Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Leyzel mae powerpoint

 1. Hello fellas! It‘s me Leyzel Mae Ilul!
 2. Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik
 3. . Ang pagsusulat ay isang paglalarawan ng wika sa tekstuwal na tagapamagitan sa pamamagitan ng paggamit ng isang pangkat ng mgatanda o sagisag (kilala bilang sistema ng pagsusulat). Iniiba ito sa larawang-guhit, katulad ng mga larawang-guhit sa yungib at pinta, at ang pagtatala ng wika sa pamamagitan ng hindi-tekstuwal na taga pamagitan katulad ng magnetikong teyp na awdyo. Kahulugan ng pagsula tayon sa iba’t-ibang tao.Ang pagsulat ang bumubuhay at humuhubog sa kaganapan ng ating pagiging tao. (William Strunk, E.B White) Kahulugan ng pagsulat ayon sa iba’t-ibang tao.Ang pag-iisip at pagsusulat ay kakambal ng utak, gayundin naman, ang kalidad ng pagsulat ay hindi matatamo kung walang kalidad ng pag-iisip.
 4. Kahulugan ng pagsulat ayon sa iba’t-ibang tao: Angpagsulat ay kabuuan ng pangangailangan at kaligayahan. (Helen Keller) Ito ay isang komprehensibong kakayahang naglalaman ng wastong : gamit ng talasalitaan, pagbuo ng kaisipan, at retorika. (Xing Jin) Prosesong Pagsulat Ang prosesong pagsulat ay mahahati sa iba’t- ibang yugto. Ang mga yugtong ito ay ang mga sumusunod: Prewriting ,Writing ,Revising at Editing.
 5. MgaKahalagahan . Para sa mga Guro – Ito ay mahalaga dahil nakakatulong ito sa kanilang pagtuturo. Dahil sa pag-aaral na ito mas napapalawak nila ang kanilang kaalaman na maibabahagi nila sa mga estudyante. Para sa mga Estudyante – dahil dito mas nadadagdagan ang kanilang mga . nalalaman at mas nahahasa ang kanilang pag-iisip sa pagtuklas ng mga bagong bagay nakanilang natutunan mula sa pag-aaral na ito. Para sa mga Mamamayan – ito ang magiging daan nila sa pagtuklas ng mga bagong karunungan na maaaring maging daan tungo sa pag-unlad ng kanilang kabuhayan.
 6. Pagbasa at pagsulat Ang pagbasa ay kakambal ng buhay ng tao,sapagkat ito ay ang instrumento sa pagkuha ng impormasyon. Ito ay isa lamang pagpapakahulugan na hindi lamang ng mga mag aaral kundi pati narin ng mga ordinaryong mamamayan. Ang pagbasa ay hindi lamang ang pagkilala sa mga nakasulat na simbolo kundi ang pagbibigay kahulugan sa mga simbolong ito. Ayon kina Smith(weaver,1980) ang pagbasa ay ang aktibong proseso ng pagbibigay ng kahulugan sa mga inirerepresentang mga pasulat na simbolo ng isang wikang alam ng bumabasa.masasabing malaking bahagi ng pangangalap natin ng kaalaman ang pagbasa ,sa pagkat bukod pa sa pagkilala ng mga salita ay kailangan pa nating mainterpreta ito sa maayos na paraan at lubha itong nakakatulong sa pagpapalawig natin ng ating kaban ng karunungan.kaya’t isa ka mang mag aaral o ordinaryong mamamayan,kailangan pag-aralan ang kasanayang ito para sa paghahanda ng pagiisip at paglinang nito.
 7. . BungangPag-aaral 1. Mas napalawakangamingkaalamansapagbasa at pagsulat. 2. Mas nagkainterestkamingalaminangmgabagaybagayna may kinalamansapagbasa at pagsulat. 3. Mas naunawaan at naintindihan naming angofisyalnatungkulin at gamitngpag-aaralnaito. 4. Nagkaroon kame ngsapatnakaalamantungkolsavaraytingpagbasa at pagsulatsapagdevelopngsarilingsistema. 5. Nakaalam ,nakataya at mas nakapagpahalagasakaalaman at konseptona` may kinalamansapagbasa at pagsulat. Konklusyon . Kung kaya’t dapat na pahalagahan at mas palawakin natin ang ating pag-iisip tungo sa pagtuklas ng kahalagahan at gamit ng pagbasa at pagsulat. .Dahil malaking tulong ito tungo sa pagdevelop ng ating pagkatao. Dahil din sapag-aaralb na ito naiaangat ang antas ng kasanayan ng mga magaaral .H indi lamang ito mahalaga kundi napakahalaga.dahil
 8. Mungkahi o Suhestiyon 1 Dapat na magkaroon ng karagdagang librotungkolsapagbasa at pagsulatsasilidaklatandahilhindisapatangmgalibro at hindi kami nakakakalapngnapakaramingimpormasyondahilsakakulangannglibro .Kaya dapatnaangpamahalaananggumawanghakbangupang mas madagdagananglibronakailanganngmga mag-aaral. MgaSanggunian Francisco , Aurora F.2000. Pagbasa at pagsulatsaIba’t-ibangdisiplina Manila UST PUBLISHING HOME.
 9. Pagbasa - ito ay prosesongpag-unawa sa mga mensaheng nais ibahagi ng may-akda sa babasahing kanya ng isinulat. Pagbasa- ito ay bahagi ng komunikasyon.Ito ay haluan ng pag-unawa ng mga salita at ng diwang nais ipahayag ng nagsulat. Ang pagbasa ay isang proseso ng pagdedekowd ng mga salitang binubuo ng mga salitang nakalimbag. Ang pagbasa ay isang proseso ng pag-unawa sa kahulugan ng mga konsepto ng inihatid ng mga nakalimbag na salita. Sa madaling sabi, ang pagbasa ay hindi lamang sumasaklaw sa kakayahang kumilala sa mga titik, salita at pangungusap , bumubuo sa teksto ng binabasa kundi sumasaklaw din sapag-unawa sa mensaheng nakapaloob sa teksto sa tulong ng dating kaalaman at karanasan ng bumabasa. Ang pagbasa ay walang iba kundi ang pag-unawa. Kung hindi naunawaan ang binasa ay walang naganap napagbasa. Ayon kay Villamin (1999) ang pagbasa ay isang susi ng nagbubukas ng pintuan tungo sa pagtatamo ng kaalaman tungkol sa iba'tibang larangan bukod sa ito'y nagbibigay din ng kasiyahan.
 10. Nilalaman Kailangang ituro ang pakikinig dahil mahalaga ito sa ating pang-araw araw na napakikipamuhay.Napakahalaga nito sa paglinang ng kasanayan ng pagsasalita. Mga Kategorya sa Pakikinig •Marginal o passive napakikinig- isinasagawa na kasabay ang iba pang Gawain.Halimbawa;p akikinig sa isang usapan habang nagsusulat , kumakain , naglalabaatb. •Masigasig na pakikinig – ito,ay pakikinig na hanggat maari’y malapit ka sa nagsasalita o nag-uusap para sa ganap na pag-unawa sa nilalalaman ng Usapan upang magkaroon ng angkop na kabatiran sa pangunahing ideya o paglalahat ng tagapagsalita. •Mapanuring pakikinig – ito’y isang pakikinig na nasusuri at naghahatol sa kawastuhan ng mensaheng napakikinggan kung nagsasabi ng pag-uugnay ng mga kaisipan o ideya ng napakinggan.Nasasabing ang kaibahan ng katotohanan sa pantasyang toto at opinion.
 11. Mga Proseso ng Pakikinig Pagdinig vs. Pakikinig – ang ating tainga ay palaging may tunog na naririnig .Gayon pa man hindi natin binibigyan ng pansin ang lahat ng ating napakikingan , nagumpisa lamang ang ating ‘pakikinig’ kapag binigyang pansin na natin ang mga tunog na napakinggan at gumawa na tayo ng pagsisiskap upang maunawaan at maiapaliwanagan ang mga ito. Prosesong Top-Down – kapag may narinig ang isang tagapakinig ,maaaring may naaalala siyang dating kaalaman na maiuugnay siya sa napakinggan at ito ang magiging patnubay niya upang hulaan ang uri ng impormasyong maari niyang mapakinggan .Kapag nangyayari ang ganito masasabing ginagamit niya ang Prosesong Top Down. Prosesong Buttom-up- kung ang napakinggan ay hindi nakapukaw sa alinmang impormasyon dating alam nang tagapakinig .Kailangang gamitin niya ang buttom-up na pakikinig.Sa pakikinig na ito unti unti ang pagbuo ng kahulugan ( building blocks ) sa pamamagitan ng pagunawa sa lahat ng mga datos sa linggwistika.
 12. • •. . Aktibong Proseso ng pakikinig- kapag nakikinig ang isang tao ,hindi basta na lamang siyang nakikinig kasabay ng kanyang pakikinig, ay bumuo na siyang sariling pagpapakahulugan. Tinutukoy niya ang mga pangunahing ideya at mga pansuportang detalye .Kinikilala niya ang mga pahayag nakatotohanan sa mga opinion lamang ,hinuhulaan niya ang kahulugan ng mga bagong salitang napapakinggan . Ang mga ito ang tinatawag ng mga aspektong kognitibong pakikinig.Mayroon ding dimension apektib o pandamdam na pakikinig .Mayroon ding sabi ng paksang tagapagsalita ay labag sa pagpapahalagang moral o di kaya nama’y totoong nakakabagot .Ang interest, saloobin ay pagpapahalaga ng tagapakinig ay nakakaapektosa kung paano niya pakakahulugan at tutugunan ang mensaheng napakinggan.
 13. Mga Layunin LayuningPanlahat Ito ay lumilikha ng pagkakaisa sa loob ng tahanan , sa paaralan at sa pamayanan , mas nadadagdagan an gating kaalaman at mas nakakakuha tayo ng bagong impormasyon . Mas naipapahiwatig natin ang ating nararamdaman sa verbal na pamamaraan. Tiyak na layunin 1. Mas napapabilis ang pagkuha ng impormasyon. 2. Ito rin ay magiging daan upang ang bawat isa ay magkaunawaan at magkaroon ng mabuting kapalagayan. 3. Makakatulong sa pagpapalawak ng kaalamam. 4.Daan tungo sa pagkakaintindihan ng bawat individual. 5. Paraan din ito upangipahiwatig o ipaalam ang isang ideya, kaalaman o opinion.
 14. MgaKahalagahan Para sa mga Guro- sapag-aaral na ito mas naipapaliwanag nilang mabuti ang kahalagahan ng pakikinig at pagsasalita, mapapalawak nila ang detalye ng pakikipagkomunikasyon. Para sa mga Estudyante-dahil dito mas na dedevelop nila ang kanilang mga kaalaman . At mas nadadagdagan ang karunungan sa mga bagong bagay dahil sa pag-aaral na ito. Para sa Mamamayan –dahil sa pag-aaral na ito mas makakatuklas at makakabuo ng bagong karunungan ang mga mamamayan at makatutulong ito sa kanilang pang araw-araw na hanap buhay.
 15. .1 BungangPag-aaral 1.Napabilis nito ang pagtakbo ng impormasyon. 2. Mas nauunawaan naming kung bakit mahalaga ang pakikinig at pagsasalita. 3. Mabigyannghalagaangangkaalamanhingilsapakikinig ay pagsasalita. 4. Maunawaanangpagkakaugnay o integrasyonngmgakasanayansapakikinig at pagsasalita. 5. Mas napapalawak pa naming angamingkaalamanhingilsaimportansyangpakikinig at pagsasalita o pakikipagkomunikasyon. . Konklusyon Bilang isang mag-aaral nararapat lamang na palaguin natin an gating kaunting kaalaman ,Dahil sa bawat bagay na iyong malalaman dahan dahang nadedevelop at nabubuo angi yong pagkatuto.Masasabi kong mahalaga din ito dahil hindi mo maiintindihan ang mga bagay na nakasulat kung hindi mo pakikinggan ang paliwanag na nakasulat. Hindi mo mabubuo ang iyong tunay na pagkatao kung hindi mo matututunan ang apat na makrong kasanayan .Lalong lalo na ang pakikinig at pagsasalita. Ito ang mas dapat nating matuunan upang maliwanagan sa mga bagay-bagay.
 16. Mungkahi o Suhestiyon Kaya nararapatnamagkaroonngsapatnalibro o babasahintungkolsapakikinig at pagsasalitaupang mas magkainterestangmgaestudyantesapagdevelopngkani-kanilangpagkatao. Marapatlangnamatulungan din nggobyernoangmga mag-aaralkahitnasasimplengpagbibigaylamangngmgalibro. Sanggunian Semorian ,Teresita P. Et.al 1997. Siningngkomunikasyon,.Makrongkasanayan (PAKIKINIG AT PAGSASALITA) Quezon City. Mariam College Foundation.INC.
Anúncio