O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

RPG Maker XP

439 visualizações

Publicada em

RPG Maker XP
http://makeowngame.com/

Publicada em: Educação
 • Login to see the comments

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

RPG Maker XP

 1. 1. RPG Maker XP : www.Make Own Game.com HƯ NG D N LÀM GAME V I PH N M M RPG MAKER XP Tác Gi : Lê Th ng Nh t – Tàng Long
 2. 2. Note : b n có quy n s d ng, sao chép, chình s a b t kì th gì trong ebook này mà không c n h i b n quy n tác gi , t t c ñ u là free (mi n phí), Và n u mu n : xin hãy ghi ngu n khi s d ng ebook này, dĩ nhiên ñi u này chúng tôi không b t bu c, n u b n không mu n thì không c n ph i làm. Cũng xin lưu ý r ng cu c sách này ñã ñư c tôi ñi u ch nh nhi u l n, và s còn ñư c ñi u ch nh thêm nhi u l n n a, vì v y các b n có th thư ng xuyên DownLoad ñ c p nh t thêm, và dù cu n ebook này ñư c update kĩ ñ n ñâu thì nó v n còn nhi u thi u xót, m i thi u xót, góp ý xin g i v Ron@MakeOwnGame.com v i subject : “MakeOwnGame” ñ chúng tôi có th ch nh s a t t hơn, thân, Lê Th ng Nh t Website : www.MakeOwnGame.com
 3. 3. ðây là giao diên chính c a RMXP bao g m thanh Menu, thanh tiêu ñ , thanh công c phía trên cùng v i màn hình l n là khu v c v map và Map ñ v ðây là ph n lí thuy t nói hơi khó hi u, các b n có th xem video trư c r i quay l i h c lí thuy t sau, 10 unit ñ u tiên t p trung ch y u v lí thuy t(50%) và th c hành(50%) Tuy là lí thuy t nhưng các b n v n dùng nhưng ít khí dùng, nhưng nó l i là ph n quan tr ng không th thi u ñư c,…. S : là v trí c a nhân v t chình xu t hi n khi b t ñ u chơi
 4. 4. Nh n Menu Game và ch n Playtest ñ chơi th , b n có th nh n phím t t F12 ho c nút Playtest trên thanh công c . Ch n b ng cách nh n C, Enter ho c kho ng tr ng Ch n new game ñ b t ñ u chơi Continue : ñ ti p t c chơi, thư ng thì Continue b n, n u các b n mu n s d ng nút này thì các b n ph i chơi và save l i. khi ñó nh n vào continue s chơi ti p t c lúc Save Nh n Shutdown ñ thoát kh i trò chơi N u b n nào bi t Ti ng Vi t thì có th chơi The Final Sword, các hư ng d n này khá tương t game TFS( the Final Sword), còn không thì b n c chơi Fantasy nhưng tôi ít khi chơi Fantasy và nó ch y trên gi l p PS1,PS2 nên ñ h a không ñ p b ng XP Nh n New Game và …..
 5. 5. ðó là nhân v t chính trong trò chơi (S) Nh n Alt + Enter : ñ m toàn màn hình Nh n C ñ ch n và nút X ñ ñóng m Menu, Equip N u b n không bi t v RPG XP thì t t hơn h t là nên download v và edit. M RMXP có 2 cách Cách 1 : vào link cài ñ t rpg và click vào RPGXP.exe
 6. 6. Cách 2 : nhanh hơn Click Start ---> select RPG maker XP
 7. 7. Sau ñó ch n Menu File -- > New Project Bây gi thì cài ñ t tên game, folder ch a game và link ñ n game M y th này thì ch nh s a sau cùng ñư c tuy nhiên hãy ñ t v trí d tìm, n u không l n sau mu n ch nh s a gì r t m t công tìm ki m
 8. 8. Folder Name : tên thư m c ch a game Game Title : quá d , ñây là tên game Location : v trí ñ t thư m c game, n u là Newbie t t hơn b n nên ñ nó trên Desktop ðây là New Project c a tôi : Nh n OK ñ Finish Ti p theo, D_ click vào event T i Graphic b n click vào và xu t hi n h p tho i Graphic, ñâu b n có th ch n các character và các bi u tư ng hình d ng trong trò chơi, có kho ng 200 nh ñ s d ng
 9. 9. B n cũng có th download t internet, ñ h a c a RPG XP r t nhi u R i nh n OK. T i list of Event Commands, D_ click vào và xu t hi n h p tho i h p tho i Event Commands, ñây là công c ch nh s a toàn b Event trong trò chơi, ch có 3 b ng, v i 1 event l i có m t event con,
 10. 10. Nhìn vào có v ít tuy nhiên b n có th dùng nó ñ làm game như Fantasy 3, dĩ nhiên là ch t lư ng hơn h n game trên n n PS2, tôi không rành v các b n khác c a Fantasy nên cũng không th nói gì nhi u Click Show Text. Write: <Ann> :What ‘s up ? n[1] : not things. Và ñây là k t qu .
 11. 11. n[1] : là tên nhân v t s 1 n[a] : là tên nhân v t th a (1,2,3,4,….) V Map : b n hãy xem t i ph n ti p theo. Edit DataBase
 12. 12. Menu Tool --> Database or F9 First, tùy ch nh h p tho i Actor. B n có th th y các tùy ch nh v nhân v t chính, nhưng nhân v t mà chúng ta ñi u khi n trong trò chơi, RMXP s d ng thu t sĩ nên ch nh s và làm game khá d dàng Name là tên nhân v t, m c ñ nh là 6 nhân v t n u mu n t ng gi m thì có th ch n Change Maximum, ñây có th tăng gi m s lư ng nhân v t. Class: ñơn gi n là ngh nghi p nhân v t như Fighter, Doctor, Hungter. Mage B n có th tăng gi m các Class Character Graphic : ñây là hình d ng các nhân v t trong trò chơi, D_click vào hình dư i Character Graphic ñ ch n Charcter Main. Batter Graphic : ðây là hình d ng các nhân v t khi chi n ñ u trong ñ u trư ng Batter, ñây là d ng m c ñ nh, Tuy nhiên tôi không quan tâ ñ n ñi u này l m vì Batter ñã ñư c các Coder vi t Cript làm cho ñ u trư ng xu t hi n các nhân v t gi ng Character Graphic. ði u này r t tuy t Parameters : dùng ñ ch nh s a các ch s c a nhân v t như HP, SP, str, dex, Agi và int N u có dùng Demo thì nh ch nh Max. :D
 13. 13. Indital Level : C p ñ th p nh t c a nhân v t, thư ng là 1, b n có th tăng lên 10 cho nhân v t m nh lên nhưng nên tùy ch nh phù h p v i s c m nh c a Enemy Final Level : c p ñ cao nh t mà nhân v t có th ñ t ñư c, càng cao càng t t nhưng th i giàn ñ luy n level s lâu hơn. Chì s này m c ñ nh là 99, b n có th gi m tùy thích, còn mu n tăng thêm thì c ch nh s a trong code Cript Exp Curve : n u b n mu n tăng thêm 1 c p thì b n ph i ñ t ñư c m t s Exp nh t ñ nh do trò chơi quy ñ nh, b n ñi u ch nh Exp t i ñây. Starting Equipment : Trang b c a các nhân v t như Weapon, Armor, Ring, Helm, Sword, Spear, Iron, Shield N u mu n làm game thì b n ph i chơi game F9 and click Classes, ñây là h p tho i Classes, dùng ñ ñi u ch nh Class, Job Classes : m c ñ nh, 8 job, there are : Fighter, Lancer, Warrior, Thief, Hunter, Gunner, Cleric and Mage, you can add Magic :D
 14. 14. Các Class, Job ñ u Edit tương t nhau, Tôi ch n Classes 008: Mage, b n có th ch n khác. +Name : tên Classes +postion:…không quan tr ng +Equippable Weapons : vũ khí phù h p v i Class, m i Classes ch s h u m t s vũ khí nh t ñ nh, m t s game nhân v t n , nam dùng Weapons khác nhau,… N u mu n Classes s d ng Weapons nào thì click vào nó +Equippable Armors: ñây là các Armor, nó cũng là trang b c nhân v t và tương t Equippable Weapons, n u mu n nhân v t, Class không s d ng Equipment thì b tr ng. +Element Efficiency : m i quái v t có m t ho c nhi u thu c tính như r ng có thu c tính l a, cá có thu c tính nư c, Chim mang thu c tính Chim,… ð giàm sát thương thì ph i có Skill,Classes,Equipt ñ phòn ng a.
 15. 15. N u mu n add Element Efficiency vào thì Click, b tr ng thì không có kh năng phòng ng a, n u nhân v t level cao thì cũng không sao +State Efficiency: m t s State r t khó ch u như Sleep, Die,… ða s States không th kháng c , và có th ch ch t, vì v y vi c có Classes ñ i kháng r t t t. +Skill to Learn : Click vào kho ng tr ng Skill to Learn : Skill s h c ñư c khi ñ t c p ñ nh t ñ nh, chúng ta s nói kĩ hơn trong ph n Skill, ñây là các Skill trong trò chơi Level : c p ñ ñ có Skill, n u level là 1 thì b n s có skill ngay khi chơi, n u level là 10 mà c p ñ nhân v t là 9 thì c n ph i lên thêm 1 c p n a s h c ñư c Skill hay nh n Skill Change Maximum : ……… ðây là dành cho m t Classes, các Classes khác tương t DataBase Skills
 16. 16. Menu Tool >>> DataBase >> Skills Skill là các tuy t chiêu, kĩ năng, kĩ thu t ñư c dùng ñ chi n ñ u v i các Enemy B n có th add các skill trong này cho Enemises Table Skill – Left : there are 125 Skills, b n th có add thêm Skill t i Change Maximum Cũng như Classes, page này hư ng d n 1 skill và b n có th ch nh tương t v i các skill khác. Skill 024: Windus . Name : Name Skill Icon : g m các hình d ng c a skill : click Icon Skill ñ ch n Icon
 17. 17. Click vào icon và nh n OK Description : dùng ñ ghi chú thích c a Skill Scope : m c tiêu c a skill, tác d ng vào 1 ngư i, 1 nhân v t, nhi u ngư i, nhi u nh n v t,….N u b n dùng skill Sword thì dùng cho m t ngư i, bão thì tác d ng lên nhi u quái v t, còn tr thương thì tác d ng lên các nhân v t chính Occasion : tác d ng c a skill, dùng skill trong th i ñi m nào, Dùng trong Menu hay dùng trong Battle ho c dùng lúc nào cũng ñư c Skills Fight dùng trong battle, các skill Health SP, HP dùng trong m i trư ng h p User Animation : hi u ng khi nhân v t s d ng, hi u ng này tác d ng lên nh n v t s d ng. Target Animation : gi ng User Animation nhưng hi u ng này tác d ng trên Enemy. Menu Use SE : các SE g m nhi u ti ng ñ ng ðây là âm thanh khi dùng skill. * Skills Health : ch y u s d ng các ch s SP, Power SP : năng lư n tiêu t n Power : kh năng, power ; power càng th p thì skill Health càng m nh và khôi ph c t t
 18. 18. INT-F : 50-100 Hit Rate : 100 MDEF-F: 100 Variance : 15 • Skill Fight/ Skill battle : nh ng skill s d ng trong chi n ñ u Ch y u quan t m ñ n SP, Power, Attack SP and Power.: power càng cao thì skill càng m nh, khí ñó SP nên cao Attack : ñây là ch s chi n ñ u, nó càng cao thì vũ khí càng m nh STR-F, Hit Rate, PDEF-F : 100 Variance : 15 B n có th thay ñ i các ch s này, tuy nhiên ch nên thay ñ i SP, power, và trong Skill Battle thì ñi u ch nh Attack. Element and State Change : Skilll = Classes RPG Maker XP : www.Make Own Game.com RPG Maker XP- Enemies Enemies :tên Enemy
 19. 19. Name : tùy ch nh tên Enemy Battle Graphic : click uder and select Graphic Enemy, OK Right : Element Efficiency and State Efficiency gi ng như Classes, Skill nhưng l i có nhi u s khác bi t, có l s hư ng d n sau. Max SP : năng lư ng quái v t Max HP : máu quái v t Các ch s thì c tăng lên thêm 1 cho t t cà thì quái s m nh hơn Max SP : 9999 Max HP : 99999 STR : s c m nh quái v t DEX : khéo léo AGI: t c ñ INT : phép thu t ATK : t n công PDEF: th v t lí MDEF : th phép EVA : tránh né Attacker Animation : hi u ng x y ra, thư ng tác d ng lên nhân v t Tagrget Animation : hi u ng hi n vào m c tiêu, thư ng tác d ng lên m c tiêu là quái v t, các skill Health thì hi u ng tác d ng lên Nhân v t, ngư i chơi EXP : exp, ñi m kinh nghi m Gold : s ti n có ñư c sau khi ñánh ch t quái v t Treasure : khi nhân v t ch t s rơi ra 1 item, ñây là nơi ñi u ch nh Item s rơi ra Action( under Final ) : ñi u ch nh các chiêu c a quái v t : ñánh v t lí , tuy t chiêu The End RPG Maker XP : www.Make Own Game.com

×