Cataloge -thietbidien ongze-www.thietbidienngan.com

N

Cataloge -thietbidien ongze-www.thietbidienngan.com

07 - 2011
CAÙC MAØU KHUNG VIEÀN NGOAØI SERIES S9 
COLOR OF COVER PLATES FOR S9 SERIES 
F9.X.CR 
Traéng kem / Cream 
8.000 ñ 
F9.X.SB 
Xanh trôøi / Sky blue 
8.000 ñ 
CAÀU DAO TÖÏ ÑOÄNG SERIES 3SB2 - 60 (MCB) 
3SB2 -60 MINI CIRCUIT BREAKER (MCB) 
CAÀU DAO TÖÏ ÑOÄNG SERIES NT-58 
NT-58 CIRCUIT BREAKER 
Caàu dao töï ñoäng seri NT-58 
Circuit breaker series NT-58 
6A 
10A 
16A 
20A 
25A 
32A 
53.000 ñ 
53.000 ñ 
53.000 ñ 
53.000 ñ 
53.000 ñ 
53.000 ñ 
Maët che CB vaø MCB duøng cho seri F9 
Flush plate for cb and mcb series F9 
F9MCB F9MCB1 F9MCB2 
14.000 ñ 
Caàu dao töï ñoäng 1 cöïc töø 6.0KA 
MCB 1 pole 6.0KA 
Caàu dao töï ñoäng 2 cöïc töø 6.0KA 
MCB 2 pole 6.0KA 
Caàu dao töï ñoäng 3 cöïc töø 6.0KA 
MCB 3 pole 6.0KA 
6A 
10A 
16A 
20A 
25A 
32A 
40A 
50A 
63A 
45.500 ñ 
46.500 ñ 
47.500 ñ 
48.500 ñ 
50.000 ñ 
51.500 ñ 
53.000 ñ 
60.000 ñ 
60.000 ñ 
6A 
10A 
16A 
20A 
25A 
32A 
40A 
50A 
63A 
90.000 ñ 
92.000 ñ 
94.000 ñ 
96.000 ñ 
98.000 ñ 
100.000 ñ 
102.000 ñ 
113.000 ñ 
113.000 ñ 
6A 
10A 
16A 
20A 
25A 
32A 
40A 
50A 
63A 
131.000 ñ 
134.000 ñ 
137.000 ñ 
141.000 ñ 
145.000 ñ 
149.000 ñ 
153.000 ñ 
170.000 ñ 
170.000 ñ 
F9.X.R 
Ñoû / Red 
8.000 ñ 
F9.X.Y 
Vaøng / Yellow 
8.000 ñ 
F9.X.C 
Naâu / Coffee 
8.000 ñ 
F9.X.M 
Xanh ñaäm / 
Mazarine 
8.000 ñ 
F9X.LW 
Traéng / White 
5.000 ñ 
F9.X.GN 
Xanh laù / green 
8.000 ñ 
F9.X.SC 
Caùt sa maïc / 
Soft coffee 
8.000 ñ 
AÙp duïng töø 07 - 2011
1 
THIEÁT BÒ ÑIEÄN HAÏ THEÁ (COÂNG TAÉC VAØ OÅ CAÉM) SERIES S9 
ELECTRICAL ACCESSORIES (SWICHES AND SOCKETS) S9 SERIES 
F91 / 1D 
Coâng taéc ñôn phím to 1 chieàu 
1 way switch with plate 
32.000 ñ 
F91 / 2D 
Coâng taéc ñôn phím to 2 chieàu 
2 way switch with plate 
45.000 ñ 
F92 / 1D 
Coâng taéc ñoâi phím to 1 chieàu 
1 way twin switch with plate 
46.000 ñ 
F92 / 2D 
Coâng taéc ñoâi phím to 2 chieàu 
2 way twin switch with plate 
75.000 ñ 
F93 / 1D 
Coâng taéc 3 phím to 1 chieàu 
1 way tripple switch with plate 
62.000 ñ 
F93 / 2D 
Coâng taéc 3 phím to 2 chieàu 
2 way tripple switch with plate 
92.000 ñ 
F91 / 1ND 
Coâng taéc ñôn phím to 1 chieàu 
coù ñeøn baùo 
1 way switch with plate and 
neon indicator 
40.000 ñ 
F91 / 2ND 
Coâng taéc ñôn phím to 2 chieàu 
coù ñeøn baùo 
2 way switch with plate and 
neon indicator 
63.000 ñ 
F92 / 1ND 
Coâng taéc ñoâi phím to 1 chieàu 
coù ñeøn baùo 
1 way twin switch with plate 
and neon indicator 
65.000 ñ 
F92 / 2ND 
Coâng taéc ñoâi phím to 2 chieàu 
coù ñeøn baùo 
2 way twin switch with plate 
and neon indicator 
108.000 ñ 
F93 / 1ND 
Coâng taéc 3 phím to 1 chieàu 
coù ñeøn baùo 
1 way tripple switch with 
plate and neon indicator 
86.000 ñ 
F93 / 2ND 
Coâng taéc 3 phím to 2 chieàu 
coù ñeøn baùo 
2 way tripple switch with plate 
and neon indicator 
130.000 ñ 
F93 
Ñeá maët ba (03) loã 
3 gang plate 
13.000 ñ 
F96 
Ñeá maët saùu (06) loã 
6 gang plate 
18.000 ñ 
F9U.X 
OÅ caém ñôn 2 chaáu vaø 1 loã 
2 pin single socket with 1 gang 
40.000 ñ 
F92U3 
OÅ caém ñoâi 3 chaáu 16A-250V 
16A-250V 3 pin double socket 
64.000 ñ 
F91 
Ñeá maët moät (01) loã 
1 gang plate 
13.000 ñ 
F94 
Ñeá maët boán (04) loã 
4 gang plate 
18.000 ñ 
F9U 
OÅ caém ñôn 2 chaáu 
2 pin single socket 
36.000 ñ 
F9U.XX 
OÅ caém ñôn 2 chaáu vôùi 2 loã 
2 pin single socket with 2 gangs 
40.000 ñ 
F9U3.X 
OÅ caém ñôn 3 chaáu 1 loã 
3 pin single socket with 1 gang 
54.000 ñ 
F92 
Ñeá maët hai (02) loã 
2 gang plate 
13.000 ñ 
F95 
Ñeá maët naêm (05) loã 
5 gang plate 
18.000 ñ 
F9U2 
OÅ caém ñoâi 2 chaáu 
2 pin double socket 
52.000 ñ 
F9U3 
OÅ caém ñôn 3 chaáu 16A-250V 
16A-250V 3 pin single socket 
50.000 ñ 
F9U3.XX 
OÅ caém ñôn 3 chaáu 2 loã 
3 pin single socket with 2 gangs 
54.000 ñ 
AÙp duïng töø 07 - 2011
THIEÁT BÒ ÑIEÄN HAÏ THEÁ (COÂNG TAÉC VAØ OÅ CAÉM) SERIES F3 
ELECTRICAL ACCESSORIES (SWITCHES AND SOCKETS) F3 SERIES 
Ñeá maët hai (02) loã 
2 gang plate 
12.800 ñ 
F33 
Ñeá maët ba (03) loã 
3 gang plate 
12.800 ñ 
Ñeá maët naêm (05) loã 
5 gang plate 
16.000 ñ 
F4 / 10 
OÅ caém ñôn 3 chaáu deïp 
3 pin australian socket 
40.000 ñ 
F4U2 
OÅ caém ñoâi 2 chaáu 
2 pin double socket 
51.000 ñ 
F4 / 10U 
OÅ caém 2 chaáu vaø 3 chaáu deïp 
2 pin socket and 
3 pin australian socket 
65.000 ñ 
F4 / 10S4 
OÅ caém 2 vaø 3 chaáu deïp coù coâng taéc 
2 pin and 3 pin Australian socket 
with switch 
82.000 ñ 
F4 / 10S 
OÅ caém 3 chaáu deïp coù coâng taéc 
3 pin australian socket 
with switch 
57.000 ñ 
DO NOT DISTURB 
INSERT KEY FOR 
POWER 
SONGZE 
INSERT KEY FOR 
SONGZE 
HOTEL 
POWER 
CARAVELLE 
HOTEL 
CARAVELLE 
HOTEL 
ON 
OFF 
110V 
A.C. 
240V 
SHAVERS ONLY 
F31 
Ñeá maët moät (01) loã 
1 gang plate 
12.800 ñ 
F32 
F34 
Ñeá maët boán (04) loã 
4 gang plate 
16.000 ñ 
F35 
F31X 
Maët che trôn 
Blanking plate 
20.000 ñ 
F4U 
OÅ caém ñôn 2 chaáu (vaø 1 loã) 
2 pin single socket 
(with 1 gang) 
32.000 ñ 
F426 / 15 
OÅ caém 3 chaáu troøn 13A-250V 
13A-250V 3 round pin socket 
77.000 ñ 
F426 
OÅ caém 3 chaáu kieåu Anh 
3 pin British socket 
80.000 ñ 
F15 
OÅ caém 3 chaáu kieåu Anh 
coù coâng taéc 
3 pin single british socket 
with switch 
97.000 ñ 
F15N 
OÅ caém 3 chaáu kieåu Anh 
coù coâng taéc vaø ñeøn baùo 
3 pin single british socket 
with neon indicator and switch 
115.000 ñ 
F15 / 15 
OÅ caém 3 chaáu troøn 
coù coâng taéc 
3 round pin socket 
with switch 
90.000 ñ 
F15 / 15N 
OÅ caém 3 chaáu troøn 
coù coâng taéc vaø ñeøn baùo 
3 round pin single socket with 
Neon indicator and switch 
110.000 ñ 
FM2 
Chieát aùp ñeøn 630W 
630W dimmer control 
90.000 ñ 
F2KT 
Chìa theû töø vaø theû card duøng cho F32KT vaø F82KT 
Magnet ket tag and card for F32KT and F82KT 
55.000 ñ 
FH3 
Coâng taéc nhaán chuoâng 
vaø “xin ñöøng quaáy raày” 
Bell push switch 
with “DO NOT DISTURB” 
130.000 ñ 
F223DV 
Naép ñaäy coâng taéc vaø oå caém choáng thaám nöôùc Series F3 
Waterroof cover for socket and switch for f3 series 
70.000 ñ 
F32KT+FKT 
Coâng taéc vaø chìa khoùa theû töø 
16A-250V coù ñeøn baùo 
16A-250V electric magnet saving 
key switch with neon indicator 
400.000 ñ 
F727 
OÅ caém caïo raâu coù ngaét khi quaù taûi 
shaver socket with overload cutout 
700.000 ñ 
FM3 
Chieát aùp quaït 250W 
250W fan control switch 
90.000 ñ 
F82KT+FKT 
Coâng taéc vaø chìa khoùa theû card 
coù ñeøn baùo 
Electric card saving key 
with neon indicator 
450.000 ñ 
2 
AÙp duïng töø 07 - 2011
PHUÏ KIEÄN ÑIEÄN HAÏ THEÁ (COÂNG TAÉC VAØ OÅ CAÉM) SERIES F3 
ELECTRICAL ACCESSORIES MECHANISM F3 SERIES 
F30 / 1 / 2M 
Coâng taéc 1 chieàu 10A 
10A 1 way switch 
17.000 ñ 
F30M 
Coâng taéc 2 chieàu 10A 
10A 2 way switch 
21.000 ñ 
F30MBP2 
Coâng taéc nhaán chuoâng 
Bell push switch 
26.000 ñ 
F30NE0N 
Ñeøn baùo neon rôøi 220V (Ñoû hoaëc xanh) 
220V neon indicator (red or green) 
17.000 ñ 
F30RJ40 
OÅ caém ñieän thoaïi loaïi 4 daây 
4 wire telephone socket 
53.000 ñ 
F30RJ64 
OÅ caém ñieän thoaïi loaïi 6 daây 
6 wire telephone socket 
60.000 ñ 
FFD 
OÅ caàu chì 5A-15A 
5A-15A fuse 
33.000 ñ 
F8 / 2P 
OÅ caém 2 chaáu deïp 10A 
10A 2 flat pin socket 
20.000 ñ 
F400VS 
Chieát aùp quaït 400VA coù coâng taéc 
400VA fan control with switch 
105.000 ñ 
F400V 
Chieát aùp quaït 400VA 
400VA fan control 
98.000 ñ 
THIEÁT BÒ ÑIEÄN LOAÏI NOÅI SERIES FM 
F30MD20 
Coâng taéc 2 cöïc 20A 
20A double pole switch 
74.000 ñ 
F30TV75MS 
OÅ caém TV 75 OHM 
75 OHM TV / FM axial socket 
43.000 ñ 
F30RJ88 
OÅ caém ñieän thoaïi 8 daây 
8 wire telephone socket 
75.000 ñ 
FX 
Nuùt che trôn nhoû 
Trademark panel 
4.000 ñ 
F500VS 
Chieát aùp ñeøn 500VA coù coâng taéc 
500VA dimmer control with switch 
105.000 ñ 
F500V 
Chieát aùp ñeøn 500VA 
500VA dimmer 
98.000 ñ 
FSFE 
Caàu chì rôøi 5A-15A 
5A-15A fuse 
4.500 ñ 
HIGH QUALITY ELECTICAL ACCESSORIES FM SERIES 
10A 
FM1 / 2 
Coâng taéc ñôn 2 chieàu 10A - 250V 
10A - 250V 2 way double switch 
36.000 ñ 
FM2 / 1 
Coâng taéc ñoâi 1 chieàu 10A - 250V 
10A - 250V 1 way double switch 
48.000 ñ 
FM2 / 2 
Coâng taéc ñoâi 2 chieàu 10A - 250V 
10A - 250V 2 way double switch 
57.000 ñ 
FM3 / 1 
Coâng taéc 3 loaïi 1 chieàu 10A - 250V 
10A - 250V 1 way 3 switch 
65.000 ñ 
FM3 / 2 
Coâng taéc 3 loaïi 2 chieàu 10A - 250V 
10A - 250V 2 way 3 switch 
78.000 ñ 
FM4 / 1 
Coâng taéc 4 loaïi 1 chieàu 10A - 250V 
10A - 250V 1 way 4 switch 
82.000 ñ 
FM1BP 
Coâng taéc nhaán chuoâng ñôn 10A - 250V 
10A - 250V single bell push switch 
42.000 ñ 
FM4T01 
OÅ caém ñieän thoaïi ñôn loaïi 4 daây 
4 wire telephone single socket 
73.000 ñ 
FM1TV 
OÅ caém tivi ñôn 
Single general television socket 
60.000 ñ 
FMM2 
Chieát aùp ñeøn 300W - 250V 
300W - 250V dimmer control 
95.000 ñ 
Chieát aùp quaït 250W - 250V 
250W - 250V fan control 
95.000 ñ 
FMU2 
OÅ caém ñoâi 2 chaáu 10A - 250V 
10A - 250V 2 pin double socket 
57.000 ñ 
FM1NEON 
Ñeøn baùo ñôn 250V (ñoû hoaëc xanh) 
250V single neon indicator (red/green) 
33.000 ñ 
FM1FD 
OÅ caàu chì ñôn 5A - 15A 
5A -15A single fuse 
51.000 ñ 
FMLP 
Hoäp ñuoâi boùng ñeøn (loaïi ren hoaëc loaïi gaøi) 
Lampholder plug socket (crew or insert) 
35.000 ñ 
3 
FUSE 
FM1 / 1 
Coâng taéc ñôn 1 chieàu 10A - 250V 
10A - 250V 1 way single switch 
31.000 ñ 
FMM3 
DIMMER 
FAN CONTROL 
AÙp duïng töø 07 - 2011
MAÙNG LUOÀN DAÂY ÑIEÄN PVC TÖÏ CHOÁNG CHAÙY VAØ PHUÏ KIEÄN 
COMBUSTION - PROOF PVC CABLE TRUNKING AND FITTINGS 
Maùng chöõ T 2 caáp (Equal tees) 
FA 36 
FA 37 
FA 38 
FA 39 
Maùng chöõ T coù naép (Unequal tees with cover) 
FA 40 
FA 41 
FA 42 
39 x 19mm / 24 x 14mm 
59 x 22mm / 39 x 19mm 
Maùng luoàn daây ñieän (Cable Trunkings) 
FA 20 / 10 
20mm x 10mm x 2m 
FA 24 / 14 
24mm x 14mm x 2m 
FA 39 / 19 
39mm x 19mm x 2m 
FA 59 / 22 
59mm x 22mm x 2m 
FA 60 / 40 
60mm x 40mm x 2m 
FA 80 / 40 
80mm x 40mm x 2m 
FA 80 / 60 
80mm x 60mm x 2m 
FA 100 / 40 
100mm x 40mm x 2m 
FA 100 / 60 
100mm x 60mm x 2m 
FA 150 / 80 
150mm x 80mm x 2m 
FA 200 / 100 
200mm x 100mm x 2m 
OÁNG LUOÀN DAÂY ÑIEÄN PVC LOAÏI TROØN TÖÏ CHOÁNG CHAÙY VAØ PHUÏ KIEÄN 
COMBUSTION - PROOF PVC CABLE CONDUIT AND FITTINGS 
OÁng luoàn daây ñieän (Round PVC Cable Conduits) 
FB 
Þ16 
FBÞ20 
FBÞ25 
FBÞ32 
FBÞ40 
FBÞ50 
Cuùt noái oáng (Coupings) 
FB 1 
FB 2 
FB 3 
FB 4 
FB 5 
FB 6 
Cuùt noái L (Normal Bends) 
FB 7 
FB 8 
FB 9 
FB 10 
FB 11 
FB 12 
Cuùt chöõ T (Inspection Tees) 
FB 13 
FB 14 
FB 15 
FB 16 
FB 17 
FB 18 
Cuùt thu lôùn nhoû (Reducers) 
FB 19 
FB 20 
FB 21 
FB 22 
FB 23 
FB 24 
Þ16 x 1,4 x 2.920 
Þ20 x 1,6 x 2.920 
Þ25 x 1,9 x 2.920 
Þ32 x 2,1 x 2.920 
Þ40 x 2,3 x 2.920 
Þ50 x 2,5 x 2.920 
Þ16mm 
Þ20mm 
Þ25mm 
Þ32mm 
Þ40mm 
Þ50mm 
Þ16mm 
Þ20mm 
Þ25mm 
Þ32mm 
Þ40mm 
Þ50mm 
Þ16mm 
Þ20mm 
Þ25mm 
Þ32mm 
Þ40mm 
Þ50mm 
Þ20 / Þ16mm 
Þ25 / Þ20mm 
Þ32 / Þ20mm 
Þ32 / Þ25mm 
Þ40 / Þ32mm 
Þ50 / Þ40mm 
16.000 ñ 
22.500 ñ 
32.000 ñ 
46.000 ñ 
82.000 ñ 
113.000 ñ 
530 ñ 
870 ñ 
1.400 ñ 
2.100 ñ 
5.000 ñ 
7.000 ñ 
1.100 ñ 
1.500 ñ 
2.900 ñ 
4.500 ñ 
7.000 ñ 
9.500 ñ 
1.500 ñ 
2.600 ñ 
4.400 ñ 
6.200 ñ 
8.000 ñ 
9.500 ñ 
880 ñ 
1.350 ñ 
1.700 ñ 
2.200 ñ 
4.000 ñ 
5.500 ñ 
Caøng cua keïp ñôõ oáng (Mounting Clips) 
FB 25 
FB 26 
FB 27 
FB 28 
FB 29 
Þ16mm 
Þ20mm 
Þ25mm 
Þ32mm 
Þ40mm 
650 ñ 
800 ñ 
1.400 ñ 
1.800 ñ 
2.700 ñ 
39 x 19mm / 24 x 14mm 
59 x 22mm / 39 x 19mm 
24 x 14mm / 39 x 19mm 
39 x 19mm / 59 x 22mm 
24mm x 14mm 
39mm x 19mm 
59mm x 22mm 
3.000 ñ 
5.000 ñ 
3.000 ñ 
5.000 ñ 
3.200 ñ 
4.800 ñ 
8.500 ñ 
Cuùt thu maùng (Flat Adaptors) 
FA 43 
FA 44 
Cuùt noái maùng (Conectors) 
1.300 ñ 
2.600 ñ 
Goùc maùng vuoâng (Flat bends) 
FA 1 
20mm x 10mm 
FA 2 
24mm x 14mm 
FA 3 
39mm x 19mm 
FA 4 
59mm x 22mm 
FA 5 
60mm x 40mm 
FA 6 
80mm x 40mm 
FA 7 
100mm x 40mm 
FA 8 
100mm x 60mm 
Goùc maùng ngoaøi (External Conners) 
FA 9 
20mm x 10mm 
FA 10 
24mm x 14mm 
FA 11 
39mm x 19mm 
FA 12 
59mm x 22mm 
FA 13 
60mm x 40mm 
FA 14 
80mm x 40mm 
FA 15 
100mm x 40mm 
FA 16 
100mm x 60mm 
Goùc maùng trong (Internal Conners) 
FA 17 
20mm x 10mm 
FA 18 
24mm x 14mm 
FA 19 
39mm x 19mm 
FA 20 
59mm x 22mm 
FA 21 
60mm x 40mm 
FA 22 
80mm x 40mm 
FA 23 
100mm x 40mm 
FA 24 
100mm x 60mm 
1.300 ñ 
1.750 ñ 
3.500 ñ 
5.500 ñ 
7.000 ñ 
10.000 ñ 
12.500 ñ 
15.000 ñ 
1.200 ñ 
1.600 ñ 
2.600 ñ 
5.000 ñ 
6.500 ñ 
9.000 ñ 
11.000 ñ 
14.000 ñ 
1.200 ñ 
1.600 ñ 
2.600 ñ 
5.000 ñ 
6.500 ñ 
9.000 ñ 
11.000 ñ 
14.000 ñ 
FA 52 
FA 53 
FA 54 
FA 55 
FA 56 
FA 57 
FA 58 
24mm x 14mm 
39mm x 19mm 
59mm x 22mm 
60mm x 40mm 
80mm x 40mm 
100mm x 40mm 
100mm x 60mm 
1.300 ñ 
2.500 ñ 
4.000 ñ 
5.000 ñ 
6.500 ñ 
8.000 ñ 
9.500 ñ 
Goùc maùng coù naép (Flat Bends With Cover) 
FA 25 
24mm x 14mm 
FA 26 
39mm x 19mm 
FA 27 
59mm x 22mm 
2.700 ñ 
4.600 ñ 
8.500 ñ 
Chöõ T maùng (Unequal tees) 
FA 28 
FA 29 
FA 30 
FA 31 
FA 32 
FA 33 
FA 34 
FA 35 
20mm x 10mm 
24mm x 14mm 
39mm x 19mm 
59mm x 22mm 
60mm x 40mm 
80mm x 40mm 
100mm x 40mm 
100mm x 60mm 
1.300 ñ 
2.000 ñ 
3.500 ñ 
6.000 ñ 
8.000 ñ 
12.000 ñ 
14.000 ñ 
17.000 ñ 
Cuùt bòt ñaàu maùng (Flat conectors) 
FA 45 
24mm x 14mm 
FA 46 
39mm x 19mm 
FA 47 
59mm x 22mm 
FA 48 
60mm x 40mm 
FA 49 
80mm x 40mm 
FA 50 
100mm x 40mm 
FA 51 
100mm x 60mm 
1.500 ñ 
3.000 ñ 
4.800 ñ 
5.500 ñ 
7.000 ñ 
8.500 ñ 
10.000 ñ 
4 
AÙp duïng töø 07 - 2011
OÁNG LUOÀN DAÂY ÑIEÄN PVC TÖÏ CHOÁNG CHAÙY VAØ PHUÏ KIEÄN 
COMBUSTION - PROOF PVC CABLE CONDUIT AND FITTINGS 
Ñaàu vaø khôùp noái ren (Female and Male Screwed Couplings) 
FB 30 
FB 31 
FB 32 
FB 33 
Þ16mm 
Þ20mm 
Þ25mm 
Þ32mm 
1.200 ñ 
1.500 ñ 
1.900 ñ 
3.600 ñ 
Hoäp noái ra 1 ñöôøng (One way juntion box) 
FB 34 
FB 35 
FB 36 
Hoäp noái ra 2 ñöôøng thaúng (Two way juntion box) 
Hoäp noái ra 3 ñöôøng (Three way juntion box) 
Cuùt noái L coù naép (Inspection Elbow with Cover) 
Naép hoäp noái troøn (Lid for round juntion box) 
Loø xo uoán oáng (Conduit Bending Springs) 
CAÙC LOAÏI HOÄP NOÁI DAÂY, APTOMAT 
MCB, SWITCH, ADAPTABLE BOXES 
Þ16mm 
Þ20mm 
Þ25mm 
FB 37 
FB 38 
FB 39 
Hoäp noái ra 2 ñöôøng vuoâng (Two way Angled juntion box) 
FB 40 
FB 41 
FB 42 
FB 43 
FB 44 
FB 45 
Þ16mm 
Þ20mm 
Þ25mm 
Þ16mm 
Þ20mm 
Þ25mm 
Þ16mm 
Þ20mm 
Þ25mm 
5.300 ñ 
5.600 ñ 
6.000 ñ 
Hoäp noái ra 4 ñöôøng (Four way juntion box) 
FB 46 
FB 47 
FB 48 
FB 49 
FB 50 
FB 51 
Þ16mm 
Þ20mm 
Þ25mm 
Þ20mm 
Þ25mm 
Þ32mm 
3.200 ñ 
5.600 ñ 
8.500 ñ 
Cuùt noái T coù naép (Inspection Tees with Cover) 
FB 52 
FB 53 
FB 54 
Þ20mm 
Þ25mm 
Þ32mm 
5.200 ñ 
8.000 ñ 
9.600 ñ 
FB 70 FB 71 
FB 72 
FB 73 
FB 74 
FB 75 
Þ65mm Þ16mm~Þ40mm 
Þ16mm 
Þ20mm 
Þ25mm 
Þ32mm 
1.350 ñ 300.000 ñ 
53.000 ñ 
65.000 ñ 
90.000 ñ 
115.000 ñ 
Ñaàu xieát keïp oáng ruoät gaø (Adapter for Flexible Conduit) 
FC 1 
FC 2 
FC 3 
FC 4 
Þ16mm 
Þ20mm 
Þ25mm 
Þ32mm 
5.000 ñ 
7.000 ñ 
10.000 ñ 
15.000 ñ 
F3B1 
Hoäp noåi vuoâng F3 
F3 surface box 
86,8 x 86,8 x 35mm 
6.800 ñ 
F3B2 
Ñeá aâm vuoâng cao F3 
F3 deep flush box 
78,5 x 78x5 x 48mm 
9.000 ñ 
F9B1 
Ñeá noåi chöõ nhaät F9 
F9 surface box 
76,6 x 118 x 35mm 
7.400 ñ 
F9B2 
Ñeá aâm Aptomat 
Aptomat flush wall box 
63 x 107,5 x 60mm 
5.000 ñ 
F9B3 
Ñeá aâm chöõ nhaät F9 
F9 flush box 
65 x 106,6 x 40mm 
5.100 ñ 
F9B4 
Ñeá aâm chöõ nhaät F9 
F9 flush box 
60 x 94 x 36mm 
2.600 ñ 
FNT-58 
Hoäp che CB ñen NT-58 
Cover for NT-58 
9.000 ñ 
FWB 
Hoäp noái daây 
Wiring box 
108 x 108 x 55mm 
16.000 ñ 
Keàm caét oáng (Conduit cutter) 
F3B3 
Ñeá aâm vuoâng F3 
F3 flush box 
75,6 x 75,6 x 40,5 
5.300 ñ 
5.300 ñ 
5.600 ñ 
6.000 ñ 
5.300 ñ 
5.600 ñ 
6.000 ñ 
5.700 ñ 
6.100 ñ 
6.600 ñ 
5.300 ñ 
5.600 ñ 
6.000 ñ 
AÙp duïng töø 07 - 2011
XIN VUI LOØNG LIEÂN HEÄ: 
P L E A S E C O N T A C T :

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

Catalogo TL New Holland - VariantesCatalogo TL New Holland - Variantes
Catalogo TL New Holland - Variantes
Catalogo Fácil Agro Mecânica Tatuí23.7K visualizações
Catalogo TL New Holland - Tanque, radiador, pesos, escapamentoCatalogo TL New Holland - Tanque, radiador, pesos, escapamento
Catalogo TL New Holland - Tanque, radiador, pesos, escapamento
Catalogo Fácil Agro Mecânica Tatuí4.9K visualizações
Manual kit portero city classic 4 l ref. 06335Manual kit portero city classic 4 l ref. 06335
Manual kit portero city classic 4 l ref. 06335
Xosé Manoel Álvarez López8.7K visualizações
Kuhn bke 280 305 super shredderKuhn bke 280 305 super shredder
Kuhn bke 280 305 super shredder
PartCatalogs Net351 visualizações
Equipos salle monteriaEquipos salle monteria
Equipos salle monteria
jose_Altamiranda12395 visualizações
Kuhn gmd 55 multidisc mowerKuhn gmd 55 multidisc mower
Kuhn gmd 55 multidisc mower
PartCatalogs Net3.5K visualizações
Kuhn gmd 33 n multidisc mowerKuhn gmd 33 n multidisc mower
Kuhn gmd 33 n multidisc mower
PartCatalogs Net1.8K visualizações
Catalogo TL New Holland - MotorCatalogo TL New Holland - Motor
Catalogo TL New Holland - Motor
Catalogo Fácil Agro Mecânica Tatuí27.9K visualizações
Catalogo TL New Holland - RodasCatalogo TL New Holland - Rodas
Catalogo TL New Holland - Rodas
Catalogo Fácil Agro Mecânica Tatuí2.4K visualizações
Kuhn bw1221 mounted round bale wrappersKuhn bw1221 mounted round bale wrappers
Kuhn bw1221 mounted round bale wrappers
PartCatalogs Net312 visualizações
Kuhn gmd 16, gdm 20 multidisc mowerKuhn gmd 16, gdm 20 multidisc mower
Kuhn gmd 16, gdm 20 multidisc mower
PartCatalogs Net1.7K visualizações
Catalogo Roçadeiras PiccinCatalogo Roçadeiras Piccin
Catalogo Roçadeiras Piccin
Catalogo Fácil Agro Mecânica Tatuí3.3K visualizações
Carcasas para vehículos Carcasas para vehículos
Carcasas para vehículos
M. Offermanns Flood380 visualizações
Kuhn cm 230 f front mounted drum mowersKuhn cm 230 f front mounted drum mowers
Kuhn cm 230 f front mounted drum mowers
PartCatalogs Net195 visualizações
Kuhn bpr210 240-280-305-280 pro-305pro shredderKuhn bpr210 240-280-305-280 pro-305pro shredder
Kuhn bpr210 240-280-305-280 pro-305pro shredder
PartCatalogs Net887 visualizações
Kuhn decompacteurs dc300Kuhn decompacteurs dc300
Kuhn decompacteurs dc300
PartCatalogs Net227 visualizações
Kuhn bp8300 shredderKuhn bp8300 shredder
Kuhn bp8300 shredder
PartCatalogs Net320 visualizações
Cat jm2960  porCat jm2960  por
Cat jm2960 por
RONALDO CHRISTINO CAMPOS 952 visualizações
Catalogo TL New Holland - Tdf, elevador hidráulico e distribuidoresCatalogo TL New Holland - Tdf, elevador hidráulico e distribuidores
Catalogo TL New Holland - Tdf, elevador hidráulico e distribuidores
Catalogo Fácil Agro Mecânica Tatuí16.3K visualizações
Kuhn bv170 pro broyeur shredderKuhn bv170 pro broyeur shredder
Kuhn bv170 pro broyeur shredder
PartCatalogs Net119 visualizações

Mais de Ngan TNHH

catalogue rang dong - 2014catalogue rang dong - 2014
catalogue rang dong - 2014Ngan TNHH
799 visualizações28 slides
Mang paragon 15 09-2014Mang paragon 15 09-2014
Mang paragon 15 09-2014Ngan TNHH
380 visualizações1 slide
Day lucky 04 09-14Day lucky 04 09-14
Day lucky 04 09-14Ngan TNHH
317 visualizações1 slide
Hp pro 400_mfp_m425_cf280Hp pro 400_mfp_m425_cf280
Hp pro 400_mfp_m425_cf280Ngan TNHH
645 visualizações18 slides
bongdenGe _2014bongdenGe _2014
bongdenGe _2014Ngan TNHH
446 visualizações1 slide

Mais de Ngan TNHH(20)

Philips tnhh kimxuan- www.thietbidienkimxuan.comPhilips tnhh kimxuan- www.thietbidienkimxuan.com
Philips tnhh kimxuan- www.thietbidienkimxuan.com
Ngan TNHH1.8K visualizações
catalogue rang dong - 2014catalogue rang dong - 2014
catalogue rang dong - 2014
Ngan TNHH799 visualizações
Mang paragon 15 09-2014Mang paragon 15 09-2014
Mang paragon 15 09-2014
Ngan TNHH380 visualizações
Day lucky 04 09-14Day lucky 04 09-14
Day lucky 04 09-14
Ngan TNHH317 visualizações
Hp pro 400_mfp_m425_cf280Hp pro 400_mfp_m425_cf280
Hp pro 400_mfp_m425_cf280
Ngan TNHH645 visualizações
bongdenGe _2014bongdenGe _2014
bongdenGe _2014
Ngan TNHH446 visualizações
Pricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.comPricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.com
Pricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.com
Ngan TNHH245 visualizações
Banggiathietbidien ac 2014_www.thietbidiennganBanggiathietbidien ac 2014_www.thietbidienngan
Banggiathietbidien ac 2014_www.thietbidienngan
Ngan TNHH253 visualizações
Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com
Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com
Ngan TNHH401 visualizações
Bang gia panasonic 2014- thietbidienngan.comBang gia panasonic 2014- thietbidienngan.com
Bang gia panasonic 2014- thietbidienngan.com
Ngan TNHH4.4K visualizações
9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan
9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan
Ngan TNHH1.5K visualizações
Telecom cable ls cable & system- tnhhkimxuanTelecom cable ls cable & system- tnhhkimxuan
Telecom cable ls cable & system- tnhhkimxuan
Ngan TNHH1.1K visualizações
Ls busduct -tnhh kimxuanLs busduct -tnhh kimxuan
Ls busduct -tnhh kimxuan
Ngan TNHH6K visualizações
Ls offshore&marine cable - tnhh kimxuanLs offshore&marine cable - tnhh kimxuan
Ls offshore&marine cable - tnhh kimxuan
Ngan TNHH370 visualizações

Cataloge -thietbidien ongze-www.thietbidienngan.com

 • 2. CAÙC MAØU KHUNG VIEÀN NGOAØI SERIES S9 COLOR OF COVER PLATES FOR S9 SERIES F9.X.CR Traéng kem / Cream 8.000 ñ F9.X.SB Xanh trôøi / Sky blue 8.000 ñ CAÀU DAO TÖÏ ÑOÄNG SERIES 3SB2 - 60 (MCB) 3SB2 -60 MINI CIRCUIT BREAKER (MCB) CAÀU DAO TÖÏ ÑOÄNG SERIES NT-58 NT-58 CIRCUIT BREAKER Caàu dao töï ñoäng seri NT-58 Circuit breaker series NT-58 6A 10A 16A 20A 25A 32A 53.000 ñ 53.000 ñ 53.000 ñ 53.000 ñ 53.000 ñ 53.000 ñ Maët che CB vaø MCB duøng cho seri F9 Flush plate for cb and mcb series F9 F9MCB F9MCB1 F9MCB2 14.000 ñ Caàu dao töï ñoäng 1 cöïc töø 6.0KA MCB 1 pole 6.0KA Caàu dao töï ñoäng 2 cöïc töø 6.0KA MCB 2 pole 6.0KA Caàu dao töï ñoäng 3 cöïc töø 6.0KA MCB 3 pole 6.0KA 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 45.500 ñ 46.500 ñ 47.500 ñ 48.500 ñ 50.000 ñ 51.500 ñ 53.000 ñ 60.000 ñ 60.000 ñ 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 90.000 ñ 92.000 ñ 94.000 ñ 96.000 ñ 98.000 ñ 100.000 ñ 102.000 ñ 113.000 ñ 113.000 ñ 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 131.000 ñ 134.000 ñ 137.000 ñ 141.000 ñ 145.000 ñ 149.000 ñ 153.000 ñ 170.000 ñ 170.000 ñ F9.X.R Ñoû / Red 8.000 ñ F9.X.Y Vaøng / Yellow 8.000 ñ F9.X.C Naâu / Coffee 8.000 ñ F9.X.M Xanh ñaäm / Mazarine 8.000 ñ F9X.LW Traéng / White 5.000 ñ F9.X.GN Xanh laù / green 8.000 ñ F9.X.SC Caùt sa maïc / Soft coffee 8.000 ñ AÙp duïng töø 07 - 2011
 • 3. 1 THIEÁT BÒ ÑIEÄN HAÏ THEÁ (COÂNG TAÉC VAØ OÅ CAÉM) SERIES S9 ELECTRICAL ACCESSORIES (SWICHES AND SOCKETS) S9 SERIES F91 / 1D Coâng taéc ñôn phím to 1 chieàu 1 way switch with plate 32.000 ñ F91 / 2D Coâng taéc ñôn phím to 2 chieàu 2 way switch with plate 45.000 ñ F92 / 1D Coâng taéc ñoâi phím to 1 chieàu 1 way twin switch with plate 46.000 ñ F92 / 2D Coâng taéc ñoâi phím to 2 chieàu 2 way twin switch with plate 75.000 ñ F93 / 1D Coâng taéc 3 phím to 1 chieàu 1 way tripple switch with plate 62.000 ñ F93 / 2D Coâng taéc 3 phím to 2 chieàu 2 way tripple switch with plate 92.000 ñ F91 / 1ND Coâng taéc ñôn phím to 1 chieàu coù ñeøn baùo 1 way switch with plate and neon indicator 40.000 ñ F91 / 2ND Coâng taéc ñôn phím to 2 chieàu coù ñeøn baùo 2 way switch with plate and neon indicator 63.000 ñ F92 / 1ND Coâng taéc ñoâi phím to 1 chieàu coù ñeøn baùo 1 way twin switch with plate and neon indicator 65.000 ñ F92 / 2ND Coâng taéc ñoâi phím to 2 chieàu coù ñeøn baùo 2 way twin switch with plate and neon indicator 108.000 ñ F93 / 1ND Coâng taéc 3 phím to 1 chieàu coù ñeøn baùo 1 way tripple switch with plate and neon indicator 86.000 ñ F93 / 2ND Coâng taéc 3 phím to 2 chieàu coù ñeøn baùo 2 way tripple switch with plate and neon indicator 130.000 ñ F93 Ñeá maët ba (03) loã 3 gang plate 13.000 ñ F96 Ñeá maët saùu (06) loã 6 gang plate 18.000 ñ F9U.X OÅ caém ñôn 2 chaáu vaø 1 loã 2 pin single socket with 1 gang 40.000 ñ F92U3 OÅ caém ñoâi 3 chaáu 16A-250V 16A-250V 3 pin double socket 64.000 ñ F91 Ñeá maët moät (01) loã 1 gang plate 13.000 ñ F94 Ñeá maët boán (04) loã 4 gang plate 18.000 ñ F9U OÅ caém ñôn 2 chaáu 2 pin single socket 36.000 ñ F9U.XX OÅ caém ñôn 2 chaáu vôùi 2 loã 2 pin single socket with 2 gangs 40.000 ñ F9U3.X OÅ caém ñôn 3 chaáu 1 loã 3 pin single socket with 1 gang 54.000 ñ F92 Ñeá maët hai (02) loã 2 gang plate 13.000 ñ F95 Ñeá maët naêm (05) loã 5 gang plate 18.000 ñ F9U2 OÅ caém ñoâi 2 chaáu 2 pin double socket 52.000 ñ F9U3 OÅ caém ñôn 3 chaáu 16A-250V 16A-250V 3 pin single socket 50.000 ñ F9U3.XX OÅ caém ñôn 3 chaáu 2 loã 3 pin single socket with 2 gangs 54.000 ñ AÙp duïng töø 07 - 2011
 • 4. THIEÁT BÒ ÑIEÄN HAÏ THEÁ (COÂNG TAÉC VAØ OÅ CAÉM) SERIES F3 ELECTRICAL ACCESSORIES (SWITCHES AND SOCKETS) F3 SERIES Ñeá maët hai (02) loã 2 gang plate 12.800 ñ F33 Ñeá maët ba (03) loã 3 gang plate 12.800 ñ Ñeá maët naêm (05) loã 5 gang plate 16.000 ñ F4 / 10 OÅ caém ñôn 3 chaáu deïp 3 pin australian socket 40.000 ñ F4U2 OÅ caém ñoâi 2 chaáu 2 pin double socket 51.000 ñ F4 / 10U OÅ caém 2 chaáu vaø 3 chaáu deïp 2 pin socket and 3 pin australian socket 65.000 ñ F4 / 10S4 OÅ caém 2 vaø 3 chaáu deïp coù coâng taéc 2 pin and 3 pin Australian socket with switch 82.000 ñ F4 / 10S OÅ caém 3 chaáu deïp coù coâng taéc 3 pin australian socket with switch 57.000 ñ DO NOT DISTURB INSERT KEY FOR POWER SONGZE INSERT KEY FOR SONGZE HOTEL POWER CARAVELLE HOTEL CARAVELLE HOTEL ON OFF 110V A.C. 240V SHAVERS ONLY F31 Ñeá maët moät (01) loã 1 gang plate 12.800 ñ F32 F34 Ñeá maët boán (04) loã 4 gang plate 16.000 ñ F35 F31X Maët che trôn Blanking plate 20.000 ñ F4U OÅ caém ñôn 2 chaáu (vaø 1 loã) 2 pin single socket (with 1 gang) 32.000 ñ F426 / 15 OÅ caém 3 chaáu troøn 13A-250V 13A-250V 3 round pin socket 77.000 ñ F426 OÅ caém 3 chaáu kieåu Anh 3 pin British socket 80.000 ñ F15 OÅ caém 3 chaáu kieåu Anh coù coâng taéc 3 pin single british socket with switch 97.000 ñ F15N OÅ caém 3 chaáu kieåu Anh coù coâng taéc vaø ñeøn baùo 3 pin single british socket with neon indicator and switch 115.000 ñ F15 / 15 OÅ caém 3 chaáu troøn coù coâng taéc 3 round pin socket with switch 90.000 ñ F15 / 15N OÅ caém 3 chaáu troøn coù coâng taéc vaø ñeøn baùo 3 round pin single socket with Neon indicator and switch 110.000 ñ FM2 Chieát aùp ñeøn 630W 630W dimmer control 90.000 ñ F2KT Chìa theû töø vaø theû card duøng cho F32KT vaø F82KT Magnet ket tag and card for F32KT and F82KT 55.000 ñ FH3 Coâng taéc nhaán chuoâng vaø “xin ñöøng quaáy raày” Bell push switch with “DO NOT DISTURB” 130.000 ñ F223DV Naép ñaäy coâng taéc vaø oå caém choáng thaám nöôùc Series F3 Waterroof cover for socket and switch for f3 series 70.000 ñ F32KT+FKT Coâng taéc vaø chìa khoùa theû töø 16A-250V coù ñeøn baùo 16A-250V electric magnet saving key switch with neon indicator 400.000 ñ F727 OÅ caém caïo raâu coù ngaét khi quaù taûi shaver socket with overload cutout 700.000 ñ FM3 Chieát aùp quaït 250W 250W fan control switch 90.000 ñ F82KT+FKT Coâng taéc vaø chìa khoùa theû card coù ñeøn baùo Electric card saving key with neon indicator 450.000 ñ 2 AÙp duïng töø 07 - 2011
 • 5. PHUÏ KIEÄN ÑIEÄN HAÏ THEÁ (COÂNG TAÉC VAØ OÅ CAÉM) SERIES F3 ELECTRICAL ACCESSORIES MECHANISM F3 SERIES F30 / 1 / 2M Coâng taéc 1 chieàu 10A 10A 1 way switch 17.000 ñ F30M Coâng taéc 2 chieàu 10A 10A 2 way switch 21.000 ñ F30MBP2 Coâng taéc nhaán chuoâng Bell push switch 26.000 ñ F30NE0N Ñeøn baùo neon rôøi 220V (Ñoû hoaëc xanh) 220V neon indicator (red or green) 17.000 ñ F30RJ40 OÅ caém ñieän thoaïi loaïi 4 daây 4 wire telephone socket 53.000 ñ F30RJ64 OÅ caém ñieän thoaïi loaïi 6 daây 6 wire telephone socket 60.000 ñ FFD OÅ caàu chì 5A-15A 5A-15A fuse 33.000 ñ F8 / 2P OÅ caém 2 chaáu deïp 10A 10A 2 flat pin socket 20.000 ñ F400VS Chieát aùp quaït 400VA coù coâng taéc 400VA fan control with switch 105.000 ñ F400V Chieát aùp quaït 400VA 400VA fan control 98.000 ñ THIEÁT BÒ ÑIEÄN LOAÏI NOÅI SERIES FM F30MD20 Coâng taéc 2 cöïc 20A 20A double pole switch 74.000 ñ F30TV75MS OÅ caém TV 75 OHM 75 OHM TV / FM axial socket 43.000 ñ F30RJ88 OÅ caém ñieän thoaïi 8 daây 8 wire telephone socket 75.000 ñ FX Nuùt che trôn nhoû Trademark panel 4.000 ñ F500VS Chieát aùp ñeøn 500VA coù coâng taéc 500VA dimmer control with switch 105.000 ñ F500V Chieát aùp ñeøn 500VA 500VA dimmer 98.000 ñ FSFE Caàu chì rôøi 5A-15A 5A-15A fuse 4.500 ñ HIGH QUALITY ELECTICAL ACCESSORIES FM SERIES 10A FM1 / 2 Coâng taéc ñôn 2 chieàu 10A - 250V 10A - 250V 2 way double switch 36.000 ñ FM2 / 1 Coâng taéc ñoâi 1 chieàu 10A - 250V 10A - 250V 1 way double switch 48.000 ñ FM2 / 2 Coâng taéc ñoâi 2 chieàu 10A - 250V 10A - 250V 2 way double switch 57.000 ñ FM3 / 1 Coâng taéc 3 loaïi 1 chieàu 10A - 250V 10A - 250V 1 way 3 switch 65.000 ñ FM3 / 2 Coâng taéc 3 loaïi 2 chieàu 10A - 250V 10A - 250V 2 way 3 switch 78.000 ñ FM4 / 1 Coâng taéc 4 loaïi 1 chieàu 10A - 250V 10A - 250V 1 way 4 switch 82.000 ñ FM1BP Coâng taéc nhaán chuoâng ñôn 10A - 250V 10A - 250V single bell push switch 42.000 ñ FM4T01 OÅ caém ñieän thoaïi ñôn loaïi 4 daây 4 wire telephone single socket 73.000 ñ FM1TV OÅ caém tivi ñôn Single general television socket 60.000 ñ FMM2 Chieát aùp ñeøn 300W - 250V 300W - 250V dimmer control 95.000 ñ Chieát aùp quaït 250W - 250V 250W - 250V fan control 95.000 ñ FMU2 OÅ caém ñoâi 2 chaáu 10A - 250V 10A - 250V 2 pin double socket 57.000 ñ FM1NEON Ñeøn baùo ñôn 250V (ñoû hoaëc xanh) 250V single neon indicator (red/green) 33.000 ñ FM1FD OÅ caàu chì ñôn 5A - 15A 5A -15A single fuse 51.000 ñ FMLP Hoäp ñuoâi boùng ñeøn (loaïi ren hoaëc loaïi gaøi) Lampholder plug socket (crew or insert) 35.000 ñ 3 FUSE FM1 / 1 Coâng taéc ñôn 1 chieàu 10A - 250V 10A - 250V 1 way single switch 31.000 ñ FMM3 DIMMER FAN CONTROL AÙp duïng töø 07 - 2011
 • 6. MAÙNG LUOÀN DAÂY ÑIEÄN PVC TÖÏ CHOÁNG CHAÙY VAØ PHUÏ KIEÄN COMBUSTION - PROOF PVC CABLE TRUNKING AND FITTINGS Maùng chöõ T 2 caáp (Equal tees) FA 36 FA 37 FA 38 FA 39 Maùng chöõ T coù naép (Unequal tees with cover) FA 40 FA 41 FA 42 39 x 19mm / 24 x 14mm 59 x 22mm / 39 x 19mm Maùng luoàn daây ñieän (Cable Trunkings) FA 20 / 10 20mm x 10mm x 2m FA 24 / 14 24mm x 14mm x 2m FA 39 / 19 39mm x 19mm x 2m FA 59 / 22 59mm x 22mm x 2m FA 60 / 40 60mm x 40mm x 2m FA 80 / 40 80mm x 40mm x 2m FA 80 / 60 80mm x 60mm x 2m FA 100 / 40 100mm x 40mm x 2m FA 100 / 60 100mm x 60mm x 2m FA 150 / 80 150mm x 80mm x 2m FA 200 / 100 200mm x 100mm x 2m OÁNG LUOÀN DAÂY ÑIEÄN PVC LOAÏI TROØN TÖÏ CHOÁNG CHAÙY VAØ PHUÏ KIEÄN COMBUSTION - PROOF PVC CABLE CONDUIT AND FITTINGS OÁng luoàn daây ñieän (Round PVC Cable Conduits) FB Þ16 FBÞ20 FBÞ25 FBÞ32 FBÞ40 FBÞ50 Cuùt noái oáng (Coupings) FB 1 FB 2 FB 3 FB 4 FB 5 FB 6 Cuùt noái L (Normal Bends) FB 7 FB 8 FB 9 FB 10 FB 11 FB 12 Cuùt chöõ T (Inspection Tees) FB 13 FB 14 FB 15 FB 16 FB 17 FB 18 Cuùt thu lôùn nhoû (Reducers) FB 19 FB 20 FB 21 FB 22 FB 23 FB 24 Þ16 x 1,4 x 2.920 Þ20 x 1,6 x 2.920 Þ25 x 1,9 x 2.920 Þ32 x 2,1 x 2.920 Þ40 x 2,3 x 2.920 Þ50 x 2,5 x 2.920 Þ16mm Þ20mm Þ25mm Þ32mm Þ40mm Þ50mm Þ16mm Þ20mm Þ25mm Þ32mm Þ40mm Þ50mm Þ16mm Þ20mm Þ25mm Þ32mm Þ40mm Þ50mm Þ20 / Þ16mm Þ25 / Þ20mm Þ32 / Þ20mm Þ32 / Þ25mm Þ40 / Þ32mm Þ50 / Þ40mm 16.000 ñ 22.500 ñ 32.000 ñ 46.000 ñ 82.000 ñ 113.000 ñ 530 ñ 870 ñ 1.400 ñ 2.100 ñ 5.000 ñ 7.000 ñ 1.100 ñ 1.500 ñ 2.900 ñ 4.500 ñ 7.000 ñ 9.500 ñ 1.500 ñ 2.600 ñ 4.400 ñ 6.200 ñ 8.000 ñ 9.500 ñ 880 ñ 1.350 ñ 1.700 ñ 2.200 ñ 4.000 ñ 5.500 ñ Caøng cua keïp ñôõ oáng (Mounting Clips) FB 25 FB 26 FB 27 FB 28 FB 29 Þ16mm Þ20mm Þ25mm Þ32mm Þ40mm 650 ñ 800 ñ 1.400 ñ 1.800 ñ 2.700 ñ 39 x 19mm / 24 x 14mm 59 x 22mm / 39 x 19mm 24 x 14mm / 39 x 19mm 39 x 19mm / 59 x 22mm 24mm x 14mm 39mm x 19mm 59mm x 22mm 3.000 ñ 5.000 ñ 3.000 ñ 5.000 ñ 3.200 ñ 4.800 ñ 8.500 ñ Cuùt thu maùng (Flat Adaptors) FA 43 FA 44 Cuùt noái maùng (Conectors) 1.300 ñ 2.600 ñ Goùc maùng vuoâng (Flat bends) FA 1 20mm x 10mm FA 2 24mm x 14mm FA 3 39mm x 19mm FA 4 59mm x 22mm FA 5 60mm x 40mm FA 6 80mm x 40mm FA 7 100mm x 40mm FA 8 100mm x 60mm Goùc maùng ngoaøi (External Conners) FA 9 20mm x 10mm FA 10 24mm x 14mm FA 11 39mm x 19mm FA 12 59mm x 22mm FA 13 60mm x 40mm FA 14 80mm x 40mm FA 15 100mm x 40mm FA 16 100mm x 60mm Goùc maùng trong (Internal Conners) FA 17 20mm x 10mm FA 18 24mm x 14mm FA 19 39mm x 19mm FA 20 59mm x 22mm FA 21 60mm x 40mm FA 22 80mm x 40mm FA 23 100mm x 40mm FA 24 100mm x 60mm 1.300 ñ 1.750 ñ 3.500 ñ 5.500 ñ 7.000 ñ 10.000 ñ 12.500 ñ 15.000 ñ 1.200 ñ 1.600 ñ 2.600 ñ 5.000 ñ 6.500 ñ 9.000 ñ 11.000 ñ 14.000 ñ 1.200 ñ 1.600 ñ 2.600 ñ 5.000 ñ 6.500 ñ 9.000 ñ 11.000 ñ 14.000 ñ FA 52 FA 53 FA 54 FA 55 FA 56 FA 57 FA 58 24mm x 14mm 39mm x 19mm 59mm x 22mm 60mm x 40mm 80mm x 40mm 100mm x 40mm 100mm x 60mm 1.300 ñ 2.500 ñ 4.000 ñ 5.000 ñ 6.500 ñ 8.000 ñ 9.500 ñ Goùc maùng coù naép (Flat Bends With Cover) FA 25 24mm x 14mm FA 26 39mm x 19mm FA 27 59mm x 22mm 2.700 ñ 4.600 ñ 8.500 ñ Chöõ T maùng (Unequal tees) FA 28 FA 29 FA 30 FA 31 FA 32 FA 33 FA 34 FA 35 20mm x 10mm 24mm x 14mm 39mm x 19mm 59mm x 22mm 60mm x 40mm 80mm x 40mm 100mm x 40mm 100mm x 60mm 1.300 ñ 2.000 ñ 3.500 ñ 6.000 ñ 8.000 ñ 12.000 ñ 14.000 ñ 17.000 ñ Cuùt bòt ñaàu maùng (Flat conectors) FA 45 24mm x 14mm FA 46 39mm x 19mm FA 47 59mm x 22mm FA 48 60mm x 40mm FA 49 80mm x 40mm FA 50 100mm x 40mm FA 51 100mm x 60mm 1.500 ñ 3.000 ñ 4.800 ñ 5.500 ñ 7.000 ñ 8.500 ñ 10.000 ñ 4 AÙp duïng töø 07 - 2011
 • 7. OÁNG LUOÀN DAÂY ÑIEÄN PVC TÖÏ CHOÁNG CHAÙY VAØ PHUÏ KIEÄN COMBUSTION - PROOF PVC CABLE CONDUIT AND FITTINGS Ñaàu vaø khôùp noái ren (Female and Male Screwed Couplings) FB 30 FB 31 FB 32 FB 33 Þ16mm Þ20mm Þ25mm Þ32mm 1.200 ñ 1.500 ñ 1.900 ñ 3.600 ñ Hoäp noái ra 1 ñöôøng (One way juntion box) FB 34 FB 35 FB 36 Hoäp noái ra 2 ñöôøng thaúng (Two way juntion box) Hoäp noái ra 3 ñöôøng (Three way juntion box) Cuùt noái L coù naép (Inspection Elbow with Cover) Naép hoäp noái troøn (Lid for round juntion box) Loø xo uoán oáng (Conduit Bending Springs) CAÙC LOAÏI HOÄP NOÁI DAÂY, APTOMAT MCB, SWITCH, ADAPTABLE BOXES Þ16mm Þ20mm Þ25mm FB 37 FB 38 FB 39 Hoäp noái ra 2 ñöôøng vuoâng (Two way Angled juntion box) FB 40 FB 41 FB 42 FB 43 FB 44 FB 45 Þ16mm Þ20mm Þ25mm Þ16mm Þ20mm Þ25mm Þ16mm Þ20mm Þ25mm 5.300 ñ 5.600 ñ 6.000 ñ Hoäp noái ra 4 ñöôøng (Four way juntion box) FB 46 FB 47 FB 48 FB 49 FB 50 FB 51 Þ16mm Þ20mm Þ25mm Þ20mm Þ25mm Þ32mm 3.200 ñ 5.600 ñ 8.500 ñ Cuùt noái T coù naép (Inspection Tees with Cover) FB 52 FB 53 FB 54 Þ20mm Þ25mm Þ32mm 5.200 ñ 8.000 ñ 9.600 ñ FB 70 FB 71 FB 72 FB 73 FB 74 FB 75 Þ65mm Þ16mm~Þ40mm Þ16mm Þ20mm Þ25mm Þ32mm 1.350 ñ 300.000 ñ 53.000 ñ 65.000 ñ 90.000 ñ 115.000 ñ Ñaàu xieát keïp oáng ruoät gaø (Adapter for Flexible Conduit) FC 1 FC 2 FC 3 FC 4 Þ16mm Þ20mm Þ25mm Þ32mm 5.000 ñ 7.000 ñ 10.000 ñ 15.000 ñ F3B1 Hoäp noåi vuoâng F3 F3 surface box 86,8 x 86,8 x 35mm 6.800 ñ F3B2 Ñeá aâm vuoâng cao F3 F3 deep flush box 78,5 x 78x5 x 48mm 9.000 ñ F9B1 Ñeá noåi chöõ nhaät F9 F9 surface box 76,6 x 118 x 35mm 7.400 ñ F9B2 Ñeá aâm Aptomat Aptomat flush wall box 63 x 107,5 x 60mm 5.000 ñ F9B3 Ñeá aâm chöõ nhaät F9 F9 flush box 65 x 106,6 x 40mm 5.100 ñ F9B4 Ñeá aâm chöõ nhaät F9 F9 flush box 60 x 94 x 36mm 2.600 ñ FNT-58 Hoäp che CB ñen NT-58 Cover for NT-58 9.000 ñ FWB Hoäp noái daây Wiring box 108 x 108 x 55mm 16.000 ñ Keàm caét oáng (Conduit cutter) F3B3 Ñeá aâm vuoâng F3 F3 flush box 75,6 x 75,6 x 40,5 5.300 ñ 5.300 ñ 5.600 ñ 6.000 ñ 5.300 ñ 5.600 ñ 6.000 ñ 5.700 ñ 6.100 ñ 6.600 ñ 5.300 ñ 5.600 ñ 6.000 ñ AÙp duïng töø 07 - 2011
 • 8. XIN VUI LOØNG LIEÂN HEÄ: P L E A S E C O N T A C T :