Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com

N

Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com

Ñòa chæ: 28 Kyù Con _ Q.1 Aùp duïng01/04/2013 
ÑT/Fax 3821.4554 - ÑT:2219 1538 - DÑ:0903.66.44.84 LH Xuaân 
BAÛNG GIAÙ OÁNG VEGA 
STT QUY CAÙCH VAÄT TÖ ÑVT DN GIA GHI CHUÙ 
1 OÁng Þ16 Caây 10.290 50 oáng/boù 
2 OÁng Þ20 Caây 14.490 50 oáng/boù 
3 OÁng Þ25 Caây 20.580 25 oáng/boù 
4 OÁng Þ32 Caây 29.820 25 oáng/boù 
5 Noái 16 Caùi 600 25 caùi/bao 
6 Noái 20 Caùi 720 25 caùi/bao 
7 Noái 25 Caùi 1.320 25 caùi/bao 
8 Noái 32 Caùi 1.800 25 caùi/bao 
9 Moùc 16 Caùi 660 100 caùi/bao 
10 Moùc 20 Caùi 780 100 caùi/bao 
11 Moùc 25 Caùi 1.080 100 caùi/bao 
12 Moùc 32 Caùi 1.980 100 caùi/bao 
13 Noái raêng 16 Caùi 1.080 100 caùi/bao 
14 Noái raêng 20 Caùi 1.200 100 caùi/bao 
15 Noái raêng 25 Caùi 1.680 50 caùi/bao 
16 Noái raêng 32 Caùi 3.180 50 caùi/bao 
17 Co 16 naép Caùi 2.880 50 caùi/bao 
18 Co 20 naép Caùi 3.000 50 caùi/bao 
19 Co 25 naép Caùi 4.560 25 caùi/bao 
20 Co 32 naép Caùi 6.600 10 caùi/bao 
21 T 16 naép Caùi 3.720 50 caùi/bao 
22 T 20 naép Caùi 3.900 25caùi/bao 
23 T 25 naép Caùi 5.520 20 caùi/bao 
24 T 32 naép Caùi 7.320 10 caùi/bao 
25 OÅ chôø 1-3 ñöôøng Þ20 Caùi 4.560 10 caùi/bao 
26 OÅ chôø 4 ñöôøng Þ20 Caùi 4.800 10 caùi/bao 
27 OÅ chôø 1-3 ñöôøng Þ25 Caùi 4.920 10 caùi/bao 
28 OÅ chôø 4 ñöôøng Þ25 Caùi 5.160 10 caùi/bao 
30 Hoäp 332 (8x8) Caùi 6.600 10 caùi/bao 
31 Hoäp 442 (10x10) Caùi 9.240 10 caùi/bao 
32 Hoäp 662 (15x15) Caùi 16.800 5 caùi/bao 
33 Ñeá CB Vega Caùi 5.040 
34 Ñeá coâng taéc Caùi 2.640 400caùi/thuøng
35 Nuùt chuoâng Duton Caùi 24.200 
36 Chuoâng Duton Caùi 81.400 
*Giaù chöa bao goàm VAT
Aùp duïng01/04/2013

Recomendados

Banggiathietbidien ac 2014_www.thietbidienngan por
Banggiathietbidien ac 2014_www.thietbidiennganBanggiathietbidien ac 2014_www.thietbidienngan
Banggiathietbidien ac 2014_www.thietbidiennganNgan TNHH
253 visualizações11 slides
Pricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.com por
Pricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.comPricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.com
Pricelist comet - 2014-www.thietbidienngan.comNgan TNHH
245 visualizações16 slides
Hp pro 400_mfp_m425_cf280 por
Hp pro 400_mfp_m425_cf280Hp pro 400_mfp_m425_cf280
Hp pro 400_mfp_m425_cf280Ngan TNHH
645 visualizações18 slides
Bang giabanle dienquang-2-t09_2014-www.thietbidienngan.com por
Bang giabanle dienquang-2-t09_2014-www.thietbidienngan.comBang giabanle dienquang-2-t09_2014-www.thietbidienngan.com
Bang giabanle dienquang-2-t09_2014-www.thietbidienngan.comNgan TNHH
322 visualizações14 slides
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s66-s68-s19 por
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s66-s68-s19Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s66-s68-s19
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s66-s68-s19Ngan TNHH
538 visualizações40 slides
Banggiacapdiendaphaco www.thietbidienngan.com-2014 por
Banggiacapdiendaphaco www.thietbidienngan.com-2014Banggiacapdiendaphaco www.thietbidienngan.com-2014
Banggiacapdiendaphaco www.thietbidienngan.com-2014Ngan TNHH
1K visualizações4 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Ls offshore&marine cable - tnhh kimxuan por
Ls offshore&marine cable - tnhh kimxuanLs offshore&marine cable - tnhh kimxuan
Ls offshore&marine cable - tnhh kimxuanNgan TNHH
370 visualizações4 slides
Fire retardant - tnhh kimxuan por
Fire retardant - tnhh kimxuanFire retardant - tnhh kimxuan
Fire retardant - tnhh kimxuanNgan TNHH
344 visualizações20 slides
Bang gia bong_den_philips tnhh ngan_2014 por
Bang gia bong_den_philips tnhh ngan_2014Bang gia bong_den_philips tnhh ngan_2014
Bang gia bong_den_philips tnhh ngan_2014Ngan TNHH
2K visualizações13 slides
Ls busduct -tnhh kimxuan por
Ls busduct -tnhh kimxuanLs busduct -tnhh kimxuan
Ls busduct -tnhh kimxuanNgan TNHH
6K visualizações56 slides
Catalogue tai sin www.thietbidienngan.com-2014 por
Catalogue tai sin www.thietbidienngan.com-2014Catalogue tai sin www.thietbidienngan.com-2014
Catalogue tai sin www.thietbidienngan.com-2014Ngan TNHH
9.7K visualizações40 slides
catalogue rang dong - 2014 por
catalogue rang dong - 2014catalogue rang dong - 2014
catalogue rang dong - 2014Ngan TNHH
799 visualizações28 slides

Destaque(8)

Ls offshore&marine cable - tnhh kimxuan por Ngan TNHH
Ls offshore&marine cable - tnhh kimxuanLs offshore&marine cable - tnhh kimxuan
Ls offshore&marine cable - tnhh kimxuan
Ngan TNHH370 visualizações
Fire retardant - tnhh kimxuan por Ngan TNHH
Fire retardant - tnhh kimxuanFire retardant - tnhh kimxuan
Fire retardant - tnhh kimxuan
Ngan TNHH344 visualizações
Bang gia bong_den_philips tnhh ngan_2014 por Ngan TNHH
Bang gia bong_den_philips tnhh ngan_2014Bang gia bong_den_philips tnhh ngan_2014
Bang gia bong_den_philips tnhh ngan_2014
Ngan TNHH2K visualizações
Ls busduct -tnhh kimxuan por Ngan TNHH
Ls busduct -tnhh kimxuanLs busduct -tnhh kimxuan
Ls busduct -tnhh kimxuan
Ngan TNHH6K visualizações
Catalogue tai sin www.thietbidienngan.com-2014 por Ngan TNHH
Catalogue tai sin www.thietbidienngan.com-2014Catalogue tai sin www.thietbidienngan.com-2014
Catalogue tai sin www.thietbidienngan.com-2014
Ngan TNHH9.7K visualizações
catalogue rang dong - 2014 por Ngan TNHH
catalogue rang dong - 2014catalogue rang dong - 2014
catalogue rang dong - 2014
Ngan TNHH799 visualizações
Bang gia panasonic 2014- thietbidienngan.com por Ngan TNHH
Bang gia panasonic 2014- thietbidienngan.comBang gia panasonic 2014- thietbidienngan.com
Bang gia panasonic 2014- thietbidienngan.com
Ngan TNHH4.4K visualizações
Bang gia schneider_dealer_T09_2014-www.thietbidienngan.com por Ngan TNHH
Bang gia schneider_dealer_T09_2014-www.thietbidienngan.comBang gia schneider_dealer_T09_2014-www.thietbidienngan.com
Bang gia schneider_dealer_T09_2014-www.thietbidienngan.com
Ngan TNHH442 visualizações

Mais de Ngan TNHH

Philips tnhh kimxuan- www.thietbidienkimxuan.com por
Philips tnhh kimxuan- www.thietbidienkimxuan.comPhilips tnhh kimxuan- www.thietbidienkimxuan.com
Philips tnhh kimxuan- www.thietbidienkimxuan.comNgan TNHH
1.8K visualizações13 slides
Mang paragon 15 09-2014 por
Mang paragon 15 09-2014Mang paragon 15 09-2014
Mang paragon 15 09-2014Ngan TNHH
380 visualizações1 slide
Day lucky 04 09-14 por
Day lucky 04 09-14Day lucky 04 09-14
Day lucky 04 09-14Ngan TNHH
317 visualizações1 slide
bongdenGe _2014 por
bongdenGe _2014bongdenGe _2014
bongdenGe _2014Ngan TNHH
446 visualizações1 slide
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s18 s9 s98 por
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s18 s9 s98Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s18 s9 s98
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s18 s9 s98Ngan TNHH
630 visualizações24 slides
Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014 por
Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014
Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014Ngan TNHH
316 visualizações1 slide

Mais de Ngan TNHH(15)

Philips tnhh kimxuan- www.thietbidienkimxuan.com por Ngan TNHH
Philips tnhh kimxuan- www.thietbidienkimxuan.comPhilips tnhh kimxuan- www.thietbidienkimxuan.com
Philips tnhh kimxuan- www.thietbidienkimxuan.com
Ngan TNHH1.8K visualizações
Mang paragon 15 09-2014 por Ngan TNHH
Mang paragon 15 09-2014Mang paragon 15 09-2014
Mang paragon 15 09-2014
Ngan TNHH380 visualizações
Day lucky 04 09-14 por Ngan TNHH
Day lucky 04 09-14Day lucky 04 09-14
Day lucky 04 09-14
Ngan TNHH317 visualizações
bongdenGe _2014 por Ngan TNHH
bongdenGe _2014bongdenGe _2014
bongdenGe _2014
Ngan TNHH446 visualizações
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s18 s9 s98 por Ngan TNHH
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s18 s9 s98Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s18 s9 s98
Bang gia sino o cam cong tac va phu kien s18 s9 s98
Ngan TNHH630 visualizações
Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014 por Ngan TNHH
Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014
Bang gia sino day dien thoai-www.thietbidienngan.com-2014
Ngan TNHH316 visualizações
banggiathietbidiencomet-www.thietbidienngan.com por Ngan TNHH
banggiathietbidiencomet-www.thietbidienngan.combanggiathietbidiencomet-www.thietbidienngan.com
banggiathietbidiencomet-www.thietbidienngan.com
Ngan TNHH418 visualizações
9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan por Ngan TNHH
9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan
9.2 lv-mv cable-tnhh kimxuan
Ngan TNHH1.5K visualizações
Ls copper rod -tnhh kimxuan por Ngan TNHH
Ls copper rod -tnhh kimxuanLs copper rod -tnhh kimxuan
Ls copper rod -tnhh kimxuan
Ngan TNHH699 visualizações
Catalog for bare conductor- tnhhkimxuan por Ngan TNHH
Catalog for bare conductor- tnhhkimxuanCatalog for bare conductor- tnhhkimxuan
Catalog for bare conductor- tnhhkimxuan
Ngan TNHH1.2K visualizações
Control cable- tnhh kimxuan por Ngan TNHH
Control cable- tnhh kimxuanControl cable- tnhh kimxuan
Control cable- tnhh kimxuan
Ngan TNHH339 visualizações
Mv lv catalogue-tnhh kimxuan por Ngan TNHH
Mv lv catalogue-tnhh kimxuanMv lv catalogue-tnhh kimxuan
Mv lv catalogue-tnhh kimxuan
Ngan TNHH2.3K visualizações
Catalogue ls vina tnhh kim_xuan por Ngan TNHH
Catalogue ls vina tnhh kim_xuanCatalogue ls vina tnhh kim_xuan
Catalogue ls vina tnhh kim_xuan
Ngan TNHH1.5K visualizações
Baogiacapdien cadivi t9_2014-tnhh_kim_xuan por Ngan TNHH
Baogiacapdien cadivi t9_2014-tnhh_kim_xuanBaogiacapdien cadivi t9_2014-tnhh_kim_xuan
Baogiacapdien cadivi t9_2014-tnhh_kim_xuan
Ngan TNHH2.3K visualizações
Bao gia cap_ cadivi_t9_2014_ www.thietbidienngan.com-2014 por Ngan TNHH
Bao gia cap_ cadivi_t9_2014_ www.thietbidienngan.com-2014Bao gia cap_ cadivi_t9_2014_ www.thietbidienngan.com-2014
Bao gia cap_ cadivi_t9_2014_ www.thietbidienngan.com-2014
Ngan TNHH4.1K visualizações

Bang gia hdv 2014 www.thietbidienngan.com

 • 1. Ñòa chæ: 28 Kyù Con _ Q.1 Aùp duïng01/04/2013 ÑT/Fax 3821.4554 - ÑT:2219 1538 - DÑ:0903.66.44.84 LH Xuaân BAÛNG GIAÙ OÁNG VEGA STT QUY CAÙCH VAÄT TÖ ÑVT DN GIA GHI CHUÙ 1 OÁng Þ16 Caây 10.290 50 oáng/boù 2 OÁng Þ20 Caây 14.490 50 oáng/boù 3 OÁng Þ25 Caây 20.580 25 oáng/boù 4 OÁng Þ32 Caây 29.820 25 oáng/boù 5 Noái 16 Caùi 600 25 caùi/bao 6 Noái 20 Caùi 720 25 caùi/bao 7 Noái 25 Caùi 1.320 25 caùi/bao 8 Noái 32 Caùi 1.800 25 caùi/bao 9 Moùc 16 Caùi 660 100 caùi/bao 10 Moùc 20 Caùi 780 100 caùi/bao 11 Moùc 25 Caùi 1.080 100 caùi/bao 12 Moùc 32 Caùi 1.980 100 caùi/bao 13 Noái raêng 16 Caùi 1.080 100 caùi/bao 14 Noái raêng 20 Caùi 1.200 100 caùi/bao 15 Noái raêng 25 Caùi 1.680 50 caùi/bao 16 Noái raêng 32 Caùi 3.180 50 caùi/bao 17 Co 16 naép Caùi 2.880 50 caùi/bao 18 Co 20 naép Caùi 3.000 50 caùi/bao 19 Co 25 naép Caùi 4.560 25 caùi/bao 20 Co 32 naép Caùi 6.600 10 caùi/bao 21 T 16 naép Caùi 3.720 50 caùi/bao 22 T 20 naép Caùi 3.900 25caùi/bao 23 T 25 naép Caùi 5.520 20 caùi/bao 24 T 32 naép Caùi 7.320 10 caùi/bao 25 OÅ chôø 1-3 ñöôøng Þ20 Caùi 4.560 10 caùi/bao 26 OÅ chôø 4 ñöôøng Þ20 Caùi 4.800 10 caùi/bao 27 OÅ chôø 1-3 ñöôøng Þ25 Caùi 4.920 10 caùi/bao 28 OÅ chôø 4 ñöôøng Þ25 Caùi 5.160 10 caùi/bao 30 Hoäp 332 (8x8) Caùi 6.600 10 caùi/bao 31 Hoäp 442 (10x10) Caùi 9.240 10 caùi/bao 32 Hoäp 662 (15x15) Caùi 16.800 5 caùi/bao 33 Ñeá CB Vega Caùi 5.040 34 Ñeá coâng taéc Caùi 2.640 400caùi/thuøng
 • 2. 35 Nuùt chuoâng Duton Caùi 24.200 36 Chuoâng Duton Caùi 81.400 *Giaù chöa bao goàm VAT