñammmr mE@@mmim@mmm@üL . 'Í _mr%hmwümÊ@®@m%; i°VJüm@Ê%ÉEÊãHü[ Lga «EEEQEMMÉEET ñ%mW Ã@Hü%ÊgM@Im úmãmimmnmmmmmli ? tHü$@%EÉ E%*@@” W_ D 'a“%m . t . É _gmMDmm, mMQu@m n§@#nmm@@n@@§m~; JW@ÉÉWÊÉW@W%ãüE@ % u ; Aí ›T Àum¡mümummnmnHmup4v nñmgw ; ÍÍQWWWWÉÊEÊ É '»s%_›¡ ' 1 7 . 5% 'da A¡ «amam» «Agggzflãugãhíüíü ~ ã@WÊÊ$ü aãm % v %”LW @$@%&gãm@% E? iãu«üMãmmÊ%üw§h@ &Ííüü üãlãíüfíüümeifñàívãfñããñaâ 'HIM l ' : i4 _ l am ¡g. rMm%uudHU§ÉÊ%&És' 40%: “WN %wm@mmmm@m§$§%w@@@m§mHa@@a° ; maeemunmçggajmmmnm 31ml: ¡ »MammmmmggmammagggmpamãüamHmwmm_' : Ãm! '@mEím@WMüNN@%%ü&ãf%Wmãümâgz f" a , Mw_. @+mwm@ÊmEá%@m§@m'w< xgmmmamn »El! mImBEElmBüMHmMgM"m_p _.1mvmam@E! qmgummnmgmmrmgawq; mmmg§mm “g%EHEã%e@: NEHPWñ5;fEH; Ê@@%üÊHüü@%@ÍAÊWE@E%m&m *lHMÊãwMgüü* E ÉüÊ@ãâÊÉmJHE$H@Ê“WÊ; HÁ nnmHumup3%gQ_ux Q P ' .71 p * z ç VIÉNUQÉHIÍÊÍÊHÍ__IÍFJT MM _ , Í , 'K-? HL*ÊÊ@@§Í? ; @uu 4 @IE Y %lHMãFÉEVãHÊW@ÊwU%M@üüñME_WÉ@lEâãimi: “ 4 g ãmammmmmmmmmmnmuwmuúaüümunugmu Í @E : :JLHMHI *A , flílülluãlülümhíülltÊhülgIí If¡ MÊHÉLI &ÊÊÉIEÉÊÉÀÊHÉÍÚÊÉÕÂQÉÉÍÚÂÊEÉÊAHÊ-Êã' aüaamãmamwwmmmmg«mmmm%mã%@mümmmÊñmwE= m§nmmmm&mmmmgum$; mã§@m@ammmM@@»wm , i wgmçâmgmmmmagmggma wagaamvegmgmmumu UM , Mt , c HIMÍÍÍÉ' QÉÊBÊEQÍÍQÉÉÍ &É; É 7 «QQMÉÊÉF E M' «ü @mma ”"'““ “” 1mÉHü@üE@ÍQ! wíW
  3. 3. *ÉEIEÉEIÉIE Inu “ - ai: : ' V, «UgWüÊÊWÊI-&LÉÉ 0 0g0%@g§§% ÊÉÉHÊEÉÉJ ümiüimuganwagíiwr; l @MÊEÍÍIÍÍWIQ "EH oiii j%®ÚL; q[J g§¡¡V¡'¡ í%%@%%@%“iÍ%g: %f . mngmlmugmufumíi u@ã@@mm§m0m»müm: mràmsaêmwawãwüñim _ . ~»; « üã@Wf; F*W*%mmid 0 , _Ê'U@@ü@§ü @; 'M§W@, mW@mH~@Eã%í§ ; __; üLTW%çm%§%m&14amãããñmãmmgwgmêñâm 4,g0ÊñúmâiwñüãããüããâgmãWRmgÉ@Wm@%üm! ; : mümwmgmmmümmamümmmwgmmmgamàmmmam 0ÉmÊ&mükEÊM@ã®@§ã@ÉmÊÊ®@Eí; wmñüümm ; §i@z@WÉm%HWÊ m . WHMg@&@@®ÂPÊÊ¡ í @? ã §§Ê| | . MÊAÉ: :Egg - ' @Ê% VÊJEÂW: @M @E -Ê u “rf “$555” 2 030 0. ; ÚÍÊÍÍ% a E &Êãêâ É zã agagw _; w7 íâígn mââãamñâia 0ãg ã . '“ r “ v ' 'gm-v ~~ : aE'uã@vã EÊ; ° &É; _É É! . 1 j7Í? Ê-_ . »miü¡1§¡0 mew” 1651 ' m mí a E E É É Bá** É 1K ; _lWãÊ-¡Êã . @IF u à' 04041?? 'É " L' > 0' 5- 7°" , é -ñ 105%' : MES: : ÍHíll ; ÉÍÊ&ÊF '~ ^'E%EPL5 â . -. J n p; :j “ m. ~' ah . v a à u lglmgjgggãzggsãgâg llüim. , @Isalíií-àa; iiígüêñãêííràmuíãfãzñü _ _ W 0. __ 0_ '~ _ _ Ê@Im%ÉüÉmñmmüm$&? Ém@%É@EÊgE@EÉW%EMül É: . | 0PümmümhiHHMMMHHHIMIIMHQHMMmmllümImmE 1@HWMWFMH§W%K§ãmEEÊã§@WE§%ʧ@mH@@E@mA "íí v '? &@%®Q$$@ F W@ü»ñammgmnmm%ã u 24 “vw v_ *'. J_ « ~. "., .à m3_ : MD-m@%Wñ§ E ã É , ;M__@; *ã; %ía W Wzñwãüããüm ímIH›m » MÊÊW 000100' güãmñãwüwd '~@Ê_¡“ à: É , _ _A . .~ P* 'É À : .0 vmmmmm%uígwmmm0gã_ $= _0 ~m mamãümmñmmm Í ümm ; mí 0umim¡g@mm@Qmmmnup*+ WW “EÊÊÃMÊÀIEÊAÍEEÉE-wâüííãi* TEE¡ : I 0 . . “Ff A _ n* À. . 0 0 WWü&mâH$%_ 0 00 0 _= Ê' " I ~ _%E@@®@mgâ? :É EWL 00 ¡%@§e @Ma ¡ 0 ; í »ÉHEAÊQI ; iF-ãímãiàviãm “cãmmíífãgfdãüüní ¡ E Êw-mM-W %%m%EmÉ%Êm%@âE@@â§%É%mɧ&QEÉEEWH| %wÊ®EEãEEü@WM%mH; 'EÉ%É. áüüñüãüâw 0§”ÊÊEÊÊ@ã§ÊÉMʧ®%@%%ã“: WÍLg 0;1» *É _ m* 4'51" ' É? ? lã . É “ã É? Q ? É
  4. 4. x! x = ?___ñ_ m A : mí Pwínmnimmmmmamãw 'LM%tM; WÇj-**~w »l 3% ; U xm qm ? H J E *%fi¡ E h _ 77 ÀIIIIMHIUL pin ãxâíí ãmüÉWÊ% É l -àñ x~r ? E4 _xl É: E àáaâx«: ? f Êñâf g% bag¡ _É xi7H : gua (A UM m '#3 Êãñ SÊ: !E mL '31 _a3 . t É Hà¡ 4x' É ã F W É H âãmgm mwmüm EEE? Í J W ; s l 'y 'u '. M ' ÊÊ É »É É xi? í sã; 'É É $EÉ; Q4 F LJÊÊÊEÊ . ”m Vmyã W 2443-11', xãííêíxe __ mmmnm w», %m~müm ””ñ4ã É x x h l IN” 'W ' n- ' - › í é” ali¡ âV@êÉ xaí I§; :mmí @Wa mmmmmam K 5;_¡A§f! @ÉMWÊHHÊÉDÊHE ÊMÊÉWÊ WÉÍ *MW J $m§; m@mE üxmmuu E nn; N;? px_g; u kmmããwüüüããümgñü 1% í®ÊÊ@ÉWmm@HWHHH@ x , N À? nmnmEEmmâ&amumME . .uummukãnumbmnmuã I: $%MQ@â%@ãmãmH§ _&p; % mgggmmhmmnnüa MDHÉM üM@@lí_ F» nunk ui im_ um unuu@% ¡Êl * , _x'*. __ _fx _à ' › (Í w, àãm ; ” ¡x§t%*“ EÊÊÍQÊ* ÉEHÉWÍME u: › ¡i¡*T ~x im 7D . ú n ÊEM@ÊÊ%Éʧüümü% 5 gãíâàâü «í . ,. m# 7- xr° . zwmumsgmãmpumu xfâj : “ÉÍV7 w @E1 x~%wÊwc W @amb à vt › 1 V @EE @®E Ea H H. YÉ E M M a. ! HH ÍÊÊII ? NW ; ac . .. xiii¡ J m*ñ , A % ~Âí“; 1>x; .x Úgqlãllmllãlliili” ” ”xÀ*” A _axa 255%¡ ÊEMÍ E *n '~. , e, .L É». I* r 'vç- r “ u” , l l' ”; ;m _____m__ q_ “ü Eli '“" 1'. : ~* . | _ í¡mnn%ãm@§: ¡ñmg y1¡Í~n, “ '. __ ”' A ' ___ V. V<J y. .. H!! ';. ”í1?üE” ÍÍÊÍÊ . , f, MÍÇMÍFÊÍÍIUÍE xmi , m@» I unmumlm *üEm@E§I Hmuüilh m@@mmwI ' "J É! . xx 2 r 4 . ,.. x 1 ; xau “É x; ~ . z, I 'x l xmâíñxââüá xwW_WÍUÉ¡M%@w“ @ÊQIEEHEQHDE Muwmau §m%ã _ , _> 4! 4 f WÉHÊHMÍ No 1 %§@ @EW [N à; “ »E Í 4 , . . _ a, "-2. _, . . ›: : z ~ tam¡ Ma? ! . ~- . l - x . 1 n , x . , . . v. , x x x . -t ' x "' ' ' : .A«4› g¡ . ¡_. - : a: «; ›_--›; , . .ñ x *y 1x x _ x x _A x x x É
  5. 5. iq- 'l lo ICIÓ i cio hablci de Coswcpgãa dortãísoegcongm ? cmi ágar i 2adãâjíe 'DecieJro 3568 de 2011 C24 sepiiembre de 2011) ei cual e &biece ei ardor e( órmCo @Cruzado sgh 5335901772916¡ ; reggíitcnon (qkfmdel 2015 , 2o- Cudi es ei alcance de io: progamas O64 en 1 mundo g Union gurcpaq , Unidos, WCO ÊTANPAROS sure poukq e, Êmerdog cierccoivocw mierHo Rumo, 6c1rcin+I _r unos nixieies minImOS Ulldad q FQCIIWCIr @i Figo Ge COmQrCIO ÍnÍÊkSfeiCÇ-FCIKXWCJÉÍTOIFVQÍCÍÚCÍO dcâuanzus Sohdúg going_ Q Or : Co Piivo ue ¡mga gramizq¡ ia un Cid Cie-Iodo lu cadgm ogeSomim ros c¡ Cons ¡Uir relciCiorrí de CQyH-'ICIHÍCJ , Jeníendo como @Hime esiudio ei recmozimieniu muioo resuiiado de ias ciiicimcus @me ! as aduanas b? w” W . m3wí a W

×