O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

GIỚI THIỆU NƯỚC NGHỆ THUẬT LIÊN HOÀN MỸ - INFOGRAPHICS

270 visualizações

Publicada em

Công ty TNHH Nước Nghệ Thuật Liên Hoàn Mỹ mới được thành lập từ năm 2004, nhưng đội ngũ cốt cán của công ty đã có bề dày kinh nghiệm từ năm 2000 và là những người tiên phong trong việc kiến tạo và phát triển trong lĩnh vực nghệ thuật tạo hình của nước và nhạc nước đầu tiên tại Việt Nam.

Publicada em: Negócios
  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

GIỚI THIỆU NƯỚC NGHỆ THUẬT LIÊN HOÀN MỸ - INFOGRAPHICS

  1. 1. "°`Ĩj|`Ị›L 3.' °""IVẶ`:vỈ_V›-”` ějllẵiŕtlừ "Ỉ'ăÍỗ&Ễ .'ợl`Il_Ỉũ :»,'[ẫ`jỊ {-Íãŕẵll ữk'l_ỀĨ c G ' 4 N 1 IllC,l 0Il(ịI“~ Íirẫllìi Ểặịp íỈ`< Í,Ỹ7l4Ì`lVl ịỄŨỈ.Ỹf, IÌVIIÌVICỊỊ- ÍỈỂi` l_çgĨ H`ì` “I " Í Ùfẫll` Híkể Mñiçằ Bv Mí liề ỐẾỊ' :A`;`llÌ'l l}gỉI7lãll`, iì` lŕã`Íl_C " = Ầìllll 'IE FE Iììltirlịệ lçgltĩỉ Ểlằl _l1itl›lỊị. ítlllịì. 'ẫ'tặ~ Z4l”lẫ,Ị `ề `,P;l_I” 'tí ị),irĨì l,”`”lẫ`l,I,›°ll^llỈỂl,}ị- ỈĩỈlI,i ịtỊ‹s lị-_V Híìã ,lfIÌíĨl's viế l_Ỉ,ÍtỆl Vl_llíỂIL iẽĩ! ỀÌỆÌVIV tật 'ŕtẫ ỲÊiẫl,Í,Í_. Ảlllfầ= I lỶ`ìl`ấ'!ề ìẩẫ viẩ Ivầilẫ lagu liẹìiíi gñlịấ sl ` ` ề ilậ ỉikñịịg llirgtơ lữIl(Q`ŕỪ IỂĨỊ*_ÌvlẫỊ lịíẵ gf '. ' ` 'ịlẫr Ề"ìỬ'ẪÌll,u ` *jì `-ãllltí `a, I `Ềllo`ŕ. íŕ:_` !.ItằI° _ọììtẩịp ỈIIvlỊ1ị4lVl`VIỊIlvỊ`1n Hñiçgu z'ŕ _ ?'ęlpllỊ_u nít; OỊlllỊ!_. ęrìạ _lIl‹l'rb việ_ I_ẵAÌlVlr _;_f1 ` ' *rơ 'ŕĩíể Hũlịg '-Wllằrl, 1.a,`t4ắ`Iý` _o)`ltắ`|l1 *ŕẫlữẵìỉẳ Ị ` ửả l_l_'lý "Il(Ẹ`lĨ 'ỂIW iỵÍfỲẫ!0_l› ử - `Ị4l`ĩẵ(!"ỉ,ẫll°lỀìlỊẳự,_,.A ẫ› ^Ể' -".lIlỲỆ ` 4”; Ỹ”ẦlIfỊf*- 'Ểll,Íì ịJ,`ŕí, mit 'Iẫẵ *ẫì,ữỂĨ`Í V,`ÌÌỈỊ`lVlỊ1c Ế. Hñibg. iỈĨi`lÌí1`ÌvắI`lấìl ỵ`ỸẫUÍỊ1Ắ iỊ;Ắ ậữíilÌiẫỈ` ế là ầw Iấẵllặ ỳ'LỶírlV"$l ỸỂIỂ _"'Ì,lỂllịẳ ‹'hlíịlÍ,iệ` ẫul lỀÍlầdễH` 'Ế Ịẽĩilf lF_lẺìllhầẸỵ › “ll.‹ÍỊJ}lẠỊ1. IỄÌĨ La“l;vĨĨ° ềẫ' ẾlỂỈằẢlVlẫ nìŕfvấdlị Alllễẵ , ,N °Ợ" “7 'a `ừ VQ . D? Í' ~ ^ _' À aětz, “‹ Ề . “Milli ắlầl ìllỊ^e`ri lŕịì _oìibẩ nín ịự'la`1Ị_ _Ĩ”,Ilrẫ_ll 'Ị4_Ễ,"› lI`l)l_Q!_- Ỉĩlìi 'IỊI4l ỉÌIĨỈẳ ấ‹ẫ 'Íẫ sẫilẫ Ẹt! íifẵllli Hĩìllg svỷíli [O)ịlỹ Ilễil Ốỹilịầl ìèíllịg Íilắta WQỸIIỊE lỊgli_tẫ ĐỆ” ,ì`ẵvy- Íikẫ itế lutaệ ỈĨÌIIỊẸ éilẫl :†'ẨIlỊ ` lçịiitẵ Ìíllíẵr p,.. Vllr`AÌÌíỊ`ẢÍỹÙ ,ầlỀ'l“ầ'“`Iý` ~íỉ ,t"`rĨl`l Ú,Ì(ỊÌl Ễfĩlll, e Ỉlịirẫ Íìŕñl i'llV` Mĩ)lỊę ,i_rịIlỊę IÌIỊIƠ Uỳẽllli ,iñ _IỊỊVỊPỄIVCI ởẵìrlù lỈt`)VlỊỔ_. Iẽĩlìi HñlỆ.“'vẵĨlẫrl V"`ỉ ýŕlỉrỉ ẵỉìlli, 7 Ĩìẫìlĩ 'lẫ` `ltỆ` Ĩílồl_Ịg xwẵlịịg lj;Ịi,lỄ i`í,Ỉ'v3ĨỂỂ,Ìlì Nñ_lỊẸ Ệ-“A[ẫ_l` Ể`ĨĩỈ`ẽ 'Ì ỸlQ‹e”ll!ấ' ,ị'iMIl 'ŕề` AIlỸ,ẫÌJ` ề . VHlIAì_lịv':` Ị=`^i“lI“l Ì_íì_lI1c Ễỉè),l`l IỈÍHL J `ỵ Đ . *Ấ ,r I ĩk'lr ỉẫ Mñlịề ỉ:;'ioìi ìiữẫ ỉilốìnịg `g iỊ‹zv^i" ÌVỊ"Il°ẵìl}ằ` rçẵìl. Ể`Ệ'ị(*ÍÍ` "“ic *tỉ vậŕv IA. ;^3HñỊljẫ 'øữ,l' "l,tẵ°ịỆl,l,` *l,ìịIỊỊl= 'lIt,Ị”lI :‹ỉ)ljgsŕ` . 5`YẵlĨ~ íÙIl^LẢỤ,r4Ì,lĩ` `,n,.Ỉ,ÌỈ[Ữ¶,l,lị"› V” .- JtÀ_ q ' 7 “ `X .,,- " v -. ă= ầ Ể` ,gy Ạ AC" . l *Ể -~`-“" *'A :“lỊ`(g“f0 *íilìi íìị Ìtễlv` ủñllg ÌV“ìlÌ,ì` Mẫịp ` V _ll"lrễỳ` lIỊtíl'Ơ ÌỊ(ị`llçg !Ễ'Ì,|› ễẵfẫlữ ',Ĩí 'lớ I Ị^íÍíì,l!Ẹ ÌV-Ĩlì q,^"I?`!' Ỉ-“'°l;4ỈI5'Iẫ,l, ' ,”l`,P'e ,,.ẵlĨ.` `ì ^ Hịăjlịì-v ữl›ýĨìỷl_lý`uV: iưịls ill‹ì`ll}g 'ẮI)ỂÌ,l›Ịì- ẫŕẩặ " IỊ(E`;IỊẫ cỷę ịỏtịlt inÍ` ^l1ì" ấ<`ẵlÌì` %.`#Illl`lẫll Ị" 0 ` ,',ỉl* 4`FÌI› 1-*`ç1Jìl'ẫỄ` ,l`4 ŕ “ ẢLẶẤỀ . . . -. lg E Z/_,, -Ệ V Ị _A Id . 1,. ầ †. Ệ ầ ..ủ .ủi Ỗ., / .r ỳ."“ qấìgỉỵ kk a, &ỡxl ự ` if? s”`jỉ 2 ` hl rỶỂằ" ỈVỊỈỀ 'tẫí Hũlịẩ iĩỊỈillăl_: "`il`lẵí . " “ °ỉ'lIỈ “0-Ịììlçg. Ịẩĩị' Ỉẫ! ìỳlẫ I°ll'ìì0Ịẫ `_lỈÍfậ[' . ` lIl‹e'n't Izlĩ "'ạỊllịg: ơbrẵìl, ầ4íñỈ *"`|;Jllị _.ll.lỉI‹v Ệ Ạ” 'Ỉnì 'lẩu DỶẾẦIỊẸ stặịg *Hl› ỆỆIl` lÌỈ(Ể`ll,Ị1ø “ v` Ỳìvlẩ4l5'!`ấJlV íllv ` g “ 'Ạ vk Ỷ ‹'Íl!°:ầ mì! 'fí Ểia- ỐỀỈ , ẵẫỊỮ1lỈÍ.jtKấìl`ẠẦIẵK ›.øỉ _A ĨVFỆII Kỳ _ Ă' IỈ Ỉt'1 giẽ ”.”`v""* beti ííỈlÌ`l` iịl` ẵll. ấ"ỈÍIl ỉẳ` ìK_E_Ị_Ị lụi! l`Il`(ữ`llỊ“`= víẫ ,ầ i,"l,(",ị' Ịỉnln ỆJẢỂIỸ lãĩ Mẵìljg bfỉllịg_ dk i*ấ,`ílỸí Ĩ,V `,lỳỆtĨ.tỂ,l,Qị-V @lì Ịẩĩ "Ĩ,IỈ,Í, LI-'1Ĩ,'C_I_`Íi,Í,`rl,., ,ìllr_Ị'Íẵ,l_ 'Ạ ỵ"°Ỉllt'Ị Ỉ`v‹ĩμuçơ,`, i'ìnli †`v^'ĩu1i Ỹìílì(~.r .. .. ấ^ C 0NTJC T US á°‹> `ô

×