Dadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

İlhan Gül
İlhan GülTürk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni em GİRESUN
24.02.2014 1
24.02.2014 2
3
4
5
Sürrealizm
(Gerçeküstücülük)
neydi?
6
SÜRREALİZM (GERÇEKÜSTÜCÜLÜK)
ORTAYA ÇIKIŞI
 1924 yılına doğru Fransa’da ortaya çıkmıştır.
 Akımın kuruluşunu Sigmund Freud hazırlamıştır
 Fransız şair ve akıl hastalıkları doktoru Andre Breton
ilkeleri ortaya konmuştur
AKIMIN İLKE VE ÖZELLİKLERİ
 Aklın baskısını ortadan kaldırarak bireyin gerçek kişiliğini
bilinçaltında aramak gerekir. Bunun için rüyalı, yarı hülyalı
durumları incelemek gerekir.
 Bunlar bilim için sanat görüşünü getirmiştir.
 Gerçeküstünü yakalamak için ipnotizma seansları
düzenlemişlerdir.
 Gerçek sanat eserleri iradeyle ortaya çıkmamıştır. Bunlar
rastlantı ve otomatizmin ürünüdür.
 Şiirin iç akışını engellediği için noktalama işaretlerinin
çoğunu kullanmamışlardır
AKIMIN TEMSİLCİLERİ
Batı Edebiyatında
Paul Eluard
Andre Breton
Luis Aragon
Henry Miller
Türk Edebiyatında
Cemal Süreyya
Turgut Uyar
Edip Cansever
İlhan Berk
Ece Ayhan;
Yani II. Yeni şairleridir.
Kübizmi anlamak için
önce…
10
EMPRESYONİZM (İZLENİMCİLİK )
AKIMIN İLKE VE ÖZELLİKLERİ
 19.yy’ ın sonlarında ortaya çıkan bu akım birçok özelliğiyle Sembolizmin
devamı sayılabilecek bir resim ve şiir akımıdır.
 Bu akımın temsilcileri doğayı, gerçekte olduğu gibi değil de, ondan edinilen
izlenimlerle anlatırlar.
 Gerçek nesnel değildir. Kişiye göre değişir.
 Her sanatçı çevreyi kendi ruh haline göre dile getirir.
 Dil, anlatım ve biçimde özgürlüğü savunurlar.
 Sembolizmde görülen imgesellik, nesnelere değişik anlamlar yükleme
bunlarda yoktur.
AKIMIN TEMSİLCİLERİ
Batı Edebiyatında
Rimbaud
Verlaine
Rilke
Hopkins
Türk Edebiyatında
Ahmet Haşim
A. Muhip Dranas
Cenap Şahabettin
İPUCUİZLENİMLER ÖZNELLİK
Şimdi Kübizme geçebiliriz!
14
KÜBİZM
AKIMIN İLKE VE ÖZELLİKLERİ
 Empresyonizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.
 Nesnelerin yalnız görünen değil, görünmeyen taraflarını da anlatmaya çalışır.
 Sanatçılara göre yaşam çok boyutludur ve insan yaşam denilen olay içinde birçok
şeyi hep birden görmektedir.
 İyi bir sanatçı hem insanı hem de o an ne düşündüğünü esere geometrik
şekillerle yansıtır.
AKIMIN TEMSİLCİLERİ
Batı Edebiyatında
Picasso
Apollinare
Max Jacop
Türk Edebiyatında temsilcisi yok.
CUMHURİYET DÖNEMİ
HALK ŞİİRİ
16
• Cumhuriyet’le birlikte halk kültürüne büyük
önem verilmiş, halk müziği ve dili araştırmaları
bilimsel bir kimlik kazanmıştır.
• Cumhuriyet döneminde de halkın duygu ve
düşüncelerinin her zaman tercümanı olan halk
şiiri örnekleri verilmiştir.
17
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiirinin Özellikleri:
• Halk şairleri usta-çırak ilişkisi içinde yetişmeye
devam etmişlerdir.
• Genel olarak saz eşliğinde şiir söyleme
geleneğinin takipçisidirler.
• Saz çalma geleneğine uymayıp sadece şiir
yazan şairler de vardır. (Abdurrahim Karakoç
gibi)
18
• Bu dönem halk şairleri, şiirlerinde geleneksel
konuların yanında güncel konuları da
işlemişlerdir.
• 19. yy. halk şiirine göre Cumhuriyet dönemi
halk şiirleri daha sade bir dille söylenmiştir.
• Divan şiiri etkisi ve Arapça, Farsça sözcüklerin
kullanımı bu dönemde oldukça azalmıştır. 19
Cumhuriyet Dönemi Halk Şiirinin
Önemli Temsilcileri
20
ÂŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU
Veysel Şatıroğlu veya mahlası ile Âşık Veysel (d.
25 Ekim 1894, Şarkışla, Sivas - ö. 21 Mart 1973,
Sivrialan, Sivas), Türk halk ozanı. Avşar boyunun
Şatırlı obasına mensuptur.
21
• Annesi Gülizar, babası "Karaca" lakaplı Ahmet
adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede
yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak
yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de yedi yaşında
aynı hastalıktan dolayı bir gözünü kaybetti.
• Kendi anlatımına göre: « Çiçeğe yatmadan evvel
anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni
çok seven Muhsine kadına göstermeğe gitmiştim.
Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü, eve dönerken
ayağım kayarak düştüm. Bir daha kalkamadım.
Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol
gözüme çiçek beyi çıktı. Sağ gözüme de, solun
zorundan olacak, perde indi. O gün bugündür
dünya başıma zindan. » 22
• Babasının, Âşık Veysel'e oyalanması için aldığı sazla önce
başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. 1933 yılında
tanıştığı Ahmet Kutsi Tecer'in teşvikleriyle kendi
sözlerini yazıp söylemeye başladı.
• Âşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Âşık
Veysel bir dönem, yurdu dolaşarak Köy Enstitüleri'nde
saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş
bağlandı. 1970'li yıllarda Hümeyra, Fikret Kızılok, Esin
Afşar gibi bazı müzisyenler Âşık Veysel'in deyişlerini
düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Şarkışla'da her yıl
adına şenlikler yapılır.
23
• Şiirlerinde insan, yurt, tabiat sevgisini dile
getirmiştir. Tasavvuf felsefesinin kazandırdığı
hoşgörü anlayışı, şiirinin temellerinden biridir.
• Şiirlerinde sade bir Türkçe görülür.
• Kimilerince “Halk şiirinin son büyük ustası”
olarak nitelenmiştir.
Eserleri:
• Şiirlerini “Deyişler”, “Sazımdan Sesler” adlı iki
kitapta toplamıştır.
• Son olarak tüm şiirleri, Ümit Yaşar Oğuzcan
tarafından “Dostlar Beni Hatırlasın” adıyla
yayımlanmıştır.
25
ÂŞIK MAHZUNİ ŞERİF (1940-2002)
• 1940'ta Maraş-Afşin’in Berçenek köyünde
doğdu.
• Çocukluktan İtibaren halk şiirine ilgi duydu.
• Alevi-Bektaşi şiir geleneğini sürdürmeye
çalışan Mahzuni, yalın bir Türkçeyle yaşadığı
dönemin sorunlarını işledi.
• Birçok siyasî kovuşturma geçirdi.
• Deyişleri birçok yabancı ülkede de okundu;
şiirleri plağa ve kasete alındı.
26
ÂŞIK ŞEREF TAŞLIOVA (1938 - ….)
• 1938'de Kars’a bağlı Çıldır ilçesinin Gülyüzü
köyünde dünyaya geldi.
• Yurt İçinde ve yurt dışında düzenlenen birçok
festival, program ve organizasyona katıldı.
• UNESCO’nun 1988'de hazırladığı Dünya Sanat
Dizisi’nde, Türkiye’deki âşıklık geleneğini temsil
etme görevi Şeref Taşlıova’ya verildi.
27
• Şiirleri ve çeşitli konularda kaleme aldığı yazıları,
edebiyat tarihimizde önemli yere sahip dergilerle, çeşitli
ansiklopedi ve antolojilerde neşredildi.
• Şiirlerinde «aşk, hasret, tabiat ve sosyal konular»ı
işlemiştir.
Eserleri:
• Kültür Bakanlığı tarafından “Gönül Bahçesi” isimli bir şiir
kitabı 1990 yılında yayımlandı.
Şiir: Ben Bir Şeyda Bülbül, Güzel Görünür, Gönül Bahçesi 28
ÂŞIK MURAT ÇOBANOĞLU (1940-
2005)
• Sanatçı, 1940'ta Kars’ın Arpaçay ilçesinin
Koçköyü beldesinde dünyaya geldi.
• 1966 yılından başlayarak sürekli olarak Konya
Âşıklar Bayramına katıldı.
• Artvin, Konya, Erzurum ve Mut’ta yapılan
yarışmalarda dereceler aldı.
• Özellikle atışma dalında başarı gösterdi.
29
• Saza egemenliği, ulusal duygularının güçlülüğü
ve kendine özgü sesiyle ilgi çekti.
• Âşıklık geleneğinin bir parçası olan türkülü
hikâyeler anlatma konusunda da başarılı
örnekler veren Çobanoğlu, kendi türkülerinin
yanı sıra usta malı türküleri de genç kuşaklara
aktardı.
30
• Eserleri:
Şiir:
Cumhuriyet Destanı,
Öğretmen,
Dertli Bülbül,
Neyine Güvenemem Yalan Dünyanın,
Yaradan
31
ÂŞIK FEYMANİ (1942 - …)
• Şiirlerinde tasavvufi deyişlere yer veren ozan,
atışma alanında büyük başarı göstermiştir.
• Çukurovalı âşıklar arasında büyük saygınlığı
vardır.
32
• Eserleri:
Şiir:
• Ahu Gözlüm,
• Barışmam,
• Anadolu’m,
• Mevlana,
• Elveda,
• Bugün Bayramdır
33
ABDURRAHİM KARAKOÇ (1932 - 2012)
• Saz çalmaz; ama şiirlerini halk şiiri gelenekleri
doğrultusunda yazmıştır.
• Politik taşlamalarıyla tanınmıştır.
• “Mihriban” adlı şiiriyle geniş kesimler
tarafından sevilmiştir.
34
• Eserleri:
Şiir:
• Hasan’a Mektuplar,
• Haber Bülteni,
• Kan Yazısı,
• Vur Emri,
• Beşinci Mevsim vs.
35
36
37
38
Ebubekir Eroğlu (1950 - )
• Orta öğrenimini Malatya’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesini bitirdi. Yükseköğrenimini yaparken bir
süre çalıştığı Kamu kurumlarında, yıllarca müfettiş ve
müşavir olarak görev yaptı.
• İlk şiiri Yeni Adım dergisinde çıktı, Diriliş dergisinde
yayımladığı şiirlerle adını duyurdu. Şiir ve yazıları
Çoğunlukla Diriliş, Edebiyat, Yönelişler, Gergedan, Kitaplık
dergilerinde yayımlandı. İlk kitabı, Kuşluk Saatleri 1974
yılında çıktı. Yönelişler dergisinin kurucularından biri
olarak yönetimini üstlendi. Zaman gazetesindeki Açık
Sayfalar adlı sütununda düzenli olarak haftalık denemeler
yazdı. Ayrıca Yeni Devir ve Yeni Şafak gazetelerinde de her
hafta yazılar yayımladı.
• Kayıpların Şarkısı eserleri ile 1985 yılında şiir dalında,
Modern Türk Şiirinin Doğası adlı eseriyle de 1994 yılında
deneme dalında Türkiye Yazarlar Birliği ödülü kazandı.
• Hakkında Sonbahar ve Yedi İklim dergileri özel dosyalar
hazırladı.
39
• Eserleri:
• Şiir: Kuşluk Saatleri, Kayıpların Şarkısı,
Yirmidört Şiir, Şahitsiz Vakitler, Berzah, Sınır
Taşı, Sesli Harfler
• Deneme-İnceleme: Sezai Karakoç’un Şiiri,
Yenileme Bilinci, Sevap Defteri, Modern Türk
Şiirinin Doğası, Sabit ve Değişken, Muğlak
Ölçekli Harita, Kelimeler Çınladıkça, Hayat
Mükemmel Değil, Salınımlar, Çalkantı ve
Dalga, Geçmişin İçindeki Geçmiş
40
ESERLERİ
• Şiir :
• Karşılığını Bulamamış Sorular (1981)
• Sokak Prensesi (1990)
• Sırat Şiirleri (1991)
• Eskiden Terzi (1995)
• Kırk Şiir ve Bir (1997)
• Karton Valiz (1999)
• Hafıza ("Hafız" adı altında, 1999)
• Ölüm Bir Skandal (2000)
• Toplu Şiirleri: Nar (1.cilt, 2000)
• Toplu Şiirleri: Hafız ve Semender (2. cilt, 2002)
• Keder Gibi Ödünç (2005)
• Üzgün Kediler Gazeli (2007)
• Deneme :
• Haziran, Tekrar (2000)
• Üvey Sokak (2005)
41
HÜSEYİN ATLANSOY (1962- …)
• 1962 Mihalıççık, Eskişehir doğumlu. İlk, orta ve lise
öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
mezunu. Kırıkkale Üniversitesi’nde Yüksek Lisans
yaptı. Şiirlerini “Diriliş, Yönelişler, Yedi İklim, Bürde,
Kayıtlar, İpek Dili, Dergâh, Kaşgar ve Hece”
dergilerinde yayımladı. Felsefe grubu öğretmenliği
yapıyor.
• Kitapları: İntihar İlacı (Bürde Yayınevi,1991); Balkon
Çıkmazında Efendilik Tarihi (Yediiklim Yayınevi,
1987) Şehir Konuşmaları (Yazı Yayınevi, 1990); İlk
Sözler, (Kaknüs Yayınları, 1998); Kaçak Yolcu (Kaknüs
Yayınları 1998); Karşılama Töreni (Hece Yayınları,
2005). 1990 Yazarlar Birliği Şiir Ödülü.
42
ASAF HALET ÇELEBİ (1907- 1958
• İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi’nde 8 yıl eğitim gördü.
Babasından Fransızca ve Farsça, Mevlevi Şeyhi Ahmet Remzi
Dede (Akyürek) ile Rauf Yekta Bey’den musiki ve nota dersleri
aldı. Kısa bir süre kaldığı Fransa'dan dönüşünde üç yıl Sanayi-i
Nefise Mektebi’nde öğrenim gördü. Adliye Meslek
Mektebi’nden mezun oldu.
• Gençlik yıllarında divan edebiyatından etkilendi. Gazeller ve
rubailer yazdı. 1937'den sonra serbest ölçü kullanmaya ve
Batı şiirinin tekniklerine yönelmeye başladı. Yeni şiir akımının
önde gelen dergilerinden Ses, Hamle, Sokak, Servet-i Fünun-
Uyanış'ta ve Gün gazetesinde 1938-1941 yılları arasında ilk
şiirleri yayınlandı. Bu şiirlerinde ergenlik çağına ait duygular,
çocukluk, masallar ve tekerlemelerin gerçeküstü dünyası gibi
temaları kullandı.
Şiir Kitapları:
He(1942)
Laleler(1943)
Lâmelif (1945)
Om Mani Padme
Hum (1953)
43
• “Benim Gözümle Şiir Davası” (1954) adlı altı
makalede poetikasını açıkladı. Ses, imge,
anlam ve düşünce olarak kültürler arası ve
metinler arası bir nitelik taşıyan şiirleriyle Asaf
Halet, Türk şiirinde “modern gelenekçi” tavrın
temsilcisi oldu.
• Şiirlerinin yanı sıra eski edebiyat ile ilgili
çalışmalarıyla da tanınan Çelebi, Hint ve Fars
Edebiyatları üzerine yaptığı çalışmaları
dergilerde ve kitaplarda yayınladı.
44
Sedat Umran ( 1926- 2013)
• İstanbulda doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi.
• Çeşitli kuruluşlarda mütercimlik yaptı. 1974'de İzmit Sümerbank Boru
Fabrikası mütercimi iken emekli oldu.
• ESERLERİ: ilk şiir kitabı Meş'aleler kendi yayını olarak 1949'da çıktı. İkinci
kitabı Leke 1979 yılında Soyut dergisi yayınları arasında yayımlandı. Umran,
edebiyat dünyasında trajik ben'in ızdırabını ve eşyanın içdünyasını
yansıtan bu kitabı ile tanındı. Sevgi şiirlerinden oluşan “Gittin Taş Atarak
Denizlerime “isimli şiir kitabı ise 1990'da Akabe yayınevi tarafından basıldı.
Şair son yirmi yıldır değişik dergilerde yer alan şiirlerini Kara Işıldak adı
altında topladı.
• Umran'ın şiirindeki son merhaleyi yansıtan 100 mısralık 25 dörtlüğü ise Kış
Dörtlükleri üstbaşlığını taşımakta olup bu şiiri Türk Edebiyatı dergisinde
yayımlanmıştır. Umran'ın Almanca'dan yaptığı çok sayıda çevirisi de
bulunmaktadır.
45
1 de 45

Recomendados

Orhan veli̇ kanik (1) por
Orhan veli̇ kanik (1)Orhan veli̇ kanik (1)
Orhan veli̇ kanik (1)Ece Kaya
4.7K visualizações29 slides
Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇ por
Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇
Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇dilaybulut
805 visualizações32 slides
19080 SONRASI TÜRK ŞİİRİ por
19080 SONRASI TÜRK ŞİİRİ19080 SONRASI TÜRK ŞİİRİ
19080 SONRASI TÜRK ŞİİRİAli Sarıoğlu
1.1K visualizações23 slides
Garip şiiri por
Garip şiiriGarip şiiri
Garip şiirieda14
5.9K visualizações21 slides
Milli edebiyat-donemi por
Milli edebiyat-donemiMilli edebiyat-donemi
Milli edebiyat-donemiEmrah Doğan
2.3K visualizações25 slides
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ por
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ
FECR-İ ATİ DÖNEMİ ŞİİRİ tulayakdemir
7.1K visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Orhan veli̇ kanik ve sabahatti̇n ali̇ por
Orhan veli̇ kanik ve sabahatti̇n ali̇Orhan veli̇ kanik ve sabahatti̇n ali̇
Orhan veli̇ kanik ve sabahatti̇n ali̇ozgeok
810 visualizações31 slides
Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇ por
Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇
Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇aynuryulafci
4.4K visualizações26 slides
Edebiyat ve Musiki por
Edebiyat ve MusikiEdebiyat ve Musiki
Edebiyat ve Musikimemonavdar72
14.2K visualizações19 slides
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum por
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunumMi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunumMümin Yılmaz
22.1K visualizações53 slides
2.yeni edebiyati-sunu por
2.yeni edebiyati-sunu2.yeni edebiyati-sunu
2.yeni edebiyati-sunumche66
6.3K visualizações17 slides
1980 Sonrası Türk Şiiri por
1980 Sonrası Türk Şiiri1980 Sonrası Türk Şiiri
1980 Sonrası Türk Şiiriİlhan Gül
2.1K visualizações25 slides

Mais procurados(19)

Orhan veli̇ kanik ve sabahatti̇n ali̇ por ozgeok
Orhan veli̇ kanik ve sabahatti̇n ali̇Orhan veli̇ kanik ve sabahatti̇n ali̇
Orhan veli̇ kanik ve sabahatti̇n ali̇
ozgeok810 visualizações
Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇ por aynuryulafci
Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇
Cumhuri̇yet dönemi̇-türk-halk-şi̇i̇ri̇
aynuryulafci4.4K visualizações
Edebiyat ve Musiki por memonavdar72
Edebiyat ve MusikiEdebiyat ve Musiki
Edebiyat ve Musiki
memonavdar7214.2K visualizações
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum por Mümin Yılmaz
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunumMi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Mümin Yılmaz22.1K visualizações
2.yeni edebiyati-sunu por mche66
2.yeni edebiyati-sunu2.yeni edebiyati-sunu
2.yeni edebiyati-sunu
mche666.3K visualizações
1980 Sonrası Türk Şiiri por İlhan Gül
1980 Sonrası Türk Şiiri1980 Sonrası Türk Şiiri
1980 Sonrası Türk Şiiri
İlhan Gül2.1K visualizações
Anonim halk-şiiri-nazim-biçimleri por ozturkgozde
Anonim halk-şiiri-nazim-biçimleriAnonim halk-şiiri-nazim-biçimleri
Anonim halk-şiiri-nazim-biçimleri
ozturkgozde2.3K visualizações
Saf şi̇i̇r anlayişi por seymaserbetci
Saf şi̇i̇r anlayişi Saf şi̇i̇r anlayişi
Saf şi̇i̇r anlayişi
seymaserbetci26.6K visualizações
Orhan Veli Kanık por dilaybulut
Orhan Veli KanıkOrhan Veli Kanık
Orhan Veli Kanık
dilaybulut557 visualizações
çAlişma kağidi por Mümin Yılmaz
çAlişma kağidiçAlişma kağidi
çAlişma kağidi
Mümin Yılmaz742 visualizações
Fecr i ati edebiyatı por slayturk
Fecr i ati edebiyatıFecr i ati edebiyatı
Fecr i ati edebiyatı
slayturk4.2K visualizações
Milli Edebiyat por derslopedi
Milli EdebiyatMilli Edebiyat
Milli Edebiyat
derslopedi4K visualizações
Fecr i̇ âti̇ şi̇i̇ri̇ por ozlembilgic
Fecr i̇ âti̇ şi̇i̇ri̇Fecr i̇ âti̇ şi̇i̇ri̇
Fecr i̇ âti̇ şi̇i̇ri̇
ozlembilgic893 visualizações
Nazim şEkilleri Ve Bati Edb. por derslopedi
Nazim şEkilleri Ve Bati Edb.Nazim şEkilleri Ve Bati Edb.
Nazim şEkilleri Ve Bati Edb.
derslopedi3K visualizações
İkinci Yeni Şiiri por yasarderin
İkinci Yeni Şiiriİkinci Yeni Şiiri
İkinci Yeni Şiiri
yasarderin8.3K visualizações
Yahya kemal beyatli por Şükrü Özer
Yahya kemal beyatliYahya kemal beyatli
Yahya kemal beyatli
Şükrü Özer4.6K visualizações
Emin Bülent SERDAROĞLU por ozerfurkan
Emin Bülent SERDAROĞLUEmin Bülent SERDAROĞLU
Emin Bülent SERDAROĞLU
ozerfurkan4K visualizações
Hazır por burakgeylani
HazırHazır
Hazır
burakgeylani3.2K visualizações
Tasavvuf edebi̇yatı por umitbozkurt
Tasavvuf edebi̇yatıTasavvuf edebi̇yatı
Tasavvuf edebi̇yatı
umitbozkurt1K visualizações

Similar a Dadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum por
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunumMi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunumMümin Yılmaz
904 visualizações53 slides
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum por
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunumMi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunumMümin Yılmaz
5.5K visualizações53 slides
Aşiklarimiz ve ozanlarimiz por
Aşiklarimiz ve ozanlarimizAşiklarimiz ve ozanlarimiz
Aşiklarimiz ve ozanlarimizMehmet Dinç
5.5K visualizações12 slides
Yaşadığım Gibi por
Yaşadığım GibiYaşadığım Gibi
Yaşadığım Gibikaosakatki
3.4K visualizações464 slides
orhan-veli-kanik-ve-oyhan-hasan-bildirki (1).ppt por
orhan-veli-kanik-ve-oyhan-hasan-bildirki (1).pptorhan-veli-kanik-ve-oyhan-hasan-bildirki (1).ppt
orhan-veli-kanik-ve-oyhan-hasan-bildirki (1).pptEmre964386
19 visualizações23 slides
10. sınıflar i̇slam öncesi por
10. sınıflar  i̇slam öncesi10. sınıflar  i̇slam öncesi
10. sınıflar i̇slam öncesiUmut Açıkgöz
4.1K visualizações23 slides

Similar a Dadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri(20)

Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum por Mümin Yılmaz
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunumMi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Mümin Yılmaz904 visualizações
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum por Mümin Yılmaz
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunumMi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Mümin Yılmaz5.5K visualizações
Aşiklarimiz ve ozanlarimiz por Mehmet Dinç
Aşiklarimiz ve ozanlarimizAşiklarimiz ve ozanlarimiz
Aşiklarimiz ve ozanlarimiz
Mehmet Dinç5.5K visualizações
Yaşadığım Gibi por kaosakatki
Yaşadığım GibiYaşadığım Gibi
Yaşadığım Gibi
kaosakatki3.4K visualizações
orhan-veli-kanik-ve-oyhan-hasan-bildirki (1).ppt por Emre964386
orhan-veli-kanik-ve-oyhan-hasan-bildirki (1).pptorhan-veli-kanik-ve-oyhan-hasan-bildirki (1).ppt
orhan-veli-kanik-ve-oyhan-hasan-bildirki (1).ppt
Emre96438619 visualizações
10. sınıflar i̇slam öncesi por Umut Açıkgöz
10. sınıflar  i̇slam öncesi10. sınıflar  i̇slam öncesi
10. sınıflar i̇slam öncesi
Umut Açıkgöz4.1K visualizações
10033336 turkedebiyat por Emrah Doğan
10033336 turkedebiyat10033336 turkedebiyat
10033336 turkedebiyat
Emrah Doğan472 visualizações
Edi̇p cansever por hsncck
Edi̇p canseverEdi̇p cansever
Edi̇p cansever
hsncck696 visualizações
120110112225555 por srdr8
120110112225555120110112225555
120110112225555
srdr81.8K visualizações
Yazarlarimiz Ve Eserleri por sharekolik .
Yazarlarimiz Ve EserleriYazarlarimiz Ve Eserleri
Yazarlarimiz Ve Eserleri
sharekolik .6.4K visualizações
Necip fazil kisakürek sunu por Kaan yeniyol
Necip fazil kisakürek sunuNecip fazil kisakürek sunu
Necip fazil kisakürek sunu
Kaan yeniyol11.3K visualizações
Ahmet köklügiller şairler ve yazarlar por Savaş Erdoğan
Ahmet köklügiller  şairler ve yazarlarAhmet köklügiller  şairler ve yazarlar
Ahmet köklügiller şairler ve yazarlar
Savaş Erdoğan4.6K visualizações
Halk Edebiyati por derslopedi
Halk EdebiyatiHalk Edebiyati
Halk Edebiyati
derslopedi3.4K visualizações
Gari̇p dişinda-yeni̇li̇ği̇-sürdüren-şi̇i̇r-sunusu por fedvayildiz
Gari̇p dişinda-yeni̇li̇ği̇-sürdüren-şi̇i̇r-sunusuGari̇p dişinda-yeni̇li̇ği̇-sürdüren-şi̇i̇r-sunusu
Gari̇p dişinda-yeni̇li̇ği̇-sürdüren-şi̇i̇r-sunusu
fedvayildiz3.5K visualizações
Edebiyat sunum (2) por emrh143
Edebiyat sunum (2)Edebiyat sunum (2)
Edebiyat sunum (2)
emrh143380 visualizações
A special album of davetname por beyazarifakbas
A special album of davetnameA special album of davetname
A special album of davetname
beyazarifakbas5.5K visualizações
Nazim hi̇kmet ran por mervecatkin
Nazim hi̇kmet ranNazim hi̇kmet ran
Nazim hi̇kmet ran
mervecatkin442 visualizações
T uerk edebiyati_tarihi por cenap demiralay
T uerk edebiyati_tarihiT uerk edebiyati_tarihi
T uerk edebiyati_tarihi
cenap demiralay763 visualizações
01 fexri xiyaban por Hasip Saygılı
01 fexri xiyaban01 fexri xiyaban
01 fexri xiyaban
Hasip Saygılı1.8K visualizações

Dadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri

 • 3. 3
 • 4. 4
 • 5. 5
 • 7. SÜRREALİZM (GERÇEKÜSTÜCÜLÜK) ORTAYA ÇIKIŞI  1924 yılına doğru Fransa’da ortaya çıkmıştır.  Akımın kuruluşunu Sigmund Freud hazırlamıştır  Fransız şair ve akıl hastalıkları doktoru Andre Breton ilkeleri ortaya konmuştur
 • 8. AKIMIN İLKE VE ÖZELLİKLERİ  Aklın baskısını ortadan kaldırarak bireyin gerçek kişiliğini bilinçaltında aramak gerekir. Bunun için rüyalı, yarı hülyalı durumları incelemek gerekir.  Bunlar bilim için sanat görüşünü getirmiştir.  Gerçeküstünü yakalamak için ipnotizma seansları düzenlemişlerdir.  Gerçek sanat eserleri iradeyle ortaya çıkmamıştır. Bunlar rastlantı ve otomatizmin ürünüdür.  Şiirin iç akışını engellediği için noktalama işaretlerinin çoğunu kullanmamışlardır
 • 9. AKIMIN TEMSİLCİLERİ Batı Edebiyatında Paul Eluard Andre Breton Luis Aragon Henry Miller Türk Edebiyatında Cemal Süreyya Turgut Uyar Edip Cansever İlhan Berk Ece Ayhan; Yani II. Yeni şairleridir.
 • 11. EMPRESYONİZM (İZLENİMCİLİK ) AKIMIN İLKE VE ÖZELLİKLERİ  19.yy’ ın sonlarında ortaya çıkan bu akım birçok özelliğiyle Sembolizmin devamı sayılabilecek bir resim ve şiir akımıdır.  Bu akımın temsilcileri doğayı, gerçekte olduğu gibi değil de, ondan edinilen izlenimlerle anlatırlar.  Gerçek nesnel değildir. Kişiye göre değişir.  Her sanatçı çevreyi kendi ruh haline göre dile getirir.  Dil, anlatım ve biçimde özgürlüğü savunurlar.  Sembolizmde görülen imgesellik, nesnelere değişik anlamlar yükleme bunlarda yoktur.
 • 12. AKIMIN TEMSİLCİLERİ Batı Edebiyatında Rimbaud Verlaine Rilke Hopkins Türk Edebiyatında Ahmet Haşim A. Muhip Dranas Cenap Şahabettin
 • 15. KÜBİZM AKIMIN İLKE VE ÖZELLİKLERİ  Empresyonizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.  Nesnelerin yalnız görünen değil, görünmeyen taraflarını da anlatmaya çalışır.  Sanatçılara göre yaşam çok boyutludur ve insan yaşam denilen olay içinde birçok şeyi hep birden görmektedir.  İyi bir sanatçı hem insanı hem de o an ne düşündüğünü esere geometrik şekillerle yansıtır. AKIMIN TEMSİLCİLERİ Batı Edebiyatında Picasso Apollinare Max Jacop Türk Edebiyatında temsilcisi yok.
 • 17. • Cumhuriyet’le birlikte halk kültürüne büyük önem verilmiş, halk müziği ve dili araştırmaları bilimsel bir kimlik kazanmıştır. • Cumhuriyet döneminde de halkın duygu ve düşüncelerinin her zaman tercümanı olan halk şiiri örnekleri verilmiştir. 17
 • 18. Cumhuriyet Dönemi Halk Şiirinin Özellikleri: • Halk şairleri usta-çırak ilişkisi içinde yetişmeye devam etmişlerdir. • Genel olarak saz eşliğinde şiir söyleme geleneğinin takipçisidirler. • Saz çalma geleneğine uymayıp sadece şiir yazan şairler de vardır. (Abdurrahim Karakoç gibi) 18
 • 19. • Bu dönem halk şairleri, şiirlerinde geleneksel konuların yanında güncel konuları da işlemişlerdir. • 19. yy. halk şiirine göre Cumhuriyet dönemi halk şiirleri daha sade bir dille söylenmiştir. • Divan şiiri etkisi ve Arapça, Farsça sözcüklerin kullanımı bu dönemde oldukça azalmıştır. 19
 • 20. Cumhuriyet Dönemi Halk Şiirinin Önemli Temsilcileri 20
 • 21. ÂŞIK VEYSEL ŞATIROĞLU Veysel Şatıroğlu veya mahlası ile Âşık Veysel (d. 25 Ekim 1894, Şarkışla, Sivas - ö. 21 Mart 1973, Sivrialan, Sivas), Türk halk ozanı. Avşar boyunun Şatırlı obasına mensuptur. 21
 • 22. • Annesi Gülizar, babası "Karaca" lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de yedi yaşında aynı hastalıktan dolayı bir gözünü kaybetti. • Kendi anlatımına göre: « Çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeğe gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü, eve dönerken ayağım kayarak düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözüme çiçek beyi çıktı. Sağ gözüme de, solun zorundan olacak, perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan. » 22
 • 23. • Babasının, Âşık Veysel'e oyalanması için aldığı sazla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. 1933 yılında tanıştığı Ahmet Kutsi Tecer'in teşvikleriyle kendi sözlerini yazıp söylemeye başladı. • Âşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Âşık Veysel bir dönem, yurdu dolaşarak Köy Enstitüleri'nde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Hümeyra, Fikret Kızılok, Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Âşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Şarkışla'da her yıl adına şenlikler yapılır. 23
 • 24. • Şiirlerinde insan, yurt, tabiat sevgisini dile getirmiştir. Tasavvuf felsefesinin kazandırdığı hoşgörü anlayışı, şiirinin temellerinden biridir. • Şiirlerinde sade bir Türkçe görülür. • Kimilerince “Halk şiirinin son büyük ustası” olarak nitelenmiştir.
 • 25. Eserleri: • Şiirlerini “Deyişler”, “Sazımdan Sesler” adlı iki kitapta toplamıştır. • Son olarak tüm şiirleri, Ümit Yaşar Oğuzcan tarafından “Dostlar Beni Hatırlasın” adıyla yayımlanmıştır. 25
 • 26. ÂŞIK MAHZUNİ ŞERİF (1940-2002) • 1940'ta Maraş-Afşin’in Berçenek köyünde doğdu. • Çocukluktan İtibaren halk şiirine ilgi duydu. • Alevi-Bektaşi şiir geleneğini sürdürmeye çalışan Mahzuni, yalın bir Türkçeyle yaşadığı dönemin sorunlarını işledi. • Birçok siyasî kovuşturma geçirdi. • Deyişleri birçok yabancı ülkede de okundu; şiirleri plağa ve kasete alındı. 26
 • 27. ÂŞIK ŞEREF TAŞLIOVA (1938 - ….) • 1938'de Kars’a bağlı Çıldır ilçesinin Gülyüzü köyünde dünyaya geldi. • Yurt İçinde ve yurt dışında düzenlenen birçok festival, program ve organizasyona katıldı. • UNESCO’nun 1988'de hazırladığı Dünya Sanat Dizisi’nde, Türkiye’deki âşıklık geleneğini temsil etme görevi Şeref Taşlıova’ya verildi. 27
 • 28. • Şiirleri ve çeşitli konularda kaleme aldığı yazıları, edebiyat tarihimizde önemli yere sahip dergilerle, çeşitli ansiklopedi ve antolojilerde neşredildi. • Şiirlerinde «aşk, hasret, tabiat ve sosyal konular»ı işlemiştir. Eserleri: • Kültür Bakanlığı tarafından “Gönül Bahçesi” isimli bir şiir kitabı 1990 yılında yayımlandı. Şiir: Ben Bir Şeyda Bülbül, Güzel Görünür, Gönül Bahçesi 28
 • 29. ÂŞIK MURAT ÇOBANOĞLU (1940- 2005) • Sanatçı, 1940'ta Kars’ın Arpaçay ilçesinin Koçköyü beldesinde dünyaya geldi. • 1966 yılından başlayarak sürekli olarak Konya Âşıklar Bayramına katıldı. • Artvin, Konya, Erzurum ve Mut’ta yapılan yarışmalarda dereceler aldı. • Özellikle atışma dalında başarı gösterdi. 29
 • 30. • Saza egemenliği, ulusal duygularının güçlülüğü ve kendine özgü sesiyle ilgi çekti. • Âşıklık geleneğinin bir parçası olan türkülü hikâyeler anlatma konusunda da başarılı örnekler veren Çobanoğlu, kendi türkülerinin yanı sıra usta malı türküleri de genç kuşaklara aktardı. 30
 • 31. • Eserleri: Şiir: Cumhuriyet Destanı, Öğretmen, Dertli Bülbül, Neyine Güvenemem Yalan Dünyanın, Yaradan 31
 • 32. ÂŞIK FEYMANİ (1942 - …) • Şiirlerinde tasavvufi deyişlere yer veren ozan, atışma alanında büyük başarı göstermiştir. • Çukurovalı âşıklar arasında büyük saygınlığı vardır. 32
 • 33. • Eserleri: Şiir: • Ahu Gözlüm, • Barışmam, • Anadolu’m, • Mevlana, • Elveda, • Bugün Bayramdır 33
 • 34. ABDURRAHİM KARAKOÇ (1932 - 2012) • Saz çalmaz; ama şiirlerini halk şiiri gelenekleri doğrultusunda yazmıştır. • Politik taşlamalarıyla tanınmıştır. • “Mihriban” adlı şiiriyle geniş kesimler tarafından sevilmiştir. 34
 • 35. • Eserleri: Şiir: • Hasan’a Mektuplar, • Haber Bülteni, • Kan Yazısı, • Vur Emri, • Beşinci Mevsim vs. 35
 • 36. 36
 • 37. 37
 • 38. 38
 • 39. Ebubekir Eroğlu (1950 - ) • Orta öğrenimini Malatya’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yükseköğrenimini yaparken bir süre çalıştığı Kamu kurumlarında, yıllarca müfettiş ve müşavir olarak görev yaptı. • İlk şiiri Yeni Adım dergisinde çıktı, Diriliş dergisinde yayımladığı şiirlerle adını duyurdu. Şiir ve yazıları Çoğunlukla Diriliş, Edebiyat, Yönelişler, Gergedan, Kitaplık dergilerinde yayımlandı. İlk kitabı, Kuşluk Saatleri 1974 yılında çıktı. Yönelişler dergisinin kurucularından biri olarak yönetimini üstlendi. Zaman gazetesindeki Açık Sayfalar adlı sütununda düzenli olarak haftalık denemeler yazdı. Ayrıca Yeni Devir ve Yeni Şafak gazetelerinde de her hafta yazılar yayımladı. • Kayıpların Şarkısı eserleri ile 1985 yılında şiir dalında, Modern Türk Şiirinin Doğası adlı eseriyle de 1994 yılında deneme dalında Türkiye Yazarlar Birliği ödülü kazandı. • Hakkında Sonbahar ve Yedi İklim dergileri özel dosyalar hazırladı. 39
 • 40. • Eserleri: • Şiir: Kuşluk Saatleri, Kayıpların Şarkısı, Yirmidört Şiir, Şahitsiz Vakitler, Berzah, Sınır Taşı, Sesli Harfler • Deneme-İnceleme: Sezai Karakoç’un Şiiri, Yenileme Bilinci, Sevap Defteri, Modern Türk Şiirinin Doğası, Sabit ve Değişken, Muğlak Ölçekli Harita, Kelimeler Çınladıkça, Hayat Mükemmel Değil, Salınımlar, Çalkantı ve Dalga, Geçmişin İçindeki Geçmiş 40
 • 41. ESERLERİ • Şiir : • Karşılığını Bulamamış Sorular (1981) • Sokak Prensesi (1990) • Sırat Şiirleri (1991) • Eskiden Terzi (1995) • Kırk Şiir ve Bir (1997) • Karton Valiz (1999) • Hafıza ("Hafız" adı altında, 1999) • Ölüm Bir Skandal (2000) • Toplu Şiirleri: Nar (1.cilt, 2000) • Toplu Şiirleri: Hafız ve Semender (2. cilt, 2002) • Keder Gibi Ödünç (2005) • Üzgün Kediler Gazeli (2007) • Deneme : • Haziran, Tekrar (2000) • Üvey Sokak (2005) 41
 • 42. HÜSEYİN ATLANSOY (1962- …) • 1962 Mihalıççık, Eskişehir doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Kırıkkale Üniversitesi’nde Yüksek Lisans yaptı. Şiirlerini “Diriliş, Yönelişler, Yedi İklim, Bürde, Kayıtlar, İpek Dili, Dergâh, Kaşgar ve Hece” dergilerinde yayımladı. Felsefe grubu öğretmenliği yapıyor. • Kitapları: İntihar İlacı (Bürde Yayınevi,1991); Balkon Çıkmazında Efendilik Tarihi (Yediiklim Yayınevi, 1987) Şehir Konuşmaları (Yazı Yayınevi, 1990); İlk Sözler, (Kaknüs Yayınları, 1998); Kaçak Yolcu (Kaknüs Yayınları 1998); Karşılama Töreni (Hece Yayınları, 2005). 1990 Yazarlar Birliği Şiir Ödülü. 42
 • 43. ASAF HALET ÇELEBİ (1907- 1958 • İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi’nde 8 yıl eğitim gördü. Babasından Fransızca ve Farsça, Mevlevi Şeyhi Ahmet Remzi Dede (Akyürek) ile Rauf Yekta Bey’den musiki ve nota dersleri aldı. Kısa bir süre kaldığı Fransa'dan dönüşünde üç yıl Sanayi-i Nefise Mektebi’nde öğrenim gördü. Adliye Meslek Mektebi’nden mezun oldu. • Gençlik yıllarında divan edebiyatından etkilendi. Gazeller ve rubailer yazdı. 1937'den sonra serbest ölçü kullanmaya ve Batı şiirinin tekniklerine yönelmeye başladı. Yeni şiir akımının önde gelen dergilerinden Ses, Hamle, Sokak, Servet-i Fünun- Uyanış'ta ve Gün gazetesinde 1938-1941 yılları arasında ilk şiirleri yayınlandı. Bu şiirlerinde ergenlik çağına ait duygular, çocukluk, masallar ve tekerlemelerin gerçeküstü dünyası gibi temaları kullandı. Şiir Kitapları: He(1942) Laleler(1943) Lâmelif (1945) Om Mani Padme Hum (1953) 43
 • 44. • “Benim Gözümle Şiir Davası” (1954) adlı altı makalede poetikasını açıkladı. Ses, imge, anlam ve düşünce olarak kültürler arası ve metinler arası bir nitelik taşıyan şiirleriyle Asaf Halet, Türk şiirinde “modern gelenekçi” tavrın temsilcisi oldu. • Şiirlerinin yanı sıra eski edebiyat ile ilgili çalışmalarıyla da tanınan Çelebi, Hint ve Fars Edebiyatları üzerine yaptığı çalışmaları dergilerde ve kitaplarda yayınladı. 44
 • 45. Sedat Umran ( 1926- 2013) • İstanbulda doğdu. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. • Çeşitli kuruluşlarda mütercimlik yaptı. 1974'de İzmit Sümerbank Boru Fabrikası mütercimi iken emekli oldu. • ESERLERİ: ilk şiir kitabı Meş'aleler kendi yayını olarak 1949'da çıktı. İkinci kitabı Leke 1979 yılında Soyut dergisi yayınları arasında yayımlandı. Umran, edebiyat dünyasında trajik ben'in ızdırabını ve eşyanın içdünyasını yansıtan bu kitabı ile tanındı. Sevgi şiirlerinden oluşan “Gittin Taş Atarak Denizlerime “isimli şiir kitabı ise 1990'da Akabe yayınevi tarafından basıldı. Şair son yirmi yıldır değişik dergilerde yer alan şiirlerini Kara Işıldak adı altında topladı. • Umran'ın şiirindeki son merhaleyi yansıtan 100 mısralık 25 dörtlüğü ise Kış Dörtlükleri üstbaşlığını taşımakta olup bu şiiri Türk Edebiyatı dergisinde yayımlanmıştır. Umran'ın Almanca'dan yaptığı çok sayıda çevirisi de bulunmaktadır. 45