O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
MARKETING ONLINE        DÀNH CHO NHÀ QU N LÝ LÃNH ð O M C TIÊU KHÓA H C  • Giúp nh ng ch doanhnghi p, nhà qu n l...
N I DUNG CƠ B N C A KHOÁ H C           KHOÁ H C G M 6 BU IL ch h c                   H c ph ...
Nghiên c u & xác ñ nh t khóa ( Ch s KEI).       T i ưu hóa trong trang ( Seo On Page - HTML Tag & Css).      ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×
Próximos SlideShares
When 6 stages of the consumer buying process meet internet word of mouth
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

Marketing Online Workshop

Baixar para ler offline

Là khóa học Marketing Online diễn ra vào tháng 6 năm 2011. Do Mrs Lê Thúy Hạnh CEO Digimarketing và Mr Tuấn Hà CEO Vinalink trực tiếp giảng dạy.

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Marketing Online Workshop

 1. 1. MARKETING ONLINE DÀNH CHO NHÀ QU N LÝ LÃNH ð O M C TIÊU KHÓA H C • Giúp nh ng ch doanhnghi p, nhà qu n lý,ph trách GI NG VIÊNkinh doanh c a công ty có cái • Mrs. Lê Thúy H nh lànhìn t ng quát v vi c phát tri n T ng giám ñ c c akinh doanh trên internet, có Digimarketing.,JSC.nh ng hư ng ñi ñúng hư ng, • Là gi ng viên, di n gi choñ u tư h p lý vào qu ng cáo và các khóa ñào t o, h i th o trongkinh doanh tr c tuy n. nư c và khu v c v lĩnh v c ti p L I ÍCH C A KHÓA H C th s , ngo i giao s … • Hi u và S d ng thành th o các phương th c Marketing PHƯƠNG PHÁP H C online. • Active learning – H c t • ð 28 tri u ngư i dùngs tr i nghi m c a nh ng ngư i Internet t i Vi t Nam bi t ñ nthành công và th c hành tính doanh nghi p b n ng d ng c a bài h c vào bài • ð khách hàng d dàng ttoán Marketing c a doanh tìm ñ n s n ph m c a doanhnghi p. nghi p b n 24/24h • Ti t ki m th i gian cho nhân viên kinh doanh. • Cơ h i tăng doanh s t t c ð I TƯ NG THAM D ñ ti p c n c a s n ph m t i • Các nhà lãnh ñ o qu n lý khách hàngtrong doanh nghi p. • ng d ng công ngh vào • Các cán b v trí qu n lý kinh doanh th c t c a DNkinh doanh, marketing, phát • S p d dàng qu n lý nhântri n th trư ng, qu n lý website, viên khi không có m t t i công ty.kinh doanh tr c tuy n… . • Các cá nhân quan tâm và TH C HI Nmu n hi u v MarketingOnline. CHƯƠNG TRÌNH • Khai gi ng 18h ngày 09/06/2011 • H c phí: 3.500.000 vnd/hv. • Khóa h c g m 6 bu i Ưu ñãi gi m 10% • ð a ñi m: Tòa nhà NASA – S 2h c phí cho 10 h c viên / 165 ph C u Gi y – C u Gi y – Hà N i. ñăng kí s m nh t.
 2. 2. N I DUNG CƠ B N C A KHOÁ H C KHOÁ H C G M 6 BU IL ch h c H c ph n 1 Tìm hi u th trư ng internet Vi t Nam Phân tích th c tr ng th trư ng kinh doanh trên internet t i Vi t Nam. ð c thù, xu hư ng , nhu c u, thói quen tiêu dùng… 2 ð nh hư ng phát tri n kinh doanh trên internet Vi t Nam. Nh ng xu hư ng hư ng chung và tìm ra hư ng ñi phù h p v i s n ph m kinh doanh c a Doanh nghi p. 3 Tìm hi u v Marketing Online Khái ni m & nh ng quy lu t truy n thông m i. Chi n lư c marketing trên Internet. 4 Gi i thi u các công c Marketing Online Cách thi t k Website, blog, e-store, microsite Tìm hi u Search Engine Marketing (Ti p th tìm ki m) SEM CRM - Qu n lý quan h khách hàng Các công c ño lư ng hi u qu kinh doanh Công c th c hi n Email Marketing Công c thu th p d li u Các cách th c qu ng cáo Online Display Ads (Qu ng cáo tr c tuy n) Social Media Marketing (Ti p th b ng truy n thông xã h i). 5 T ng quan v SEO Khái ni m SEO cơ b n T o m t website nhanh và thân thi n cho SEO Các Search Engine x p h ng các trang web như th nào? Quy trình th c hi n 1 chi n d ch SEO
 3. 3. Nghiên c u & xác ñ nh t khóa ( Ch s KEI). T i ưu hóa trong trang ( Seo On Page - HTML Tag & Css). T i ưu hóa ngoài trang ( Seo Off Page - Link Building). T i ưu hóa hình nh trong trang web K năng xây d ng FESH content và k thu t qu ng bá Phân lo i các công c SEO Th c hành các công c SEO Nguyên lý tăng th h ng trên Google và Alexa Google penalty và sandbox Seo mũ tr ng, Seo mũ ñen Th c hành cho website công ty mình6 Xây d ng thương hi u trên Internet (Digital Branding) Nguyên t c xây d ng. Giá tr thương hi u s mang l i cho doanh nghi p. Phương pháp xây d ng thương hi u trên Internet. Hư ng d n doanh nghi p t ng bư c tri n khai Marketing Online. Nh ng ñi m c n lưu ý khi thuê các ñơn v làm d ch v h tr Marketing Online. Gi ng Viên Tham gia gi ng d y khóa h c1. Mrs. Lê Thúy H nh là T ng giám ñ c c aDigimarketing.,JSC. Hi n t i bà cũng ñang là Phó T ng giám ñ cph trách ð i ngo i c a Micronet Group. Bà cũng ñã t ng ñ mnh n thành công ch c v Giám ñ c Microweb.,JSC và ñã ñưa côngty này tr thành m t trong nh ng doanh nghi p có uy tín trong lĩnhv c ph n m m online. Hi n t i bà là công dân danh d trên cácm ng xã h i hàng ñ u như Facebook, Linkedin, v i s lư ng thànhviên r t l n (trên 5000 thành viên), h ñ u là nh ng chuyên gia,nh ng nhà lãnh ñ o và ti p th hàng ñ u c a Vi t Nam và th gi i. Bà là chuyên gia vi t bàicho các ñ u báo như Nh p C u ð u tư, Thương hi u & Doanh nghi p, Doanh nhân… làgi ng viên, di n gi cho các khóa ñào t o, h i th o trong nư c và khu v c v lĩnh v c ti p ths , ngo i giao s …2. Cùng các c ng s trong nhóm Marketing online và công ngh thông tin ng d ngtrong doanh nghi p, s hư ng d n và chia s kinh nghi m v i h c viên.

Là khóa học Marketing Online diễn ra vào tháng 6 năm 2011. Do Mrs Lê Thúy Hạnh CEO Digimarketing và Mr Tuấn Hà CEO Vinalink trực tiếp giảng dạy.

Vistos

Vistos totais

1.169

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

73

Ações

Baixados

23

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×