O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Chinh phục mục tiêu

419 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Chinh phục mục tiêu

 1. 1. BRIAN TRACY CHINH PH C M C TIÊUHow to get everything you want – Faster than you ever thought possible Cách nhanh nh t t ư c nh ng gì b n mu n
 2. 2. Bìa 4 B n khao khát thành công? B n ã l p ra nh ng m c tiêu l n lao cho cu c i mình? Nh ng m c tiêu nàyli u có ph i là m t i u gì ó quá vi n vông? M t i u tôi s m nh n ra là c n lên k ho ch cho chính cu c i mình, dù cho k ho ch y có kém c i thnào chăng n a thì v n t t hơn là không có k ho ch nào c . “Chinh ph c m c tiêu” v i 21 ý tư ng và chi n lư c quan tr ng s giúp b n hi n th c hóa m i i u mongư c. Hàng trăm ngàn ngư i, th m chí là hàng tri u ngư i, kh i nghi p v i hai bàn tay tr ng và t ư c thànhcông vang d i nh nh ng nguyên t c này. Nh ng gì ngư i khác làm ư c thì b n cũng có th làm ư c, mi n làb n th c s b t tay th c hi n! - Brian Tracy Hành trình v n d m kh i u t bư c chân u tiên. - Kh ng T
 3. 3. M CL C1. PHÁT HUY TI M NĂNG CÁ NHÂN2. CH U TRÁCH NHI M V I CU C I MÌNH3. KI N T O TƯƠNG LAI4. XÁC NH GIÁ TR B N THÂN5. XÁC L P M C TIÊU TH C S6. XÁC NH M C ÍCH RÕ RÀNG7. PHÂN TÍCH NI M TIN8. HÀNH NG NGAY T U9. O LƯ NG S TI N B C A B N THÂN10. LO I B TR NG I11. TR THÀNH CHUYÊN GIA TRONG LĨNH V C C A MÌNH12. K T GIAO V I NH NG NGƯ I PHÙ H P13. L P K HO CH HÀNH NG14. QU N LÝ TH I GIAN HI U QU15. RÀ SOÁT M C TIÊU HÀNG NGÀY16. LIÊN T C HÌNH DUNG V CÁC M C TIÊU17. KÍCH HO T TI M NĂNG TRÍ TU18. LUÔN LUÔN LINH HO T19. PHÁT HUY TÍNH SÁNG T O B M SINH20. HÀNH NG M I NGÀY21. KIÊN TRÌ N LÚC THÀNH CÔNGK T LU N
 4. 4. ÔI L I CÙNG B N C Chưa bao gi có nhi u v n h i cho con ngư i như th i i ngày nay. Dù v n còn nh ng v n nan gi i,nhưng chúng ta không th ph nh n r ng th gi i ang bư c vào m t k nguyên hòa bình và th nh vư ng hơnb t c th i i nào trư c ây trong l ch s nhân lo i. Trong th k 20, nư c M có kho ng 5.000 tri u phú. n năm 2000, con s y tăng lên r t nhi u và h uh t nh ng ngư i này u t l c cánh sinh trên con ư ng n nh vinh quang c a mình. Các chuyên gia kinht d báo r ng trong hai th p niên ti p theo s xu t hi n thêm kho ng 10.000 – 20.000 tri u phú n a. B n nghĩmình có th b t phá có m t trong b n danh sách này không? B n có l p ra nh ng m c tiêu l n lao cho cu c i mình? Nh ng m c tiêu này li u có ph i là m t i u gì ó quá vi n vông? “Chinh ph c m c tiêu” s giúpb n tìm ư c cách th c phù h p nh m hi n th c hóa i u này. V N S KH I U NAN tu i 18, tôi r i trư ng trung h c mà v n chưa có m nh b ng t t nghi p trong tay. Tôi lao vào làm m icông vi c. u tiên là r a bát ĩa m t khách s n nh , sau ó, tôi r a xe hơi m t gara, r i làm nhân viên lausàn nhà cho m t d ch v v sinh. Vài năm sau, tôi phiêu b t kh p nơi và làm m i công vi c chân tay ki ms ng, t làm vi c trong xư ng cưa, b c x p hàng hóa trong nhà máy hay các nông trư ng và trang tr i chănnuôi, n vi c n g trong r ng và i ào gi ng khi mùa khai thác g k t thúc. Câu chuy n v cu c mưu sinh v t v c a tôi không d ng l i ó. Có m t th i gian tôi còn làm th n , làmngư i ph vi c trên nh ng chuy n tàu ch hàng c a Na Uy vùng B c i Tây Dương. n tu i 23, tôi v n làm t k làm thuê theo th i v . Ph i, tôi là m t ngư i không ư c h c hành n nơi n ch n và không có m tngh n nh. Khi h t th i v , nh ng công vi c chân tay không còn ai thuê, tôi xin làm nhân viên bán hàng, ch y u là n gõ c a các văn phòng hay h gia ình bán s n ph m và hư ng hoa h ng trên s hàng bán ư c. Vâng, ó ch c ch n không ph i là m t kh i u suôn s trong cu c i c a b t c ai! NGÀY Y Ã N! M t ngày, tôi l y ra m t m nh gi y và vi t vào ó m t m c tiêu táo b o: m i tháng ph i ki m ư c 1.000 ô-la t vi c bán hàng qua i n tho i. Sau ó, tôi g p t gi y l i và c t i. M t tháng sau, v n may m m cư i v i tôi. Trong quãng th i gian này, tôi ã nghĩ ra m t k thu t bán hàngr t hi u qu , khi n cho doanh s bán ra tăng lên g p ba l n so v i th i gian u. Cùng th i i m ó, công ti màtôi ang làm vi c ư c bán l i cho m t ngư i ch m i. Chính xác là sau 30 ngày k t hôm tôi vi t m c tiêuc a mình ra gi y, ngư i ch m i này ã g i tôi n và xu t m c lương 1.000 ô-la m t tháng sau nh ng gìông nh n th y trong cách bán hàng hi u qu c a tôi. Công vi c c a tôi bây gi là qu n lý i ngũ nhân viênkinh doanh và truy n l i cho h nh ng k năng cũng như kinh nghi m c a mình. Tôi ch p nh n l i ngh y,và cũng k t giây phút ó, cu c i c a tôi ã thay i. Ch trong 18 tháng, tôi chuy n t v trí m t nhân viên bán hàng lên làm giám c kinh doanh, tuy n d ngvà qu n lý m t i ngũ hơn 95 con ngư i. Tôi luôn chú tr ng hư ng d n nhân viên cách ra m c tiêu vàphương th c bán hàng sao cho th t hi u qu . G n như ngay l p t c, phép nhi m màu y giúp h tăng thu nh plên r t nhi u l n. n nay, nhi u ngư i trong s h ã là tr thành tri u phú, t phú. Tuy nhiên, cu c i tôi sau ó cũng l m n i thăng tr m ch không ph i là m t chu i bư c ti n êm ái. Tôixuôi ngư c kh p nơi, s ng và làm vi c hơn 80 nư c, h c ti ng Pháp, c, Tây Ban Nha, và m nhi m nhi uvai trò thu c hơn 22 lĩnh v c khác nhau. Do thi u kinh nghi m mà ôi khi cũng là do s ngu ng c, nhi u l n tôi ã ánh m t t t c nh ng gì mìnhv t v g y d ng ư c, và ph i b t u l i t con s 0. C m i l n th t b i, tôi l i ng d y và b t u tr l ib ng cách phác th o m t s m c tiêu m i cho b n thân và s d ng nh ng phương pháp mà tôi s chia s v i cácb n trong nh ng trang ti p theo ây. Sau m t vài năm v t l n v i vi c thi t l p và t m c tiêu thi u th ng nh t, cu i cùng tôi quy t nh t p h pt t c m i kinh nghi m, ý tư ng và chi n lư c c a mình thành m t h th ng bài b n. Nh v y, tôi ã xây d ng ư c phương pháp xác l p m c tiêu và luôn tuân th phương pháp này m i khi th c hi n b t kỳ công vi c nào. B TC AI CŨNG CÓ TH THÀNH CÔNG!
 5. 5. K t năm 1981, tôi b t u hư ng d n phương pháp xác l p m c tiêu trong các cu c h i th o chuyên ,và cho n bây gi ã có hơn 2 tri u ngư i t 35 qu c gia ăng ký tham d . Tôi cũng ti n hành ghi âm và ghihình các bài t p hư ng d n c th t o i u ki n cho m i ngư i d dàng th c hành. Phương pháp xác l p m c tiêu ã giúp tôi cũng như hàng ngàn ngư i khác ki m soát cu c s ng t t hơn. Vàch c ch n r ng phương pháp này cũng s mang n cho b n nh ng i u tương t . i u mà tôi s m nh n ra chính là vi c lên k ho ch, dù cho k ho ch y có kém c i th nào chăng n a thìv n t t hơn là không có k ho ch nào c . Hàng trăm ngàn ngư i, th m chí là hàng tri u ngư i, kh i nghi p v ihai bàn tay tr ng và t ư c thành công vang d i nh nh ng nguyên t c này. Nh ng gì ngư i khác làm ư cthì b n cũng có th làm ư c, mi n là b n th c s b t tay th c hi n. Dõi theo t ng trang sách, b n s h c ư c 21 ý tư ng và chi n lư c quan tr ng nh t trong bư c ư ng ti n n thành công. Không có gi i h n nào i v i thành công, ngo i tr nh ng gi i h n mà b n t t ra trong suynghĩ c a chính mình. - Brian Tracy
 6. 6. Hành trình v n d m kh i u t bư c chân u tiên. - Kh ng T
 7. 7. 1. PHÁT HUY TI M NĂNG CÁ NHÂN Ti m năng c a con ngư i cũng gi ng như m t i dương chưa ư c khám phá, m t l c a m i hãy còn tinh khôi, m t th gi i c a nh ng kh năng ch ư c c i trói hư ng n nh ng i u vĩ i. - Brian Tracy Thành công chính là m c tiêu c n ph i hư ng t i, còn t t c nh ng i u khác ch nh m ti p thêm nhiên li ucho cu c hành trình ó mà thôi. T t c nh ng ngư i thành công u có thiên hư ng chú tr ng vào m c tiêu c amình. H nh n bi t ư c i u mình kỳ v ng và d n h t tâm s c trong t ng phút t ng gi t ư c i u ó. Trong quá trình này, kh năng xác nh m c tiêu có th ư c xem là k năng quan tr ng nh t. M c tiêu sc i trói cho thái tích c c, gi i phóng các ý tư ng và năng lư ng giúp b n nhanh chóng ch m ích. N ukhông có m c tiêu, tương lai c a b n ch bi t phó m c cho s may r i. Ngư c l i, v i m t m c tiêu xác nh,b n s lao i như m t mũi tên ang nh m th ng n ích. Trong b n luôn ti m n r t nhi u kh năng chưa ư c khơi d y và s th c là b n ch m i s d ng m t ph nr t nh nh ng kh năng y. Vi c b n xu t phát t âu không thành v n mà i u quan tr ng nh t là b n anghư ng n âu. Nh ng ư c mu n và suy nghĩ c a b n thân s thúc y b n t tin phát tri n năng l c và kíchthích m c c m h ng b n ti n nhanh v ích. B N S TR THÀNH NH NG GÌ B N THƯ NG NGHĨ N NH T Có l phát hi n vĩ i nh t trong l ch s nhân lo i chính là s c m nh tinh th n c a m t ngư i có kh năngt o ra h u h t m i khía c nh trong cu c i h . M i th do bàn tay con ngư i t o nên trong th gi i này uthoát thai t m t suy nghĩ hay m t ý tư ng c a m t ngư i nào ó trư c khi ư c chuy n thành hi n th c. B ncó nh n th y r ng m i hành ng, vi c làm c a mình u b t ngu n t m t ý nghĩ, ư c mu n, hy v ng, ư c mơc a chính b n hay m t ngư i nào khác? Tư duy c a con ngư i luôn mang tính sáng t o. Nó nh hình th gi iriêng c a m i ngư i và nh hư ng t i m i i u x y n v i ngư i ó. Th gi i bên ngoài chính là t m gương ph n chi u th gi i trong con ngư i b n, nó t o nên m t tri t lý vôcùng giá tr : B n s tr thành nh ng gì b n thư ng nghĩ n nh t. Khi ư c h i v nh ng i u mà mình thư ng nghĩ n, nh ng ngư i thành t cho bi t h thư ng nghĩ n i u mà h mu n có, và làm sao t ư c i u ó. Trong khi ó, nh ng ngư i kém thành công và khôngc m th y h nh phúc l i thư ng nghĩ và nói v nh ng i u mà h không mu n g p ph i. H b n r n v i nh ng i u phi n mu n c a mình hay v nh ng khi m khuy t c a ngư i khác. S ng không m c tiêu cũng gi ng như lái xe trong màn sương mù dày c. Dù cho xe c a b n có ti n ích, cóhi n i n âu chăng n a, thì b n v n ph i lái i ch m ch p, dè ch ng ngay c trên nh ng con ư ng b ngph ng nh t. M t m c tiêu rõ ràng cho phép b n tăng t c, ti n nhanh v phía trư c t ư c nh ng i u mìnhth c s mong mu n. THI T L P M C TIÊU B n b t m t con chim b câu có b n năng tìm ư ng v nhà và b nó vào m t cái l ng. Dùng m t t m v iph lên chi c l ng và cho vào trong m t cái thùng. y kín thùng l i và cho vào cabin c a m t chi c xe t i. Sau ó, b n lái chi c xe t i y n m t a i m th t xa a i m ban u. Khi b n m chi c h p và th con b câura kh i l ng, nó s bay lên không trung, lư n vài vòng, r i bay ngư c v úng nơi mà ta ã b t nó i, d u nơi ycách xa hàng ngàn kilômét. B n cũng có kh năng hư ng n m c tiêu tương t như loài b câu, nhưng b n th m chí còn có thêmm t i m kỳ di u hơn. Khi bi t rõ m c tiêu c a mình, b n không c n quan tâm n vi c m c tiêu ó angcách b n bao xa hay làm th nào t ư c nó, b n ch c n quy t nh xem mình th c s mong mu n i u gìvà t ó hư ng th ng n i u mình mong mu n. M t i u kỳ di u là m c tiêu cũng s d ch chuy n v phía b nm t cách chính xác, và t i m t th i i m c th trong tương lai, m t nơi ch n c th , b n và m c tiêu c amình s g p nhau. ây là nh ng hành ng thu c v b n năng, th nên b n hoàn toàn có th t ư c các m c tiêu c a mình,b t k ó là m t vi c ơn gi n như xem chương trình truy n hình t i nay hay t o d ng m t cu c s ng viên mãn.
 8. 8. Gi ng như m t c máy ã ư c l p trình s n, cơ ch tìm ki m m c tiêu c a b n ho t ng m t cách t ng vàliên t c nh m áp ng t t c nh ng i u b n mong mu n v n ã ư c “cài t”. Quy mô m c tiêu ph thu c vào c m nh n c a b n v kh năng v n có c a b n thân. N u b n t ra chomình nh ng m c tiêu nh bé, cơ ch tìm ki m m c tiêu t ng s giúp b n th a ư c nguy n. N u b n thi t l pnh ng m c tiêu l n lao, năng l c t nhiên s thúc y b n t ư c nh ng m c tiêu ó. Tóm l i, b n hoàn toàncó quy n quy t nh quy mô, ph m vi và chi ti t c a m c tiêu mà mình mu n hư ng n. T I SAO M I NGƯ I KHÔNG THI T L P M C TIÊU CHO MÌNH? ây là m t câu h i thú v : N u vi c tìm ki m m c tiêu ư c là t ng thì t i sao s ngư i bi t ho ch nhm c tiêu rõ ràng, c th và bài b n l i quá ít? ây th c s là m t trong nh ng bí n l n nh t c a con ngư i.Theo tôi, có b n lý do chính gi i thích cho i u này: a ph n con ngư i nghĩ r ng m c tiêu không th t s quan tr ng H u h t m i ngư i không nh n ra t m quan tr ng c a vi c xác l p m c tiêu. N u b n s ng trong m t môitrư ng mà nh ng ngư i thân hay b n bè xung quanh không bao gi bàn lu n hay có nh ng ánh giá v ý nghĩac a m c tiêu thì r t có th b n s l n lên nhưng không h bi t r ng năng l c thi t l p và hoàn thành m c tiêu cótác ng r t l n n cu c i b n sau này. Hãy th nhìn quanh b n mà xem! Có bao nhiêu ngư i b n hay ngư ithân c a b n hi u rõ và g n bó v i m c tiêu c a riêng h ? a ph n con ngư i không bi t cách xác l p m c tiêu Con ngư i hoàn toàn không có khái ni m v vi c thi t l p m c tiêu cho b n thân. Th m chí, m t s ngư icòn nh m l n m c tiêu v i ư c mu n, gi c mơ như “ki m ư c nhi u ti n”, “luôn h nh phúc”, “gia ình êm m”. M c tiêu ph i là m t i u gì ó hoàn toàn khác bi t v i ư c mu n, nó ph i rõ ràng, c th và ư c li t kêh n hoi. V i tư cách là ngư i thi t l p m c tiêu, b n có th d dàng và nhanh chóng trình bày nh ng ho ch nhc a mình v i ngư i khác. ng th i, b n có th xác nh, i u ch nh và lên k ho ch hoàn thành m c tiêura. a ph n con ngư i mang n i s th t b i Th t b i thư ng gây cho con ngư i c m giác chán chư ng, m t m i, nh ng t n thương và thi t h i c v v tch t l n tinh th n. Và trong i, không ai là không tr i qua m t vài l n th t b i. Sau m i l n như th , m i ngư il i t nh r ng s c n tr ng hơn và không sa vào v t thêm l n n a. Nhưng cái bóng c a nh ng sai l m v nquá l n và h không th vư t qua, ơn gi n vì h không bi t ng l i thi t l p m c tiêu cho mình trongnh ng hoàn c nh như th . K t c c là cu c i h trôi qua dư i m c kh năng c a chính mình. a ph n con ngư i mang n i s b ch i b Lý do th tư, nhi u ngư i không thi t l p m c tiêu vì n i ám nh b t ch i. H s r ng khi thi t l p m ctiêu mà sau ó không t ư c thì nh ng ngư i khác s ch trích và nh o báng h . tránh i u này x y ra gâyc n tr và d làm n n lòng, chúng ta nên gi bí m t khi thi t l p nh ng m c tiêu c a mình. Hãy ch cho m ingư i th y k t qu khi b n ã hoàn thành nó. Như v y s không ai có th làm b n t n thương ư c. VI T M C TIÊU RA GI Y Trong quy n What They Don’t Teach You at Harvard Business School (Nh ng i u không ư c d y t iTrư ng Kinh doanh Harvard - HBS), Mark McCormack có c p n m t nghiên c u c a Harvard ư c ti nhành trong 10 năm, t 1979 n 1989. Năm 1979, câu h i t ra cho nh ng sinh viên t t nghi p chương trìnhMBA1 c a HBS là: “B n ã thi t l p m c tiêu cho tương lai c a mình rõ ràng ra trên gi y và l p k ho chhoàn thành chúng chưa?”. K t qu th t b t ng : ch có kho ng 3% s ngư i t t nghi p t ng làm i u ó. 13%thì có m c tiêu nhưng chưa vi t ra trên gi y. 84% còn l i không h có m c tiêu nào c th c , ngoài vi c mu nnhanh chóng thoát kh i trư ng h c. Mư i năm sau, năm 1989, nh ng nhà nghiên c u tìm g p l i và ti n hành ph ng v n nh ng thành viêntrong khóa h c ó. H nh n th y r ng nhóm 13% ang có thu nh p trung bình g p ôi so nh ng ngư i thu cnhóm 84%. Nhưng i u áng ng c nhiên hơn c là nhóm 3%, hi n có thu nh p bình quân g p 10 l n so v i97% nhóm còn l i. S khác bi t duy nh t gi a nh ng nhóm này chính là m c rõ ràng c a m c tiêu mà h ãxác l p sau khi t t nghi p.1 MBA (Master of Business Administration): Th c s chuyên ngành Qu n tr kinh doanh.
 9. 9. KHÔNG CÓ B NG CH Ư NG Tính rõ ràng và c th trong vi c xác l p m c tiêu là vô cùng quan tr ng. Th hình dung b n c n tìm nm t ngôi nhà khu ngo i ô c a m t thành ph l n mà ó ch ng có m t t m bi n ch ư ng nào và trong tayb n cũng không có t m b n c a thành ph y. T t c nh ng gì b n nh n ư c ch là m t s mô t chungchung v a i m căn nhà. Trong trư ng h p này, b n nghĩ mình s m t bao lâu tìm ra ngôi nhà ó? Có thb n ph i m t c i! Ho c gi b n có tìm ra ư c ngôi nhà ó thì ph n l n có l là nh may m n. Nhưng th t áng bu n, ây cũng là cách mà h u h t m i ngư i ang i x v i chính cu c i mình. R t nhi u ngư i kh i u cu c s ng như b t u m t hành trình lang thang vô nh trong m t th gi ikhông phương hư ng, không sơ rõ ràng. Nó cũng gi ng như vi c kh i nghi p mà không có m c tiêu và kho ch th c hi n. H ch ơn gi n là khám phá m i vi c trong trình t di n bi n thông thư ng. Dù 10 hay 20năm sau, h v n c m th y không hài lòng v i công vi c, không h nh phúc v i cu c hôn nhân và không pháttri n ư c b n thân. Cu c s ng c a h v n là hàng êm v nhà, b t ti-vi lên xem, r i hy v ng và ư c mơ ngàymai s t t p hơn. Nhưng ư c v ng ó hi m khi tr thành s th t. ơn gi n vì chính b n thân h không ch utham gia vào quá trình ho ch nh cho tương lai c a mình. H NH PHÚC NG HÀNH CÙNG M C TIÊU Aristotle, nhà hi n tri t Hy L p, t ng ưa ra l i giáo hu n vô cùng quan tr ng r ng con ngư i là m t sinhv t s ng có m c tiêu. Ông cho r ng t t c nh ng hành ng c a con ngư i u có m t m c ích nào ó. H chh nh phúc khi th a ư c ư c nguy n c a mình. Và Earl Nightingale, m t di n gi n i ti ng ngư i M , thì nóir ng: “H nh phúc là vi c hi n th c hóa d n m t ý tư ng hay m c tiêu th a áng”. Th c v y, h nh phúc ch n khi nào chúng ta bi t n l c không ng ng nh m hư ng n m t i u gì óquan tr ng i v i chính mình. Victor Frankl, nhà sáng l p trư ng phái tâm lý phân tích hi n th c v ý nghĩacu c s ng (logotherapy) cho r ng, nhu c u l n nh t c a con ngư i là tìm ki m ý nghĩa và m c ích c a cu cs ng. Khi thi t l p m c tiêu, trong b n s hình thành ý ni m v ý nghĩa, m c ích và phương hư ng s ng chomình. Lúc y, b n s c m th y m nh m , nhi t tình và làm vi c hi u qu hơn. ng th i b n cũng c m th y ttin hơn i v i b n thân và kh năng c a mình. M i bư c hư ng n các m c tiêu s là thang b c b n giatăng ni m tin vào chính mình trong vi c hoàn thành nh ng m c tiêu l n hơn trong tương lai. Dư ng như ngày càng có nhi u ngư i e ng i trư c s thay i và hoang mang v tương lai hơn so v i b tkỳ th i i nào trong l ch s . Và m t trong nh ng l i ích to l n nh t khi thi t l p m c tiêu chính là b n có thki m soát ư c hư ng thay i trong cu c s ng. i u ó có nghĩa là b n hoàn toàn t quy t nh và t nhhư ng ph n l n nh ng thay i c a i mình. Quan tr ng nh t là ph i có m c tiêu rõ ràng Ti m năng c a con ngư i có s c m nh phi thư ng. Trong con ngư i b n ngay lúc này ây ã hàm ch a khnăng t ư c h u h t các m c tiêu mà b n thi t l p cho b n thân. Trách nhi m l n nh t c a b n là ph i dànhth i gian c n thi t xác nh rõ ràng và chính xác i u b n mu n, và nh n ra âu là cách t t nh t t ư cchúng. B n càng hình dung rõ ràng v các m c tiêu thì b n càng có th phát huy ti m năng t ư c nh ng i u t t p trong cu c i. Tuy nhiên, h u h t m i ngư i u không nh n ra và s d ng h t ti m năng c a b n thân. Theo m t nghiênc u c a trư ng i h c Stanford, m t ngư i bình thư ng ch s d ng kho ng 2% năng l c trí tu c a mình.Ph n năng l c còn l i ch n m yên d tr dành cho th i gian v sau. Nó cũng gi ng như vi c cha m dànhcho b n m t ngân qu 100.000 ô-la, nhưng b n ch rút ra chi tiêu 2.000 ô-la. S ti n còn l i v n n m trong tàikho n và b n không bao gi s d ng n h t cu c i. NI M KHÁT KHAO Ni m khát khao là ch t men giúp chúng ta vươn n m i thành công trong i. Ch khi nào s khát khao trnên mãnh li t thì b n m i có năng lư ng và ng l c vư t qua m i tr ng i trên con ư ng c a mình. Vàcó m t s th t là h u h t nh ng gì b n mu n, n u có kiên trì và s mãnh li t thì nh t nh b n s t ư cchúng. H. L. Hunt, m t t phú trong ngành d u h a, khi ư c h i v bí quy t c a s thành công, ã áp r ng mu nthành công òi h i ph i có hai i u ki n và ch hai i u ki n mà thôi. Th nh t, b n ph i bi t chính xác b n thân
 10. 10. mình mu n i u gì. H u như m i ngư i u không có câu tr l i d t khoát cho v n này. Th hai, b n ph ibi t ư c cái giá b n s ph i tr khi t ư c chúng, và sau ó t p trung gi i quy t nó. H NH PHÚC LÀ M C TIÊU T I H U nhà hàng, chúng ta dùng b a và sau ó thanh toán hóa ơn. Nhưng trong b a ti c buffet, chúng ta t ph cv cho mình và ph i tr ti n trư c khi thư ng th c các món ăn. Và cu c i gi ng như m t b a ti c buffet hơnlà vi c ư c ph c v nhà hàng. Nhi u ngư i sai l m khi nghĩ r ng h ch ch p nh n tr giá sau khi ã ch cch n v s thành công. Vi c này cũng gi ng như khi ta ng i trư c “lò l a cu c i” và nói r ng “hãy cho tôi ítnhi t trư c r i tôi s cho c i vào sau”. Zig Ziglar - di n gi , tác gi và cũng là doanh nhân ngư i M , t ng nói r ng: “Thang máy d n n thànhcông ã b h ng. Nhưng thang b lúc nào cũng s n sàng”. Và Aristotle t ng cho r ng m c ích cu i cùng trongt t c các ho t ng c a con ngư i là t ư c h nh phúc cá nhân. Theo ông, dù b n làm b t c i u gì thì cũnghư ng n vi c nâng cao h nh phúc cho b n thân theo m t cách nào ó. Và dù b n có th ho c không th t ư c h nh phúc, thì h nh phúc v n luôn là m c tiêu cao nh t c a b n. CHÌA KHÓA H NH PHÚC Thi t l p m c tiêu, không ng ng n l c và cu i cùng t ư c m c tiêu chính là chìa khóa h nh phúc trongcu c i m i ngư i. Vi c thi t l p m c tiêu có m t ý nghĩa h t s c l n lao, n n i ch vi c nghĩ n m c tiêuthôi cũng có th làm cho chúng ta c m th y h nh phúc. gi i phóng và phát huy t i a ti m năng c a mình, b n nên t o thói quen thi t l p và hoàn thành m ctiêu hàng ngày trong su t cu c i. B n nên d n tâm trí luôn nghĩ và nói v nh ng i u mình mu n thay vìsuy nghĩ v nh ng i u không mong mu n. Ngay t lúc này, b n ph i quy t tâm hư ng n các m c tiêu c th ,gi ng như m t tên l a hay m t con chim b câu nh hư ng th ng ti n n nh ng m c tiêu quan tr ng. Cu c s ng c a b n, tương lai c a b n s h nh phúc hơn khi b n không ng ng n l c xác nh và kiên trì t ư c ngày càng nhi u i u mà b n th c s mong mu n. M c tiêu càng rõ ràng thì b n càng phát huy t i a ti mnăng t ư c thành công trong cu c s ng và s nghi p c a mình. PHÁT HUY TI M NĂNG C A B N 1. Hãy nghĩ r ng b n luôn có kh năng t ư c b t kỳ m c tiêu nào c a b n thân. Hãy xác nh: B n th c s mu n tr thành ngư i như th nào, mu n g t hái ư c gì và mu n làm i u gì? 2. i u gì mang l i cho b n c m giác v ý nghĩa và m c ích l n nh t trong cu c i? 3. Hãy suy ng m v cu c s ng cá nhân và công vi c c a mình. Hãy th hình dung xem kh năng b n thay i th gi i quanh mình như th nào? B n nên, ho c có th thay i i u gì? 4. B n thư ng nghĩ và nói v i u b n mu n hay không mu n? 5. Cái giá mà b n s ph i tr khi t ư c m c tiêu quan tr ng nh t là gì? 6. Sau khi tr l i nh ng câu h i trên, b n c n th c hi n i u gì ngay lúc này?
 11. 11. 2. CH U TRÁCH NHI M V I CU C I MÌNH Có m t quy t c chung là m i ngư i r t ít d a vào nh ng i u mà b m sinh ã có. H mu n tr thành chínhnh ng gì h t t o ra cho mình. - Alexander Graham Bell Như ã k , năm 21 tu i tôi v n r t túng qu n và s ng trong m t căn phòng ch t h p. Ban ngày tôi làm vi c m t công trư ng xây d ng, t i v l i t nh t mình trong phòng. Có l vì v y tôi có r t nhi u th i gian suyng m v m i th . M t ngày khi ang ng i bên chi c bàn ăn nh trong b p, b t ch t trong u tôi lóe lên m t ý nghĩ kỳ l . Nó ã thay i c cu c i tôi. Tôi ch t nh n ra r ng k t giây phút này tôi s là ngư i quy t nh t t c nh ng gìs x y ra trong quãng i còn l i c a mình. Ch ng ai khác có th giúp mình. Ch ng có ai n gi i thoát mình rakh i cu c s ng túng qu n này âu! Ngay lúc y, tôi nh n ra r ng n u có b t kỳ i u gì trong i mình c n ph i thay i, thì s thay i ó ph ib t u t chính b n thân mình. KHÁM PHÁ VĨ I Tôi v n còn nh như in th i kh c y. Nó cũng gi ng như c m giác l n u tiên b n nh y dù - v a s hãiv a ph n khích. Tôi như ang phân vân trư c s l a ch n: Nh y hay không nh y? Và cu i cùng, tôi ã quy t nh nh y xu ng. Nói úng hơn, tôi ã quy t nh t nh n l y trách nhi m i v i cu c i mình. Tôi bi t r ngn u mu n thay i hoàn c nh hi n t i c a mình, thì tôi ph i làm khác i. T t c u do tôi quy t nh. V sau, tôi m i hi u ra r ng m t khi chúng ta ch p nh n gánh vác hoàn toàn trách nhi m i v i cu c imình, thì có nghĩa là ta ã trư ng thành. Nhưng áng bu n là h u h t m i ngư i thư ng không làm i u này.Tôi ã g p nhi u ngư i dù ã 40 - 50 tu i v n luôn càu nhàu v nh ng tr i nghi m không như ý mu n trư c âyc a h . H thư ng l i cho ngư i khác và hoàn c nh bên ngoài i v i nh ng th t v ng mà h nh n ư c.Th m chí, nhi u ngư i v n còn nguyên v gi n d m i khi nh c n nh ng i u mà cha m h ã làm (haykhông làm) i v i h t 20 hay 30 năm trư c. H như b m c k t trong quá kh và không th t gi i thoát chomình. C M XÚC TIÊU C C – K THÙ S 1 K thù l n nh t c a thành công và h nh phúc là c m xúc tiêu c c, dư i b t kỳ hình th c nào. Nh ng c mxúc này s trì kéo b n, tiêu hao m i sinh l c và tư c b nh ng ni m vui mà b n có th th hư ng trong cu c i. C m xúc tiêu c c, ngay t th i xa xưa, ã là y u t gây h i cho cá nhân và xã h i nghiêm tr ng hơn m id ch b nh trong l ch s . B i th , b n ph i bi t cách gi i phóng b n thân kh i nh ng c m xúc tiêu c c. ây ư c xem là m t trongnh ng m c tiêu quan tr ng nh t b n th c s t ư c h nh phúc và thành công trong i. Nh ng c m xúc tiêu c c như s hãi, ai oán, ganh ghét, ghen t , gi n d ph n l n u phát sinh t b n y ut mà tôi s trình bày sau ây. M t khi b n có th nh n di n và lo i b nh ng y u t này kh i suy nghĩ c amình, thì nh ng c m xúc tiêu c c s t ng l ng d u và không có cơ h i tr i d y. Khi ó, nh ng c m xúctích c c như yêu thương, thân thi n, vui v , nhi t tình s thay th , t ó cu c i b n s thay i theo hư ng t thơn, ôi khi ch m t vài phút, hay th m chí vài giây. ng bào ch a Nguyên nhân xâu xa u tiên gây ra nh ng c m xúc tiêu c c là s bào ch a. B n s có c m giác y u u ikhi t bào ch a v i b n thân ho c ngư i khác r ng b n có quy n ư c gi n d hay th t v ng vì m t lý do nào ó. ây chính là nguyên do lý gi i nh ng ngư i hay gi n d luôn mi ng gi i thích và trình bày th v cănnguyên nh ng c m xúc tiêu c c c a b n thân. Tuy nhiên, n u b n không bào ch a cho c m xúc tiêu c c c amình, thì b n cũng không gi n d ư c. Ch ng h n, m t nhân viên b m t vi c do s bi n ng c a n n kinh t và s suy gi m doanh thu c a côngty. Tuy nhiên, ngư i này l i t ra gi n d v i c p trên vì nghĩ r ng quy t nh cho anh ta thôi vi c là khôngcông b ng. Cơn t c gi n có th khi n anh ta quy t nh ki n ra tòa ho c quy t “ òi l i công b ng” b ng cáchnào ó. Ch ng nào mà anh ta còn ti p t c bào ch a cho mình, thì c m xúc y còn ti p t c ki m soát và chi ph isuy nghĩ cũng như ph n l n cu c i anh ta.
 12. 12. Tuy nhiên, n u anh ta ch p nh n “Mình b m t vi c r i. i u ó cũng bình thư ng thôi. Ch ng ph i cũngcó r t nhi u ngư i b m t vi c trong tình hình kinh t như hi n nay y thôi. T t hơn h t là mình dành th i gian tìm ki m m t công vi c khác” thì ch c ch n nh ng c m xúc tiêu c c kia s không còn. Anh s bình tĩnh, t nhtáo và t p trung hơn vào m c tiêu cũng như cho nh ng bư c i s p t i. ng c lý gi i thi t hơn Khi lý gi i thi t hơn, b n c tìm cách h p lý hóa các s ki n ho c c gi i thích cho m t hành vi nào ó c amình. Khi ó, b n tìm cách lý gi i, né tránh ho c tìm m t i m tích c c nào ó trong hành vi c a mình thuy tph c m i ngư i. B n c tìm cách lý gi i sao cho th t d nghe nh m t o ra và c ng c v th úng n c a mình m i phương di n. Cách ng x này s ti p t c gi nh ng c m xúc tiêu c c luôn t n t i trong b n. Vi c lý gi i nh m h p lý hóa và bào ch a cho v n có th s y m t ngư i nào ó thành tác nhân gây rav n c a b n. B n t y mình vào v trí n n nhân, và bi n ngư i khác hay t ch c khác thành “k áp b c”. Vư t lên nh ng ý ki n c a ngư i khác Vi c quá quan tâm hay quá nh y c m v i cách ngư i khác cư x v i b n cũng gây nên c m xúc tiêu c c. i v i m t s ngư i, hình nh b n thân dư ng như ư c c m nh n b i cách mà ngư i khác nói chuy n v i h ,nh n nh v h , ho c ngay c cách nhìn h . Trong h như không có khái ni m v giá tr b n thân hay s t ánh giá ngoài vi c nhìn nh n mình theo nh ng ý ki n c a ngư i khác. Và khi nh ng ý ki n này hư ng vào hv i tính ch t tiêu c c thì ngay l p t c h b cu n vào nh ng c m xúc như gi n d , b i r i, h th n và th m chílà tr m u t, t thương h i b n thân, tuy t v ng. i u này lý gi i vì sao các nhà tâm lý h c cho r ng h u h t m i i u chúng ta làm là giành ư c s tôn tr ng c a ngư i khác, ho c ít nh t cũng không ánh m t s tôntr ng dành cho mình. T ch u trách nhi m cá nhân Nguyên nhân cu i cùng cũng ư c xem là i u t nh t, chính là vi c y trách nhi m sang ngư i khác. Khiv “Cây c m xúc tiêu c c” trong các bu i h i th o, tôi minh h a thân cây là ph n có xu hư ng l i cho ngư ikhác v nh ng v n c a chúng ta. M t khi b n ch t ngang thân cây, t t c nh ng trái cây trên ó là nh ngc m xúc tiêu c c s không còn t s ng. i u này cũng tương t như khi b n rút phích c m ra kh i i n thìcác bóng èn trên cây thông Giáng sinh s t c thì ng lo t t t h t. TRÁCH NHI M CÁ NHÂN LÀ M T PHƯƠNG THU C HI U NGHI M Li u thu c cho m i lo i c m xúc tiêu c c là b n ch p nh n hoàn toàn trách nhi m i v i hoàn c nh c amình. B n không th ngoài mi ng thì nói: “Tôi ch u trách nhi m” mà trong lòng v n c m th y gi n d . Chínhs ch p nh n trách nhi m s làm “ o n m ch” và ki m nén ư c nh ng c m xúc y. Hãy th hình dung xem! B n có th t hóa gi i ư c nh ng c m xúc tiêu c c và có th ki m soát cu c imình b ng ý th c “Tôi ch u trách nhi m!” m i khi c m th y gi n d hay th t v ng vì b t c lý do gì. Và b n nh r ng, ch khi nào b n th c hi n ư c i u này theo úng nghĩa c a nó thì nó m i phát huy h ttác d ng. Khi b n không vư ng vào b t c th gì b c b i v m t c m xúc l n tinh th n, thì b n m i có th b t u t p trung m i sinh l c và nhi t huy t c a mình vào m c tiêu phía trư c. Khi ó, s không có gi i h n haychư ng ng i nào ngăn c n b n ti n n nh ng m c tiêu ã ra trong i. KHÔNG L I CHO NGƯ I KHÁC Ngay t bây gi , hãy thôi l i cho ngư i khác v b t c i u gì trong quá kh , hi n t i cũng như tươnglai. Eleanor Roosevelt2 ã t ng nói r ng: “Ch ng ai có th làm cho b n c m th y th p hèn n u không ư c scho phép c a b n”. Hãy b t u thôi vi n c ho c bào ch a cho các hành vi c a mình. N u b n ph m ph i sai l m, hãy nói câuxin l i và b t tay ngay vào vi c s a ch a. M i l n b n l i cho ngư i khác hay vi n c cho sai l m c a mình2 Anna Eleanor Roosevelt (11/10/1884 – 07/11/1962): Phu nhân c a T ng th ng Hoa Kỳ Franklin D. Roosevelt. Bà còn là m t chínhkhách, tác gi , di n gi , và cũng ư c xem là ngư i phát ngôn cho nhân quy n và là nhà tiên phong trong phong trào ng h n quy n.
 13. 13. là b n ang ánh m t d n s c m nh c a b n thân. Khi y, b n s c m th y y u u i và bé m n. B n cũng c mth y y m th trong chính suy nghĩ c a mình. Hãy t ch i nh ng i u như v y! LÀM CH C M XÚC duy trì tư duy tích c c, hãy lo i b vi c ch trích, phàn nàn hay lên án ngư i khác v b t c i u gì. M tkhi b n làm ư c i u này nghĩa là b n có th kích thích thích c m xúc tích c c trong mình tr i d y. Ngư c l i,gi n d v i ngư i khác ng nghĩa v i vi c b n m c cho c m xúc tiêu c c chi ph i b n thân và cùng lúc chophép ngư i khác ki m soát c m xúc c a b n. y qu th t không ph i là i u khôn ngoan! Trong quy n Seat of the Soul (Chi c gh tâm h n), Gary Zukav - nhà tâm lý h c và nhân h c n i ti ng, cónói: “C m xúc tích c c mang l i s c m nh; c m xúc tiêu c c tư c o t s c m nh”. Nh ng c m xúc tích c cnhư h nh phúc, ph n kh i, yêu thương, nhi t tình giúp b n c m th y m nh m và t tin hơn. Nh ng c m xúctiêu c c như gi n d , au kh hay oán gi n s làm b n y u t, thù ch, cáu g t và khó ch u v i nh ng ngư ixung quanh. M t khi hoàn toàn nh n l y trách nhi m i v i b n thân và hoàn c nh c a mình, b n có th t tin x lým i vi c trong cu c s ng. Lúc y, b n s tr thành “ngư i ch c a s ph n và ngư i ch huy linh h n chínhmình”. LÀM CH CHÍNH MÌNH Theo cu c nghiên c u ư c ti n hành thành ph New York ư c c p trên, nh ng nhà nghiên c uphát hi n ra r ng nh ng i tư ng n m trong nhóm 3% ghi rõ m c tiêu c a mình ra gi y có m t thái cbi t. Thái y giúp h tr nên khác bi t so v i nh ng ngư i bình thư ng khác trong cùng lĩnh v c. ó là hlàm ch công vi c c a chính mình, mà không c n quan tâm n vi c ai là ngư i tr lương. H t nh v i b nthân r ng mình ph i có trách nhi m v i công ty, như th chính h là ngư i ch c a công ty. Ngay t bây gi , b n hãy xem mình là ngư i làm ch , là ngư i ch u trách nhi m hoàn toàn i v i m i khíac nh c a cu c s ng và công vi c c a b n thân. Hãy t nh r ng b n ang cương v này, n m gi ch c v nàylà nh vào nh ng gì b n ã n l c vươn lên và g t hái ư c thành công cũng như n m tr i th t b i trong i.Chính b n là ki n trúc sư t o ra s ph n c a chính mình. L A CH N VÀ QUY T NH B n có nghĩ r ng cu c i mình cho n th i i m này ch u nh hư ng c a toàn b nh ng l a ch n vàquy t nh mà b n ã th c hi n (ho c không th c hi n) không? N u có b t c i u gì trong cu c s ng làm b nth t v ng, b t mãn, thì b n chính là ngư i ph i ch u trách nhi m. N u b n c m th y không hài lòng thì chínhb n ph i là ngư i nghĩ ra cách th c nh m thay i và c i thi n tình hình. V i tư cách là ch nhân c a chính mình, b n ph i hoàn toàn ch u trách nhi m i v i m i vi c mình làm vàc k t qu c a chúng n a. B n ph i ch u trách nhi m c v i nh ng r i ro, h u qu cho hành ng c a mình. B nph i hi u r ng có ư c v trí như hi n nay, tr thành con ngư i như ngày nay là do chính b n ã quy t nhvà l a ch n như v y. N u b n không hài lòng v i m c thu nh p hi n t i, hãy quy t nh tìm n nh ng v trí vàcơ h i t t hơn có thu nh p cao hơn. Hãy xem ó là m t m c tiêu, l p k ho ch và b t tay th c hi n giànhnh ng gì b n áng ư c. B n luôn là ngư i t do trong nh ng quy t nh t o nên cu c i c a chính mình. PHÁT TRI N CHI N LƯ C CÁ NHÂN B n ph i là ngư i ch u trách nhi m i v i vi c ho ch nh chi n lư c cho cu c i và s nghi p c a mình. ó là chi n lư c qu n lý t ng th , bao g m xác l p m c tiêu, lên k ho ch, ưa ra các gi i pháp và n l choàn thành. Bên c nh ó, b n ph i có trách nhi m i v i chi n lư c marketing b n thân. B n ph i bi t cách xây d nghình nh c a mình có th “bán” ư c v i giá cao nh t trong m t th trư ng c nh tranh. B n cũng ph i cótrách nhi m i v i chi n lư c tài chính, b n ph i quy t nh xem: b n mu n bán d ch v c a mình th nào, b nmu n có thu nh p bao nhiêu, b n mu n tăng thu nh p c a mình n m c nào qua m i năm, b n mu n u tư vàti t ki m ra sao, b n mu n tích lũy bao nhiêu khi v hưu… T t c nh ng i u này hoàn toàn ph thu c vàoquy t nh và l a ch n c a b n.
 14. 14. Ngoài ra, b n là ngư i ch u trách nhi m i v i chi n lư c phát tri n b n thân và nh ng m i quan h c amình, c khi nhà l n công s . Tôi thư ng khuyên h c viên c a mình r ng: “Hãy ch n s p c a b n m t cáchc n th n”. Vi c này s tác ng l n n m c thu nh p c a b n, kh năng thăng ti n và s hài lòng c a b ntrong công vi c. Cu i cùng, b n ph i có trách nhi m v i vi c t ào t o, t tìm tòi và t h c h i. Chính b n ph i quy t nhv n d ng nh ng k năng c n thi t mang v nh ng thành qu x ng áng. Sau ó, cũng chính b n là ngư ich u trách nhi m trong vi c u tư th i gian, công s c h c t p và phát tri n nh ng k năng này. Ch ng ai cóth làm thay b n ư c. Vì s th t là ch có b n m i là ngư i quan tâm n b n thân mình nhi u nh t. TRUNG TÂM I U KHI N Ph n l n các công trình nghiên c u v tâm lý h c u t p trung xoay quanh thuy t trung tâm i u khi n(locus of control theory). Trong vòng hơn 50 năm, các nhà tâm lý h c ã ti n hành nhi u cu c nghiên c u và i n k t lu n r ng ó là y u t quy t nh cu c s ng c a m i ngư i có h nh phúc hay không. T i sao v y? Nh ng ngư i có trung tâm i u khi n trong c m th y r ng h hoàn toàn làm ch cu c i c a mình. Hluôn t ra l c quan và tích c c, h c m th y m nh m , t tin và y quy n năng. H c m th y hài lòng v i b nthân và ki m soát ư c s ph n c a mình. Trái l i, nh ng ngư i có trung tâm i u khi n ngoài thư ng b ki m soát b i các y u t bên ngoài b n thânh , như là s p c a h , các hóa ơn thanh toán, cu c hôn nhân, quá kh hay hoàn c nh hi n t i. H m t quy nki m soát b n thân; do ó h c m th y y u u i, gi n d , s hãi, y m th , thù ch và ánh m t kh năng c achính mình. Tuy nhiên v n có m t m i liên h tr c ti p gi a kh i lư ng trách nhi m mà b n ch p nh n và m c ki msoát mà b n c m nh n. B n càng nh n trách nhi m i v i b n thân bao nhiêu, thì trung tâm i u khi n bêntrong c a b n càng tăng lên b y nhiêu, và s m nh m , t tin c a b n cũng tăng lên tương ng. TAM GIÁC VÀNG Ngoài nh ng v n nêu trên, b n có bi t r ng gi a trách nhi m và h nh phúc cũng có m i liên h tr c ti pv i nhau? Khi ó cu c i b n là s k t h p c a 3 y u t : trách nhi m, s ki m soát và h nh phúc. B n càng ch p nh n nhi u trách nhi m, quy n ki m soát c a b n càng l n. Khi có quy n ki m soát càng l nthì b n càng tr nên t tin hơn và ón nh n ư c nhi u h nh phúc hơn. Và khi ã có th làm ch ư c cu c imình, b n s thi t l p nh ng m c tiêu l n lao hơn ng th i cũng s có ng l c và quy t tâm hoàn thànhchúng. B n là ngư i n m gi v n m nh c a mình trong tay và có th xoay chuy n nó theo b t c hư ng nào. CH U TRÁCH NHI M V I CU C I MÌNH 1. Hãy nh n di n v n hay ngu n g c c a nh ng c m xúc tiêu c c l n nh t trong cu c s ng c a b n ngay hôm nay. B n ch u trách nhi m i v i v n này ra sao? 2. Hãy xem mình là ông ch c a chính mình. B n s làm gì n u ư c toàn quy n quy t nh m i vi c? 3. Quy t tâm t hôm nay không l i cho b t c ai v b t c i u gì x y ra v i b n thân, thay vào ó hãy hoàn toàn ch u trách nhi m i v i cu c s ng c a mình. B n nên hành ng như th nào? 4. D ng vi c bào ch a và b t u i m i b n thân. 5. T xem b n thân là l c lư ng sáng t o chính trong cu c i mình. S dĩ b n có ư c m t v trí và m t con ngư i như hi n t i là do b n t l a ch n và quy t nh l y. B n nên thay i i u gì? 6. Quy t tâm ngay t hôm nay s tha th cho nh ng ngư i ã làm b n t n thương dù dư i b t kỳ hình th c nào. Hãy tha th và nó i vào quá kh . Thay vào ó, hãy b t tay làm m t i u gì ó th c s có ý nghĩa không còn có th i gian nghĩ v nó n a.
 15. 15. 3. KI N T O TƯƠNG LAI B n s tr nên nh bé như ư c v ng ki m soát và vĩ i như khát v ng l n lao c a mình. - James Allen Qua các cu c nghiên c u, tôi nh n th y có m t c tính quan tr ng mà t t c nh ng nhà lãnh o vĩ i ucó: ó là t m nhìn. ã là lãnh o thì ph i có t m nhìn, n u không s không ph i là m t nhà lãnh o ích th c. Như tôi ã nói, khám phá quan tr ng nh t trong l ch s nhân lo i chính là vi c chúng ta s tr thành i umà mình thư ng xuyên nghĩ n nh t. Câu h i t ra ây là: v y h u h t nh ng nhà lãnh o thư ng xuyênnghĩ v i u gì? ó là tương lai và ích n mà h ang hư ng t i, cũng như nh ng i u mà h có th ti nhành t ư c m c tiêu ó. Trái l i v i h là nh ng con ngư i ch bi t nghĩ v hi n t i, nh ng ni m vui và nh ng v n trư c m t. Hthư ng suy nghĩ và lo l ng v quá kh , h tin r ng nh ng i u ã x y ra là không th thay i ư c. HÃY NGHĨ N TƯƠNG LAI T ch t quan tr ng c a nhà lãnh o là ph i bi t “ nh hư ng tương lai”, nghĩa là h luôn hư ng v nh ng i u h mu n t ư c, ích mu n vươn n m t th i i m nào ó trong tương lai. M t khi b n b t u nghĩv tương lai c a mình nghĩa là b n cũng b t u suy nghĩ như m t nhà lãnh o, và b n s s m nh n ư c k tqu là nh ng i u mình t ng mong mu n. Ti n sĩ Edward Banfield i h c Harvard sau hơn 50 năm nghiên c u v v n này ã k t lu n r ng,“t m nhìn chi n lư c” chính là y u t quan tr ng nh t quy t nh s thành b i trong i s ng cá nhân l n tàichính c a t t c chúng ta. Theo Banfield, t m nhìn chi n lư c là “kh năng suy nghĩ trư c m t vài năm chotương lai khi ưa ra nh ng quy t nh hi n t i”. Th c v y, b n càng nghĩ nhi u n tương lai, thì nh ng vi cb n th c hi n trong hi n t i s là ti n v ng ch c nh ng d nh c a b n thành hi n th c. TR THÀNH TRI U PHÚ Ch ng h n, n u m i tháng b n dành 100 ô-la t lúc 20 tu i cho n 65 tu i và g i ti t ki m hư nglãi su t trung bình 10% m i năm, thì b n s có hơn 1 tri u ô-la lúc v hưu. i v i nhi u ngư i, kho n ti n 100 ô-la m i tháng không ph i là v n , mà v n ây chính là h cót m nhìn chi n lư c cho tương lai hay không. T ví d này, chúng ta có th th y mình có th tr thành tri u phútrong tương lai n u ngay t bây gi chúng ta b t u ti t ki m ti n u n và kiên trì v i t m nhìn chi n lư cv s c l p tài chính c a mình. XÂY D NG M T HÌNH NH N TƯ NG TRONG 5 NĂM T I Trong quá trình ho ch nh chi n lư c cá nhân, b n cũng nên b t u v i t m nhìn chi n lư c v cu c imình b ng cách lý tư ng hóa t t c nh ng i u b n làm. Trong quá trình ó, b n nên xây d ng m t hình nh ntư ng trong 5 năm cho chính mình và b t u nghĩ v cu c s ng tương lai trong vòng 5 năm t i n u m i vi c u di n ra theo úng k ho ch. KHÔNG CÓ GI I H N NÀO C Chư ng ng i l n nh t trong vi c xác l p m c tiêu là “t gi i h n ni m tin”. i u này thư ng liên quan nnh ng lĩnh v c mà b n nghĩ r ng kh năng c a mình còn b h n ch . B n cho r ng mình không phù h p v i m tlĩnh v c nào ó hay y u kém v trí tu , năng l c, tài năng, kh năng sáng t o hay m t ph m ch t nào ó. K tqu là b n không th phát huy h t năng l c th c s c a mình. Khi ánh giá th p b n thân, b n thư ng khôngthi t l p m c tiêu ho c thi t l p nhưng không úng t m v i kh năng th c s c a mình. B n có th phá b nh ng chư ng ng i này b ng cách ph i h p quá trình lý tư ng hóa và nh hư ng tươnglai. B n hãy nghĩ r ng, không có gi i h n nào cho mình c . B n hoàn toàn c m th y tho i mái v m t th i gian,tin vào kh năng th hi n năng l c b n thân t ư c b t c m c tiêu nào do mình ra. Tóm l i, hãy tư ngtư ng r ng b n không g p ph i b t kỳ m t gi i h n nào có th c n tr b n khi theo u i các m c tiêu th c squan tr ng i v i b n thân.
 16. 16. PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY T M CAO Trong quá trình nghiên c u v “nh ng tài năng nh cao”, Charles Garfield ã khám phá ra m t i u h ts c thú v r ng dù m t ngư i qua nhi u năm ch t ư c nh ng k t qu trung bình trong cu c s ng l n côngvi c, nhưng sau ó v n có th t o nên b t ng và t ư c nh ng thành qu to l n. H làm ư c i u ó là vì“ i m c t cánh”, h ã th c hi n i u mà ông g i là “tư duy t m cao”. Theo phương pháp tư duy này, b n hãy tư ng tư ng t t c m i vi c u n m trong t m tay mình, ơn gi nnhư vi c ng a m t lên nhìn b u tr i trong xanh, không có gi i h n nào c . B n hãy nghĩ v m t cu c s ng hoành o trong tương lai. Sau ó, b n quay l i th i i m hi n t i và t h i: ngay t bây gi mình c n ph i làm gìt o d ng m t lương lai hoàn h o như v y? Câu tr l i s cho b n bi t tương lai c a b n âu. KHÔNG TH A HI P V I NH NG GI C MƠ Khi lý tư ng hóa và nh hư ng tương lai, b n không nên t ra d dãi th a hi p v i ư c mơ và t m nhìn c amình i l y m c tiêu nh hơn hay m t n a c a s thành công. Thay vào ó, b n hãy “mơ n nh ng gi cmơ l n lao” và nghĩ v tương lai như th b n là m t trong nh ng ngư i quy n l c nh t hành tinh. B n hãyquy t nh i u mình th c s mong mu n t o d ng m t tương lai hoàn h o cho chính mình. Ngay t bây gi , hãy b t u xây d ng và u tư cho công vi c c a mình, 5 năm t i b n s có m t snghi p v ng vàng như mong i. Hãy b t u tr l i nh ng câu h i sau: 1. S nghi p c a b n s như th nào? 2. B n s làm ư c nh ng gì? 3. B n s th c hi n vi c ó âu? 4. B n s c ng tác v i ai? B n t trách nhi m c a mình c p nào? 5. B n c n có nh ng k năng hay năng l c gì? 6. B n s ph i hoàn thành nh ng lo i m c tiêu gì? 7. B n s vươn n v trí nào trong lĩnh v c c a mình? TH C HÀNH TƯ DUY KHÔNG-GI I-H N Trư c khi tr l i nh ng câu h i này, b n hãy d p b m i gi i h n, nh ng rào c n trong suy nghĩ c a mìnhvà tin r ng m i kh năng u có th di n ra. Petre Drucker t ng nói: “Chúng ta thư ng ánh giá quá cao nh nggì mình có th t ư c trong m t năm, nhưng l i ánh giá quá th p nh ng gì mình có th t ư c trong 5năm”. Bây gi , xây d ng vi n c nh v tình hình tài chính trong tương lai, b n c n tr l i nh ng câu h i sau: 1. Trong 5 năm t i, thu nh p c a b n là bao nhiêu? 2. Phong cách s ng c a b n ra sao? 3. B n s s ng trong m t căn nhà như th nào? 4. B n s lái xe gì? 5. B n có th m b o ch t lư ng cu c s ng cho gia ình m c nào? 6. B n s có bao nhiêu ti n trong ngân hàng? 7. B n s ti t ki m và u tư bao nhi u ti n m i tháng và m i năm? 8. B n mu n có ư c bao nhiêu ti n lúc v hưu? B n hãy mư ng tư ng như mình có m t T m b ng Th n kỳ. Trên ó, b n có th vi t ra b t kỳ i u gì mìnhmu n, ho c xóa b b t c th gì x y ra trong quá kh . C như th , b n s t o ra b c tranh cu c s ng c a chínhb n trong tương lai. HƯ NG V M T GIA ÌNH HOÀN H O B n hãy tìm hi u k gia ình và các m i quan h c a b n thân trong 5 năm t i r i tr l i nh ng câu h i sau: 1. N u cu c s ng gia ình b n hoàn h o trong 5 năm t i, thì c th nó s ra sao? 2. B n s s ng v i ai? Và b n không còn v i ai? 3. B n s âu và s ng ra sao? 4. Ch t lư ng cu c s ng c a b n th nào? 5. M i quan h c a b n v i nh ng ngư i quan tr ng nh t c a i mình trong vòng 5 năm t i s như th nào, n u m i vi c u hoàn h o?
 17. 17. Khi nghĩ n m t vi n c nh hoàn h o, b n c n ph i t ra nh ng câu h i v i ý: ra sao hay như th nào. Khi ó, chúng s kích thích óc sáng t o và có nh ng ý tư ng giúp b n hoàn thành nh ng m c tiêu c a i mình. TH CH T LÝ TƯ NG B n hãy ki m tra tình tr ng s c kh e c a mình b ng cách tr l i nh ng v n sau ây: 1. N u b n c g ng luy n t p có m t hình th th t hoàn h o trong 5 năm t i, trông b n s như th nào và c m giác c a b n lúc y ra sao? 2. Tr ng lư ng lý tư ng c a b n là bao nhiêu? 3. Th i gian b n dành ra t p th d c trong m t tu n là bao nhiêu? 4. Tình hình s c kh e t ng quát c a b n s ra sao? 5. B n c n ph i thay i th nào trong ch ăn u ng, ch luy n t p và các thói quen nh hư ng không t t n s c kh e m b o kh e m nh trong tương lai? Sau ó, b n hãy t mình vào v trí c a m t nhân v t có t m nh hư ng r ng. N u s tham gia c a b n vàocác ho t ng xã h i m c lý tư ng thì: 1. B n s làm gì khi ó? 2. B n ang làm vi c ho c óng góp cho c ng ng như th nào? 3. B n tin tư ng và ng h m nh m vào nh ng k ho ch nào? B n có th tham gia nhi u hơn vào nh ng lĩnh v c ó b ng cách nào? HÃY HÀNH NG! S khác bi t cơ b n gi a nh ng ngư i t ư c m c tiêu trong cu c s ng v i nh ng ngư i th t b i chính là“ nh hư ng hành ng”. Nh ng ngư i t ư c nhi u thành qu trong i thư ng có nh hư ng hành ngr t m nh m . Khi trong u n y ra m t ý tư ng, h li n tri n khai hành ng ngay l p t c. Nh ng ngư i có thành tích kém thì trong u tuy cũng y p ý nh, nhưng h luôn có l i bào ch akhông tri n khai hành ng. Th t chí lý khi nói r ng “con ư ng n a ng c ư c lát toàn b ng nh ng ý nhtuy t v i”. B n hãy xem xét b n thân trên các khía c nh như k năng, tài năng, kh năng, ki n th c và trình h cv n. N u b n ã phát tri n n m c cao nh t có th thì hãy tr l i nh ng câu h i sau: 1. Nh ng ki n th c và k năng nào b n c n ph i trau d i thêm trong vòng 5 năm t i? 2. Trong nh ng lĩnh v c nào b n s ư c công nh n là tuy t i xu t s c? 3. Hàng ngày b n s ph i làm gì có th trau d i nh ng ki n th c và k năng c n thi t tr thành m t trong nh ng chuyên gia hàng u trong lĩnh v c c a mình tương lai? 4. B ng cách nào b n có th lĩnh h i nh ng k năng và ki n th c chuyên môn c n thi t tr thành nhân v t s m t trong ngành vào 5 năm t i? THI T K TH I GIAN BI U HOÀN H O B n hãy quy t nh xem mình mu n t o d ng m t cu c s ng lý tư ng ra sao và hãy thi t k th i gian bi unhư th nào cho th t hoàn h o: 1. B n mu n làm gì vào cu i tu n và trong nh ng kỳ ngh ? 2. B n mu n gi m b t th i lư ng công vi c ra sao theo: tu n/ tháng/ năm? 3. B n mu n n nh ng âu? 4. B n mu n t ch c th i gian bi u trong m t năm c a mình ra sao n u b n hoàn toàn t ki m soát th i gian c a mình? Có m t câu thành ng th này: “N u không có t m nhìn, con ngư i s di t vong”. i u này có nghĩa là n ub n thi u m t t m nhìn thích áng cho tương lai c a mình, thì nh ng ng l c và nhi t huy t c a b n cũng s b“di t vong”. Ngư c l i, v i m t t m nhìn úng n v tương lai, b n s không ng ng thúc y nh ng ng l c bi n t m nhìn lý tư ng c a mình thành hi n th c. CHÌA KHÓA H NH PHÚC B n hãy ghi nh i u này: “h nh phúc là quá trình hi n th c hóa liên t c m t lý tư ng”. Khi thi t l pnh ng m c tiêu hay lý tư ng rõ ràng và c th , b n s c m th y h nh phúc hơn v b n thân và th gi i xung
 18. 18. quanh. B n s nh n th y m i suy nghĩ và hành ng c a mình tr nên tích c c và l c quan hơn. B n cũng sc m th y có ng l c bên trong thúc gi c b n n v i nh ng i u mà mình mong mu n. Hãy thư ng xuyên suy ng m v vi n c nh tươi p trong tương lai. Nên nh r ng nh ng ngày tháng tuy tv i nh t, nh ng th i kh c h nh phúc nh t trong cu c i b n ang phía trư c. Tương lai v n ang ch ónb n. Càng nh n th c rõ ràng v tương lai c a mình thì b n càng nhanh chóng thu hút m i ngu n l c n v ib n, hi p l c cùng b n nh m bi n nh ng i u mình mong mu n thành hi n th c. KI N T O TƯƠNG LAI C A CHÍNH MÌNH 1. Hãy tin r ng luôn có gi i pháp cho m i v n , không có gi i h n nào, chư ng ng i nào ngăn c n b n hoàn thành m i m c tiêu ã ra. V y thì b n s làm gì gi v ng ni m tin này? 2. Hãy th c hành phương pháp “tư duy t m cao”. Hãy t mình vào b i c nh c a 5 năm t i và quay l i nhìn v hi n t i. B n c n ph i làm gì th gi i c a b n th c s lý tư ng? 3. Th tư ng tư ng tình hình tài chính c a b n tuy t v i trên m i khía c nh, hãy xem xét nh ng v n như: M c thu nh p c a b n là bao nhiêu? Giá tr b n thân n u ư c nh lư ng là bao nhiêu? T hôm nay, b n c n bư c i như th nào có th bi n nh ng m c tiêu này thành hi n th c? 4. Hãy tư ng tư ng cu c s ng cá nhân và gia ình c a b n r t hoàn h o. V y thì cu c s ng lúc ó s ra sao? T bây gi , b n nên b t u t p trung vào di u gì và gi m thi u i u gì? 5. Hãy thi t k th i gian bi u cho m t năm th t hoàn h o. B t u t hôm nay, b n s thay i i u gì? 6. Hãy nghĩ n s hoàn h o c a tình tr ng s c kh e và hình th mà b n có th ư c s h u. V y thì t hôm nay, b n nên làm gì t ư c s hoàn h o y?

×