O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

PHUN NƯỚC NGHỆ THUẬT

505 visualizações

Publicada em

Hệ thống phun nước nghệ thuật tạo ra vũ điệu cho những tia nước. Những tia nước đẹp mắt phun lên theo những lập trình sẵn, lúc nhanh, lúc chậm, lúc uyển chuyển nhẹ nhàng, lúc lại sôi động, ồn ào tạo thành bản nhạc từ thiên nhiên.

Publicada em: Arte e fotografia
  • Entre para ver os comentários

PHUN NƯỚC NGHỆ THUẬT

  1. 1. ỂÌLỆQ HOỢIZ Ìlẫlqỵu PHUN NUỚC NGIWỈỆT THUẬT Hệ tllỏllg p111111 IILTỚC I1g11ệ_tÌ111ậttỉt Iảll đã cĨ1tỢ_C X6111 I11Ị1r bộ 111ỏ11 Có gỈấ^Ỉ1`ịI1g11ệỈ1111ậỈ'àỈÌ1ẩ111111Ệ' C8Q.T1`ễI1,ĨỈ1Ệ giới. Illlàt là k1111 '1_Ị`C C11à11.FỊ1 p111111I1IrỚC Ilgllệ t1111ật đã_ đẻ Iại_ dảll àll Sậll đậlll 'à đặc Săc t1`O11g Cảll ỈIÍỊC đỏ thị, tl`Ở t11à11_11 đỉẻlll 1111ảl1,C11O IIIỎÍ Cỏllg Ị1`ì1111. T1`r Illlfnlg Ilệ tllỏllg 13111111 IỊITỚC Cỏ kíllll C110 cĩẻll Illlfnlg Ilệ tllỏllg p111111 IIITỚC IIIỚỈ Xảy dỵnlg cĩẻll t111111f1t11àI1gt1ĩ`ệ11 C111 kl1ảC11 g11ét11ă111. -'Í ^` I h/Ậ'ỀỸüỂ`_ ŕlĨỆI.l {A FĨ ủ ` ŕ ỀỊT `.j"I L'i I "'ụ› `Ẹ'i ^ ĩ{: `Ề, ..- _jI'-* ngui- .Í Ềĩí J ấm 11 l gìF'*ẫỆ` -Ĩ.Ĩ^vỊ'Ị_ †LH Ị Ạ Ĩị ” V'-J _Eu ,Ị Ạ ‹ `ĩ‹ Ệ /sỉ1"-' 5 ẠĨ ẠII. `*j.'_l_,.J` Ể I 'I AJ . ._Ĩ`Il;1 Ơ N'iệt 118111, ph1111111rỚC Ilgllệ t1111ật Cũllg đã xĩà đallg p11átt1`iêI1. Líêll HOà11 l^Iỳ Cllíllll là Cộllg t_I11àng cĨâ11t1`011g 1Ĩl1l1 VITC p11I1I1 IIIỈỚC Ilgllệ t1111ật. Ràt llllỉẻll Các Cỏllg tI`Ìl1l1 p111111 I11rớC,11g11ę` tllllật Iớll cĩã CĨITỢC Xã}' (1LĨ11g bới Lìẻll Hoàll 14Iỷ'nl11t: Ilệ t11ỏ11g p1111l1 I11ĩỚC Ilgllệ t1111ật C110 Rỉ'7e1`Sìĩe Place. I111ạC IIIĨỚC tại lxịllll C111 1ịC11 Ðại N8111. p111111 1111'ỚC llgllệ t1111ật C110 kllll "l1Ỉ Chơi Ðảnl Sell... |í Í 7 ŕ`V[í.ŕì7 ŕí I †é“ắ'=ỹ r ,nrịg ` lý " - "I r " 7. F”” í ;Ỷ ,. I L .Ĩ ` Z ` z' 1. ›` , I Ê l`ýJ Ỉ ~,` Ệ › r a . '. I ,f . -r“` H f”Ể , r` ŕ ŕ [ Ĩ , Ạ ĨỈ A . Ì . , . JZ; rí l J Ì Xaặụ _7 ,ÌỈ*J'l [ŕ - I 7-' .° ... a `Ỉ` |›* '.ầ`ầ'Ĩ Il Ệ; I Ltẵ~'4Ẻyì Ị .- Ê.: 'ẹ .^ » H_: Ẹ `Ị`-Ậ-ẵv I ợ 'a 'p D'*"" Ấ . T X I _ _A L^I'l, '” " , ŕ Ơ ị Ă wn»-".V Ì - ; ç" , . y /I} - Tg rIÀ _ " ẢỊ,nẩ .ụ _Ồ Ú ŕ ỊM: ”“` -a- . ` ` ° - : -ĩ."-.`*; ầ- Ạ _ Ú ýị W `-ua » "“- - .-:.`._..:L_“ I ì ' °ụ_Ế -* ụ. I' 'I Ị Ệ ' p Hệ t11ỏI1g 13111111 Illrớc Ilgllệ t1111ật đltợc tlliẻt kẻ 'v'ó'ỉI111iẻ11 q11y'111ỏ kllác 11l1a11. ,T1`r Các tlĩlllg tả111 gìải tl`í IỚII, Các 1`eSOIT. Illlà Ilàllg tiệc Clrớỉ C110 đẻll Các qtlảll Cafe 1Ớl11111ỏ .,CáC kllỏllg gỉall Cỏllg Cộllg 11111I` q11á11gt1'1rỜ11g. Cỏllg V'ỉẻ11... SLI Içẻt Ilợp gỉfra p1111I1 IIIIỚC llgllệ tllllật. Cà'ỵ7XaI1l1, lloa CỎ. ả111t11a1111. á1111 Sállg Xllllg qllạllll kllỏllg C11Ỉ111a11glạỈ7ể đẹp C1101d1ỏ11g gíall 111à CÒI1 là cĩịa CĨỈẻ111t11I1111ĩt C111 kllácll Cflllg Illllr I1gIĨỜỈ dàll tới Ilglli Ilgơỉ, tlllr gíảll. (Í ễ).`Cề Tẵ- T.ỂĨ'ĨỈĨ ẦVỈv`ỨC Ểv7(ÌẳĨỈỆ TĨ'ĨVÍ,`.ểLT LIF,.` Ề_Ĩ(:).-4Ểv ĨẾỈẺI ỉ,í“9 Ð!1‹Ệl*Iìậ D15. Ì). T'Ĩạ_° Ĩlx:_ìl1ÌL. Q. ›Ỉ.ìll Ỉ'í:1vl. ýỈI`”. ĨĨKẦ (,Vìt1I.`ỈVỈl]1) íVìS.ỗ435fjỄ13 r Ỉ2l†*,ìẫ*2-ề r 221`ẾJ*Ạ!23 tỈ!ÍỂă.3Ĩ3l5SS*ì<Ì) Ỉ1ìỉ`‹*J !ìc1lẵ1‹Í›^'1llxl}.k`c›ll1

×