O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit

A compilation of Fourth Grading Examination for Grade3

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja o primeiro a comentar

K TO 12 GRADE 3 IKA-APAT na Markahang Pagsusulit

 1. 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA ARALING PANLIPUNAN - III PANGALAN: _____________________ BAITANG: ________________ PETSA:__________ I. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat sa patlang bago ang bilang. ______1. Ito ay ang mga pangangailangang dapat tinatamasa ng isang tao upang makapamuhay ng maayos. A. Tungkulin B. Karapatan C. Pangangailangan D. Pananagutan ______2. Ito ay mga pananagutang dapat gawin ng isang tao katumbas ng mga karapatang kanyang tinatamasa. A. Tungkulin B. Karapatan C. Pangangailangan D. Pananagutan ______3. Si Juliana ay dinala ng kanyang mga magulang sa ospital sapagkat hindi bumababa ang lagnat nito. Anong karapatan ang kanyang tinatamasa? A. Karapatang Makapaglibang B. Karapatang Makapag-aral C. Karapatang sa Pangangailangang Medikal D. Karapatang Mabigyan ng Pangalan ______4. Alin sa sumusunod ang nararapat ibigay kay Hanna upang siya ay maging malusog na bata? A. Mga laruan B. Pera C. Junkfood D. Masusustansyang pagkain ______5. Nais ni Joaquin na maging isang doktor sa kanyang paglaki kaya’t pinapasok siya ng kanyang mga magulang sa paaralan malapit sa kanilang tirahan. Anong karapatan ang tinatamasa ni Joaquin? A. Karapatang makapaglibang B. Karapatang magkaroon ng pamilyang mag-aaruga C. Karapatang makapag-aral D. Karapatang magkaroon ng maayos na tahanan ______6. Ang bawat karapatan ay may katumbas na __________________. A. Pagpapahalaga B. Pananagutan C. Pagsasaayon D. Talino II. Tukuyin ang ipinapakitang tungkulin sa bawat larawan sa hanay A. Piliin ang sagot sa hanay B. Hanay A Hanay B ______ 7. A. Pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan. ______ 8. B. Pagtawid sa tamang tawiran at pagsunod sa batas trapiko ______ 9. C. Paglahok sa programang pangkalinisan D. Pagtulong sa mga taong nangangailangan ______ 10. lalo na sa panahon ng kalamidad PaGe - 1
 2. 2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net III. Isulat ang tama o mali sa patlang bago ang bilang. ______11. Walang makitang basurahan si Nene kaya’t itinapon niya sa tabing kalsada ang balat ng biskwit na kanyang kinain. ______12. Sinulatan ni Erika ang kanyang pangalan gamit ang pentel pen ng upuan sa plasa. ______13. Kahit walang nakabantay na pulis ay sa tamang tawiran pa rin tumatawid si Jun. ______14. Agad nagsuplong si Brando sa mga pulis sa nakitang mga di kilalang mga kalalakihang nagpuputol ng mga puno sa kagubatan ng kanilang komunidad. ______15. Maagang gumising si Rhea upang lumahok sa “Tree Planting activity” ng kanilang komunidad. IV. Iguhit ang epekto ng di pagtupad sa tungkulin. Kulayan ang larawan. (5 puntos) V. Isulat ang TAMA kung wasto ang ipinahahayag ng pangungusap at MALI kung hindi. __________ 16. Ang mga bata ay maaari nang makatulong sa pagtupad ng alituntunin sa komunidad. __________ 17. Ipinagbabawal ang paggamit ng mga sasakyang nagbubuga ng maitim na usok. __________ 18. Dapat suportahan ang mga ordinansang ipinatutupad sa komunidad. __________ 19. Magtapon ng basura kahit saan kung walang nakalagay na basurahan. __________ 20. Magpatugtog nang malakas kung nasa pookospital upang maging masigla ang mga pasyente. __________ 21. Maaaring pumitas ng mga magagandang bulaklak sa pook pasyalan upang dalhin sa simbahan. __________ 22. Ang mga babala ay isinusulat sa pader o dingding ng mga gusali upang mabasa ng mga tao sa komunidad. __________ 23. Umuwi sa tamang oras pagkagaling sa trabaho o eskwela. __________ 24. Panatilihing nakatali ang mga alagang hayop upang hindi makasira ng pananim sa bakuran ng iba. __________ 25. Ipinagbabawal ang pagsasakay nang labis sa itinakdang bilang na mga upuan ng mga pasahero sa pampublikong sasakyan. VI. Bilugan ang titik ng wastong sagot. 26. “Bawal ang paninigarilyo sa loob ng mga pampublikong lugar tulad ng sasakyan, tanggapan at pamilihan” Ang ordinansa o alituntuning nabanggit ay may magandang epekto sa ___________. A. kalusugan ng mga tao sa komunidad B. kaligtasan ng mga tao C. kalinisan ng komunidad 27. “Bawal ang magtayo ng mga pook-aliwan tulad ng pasugalan, inuman, sinehan at video karera na malapit sa paaralan.” Ang ordinansa o alituntuning nabanggit ay may magandang epekto sa __. A. kalusugan ng mga tao sa komunidad B. kaligtasan ng mga tao C. kalinisan ng komunidad 28. “Bawal ang magtapon ng basura sa mga kalye, kanal, ilog at dagat.” Ang ordinansa o alituntuning nabanggit ay may magandang epekto sa ___________. A. kalusugan ng mga tao sa komunidad B. kaligtasan ng mga tao C. kalinisan ng komunidad 29. “Bawal ang tumawid sa hindi tamang tawiran o hindi “pedestrian lane.” Ang ordinansa o alituntuning nabanggit ay may magandang epekto sa ___________. A. kalusugan ng mga tao sa komunidad B. kaligtasan ng mga tao C. kalinisan ng komunidad PaGe - 2
 3. 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 30. “Bawal magsulat sa mga pader at sirain ang mga “sign board.” Ang ordinansa o alituntuning nabanggit ay may magandang epekto sa ___________. A. kalusugan ng mga tao sa komunidad B. kaligtasan ng mga tao C. kalinisan ng komunidad 31. “Bawal sa mga batang 18 taong gulang pababa ang maglakad sa kalye simula 10:00 ng gabi hanggang 4:00 ng umaga.” Ang ordinansa o alituntuning nabanggit ay may magandang epekto sa. A. kalusugan ng mga tao sa komunidad B. kaligtasan ng mga tao C. kalinisan ng komunidad VII. Piliin ang bilang ng larawang nagpapakita ng paglabag sa mga alituntunin ng komunidad. 32. 33. 34. 35. PaGe - 3
 4. 4. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - III PANGALAN: ________________________ BAITANG: ____________ PETSA:__________ I. Sagutin kung Tama o Mali ang sinasabi ng sumusunod na pangungusap. _______1. Ibinabahagi ko sa kapwa ko bata ang aking mga laruan na hindi ko na ginagamit. _______2. Nagbibigay ako ng tulong sa mga pulubi at may kapansanan. _______3. Inaapakan ko ang mga halaman sa parke at paaralan. _______4. Tinitirador ko ang mga ibon na nakikita ko. _______5. Nagdarasal ako bago matulog at pagkagising sa umaga. _______6. Mahusay si Ardee sa pagpipinta kaya malimit siyang sumasali sa mga paligsahan. _______7. Magaling kumanta si Rona, pero ayaw niyang kumanta sa harap ng ibang tao dahil nahihiya siya. _______8. Isa si Mina sa matatalinong bata sa klase ni Gng. Maghirang. Kapag may libreng oras, tinuturuan niya ang ibang bata na nahihirapan sa ibang aralin. _______9. Si Tina ay mahusay lumangoy. Tuwing Sabado at Linggo, tinuturuan niya ang mga batang gusto ring matutong lumangoy. _______10. Masarap magluto ng pagkain si Ana. Ngunit hindi siya tumutulong sa kanyang ina sa pagluluto sa kanilang bahay. II. Isulat ang tsek (✓)kung ang mga larawan ay nagpapakita ng tamang paggamit ng talino at kakayahan at ekis (✗) naman kung hindi. III. Basahin ang sumusunod na sitwasyon. Bilugan ang letrang dapat mong gawin upang maipakita ang pagbibigay halaga sa mga biyaya ng Panginoon. 16. Isang umaga, naghihintay ka ng dyip sa may kanto patungo sa paaralan. May nakasabay kang isang batang pilay na naghihintay din ng sasakyan. Ano ang gagawin mo? A. Uunahan ko siyang sumakay sa dyip. B. Titingnan ko siya kung paano siya sumakay. C. Aalalayan ko siya sa kanyang pagsakay. PaGe - 4
 5. 5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 17. Kararating mo lang sa inyong bahay galing sa paaralan. Gutom na gutom ka dahil hindi ka nagmeryenda. Nakita mong nakahanda na ang hapag-kainan para sa hapunan. A. Uupo ka at kakain agad. B. Hihintayin kong makumpleto kami bago kumain. C. Titikman ko ang mga pagkain habang naghihintay sa ibang kasapi ng pamilya. 18. Tuwing gabi matapos mong gawin ang takdangaralin, nakakaramdam ka nang antok. A. Aalisin ko ang gamit sa study table at doon muna ako matutulog. B. Pupunta ako sa sala at doon muna ako matutulog. C. Pupunta ako sa kuwarto at magdarasal muna bago matulog. 19. Isang umaga, may pumuntang mga pinuno ng barangay sa inyong paaralan. Nanghihingi sila ng tulong para sa mga biktima ng bagyo. A. Hindi ako magbibigay ng tulong dahil mababawasan ang aking baon. B. Magbibigay ako ng tulong kahit mabawasan ang aking baon. C. Maghihingi ako sa aking kaklase para hindi mabawasan ang aking baon. 20. Nalimutan ng iyong kapatid na pakainin ang kanyang mga alagang isda sa aquarium. A. Papakainin ko dahil baka sila mamatay sa gutom. B. Hihintayin ko na lang bumalik ang aking kapatid para siya ang magpakain. C. Kukunin ko ang mga alagang isda sa aquarium para paglaruan. IV. Iguhit ang masayang mukha kung ginagawa mo ang sitwasyon at malungkot na mukha kung hindi. _______ 21. Tinutulungan ko, araw-araw ang aking nanay sa paglilinis ng aming bahay. _______ 22. Hindi ko tinuturuan ang mga kaklase na nagpapaturo sa mga araling hindi nila maintindihan. _______ 23. Hindi ko ipinapakita sa iba ang galing ko sa pagpipinta dahil nahihiya ako. _______ 24. Kinakantahan at tinutugtugan ko ng gitara ang aking pamilya para mapasaya sila. _______ 25. Tinutulungan ko ang aking nanay sa paghahalaman sa aming bakuran. V. Kulayan ng dilaw ang bituin kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagtulong sa kapwa. Itim naman kung hindi. 26. Araw-araw tumutulong sa paglilinis ng silid-aralan si Marvin. 27. Tuwing may nangangailangan, pinapahiram ni Martin ang pantasa sa kanyang kaklase. 28. Hindi pinapansin ni Fernando ang mga pulubi na namamalimos sa kanya. 29. Tinuturuan ni Ardee ang kanyang mga kaklase na hindi agad nakaunawa sa mga aralin. 30. Ayaw akayin ni Jayson ang pilay niyang pinsan sa pagpasok sa paaralan. VI. Buuin ang mga pangungusap. Bilugan ang tamang sagot. 31. Ang pagtulong sa kapwa ay (mabuting, masamang) gawain. 32. Kapag ikaw ay tumulong sa kapwa, marami ang(magagalit, matutuwa) sa iyo. 33. Pinagpapala ng Panginoon ang mga taong palaging (tumutulong, hindi tumutulong) sa kapwa. 34. (Marami, Kakaunti) ang mga taong nagmamahal sa iyo kung palagi kang nagbibigay ng tulong. PaGe - 5
 6. 6. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 35. (Masaya, Malungkot) ako kapag tumutulong sa kapwa. VII. Basahin ang mga sitwasyon. Sagutin ang tanong. 36. Marami kang baon ng araw na iyon, napansin mo na walang dalang baon ang katabi mo. Ano ang dapat mong gawin? _________________________________________________________________________________________ 37. Nakita mo na may matandang tatawid sa kalsada. Napansin mo na maraming sasakyang dumaraan. Ano ang dapat mong gawin? _________________________________________________________________________________________ 38. Makalat ang buong silid-aralan. Maraming ginagawa ang iyong guro. Ano ang dapat mong gawin? _________________________________________________________________________________________ 39. Naglalaro kayo ng iyong mga kaibigan. Nadapa ang isa sa kanila at nasugatan. Ano ang dapat mong gawin? _________________________________________________________________________________________ 40. May kaklase ka na palaging walang dalang lapis. Nalaman mo na hindi pala niya kayang bumili dahil wala silang pera. Ano ang dapat mong gawin? _________________________________________________________________________________________ PaGe - 6
 7. 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IKA-APAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO - III Pangalan: _____________________________________________ Marka: ________________ Baitang/Pangkat: ______________________________________ Petsa: _________________ I.Basahin at unawaing mabuti ang mga sumusunod na sitwasyon. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa patlang. _____1.Nakita mo na pinupunit ng iyong kamag-aaral ang mga pahina ng isang banal na aklat. A. Kukuhain ko ang Koran mula sa kanya sa kaniya upang di na niya ito tuluyang mapunit. B. Hahayaan ko na lamang sya sa kanyang ginagawa. C. Sasabihin ko na huwag niyang punitin ang mga pahinan ng banal na aklat. _____2. Malakas ang tuog ng radio habang nakikinig ang iyong tatay ng balita. Narinig mong nagdarasal ang mag-anak na Muslim na inyong kapitbhay. A. Magpapaalam ako sa aking tatay na hihinaan ko ang radyo dahil nagdarasal ang aming kapit-bahay. B. Tatahimik na lamang ako habang habang sila ay nagdarasal. C. Hihintayin ko ang aking tatay na sabihan akong hinaan ang radyo. _____3. Alam mong pupunta ang kaibigang Muslim ng iyon kapatid sa inyong bahay sa araw ng piyesta. A. Sasabihin ko sa kanya ang mga handa naming walang sahog na baboy na maari niyang kainin. B. Sasabihin ko sa aking nanay na puro lutong may karne ng baboy ang dapat naming ihanda. C. Sasabihan ko ang ate ko na huwag na lang siyang papuntahin. _____4. Ipinakikilala sa iyo ng iyong pinsan ang kaniyang matalik na kaiibigan. Isa siyang kasapi ng Iglesia ni Cristo at ikaw naman ay Methodist. A. Maayos ko siyang kakausapin matapos skong maipakilala sa kaniya ngunit hindi ibig sabihin ay makikipagkaibigan na ako sa kanya. B. Makikipagkaibigan ako sa kaniya kahit iba ang aming paniniwala tungkol sa Diyos. C. Hahayaan ko ang aking pinsan sa nais niyang gawin. _____5. Nakita mong naglalaro sa loob ng isang kapilya ang mga bata. A.Hahayaan ko sila sa kanilang paglalaro at hindi ako sasali sa kanilang paglalaro upang hindi na makadagdag sa ingay. B. Pagsasabihan ko sila na maglaro na lamang sa palaruan. C. Hahanulin ko sila hanggang mapilitan silang lumabas ng kapilya. _____6. Nagkamali ang kaklase mo sa pagbigkas ng isang salita habang pinababasa ng iyong guro. Napansin mong lihim siyang pinagtawanan ng iyong katabi. Ano ang iyong gagawin? A. Sasabihin ko sa aking kaklaseng nagkamali na pinagtawanan siya ng aking katabi. B. Sasawayin ko ang aking katabi sa pamamagitan ng senyas at kakausapin pagkatapos ng klase. C. Pagsasabihan ko siya nang malakas para malaman ng lahat ang ginawa niya. PaGe - 7
 8. 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net _____7. Napansin mong nag-iisa at hindi kasali sa inyong laro ang bago ninyong kaklase. A. Aayaw na ako sa laro at sasamahan ko na lamang ang aking bagong kaklase. B. Pagsasabihan ko siyang pumunta na lamang sa silid-aklatan dahil wala siyang kausap. C. Yayayain ko siyang sumali sa aming laro. _____8. Nakita mong pinagagalitan at kinukurot ng iyong kaibigan ang kapatid niyang maliit. A. Sasabihin kong kausapin niya nang mahinahon ang kanyang kapatid at huwag itong saktan. B. Tatanungin ko siya kung ano ang ginawa ng kanyang kapatid. C. Imumungkahi kong isumbong na lang niya sa Nanay nila ang kanyang kapatid. _____9. Dalawang beses mo nang napansin na sinadyang patirin ng kaklase mong pinakamalaki ang kaklase mong pinakamaliit. Pinagsabihan mo na siya noong unang makita mong ginawa niya ito. Humingi siya ng paumanhin at sinabing hindi ito sinasadya pero nahalata mong hindi siya tapat sa kanyang sinabi. Ngayon ay inulit na naman niya ito. A. Tatahimik na lang ako dahil baka ako ang kanyang pagbalingan. B. Sasabihan ko ang iba ko pang kamag-aral na patirin din namin siya. C. Isusumbong ko siya sa aking guro upang matigil na siya sa kanyang ginagawa. _____10. May kaibigan ka na kinasanayan mo nang tawaging pagong dahil nababagalan ka sa kanyang kilos. Kahit binansagan mo siya nito, itinuturing ka pa rin niyang kaibigan kahit alam mong hindi lang niya ipinahahalatang nasasaktan din siya. Isang araw, napansin mong pati ang iba mong kaklase ay tinatawag siyang pagong. A. Sasawayin ko sila at sasabihing ako lang ang puwedeng tumawag sa kanya ng ganoon dahil magkaibigan kami. B. Sasawayain ko sila at ipakikita ko sa kanila ang paghingi ko ng paumanhin sa aking kaibigan sa pagkakamali kong nagawa. C. Hahamunin ko sila ng away upang maipakita na handa akong ipagtanggol ang aking kaibigan. _____11.Dahil sa hindi pagkakaunawaan ng pamahalaan at pangkat na hindi sang-ayon dito, napilitang lumikas ang mga mamamayan sa ligtas na lugar. Isa sa mga batang ito si Rowel. Alin dito ang maari niyang gawin bilang isang batang may pag-asa? A.Siya ay hindi sasama sa paglikas at mamumuhay na parang walang nangyari sa paligid. B.Sasama siya sa mga lumalaban sa pamahalaan at kakalabanin ang pamahalaan. C.Siya ay sasama at lilikas at aasa na matatapos din nang mapayapa ang kanilang di pagkakaunawaan. _____12. Nakatanggap ng sulat si Glady na hindi siya pinalad na makasama sa magiging scholar sa susunod na pasukan. A.Gagawa siya ng paraan upang sa susunod ay matatanggap na siya. B.Iiyak nalang siya at magmomokmok sa isang sulok. C.Magbabayd siya upang tanggapin siya bilang scholar. II. Isulat sa patlang ang T kung ang pahayag ay tama at M naman kung ang pahayag ay Mali. _____ 13. Ang pagbibigay ng pag-asa sa iba ay makapagpapasaya sa taong nagbibigay nito. _____ 14. Kahit ikaw ay bata pa ay kaya mo ring makapagbigay ng pag-asa. _____ 15. Ang pagbibigay ng pag-asa ay nararapat lamang na totoo sa iyong kalooban. PaGe - 8
 9. 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net _____ 16. Ang pananalig sa Diyos ay isang mabuting pag-uugali. _____ 17. Ang pag-ibig ng Diyos ay nadarama ng mga taong ganap naniniwala sa kanya. _____ 18. Ang taong nakararanas ng pag-ibig ng Diyos ay mapagmahal at matulungin sa kapuwa. _____ 19.Ang isang mapagmahal na kaibigan ay laging maaasahan. _____ 20.Ang pagiging mabuting kaibigan ay pagpapakita ng pagmamahal sa sarili. III. Gumuhit ng masayang mukha sa patlang sa bawat bilang kung ang tauhang nabanggit ay kinakitaan ng paninindigan at malungkot na mukha kung hindi. _____ 21. Karamihan ng mga kaklase ni Edwin ay nagkopyahan sa kanilang takdang-aralin sapagkat mahirap ito. Gayunpaman, hindi nangopya si Edwin sa mga kaklase. Pinagsumikapan niyang sagutin ito. _____ 22. Napansin mong maraming kalat sa paligid. Napagkasunduan ng inyong klase na gumawa ng bukas na liham para sa lahat ng mag-aaral upang bigyan sila ng babala sa mga masamang idudulot ng pagkakalat sa kapaligiran. _____ 23. Narinig mong pinag-uusapan ng iyong mga kaklase ang bagong lipat na si Eman. Natatawa sila dahil siya ay may punto sa pagsasalita at di-gaanong marunong magsalita ng Tagalog. Alam mong mali ang kanilang ginagawa ngunit tumahimik ka lamang. _____ 24. Hindi sinasadyang dumulas sa iyong kamay ang hawak mong baso at nabasag ito. Pagdating ng inyong Nanay, agad mo itong sinabi at humingi ka ng tawad. _____ 25. Nakita mong pinatid ng isang malaking bata ang kaklase mong malabo ang mga mata. Agad mong tinulungan ang iyong kaklase. Sinamahan mo siya sa inyong guro upang sabihin ang nangyari. IV. Ilagay ang Tsek ()sa patlang kung ang pahayayag ay tamang pangangalaga sa mga biyayang kaloob ng Diyos at ekis (X) naman kung hindi tamang pangangalaga. _____26.Kumain ako ng kendi at wala akong makitang basurahan sa paligid, itatapon ko nalang ang aking pinagbalatan kahit saan. ______ 27.Nagpunta kami sa tabing dagat o saan mang pook-pasyalan, iniipon ko ang aking kalat sa isang lalagyan at itinatapon sa basurahan. ______ 28. Ang mga aso o pusa na nakikita ko sa paligid ay hianhabol at sinisipa ko ang mga ito. ______ 29. Ang aming pangkat ang nakatakdang maglinis ng silid-aralan, buong sipag at kagalakan kong ginagampanan ang aking tungkulin. ______30. Pinaaalalahanan ko ang aking kapatid, kaklase at kaibigan na itapon ang kanilang basura sa tamang lalagyan. PaGe - 9
 10. 10. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA F I L I P I N O - III PANGALAN: ____________________ BAITANG: ____________ PETSA: __________ I. Bilugan ang angkop sa bawat pangungusap. 1. Tinanggap na ( ni, nina ) Ate at Kuya ang kanilang pabuya. 2. Hiningi ( ni, nina ) Tita Lorna ang aming mga lumang laruan. 3. Iniabot ko ( kay, kina ) Aldrin ang aming pasalubong na puto. 4. Masaya niya itong kinain at ibinahagi rin niya ito ( kay, kina ) Mang Pilo, Aling Nene at Lora. 5. Tanghali na (ng, nang) sila ay gumising. II. Isulat ang = kung ang mga salitang magkatapat ay magkasingkahulugan at x kung magkasalungat. _____ 6. masinop-burara _____ 7. masigla-malungkot _____ 8. maganda-marikit _____ 9. mabuti-masama _____ 10. mahal-iniibig III. Isulat sa patlang ang letra ng impormasyon sa ibaba na sasagot sa sumusunod na tanong _____ 11 Kailan ka ipinanganak? _____ 12. Sino-sino ang mga kapatid mo? _____ 13. Saan ka nag-aaral? _____ 14. Maaari bang sabihin mo kung sino ang iyong mga magulang? _____ 15. Ilan kayong magkakapatid? A. Tatlo kaming magkakapatid. B. Ang mga magulang ko ay sina Mario Nicolas at Viring Nicolas. C. Ako ay kasalukuyang nag-aaral sa San Mateo Elementary School. D. Ang mga kapatid ko ay sina King Cortes at Noriel Cortes. E. Ako ay ipinanganak noong ika-5 ng Nobyembre 2005 IV. Basahin ang talata at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ang dating Pangulong Corazon C. Aquino ay kilala sa tawag na Tita Cory. Siya ay asawa ng dating senador na si Benigno “Ninoy” Aquino Jr. Siya ay isang babaeng uliran. Nakilala siya dahil sa naganap na EDSA Revolution noong 1986 laban sa pamamahala ng dating diktador na si Ferdinand E. Marcos. Ang kanyang naisagawa ay nagpakita na siya ay may sapat na kakayahan at karapatan na dapat igalang. Siya ay kinilalang “Ina ng Kalayaan” sa bansa. Siya ang ina ng ating kasalukuyang pangulo na si Benigno Simeon “Noynoy” Aquino III. 16. Ang asawa ng dating Pangulong Corazon C. Aquino ay si _____________________________. A. Benigno “Ninoy” Aquino Jr B. Ferdinand E. Marcos C. Benigno Simeon “Noynoy” Aquino III 17. Si Tita Cory ay ina ng ating kasalukuyang Pangulo ng bansa na si_______________________. A. Benigno “Ninoy” Aquino Jr B. Ferdinand E. Marcos C. Benigno Simeon “Noynoy” Aquino III PaGe - 10
 11. 11. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 18. Nakilala si Tita Cory nang maganap ang Edsa Revolution noong _______________________. A. 1968 B. 1986 C. 1896 19. Kinilalang diktador si __________________________________ dahil sa kaniyang pamamahala. A. Benigno “Ninoy” Aquino Jr B. Ferdinand E. Marcos C. Benigno Simeon “Noynoy” Aquino III 20. Si _____________________________________ ay kinilalang ina ng kalayaan. A. Tita Cory B. Tito Cory C. Tita Kure 21. Ano ang paksa ng binasang talata? A. Ang ina ng ating Pangulo B. Corazon C. Aquino, ulirang babae C. Ang Edsa Revolution 22. Alin sa sumusunod na salita mula sa talata ang ginamit bilang pangngalan? A. paggawa B. kinilala C. diktador 23. Alin sa sumusunod na salita ang maaaring mabuo mula sa salitang kalayaan? A. akala B. bayaan C. laya 24. “Ang pagmamahal ng ina ay walang katulad.” Alin sa pangungusap ang pangngalan? A. ina B. katulad C. pagmamahal 25. Alin ang wastong daglat ng salitang Pangulo? A. Pangu B. Pang. C. Pan. V. Bilugan ang titik ng wastong sagot. 26. “Walang pasok bukas dahil may malakas na bagyo”, __________ PAG-ASA. A. Ayon sa B. Ayon kay C. Ayon kina 27. __________ Titser Mina, ang mga batang mahilig kumain ng gulay ay hindi sakitin. A. Ayon sa B. Ayon kay C. Ayon kina 28. Dapat ibigay ang tamang disiplina ___ kabataan na magiging pag-asa ng bayan. A. para sa B. para kay C. para kina 29. ____________Roy, Justin at May ang mga regalong ito. A. para sa B. para kay C. para kina 30. Alin sa mga salita ang tambalang salita? A. balikan B. tanawin C. Balik-tanaw 31. Ano ang tinutukoy ng salitang “kapit-tuko? A. mahigpit ang pagkakakapit B. Maluwag ang pagkakakapit 32. Ano ang tamang bantas sa pangungusap na “Hugis parisukat ba ang mesa___” A. ( . ) B. ( ? ) C. ( ! ) 33. Ano ang kasingkahulugan ng salitang huwaran? A. halimbawa B. gawain C.Sulatin 34. Alin ang sanhi sa pangungusap na “Nag-aral ng mabuti si Renz kaya siya ay pumasa sa pagsusulit.”? A. Nag-aral ng mabuti si Renz B. kaya C. Pumasa sa pagsusulit 35. Alin ang bunga sa pangungusap na “ Ayaw kunin ni Mark ang laruan dahil hindi iyon kanya.”? A. Ayaw kunin ni Mark ang laruan B. dahil C. Hindi iyon kanya. PaGe - 11
 12. 12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net VI. Daglatin ang salitang may salungguhit. 36. Si Senador Baybay ang siyang nanguna sa pagpupulong. ______________________________ 37. Ang matapat na barangay tanod ay binigyang parangal ni Kapitan Lorenzo. _________________________ 38. Sa pangunguna ni Pangulong Derla, ang mga magulang ay nagtulong-tulong sa paglilinis ng paaralan. _________________________ 39. Si Kongressman Tolentino ay kasama sa namahagi ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. _________________________ 40. Si Doktor Rey ay isang magaling na manggagamot. _______________________ PaGe - 12
 13. 13. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net Tamang Gawi sa Pagtatanong at Pakikipag-usap Modesta R. Jaurigue Tunghayan ang pakikipag-usap ng mga mag-aaral sa kanilang guro. Cha at Che: Magandang umaga po, Gng. Jessica Lavarez. May sadya po kami sa inyo. Gng. Lavarez : Magandang umaga naman. Maupo kayo. Theo : Ma’am,bago po lamang kami sa paaralang ito. Ibig po sana naming malaman kung saan po ang daan papuntang silid-aklatan . Sid : Ibig po naming manghiram ng mga aklat upang magbasa. Gng. Lavarez : Ganoon ba? Magandang hakbang ang inyong gagawin na pagpunta sa silid- aklatan. Makatutulong ito sa inyong pag-aaral at makapagpapaunlad sa pagbasa nang mabilis. Ang silid-aklatan ay katapat ng silid ng ikatlong baitang. Mga Mag-aaral : Maraming salamat po Ma’am. Mahalaga ang Pagkain nang Tama Modesta R. Jaurigue Ang pagkain ng gulay, karne, isda, itlog, prutas, kanin, tinapay at iba pa at ang pag-inom ng gatas ay nagpapalakas ng katawan at nakapagpapatibay ng resistensiya upang tuluyang makaiwas sa anomang karamdaman at tumutulong sa paglaki. Upang maging masigla, malakas at puno ng enerhiya sa buong maghapon, kinakailangang kumain ng tatlong beses sa isang araw: agahan,tanghalian a hapunan. Mahalaga ang pagkain nang tama sapagkat nagiging malusog ang katawan. IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA FILIPINO - III PANGALAN: _____________________ BAITANG: _________ PETSA:__________ I. Basahin ang usapan at sagutin ang mga katanungan. Bilugan ang letra ng tamang sagot. 1. Ano ang dahilan ng pagpunta ng mga mag-aaral kay Gng. Jessica Lavarez? a. magtatanong kung saan ang papuntang silid-aklatan c. bibili ng pagkain b. manghihiram ng aklat d. magbibigay ng proyekto 2. Sino ang nagsabi ng “Ibig po naming manghiram ng mga aklat upang magbasa.” a. Cha b. Che c. Theo d. Sid 3. Saan po ang papuntang silid-aklatan? Anong panghalip pananong ang ginamit ? a. po b. papunta c. saan d. silid-aklatan 4. “Ibig po naming manghiram ng aklat.”Anong salitang kilos ang ginamit sa pangungusap? a. aklat b. ibig c. naming d.manghiram II. Basahin ang talata upang masagot ang mga tanong tungkol dito. 5. Anong pagkain ang nakapagpapatibay ng resistensya? a. french fries b. gulay c. sitsirya d. popcorn PaGe - 13
 14. 14. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 6. Ano ang dapat gawin upang lumusog ang katawan? a. Kumain ng tamang pagkain. b. Kumain ng maling pagkain. c. Maglaro maghapon. d. Magbasa ng aralin. 7. Anong salita ang mabubuo kapag pinalitan ang hulihang pantig ng salitang lumakas ? a. lumabas b. lumayo c. malakas d. malaya 8. Piliin ang pagkakasunod-sunod ayon sa pangyayari sa talata. 1. Upang maging masigla, malakas at puno ng enerhiya sa buong maghapon. 2. Mahalaga ang pagkain nang tama sapagkat nagiging malusog ang katawan. 3. Ang pagkain ng gulay, karne, isda, itlog, prutas, kanin, tinapay at iba pa at ang pag-inom ng gatas ay nagpapalakas ng katawan at nakapagpapatibay ng resistensiya upang tuluyang makaiwas sa anumang karamdaman at tumutulong sa paglaki. 4. kinakailangang kumain ng tatlong beses sa isang araw: agahan, tanghalian at hapunan a. 4, 3, 2, 1 b. 2, 1, 3, 4 c. 1, 2, 3, 4 d. 3, 1, 4, 2 9. Ano ang kailangan natin upang maging malakas at puno ng enerhiya? a. kumain b. maglaro c. magsayaw d. mamasyal 10. Sa inyong palagay ano ang maidudulot ng pagkain ng agahan? a. Magiging alisto sa klase. b. Hindi mahuhuli sa klase. c. Magkakaroon ng bagong laruan. d. Matatapos nang maaga ang mga gawain. III. Basahin ang kuwento at sagutin ang mga tanong. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Mahalaga ang Pagkain nang Tama Modesta R. Jaurigue Ang pagkain ng gulay, karne, isda, itlog, prutas, kanin, tinapay at iba pa at ang pag-inom ng gatas ay nagpapalakas ng katawan at nakapagpapatibay ng resistensiya upang tuluyang makaiwas sa anumang karamdaman at tumutulong sa paglaki. Upang maging masigla, malakas at puno ng enerhiya sa buong maghapon, kinakailangang kumain ng tatlong beses sa isang araw: agahan,tanghalian at hapunan. Mahalaga ang pagkain nang tama sapagkat nagiging malusog ang katawan. Si Tom Modesta R. Kring…….”Yehey! Labasan na “. Sigaw ng mga mag-aaral ng Ikatlong Baitang. Lahat ay nagmamadaling nagligpit ng mga gamit . Nakita ni Tom na itinapon ng mga kaklase ang mga papel sa basurahan.” Bakit itinapon ninyo ang mga papel na wala pang sulat, sayang naman” ang sabi ni Tom. ”Bibili na lang kami bukas at saka yukos na ang mga yan “ ang sagot ni Cloe. Kinuha ni Tom ang mga papel na itinapon ng mga kaklase at inilagay sa envelope. Nagtasa ng kanyang lapis at inilagay sa lagayan ng mga lapis at ng makita na maayos na ang kanyang mga gamit saka tumayo at inihanda ang sarili sa pag-uwi. PaGe - 14
 15. 15. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 11. Itinapon ang mga papel sa basurahan. Anong salitang kilos ang ginamit sa pangungusap? a. basurahan b. itinapon c. mga d. papel 12. Anong salita ang mabubuo kapag pinalitan ang hulihang pantig ng salitang nagamit? a. naayos b. nagalit c. natuwa d. nawala 13. Saan inilagay ni Tom ang mga papel na kinuha sa basurahan? a. sa basurahan b. sa envelope c. sa ilalim ng bangko d. sa bag 14. Ano ang ginawa ni Tom nang marinig ang tunog ng bell? a. Inayos ang gamit c. tumakbo b. Nakipag-usap sa kaklase d. tumayo 15. Ano ang sinabi ni Tom sa kaklase na nagtapon ng papel sa basurahan? a. Bakit ninyo itinapon ang mga papel na wala pang sulat sayang naman. b. Bakit mali ang itinapon ninyo sa basurahan? c. Bakit hindi ninyo itabi ang mga di- nagamit na papel. d. Bakit kayo tumakbo agad? 16. Alin sa sumusunod ang HINDI dapat gawin sa pagtitipid ng sulatang papel? a. Itabi ang sulatang papel na hindi pa nagagamit o nasusulatan. b. Itapon ang gusot na papel. c. Maglagay ng karton sa ilalim ng papel upang di bumakat ang kasunod na susulatan. d. Burahin ang namaling sulat sa papel at ipagpatuloy ang pagsusulat. 17. Saan nangyari ang kuwento ? a. hardin b. klinika c. palaruan d. silid-aralan 18. Ang mga mag-aaral sa ikatlong baitang ay ng mga gamit. Punan ng wastong pang- abay na may kilos upang mabuo ang pangungusap a. Nagmamadaling nagligpit c. Itinapon ang papel b. Umalis ng maingay d. Inayos ng mabuti 19. Kring… Labasan na”, sigaw ng mga mag-aaral sa Ikatlong baitang. Anong salita ang maaaring ipalit sa salitang labasan na ? a. Pasukan na. b. Uwian na. c. Rises na. d. Maglalaro na. 20. ”Bibili na lang kami ng papel bukas at saka gusot na ang mga iyan.” Ano ang kahulugan ng salitang may salungguhit? a.ayos b. punit c. puti d. sira 21. “Bibili na lang kami bukas at saka yukos na ang mga iyan,” ang sagot ni Cloe. Inayos ni Tom ang mga aklat at inilagay sa envelope ang sulatang papel na di-nagamit. Ano ang pagkakaibang gawi ni Cloe at ni Tom sa pagliligpit ng sulatang papel? a. Si Tom ay matipid samantalang si Cloe ay hindi matipid sa sulatang papel. b. Si Tom ay hindi matipid samantalang si Cloe ay matipid sa sulatang papel. c. Si Cloe at si Tom ay matipid sa sulatang papel. d. Si Cloe at si Tom ay parehong hindi matipid sa sulatang papel. Si Puti Modesta R. Jaurigue Ako ay may alagang aso, puti ang tawag ko sa kaniya.May apat na anak. Kulot na kulot at puting-puti ang balahibo niya.Masarap siyang kalaro.Tinuturuan ko siya ng ibat ibang tricks tulad ng pag-upo,paglundag at pagkuha ng tsinelas. Nakatutuwa ang aking alagang aso! PaGe - 15
 16. 16. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 22. Ano ang alaga na nabanggit sa talata? a. agila b. aso c. kambing d. pusa 23. Ilan ang anak ni Puti ? a. isa b. tatlo c. apat d. wala 24. “Ako ay may alagang aso, Puti ang tawag ko”. Ang kahulugan ng salitang may salungguhit ay___. a. kulay asul b. kulay berde c. kulay bulak d. kulay itim 25. Nakakatuwa ang aking alagang aso ! Anong bantas ang ginamit sa katapusan ng pangungusap ? a. kuwit b. padamdam c. pananong d. tuldok 26. Tinuturuan ko siya ng ibat ibang tricks tulad ng pag-upo, paglundag at pagkuha ng tsinelas. Anong salitang hiram ang ginamit sa pangungusap? a. pag-upo b. tricks c. tinuruan d. tulad 27. Sumulat ng talata na kahalintulad ng paksa ng kuwentong “Si Puti.” 28. Alin sa sumusunod ang HINDI gamit ng sangguniang aklat? a.Paghanap ng mabibili. b.Paghanap sa kahulugan ng salita. c.Paghanap sa araling pinag-aralan. d.Paghanap sa mga takdang aralin. 29. Nais ni Rosheen malaman kung saan siya makakakuha ng iba pang sanggunian maliban sa aklat na kaniyang ginagamit, sa iyong palagay saan siya makakikita? a. diksyunaryo b. indeks c. pabalat d. talaan ng nilalaman 30. Ibigay ang paksa ng kuwento . _______________________________________________________ 31 – 34. Gumawa ng balangkas ng binasang kuwento. ______________________________________ 35. Ano ang nilalaman ng kuwento ? _____________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ 36. Anong magandang ugali ni Maria ang nagustuhan mo ? ________________________________ 37. Ano ang magandang gawi ang ipinakita ni Maria nang humingi ang mga batang nagugutom ? _______________________________________________________ 38. Nakapagbigay ka na rin ba tulad ni Maria, ano ang naibigay mo na? Isulat ito sa isang pangungusap. _______________________________________________________ 39. Kung ikaw si Maria, ano ang mararamdaman mo sa mga nanghihingi ng bunga ng kaimito? Isulat sa isang pangungusap ang kasagutan. ______________________________________________ 40. Sumulat ng isang pangungusap sa naging wakas ng kuwento. _______________________________________________________ Ang Batang si Maria Modesta R. Sina Maria ay naninirahan sa tabi ng ilog. Marami silang tanim sa paligid ng kanilang bahay. Siya ay mabait, masunurin, masipag at matulungin. Kapag araw ng Sabado, tumutulong siya sa gawaing bahay at sumisimba naman tuwing araw ng Linggo kasama ang kaniyang ama’t ina. Isang araw, habang si Maria ay nagwawalis ng kanilang bakuran, may lumapit na mga batang naglalaro. “Maria , nagugutom kami, maaari bang makahingi ng bunga ng puno ng kaimito?” Aba! Oo kumuha na kayo pero mag-ingat kayo baka kayo ay mahulog,” ang sagot ni Maria . Maraming bata at matanda ang humihingi kay Maria ng prutas. Binibigyan niya ito at hindi pinagdadamutan kahit kailan. “Talagang mapagbigay na bata si Maria,” wika ng mga tao. PaGe - 16
 17. 17. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net FOURTH PERIODICAL TEST IN ENGLISH - III NAME: _________________ GRADE/SECTION: _________ DATE: __________ I. LISTENING: Listen carefully to the story read by your teacher. Then, circle the letter of the correct answer. Story: “FIRST AIRPLANE TRIP” Jake is going on a trip. He and his Mom take a taxi to the airport. “It’s my first airplane trip,” he tells the driver. “That’s great!” the taxi driver says. Jake rolls his suitcase onto the plane. “It’s my first plane trip,” he tells the pilot. “Welcome aboard,” the pilot says. Jake finds his seat and buckles his seatbelt. The plane’s engine rumble and roar. Jake opens His back pack and pulls out Panda. “It’s my first plane trip,” he whispers to Panda. He holds his Paw. The plane moves faster. Then- Whoosh! On the ground, cars and houses look like toys. Jake smiles. “ Guess what, Panda?” he says. “Flying is fun!” 1. How does Mom and Jake travel to the airport? A. in a plane C. in a taxi B. in their car D. in a bus 2. What does a pilot do? A. She/he drives a taxi. C. He/ She flies a plane. B. He/She drive a jeepney. D. He/She drive a car. 3. Who is Panda? A. Jake’s brother C. Jake’s pet B. A large animal D. a stuffed animal 4. What does Jake whisper to Panda? A. It’s nice to be in the plane. C. I’m scared in here. B. It’s my first plane trip. D. The plane is huge. 5. Read this sentence from the story: On the ground, the cars and house look like toys. What does this mean? A. The cars and house look very big. B. The cars look and house looked very small. C. The cars and house did not move. D. Jake could not see the cars and houses. II. USING POSSESSIVE PRONOUN Circle the letter of the correct possessive pronoun. 6. Mother received three roses from ___ loving husband. A. her B. his C. its D. their 7. The toy which is cylindrical in shape is _____. A. your B. yours C. myself D. my PaGe - 17
 18. 18. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 8. The house with a blue paint is _____. A. their B. he C. ours D. her 9. My sister gave YOU THESE handkerchiefs. They are now _____. A. theirs B. mine C. yours D. my 10. My bag is green while _____ is blue. A. ours B. her C. mine D. hers 11. The gold medal Martha received from the school was _____ alone. A. mine B. her C. hers D. ours 12. Dr. Helen Ballesteros loves _____ patients with a good sense of humor. What possessive pronoun best fits the sentence? A. her B. his C. our D. your III. Rewrite each sentence using a possessive pronoun from the word box for the underlined words. His her their our its 13. I will tell Linda’s friend about the book. _____________________________________________________ 14. I am in Jacob’s performance. ________________________________________________________________ 15. Look at the turtle’s shell. ___________________________________________________________________ 16. This is my family’s home garden. ___________________________________________________________ 17. Does that like Mike and Sue’s car? __________________________________________________________ III. PREPOSITIONS: Rewrite each sentence using the correct prepositions from the word box basing from the pictures shown. In on under over near outside near 18.T he cat ____ the table is sleeping. __________________________________________________________. 19. Look at the pretty butterflies’ ________ the flowers. It’s cool! __________________________________________________________. 20. The fishes are ______in the fish tank. __________________________________________________________. PaGe - 18
 19. 19. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 21. The dog is standing _______ of the boy. __________________________________________________________. 22. Where is the boy? He is standing ________the books. __________________________________________________________. 23. What a nice feeling being free! Perching _______the cage. __________________________________________________________. 24. Oh, I see you! You are hiding ______ the table. __________________________________________________________. IV. READING COMPREHENSION Read the following selections and answer the questions that follow. A mother butterfly lays eggs on the leaves of plants. An egg hatches and becomes a caterpillar. The caterpillar feeds on green leaves until such time that it builds a cocoon around itself. The cocoon or pupa serves as its resting place. When the cocoon breaks, the butterfly comes out and flies away. 25. Why does a caterpillar build a cocoon around itself? A. To hide from the enemies. C. To serve as a resting place. B. To keep them warm D. To lay eggs. 26. What is the best title of the story? A. How Does a Butterfly Grow C. The Butterfly and its cocoon. B. The Caterpillar D. Butterfly Lay Eggs 27. What conclusion can you make from the selection? A. The butterfly and caterpillar are the same. C. The butterfly lays egg. B. The butterfly is a beautiful insect. D. The butterfly undergoes stage in growing. 28. When does the butterfly come out? A. When the egg hatches. C. When the cocoon breaks. B. When its wings grow. D. When it becomes adult. 29. Which among the sentences tell a fantasy? A. The butterfly lays egg in the leaves. C. The caterpillar builds its cocoon PaGe - 19
 20. 20. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net B. The eggs become a caterpillar D. The fairy breaks the cocoon so that the butterfly can come out. A green plant is the only living things that can make its own food. The green leaves make food for the plant. To make food, the leaves blend water and carbon dioxide together. With the help of sunlight, water and carbon dioxide are turned into sugar or starch. Sugar and starch are the food of the plants. 30. What is a paragraph all about? A. How plants make their own food. C. What plant gives us B. Kinds of food D. The living things 31. What is true according to the selection? A. All plants can make their own food. C. The plant is a source of sugar. B. Only green plants can make their own food. D. Animals cook food for the plant. 32. What is needed by plants in making their own food? A. Water and sunlight C. Sunlight only B. Oxygen only. D. Water, carbon dioxide and sunlight Falling In Line A little boy was walking on the street. He was holding a pail. Also were an old man who was holding a can and a little girl holding a bottle. They would all join a line of people at the corner of the street. Some of the people were holding cans, others, pails and still others, bottles and pitchers. They seemed to be waiting for something. Then a big truck was seen coming. How happy the people were! They could hardly keep still on the line. 33. What was the content of the truck? A.rice B. water C. fish D. milk 34. What would happen if the truck did not come? The people would have____. A. Nothing to drink B. Nothing to eat C. Nothing to sell D. Nothing to hide 35. How did the people fell afterwards? A. happy B. proud C. sad D. angry “We should be proud of our beautiful country. Can you name the things we should be proud of?” Miss Del Pilar asked her Grade III pupils. “Our land is green the whole year round,” Betty said. “Our honest and polite people,” Jose said. “Our beautiful Filipino dress and barong Tagalog,” Ferlita “I am proud of Manila Bay and sunset,” Nida added. 36. What is the story about? A.Things in our country that we can be proud of. C. The beautiful Barong Tagalog. PaGe - 20
 21. 21. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net B. The beautiful people of our country. D. The customs and beliefs. 37. Which sentence is correct? A. The barong tagalong is brown. C.By telling everyone that our country is beautiful. B. By taking pictures. D. There are many things in our country that we can be proud of V. Write 2 Wh- questions in each picture. 41. Who _________________________________________________? 42. Who _________________________________________________? 43. Where _________________________________________________? 44. Where _________________________________________________? 45. When _________________________________________________? 46. When __________________________________________________? 47. Why ___________________________________________________? 48. Why ___________________________________________________? 49. What ___________________________________________________? 50. What ___________________________________________________? PaGe - 21
 22. 22. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net FOURTH PERIODICAL TEST IN ENGLISH - III NAME: _________________ GRADE/SECTION: _________ DATE: __________ I. Tell whether the group of words is a sentence or not. Draw if is a sentence and if it is not. ______ 1. he helps the old man ______ 2. old man gives ______ 3. Aside from the pancit, the old man helps the boy earn more money. ______ 4. Kind people get a greater reward. ______ 5. his friends II. Put the missing punctuation marks and write them inside the box. ( . ) ,( ! ) ,( ? ) 6. How do you go to school everyday 7. I ride the bus to school 8. Stop, wait for me 9. The children shouted, “Fire” 10. Why do you read books III. Tell what kind of sentence each one is. Give your answers by writing: TS if it a Telling Sentence AS if it an Asking Sentence ES if it is an Exclamatory Sentence ______11. Mang Berto is a factory worker. ______ 12. He works in a candy factory in Laguna. ______ 13. How hard Mang Berto works in the factory! ______ 14. Why does he walk every day? ______ 15. What a great man! IV. Encircle the correct word for each picture. PaGe - 22
 23. 23. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net V. Which happens first? Show the correct order of events. Write the numbers 1, 2, 3, or 4 inside each small box. VI. Read and answer the questions. The Bug on the Barber’s Bed The barber was on the bed, when an ugly insect crawled. Down crept the bug, and wenton his back. Out came the bug and scared the barber up. Now, the little baby bug slept happily on his bed. 21. Where was the barber? A. on the bed B. in the garden C. in the yard 22. What crept on the barber’s back? A. a bug B. a dog C. a cat 23. Where do you think did the barber go? A. on the bed B. in the mall C. outside 24. What did the bug do on the bed? A. slept happily B. Followed C. ran 25. How did the barber feel when the bug crawled on his back? He felt_____. A. Scared B. Sad C. Happy VII. Complete the sentence by choosing the correct preposition. Encircle the correct answer. 26. The pearl is ( in, behind, beside ) the shell. 27.The crab is ( in, behind, on ) the water. 28.The book is ( on, under, in front of ) the head of the cat. PaGe - 23
 24. 24. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 29.The book is ( on, under, in front of ) the girl. 30.The mouse is ( on, in, beside ) the lion. VIII. Read the situation and give the big idea. Encircle the letter of the best answer. 31. Conrad’ s hair is too long. His teacher told him that he needed a haircut. Conrad went to his mom because he would like to go to his barber. He asked for money and then he went out. A. Conrad Goes to the Bakery B. Conrad Goes to the Barber C. Conrad Stayed Home 32. The teacher asked the children to get their bags. Then, the children started to line up. The teacher reminded everyone to do their homework. A. The class was starting. B. The class was ready to go home. C. They are going on a field trip. 33. My mom goes to the market every day. She buys fish, vegetables, meat, and fruits from the vendors. She loves to go to the market to buy our food. She goes home happy to cook our meals. A. Our Meals B. Vendors in the Market C. Mom’s Day in the Market 34. We wake up early. My brother is excited. My mother prepares our clothes. Dad cleans the car. We will watch “Iron Man.” A. Going on a picnic B. Watching a movie C. Cleaning the car 35. When I grow up, I want to be an actor. I can perform on T.V. and act on stage plays. All my friends will watch me perform. A. What I Want to Be B. How to Be Healthy C. My Manners IX. Underline the correct describing word for each picture. 36. The cake is (large, circle, one). 37. The man has (little, four, square) lamps. 38. Rita has (wide, rectangular, 7) rabbits. 39. Jenny has a (old, 5, big) doll. 40. There are ( ten, big, round) policemen. PaGe - 24
 25. 25. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net FOURTH PERIODICAL TEST IN ENGLISH - III NAME: ______________________ GRADE/SECTION: ______________ DATE: __________ I. Match phrase or sentence to the picture. Circle the correct answer. 1. 3. 2. 4. II – A. Give the synonym. 5. small A. short B. big C. tall D. little 6. clean A. wide B. hot C. neat D. sweet 7. happy A. sad B. glad C. beautiful D. big 8. pretty A. beautiful B. long C. dirty D. happy II – B. Find the antonym of the underlined word in the sentence. 9. The ribbon on her dress match with her new shoes. A. happy B. old C. dirty D. silky 10. The little girl fell asleep. A. big B. neat C. sad D. cold 11. Nena recites a short poem in front of the class. A. long B. small C. green D. fat II – C. Give the correct meaning of homonym to complete the sentence. 12. The sailors sail on the _______ even how to far. A. sea B. see 13. Our team has _______ the final game. A. one B. won A. Planting Vegetable. B. Watering the plants. C. Taking a bath A. Washing the clothes. B. Drying the leaves. C. Cleaning the yard A. Dancing on the floor. B. Mapping the floor. C. Playing on the floor. A. Playing toy car. B. Reading book. C. Buying a car. PaGe - 25
 26. 26. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 14. The birthday boy _______ his cake. A. blew B. blue 15. The boy takes good care of the _______ in the meadow. A. ship B. sheep III – A. Complete the sentence by picking up the right adjective from the flower. Add -er or -est if needed to compare the nouns. 16. An elephant is ___________ than a carabao. 17. Ant is a ______________ insect. 18. The bullet train is _______ vehicle of all. 19. Ana’s hair is ___________ than Maria. 20. The baby cries is the __________ sound that I ever heard. III - B. Study the pictures below. Choose the correct preposition inside the box. in on under beside between 21. Mario is sleeping ______ the sofa. 22. The man in a kitten costume is hiding ________ the table. 23. Liza and Carlo are sitting _________ each other. IV – A. Study each sentence. Differentiate them accordingly. Write it under their proper heading. __ The boy was swimming in the sea. __ The dolphins and sharks play with him so happily. __ He saw a bottle with label which says “drink me.” __ Then suddenly the boy grew as big as a giant. PaGe - 26
 27. 27. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net REALITY MAKE - BELIEVE 24. _______________________________ 26. _____________________________________ 25. _______________________________ 27. _____________________________________ IV – B. Supply the missing cause or effect by completing the sentence. Find your answer inside the box. 28. The boy ate to much ___ 29. ___ so he got wet. 30. ___ because Alvin practices so hard every day. 31. ___ because she is sick. 32. Mark studies his lessons every night____ V. Draw conclusions from the given pictures. Fill in the missing word or phrase. 33. The cloud is so dark. Wind blew and heavy rain felt. There is a _________________. A. fiesta B. storm C. water from dam 34. Eddie’s shoes are too tight. His pants are too short, too. What has happened? A. Eddie’s clothes are not his own. B. Eddie has grown bigger. C. Eddie lost his clothes. --- He won the soccer game --- As a result, he became the first honor In their class. --- That is why he got a stomach ache. ---Bea is absent today --- Eman played in the rain PaGe - 27
 28. 28. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 35. Elvie tried to read the book. She pulled it closer to his face. She often squinted. What is wrong? A. The book was closed. B. Elvie needed eye glasses. C.The book was not interesting. V. Make your own pictograph using given the data .( Scores 5 points) Title of the graph : Banana Sold Semi-Annually Every 1 = 100 cases of banana Months Jan 600 Feb 400 March 1200 Apr 700 May 1000 Title : __________________________________ Months PaGe - 28
 29. 29. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA M A P E H - III PANGALAN: ____________________ BAITANG: ____________ PETSA: __________ I. MUSIC/MUSIKA A. PANUTO: Isulat sa bilog O ang F kung ang kilos ng nasa larawan ay mabilis, S kung mabagal at M kung katamtaman. (1-5) B. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. ________6. Ito ay tumutukoy sa bagal at bilis sa musika. A. tempo B. melody c. texture D. timbre ________7. Isang komposisyong pangmusika na may dalawa o higit pang pangkat ng mang-aawit. A. tempo B. round c. texture D. unison ________8. Pagkakasunod-sunod ng hanay ng tunog na lumilikha ng tiyak na himig. A. melody B. round c. melodic lines D. partner ________9. Ginagamit para mailarawan ang kabuuang uri ng tunog. Ito ay maaring magaan o mabigat, payak o makapal. A. melody B. timbre c. melodic lines D. texture ________10. Isa itong paraan ng pangkatang pag-awit na nagtataglay lamang ng isang melodic lines. A. unison B. group c. round D. partner PaGe - 29
 30. 30. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net II. ART/SINING A. PANUTO: Piliin sa kahon ang wastong sagot na tinutukoy ng mga pangungusap sa bawat bilang at isulat ito sa patlang. ♦ Finger puppet ♦ hand puppet ♦stick puppet ♦ puppet show ♦ puppetry ____________________11. Isang uri ng maliit na manika na nakadikit at pinakikilos ng daliri o mga daliri sa kamay na nagsisilbing tau-tauhan sa drama o kuwentuhan. ____________________12. Pagtatanghal na ang gumaganap na tauhan o karakter ay mga papet. ____________________13. Simpleng uri ng papet na ginagamitan ng patpat at iba pang patapong bagay. ____________________14. Isang uri ng pagtatanghal na gamit ang mga papet o manika na nagsisilbing tau- tauhan sa isang palabas. ____________________15. Pinapagalaw ng kamay upang ipakita ang iba’t ibang kilos at bigyang buhay ang karakter o tauhan sa pagtatanghal. B. Basahin ang mga paraan ng wastong paggawa ng Hand puppet gamit ang bag na papel so upot, lagyan ng bilang ng 1-5 ayon sa tamang pagkakasunod- sunod nito.(16-20) Sa itaas na bahagi ng flap ng papel na bag, idikit ang patapong bagay para Makita ang bahaging ulo ng papet. Itupi ang itaas na bahagi ng bag na papel upang makabuo ng flap. Ipaskil ang natapos na hand pauppet sa lugar na itinalaga ng guro. (Sikaping malinis at maayos ang lugar na pinaggawaan ng sining). Bigyan ng kawili-wiling ekspresyon ang papet, Masaya, sabik o gulat. Dagdagan ng iba pang gamit o patapong bagay ang bag na papel upang higit na maging kakaiba ito sa gawa ng iba. III. PHYSICAL EDUCATION A. PANUTO: Tukuyin ang nasa larawan, Isulat ang KL kung ito ay Kilos-Lokomotor at DL kung Di- Lokomotor. 21. 22. . 23. PaGe - 30
 31. 31. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 24. 25. B. Lagyan ng tsek ang bituin kung tama ang ipinahahayag at ekis kung mali. 26. Ang panghalubilong sayaw ay pangmaramihang sayaw na binubuo ng pagpapalit ng kapareha bilang bahagi ng sayaw. 27. Rhythmic routine ang tawag sa gawain na nakatutulong sa pagpapahayag ng isang tao ng kanyang damdamin. 28. Ang luksong tinik ay katutubong laro na nilalaro ng tatlo o higit pang manlalaro gamit ang mga paa at kamay bilang tinik. 29. Hindi mapapaunlad ang mga kasanayang lokomotor sa pamamagitan ng pagsali sa mga simpleng laro at relay. 30. Ang ritmikong ehersisyo gamit ang maracas ay isang kasanayang pang manipula na hindi nakapagpapaunlad ng koordinasyon, kaaya-ayang kilos at tiwala sa sarili. IV. HEALTH/ KALUSUGAN A. PANUTO: Lagyan ng tsek ( ⁄ ) ang patlang kung ang pahayag ay tungkol sa kaligtasan sa kalsada at ekis ( X ) kung hindi. ______ 31. Laging magtulakan habang tumatawid sa daan. ______ 32. Pag-aralan ang lugar at alamin kung saan ang ligtas na tawiran. ______ 33. Maglakad ng tuwid habang tumatawid sa daan kasabay ng iyong kaibigan. ______ 34. Laging sa gilid ng kalsada maglakad. ______ 35. Tumakbo para hindi abutan ng sasakyan. B. Kumpletuhin at ipaliwanag ang pangungusap (35-40), “Mahalagang sumunod sa ga batas ng trapiko dahil_____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________. PaGe - 31
 32. 32. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA M A P E H - III PANGALAN: ____________________ BAITANG: ____________ PETSA: __________ I. MUSIC/MUSIKA A. PANUTO: Tukuyin ang tempo ng mga awitin sa ibaba. Pangkatin ito ayon sa bilis ng pag-awit. Mabilis na Tempo Mabagal na Tempo 1. 4. 2. 5. 3. 6. A. Lupang Hinirang D. Bahay Kubo B. Magmartsa tayo E. Leron-leron Sinta C. High and Low F. Ako ay Musikero B. Subukan mong buuin ang sumusunod na pangngusap batay sa natutunan sa aralin. 7. Ang ___________ ay tumutukoy sa bilis at bagal ng awitin. 8. Ang tempo ay maaring ______________ at _____________ na daloy ng tunog o musika. 9. Ang mabilis na musika ay maaring lapatan ng _________________ na kilos. 10. Ang mabagal na kilos/galaw ay maaring ilapat sa _________________ na musika. C. Basahing mabuti ang bawat sitwasyon sa ibaba. Isulat sa papel kung ano ang kulang ng batang tinutukoy sa bawat pangungusap. Piliin sa loob ng kahon ang sagot. pahinga masustansiyang pagkain sapat na tulog ehersisyo 11. Mahilig si Monette sa sitsirya, kendi at tsokolate. Ayaw niyang kumain ng mga gulay at prutas kaya madali siyang dapuan ng sakit. ____________________________ 12. Si Bitoy ay naglalaro ng computer tuwing gabi hanggang gusto niya. Kinabukasan, lagi siyang inaantok habang nasa klase. _________________________ 13. Maghapon kung maglaro ng patintero si Goryo sa kalsada kahit mainit o maulan ang panahon. Madalas tuloy siyang lagnatin. _________________________ 14. Mahina ang katawan ni Nelson at lagi siyang matamlay. Tinatamad siyang makipaglaro sa kaniyang mga kaibigan. ___________________________ 15. Tuwing reses, bumibili si Tina ng softdrinks at sitsirya. Minsan, dinala siya sa ospital dahil sa matinding sakit ng tiyan. Sinabi ng doktor na siya ay may ulcer. ___________________________ PaGe - 32
 33. 33. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net II. ARTS Pamilyar ba sa inyo ang mga disenyong ito? Saan karaniwang ginagamit ang mga ito? Anong okasyon mo ito nakikita? 1. _________________________ 2. _________________________ 3. _________________________ 4. _________________________ 5. Kulayan ang mga larawan III. Physical Education Basahing mabuti ang mga sumusunod. Piliin at bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Sa pagtakbo saang direksyon dapat nakatuon ang mga mata? A. sa itaas B. sa ibaba C. sa tabihan D. sa direksyon ng patutunguhan 2. Ang bigat ng katawan habang tumatakbo ay dapat na nakasalalay sa __________ A. mga binti. B. isang paa. C. dalawang paa. D. dalawang tuhod. 3. Ano ang tamang posisyon ng siko habang tumatakbo? A. nakaunat B. nakataas C. nakabaluktot D. wala sa mga ito 4. Habang tumatakbo ang paa at kamay ay dapat laging __________ A. magkatapat B. magkapantay C. nasa magkasalungat na direksyon D. Lahat ng ito 5. Aling bahagi na paa ang di dapat sumasayad sa lupa habang tumatakbo? A. Sakong B. Daliri ng paa C. unahan ng paa D. Wala sa mga ito IV. HEALTH Lagyan ng (√) kung ang pangungusap ay tama at (X) kung mali. _______1. Ang paglalaro ng posporo ay hindi mapanganib sa bata. _______2. Maaaring paglaruan ng bata ang gunting, kutsilyo at iba pang matatalim na bagay. _______3. Maaaring tumakbo ang bata habang hawak sa kamay ang gunting. _______4. Gumamit ng mga kasangkapang de- koryente kahit hindi alam ng magulang. _______5. Maaaring masunog ang iyong katawan sa maling pagbubukas ng lutuang de-koryente. _______6 . Bawal maghugas ng kamay kapag gumamit ng kemikal sa bahay. _______7. Maaari pang kainin ang mga expired na Pagkain. _______8. Tikman at amuyin ang mga gamit na hindi kilala bago gamitin. _______9. Basahin ang warning label bago gamitin ang produkto. _______10. Ilagay ang mga petrolyo malapit sa pinaglulutuan. PaGe - 33
 34. 34. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IKA-APAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA MATHEMATICS - III PANGALAN: _______________________ BAITANG: ___________ PETSA: ____________ I. KNOWLEDGE Panuto: Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. _______1. Ang isang minuto ay may katumbas na ilang segundo? a. 12 b. 24 c. 30 d. 60 _______2. Ang isang araw ay binubuo ng ______ oras. a. 12 b. 24 c. 30 d.60 _______3. Ilang araw ang katumbas ng isang buwan? a. 4 b.7 c. 12 d. 30 _______4. Ang 100 sentimetro ay may katumbas na _________ metro. a. 1 b.2 c.3 d.4 _______5. Ang 1000 gramo ay katumbas ng _______ kilo. a. 4 b. 3 c. 2 d. 1 _______6. Ang 1 litrong tubig ay katumbas ng ___________. a. 2 000 ml b. 1 000ml c. 3 000ml d. 4 000ml _______7. Ginagamit ang yunit na ito sa pagsukat ng maliit na sisidlan. a. litro b. mililitro c. gramo d. kilo _______8. Tumutukoy ito sa kabuuang laki o lawak ng isang plot o taniman. a. area b. perimeter c. sq. centimeter d. sq. meter _______9. Sa pagkuha ng area ng parihaba, ano ang formula? a. SxS b. LxW c. S+S+S+S d. L+W _______10. Ang talaang ito ay ginagamitan ng mga bars na kumakatawan sa mga datos a. pie graph b. line graph c. bar graph d. pictograph II. PROCESS/SKILL PANUTO: Isulat o ilagay ang tamang sagot ayon sa hinihingi. 11. Isulat ang katumbas na Segundo kung saan nakaturo ang minute hand. _____________ 12. Gamit ang kalendaryo sa itaas bilugan ang bilang ng araw na katumbas isang lingo 13. Kulayan ng pula ang bilang ng oras na katumbas ng 1 araw. 14. Lagyan ng ekis ang bilang ng linggo sa isang buwan 15.Sukatin ang larawan gamit ang sentimetro sa ruler ________________ PaGe - 34
 35. 35. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 2 500mL 16-18 Gumuhit ng arrow sa mukha ng timbangan upang maipakita ang nakasaad na timbang 6 kg 5 kg 7kg 19. Tingnan ang larawan sa ibaba at kulayan ang lalagyan ng may mas maraming laman 20. Ang frame na ito ay gagamitan ng (metrong kwadrado , sentimetrong kwadrado). Ikahon ang sagot. 21. Ilagay sa parihaba ang sukat na 8mx4m at kuhanin ang area nito. Isulat sa patlang ang sagot _______________ 22. Kulayan sa mga kwadrado sa ibaba ang area ng tela na may sukat na 4cm. 23-25. Kolektahin ang mga datos at isulat sa talahanayan Hilig na laro ng mga Mag-aaral sa Grade III-Dahlia Isports: Basketball- 11 Baseball-2 Badminton-12 Table Tennis- 6 Volleyball-4 Track-5 3 L PaGe - 35
 36. 36. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 23______________________________________________ 24 25. III. UNDERSTANDING PANUTO: Basahin at unawain ang bawat tanong. Piliin at isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot ____ 26. Inawit ni Hannah ang Lupang Hinirang ng 3 minuto, ilang Segundo ang itinagal niya sa pag-aawit? a. 30 b. 60 c. 90 d. 180 ____ 27. Si Ruther ay nagtatrabaho ng 8 oras sa isang araw, ilang minuto ang ginigugol niya sa pagtatrabaho? a. 480 b. 580 c. 680 d. 780 ____ 28. Ang aming pamilya ay nagbakasyon sa Cebu ng 3 araw, ilang oras ang katumbas nito? a. 62 b. 72 c. 82 d. 92 ____ 29. Ang aking kapatid ay nagtrabaho sa Italy ng 3 taon. Ilang Linggo ang ginugol niya doon? a. 52 b. 104 c. 156 d. 208 ____ 30. Gumawa ng project si RJ sa loob ng 30 minuto samantalang si BJ ay 40 minuto. Ilang minute ang lamang ni BJ kay RJ. Ano katumbas nitong Segundo? a. 60 b.100 c.600 d. 700 ____ 31.Ang bahay nina Mang Ador ay may taas na 42 metro. Gaano kataas ito sa sentimetro? a. 420cm b. 4200cm c. 42 000cm d. 42cm ____ 32. Gaano karaming harina ang kakailanganin mo para magkaroon ka ng 15 balot na may lamang tig iisang kilo? a. 5 b. 10 c. 15 d. 20 ____ 33. Ilang mililitro ang matitira sa 5 litring juice kung naipainom mo sa iyong bisita ang 2,375mL nito? a. 2, 625mL b. 3, 625mL c. 2, 435mL d. 1, 365Ml ____ 34. Ang area ng isang parisukat ay 81sq.m. Ano ang sukat ng gilid o side nito? a. 7m b. 8m c. 9m d.10m ____ 35. Kung pakukuhanin ka ng holen na hindi mo tinitingnan ang kulay ano ang posibilidad o chance na ang makukuha mong holen ay pula? a. 2 b.3 c.4 d.1 PaGe - 36
 37. 37. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 36-40. Pag-aralan ang bar graph. Sagutin ang mga tanong. Mga Nakuhang Marka ni Allen sa Pagsusulit 91 90 89 88 86 85 84 83 82 81 80 MTB-MLE Filipino English Science Math AP MAPEH ESP 36. Anong asignatura ang may pinakamataas na marka? _____________________________ 37. Anong marka ang nakuha niya sa Mathematics? _________________________ 38.Anong asignatura ang may magkatulad na marka? ________________________ 39. Ayon sa bar graph anong asinatura ang nangangailangan ng masusing pag-aaral? Bakit?________ __________________________________________________________________________ 40.Anong asignatura ang pumapangalawa sa pinakamataas na marka? __________________ PaGe - 37
 38. 38. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IKA-APAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA MATHEMATICS – III PANGALAN: _______________________ BAITANG: ___________ PETSA: ____________ I. Gumuhit ng isang linya upang maipakita ang symmetry. II. Isulat sa salungguhit kung straight line o curved line ang sumusunod. III. Isulat sa tapat ng salita kung ito ay may flat surface o curved surface. 1. Bundok ___________________ 2. bola ___________________ 3. Kahon ___________________ 4. notebook ___________________ 5. Dingding ___________________ IV. Iguhit sa sagutang papel ang kasunod na hugis upang mabuo ang pattern. V. Isulat ang oras na nakasaad sa bawat orasan. 1. ________ 2. ________ 3. ________ PaGe - 38
 39. 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net Iguhit ang oras. 4. 7: 30 5. 4: 00 Iguhit sa orasan sa kanan ang oras makalipas ang oras na nakasaad sa bawat bilang. 6. 30 minuto 7. 1 oras at 10 minuto 8. 2 oras at kalahati VI – A. Sagutin ang tanong sa bawat sitwasyon. 9. Natapos ang klase ni Danny ng ika- 4:00 p.m. Kasama si Manny, naglaro sila ng taguan hanggang ika-5:00 p.m. Gaano katagal silang naglaro? _____________________________________________________ 10. Ang Mababang Paaralan ng Banton ay nakilahok sa Lakbay Aral. Ang bus ay umalis ng ika-5:00 a.m. at dumating sa National Museum ng ika- 8:00 a.m. Ilang oras silang naglakbay? ________________ 11. Si Ester ay nanood ng telebisyon simula ika-6:00 p.m. hanggang ika-8:15 p.m. Gaano siya katagal nanood ng telebisyon? _________________________________________________________________ (12-13). Dumating si David sa plasa ng ika-3:45 p.m. Meron silang usapan ni Jonathan na maglaro sa ika-4:00 p.m.. Ika-4:30 p.m. na ay wala pa rin si Jonathan kaya umuwi na lang si David. 12. Ilang minutong nauna si David sa oras na usapan nila ni Jonathan? _____________________________ 13. Gaano katagal na naghintay si David kay Jonathan? __________________________________________ B. Gamitin ang kalendaryo sa pagsagot ng ibang katanungan. Bilugan ang titik ng wastong sagot. 14. Ilang araw ang nakalipas mula Linggo hanggang Miyerkules? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 15. Ilang linggo ang nakalipas mula Setyembre 1 hanggang Setyembre 22? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 16. Ngayon ay Martes. Ilang araw ang lilipas hanggang Martes ng susunod na linggo? a. 3 b. 5 c. 7 d. 9 PaGe - 39
 40. 40. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 17. Anong petsa pagkatapos ng 25 araw kung ngayon ay Hunyo1? a. Hunyo 25 b. Hunyo 26 c. Hunyo 27 d. Hunyo 28 18. Si Charity ay ipinangak ng Mayo. Ilang buwan siya sa Nobyembre? a. 4 b. 5 c. 6 d. 7 19. Si Shiela ay ipinanganak noong Oktubre 3, 2005. Ilang taon siya sa Oktubre 3, 2025? a. 20 b. 21 c. 22 d. 23 20. Ang Tatay ni Rolan ay 30 taong gulang nang siya ay ipinanganak. Ilang taon ang Tatay niya nang siya ay 7 taong gulang? a. 36 b. 37 c. 38 d. 39 21. Tuwing ika-tatlong buwan, si Belinda ay dumadalaw sa kaniyang Lolo sa ibayong bayan. Ilang beses dumalaw si Belinda sa kaniyang Lolo sa loob ng isang taon? a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 22. Anong unit of length ang dapat gamitin sa pagkuha ng haba o sukat sa lawak ng silid-aralan? a. meter b. centimeter c. kilograms d. grams 23. Anong unit of length ang dapat gamitin sa pagkuha ng haba o sukat sa haba ng kuwaderno ? a. meter b. centimeter c. kilograms d. grams 24. Alin ang wastong paghahambing ng dalawang units na 25 cm at 13 cm? a. Ang 25 cm ay mas mahaba kaysa 13 cm. b. Ang 13 cm ay mas mahaba kaysa 25 cm. c. Ang 25 cm ay mas maikli kaysa 13 cm. d. Ang 13 cm ay mas mahaba kaysa 13 cm. 25. Alin ang wastong paghahambing ng dalawang units na 2m at 5m? a. Ang 2m ay mas mahaba kaysa 5m. b. Ang 5m ay mas mahaba kaysa 2m. c. Ang 5m ay mas maikli kaysa 2m. d. Ang 5m ay mas mahaba kaysa 5m. PaGe - 40
 41. 41. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA MOTHER TONGUE BASED - III PANGALAN: _____________________ BAITANG: _________ PETSA:__________ I. Basahin ang mga sumusunod na kwento sa talata. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. Si Emil Carlo ay maliit pa subalit siya ay marunong. Aliwan niya araw-araw ang tumingin sa mga aklat na maraming larawan. Marami siyang itinatanong sa ina. Isang beses lang siyang turuan ay alam na niya. Apat na taon pa lang siya ay kilala na niya ang mga titik ng alpabeto, palibhasa’y matiyaga at mabait na ina ang nagtuturo sa kanya. _____1. Si Emil Carlo ay maliit pa subalit siya ay marunong. Ano ang tawag sa mga salitang may salungguhit. A. Pandiwa B. Pang-abay C. Pangngalan D. Pang-uri _____2. Marami siyang itinatanong sa ina. Ano ang pang-uring ginamit sa pangungusap.? A. Ina B. itinatanong C.marami D. siya _____3. Ano ang kasalungat ng salitang marami? A. kaunti B. madalas C. palagi D. punung-puno _____4. Ano ang kasalungat ng salitang mabait? A. kahanga-hanga B.mabuti C. masama D. uliran _____5.Ano ang kasingkahulugan ng salitang marunong? A. marangal B. masigasig C.masipag D. Matalino Dumungaw sa bintana ang Nanay. Madilim sa labas at malakas pa ang hangin. “Mabuti pang huwag na kayong pumasok mga anak” wika ng Nanay habang sila’y nag-aagahan. “Sa tingin ko ay babagyo”. “Pero, Nanay, may pagsusulit po kami” wika ni Camilo. “Ayokong lumiban” “Ngayon daw po ihahayag ng aming guro ang resulta ng aming pagsusulit sa Matematika” wika ni Camil. “Gusto ko pong malaman kung mataas ang nakuha ko”. Bigla nilang narinig ang balita sa radyo. “Ang hudyat ng bagyo bilang dalawa ay nakataas sa buong Maynila at karatig. “Walang pasok ang lahat ng klase ngayon” “Yi-pi! Wala kaming klase!” natutuwang nasabi ni Carl. _____6. Madilim sa labas at malakas pa ang hangin. Ano ang kaantasan ng pang-uring may salungguhit? A. lantay B. pahambing C. pasukdol _____7. Napakalakas ng bagyong dumaan sa ating bansa noong nakaraang taon. Ano ang kaantasan ng pang-uring may salungguhit? A. lantay B. pahambing C. pasukdol _____8. Mas natuwa si Carl kaysa kay Camil dahil sila ay walang pasok. Ano ang kaantasan ng pang-uring may salungguhit? A. lantay B. pahambing C. pasukdol PaGe - 41
 42. 42. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net II. Ano ang angkop na pang-abay na pamanahon at panlunan na inilalarawan sa mga sumusunod? ______9. Ang araw pagkatapos ng ngayon A. bukas B. kahapon C. kamakalawa D. Lunes ______10. Ang araw bago ang ngayon A. bukas B. kahapon C. kamakalawa D. Lunes ______11. Ang oras, ilang sandali mula ngayon A. bukas B. kahapon C. Linggo D. mamaya ______12. Hindi sa labas A. sa likod B. sa loob C. sa gilid D. sa tabi ______13. Kasalungat ng harapan A. sa gilid B. salikuran C. sa loob D. sa tabi III. Basahin ang mga sumusunod na kwento sa talata. Isulat sa patlang ang pang-ukol na ginamit. Nagtatanim si Danny ng saging nang lumapit sa kanya si Ed, Ano ang itinatanim mo? tanong ni Ed. “ Puno ng Saging, “ sagot ni Danny. “ Sandali tutulungan kita sa iyong pagtatanim, “ ayon kay Ed. Dali-daling kinuha ni Ed ang pala at naghukay ng pagtataniman ng punong saging. Nilagyan ito ng pataba sa ibabaw kaya’t madaling lumaki at nagbunga ng marami. Laking tuwa ng magkaibigan sa kanilang kinita sa mga inaning saging na kanilang itininda. 14. ____________ 15. _____________ 16. ____________ 17. ______________ 18. ______________ IV. Isaayos ang mga pangungusap sa sumusunod na talata. Gamitin ang mga hudyat na salita upang tukuyin ang tamang pagkakasunud-sunod nito. ( Una, Ikalawa, Ikatlo, Hulihan ) ______________ 19. Nag-ulat siya sa harap ng klase. ______________ 20. Naghanap ng tamang aklat si Camil tungkol sa paksa. ______________ 21. Nagbigay ng takdang-aralin si Gng Aguinaldo tungkol sa buhay ng paru-paro. ______________ 22. Isinulat niya ang mga nakalap na impormasyon. V. Basahin ang sumusunod na talata. Kumpletuhin ang kasunod na balangkas. Marunong ba kayong pumili ng sariwang isda? Bayaan ninyong ituro ko ito sa inyo.Pumili ng isdang may matingkad at mapulang hasang, malinaw ang mga mata at hindi madugo. Hawakan kung matigas ang katawan nito. Kung litaw na ang bituka ng isda, hindi na ito sariwa. Nakikilala rin sa mga kalikskis ng isda kung ito ay sariwa. Ang sariwang bangus, halimbawa, ay may makintab na puting kaliskis. Ang sariwang isda ay 23._________________________________________________ A. Malinaw ang mga mata at hindi madugo B. 24. ___________________________________________________________ C. Kung lilitaw ang bituka ng isda, hindi na ito sariwa D. 25. ____________________________________________________________ PaGe - 42
 43. 43. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 26-27. Sa iyong hinuha, iguhit sa loob ng bilog ang larawan ng bagay na isinasaad sa talata. VI. Pag-aralan ang graph sa ibaba na nagpapakita ng paboritong libangan ng mga bata. Sagutin ang sumusunod na tanong: _______ 28. Ilang bata ang gustong-gustong manood ng sine? _______ 29. Ilang bata ang gustong-gustong ang video games? _______ 30. Ilang bata ang gustong-gustong magbasa ng aklat? _______ 31. Sa iyong palagay, ano ang mangyayari kung patuloy na dadami ang bilang ng mga batang maglalaro ng video games kaysa nagbabasa ng aklat? VII. Piliin ang nais ipakahulugan ng sumusunod na hyperbole. Isulat ang titik ng tamang sagot. _______32. Namuti ang buhok ni Clarisa sa paghihintay kay Mica. A. Matagal na naghintay si Clarisa kay Mica. B. Tumanda na si Clarisa sa paghihintay kay Mica. _______ 33. Abot langit ang kanyang pagmamahal sa kanyang kaibigan. A. Mahal na mahal niya ang kanyang kaibigan. B. Hindi niya kayang mahalin ang kaibigan. _______ 34. Bumabaha ng tulong sa lugar na sinalanta ng bagyo. A. Walang tumutulong sa mga biktima ng bagyo. B. Maraming tumutulong sa mga biktima ng bagyo. 0 20 40 60 80 100 Watching movies Playing video games Reading a book Playing with friends Paboritong Libangan ng mga Bata Children's Favorite Hobbies PaGe - 43
 44. 44. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net _______ 35. Pasan-pasan ko na ang daigdig. A. Binubuhat ko na ang mundo. B. Marami na akong ng problemang kinakaharap sa buhay VIII. Basahin ang sumusunod na pangungusap. Piliin ang kahulugan ng mga salitang nakasulat ng bold. _______ 36. Si Marjorie ay tumutugtog ng piano sa band na kilala bilang Musicat. A. isang material na plat B. grupo ng mga musikero C. kagamitan sa pagtugtog _______ 37. Nahihirapan ang mga mag-aaral na ipass ang pagsusulit. A. dumaan B.permiso C. matagumpay na makapasa sa pagsubok _______ 38. Ikaw ba ay nag aattend sa usapan ng iyong mga guro sa paaralan? A. nagbibigay halaga B. nagbibigay pansin C. pagpapakita sa isang pagtitipon _______ 39. Si Mrs. Ferrer ay laging nagsusuot ng sapatos na match sa kanyang damit. A. mga tao o bagay na may magkaparehong kalidad at itsura B. isang pares C. isang paligsahan _______ 40. Ituro mo sa amin ang way papunta sa gusaling pantahanan. A. eksibisyon B. ipakita C. gabayan PaGe - 44
 45. 45. --------------------------------------------------------------------------------------------- 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IKA-APAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA MOTHER TONGUE-BASED - III PANGALAN: ______________________ BAYTANG: ______________ PETSA: __________ I. Isulat ang S sa patlang kung ang mga pang-uring may salungguhit sa pangungusap ay magkasingkahulugan at K kung magkasalungat. ______ 1. Ang paboritong kulay ni Violeta ay puti at itim naman ang paborito ni Lorna. ______ 2. Kinagat nang malupit na langgam ang binti ng matapang na higante. ______ 3. Ang mumunting ibon ay humuhuni gamit ang maliliit nilang tinig. ______ 4. Ang lumang gusali ay may sinaunang larawan. ______ 5. Ang damit ni Ana ay masyadong malaki sa maliit niyang katawan. ______ 6. Ang payat na puno ng kawayan ay sumasabay sa manipis na hangin. ______ 7. Nagtitinda sila ng mamahaling ngunit mayroon din silang maninipis na sapatos. ______ 8. Sa malawak na plasa ay may makitid na upuan. ______ 9. Kailangan ko ng mahabang kawayan at maikling tuntungan. ______ 10. Masagana ang buhay sa bukid dahil marami ang ami ng halaman. II. Isulat sa patlang ang titik ng tamang antas ng pang-uri na ginamit. A. Lantay B. Pahambing C. Pasukdol ______ 11. Ang rosas ang pinakapaboritong bulaklak ni Nanay Letty. ______ 12. Gusto kong magbasa ng nakalilibang na aklat. ______ 13. Sa plasa, makikita ang napakagandang tanawin. ______ 14. Mas malaki ang bag ni Bea kaysa kay Kiandra. ______ 15. Ang buhok mo ay mas maikli kaysa sa akin. III. Tukuyin kung ang pang-abay na pamaraan sa bawat pangungusap. Isulat ang LN kung lantay, PH kung pahambing, at PS kung pasukdol sa patlang. ______ 16. Higit na mabilis lumago ang puno ng mangga sa harap ng bahay kaysa puno ng mangga doon sa likod ng bahay. ______ 17. Sa kanilang sampung kalahok, si Sheena ang pinakamalamyos na umawit. ______ 18. Mabilis akong sumulat kapag ako ay nagmamadali. ______ 19. Mas mabilis na nakalabas ng silid si Roman kaysa kay Harry. ______ 20. Maayos na pinunasan ni Lenie ang mesa. PaGe - 45
 46. 46. --------------------------------------------------------------------------------------------- 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IV. Isulat ang P kung personipikasyon at H kung hayperbole ang sumusunod na pahayag. ______ 21. Hinalikan ako ng malamig na hangin. ______ 22. Nakikipagsayaw ang mga dahon sa hanging amihan. ______ 23. Ang utak niya ay kasinglaki ng butil ng mais. ______ 24. Gatonelada ang bigat ng aklat na ito. ______ 25. Ang bituin sa langit ay kumindat sa akin. V. Upang makabuo ng talata, pagsunud-surin ang mga sumusunod na pangungusap. Ilagay ang 1, 2, 3, 4 o 5 sa patlang. ______ 26. Nagpunta ng palengke si Juana Elisa. ______ 27. Maagang gumising si Juana Elisa. ______ 28. Naghilamos siya at nagsipilyo ng ngipin. ______ 29. Nagpalit din siya ng damit. ______ 30. Kinuha niya ang kaniyang pitaka at basket. VI. Punan ng mga angkop na titik ang mga pang-abay na pamanahon at panlunan. _ u _ a s 31. Ang araw pagkatapos ngayon k _ h _ _ o n 32.Ang araw bago ngayon m a _ _ y _ 33.Ang oras, ilang sandali mula ngayon _ a _ i _ a 34. Ang oras, ilang sandali bago ngayon sa _ o o _ 35. Hindi sa labas sa l i _ _ r _ _ 36. Kasalungat ng sa harapan sa _ l _ l _ m 37. Sa may silong; kasalungat ng sa ibabaw sa _ u l _ h a n 38. Hangganan; kasalungat ng bukana n g _ y _ _ 39. Pagkatapos ng kahapon; bago ang bukas sa _ b _ b _ w 40. Kasalungat ng sa ilalim VII. Piliin ang titik na nagsasabi ng kahulugan ng mga salitang may salungguhit ayon sa gamit sa pangungusap. ______ 41. Tampulan ng pula ang babaeng kuba sa kanilang lugar. A. negatibong komento C. kulay na pula B. tuluyang naapula D. papuri _____ 42. Ang aking lola ay may matandang paso na nilalagyan niya ng buto ng mga halaman. A. bahagi ng katawan na napadikit sa apoy C. taniman ng halaman B. isang maliit na lagusan D. pamato sa piko ______ 43. Tumapon na ang tubig dahil puno na ang dram. A. punong-kahoy C. lumang tugtugin sa plaka PaGe - 46
 47. 47. --------------------------------------------------------------------------------------------- 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net B. sapat nasa lalagyan D. pangalan ng sikat na mang-aawit ______ 44. Masarap ang ginataang pako. A.lugar sa Maynila C. hindi na makagalaw B. gamit ng karpintero D. uri ng damo na masarap kainin _____ 45. Malaki ang kita ng nagmamaneho ng taksi ngayon. A. nagyayayang tumingin C. malaki ang mata B. pinagtrabahuhang pera D. malaki ang lugi VII. Piliin ang kahulugan ng nasa Hanay A sa Hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. A B _____ 46. Magkakadikit ang pusod ng magkakapatid na iyan. A. mahigpit ang pagkakahawak _____ 47. Si Margret ay ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. B. Nagbibingi-bingihan _____ 48. Huwag kayong maniwala sa batang may sanga ang dila. C. S inungaling _____ 49.Kapag siya ay inuutusan, madalas siyang natataingang kawali. D. May kaya sa buhay _____ 50. Kapit-tuko ang pagkakahawak niya sa saya ng kaniyang ina. E. Malapit sa isa’t isa PaGe - 47
 48. 48. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IKAAPAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA MOTHER TONGUE BASED - III PANGALAN: _____________________ BAITANG: _________ PETSA:__________ I. Isulat ang salitang may diptonggo na tinutukoy sa bawat bilang. 1. Isinisigaw kapag nasasaktan - _____________ 2. Tanglaw sa dilim- _____________ 3. Ginagamit na panggatong - _____________ 4. Maliit na manok- _____________ 5. Maliit na ibon - _____________ II. Bilugan ang salitang pautos na ginamit sa bawat pangungusap. 6. Itaas ang mga kamay. 7. Pumalakpak ng sampu. 8. Kumuha ng lapis at papel. 9. Isulat ang iyong pangalan sa itaas ng papel. 10. Itupi ang papel sa gitna. III. Isulat ang mga bahagi ng liham na tinutukoy sa pangungusap. ____________________11. Ipagpaumanhin mo ang hindi ko pagdalo sa pagsasanay ng sabayang awit noong Sabado dahil sa matinding sakit ng aking ulo. Nanghihinayang ako sa pagkakataong nawala sa akin. Asahan mo na dadalo na ako sa susunod na pagsasanay. Inaasahan ko ang iyong pag-unawa. ____________________12 . Umaasa, ____________________13. Sampaguita Homes, Gulod Itaas, Batangas City Oktubre16, 2012 ____________________14. Mahal kong Sabel, ____________________15. Tess IV. Pag-ugnayin ang mga salitang magkasalungat ng kahulugan. _____16. manipis A. mali _____17. tama B. makapal _____18. malusog C. magulo _____19. malakas D. sakitin _____20. maayos E. mahina V. Isulat ang kasingkahulugan ng salita. 21. Payapa- ________________________________________ 22. Maganda - ________________________________________ 23. Mabilis - ________________________________________ 24. Maliit - ________________________________________ 25. Matalino - ________________________________________ VI. Basahin ang kuwento at pagkatapos ay sagutan ang mga tanong sa ibaba. Araw ng Lunes umpisa na naman ng klase. Napansin ni Joy na wala ang kaibigan niyang si Lala. Tinanong siya PaGe - 48
 49. 49. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2015 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net ng kanyang guro kung nasaan si Lala.“ Joy, alam mo ba kung bakit liban si Lala ngayon?”, ang tanong ng guro. “Ma‟am hindi ko po alam ang dahilan ng kanyang pagliban,” wika ni Joy. Nang uwian na mabilis na umalis ng silid-aralan si Joy.Pagdating niya sa bahay ay agad siyang tumawag sa bahay nina Lala. Hello! Magandang hapon po.Ako po si Joy, ang kamag-aral at kaibigan ni Lala,”pakilala ni Joy. “Magandang hapon naman, ako ang Mommy ni Lala. May kailangan ka ba sa kanya? Puwede ko po bang malaman kung bakit siya liban sa klase,” sagot ni Joy. “ Ah, kagabi ay mataas ang lagnat niya. Magaling-galing na siya ngayon .Baka makapasok na siya sa makalawa. “Salamat naman po. Ikumusta po ninyo ako sakanya”,wika ni Joy. “Salamat! Kaybuti mong kaibigan, masayang wikang Mommy ni Lala. “Sige po, paalam.” Panuto. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 26. Sino ang liban sa klase? _________________________ 27. Sino ang nagtatanong kung bakit liban si Lala sa klase? _________________________ 28. Sino ang tumawag sa bahay nina Lala? __________________________ 29. Sino ang nakausap ni Joy sa telepono? __________________________ 30. Ano ang dahilan ng pagliban ni Lala sa klase? __________________________ VII. Lagyan ng √ ang patlang kung ito ay wastong pakikipag-usap sa telepono at x kung hindi. ____ 31. Bumati sa sumagot sa tawag mo. ____ 32. Magpakilala kung ang sumagot ay hindi ang taong kailangan. ____ 33. Magsalita ng mabilis at malakas sa telepono. ____ 34. Maging magaling sa pakikipag-usap. ____ 35. Magpasalamat bago magpaalam. VIII. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat kung wasto ang paraan ng pagbasa. ____36. Bumasa simula kanan-pakaliwa. ____37. Itaas ang isang paa habang bumabasa. ____38. Bilisan ang pagbigkas ng mga salita habang bumabasa. ____39. Pakiputin ang bibig habang bumabasa nang pabigkas. ____40. Ibaba ang tinig sa hulihan ng pangungusap na may tuldok. IX. Punan ang patlang ng salitang pautos upang mabuo ang panuto. 41. __________________________ sa tamang tawiran. 42.__________________________ sa magkabilang panig bago tumawid. 43.__________________________ ng marahan sa pagtawid. 44.__________________________ ang basura sa tamang tapunan. 45.__________________________ ang mga halaman araw-araw. PaGe - 49
 50. 50. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net IKA-APAT NA MARKAHANG PAGSUSULIT SA SCIENCE - III PANGALAN: ___________________ BAITANG: ___________ PETSA: ____________ I. Basahin at unawain ang nilalaman ng bawat bilang. Bilugan ang titik ng tamang sagot. 1. Ano ang lupa? A. Ito ay dumi sa ibabaw ng mundo. B. Ito ay pinagsama-samang mga bato at alikabok. C. Ito ay pinagsama-samang bahagi ng mga nadurog na bato,nabubulok na halaman at mga hayop. D. Ito ay pinagsamang maliliit na mga bato,buhangin at hangin. 2. Saan nanggaling ang lupa? A. Mula sa alabok. B. Mula sa bato. C. Mula sa abo. D. Mula sa hangin. 3. Kumuha si Rommel ng lupa mula sa baybaying dagat. May magaspang at mabuhaghag itong bahagi. Mukha itong maliliit na bato. Anong uri ng lupa ang mga ito ? A. luwad B. buhangin C. loam D. humus 4. Nakakolekta ng ibat-ibang uri ng lupa si Ralph. Inobserbahan niya ang mga ito. Napansin niya na may lupa na kulay itim at ang iba naman ay abuhin ang kulay. Nang kanya itong hawakan ay meron ding pino at meron ding magaspang. Ano kaya ang masasabi ni Ralph tungkol sa lupa? A. Ang ibat-ibang uri ng lupa ay may ibat-iba ring mga katangian. B. Ang ibat-ibang uri ng lupa ay may parehong mga katangian. C. Ang ibat-ibang uri ng lupa any nagmula sa iisang bato. D. Lahat ng lupa ay may pare-parehong kulay. 5. Bakit mainam na lupa para sa mga halaman ang humus? A. Marami itong taglay na tubig. B. Marami itong taglay na hangin. C. Marami itong taglay na luwad. D. Galing ito sa mga nabubulok na mga halaman at hayop. 6. Ang lupa ay may tatlong bahagi. Dalawa sa mga ito ay ang bedrock at ang topsoil. Ano ang isa pang bahagi? A. bedrock B. topsoil C. subsoil D. sandy soil 7. Kumuha ng lupa si Anita mula sa kanilang hardin. Tumutubo ng malago ang mga halaman dito. Anong uri ng lupa mayroon sa hardin nila Anita? A. luwad B. buhangin C. loam D. subsoil PaGe - 50
 51. 51. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 8. Naglagay si Jose ng kaunting lupa sa loob ng maliit na bote na may tubig. Nakakita siya ng maliliit na bula na pumapaibabaw mula sa lupa. Ano ang nais ipakita nito? A. Ang lupa ay may taglay na tubig. B. Ang lupa ay may taglay na hangin. C. Ang lupa ay may maliliit na hayop. D. Ang lupa ay may maliliit na halaman. 9. Alin sa mga sumusunod ang pinakamahalagang gamit ng tubig? A. Para sa paglilinis B. Para may mainom C. Para sa pagluluto D. Para sa paglalaba 10. Alin sa mga sumusunod ang pinagmumulan ng tubig? A. lawa B. ilog C. dagat D. lahat ay tama 11. Paano tayo makatitipid sa paggamit ng tubig? A. Punuin lahat ng lalagyan ng tubig. B. Gamitin ng todo ang tubig hanggang gusto. C. Pabayaang umagos ang tubig sa faucet. D. Gumamit ng sapat na tubig para sa pangangailangan. 12. Sinabi ng mga doctor na ang buhay natin ay naka-depende sa tubig. Ano ang ibig sabihin nito? A. Kung walang tubig, tayo ay mamamatay. B. Ang tubig ay may buhay. C. Ang buhay ay mula sa tubig. D. Ang tubig ang ating tahanan. 13. Bumili si Lina ng isang bote ng malamig na soda. Makalipas ang ilang sandali, nakakita siya ng maliliit na butil ng tubig sa labas ng bote. Saan nanggaling ang maliliit na butil ng tubig? A. Mula sa soda. B. Mula sa hangin sa loob ng bote ng soda. C. Mula sa hangin na dumadampi sa baso. D. Mula sa hangin na nasa tubig. 14. Anong salita ang makapaglalarawan sa mga pagbabago sa hangin sa iyong paligid? A. hangin B. panahon C. tag-init D. maulap 15. Ano ang ipinahihiwatig ng kumpol ng ulap sa iyo? A. Ipinahihiwatig ng ulap na malapit ng bumagsak ang ulan. B. Ipinahihiwatig nito ang kundisyon ng kalangitan. C. Nagsasabi ito tungkol sa araw. D. Nagsasabi ito tungkol sa hangin. PaGe - 51
 52. 52. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 16. May hangin sa ating paligid. Minsan ito ay maligamgam at may mga oras na ito ay malamig. Ano ang dahilan kung bakit nagiging malamig at mainit ang hangin? A. ulan B. panahon C. hangin D. tubig 17. Alin sa mga sumusunod ang nagsasabi kung gaano kainit o kalamig ang hangin? A. masa B. presyur C. timbang D. temperatura 18. Ang kundisyon ng hangin sa ating paligid ay pabago-bago. Ano ang tawag sa pabago-bagong kundisyon ng hangin? A. panahon B. hangin C. sikat ng araw D. water vapor 19. Ang hangin ay palaging may kasamang tubig. Kailan sumasama ang tubig sa hangin? A. Kapag ang hangin ay naging maligamgam. B. Kapag ang hangin ay naging malamig. C. Kapag ang hangin ay gumalaw. D. Kapag ang hangin ay hindi gumagalaw. 20. Ano ang mangyayari kung ang hangin sa isang lugar ay mas malamig kaysa sa hangin sa ibang lugar? A. Gagalaw ang hangin B. Hindi gagalaw ang hangin C. Magiging mainit ang hangin D. Magiging malamig ang hangin 21. Ano ang mga ulap? A. Ang ulap ay usok na nasa hangin. B. Ang ulap ay patak ng tubig na nasa hangin. C. Ang ulap ay bahagi ng hangin na nasa tubig. D. Ang ulap ay gases ng tubig. 22. Anong uri ng ulap ang nagsasaad ng magandang uri ng panahon? A. nimbus clouds B. stratus clouds C. cirrus clouds D. cumulus clouds 23. Bakit napakahalaga ng panahon para sa mga tao? A. Nakakaapekto ang uri ng panahon sa mga aktibidad ng mga tao. B. Mapanganib ang panahon. C. Nagbabago ang panahon bawat oras. D. Ibinibigay ng panahon ang temperatura ng mga bagay-bagay. 24. Paano nakatatagal ang ibang uri ng halaman sa mainit na panahon? A. Humihinto sila sa paglaki B. Ginagawa nilang lilim ang kanilang mga dahon. C. Natutuyo sila D. Nagkakaroon sila ng mas maraming dahon. 25. Alin sa mga sumusunod na karamdaman ang karaniwan kapag tag-ulan? A. bulutong-tubig B. sipon C. tigdas D. trangkaso 26. Alin sa mga sumusunod na kasuotan ang kumportableng isuot kapag tag-init? A. sweater C. mapupusyaw na kulay ng damit B. plastic na jacket D. maiitim na kulay ng damit PaGe - 52
 53. 53. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net 27. Bakit nakapagbibigay ng liwanag at init ang araw? A. Ang araw ay mainit na bola ng gases. B. Ang araw isang bolang apoy. C. Ang araw ay isang nagliliyab na bolang kahoy. D. Ang araw ay isang bola ng liwanag. 28. Paano nakatatagal ang ibang uri ng mga hayop sa malamig na panahon? A. Galaw sila ng galaw B. Umiinom sila ng maraming tubig C. Kumakain sila ng marami D. Nagtatago muna sila sa lungga 29. Ano ang mainam mong gawin kapag ikaw ay may ubo’t sipon? A. Maglaro sa labas ng bahay. B. Manatiling nakahiga. C. Kumain ng maraming tsokolate at kendi. D. Bumisita sa bahay ng mga kaibigan. 30. Alin sa mga sumusunod ang makikita sa kalangitan kung araw? A. araw B. buwan C. bituin D. planeta 31. Ano ang kahulugan kapag sinasabing “ the sky is overcast?” A. ang kalangitan ay maliwanag B. ang panahon ay magiging maulan C. katamtaman ang panahon D. napakakapal ng ulap sa kalangitan 32. Kung titingnan ang mundo mula sa kalawakan ang kulay nito ay bughaw. Alin sa mga sumusunod na materyal ang dahilan kung bakit ito ay kulay bughaw? A. hangin B. lupa C. tubig D. bato 33. Paano mo mapapangalagaan ang iyong balat sa matinding sikat ng araw habang lumalangoy? A. magsuot ng sweater B. magpahid ng lotion C. gumamit ng payong D. pahiran ng alcohol ang katawan 34. Ano ang mangyayari sa mga halaman kung magkakaroon ng mahabang panahon ng tag-araw? A. Mamamatay ang mga halaman B. Lalago ang mga halaman C. Magkakaroon ng maraming dahon ang mga halaman D. Magkakaroon ng maraming bulaklak ang mga halaman. 35. Alin sa mga sumusunod na aktibidad ang ginagawa kapag tag-araw? A. awting sa tabing dagat C. pag-aani ng palay B. piknik sa parke D. lahat ng nasa itaas 36. Kailan nagiging mapaminsala ang ultraviolet rays na mula sa araw sa mga tao? A. kapag matagal na nakababad ang tao sa tubig B. kapag matagal na nakabilad ang tao sa araw C kapag matagal na wala sa tubig ang tao PaGe - 53
 54. 54. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ⓒ 2014 LiGhT | All Rights Reserved. | For Personal Use Only. www.slideshare.net D. kapag lumayo ang tao sa sikat ng araw 37. Tiningnan ni Arnel ang apat na thermometer readings. Nasa ibaba ang thermometer readings. Alin sa mga ito ang nagpapakita ng pinakamababang temperatura? A. 26 0C B. 28 0C C. 31 0C D. 27 0C 38. Hindi dapat tumingin ng direkta sa araw lalo na kung wala kang suot na ______. A. salamin B. contact lens C. proteksyon D. gamot 39. Nakatayo ka sa palaruan ng inyong paaralan. Kailan mo mararamdaman ang matinding init ? A. kapag ang araw ay kasalukuyang sumisikat sa silangan. B. kapag ang araw ay direktang nakatutok sa iyong ulunan C. kapag ang araw ay lumulubog sa kanluran D. kapag hindi na nakikita ang araw 40. Ang sobrang init na mula sa araw ang magiging sanhi ng ________ ng halaman. A. pagtubo B. pagkabuhay C. pagkamatay D. pagtaas PaGe - 54

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • CathBucad

  Jun. 23, 2019
 • mayVillanueva5

  Aug. 9, 2019
 • JosephineOren

  Sep. 10, 2019
 • VanessaGarcia131

  Sep. 22, 2019
 • Vincenivram

  Oct. 9, 2019
 • dolcecaro5

  Oct. 16, 2019
 • Marisaurus

  Dec. 3, 2019
 • VanessaDepp

  Jan. 21, 2020
 • lgsanpedro

  Mar. 13, 2020
 • ShieCelso

  May. 16, 2020
 • GoldLopez

  May. 18, 2020
 • MaAbigailSolam

  Jun. 5, 2020
 • ChoiChoi15

  Jun. 6, 2020
 • SophieParis12

  Jun. 22, 2020
 • MarinellNagusara

  Jun. 27, 2020
 • JOSEPHINESANTOS18

  Jul. 15, 2020
 • GjhaySianoyaAbesamis

  Jul. 23, 2020
 • MiyukiUtsushikawa

  Aug. 17, 2020
 • EszelJoeSumeguin

  Sep. 12, 2020
 • DonnabelBarrera

  Oct. 24, 2020

A compilation of Fourth Grading Examination for Grade3

Vistos

Vistos totais

53.894

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

133

Ações

Baixados

2.070

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

91

×