O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

mHealth Israel_RFI for Digital Health related startups_Israeli Ministry of Health_משרד הבריאות

RFI for digital health related startups from the Israeli Ministry of Health. Contact: it.tenders@moh.gov.il

  • Seja o primeiro a comentar

mHealth Israel_RFI for Digital Health related startups_Israeli Ministry of Health_משרד הבריאות

  1. 1. ‫אגף‬ ‫הנהלת‬‫ומחשוב‬ ‫דיגיטלית‬ ‫בריאות‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ Digital Health and IT services Ministry of Health '‫רח‬‫ירמיהו‬92‫ירושלים‬ , 3‫טל‬20-0212802 39 Yirmiyahu Jerusalem Tel: 02-5080170 82‫אוקטובר‬0280 ‫לכבוד‬-‫כל‬‫מאן‬‫דבעי‬ ‫מידע‬ ‫לקבלת‬ ‫בקשה‬2015-8(RFI‫עבור‬ )‫מענה‬ ‫הנותן‬ ‫מוצר‬‫חדשני‬‫הבריאות‬ ‫במערכת‬ ‫דיגיטליות‬ ‫לטרנספורמציות‬ 8.‫כללי‬ ‫משרד‬‫(להלן‬ ‫הבריאות‬" 3‫המשרד‬"‫"המזמין‬ ‫או‬ "‫מבקש‬ )‫הקיימים‬ ‫חדשניים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫פתרונות‬ ‫על‬ ‫ללמוד‬ ‫שמטרתם‬ ‫בשוק‬‫לתת‬‫מערכת‬ ‫על‬ ,‫לעבור‬ ‫והצפויות‬ ,‫העוברות‬ ‫המהותיות‬ ‫מהתמורות‬ ‫העולים‬ ‫לצרכים‬ ‫מענה‬ ‫ושירותים‬ ,‫יכולות‬ ,‫מוצרים‬ ‫על‬ ‫יתבססו‬ ‫הפתרונות‬ .‫הדיגיטלית‬ ‫והבריאות‬ ‫המידע‬ ‫ממהפכת‬ ‫כחלק‬ ‫הבריאות‬ ‫יותאמו‬ ‫אשר‬ ‫קיימים‬ ‫טכנולוגיים‬‫על‬ .‫המשרד‬ ‫ובתמרוץ‬ ‫בעידוד‬ ‫בישראל‬ ‫השונים‬ ‫הבריאות‬ ‫ארגוני‬ ‫לצרכי‬ ‫הבריאות‬ ‫בארגוני‬ ‫בו‬ ‫והתמיכה‬ ,‫תחזוקתו‬ ,‫הטמעתו‬ ,‫עצמו‬ ‫הפתרון‬ ‫את‬ ‫הכולל‬ ‫מלא‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫המציעים‬ .‫המיישמים‬ .‫הזדמנויות‬ ‫מתוך‬ ‫הנובעים‬ ‫וצרכים‬ ,‫פערים‬ ‫על‬ ‫למענה‬ ‫צרכים‬ ‫מייצרות‬ ‫הבריאות‬ ‫במערכת‬ ‫המהותיות‬ ‫התמורות‬ ‫האגף‬.‫הצרכים‬ ‫סוגי‬ ‫לשני‬ ‫פתרונות‬ ‫להציע‬ ‫לחברות‬ ‫פונה‬ ‫ה‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬Start Up Nation‫במערכות‬ ‫הממומשים‬ ‫החדשניים‬ ‫השירותים‬ ‫מעטים‬ ‫אולם‬ , .‫מוגבל‬ ‫בה‬ ‫הקיימת‬ ‫הגבוהה‬ ‫החדשנות‬ ‫מרמת‬ ‫במדינה‬ ‫הציבור‬ ‫זוכה‬ ‫שלו‬ ‫הערך‬ ‫גם‬ ‫ולכן‬ ,‫ובממשלה‬ ‫הציבוריות‬ ‫בין‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫לקדם‬ ‫החליטה‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬‫במערכות‬ ‫הציבור‬ ‫לטובת‬ ‫חדשניים‬ ‫פתרונות‬ ‫ומימוש‬ ‫מגזרי‬ ‫לקדם‬ ‫מעוניין‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ .‫דיגיטלית‬ ‫ישראל‬ ‫מיזם‬ ‫במסגרת‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ,‫הממשלה‬ ‫ובתוך‬ ‫הציבוריות‬ .‫עצמו‬ ‫ובמשרד‬ ‫הבריאות‬ ‫במערכת‬ ‫אלה‬ ‫מטרות‬ ‫(פי‬ ‫ראשוני‬ ‫למימוש‬ ‫הניתן‬ ‫מתקדם‬ ‫בשלב‬ ‫חדשניים‬ ‫פתרונות‬ ‫שלהן‬ ‫לחברות‬ ‫המשרד‬ ‫פונה‬ ‫כך‬ ‫לשם‬‫או‬ )‫לוט‬ .‫אלה‬ ‫פתרונות‬ ‫להציע‬ ‫אותם‬ ‫ומזמין‬ ,‫הבריאות‬ ‫בארגוני‬ ‫מלא‬ ‫למימוש‬ 3‫פעולה‬ ‫צירי‬ ‫מספר‬ ‫כוללת‬ ,‫הישראלית‬ ‫הבריאות‬ ‫במערכת‬ ‫דיגיטלית‬ ‫בריאות‬ ‫לקידום‬ ‫האסטרטגית‬ ‫התפיסה‬ ‫המידע‬‫כעורק‬‫החיים‬‫של‬‫מערכת‬‫הבריאות‬:‫מיקוד‬‫במידע‬‫ואמצעי‬‫השיתוף‬‫בו‬,‫כבסיס‬‫לקיומה‬‫של‬ ‫חדשנות‬‫מבוססת‬‫דיגיטל‬,‫על‬‫ידי‬‫יצירת‬‫כיסוי‬‫מקיף‬‫של‬‫תיקים‬‫רפואיים‬‫ממוחשבים‬,‫שדרוג‬‫מערכות‬ ‫שיתוף‬‫המידע‬‫ופיתוח‬‫מנגנונים‬‫למחקר‬‫ופיתוח‬‫מבוסס‬‫מידע‬‫וליישומים‬‫בזמן‬‫אמת‬‫על‬‫ידי‬‫הגורמים‬ .‫המטפלים‬ ‫חדשנות‬‫מערכתית‬:‫פיתוח‬‫וחיזוק‬‫מנגנונים‬‫לקידום‬‫שיטתי‬‫של‬‫חדשנות‬‫ושיתופיות‬‫הן‬‫בקרב‬‫הגורמים‬ ‫במערכת‬‫והן‬‫במשרד‬‫עצמו‬,‫על‬‫ידי‬‫תמריצים‬,‫גיבוש‬‫תהליכי‬‫שיתוף‬‫בקרב‬‫בעלי‬‫העניין‬‫ויצרת‬‫פלטפורמות‬ ‫לקידום‬‫פיילוטים‬‫ומיזמים‬‫בתחום‬‫הבריאות‬‫הדיגיטלית‬.
  2. 2. ‫אגף‬ ‫הנהלת‬‫ומחשוב‬ ‫דיגיטלית‬ ‫בריאות‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ Digital Health and IT services Ministry of Health '‫רח‬‫ירמיהו‬92‫ירושלים‬ , 3‫טל‬20-0212802 39 Yirmiyahu Jerusalem Tel: 02-5080170 ‫מדיניות‬‫תומכת‬: o‫הסדרת‬‫הרגולציה‬,‫הבטחת‬‫הפיקוח‬‫והבקרה‬‫על‬‫שירותים‬‫ואמצעים‬‫חדשניים‬,‫קביעת‬‫מדיניות‬ ‫מערכתית‬‫ויישומה‬‫באופן‬‫רוחבי‬‫לצמצום‬‫פערים‬‫דיגיטליים‬‫בקרב‬‫ארגוני‬‫הבריאות‬ ‫תשתיות‬: o‫פיתוח‬‫תשתיות‬‫טכנולוגיות‬‫לקיומה‬‫של‬‫סביבה‬‫מבוססת‬‫מידע‬‫ותקשורת‬4 o‫התאמת‬‫התשתיות‬‫הארגוניות‬‫והתהליכיות‬‫הנדרשות‬‫במערכת‬‫הבריאות‬‫ובצוותים‬‫הרפואיים‬‫על‬‫מנת‬ ‫להסתגל‬‫לסביבת‬‫הפעילות‬‫החדשה‬4 ‫יישום‬‫מהלכים‬‫לקידום‬‫הטרנספורמציות‬‫הדיגיטלית‬:‫התכנית‬‫תשאף‬‫לעצב‬‫סביבה‬‫שתאפשר‬‫קידום‬ ‫חדשנות‬‫על‬‫ידי‬‫כלל‬‫בעלי‬‫העניין‬‫במערכת‬‫הבריאות‬.‫במקביל‬,‫יפעל‬‫משרד‬‫הבריאות‬,‫יחד‬‫עם‬‫ארגוני‬ ‫הבריאות‬,‫על‬‫מנת‬‫ליישם‬‫מהלכים‬‫בעלי‬‫תועלת‬‫משמעותית‬‫בקידום‬‫הטרנספורמציות‬3 ‫ט‬‫יפול‬‫מותאם‬‫אישית‬:‫הסדרת‬‫התנאים‬‫לקידום‬‫פיתוח‬‫ומחקר‬‫של‬‫כלים‬‫מותאמים‬‫אישית‬ ‫במערכת‬‫הבריאות‬‫ופיתוחן‬‫של‬‫מערכות‬‫תומכות‬‫החלטה‬‫חכמות‬,‫על‬‫בסיס‬‫תשתיות‬‫המידע‬, ‫שיאפשרו‬‫לצוות‬‫המטפל‬‫תמיכה‬‫בקבלת‬‫החלטות‬‫ב"ניסוי‬ ‫חסכון‬ ,‫למטופל‬ ‫מותאמות‬ ‫רפואיות‬ ,"‫וטעיה‬‫והפחתת‬‫טעויות‬. ‫קידום‬‫בריאות‬‫ומניעת‬‫חולי‬:‫שימוש‬‫בכלים‬‫הדיגיטליים‬‫על‬‫מנת‬‫להעביר‬‫את‬‫המיקוד‬‫למניעת‬ ‫החולי‬3‫פיתוח‬‫כלים‬‫מבוססי‬‫מידע‬‫לניהול‬‫אוכלוסיות‬‫בריאות‬,‫זיהוי‬‫קבוצות‬‫סיכון‬‫ונקיטת‬ ‫צעדים‬‫להפחתו‬‫והנגשת‬‫מידע‬‫על‬‫תחלואה‬‫והתנהגויות‬‫הציבור‬. ‫המטופל‬‫המועצם‬‫במרכז‬:‫חיזוק‬‫המטופלים‬‫והעצמתם‬‫תוך‬‫הענקת‬‫כלים‬‫לניהול‬‫הבריאות‬. ‫בריאות‬‫בת‬‫קיימא‬:.‫ובעתיד‬ ‫כיום‬ ‫המערכת‬ ‫משאבי‬ ‫של‬ ‫מיטבי‬ ‫ניצול‬ ‫המאפשרים‬ ‫ופתרונות‬ ‫כלים‬ ‫בריאות‬‫זמינה‬:‫פיתוח‬‫שירותים‬‫דיגיטליים‬‫מתקדמים‬.‫הבריאות‬ ‫במערכת‬
  3. 3. ‫אגף‬ ‫הנהלת‬‫ומחשוב‬ ‫דיגיטלית‬ ‫בריאות‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ Digital Health and IT services Ministry of Health '‫רח‬‫ירמיהו‬92‫ירושלים‬ , 3‫טל‬20-0212802 39 Yirmiyahu Jerusalem Tel: 02-5080170 2.‫דגשים‬ 3‫הבאות‬ ‫בדרישות‬ ‫העומד‬ ‫קיים‬ ‫בפתרון‬ ‫מעוניין‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫כי‬ ‫להדגיש‬ ‫יש‬ ‫או‬ ‫קיים‬ ‫מוצר‬‫פיתוח‬ ‫בשלבי‬ ‫מוצר‬‫מתקדמים‬)‫(בטא‬ ‫המוצג‬ ‫צורך‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫המוצר‬ ‫על‬‫בסעיף‬8 ‫חדשני‬ ‫להיות‬ ‫המוצר‬ ‫על‬ 3.‫ל‬ ‫מענה‬-RFI 9.8.‫לספק‬ ‫הפונה‬ ‫על‬‫ההתייחסות‬ ‫על‬ ‫בנוסף‬‫לדרישות‬‫גם‬ ‫כנ"ל‬3‫הבאים‬ ‫הפרטים‬ ‫את‬‫ופרטי‬ ‫כתובתו‬ ,‫הפונה‬ ‫שם‬ .‫זו‬ ‫לפנייה‬ ‫מענה‬ ‫לעניין‬ ‫הקשר‬ ‫איש‬ ‫פרטי‬ ‫לרבות‬ ,‫התקשרות‬ 9.0.‫לפרט‬ ‫הפונה‬ ‫על‬,‫הישראלית‬ ‫הבריאות‬ ‫במערכת‬ ‫המוצע‬ ‫המימוש‬ ‫מתווה‬ ‫מה‬ ,‫מציע‬ ‫שהוא‬ ‫המוצר‬ ‫מהו‬ .‫דיגיטלית‬ ‫לבריאות‬ ‫הלאומית‬ ‫בתכנית‬ ,‫בראייתו‬ ,‫משתלב‬ ‫המוצר‬ ‫וכיצד‬
  4. 4. ‫אגף‬ ‫הנהלת‬‫ומחשוב‬ ‫דיגיטלית‬ ‫בריאות‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ Digital Health and IT services Ministry of Health '‫רח‬‫ירמיהו‬92‫ירושלים‬ , 3‫טל‬20-0212802 39 Yirmiyahu Jerusalem Tel: 02-5080170 4.‫כלליות‬ ‫הנחיות‬ 1.8.‫משרד‬ ‫של‬ ‫כלשהי‬ ‫התחייבות‬ ‫משום‬ ‫זו‬ ‫בפניה‬ ‫אין‬‫הבריאות‬‫לה‬ ‫בהיענות‬ ‫ואין‬ ,‫זו‬ ‫פנייה‬ ‫בנושא‬ ‫מכרז‬ ‫לפרסם‬ ‫תנאי‬ ‫בכל‬ ‫או‬ ‫הסף‬ ‫בתנאי‬ ‫עמידה‬ ‫להבטיח‬ ‫כדי‬ ‫בה‬ ‫ואין‬ ,‫יפורסם‬ ‫אם‬ ,‫כאמור‬ ‫במכרז‬ ‫יתרון‬ ‫להקנות‬ ‫כדי‬ .‫כאמור‬ ‫מכרז‬ ‫לעניין‬ ‫אחר‬ 1.0.‫ה‬ ‫שלב‬ ‫לאחר‬-RFI‫ה‬ ‫תוצאות‬ ‫לאור‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ,‫תנאיו‬ ‫ואת‬ ,‫מכרז‬ ‫לפרסם‬ ‫אם‬ ‫המשרד‬ ‫יחליט‬-RFI‫אם‬ ‫ובין‬ ,‫שהיא‬ ‫סיבה‬ ‫מכל‬.‫דין‬ ‫לכל‬ ‫ובכפוף‬ ‫הבלעדי‬ ‫דעתו‬ ‫לשיקול‬ ‫בהתאם‬ ‫וזאת‬ 1.9.‫שהוצגו‬ ‫מאלה‬ ‫שונים‬ ‫שירותים‬ ‫במכרז‬ ‫לדרוש‬ ‫רשאי‬ ‫יהיה‬ ‫הוא‬ ,‫כאמור‬ ‫מכרז‬ ‫לפרסם‬ ‫המשרד‬ ‫יחליט‬ ‫אם‬ ‫הבלעדי‬ ‫דעתו‬ ‫שיקול‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫זו‬ ‫בפניה‬ ‫שהוצגו‬ ‫מאלה‬ ‫שונים‬ ‫או‬ ‫נוספים‬ ‫תנאים‬ ‫להציב‬ ‫רשאי‬ ‫ויהיה‬ ,‫זו‬ ‫בפניה‬ .‫המשרד‬ ‫של‬ 1.1.‫משרד‬‫הבריאות‬‫יהיה‬‫מגופים‬ ‫או‬ ‫זו‬ ‫לבקשה‬ ‫שנענה‬ ‫מי‬ ‫מכל‬ ‫נוסף‬ ‫מידע‬ ‫או‬ ‫השלמות‬ ,‫הבהרות‬ ‫לבקש‬ ‫רשאי‬ .‫לנכון‬ ‫שיראה‬ ‫כפי‬ ‫והכל‬ ,‫אחרים‬ 1.0.‫או‬ ‫כולו‬ ,‫ידו‬ ‫על‬ ‫שיימסר‬ ‫במידע‬ ‫להשתמש‬ ‫תוכל‬ ‫שהמדינה‬ ‫מסכים‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫מצהיר‬ ‫זו‬ ‫לפניה‬ ‫העונה‬ ‫גוף‬ ‫כל‬ ‫שהיא‬ ‫אחר‬ ‫צורך‬ ‫לכל‬ ‫או‬ ‫למכרז‬ ‫והמפרטים‬ ‫הנספחים‬ ,‫המכרז‬ ‫הכנת‬ ‫לצרכי‬ ,‫חלקו‬.‫לנכון‬ ‫תראה‬ 1.4.‫יום‬ ‫עד‬ ‫זה‬ ‫פניה‬ ‫לעניין‬ ‫הבהרה‬ ‫בקשות‬ ‫או‬ ‫שאלות‬ ‫להגיש‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬‫א‬'‫ה‬-25/10/2015‫מהשעה‬ ‫יאוחר‬ ‫לא‬ 16:00,‫אלקטרוני‬ ‫בדואר‬‫ל‬‫כתובת‬‫מייל‬3it.tenders@moh.gov.il 1.0.‫אל‬ ‫להגיש‬ ‫יש‬ ‫זו‬ ‫לפניה‬ ‫התשובות‬ ‫את‬‫הנ"ל‬ ‫המייל‬ ‫תיבת‬‫ליום‬ ‫עד‬‫ב‬'‫ה‬-2/11/2015‫שעה‬ ‫עד‬81322. ‫בברכה‬ ‫לב‬ ‫שירה‬-‫עמי‬ ‫המחשוב‬ ‫אגף‬ ‫מנהלת‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬

×